VIII. évfolyam, 1998/2. február


TARTALOM
 
CSÁK GYULA Farsangi álom
SIMOR ANDRÁS Versek
FEKETE JÁNOS Hát velünk mi lesz?
MOLNÁR GÉZA Fragmentumok
SIMON LAJOS Koldus a templom előtt
KOHÁRI CSABA Emlékszel, Balázs?
N. HORVÁTH PÉTER Versek
D. NAGY LAJOS Veronika térde
RÓZSA JÁNOS Örökség
ROZSNYAI ERVIN Jóslat holdfényben
FUMACS VIOLA Láttam
NEMES LÁSZLÓ Szerelem
MAGYARI BARNA Rímek blúzod rostjai közt
FÜRCHT PÁL ZSOLT Versek
LÉNÁRT GYÖRGY Nagyapa, a cvikker és a bot
TABÁK ANDRÁS (Hajóssapkában, kék köpönyegben)
GYÖRE IMRE Versek
PAÁL TAMÁS Groschl atya csodaszere
 
SZÍNHÁZ
HANS SACHS A Paradicsomjáró diák
(Farsangi komédia)
 
OLVASSUK EGYÜTT
SOÓS ZOLTÁN Mulat a vezér
SIMOR ANDRÁS Mulató dal – közelmúltunkból
(Soós Zoltán „Mulat a vezér” című verséről)
 
ABLAK
D. M. – CS. K. Egy kurd költőről, népéről és nyelvéről
SÉRKO BÉKESZ Versek
TANDORI DEZSŐ A verebek fővárosa
(A rotterdami költőtalálkozóról II.)
JAIME SABINES Itt jön egy föld-alattja galopp
 
MEGMENTETT OLDALAK
BARANYI FERENC Egy elkallódott munkásköltő
(Szilágyi Kálmánról)
SZILÁGYI KÁLMÁN Versek
 
KOSZORÚ
IMRE KATALIN Három Brecht-bemutatóról
 
MAGYAR SORSOK
VADÁSZ FERENC Gyilkosság Prágában
(A kémfőnök-jelölt ballépése)
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN Budapest és Bukarest
 
OLVASÓLÁMPA
CSALA KÁROLY Idősség és időtlenség
(Hegedűs Géza: Szóvarázs)
VALKÓ MIHÁLY Történelmet ír le
(Bistey András: Lángok a víz fölött)
FRIDECZKY FRIGYES Három politikussors
(Churchill, Franco, de Gaulle)
BISTEY ANDRÁS Egy város művészeti keresztmetszete
(Horváthy György: Völgyhíd)
KRISTÓ NAGY ISTVÁN Kilenc könyvről
 
Déijary Majid rajzaival,
kurd népi motívumokkal
Kedves Barátaim, én csak egyszerű szerzője vagyok az EZREDVÉG-nek, nem tartozom a lap szerkesztői közé. Csupán a magam nevében van tehát jogom szólni. Én is meglennék a lap nélkül, Önök is. Nekem volna módom máshol publikálni, Önök pedig találhatnak ezer más olvasnivalót az EZREDVÉG-en kívül. Ám ilyen éltető áramkör olvasó és író között sehol nem alakulna ki, mint itt. Egyelvű emberek számíthatnak szellemileg egymásra e lap jóvoltából. (Mégha nincs is ínyünkre olykor egyik-másik szám.) Ez pótolhatatlan lelki energiaforrás a mostani nehéz időkben mindkettőnknek. Ha lemondunk róla, a tűzhely lángját hagyjuk kialudni a saját családi fészkünkben – és akkor a falainkon belül tör ránk a didergés. Közös érdek tehát, hogy együtt maradjunk, és rakjunk a tűzre, mégha megdrágult is a fűtőanyag.

Kérem, ha tehetik, ne mondják le a lapot a kényszerű áremelkedés miatt.

Baranyi Ferenc
Tisztelt Előfizetőink, Olvasóink!


Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az EZREDVÉG – mint kul­tu­rá­lis ala­pít­vány ál­tal ki­adott folyói­rat – szá­már­a a sze­mé­lyi jö­ve­de­lem­adó 1%-a adományként az idén is felajánlható.

Kérjük Önöket, hogy élve a kínálkozó lehetőséggel – akár­csak ta­valy – ez­út­on is tá­mo­gas­sák vál­to­zat­la­nul ne­héz anyagi helyzetben levő lapunkat.

A szerkesztőség

Ha személyi jövedelem­adójának 1%-ával támogatni kí­ván­ja az EZ­RED­VÉG-et, a kö­vet­ke­zők sze­rint kell el­jár­nia:

1. Ha adóbevallását Ön saját maga készíti el, ren­del­ke­ző nyilat­ko­za­tát az APEH ál­tal rend­sze­re­sí­tett és az adó­be­val­lá­si cso­mag­ban meg­kül­dött la­pon te­he­ti meg, amelyen fel kell tün­tet­nie a ked­vez­mé­nye­zett adó­szá­mát. Az Ezredvég Alapítvány adó­szá­ma a kö­vet­ke­ző: 19656874-2-41. A rendel­kező nyilat­ko­zatot postai szab­vány mé­re­tű, lez­árt bo­rí­ték­ban kell el­he­lyez­ni. A bo­rí­té­kon fel kell tün­tet­nie sa­ját ne­vét, lak­cím­ét és adó­azo­no­sí­tó je­lét. A le­zárt borítékba tett rendelkező nyilat­ko­zatot ez­után az adó­be­vallási cso­mag­ban kell el­helyez­ni, és azt 1998. március 20-ig az APEH részére megküldeni.

2. Ha az Ön személyi jövedelem­adóját munkáltatója számolja el, ak­kor a folyó­iratba be­illesz­tett ren­del­ke­ző nyi­lat­ko­za­tot le­zárt és a fen­tiek­ben jel­zett ada­to­kat tar­tal­ma­zó bo­rí­ték­ban 1998. már­cius 20-ig a mun­kál­ta­tó­já­nak ad­ja át, aki azt az el­szá­mo­lá­sár­ól szó­ló adat­szolgál­ta­tás­sal együtt továbbítja az adóhivatalnak. Ebben az esetben a borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg alá kell írnia .

Nagyon fontos! Az idén az adózó már jövedelemadója kétszer 1%-ának át­uta­lá­sá­ról ren­del­kez­het. Egy­részt va­la­mely kul­tu­rá­lis cél­ra, más­részt vala­melyik egy­ház ja­vá­ra. A tör­vény azon­ban nem te­szi le­he­tő­vé, hogy egy­azon sze­mély a jö­ve­de­lem­adó két­szer 1%-át azonos célra utalja át. Ha tehát az adózó két olyan rendel­kező nyilat­kozatot küld be, melyek esetében azonos a kedvezményezett (például az Ezredvég Alapítvány részére kéri adójának kétszer 1%-át átutalni), a teljes rendelkezés érvénytelen, és a kedvezményezett az 1%-ot sem kapja meg.

E számunk a személyi jövedelemadó 1%-ának át­uta­lá­sá­ból be­folyt összeg fel­hasz­ná­lá­sá­val készült.