[logó]
XII. évfolyam, 2002/12. december

[borító hátlap] [borító front]t a r t a l o m
 
kortárs
Révész László A varjak
Tandori Dezső Versek
Varga Rudolf Versek
Novák Éva Versek
Csák Gyula Vágott virág
Káli Sándor Versek
Gyimesi László Versek
Tabák András (Barlach és Brecht)
Bán Ervin Az átok
Csokonai Attila És hamarosan a Rákoczy-induló
Pálfy Julianna Versek
Kassai Franciska Versek
Nemes László Álompár
Györe Imre Versek
 
koszorú
Ottlik Géza Apagyi
 
ablak
Musztafa Lutfi
Al-Manfalútí
Szabadság
 
görbe tükör
Paál Tamás Az új Vérszerződés
 
megmentett oldalak
Kuczka Péter Nagy a hó
 
vox humana
Baranyi Ferenc A jószomszédság zálogául
Felix Farzari Beteljesülés
Fekete János Bújócska
 
képzőművészet
Bundev-Todorov
Ilona
Egy „elfajzott művész”
(Ernst Barlach)
 
múltunk
Vadász Ferenc Hat mozgalmas esztendőm
 
fórum
Kiss Viktor Stratégia és taktika
(A marxizmus esélyei és a szervezeti kérdés)
 
tudósportrék
Kardos István Félévszázad történetének tanúja
(Erdei Ferenc, 1910-1971)
 
morfondírozás
Szerdahelyi István Megyen, megyen Médula
 
olvasólámpa
Képes Gábor Az életre szóló játék
(Payer Imre: A bábjátékos függönye meglibben)
Kristó Nagy István Sajátos és gazdag körkép
(Czédli József: Talán igaz se volt)
Frideczky Frigyes A kataklizma és lenyomása
(Ember Mária: 2000-ben fogunk még élni? – El a faluból)
 
Ernst Barlach (1870–1938) német
szobrászművész plasztikáival

Novemberi számunk lap­zártája után érte­sültünk arról, hogy a 2002. évi iro­dalmi Nobel-díjat KERTÉSZ IMRE nyerte el. Így hát meg­késve, csak ebben a számunk­ban gratu­lál­hatunk az első magyar Nobel-díjas írónak. Tesszük ezt annál inkább örömmel és meg­be­csü­lés­sel, mivel Kertész Imre ars poeti­cájá­nak meg­ha­tá­ro­zó­ja fo­lyó­ira­tunk­nak is egyik val­lott-vál­lalt tö­rek­vé­se: a kö­vet­ke­ze­tes anti­fasisz­ta és anti­rasszis­ta eszmei­ség.Tisztelt Előfizetőink, Barátaink!

Az idén is azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, mint lapunk ti­zenkét éves fennállása óta minden év de­cem­be­ré­ben. Tisztelet­tel kérjük Önöket, hogy - lehetőségeik szerint - minél előbb, de még ebben az esz­ten­dő­ben fizessék elő folyóiratunkat a kö­vetkező évre. (Egész évre 2400 Ft, fél évre 1200 Ft) Jö­vő­re is tíz alkalommal jelenünk meg, két nyári összevont számmal. Sze­retnénk hinni, hogy vál­to­zat­la­nul ne­héz anya­gi hely­ze­tünk­ben most is szá­mít­ha­tunk tá­mo­ga­tá­suk­ra, mint ahogy arra is, hogy újabb elő­fi­ze­tő­ket to­bo­roz­nak az EZREDVÉG számára.

Itt ragadjuk meg az alkalmat egyúttal arra, hogy hálás kö­szönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik személyi jövede­lemadójuk 1 százalékát az EZREDVÉG-nek ajánlották fel. Örömmel közölhetjük, hogy - az APEH előzetes közlése sze­rint - minden eddiginél nagyobb összeg (1 042 000 Ft) birtoká­ba jutottunk, amelynek felhasználásáról következő számunk­ban értesítjük majd Önöket.E számunk megjelentetéséhez támogatást nyújtott a


[adv]

Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma


[adv]

Nemzeti Kulturális Alapprogram
és
a Szabad Sajtó Alapítvány