VIII. évfolyam, 1998/3. március


TARTALOM
 
LADÁNYI MIHÁLY Megújulás
BENJÁMIN LÁSZLÓ A halhatatlanok
MÓRA FERENC Kevély Kereki
GYÖRE IMRE Vasvári éjszakája
RÉDEY PÁL A szőcsényi eset
LADÁNYI MIHÁLY Seregek mögött
CSALA KÁROLY Egyenesen
TABÁK ANDRÁS Versek
CSÁK GYULA A hóhér halála
BARANYI FERENC Versek
SIMOR ANDRÁS Versek
 
MEGMENTETT OLDALAK
TÁNCSICS MIHÁLY Magyarok istene, szabadíts meg a Habsburgoktól!
 
OLVASSUK EGYÜTT
PETŐFI SÁNDOR Készülj, hazám!
SIMOR ANDRÁS Petőfi „talpraesett” szatírájáról
 
ABLAK
ALOIS JIRÁSEK Huszárok
ÐURA JAKŠIĆ Versek
 
MÉRLEG
WOLFGANG HÄUSLER A magyar-horvát konfliktus 1848-ban
és a Habsburg-monarchia válsága
 
MŰHELY
WIRTH ÁDÁM Kísértet járta be Európát
(150 éve jelent meg a „Kommunista Kiáltvány”)
 
MÚLTUNK
BÁLINT GYÖRGY Különvélemény
(Hat Petőfi-vers betiltása)
 
MAGYAR SORSOK
ZOLNAY LÁSZLÓ Petőfi első és egyetlen mecénása
(Tóth Gáspárról)
VADÁSZ FERENC Klapka városa
(Emlékszilánkok Komáromról)
 
FÓRUM
KERESZTÉNY
ADVENT KÖZÖSSÉG
Beadvány az Alkotmánybírósághoz
 
MORFONDÍROZÁS
SZERDAHELYI ISTVÁN A reklámrigmustól a „Nemzeti dal”-ig
FEKETE SÁNDOR A lángeszű spiclik és a tudatlan poéta
 
OLVASÓLÁMPA
SIMOR ANDRÁS Három könyvről
 
Székelyföldi bútor díszítésekkel,
a múlt század közepéről
Tisztelt Előfizetőink, Olvasóink!


Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az EZREDVÉG – mint kulturális alapítvány által kiadott folyóirat – számára a személyi jövedelemadó 1%-a adományként az idén is felajánlható.

Tavaly legszebb reményeinket is fölülmúló összeg, 497 000 Ft birtokába jutottunk az Önök „1%-os felajánlása” révén, amelyet 1998. januári és – részben – februári számunk költségeire fordítottunk.

Kérjük Önöket, hogy élve a kínálkozó lehetőséggel – akárcsak tavaly – ezúton is támogassák változatlanul nehéz anyagi helyzetben levő lapunkat.

A szerkesztőség

Ha személyi jövedelemadójának 1%-ával támogatni kívánja az EZREDVÉG-et, a követ­kezők szerint kell eljárnia:

1. Ha adóbevallását Ön saját maga készíti el, rendelkező nyilatkozatát az APEH által rend­sze­resített és az adóbevallási csomagban megküldött lapon teheti meg, amelyen fel kell tün­tet­nie a kedvezményezett adószámát. Az Ezredvég Alapítvány adószáma a követ­kező: 19656874-2-41. A rendelkező nyilatkozatot postai szabvány méretű, lezárt borí­ték­ban kell elhelyezni. A borítékon fel kell tüntetnie saját nevét, lak­címét és adóazonosító jelét. A lezárt borítékba tett rendelkező nyilatkozatot ezután az adó­bevallási csomagban kell elhelyezni, és azt 1998. március 20-ig az APEH részére meg­küldeni.


2. Ha az Ön személyi jövedelemadóját munkáltatója számolja el, akkor a folyóiratba be­illesz­tett rendelkező nyilatkozatot lezárt és a fentiekben jelzett adatokat tartalmazó borí­ték­ban 1998. március 20-ig a munkál­tatójának adja át, aki azt az el­számolásáról szóló adat­szol­gál­ta­tás­sal együtt továbbítja az adóhivatalnak. Ebben az esetben a borítékot a ragasztott felüle­tére át­nyúlóan saját kezűleg alá kell írnia .


Nagyon fontos! Az idén az adózó már jövedelemadója kétszer 1%-ának át­utalá­sáról rendelkezhet. Egyrészt valamely kulturális célra, másrészt valamelyik egyház javára. A törvény azonban nem teszi lehetővé, hogy egyazon személy a jövedelem­adó kétszer 1%-át azonos célra utalja át. Ha tehát az adózó két olyan rendelkező nyilat­ko­zatot küld be, melyek esetében azonos a kedvezményezett (például az Ezredvég Alapítvány részére kéri adójának kétszer 1%-át átutalni), a teljes rendel­kezés érvény­telen, és a kedvezményezett az 1%-ot sem kapja meg.

E számunkat az 1848. márciusi forradalom 150. évfordulójának tiszteletére állítottuk össze. Megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.