VIII. évfolyam, 1998/7. július


TARTALOM
 
ISZLAI ZOLTÁN A halál születése
TABÁK ANDRÁS Versek
DIENES ESZTER Versek
KÁLNAY ADÉL Mikor jön már apa?
CSEPELI SZABÓ BÉLA Walpurgis-éj
TABÁK MIKLÓS PÉTER Menő
ÁGAI ÁGNES Állókép
MARTON PÉTER Csattanó maszlag II.
KASSAI FRANCISKA Versek
GY. SZABÓ FERENC Versek
D. NAGY LAJOS Valaki mosdik a kútnál
BARANYI FERENC Versek
SIMOR ANDRÁS Versek
 
1848-1849
SAMARJAY KÁROLY Versek
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
SZEPES ERIKA „Egyszerre látom a dolgok színét és fonákját…”
(Születésnapi beszélgetés Fekete Edittel)
 
MÉRLEG
WIENER GYÖRGY A „Kiáltvány” és a társadalmi átalakulás
világtörténelmi feltételei
 
FÓRUM
KERESZTÉNY
ADVENT KÖZÖSSÉG
Nyilatkozat
(A lelkiismeret szabadsága védelmében)
SZERDAHELYI ISTVÁN Szegény Heller Ágnes
 
MORFONDÍROZÁS
WIRTH ÁDÁM Másnapos Magyarország
(Politikai tájkép választási csata után)
PETŐ GÁBOR PÁL Hat. eng. Csalás
 
OLVASÓLÁMPA
MOLNÁR GÉZA Múltunk és jelenünk zajló történései
(Átvilágítás. Elbeszélések és versek)
MIKES TAMÁS Á szabálytalan szabályos
(Láng Éva: Köldökzsinóron)
RÉDEY PÁL Egy kiváló moralista hitszónoklatai
(Medgyes Lajos: Eredeti egyházi beszédek)
 
Fekete Edit rajzaival


Olvasóink, szerzőink, munkatársaink és barátaink nevében szeretettel köszöntjük fő­szerkesztőnket, SIMOR ANDRÁS-t 60. születésnapján.

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 70. születésnapján RUDAS ISTVÁNNÉ-t (Er­zsi­két), aki­nek la­punk elő­készí­tésétől és indulásától – 1991 májusától – ki­fej­tett ön­zet­len mun­ká­ja nél­kül ma már el sem tudnánk képzelni az EZREDVÉG létezését. Szer­ve­zői, ter­jesz­tői, pro­pa­gá­tori és titkárnői minőségében egy­aránt szer­kesz­tő­sé­günk egyik leg­fontosabb, nélkülözhetetlen tagja.

Gratulálunk TABÁK ANDRÁS-nak abból az alkalomból, hogy a köztársaság elnöke – „érdemes és eredményes írói munkássága elismeréseként” – a Magyar Köz­társasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítette.

Tisztelt Előfizetőink, Barátaink!


Változatlanul nehéz helyzetünkben újabb kéréssel vagyunk kénytelenek Önökhöz fordulni. Kérjük, hogy – lehetőségeik szerint – minél előbb, de még ebben az esztendőben fizessék elő folyó­iratunkat az 1999. évre. Az EZREDVÉG ugyanis az eddig befizetett általános for­gal­mi adó­ját (ÁFA) csak abban az esetben kaphatja vissza, ha idei pénzforgalma eléri a 2 millió forintot. Ezt az összeget pedig csakis az 1999-es előfizetések ez évi beérkezése biztosíthatja.

A visszaigényelhető ÁFA-összeg két számunk nyomdai költségeit fedezné. Szorongató anyagi körülményeink közepette az Önök segítsége nem­csak az EZREDVÉG zavartalan havi meg­je­le­nésének, de most már egyenesen létezésének legfőbb feltétele.