VI. évfolyam, 1996/10. október


TARTALOM
 
LADÁNYI MIHÁLY Versek
GALABARDI ZOLTÁN „Ténfergett a polgári lét peremén…”
(Bozsó Bea beszélgetése az íróval)
LADÁNYI MIHÁLY Négy kiadatlan song
LADÁNYI MIHÁLY Dal a motozásról
LADÁNYI MIHÁLY Egy szerzői estről és körülményeiről
DIENES ESZTER Otthon voltam nála
LADÁNYI MIHÁLY Kiadatlan versek, versvariánsok, töredékek
LADÁNYI MIHÁLY Újságcikkek
LADÁNYI MIHÁLY Asztalaim és asztaltalanságom
(Részletek L. M. prózai írásaiból, nyilatkozataiból,
a vele és róla készült interjúkból)
 
ABLAK
Román és romániai német költők
GEO BOGZA Versek
NICHITA STĂNESCU Versek
JOANID ROMÂNESCU Kigyelmetek
FRANZ HODJAK papírsárkány
MARIN MINCU Leselkedő
MARIN SORESCU Versek
MIRCEA DINESCU Versek
ANEMONE LATZINA Versek
 
GÖRBE TÜKÖR
LADÁNYI MIHÁLY Bulldogh Bódog nyomoz
LADÁNYI MIHÁLY Lovagi torna
CSÁK GYULA Író-olvasó találkozó
 
KOSZORÚ
GYÖRE IMRE Rendetlen dalocska Ladányi költőnek
DALOS GYÖRGY Gyerekvers
BARANYI FERENC Versek
SIMOR ANDRÁS Öröklét
TABÁK ANDRÁS Versek
DOBOS ÉVA Ladányi Mihálynak a túlvilágra
 
MÉRLEG
CSALA KÁROLY Isten, haza, zseb
(Ladányi-motívumok)
SZEPES ERIKA Önarckép fintorral
(Portrék Ladányi Mihály albumából)
SIMOR ANDRÁS Csurgó és Csemő
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Egy magyar klasszikus: Ladányi Mihály
 
OLVASÓLÁMPA
Az érte perlekedők
(Kortársi kritikák L. M.-ről; részletek)
(emmi) Könyvajánlat
 
Ladányi Mihály rajzaival, kéziratainak fakszimiléivel,
az „Élhettem volna gyönyörűen” című versből készült dal
(Kassai Franciska szerzeménye) kottájával


Szeptember 20-án a dévaványai
nagyközségi könyvtár – ünnepélyes keretek között –
fölvette Ladányi Mihály nevét.
Folyóiratunk támogatója a Hevesi Gyula Alapítvány, a József Attila Alapítvány,
a Lukács György Alapítvány,
a Nemzeti Kulturális Alap és a Szabad Sajtó Alapítvány.E számunkkal beléptünk az év utolsó negyedébe. Mivel jövő esztendei – immár hetedik évfolyamunk – első számainak előállítási költségeit még ebben az évben biztosítanunk kell, kérjük Önöket, kedves Olvasóink, hogy a mellékelt csekken már október vagy november havában fizessék elő folyóiratunkat – ha módjukban áll, lehetőleg – egy egész évre (960 Ft), de természetesen örömmel fogadjuk a fél évre (480 Ft) szóló előfizetéseket is. És ezúttal is megkérjük Önöket arra, hogy szerezzenek új előfizetőket lapunk számára (a mellékelt második csekk szolgál erre), mert az EZREDVÉG fennmaradását továbbra Is elsősorban az előfizetések biztosítják.

A szerkesztőség
A Magyar Köztársaság elnöke – a millecentenáriumi ünnepségek al­kal­má­ból – ma­gas ki­tün­te­tést ado­má­nyo­zott folyó­iratunk két állandó szer­ző­jének is. Tandori Dezső a Magyar Köz­tár­sa­ság Ba­bér­ko­szo­rú­ja díj­ban ré­sze­sült, Kristó Nagy István pe­dig a Ma­gyar Köz­tár­sa­sá­gi Ér­dem­rend Kis­ke­reszt­je ki­tün­te­tést kap­ta meg. Mind­kettő­jük­nek sze­re­tet­tel gra­tu­lá­lunk!