hátlap kép borító kép


Simón Bolívar


Válogatott írások


BUDAPEST

Készült a Venezuelai Bolívari Köztársaság Nagykövetsége támogatásával

Simon Bolívar Escritos selectos
Ediciones de la Presidencia, Caracas 1970,
Manuel Pérez Villa: Simón Bolívar El Libertador
(Síntesis biográfica)
© Sociedad Bolivariana de Venezuela, Caracas, 1971,

A borítón Bolívar arcképe ismeretlen haiti művész alkotása 1816-ból

Sorozatszerkesztő
SIMOR ANDRÁS

Fordította
BENYHE JÁNOS

Tördelés
DOMJÁN ISTVÁN

Hungarian translation © Benyhe János, 1976, 2009


Bolívar (1783-1830) a latin-amerikai földrész történelmének leg­nagyobb alakja: had­ve­zér, politikus, hazája (Venezuela) és több más latin-amerikai ország szabad­sá­gá­nak hányatott sorsú kivívója. Művelt nemesifjú volt, európai utazásai közben meg­for­dult a forradalmi Pá­rizsban, tanúja volt a nagy napóleoni kalandnak, és amikor eljött a történelmi pillanat, a szűkös lehetőségek vakmerő és zseniális ki­haszná­lá­sá­val küzdötte le a spanyol önkényuralmat.

Ez a könyv Bolívar festői fordulatokban gazdag életét jeleníti meg Bolívar saját írásai, alkotmánytervezetei, parlamenti beszédei, diplomáciai és magán-, sőt sze­relmes levelei alapján. Az emelkedett gondolkodású közéleti embert éppúgy meg­ismerhetjük belőle, mint az éles eszű és bátor taktikust, a tisztán látó reál­poli­tikust, aki bámu­latos biztonsággal igazodik el korának – és minden időknek – nagy kérdéseiben, és nem kíméli erejét nagy álmának, a Nagy-Kolumbi­ai Állam­szövet­ségnek megvalósításáért, amelynek – hiába vet szá­mot a nemzetközi nagy­politika minden adottságával – keserűen kell látnia meghiúsulását.

A Venezuelai Bolívari Köztársaság magáénak vallja Simon Bolívar eszméinek meg­valósítását.


Letölthető:

[ PDF formátumban ]   [ EPUB formátumban ]
SIMON BOLÍVAR, A SZABADÍTÓ

VÁZLATOS ÉLETRAJZ

Simon Bolívar Caracas városában született 1783. július 24-én; baszk eredetű családból származott, mely a XVI. század végén telepedett meg Venezuelában, és később kiemelkedő anyagi és társadalmi hely­zetet élvezett a tartományban. Don Juan Vicente Bolívar y Ponté ez­redes volt az édesapja, és Dona Concepción Palacios Blanco az édes­anyja. Három idősebb testvére volt – Maria Antónia, Juana és Juan Vicente – egy kishúga, Maria dél Carmen pedig holtan jött a világra. 1786. januárjában meghalt az édesapja; Simon még hároméves se volt, amikor elvesztette. A gyerekek nevelése az édesanyjukra hárult, aki érzékeny lelkű asszony volt, de a család tetemes vagyonának is gondját tudta viselni. Apai örökségén kívül egy gazdag hitbizomány is várt Simonra, amelyet 1785-ben Juan Félix Jérez y Aristeguieta pap alapított neki.

Simon a szülővárosában töltötte első éveit, időnként ki-kiutazott az Araguai Völgyvidékre, ahol családi birtokaik voltak. 1792-ben Dona Concepción meghalt. Maria Antónia és Juana korán férjhez ment, a két fiú, Juan Vicente és Simon pedig a gyámjuknál, anyai nagyapjuk­nál, Don Feliciano Palaciosnál nevelkedett. Családi házuk a belváros­ban volt, a San Jacinto térre nézett. Amikor a nagyapjuk meghalt, Simon a nagybátyjának, új gyámjának, Carlos Palaciosnak a gondja­ira maradt. 1795 júliusában, amikor tizenkét éves lett, olyan válsá­gon esett át, amely nagyon jellemző a kora ifjúságára: megszökött a nagybátyjától, s a nővérénél, Maria Antóniánál és annak férjénél kere­sett menedéket, akik iránt több vonzalmat érzett. Ezek miatt a dolgok miatt – amelyek különben hamarosan rendeződtek – Simon Bolívar bentlakó növendékként töltött néhány hónapot Don Simon Rodríguez intézetében; Rodríguez szintén Caracasban született (1771-1854), és akkoriban ő igazgatta a város elemi iskoláját. Láng­lelkű nevelő és társadalommegújító volt, és csakhamar egész életükre szóló, kölcsönös megértés és rokonszenv alakult ki közte és a gyer­mek Simon Bolívar közt. Rodríguez 1797-ben elhagyta Venezuelát. Mielőtt és miután az ő tanítványa volt, Bolívarnak más tanítói is vol­tak Caracasban, köztük Carrasco és Vides, akik írásra és számtanra oktatták, Fray Jesús Nazareno Zidardia, Jósé Antonio Negrete pap, a történelem- és vallástanár, és Guillermo Pelgrón, a latin mestere. Törrendemből és földrajzból külön oktatásban is részesült Don Andrés Bello révén (1781-1865), aki már fiatalkorában szert tett arra a roppant tudásra, amely majd idővel Amerika legkiválóbb humanistájává avatta.

Bolívar a fegyverforgatást választotta hivatásul 1797 januárjában mint kadét be­vonul az Araguai Völgyvidéki Fehér Zászlóaljhoz, amelynél évekkel azelőtt az édes­apja is szolgál, ezredesként. Simon még nem volt tizennégy éves se. A követ­kező év júliusában, amikor előléptették alhadnaggyá, ezt írták a szolgálati lapjára: „Vitézség: di­cséretes, szorgalom: kiváló.” Bolívar olyan tárgyak elméleti tanul­má­nyo­zásával is párosította a katonáskodás gyakorlati tanulnivalóit, ame­lyeket akkori­ban a katonai kiképzés alapjának tartottak: matematikát, terepábrázolást, fizikát stb. tanult azon a tanfolyamon, amelyet ép­pen a Bolívarék házában indított meg 1798 közepén a tudós kapuci­nus szerzetes, Francisco de Andújar, és amelyre Simon több barátja is járt.

1799 elején Spanyolországba utazott. Madridban a nagybátyjainak, Esteban és Pedro Palaciosnak az irányításával és a tudós Ustáriz őrgróf erkölcsi és szellemi vezetésével szenvedélyesen látott hozzá a ta­nuláshoz. Ott kapta meg azt a nevelést, amelyre egy katonáskodásra, fegyverforgatásra készülő nemesembernek szüksége van: kibővítette az ismereteit történelemből, klasszikus és modern irodalomból, mate­matikából, belekezdett a franciába, és vívni, táncolni is tanult, és min­denben gyorsan haladt. Körökbe, szalonokba járt, így csiszolta szelle­mét, gyarapította a nyel­veze­tét, így tett szert fellépésre. Madridban megismerkedett Maria Teresa Rodríguez dél Toro y Alayzával, és belészeretett. 1800 vége felé azzal a gondolattal fog­lalkozott, hogy ott­hont, családot alapít, és visszatér hazájába, kezébe veszi birtokai igaz­gatását. De várt egy ideig: 1801 tavaszán Bilbaóba utazott, és majd az egész évet ott töltötte. Azután Franciaországban tett rövid utazást, Párizsban, Amiensben is megfordult. 1802 májusában megint Mad­ridban volt és 26-án házas­ságot kötött Maria Teresával. A fiatal pár Venezuelába utazott: július 12-én érkezett oda, de Simon boldogsá­ga nem sokáig tartott. 1803 januárjában Maria Teresa meg­halt. A megözvegyült fiatalember még annak az évnek a végén visszatért Európába, átutazott Cádizon és Madridon, és 1804 tavaszán Párizsban telepedett le.

A születő francia császárság fővárosában a politikailag javában lói rongó Európa lenyűgöző látványa foglalkoztatja Bolívart, de legalább úgy a nagyvilági társasági élet örömei és szellemi természetű indíttatások is. Színházba, körökbe, szalonokba jár, szép nőkkel ismerkedik, de olyan tudósokkal is kapcsolatot tart, mint Alexander von Hum­boldt és Aimé Bonpland, olyan előadásokra, nyilvános tanfolyamok­ra jár, ahol a legújabb ismereteket és elméleteket terjesztik. Életének ebben a szakaszában szenvedélyesen elmerül az olvasásban. Megint találkozik Simon Rodríguezzel, aki tudásával és tapasztalataival re­mek társalgó, olvasgató és útitársnak bizonyul. Együtt mennek Itáli­ába, gyalogszerrel járják be Szavoját. 1805-ben, egy augusztusi na­pon, Rómában, a Monté Sacrón Bolívar esküt tesz tanítója előtt, hogy sem karja nem pihen, sem lelke meg nem nyugszik, amíg fel nem sza­badítja a spanyol-amerikai világot a spanyol gyámság alól. Bolívar és Rodríguez ismét elválik egymástól. Az előbbi visszatér Párizsba, és belép a szabadkőműves-pá­holyba. 1806 végén Bolívar tudomást sze­rez az Előfutárnak, Mirandának venezu­elai kísérleteiről, és úgy gon­dolja, hogy itt az ideje, vissza kell térnie hazájába. Fel­száll egy semle­ges hajóra és 1807 januárjában Charlestonban köt ki, beutazza az Egye­sült Államok egy részét, és még annak az évnek a derekán ha­zatér Venezu­elába.

Úgy él akkor, mint ifjú arisztokrata, a birtokait igazgatja, és 1808-ban zajos perbe bonyolódik Antonio Nicolás Bricenóval egyik birto­kának mezsgyekarói miatt; de mindig hazája sorsán jár az esze. Az összejöveteleken, melyeket testvérével, Juan Vicentével és barátaikkal tartanak caracasi nyaralójukban, a Guaire-folyó partján, irodalomról folyik a szó, de Venezuela függetlenségéről is terveket szőnek.

Eljön 1810. április 19-e. Az ezen a napon megalakult Tanács meg­bízással a brit kormányhoz küldi ki Bolívart Luis López Méndezzel és Andrés Belióval együtt. Küldetése befejeztével, Bolívar még ugyanan­nak az évnek a végén visszatér Lon­don­ból. Angliában megtapasztal­ta az intézmények gyakorlati működését. A Cara­casi Hazafias Társa­ságban ő az egyik leghevesebb szószólója a függet­len­ség­nek, amelyet 1811. július 5-én kiált ki a Kongresszus. Bolívar beáll a hadseregbe, és 1811-ben, Miranda parancsnoksága alatt, ezredesi rangban részt vesz Valencia bevételében. 1812-ben, bár mindent megtesz, nem tudja megakadályozni, hogy Puerto Cabello városa, amelynek ő volt a pa­rancsnoka, a királyi hadak kezére ne kerüljön árulás miatt. 1812 dere­kán Miranda tábornok leteszi a fegyvert Domingo de Monteverde spanyol fővezér előtt. Egy fiatal tiszti csoport, köztük Bolívar is, foly­tatni akarja a harcot, és La Guaira kikötőjében letartóztatja a balsor­sú Előfutárt. De minden erőfeszítés hiábavaló. Bolívar csak úgy tud el­menekülni, hogy egy derék barátja, Don Francisco Iturbe útlevelet szerez neki. Curaçaóba utazik, majd Cartagena de Indiasba, ahol meg­írja és közzéteszi Egy caracasi polgár szózata Új-Granada polgáraihoz című művét, egyik alapvető írását, amelyben már politikai hitvallását fejti ki, valamint azokat az elveket, amelyek az eljövendő években fog­ják vezérelni cselekedeteit.

Akkor elkezdődnek ragyogó hadjáratai, amelyekben győzelmek és kudarcok váltakoznak 1818-ig, majd a következő évtől kezdve a dia­dalok szaporodnak el. Egy kis sereg élén megtisztítja az. ellenségtől a Magdalena-folyó partvidékét, 1813 feb­ru­árjában beveszi Cúcuta váro­sát, és májusban megkezdi Venezuela felszabadítását. A csatáknak és ügyes hadmozdulatoknak az a sorozata, amely három hónap alatt a táchirai határtól győztesen Caracasig juttatta, ahová augusztus 6-án vonult be, valóban megérdemli a Csodálatos Hadjárat nevet, ame­lyen ismeretes. Amikor Trujillóban járt, júniusban, kiadta az Irtóháború-rendeletet, hogy erősítse a vene­zuelaiak kibontakozó nemzeti érzését. Nem sokkal azelőtt, mikor Mérida városában tartózkodott, a lakosság úgy üdvözölte, mint Szabadítót, azzal a címmel, amellyel 1813 októberében ruházza fel ünnepélyesen Caracas népe és elöljá­rósága, és amellyel majd be fog vonulni a történelembe.

Az 1813 augusztusától 1814 júliusáig terjedő időszak, a Második Köztársaság igazán a venezuelai történelem Rettenetes Éve. Dúl az Irtóháború, egyre-másra követik egymást az eldöntetlen, megnyert vagy elvesztett csaták, ütközetek. Hiába aratnak olyan győzelmeket, mint az araurei, a bocachicai csata, vagy az első carabobói ütközet, hiába az olyan hősies ellenállás, mint a San Mateó-i sánctáboré és Va­lencia városáé, Bolívar is, Santiago Marino tábornok is (aki már elő­zőleg az ország keleti részét szabadította föl) kénytelen engedni a tú­lerőben lévő ellen­ségnek, amelynek a királypárti Jósé Tomás Boves a fővezére. Boves diadalt arat a La Puerta-i csatában (1814 júniusá­ban), és a hazafiaknak fel kell adniuk Caracas váro­sát. Megkezdődik a nagy menekülés az ország keleti része felé. Ott tulajdon fegy­ver­tár­saik tagadják meg az engedelmességet Bolívarnak és Marinónak. A Szabadító ismét Új-Granadában talál testvéri menedéket, ahol válta­kozó szerencsével vesz részt a belpolitikai küzdelmekben, és eléri, hogy Bogotá csatlakozzon az Egyesült Tarto­mányok­hoz. 1815 máju­sában, Cartagena alatt, Bolívar átadja a parancs­nok­ságot, hogy meg­akadályozza a polgárháború kitörését.

1815 májusától decemberéig jamaikai magányában várja türelmetlenül azt a pillanatot, amikor megint harcba szállhat. Közben Spa­nyol-Amerika sorsán tépe­lő­dik, és szeptemberben megírja Intés ja­maikai level-ét, amelyben mély meg­értéssel és prófétai tekintettel fog­ja át a földrész múltját, jelenét és jövőjét.

Napóleon európai veresége és egy Pablo Morillo tábornok vezér­lete alatt Venezuelába érkező hatalmas spanyol hadsereg új erőt önt a királyság ügyének párthíveibe, Bolívar pedig, miután Kingstonban megmenekül egy bérgyilkos tőré­től, átmegy a Haiti Köztársaságba, segítséget kér, hogy folytathassa a harcot. Alexandre Pétion államel­nök nagylelkűen segítségére is siet. Csakhamar elindul Les Cayes-ből Bolívar parancsnoksága alatt egy sereg, amely 1816 májusában Margarita szigetére érkezik, és nemsokára átkel a szárazföldre. Ro­hammal beveszi Carúpanót, és ott adja ki Bolívar június 2-án azt a rendeletet, amellyel felszabadítja a rab­szol­gákat. Aztán a sereg Ocumare de la Costa kikötőjébe ér, ahol Bolívar véletlenül elszakad a főerejétől, és kénytelen ismét hajóra szállni. Visszatér Haitiba, és újabb sereget gyűjt, amely az év végén ér Margarita szigetére. 1817 elején Bolívar Barce­lonában van. Az a célja, hogy elfoglalja Guayana tarto­mányt, és onnan kiindulva szabadítja fel véglegesen Venezuelát. Júli­usban a hazafiak beveszik a tartomány székhelyét, Angosturát (a mai Bolívarvárost). Ismét megszervezik az államot. Bolívar létrehozza az államtanácsot, a kormánytanácsot, a legfelsőbb haditanácsot, a leg­felsőbb ítélőszéket, a kereskedelmi bíróságot, és egy újság, a Correo de Orinoco alapításán fáradozik. (A lap meg is jelenik 1818 júniusában.) Közben nemcsak a spanyolok ellen kell harcolnia, hanem a saját tábo­rában lábra kapó anarchia ellen is: 1817 októberében egy katonai bí­róság elítéli, és Angosturában agyon­löveti az egyik köztársasági fő­vezért, Manuel Piar tábornokot. Nagyjából ugyanezekben a napok­ban adja ki a Szabadító A nemzeti javak elosztásáról szóló törvény-t, amely a hazafias érzés erősítésére volt hivatott.

1818-ban kedvező jelekkel indul meg a középvidéki hadjárat, mert a Sza­ba­dí­tó­nak sikerül rajtaütnie Calabozo városában Morillo királyi tábornokon, de Semén ostro­mánál vereséget szenvednek a köztársa­ságiak. Pár nap múlva Bolívar késő éjjel a királyi csapatok egyik já­rőrébe ütközik Rincón de los Torosnál, és kis híján életét veszti. Jú­nius 5-én ismét Angosturában van. Ekkor jut el hozzá az Egyesült Álla­mok diplomáciai megbízottja és igen sok európai önkéntes.

1819. február 15-én Bolívar kezdeményezésére összeül Angosturában Vene­zu­ela második kongresszusa. Ezen az ülésen mondja el Bolívar azt a beszédét, amely politikai szemléletének egyik alapvető kifejtése. Alkotmánytervezetet is a kong­resszus elé terjeszt. Kevés idővel azután azt a hadjáratot indítja meg, amely Új-Granadát fogja felszabadítani. Hadserege a zord pisbai fennsíkon keresztül átkel az Andokon, és 1819 júliusában, a gárnezai és Pantano de Vargas-i véres ütközet után, augusztus 7-én, a boyacái csatában döntő győzel­met arat. Pár nap múlva Bolívar bevonul Bogotába. A Szabadító meg­szervezi, és Santander tábornok parancs­nok­sága alá rendeli az új-granadai tartományokat, majd visszatér Angosturába, ahol az ő javaslatá­ra a kongresszus kibocsátja 1819 decemberében a Kolumbiai Köz­társaság alap­törvényét. Ez a hatalmas állam, a Szabadító alkotása, négy jelenlegi köz­társa­ságot foglalt magába. Venezuelát, Kolumbiát, Ecuadort és Panamát.

Ezek az események megszilárdították a köztársasági ügyet, és ehhez az a szabad­elvű forradalom is hozzájárult, amely Spanyolországban tört ki 1820 január­jában. Megváltozott a helyzet. A Köztársaság ha­dai mindenütt fölénybe kerülnek. Cartagena ostrom alatt. Mérida és Trujillo felszabadult. Az új spanyol kormány békés egyezségre akar jutni a hazafiakkal. 1820 novemberében a két fél megbízottai Trujillóban egyezményt írnak alá a fegyverszünetről, illetve a hadvise­lés szabályo­zásáról. A Szabadító és Morillo tábornok megbeszélést tart Santa Ana helységben. Pár hónap múlva, amikor a fegyverszü­net lejár, a köztársasági seregek megindulnak Caracas felé. 1821. jú­nius 24-én Bolívar megütközik a carabobói síkon, és végleg kivívja Venezuela függetlenségét. A királyi hadak maradékai Puerto Cabellóba mene­külnek (amely 1823-ban esik el). A Szabadító győ­zelmesen vonul be szülő­városába, honfitársainak örömujjongása köze­pette.

Most Ecuador felé tekint, amely még mindig spanyol uralom alatt áll. Maracaibón át Cúcutába megy, ahol a kongresszus ülésezik, onnan pedig Bogotába. 1822-ben a hazafiak két hadsereggel próbálják felsza­badítani Quitót: az északit Bolívar vezeti, a délit meg, amely Guayaquilból indul el, Antonio Jósé de Sucre tábornok. Bolívar ápri­lisi, bombonái hadművelete megtöri a pastóiak ellenállását, Sucre má­jus 24-ei győztes pichinchai csatája pedig végérvényesen felszabadít­ja Ecuadort, amely csatlakozik a Nagy-Kolumbiai Köztársasághoz. Quitóban ismer­kedik meg Bolívar Manuéla Sáenzzel, élete utolsó éve­inek nagy szerelmével. Július 11-én Bolívar Guayaquilban van, és 25-én Jósé de San Martin is odaérkezik hajón Peruból. A dél-amerikai függetlenség két jeles vezére összeölelkezik, és meg­be­szélést tan. Bi­zalmas beszélgetésük tartalma a Bolívartól és főtitkárságától származó hiteles iratokban található meg. San Martinnak az volt a fő célja, hogy Guayaquil jövendő sorsáról tárgyaljon, de erre nem kerülhetett sor, mert ez a tartomány már a Nagy-Kolumbiai Köztársasághoz csat­lakozott.

1823 közepe táján Peruban nagyon megromlott a politikai és ka­tonai helyzet. A perui kongresszus és nép hívó szavára a Szabadító augusztus 7-én hajóra szállt Guayaquilban, és szeptember elején Callaóba érkezett. A hazafiak közt zűrzavar uralkodott. Bolívarnak csak hadműveletek irányítására volt felhatalmazása, és buz­gón nekilá­tott a hadsereg átszervezésének: azokra a csapattestekre alapította, ame­lyek Guayaquilból érkeztek vele együtt. 1824 januárjában Bolívar fekvő beteg volt Pativilcában, a perui partvidéken, és ott kapta meg a hírét, hogy a callaói helyőrség átállt a királypártiakhoz. Annyi nehé­zség közepette ebben a híres felkiáltásban nyilvánult meg lebírhatatlan lelkiereje: „Győzelem!”

Lima a királypártiak kezére került, de a kongresszus, mielőtt fel­oszlik – a régi Római Köztársaság példájára diktátort nevez ki: korlátlan hatalommal ruházza fel Bolívart az ország megmentése érde­kében. Bolívar higgadtan vállalja ezt az iszo­nyatos felelősséget. Vissza­vonul Trujillóba, és fáradhatatlanul dolgozik; tehetsége és az Ameri­ka jövőjébe vetett hite csodát művel. Támadást indít, és 1824. au­gusztus 7-én Junínnál megveri a perui királyi hadsereget. A hadjárat folytatódik, Bolívar bevonul Limába, és újból ostrom alá veszi Callaót, Sucre tábornok pedig 1824. december 9-én Ayacuchónál végleg kivív­ja az amerikai szabadságot. Két nappal azelőtt Bolívar meghívást in­tézett Limából Spanyol-Amerika kormányaihoz, hogy küldjék el telj­hatalmú megbízottaikat arra a kongresszusra, amely majd Panamá­ban ül össze, és amelyet valóban meg is tartottak 1826 júniusában.

A függetlenségi mozgalom katonai szakasza véget ért. 1825. febru­ár 10-én a Limában ülésező perui kongresszus előtt Bolívar lemond a ráruházott korlátlan hata­lomról. Két nap múlva ez a testület elisme­rést és jutalmat szavaz meg a had­se­reg­nek és a Szabadítónak, de Bolívar nem fogadja el a külön neki felajánlott egy­millió pesót. Azu­tán hamarosan elhagyja a fővárost, és ellátogat Arequipába, Cuz­cóba és azokba a tartományokba, amelyeket akkor úgy hívtak, hogy Felső-Peru. Ezek is önálló országgá szerveződnek, mégpedig a hős nevé­nek a jegyében: ez lesz a „Bolívar Köztársaság”, amelyet ma Bolívia néven ismerünk. Bolívar az új állam szá­mára 1826-ban alkotmány­tervezetet szerkeszt, és megfogalmazza benne az újon­nan felszabadult országok függetlenségének és rendjének megszilárdításával kap­cso­la­tos elveit.

Közben, 1826 áprilisában forradalom tör ki Venezuelában – a „cse­kélység” – Páez tábornok vezetésével a Bogotái kormány ellen. Bolívar visszatér Caracasba, és 1827 elején sikerül helyreállítania a békét. 1 )e a széthúzó erők fölébe kerekednek az összetartó irányzatoknak. Bolívar politikailag és emberileg egyre távolabb kerül Santander el­nöktől, végül bekövetkezik a teljes szakítás. 1827. július 4-én Bolívar utoljára kel útra Caracasból, La Guairában hajóra száll, és Cartagenán át Bogotába megy. Szeptember 10-én esküt tesz a kongresszus előtt, mint a köztársaság elnöke.

1828-ban az Ocanában ülésező nemzetgyűlés úgy oszlik szét, hogy a különböző politikai pártoknak nem sikerül megegyezésre jutniuk. Bolívart kikiáltják diktátornak, és annak az évnek szeptemberében merényletet kísérelnek meg ellene Bogotában, de megmenekül; utána hamarosan hadba kell szállnia a perui csapatok ellen, amelyek benyo­multak Ecuadorba, és Bolívar majd az egész 1829-es évet Ecuadorban tölti. Beteg, és fáradtnak érzi magát, de harcol a művéért. 1830 elején visszatér Bogotába, és összehívja az alkotmányozó gyűlést. Venezue­la ismét lázong, és kikiáltja a függetlenségét. Új-Granadában növek­szik és erősödik az ellenzék. A Szabadító egyre betegebb; lemond az elnökségről, és útra kel a tengermellékre. Cartagenában mélységes megrendüléssel értesül róla, hogy Sucrét meggyilkolták. Európába készül, de 1830. december 17-én, San Pedro Alejandrinóban, egy Santa Marta környéki birtokon váratlanul meghal. Pár nappal azelőtt, 10-én egy paptól lel­ki segélyben részesült, majd kibocsátotta utolsó ki­áltványát honfitársaihoz, a poli­ti­kai végrendeletét. Kimagaslott kortár­sai közül tehetségével, eszével, akarat­erejével és odaadásával, és ezeket a képességeit maradéktalanul egy nagy és nemes vállal­kozás szolgála­tába állította: fel akart szabadítani és az állami élet színvonalára akart emelni sok nemzetet, amelyek ma az atyjukat tisztelik benne. Halot­ti porait 1842-ben nagy ünnepélyességgel szállították haza Venezue­lába, és ma a caracasi Nemzeti Panteonban nyugszanak.

MANUEL PEREZ VILA

BOLÍVAR ESKÜJE

RÓMA, 1805. AUGUSZTUS 15.

Ez a nép hát Romulus és Numa népe, a Gracchusok és Horatiusok, Augustus és Nero, Caesar és Brutus, Tiberius és Traianus népe? Itt nyilatkozott meg mindenfajta nagyság, és itt ringott minden nyomo­rúság bölcsője. Octavius a nyilvános jám­bor­ság palástját ölti magára, hogy leplezze sunyi jellemét és vérengző indulatait; Brutus tőrt döf pártfogója szívébe, de csak a maga zsarnokságát ülteti Caesar zsar­noksága helyébe; Antonius nem él dicsősége jogaival, inkább egy ringyó nyomába szegődik; Sullának nincsenek reformtervei, csak hon­fitársait gyilkolja, Tiberius pedig, aki sötét, mint az éjszaka, és zül­lött, mint a bűn, bujálkodással és öldökléssel múlatja az időt. Egyet­len Cincinnatursra száz Caracalla is jutott, egy Traianusra száz Caligu­la, és egy Vespasianusra száz Claudius. Ez a nép mindenhez hozzájá­rult valamivel: zordonsággal az ősidőkhöz, szigorral a Köztársasághoz, romlottsággal a császárok korához, katakombával a keresztények éle­téhez, bátorsággal az egész világ meghódításához, becsvággyal, hogy a világ minden országát adófizető tartománnyá tegyék, adott nőket, hogy kocsijuk szentségtörő kerekével végighajtsanak szüleik szét­ti­port testén, megragadó szónokokat, mint Cicero, költőket, akik el­bűvölnek daluk­kal, mint Vergilius, szatirikusokat, mint Juvenalis és Lucretius, gyenge bölcse­lőket, mint Seneca és kiváló honpolgárokat, mint Cato. Ez a nép mindenhez hozzá­járult valamivel, csak az em­beriség ügyéhez nem: feslett Mess almákkal, szívtelen Agrippinákkal, nagy történészekkel, jeles ter­mé­szet­tu­dó­sok­kal, vitéz harcosokkal, kap­zsi prokonzulokkal, zabolátlan kéjencekkel, feddhetetlen erényekkel és otromba bűnökkel állt elő, de a szellem fölemelkedéséhez, a gon­dok eloszlatásához, az ember felmagasztosulásához és értelmének vég­érvényes tö­ké­le­te­sít­he­tő­sé­gé­hez vajmi kevéssel járult hozzá, vagy ép­pen semmivel se. Minden arculatát, minden vonását megmutatta itt a művelődés keletről áradó fuvallata, de a szabadságban élő ember nagy kérdésének megoldása szemmel láthatóan ismeretlen gond volt, és ez a rejtelmes számtani ismeretlen csakis az Újvilágban oldódhat meg.

Esküszöm itt ön előtt, esküszöm atyáim Istenére, esküszöm Órájuk magukra, esküszöm a becsületemre és esküszöm a Hazámra, hogy sem karomnak pihenést, sem lelkemnek nyugovást nem hagyok, amíg le nem rázom láncainkat, amelyek a spanyol hatalom akaratából nehe­zednek ránk.

SIMON BOLÍVAR EZREDES BESZÉDE

1811. JÚLIUS 3., HAZAFIAS TÁRSASÁG, CARACAS

Nem, nincs két Kongresszus. Hogy is munkálkodhatnának a szakai la són azok, akik legjobban tudják, hogy mennyire szükséges az egység? Azt akarjuk, hogy ez az egység valóságos legyen, és szabadságunk dicsőséges vállalkozására sarkalljon bennünket; csak azért egyesüljünk, hogy tespedjünk, hogy az ernyedtség karja közt szunnya­dozzunk, ez tegnap fogyatkozás volt, ma pedig árulás. Azon vitatkoznak a Nem­zeti Kongresszusban, amit már el kellett volna dönteni. És miket be­szélnek? Hogy először is szövetkeznünk kell, mintha nem szövetkez­tünk volna vala­mennyien az idegen zsarnokság ellen. Hogy meg kell várnunk, mire válik a spanyol­országi politika. Mit bánjuk mi, hogy Spanyolország megtartja-e, vagy eladja a rab­szolgáit Bonaparténak, ha elszántuk magunkat, hogy szabadok leszünk? Ezek a két­ségek a régi bilincsek szomorú következményei. Hogy a nagy terveket nyu­god­tan kell megérlelni! Háromszáz év nyugalom nem elég? A Haza­fias Tanács kellő tisz­te­letet tanúsít a nemzet Kongresszusa iránt, de a Kongresszusnak is hallgatnia kell a Hazafias Tanácsra, mert ez a felvilágosultság és minden forradalmi érdek letéte­ményese. Tegyük le bátran a dél-amerikai szabadság alapkövét: ha habozunk, elveszünk.

Válasszon ez a testület egy bizottságot a tagjai közül, amely a Füg­getlen Kongresszus tudomására hozza ezeket az érzéseket.

SIMON BOLÍVAR SZAVAI
A SAN JACINTO TÉREN, CARACASBAN,
A ROMOK FELETT
AMIKOR FÖLDRENGÉS SÚJTOTTA
A VÁROST

1812. MÁRCIUS 26.

Ha a természet szembeszegül terveinkkel, harcra kelünk ellene, és en­gedelmességre kényszerítjük.

RENDELET AZ IRTÓHÁRORÚRÓL

TRUJILLO, 1813. JÚNIUS 15.

SIMON BOLÍVAR
AZ UNIÓ BRIGADÉROSA,
A VENEZUELÁT FELSZABADÍTÓ ÉSZAKI HADSEREG
VEZÉRLŐ TÁBORNOKA
POLGÁRTÁRSAIHOZ

Venezuelaiak!

Új-Granada Független Kongresszusának utasítására egy baráti had­sereg jött el felszabadításotokra; már kiűzte az elnyomókat Mérida és Trujillo tartományból, és most eljutott ide közétek.

Azért küldtek bennünket, hogy le küzdjük a spanyolokat, gyámolítsuk az ameri­kaiakat, és létrehozzuk a Venezuelai Szövetséget alkotó forradalmi kormá­nyo­kat. Azokat az államokat, amelyek fegyveres ol­talmunk alatt állnak, ismét régi alkot­mányuk és intézményeik igaz­gatják, ezek az államok teljes szabadságot és függet­lenséget élveznek; mert csak arra van megbízásunk, hogy lerázzuk a rabigát, amely alatt népeink egy része görnyedez, de nem akarunk törvényt szabni, se ha­talmat gyakorolni, bár a hadijog felhatalmazna rá bennünket.

Szenvedésetek megindított bennünket, nem nézhettük közönyö­sen azokat a csapásokat, amelyekkel a barbár spanyolok sújtottak ben­neteket, akik sarcolással tönkretettek, irtottak, pusztítottak benneteket, akik az ember szentséges jogaiba gázoltak, akik a legünnepélyesebb szerződéseket és egyezségeket is megszegték, és végül mindenféle bűnt elkövettek, és a legborzasztóbb nyomorúságba döntötték a Ve­nezuelai Köztársaságot. Az igazság jóvátételt követel, és a kénysze­rűség bosszú­állásra indít bennünket. Tűnjenek el örökre a kolumbiai földről azok a szörnye­te­gek, akik megfertőzik és vérrel borítják; la­kóijának mérhetetlen álnokságuk arányá­ban, hogy így mossuk le gya­lázatunk foltját, és így mutassuk meg a világ népeinek, hogy nem le­het büntetlenül megbántani Amerika fiait.

Noha jogos haraggal tölt el bennünket a spanyolok galádsága, még egyszer, utoljára kegyesen és nagylelkűen megnyitjuk előttük a beké és barátság útját; még hívjuk őket, hogy békésen éljenek együtt velünk, ha megtagadják vétkeiket, jó útra térnek, és együtt munkálkodnak ve­lünk Spanyol­ország betolakodó Kormányának szétzúzásában és a Ve­nezuelai Köztársaság visszaállításában.

Minden spanyolt ellenségnek tekintünk, hazaárulónak járó bünte­téssel súj­tunk, ennélfogva menthetetlenül falhoz állítunk, ha nem for­dul a legtevékenyebb és leg­hatékonyabb módon a zsarnokság ellen az igaz ügy védelmében. Ezzel szemben mindazok általános és teljes kegyelmet kapnak, akik akár fegyveresen, akár fegy­ver­telenül átállnak hadseregünkhöz, akik segítséget nyújtanak a zsarnokság igájának lerá­zásán fáradozó derék honpolgároknak. Azok a katonatisztek és polgá­ri tiszt­viselők, akik elismerik a Venezuelai Köztársaságot, és csatla­koznak hozzánk, meg­tarthatják rangjukat és állásukat; egyszóval azo­kat a spanyolokat, akik érdemleges szolgálatot tesznek az államnak, tiszteletben tartjuk, és amerikainak tekintjük.

Ti pedig, amerikaiak, akiket tévedés vagy hitszegés letérített az igaz útról, tudjátok meg, hogy testvéreitek megbocsátják és őszintén sajnál­ják tévelygéseiteket, és mélységesen meg vannak győződve róla, hogy nem lehettek vétkesek, titeket csakis az a vakság és tudatlanság vezet­hetett félre, amelyben bűneitek okozói tartottak eddig benneteket. Ne féljetek ettől a kardtól, amely értetek akar bosszút állni, és el akar­ja metszeni azokat a gyalázatos kötelékeket, amelyekkel hóhéraitok fűznek a maguk sorsához benneteket. Legyetek nyugodtak, semmilyen bántódás nem éri becsületeteket, életeteket és javaitokat; az a puszta tény, hogy amerikaiak vagytok, jótáll értetek, és mentelmet nyújt nek­tek. Fegyvereinknek az a rendel­tetésük, hogy oltalmazzanak benne­teket, sosem fognak egyetlen testvérünk ellen sem fordulni.

Ez a közkegyelem még azokra az árulókra is kiterjed, akik a legu­tóbbi időkben követtek el gaztetteket, és oly híven meg fogjuk tar­tani, hogy semmilyen indok, cél vagy ürügy sem bírhat rá bennünket ígéretünk megszegésére, bármily nagy és rendkívüli okokkal hívjátok is ki haragunkat.

Spanyolok és kanári-szigetiek, ha semlegesek volnátok is, halál vár rátok, ha nem munkálkodtok tevékenyen az amerikai szabadság javá­ra. Amerikaiak, az élet vár rátok, még ha bűnösek vagytok is.

Trujillo, Főhadiszállás, 1813. június 15.

SIMON BOLÍVAR

MÁSOLAT
BRICENO MÉNDEZ
TITKÁR

BOLÍVAR KIÁLTVÁNYA
A VILÁG NÉPEIHEZ

VALENCIA, 1813. SZEPTEMBER 20.

Mit vitt véghez Monteverde spanyol parancsnok egy év alatt, amíg a kezén voltak a venezuelai tartományok.

Simon Bolívar brigadéros a világ népeihez.

Ezeknek a tartományoknak a népei kikiáltották függetlenségüket és szabad­ságukat, de leigázta őket egy kalandor, aki bitorolt hatalmá­nak birtokában kihasz­nálta azt az ijedelmet, amelyet egy inkább tudat­lanság és babona miatt, mintsem a pusztításai miatt rémítő földrengés okozott, benyomult a tartományokba, amerikai vért ontva, kifosztva lakóikat és a legszörnyűbb rémtetteket követve el, amelyek majd bizo­nyára megindítanak és feldúlnak benneteket, ha megfelelő bizonyíté­kokkal tudomásotokra hozzák azt a kiáltványt, amely leleplezi ezeket a csele­kedeteket.

Addig is, hogy elébe vágjunk ellenségeink rágalmainak, érdekünk és köteles­ségünk, hogy tömören és vázlatosan, mert a jelenlegi kö­rülmények közt másképpen nem is lehet, máris elétek tárjuk azokat az okokat, amelyek mostani maga­tar­tá­sun­kat igazolják, és amelyek szük­ségképpen arra késztetnek benneteket, hogy borza­dállyal és utálattal tekintsetek elnyomóink magatartására, és üldözzétek őket, mert el­lenségei az emberi nemnek, és a legszörnyűbb bűnöket követték el az igazság és az emberi jogok ellen, amelyeket arcátlanul lábbal ti­portak, de idáig semmi jele, hogy megérdemelt büntetéssel sújtotta volna ezeket a gonosztevőket az a nemzet, amely­hez tartoznak, és amelynek nevében ontották vérünket, sanyargattak ben­nünket, és dúl­ták országunkat.

Feljebbvalójának, Miyares tábornoknak kifejezett parancsa ellenére, Monte­verde benyomult az országba, és, leigázva a rémült és meg­csappant lakosságot, Caracas város környékéig tört előre, amelyet csak nemrégiben pusztított el az 1812. március 26-i rettenetes földrengés. Az egyetlen haderőt, amely szemben állt vele, sajnos olyan vezér irá­nyította, akit becsvágy és heves szenvedélyek feszítettek, és vagy nem látta át a kockázatot, vagy hazája szabadságát is feláldozta becsvágyáért, zsarnok és kényúr volt a végtelenségig, nemcsak a katonákat zúdította fel, hanem az egész közigazgatást is összegabalyította, és teljesen szétzüllesztette az egész tarto­mányt, vagy azt, ami maradt belőle.

Monteverde, akinek sok tudatlan és erkölcstelen papi személy is segítségére sietett, mert hatalmuk pusztulását látták függetlenségünk­ben és szabadságunkban, nem válogatott az eszközökben, sokakat megkörnyékezett, némelyekkel kénye-kedve szerint bánt, a fővárost feldúlta, a lakosságot szétszórta a síkságon, éhséggel, nyomorúsággal pusztította a népeket; mindenkit megfélemlítettek azok a gyilkossá­gok, amelyeket Antonanzas, Boves és más pribékek követtek el, aki­ket Monteverde küldött szét csapatostul a tartomány belsejébe, hogy irgalmatlanul, hidegvérrel, eljárás, ítélet nélkül gyilkoljanak mindenkit, aki hazafiasán gondolkodik; parancsnok nélküli, szétzilált csapatok; a nép nem tudta, milyen sors vár rá…

Ilyen szerencsétlen helyzetben volt Caracas, amikor a Keleti part völgyeiben kitört a szabad és rabszolga négerek lázadása, amelyet Monteverde megbízottai segítettek elő, robbantottak ki és támogattak. Ez a kegyetlen, embertelen banda a hazafiak vérébe és javaiba gázolt – Curipében és Caucaguában megkapta a hazafiak névjegyzékét –, Caracas lakossága ellen vonult, és az említett völgyekben, kivált Guatire helységben, a legszörnyűbb gyilkosságokat, rablásokat, erősza­kos cselekedeteket és pusztításokat vitte véghez. Akik csak a kezükre kerültek, a békés földművesek, a legbecsületesebb emberek, az ártat­lanok, mind halálukat lelték, kivel pisztoly, kivel szablya végzett, vagy kegyetlenül ütötték-verték őket, még a fegyver­szünet kihirdetése után is. Folyt a vér mindenfelé, hullák díszítették Guatire, Calabozo, San Juan de los Morros utcáit és tereit és más helységeket, ahol békés, dolgos parasztemberek laktak, akik bizony nem fogtak fegyvert, sőt a csapatok közeledtére az erdőbe menekültek, onnan aztán megkötöz­ve hurcolták ki őket, és végeztek velük, nem volt ott tárgyalás, ítélet, nem teketóriáztak, csak letérdepel­tették őket. Bármely tisztnek vagy közkatonának felhatalmazása volt, hogy büntet­lenül megölhessen min­denkit, akit hazafinak gondol, vagy akitől el lehet rabolni valamit.

Caracas két tűz közé került: keletről az európai spanyolok által fel­izgatott négerek fenyegették, akik már a várostól nyolc mérföldre, Guarenas helységben voltak, nyugatról pedig Monteverde, akit a Puerto Cabelló-i siker is lelkesített, és akinek csak a La Victoria hely­ségbe beszorult csapatokkal kellett megküzdenie, amelyeket elernyesz­tett és szinte szétzilált egy utált parancsnok önkényeskedő és erősza­kos magatartása; a város meg akarta adni magát, és több tárgyalás után valóban megállapodtak a megadási egyezményben, amelynek ér­telmében a fegyvert, lőszert, felszerelést átadták Monteverdének, ő pedig békésen bevonult a városba, és mindent hatalmába kerített, sehol se talált ellenállásra.

Az 1812. július 25-én, San Mateóban aláírt megadási egye/meny nek az volt a főcikkelye, hogy nem éri bántalom a polgárok eletet és javait, hogy senkit se fognak pörbe a megadás előtt vallott politikai nézetei miatt, hogy senkit se fognak zaklatni, és hogy általában fáty­lat borítanak a múltra. Ez a szerződés, amelyet egy olyan művelt eu­rópai nemzet csapatainak parancsnokával kötöttek, amely mindig jó­hisze­mű­ségét hangoztatta, a legaggályosabb és legfélénkebb embert is meg­nyugtatta, minden­ki föllélegzett az elviselt fáradalmak után, ha nem voltak is elégedettek a sorsukkal, amelyet a Gondviselés rendelt nekik, legalább nyugodtak voltak, és bíztak a megállapodás érvényé­ben. Azelőtt lelkesen próbálták védelmezni a szabad­ságukat, és ha nem tudták is megóvni, abból merítettek vigaszt, hogy mindent meg­tettek érte, amit megtehettek.

Július 29-én éjjel Monteverde bevonult Caracasba, és elébe járultak az európaiak, közösségek és előkelőségek; bizton keresték fel vala­mennyien, biza­kod­tak a megadási megállapodásban, ő pedig tapasz­talhatta, hogy a tartományban azért volt zavargás, rendbontás, fel­fordulás, mert elkeserítették a lakosságot a spanyol kor­mány igazság­talanságai és túlkapásai és azoknak a vezetőknek gyűlöletes maga­tar­tása, akiket a tartomány igazgatására és kormányzására küldött a kor­mány. Tapasz­talhatta hát, hogy egyetlen jól igazgatott és igazságo­san kormányzott nép sem elégedetlen, és a sérelmek elfeledtetésének az a módja, hogy híven megtartják a törvényt. Monteverde mit sem törődött ezekkel az elvekkel és a megállapodással; mindjárt elfoga­tott néhányat a legelőkelőbb emberek közül, és a tereken pellengérre állíttatta őket mindenki szeme láttára; hogy palástolja a szerződéssze­gést, azt híreszteltette, hogy újabb keletű bűncselekményeket torol meg a börtönnel és sanyargatással; hogy nagyobb hitele legyen, au­gusztus 3-án kiáltványt bocsátott ki, és megismételte benne, hogy ígéreteit szentül megtartja, a szavát meg nem szegi, és a közismert eljárásokat újabb keletű bűncselekmények idézték elő.

Így a nép, bár nem mert kételkedni, még kevésbé merte azt gondol­ni, hogy Monteverde olyan képmutató, aljas és arcátlan, megriadt, és nem tudta, mire vélje a dolgot, amikor ugyanannak a hónapnak 14-én kanári-szigetiekből, katalánokból és más európaiakból álló bandák kezdték járni a várost és határát, és a tartomány belsejében is kiállták a parancsot a csatlósoknak és elkezdődött az amerikaiak be­bör­tönzése. A Köztársaság időszakának legkiválóbb férfijait az éj csendjében ki­szakí­tották nejük, gyermekeik, családjuk köréből, és kupecek, kocsmárosok, a leg­hitványabb emberek lovának farkához kötözték, és szégyen­letes módon kísérték a tömlöcbe őket; kit gyalogszerrel, kit meg lóra vetve, összekötözött kézzel-lábbal hajtottak La Guaira és Puerto Cabello tömlöceibe; ott aztán bilincsbe, béklyóba verték őket, olyan vérgőzös alakok embertelen őrizetére bízták őket, akiket a forradalom alatt üldöztek; azzal az ürüggyel halmoztak gaztettet gaztettre, hogy ezek a szerencsétlenek valami felforgató tervet szőttek a megadási egyezmény ellen; így aztán nem oszlott el a kétség, mindenki tanács­talan volt, végül rádöbbentek a gálád hazugságra, és az erdőbe mene­kültek, a vadállatok közt kerestek menedéket, kiürültek a városok és falvak, útjaikon, utcáikon mást se látott az ember, csak pisztollyal, karddal és puskával fölfegyverkezett, garázda, bosszúszomjas európa­it és kanári-szigetit, akik nemre tekintet nélkül erőszakoskodtak és a legarcátlanabbul raboltak, úgy, hogy nem volt Monteverdének olyan tisztje, aki ne valamelyik levet­kőz­tetett amerikai ingét, kabátját, nadrág­ját hordta volna, és néhány tiszt, aki hely­őrség­parancsnok volt, mint La Guaira parancsnoka, a szörnyű Cerveris, azzal a céllal járt be a kikötő pincebörtönébe, hogy ugyanazokat az áldozatokat halmozza el szit­kokkal, akiknek tetőtől talpig az öltözetét viselte.

Ezek az emberek mindenre rátették a kezüket, elfoglalták a lakos­ság házait, birtokait, és amit nem tudtak megkaparintani, azt elpusz­tították, tönkretették. Lehe­tetlen a körülmények megkívánta tömör­séggel lefesteni a tartomány állapotát. A legnagyobb tiszteletben álló férfiak, családapák, tizennégy éves gyerekek, az Evan­géliumot és Jézus Krisztus igaz szavát híven követő papok, nyolcvan év körüli aggas­tyánok, rengeteg ember, akinek nem volt, nem is lehetett része a for­radalomban, mind nyomorultul sínylődtek, sötét, nyirkos és forró odúkba zárva, bilincsbe, vasra verve; többen megfulladtak, ott pusz­tultak a tömlöcben, mások a bút és a kínt nem bírták, és abba haltak bele, testi, lelki segítség nélkül, mert irgalmatlanul megtagadták tőlük, vagy akkor részesítették benne őket, amikor már se erejük, mozgáské­pességük, se hangjuk nem volt hozzá a haldoklóknak. Az utcán más se hallatszott, csak szerencsétlen asszonyok siratták a férjüket, anyák a gyere­küket, nővérek a fivérüket, rokonok a rokonukat. A Zsarnok háza csakúgy zengett a sok szerencsétlen sírásától, jajgatásától; ő meg örömét lelte ebben a tisztelet­adásban, tetszett neki az a tömjén, amit az áldozatok árasztottak, meg a pribékjei, főleg a földijei, a kanári­szigetiek, akik éppenséggel nem hatódtak meg, mocskos szavakkal gyalázkodtak, és otromba vigyorral fejezték ki, hogy mennyire kedvük telik az ország népének megaláztatásában.

Az általános bebörtönöztetés zűrzavarában csak öt-hat embernek sikerült útlevelet kapnia Monteverdétől, hogy elhagyhassa a tartományt. A zsarnoknak mindig az önkénye vagy valamelyik kegyencének kívánsága szabta meg a dön­téseit, és ostobasága lehetővé telte, hogy én is útlevelet kapjak. Ennek birtokában, honfitársaimmal együtt haladéktalanul Curayao szigetére mentem, onnan pedig Cartageniba, ahol is, mikor előadtam, hogy mi történt Caracasban, feltámadt ama nemes lelkű nép jogos felháborodása. Tehetősebbjei magukévá tették a caracasiak kérését, támogatták törekvéseinket Új-Granada és Santa Fé város kongresszusában, és akkor megmutatkozott, hogy az amerikai mennyire szívén viseli az amerikai sorsát. A granadaiak újságjai csak az elnyomóink iránt érzett jogos felháborodást árasztották, és a tarto­mányok képviselői fennen hangoztatták kívánságukat, hogy választóik készüljenek, minden módon segítsenek elnyomott testvéreiknek. Min­denkiben olyan lelkesedés lobogott, mint az a tűz, amely engem emész­tett, hogy kivívjam hazám szabadságát, és addig iparkodtam dicséretes és szent szándékaim megvalósításai érdekében, míg egy csapat élére nem állítattam, amelyet, bár csekély számú volt, az a nemes vág)? fűtött, hogy felszabadítsa testvéreit a zsarnokság, az igazságtalanság és az erő­szak tűrhetetlen igája alól. Benyomultam a tartományba, és valahány­szor elém kerültek, megvertem a zsarnok hordáit. Lehetetlen volt elle­nállni olyan szabad, nagylelkű, elszánt és vitéz férfiak rohamának, akik megesküdtek, hogy végeznek a szabadság ellenségeivel, mert Amerika népei olyannyira jogosan áhítoznak már a szabadságra.

Ez a lelkesedés csak növekedett, és a lángja még magasabbra csa­pott, ahogy beljebb hatoltunk a tartományba, és elénk tárult, hogy milyen szörnyű pusztítást végeztek a spanyolok és a kanári-szigetiek. Akkor tapasztaltuk és akkor láttuk saját szemünkkel a feldúlt birto­kokat, a javak pusztulását, az emberek sanyargattatását és a lakosság ir­tását. Sírtunk a romok láttán, könnyeink egybefolytak a sok-sok öz­vegy és árva könnyeivel, akik vagy a cölöpre borulva, ahol szeretteiket agyonlőtték, vagy a környéken bolyongva, még mindig férjükről, aty­jukról és fivérükről maradt emléktárgyaikra meredtek, és ismét esküt tettünk, hogy kiszabadítjuk testvéreinket a börtönből, zárkából, töm­lőéből, ahol valósággal eltemetve sínylődnek, és meg­szaba­dítjuk őket az iszonyatos elnyomók gyalázatos, kegyetlen jármától.

Idáig az volt a szándékunk, és ahhoz is tartottuk magunkat, hogy úgy viselünk háborút, ahogy művelt nemzetek közt szokás; de amint megtudtuk, hogy az ellenség végez a foglyokkal, bár csak annyi bűnük van, hogy a szabadságot védelmezték, és zendülőnek nevezi őket, amint azokról is bebizonyosodott, akiket Monteverde barinasi csapa­tainak parancsnoka, Don Antonio Tizcar agyonlövetett egy olyan bírákból álló tanács ítélete alapján, akiknek nem is volt jog képzettségük, akik még a művelt és barbár világ minden törvénykönyve és a termé­szet meg­követelte leglényegesebb alakiságokra se voltak tekintettel, és amely ítéletet illeték­te­lenek hajtattak és hajtottak végre, elhatároz­tuk, hogy irtóháborút folytatunk, csak az amerikaiaknak kegyelme­zünk, mert különben nem tudjuk kiegyenlíteni ellen­sé­geink előnyét, akik azzal az ürüggyel, hogy zendülőnek neveznek bennünket, meg­ölik fogságba esett katonáinkat, noha mi olyan tisztességesen bánunk a foglyaink­kal, ahogy jellemünkhöz illik, az emberiesség teljes tiszte­letben tartásával.

A következmények megmutatták, és igazolták, hogy jogosan és szükség­szerűen jártunk el, mert amint megfosztottuk a spanyolokat és kanári-szigetieket attól az előnytől, amelyre harc közben számíthat­tak, amint megbizonyosodtak róla, hogy minálunk ugyanolyan sors vár rájuk, amilyen őnáluk a mieinkre, mindjárt nem voltak olyan nagy legények, egyszeriben minket is emberszámba vettek, és tartottak tő­lünk. Kézzelfoghatóan tapasztaltuk ekkor, hogy milyen gyáva a go­nosz ember, hogy nem kell félni a zsarnoktól; csak szembe kell száll­ni a despotával, és máris szégyenletesen megfutamodik. Ezek a vité­zek valamikor vadállatként estek neki a védtelen lakosságnak, felkon­colták, kardélre hányták, de most kereket oldottak, ha a mieink ma­roknyi hada megtámadta túlerőben lévő csapataikat. Cúcutától Caracasig csak hétszer mutatkoztak, de mindig rögtön vereséget szen­vedtek; úgy melléfogtak, hogy a híres Monteverde, aki úgy viselkedett Caracasban, hogy az ázsiai zsarnokok módszereiről és eljárásáról vett példát, hatalmas tüzérségi erőt hátrahagyva kitakarodott Valenciából, és sebtiben bevette magát Puerto Cabellóba, csak a megadás volt hát­ra számára. Már Caracas környékén több küldött érkezett hozzánk a kormányzójától, hogy megadja magát, mi pedig, bár se védekezni, se ellenállni nem tudtak, fátylat borítottunk a múltra, és megkíméltük életüket és javaikat. De meg kell mondanunk, hogy ez a küldetés csak csel volt, hogy legyen idejük La Guairában hajóra szállni minden fegy­verükkel, hadifelszerelésükkel és tüzér­ségük­kel, meg se várták, mit vé­geznek a küldötteik, ahányan tudtak, elillantak a gaz­em­be­rek, és ott­hagyták jogos bosszúnk martalékául a spanyolokat és kanári­szigetieket.

Lehetetlen leírni a nyúlszívű Vaskezű gyávaságát, de azt a rendetlenséget és zűrzavart is, amit Caracas városában hagyott maga után, amikor szégyenletesen megfutamodott. Csak annak a mélységes jóságnak köszönhető, amely mindig megvolt az amerikaikban, hogy amikor ideérkeztem, nem találtam vérfürdőt a fő­városban. Az európaiakat és a kanári-szigetieket itthagyták a felbőszült nép bosszú­szomjának, az üzletek fel voltak törve, és fosztogatásra csábították épp azo­kat, akiket Monteverde és csatlósai kiraboltak, de a nép mérsékletet ta­núsított. Sok európai felesége, és sok európai is összecsomagolta a holmiját, és batyujával mene­külni próbált, de kímélettel voltak irántuk balsorsukban. Olyan rendetlenül és fej­vesztve vonultak a közeli kikö­tő felé, hogy egyesek a fegyvereiket hajigálták el, mások a ruhájukat dobálták le, hogy gyorsabban futhassanak, mert azt hitték, hogy a sarkukban az ellenség, ismét mások pedig megadták magukat a sor­suknak, és elátkozták pipogya és embertelen vezérüket, aki ide juttat­ta őket. Hát ilyen álla­potban volt Caracas, amikor a főváros közelébe értem.

Most nincs alkalmunk a Világ elé tárni sem elleneink túlkapásait, sem a mi hadműveleteinket; azok majd abból a vizsgálatból fognak ki­derülni, amelyet le akarunk folytatni, és amelyre már ki is adták a megfelelő utasításokat; ezekről pedig Új-Granada tekintetes Kong­resszusának adtam és kell adnom jelentést, Új-Granada dicsőségére és Amerika örömére. Amint elöljáróban leszögeztük, csakis az a szán­dékunk, hogy leleplezzük a rágalmat, és tömören fogalmat adjunk ró­la, hogy milyen jogosak a panaszaink Spanyolország ellen. A cádizi Nemzetgyűlés és Kormányzat nemcsak közömbösen szemlélte, ho­gyan hányt fittyet Monteverde a tábornokának, Miyaresnek, hanem még jóvá is hagyta ezt a függelemsértést, és Caracas fő­kapitá­nyává nevezte ki Monteverdét. Nemcsak közömbösen szemlélték a San Mateó-i meg­adási megállapodás botrányos megsértését, a lakosság bebörtönzését és zakla­tását, az amerikaiak hivatali állásának elfoglalá­sát, azt a sok rablást, gyilkosságot, rémtettet, amit Monteverde, a tisztjei és közlegényei követtek el egész addig, amíg be nem szorultak Puerto Cabellóba, hanem még azt írják a napilapok, újságok és köz­lemények, hogy a Nemzetgyűlésben arról vitatkoznak, hogy megtartsák-e vagy se a megadási megállapodást; a Félszigeten fogságra ve­tettek nyolc olyan személyt, akire a megadás vonatkozott, bezzeg Monteverde nyakló nélkül, gátlástalanul, kénye-kedve szerint csele­kedhetett.

De van még valami, ami mindennél jobban tanúsítja a Cádizi Kor­mány bűnös­ségét és cinkosságát. A Nemzetgyűlés elkészíti az ország al­kotmányát, amely kétségkívül megszerkesztői felvilágosultságának, tu­dásának és tapasztalatainak tár­háza. De Monteverde semmibe vette, vagy úgy tekintette, mint ami ellenkezik az ő és tanácsadói nézeteivel. Végül rászánja magát, hogy közzéteszi Caracasban. Közzé­teszi, de mi végre? Nemcsak azért, hogy csúfot űzzön belőle, hanem azért is, hogy lábbal tiporja, és vele teljességgel ellentétben álló tettekkel rácáfoljon. Összehívja az egész lakosságot, nyugalomra szólítja fel őket, bejelenti nekik, hogy feltűnt a béke szivárványa; az ártatlanok összecsődülnek, sokan barlangokból jönnek elő, ahol rejtőzködtek, hitelt adnak a sza­vának; de minthogy az volt a célja, hogy rajtuk üssön azokon, akik el­menekültek előle, egyfelől kihirdették a szabadság, a tulajdon és bizton­ság szent jogaira alapuló spanyol alkotmányt, másfelől még azon a na­pon spanyol és kanári-szigeti osztagok fogdosták össze és hurcolták tömlöcbe gáládul az óvatlanokat, akik összegyűltek, hogy meghallgas­sák és megünnepeljék az alkotmány kihirdetését.

Ez éppen olyan égbekiáltó gaztett, mint mindaz, amit ez az írás tartalmaz, és amit ebben a kiáltványban ismertetünk. Caracas tarto­mányban mit sem ér a spanyol alkotmány; maguk a spanyolok űz­nek csúfot belőle, és ők tiporják lábbal. Hiába van az alkotmány, a legcsekélyebb vizsgálat nélkül börtönbe vetik az embereket, bilincset, béklyót raknak rájuk, ahogy a parancsnokok és bírák kedve tartja; ala­kiságokkal, eljárásokkal nem törődve hoznak halálos ítéleteket, mint Tizcar az idén májusban, Barinasban, Zuazola Araguában, Boves pe­dig Espinóban tömegesen vetették börtönbe, tömlöcbe, fegyházba az embereket, és a területi Bíróság Monte­verdével egyetértésben, olyan eljárásmódot és ügyintézést honosított meg, amely homlokegyenest ellenkezik az alkotmány szellemével és betűjével. Ezt és a spanyol kor­mány közönyét vagy hallgatólagos jóváhagyását tekintve, vajon remél­heti-e Amerika, hogy jobbra fordul a sorsa, ha továbbra is a félszi­gettől függ? Vajon lehet bűnösnek és zendülőnek nevezni csak azért, mert erőfeszítéseket tesz, hogy vissza­szerezze a szabadságát? Caracast illetően pedig ugyan akad-e, aki elítéli Simon Bolívar brigadérosnak és honfitársainak és fegyvertársainak elhatározását és eljárását, mert ki akarták szabadítani testvéreiket, barátaikat és rokonaikat a börtö­nök­ből, odúkból, fogdákból és zárkákból, ahol kínzást, zaklatást szenved­ve sínylőd­tek? Itt nem tértünk ki rá, hogy milyen alapon kiáltotta ki Venezuela szabadságát és függetlenségét; csak azokat az okokat so­roltuk fel, amelyek arra késztettek bennün­ket, hogy lerázzuk jelenle­gi elnyomóinak igáját, és azoknak a törvény­telenségeknek, rémtettek­nek és bűncselekményeknek rövidke és hézagos leírásával igazoltuk eljá­rá­sunkat, amelyeket Monteverde követett el a cinkosaival, különösen földijeivel, a kanári-szigetiekkel. Néhány szóval összefoglalhatjuk őket: a San Mateó-i megadási megállapodás botrányos megsértése; öldöklés az egész tartományban a hadifoglyok, a magukat meg adók, a fegyvertelenek, a parasztok, a békés lakosok közt, és a börtönben fogva tartottak közt; jeles és kiváló személyiségekkel vak) ember­telen, gyalázatos, kegyetlen és otromba bánásmód; birtokok és javak elorzása; jóváhagyott és hitelesített rablás; olyan állások törvényes el­járás nélkül való kisajátítása, ame­lyeket azelőtt amerikaiak töltöttek be; sok-sok elesett család szenvedése; a helységek legelőkelőbb hölgye­inek szomorú elhagyatottsága és jajveszékelése, amint bolyon­ganak az utcán, a kanári-szigetiek, andalúz gigerlik, tengerészek és katonák becste­len tolakodásának és barbár viselkedésének kiszolgáltatva.

Világ Népei, így tudom tömören tudtotokra adni, hogy miért jár­tam el úgy, ahogy eljártam, amikor arra vállalkoztam, hogy megszaba­dítsam Caracast a zsarnok Monteverdétől, Új-Granada derék, ember­sége és nemes népének jóváhagyásával. Még kezemben a fegyver, és le sem teszem addig, amíg teljesen meg nem tisztítom a spanyoloktól Venezuela tartományait, mert legutóbb ezeknek volt részük a spanyo­lok határtalan zsarnokságában, igazságtalanságában, álnokságában és rém­tetteiben. Dicsőséggel járok végig azon az úton, amelyen elindul­tam hazám javáért és honfitársaim boldogságáért, vagy halálomat lelem ebben a vállalkozásban, de megmutatom az egész világnak, hogy nem lehet büntetlenül megalázni és semmibe venni az amerikaiakat.

Világ Népei! Venezuela szeretné, ha hálás lehetne tinéktek, mert igazságosak vagytok, és nem törődtök azokkal a csonka és hamis be­számolókkal, amelyekkel ezek a gazemberek le akarják járatni előtte­tek a viselkedésünket. Hamarosan pontos jelentést teszünk közzé, hi­teles adatokkal, hogy mi is történt 1812-ben és az idén ezekben a tar­tományokban. Legalább tartsátok függőben az ítéleteteket, és ha ma­gatok személyesen jártok utána az igazságnak, Caracas nemcsak hív, hanem vár is benneteket, hadd jöjjön kikötőinkbe minden ember, aki használni tud, aki mene­déket keres nálunk, és segít nekünk munkájá­val és tudásával, nem kutatjuk, hogy a világnak melyik részén ringott a bölcsője.

Főhadiszállás, Valencia, 1813. szeptember 20. 3° és 1°

SIMON BOLÍVAR

BOLÍVAR NYILATKOZATA
AMELYBEN HÁLÁJÁT FEJEZI KI
A CARACASI ELÖLJÁRÓSÁG
TAGJAINAK,
AMIÉRT A SZABADÍTÓ CÍMET
ADOMÁNYOZTÁK NEKI

1813. OKTÓBER 18.

Jeles Elöljáró Urak!

Uraim!

Kegyelmességetek küldöttsége átnyújtotta nekem a folyó hó 14-i okmányt, amelyet a nép nevében ad át Kegyelmességetek azoknak a győzelmeknek illő jutal­ma­képpen, amelyeket arattam, és amelyek ki­vívták a szabadságot hazámnak.

Csakugyan olyan vitéz katonákat, rettenthetetlen és edzett Parancs­nokokat volt szerencsém vezérelni a csatatéren, akik maguk is elegen­dők lettek volna hozzá, hogy véghezvigyék azt az emlékezetes vállal­kozást, amelyet fegyvereink szeren­csé­sen végrehajtottak. Kegyelmes­ségetek a csapatok fővezérének és Venezuela Szaba­dí­tójának kiált ki engem, de Kegyelmességeteknek fontolóra kell vennie, hogy Új-Granada Kongresszusa, Jósé Félix Ribas Tábornagy, Atanasio Girardot Ezredes, Rafael Urdaneta Brigadéros, D’Elhuyar Alezredes, Elías Alezredes, a többi tiszt és a legénység az igazi szabadító. Nem én, hanem ők érdemlik meg, uraim, azokat a jutalmakat, amelyekkel en­gem akar megjutalmazni a nép nevében Kegyelmes­ségetek, olyan szol­gálatokért, amelyeket ők tettek. Ez a megtiszteltetés, amelyben része­sítenek, annyira meghaladja érdemeimet, hogy csakis zavartan fogad­hatom.

Új-Granada Kongresszusa az én szerény erőmre bízta Köztársasá­gunk helyre­állítását. Én csak a buzgalmammal járultam hozzá az ügy­höz; semmilyen veszély meg nem tántorított. Ha ezzel, a parancs­nokságom alatt folytatott hadjárat sikereivel jogot szereztem, hogy országunk állampolgára legyek, méltó díjban része­sültek ezek a szol­gálatok, amelyeket a hadsereg minden katonája egyként teljesített a köztársasági zászlók alatt.

De azért hálatelten olvastam azt az okmányt, amelyben a Hadsereg Fő­pa­rancs­nokának és Venezuela Szabadítójának kiáltanak ki. Tudom, mit köszönhetek Kegyelmességetek nagylelkűségének, és még sokkal inkább a népnek, amelynek akaratát kifejezik; és a kötelesség törvénye, amely több nekem, mint a szív érzelmei, arra késztet, hogy engedjek egy szabad nép kérésének, és a hazám és annak szószólói, Kegyelmességetek iránt érzett legmélyebb tisztelettel elfogadom ezt a nagy jutalmat.

Isten tartsa meg sok évig Kegyelmességeteket.

Caracas, 1813. október 18. 3° és 1°

SIMON BOLÍVAR

A SZABADÍTÓ CIKKE
AZ EURÓPAI ÉS AMERIKAI
POLITIKAI ESEMÉNYEKRŐL

GACETA DE CARACAS, 1814. ÁPRILIS 28.

ELMÉLKEDÉS EURÓPA ÉS AMERIKA
JELENLEGI ÁLLAPOTÁRÓL

Rövid idő alatt nagy események történtek. Az Északi Hatalmak, ame­lyeket uralma alatt tartott vagy fenyegetett Dél-Európa, lerázták az igát, és a szemünk láttára születtek újjá a politikának azok a szép em­lékművei, amelyek teljességgel meg­sem­misültek, mert egy hódító úr­rá akart lenni a fél világon. Németország, Porosz­ország, Svájc, Hol­landia, Spanyolország, a Velencei és Génuai Köztársaság, a Pápai Ál­lam, mind vagy megszűnt, vagy a hódító befolyása alá került. Nagy-Britannia támogatásával és az orosz cár hathatós segítségével, akit szintén veszély fenyegetett, mindezeknek a Hatalmaknak egyidejű megmozdulása nagy tömegeket hoz mozgás­ba, amelyek ellenállnak a hódító rohamának, és végül Lipcsénél eldől az európai szabadság és függetlenség ügye. Ez az örök időkre emlékezetes esemény teljesen meg­változtatja minden kormány politikáját. A szabadságra újjászüle­tett népek ma­guk se hitték, hogy élvezhetik szabadságukat; a legko­molyabb politikusok se gon­dol­ták volna soha, hogy a dicsőséges hó­dítások húsz esztendeje egyetlen pilla­nat alatt semmivé lehet, mégis egész Európa felocsúdott abból a kábulatból, amelybe a hódító légi­ói süllyesztették; minden nép az első politikai intézményein gondol­kodik, és ismét kedves nekik a dicsőség és az a szabadság és független­ség, amely az emberi boldogság netovábbja. Még Spanyolország is dicső áldozatokat hozott ezért a szabadságért és függetlenségért, ame­lyet olyan drága áron védelmeznek Európa népei, és amely Spanyol-Amerika minden népének is leghőbb vágya, álma. Ritkán fordul elő a történelemben az az egyedülálló ellentmondás, amely a Spanyol Nem­zet politikájában tapasztalható; szabad akar lenni, harcol a füg­getlenségért, de egyszersmind rabigába akar görnyeszteni olyan né­peket, akik ugyanazokat a szent jogokat védelmezik. Tehetetlen erő­feszítései kudarcot vallottak Amerikában, mert az igazság mindenütt diadalt arat a földkerekségen. Nem ez az egyetlen ellent­mondás, ame­lyet Spanyolország képvisel Európában. Hatesztendei véres küzdel­mekbe, rendkívüli szenvedésekbe, példátlan pusztításokba, dicsőség­gel váltakozó meg­aláztatásokba került ennek a Nemzetnek egy olyan király, akit most csak lehe­tetlen és megvalósíthatatlan feltételekkel és kikötésekkel akar megtűrni a területén. Már nem az a legnagyobb di­cséretekkel elhalmozott, szeretett, óhajtott Ferdinánd ez a király, akit úgy követelt a Spanyol Nemzet; már csak az együgyű, tökfilkó Ferdinándnak hívják, aki francia befolyás alá akarja vetni a népet, már nyíl­tan a legmegalázóbb gúnyolódás övezi az egykor istenített bálványt. Ferdinánd, akinek a neve a legvéresebb cselekedetek borzalmai közt hangzott szerte Ameri­ká­ban, már nem egyéb, csak Bonaparte cim­borája és ugyanannak a Nemzetnek a meg­osz­tá­sá­nak egyedülálló esz­köze, amely Amerikában alkalmazta ezt a csodaszert, hogy az egyik népet szembefordítsa a másikkal.

De a jelek szerint véget értek a nehéz idők. Kecsegtető kilátások mutatkoznak a tárgyilagos szemlélő előtt. Bárhogy harsogják is az Európai Földrész újságjai, hogy Francia­országban ismét uralomra jut­tatják a Bourbonokat, se a politika, se Európa érdeke, se Bonaparte hajlandósága, se a kapcsolatok nem képesek valóra váltani ezt a hagymázas gondolatot. Egy Közgyűlésen tárgyalják a világ dolgait. A had­viselő Nemzetek Miniszterei munkához látnak; a béke minden ország őszinte vágya; minden nép belefáradt abba a pusztító háborúba, amely rombolást, nyomort, könnyet, elárvulást hozott arra a szerencsétlen Földrészre. Mindenki békét óhajt, mindenki békét kíván, maga Ang­lia vállalkozik a Világ békéjének helyreállítására. Kedvező eredmé­nyek várhatók. Hanem ebben a nagy sürgölődésben vajon mi sors várhat Amerikára? Ez a kérdés valamikor nagy gondot okozott, de most, úgy tetszik, nem olyan nehéz válaszolni rá. Vessünk egy röpke pillantást Spanyol-Amerika jelenlegi helyzetére, vázoljuk fel, hogy mi­lyen nemes erőfeszítéseket tett, hogy kivívja a függetlenségét, és nem lesz nehéz levonnunk a leghelyesebb és legindokoltabb következteté­seket.

Ha áttekintjük a hatalmas amerikai területet Új-Spanyolországtól a Maule partjáig, Arauco járhatatlan hegyeiig és Amerika legdélibb föld­jeiig, azt tapasz­tal­hatjuk, hogy az amerikaiak nemes erőfeszítéseket tesznek, és számtalan áldozatot hoznak függetlenségük kivívásáért. Folyt az amerikai vér mindenfelé, elvegyült az elnyomók vérével, és ezernyi csatában mindig az igazság aratott diadalt a zsar­nok­ság fö­lött Új-Spanyolországban, Floridasban, Venezuelában, a La Plata-i Tarto­má­nyok­ban, Peruban, Chilében, Santa Fében, egész Amerikában diadalmaskodik a három­színű zászló, győznek az amerikaiak, és olyan a harci szellemük, hogy bizo­nyára tiszteletet parancsol Spanyolor­szágnak, és tudtára adja Európa szabad­sá­guk­ért küzdő Nemzeteinek, hogy az a szent tűz, amely őket hevíti védelmi harcukban, ezekbe a tá­voli országokba is elhatolt lobogó lángjával.

Ennek a Földrésznek szép és gazdag termékei, bányái, kincsei to­vábbra is egy olyan silány hatalom kizárólagos birtokában maradná­nak, amely három évszázadon át annyi millió ember istencsapása volt barbár törvényeivel? Ez lehetetlen, és a kereskedő hatalmak érdekeit se szolgálja, azokét, amelyek Amerika népei körében kicserélhetik gyárt­mányaikat, az itteni lakosság szeretetére és hatalmas kincsekre lelnek, amelyek a legostobább kapzsiság diktálta korlátozások nélkül mindkét Föld­rész javára válnak.

Egész évszázadok készítették elő ezt a boldog pillanatot, hajnalt, amely már kecsegteti Spanyol-Amerikát. Úgy tetszik, hogy közel már egy pusztító háború vége. Vajon azok a hatalmak, amelyeknek meg­maradásunk az érdekük, engedni fogják, hogy tovább is olyan ször­nyen pusztítsák ezt a Földrészt? Ez is lehetetlen. Maga Spanyolor­szág is rájön, hogy nem képes leigázni Amerikát, és le fog mondani őrült szándékáról; így megkíméli majd annyi áldozat vére hullatását, akik azért kelnek át az Óceánon, hogy Kolumbia földjén leljék halálu­kat. Nem, ma már nincsenek Új-Spanyolország, Buenos Aires és Ve­nezuela ellen küldött hadseregek. A hasonló kísérletek ugyanilyen gyá­szosan végződnek. Milyen következtetés adódik hát ezekből a nagy eseményekből, Európa jelenlegi helyzetéből és Amerika harci elszánt­ságából? Hogy Európában bizonyosan béke lesz, és éppen ilyen bizo­nyos az Amerikai Földrész szabadsága és függetlensége.

SIMON BOLÍVAR

BOLÍVAR JELENTÉSE ÚJ-GRANADA
KÖZPONTI KORMÁNYA ELNÖKÉNEK
CUSTODIO GARCÍA ROBIRÁNAK
MANUEL DEL CASTILLO BRIGADÉROS
RÁGALMAI ELLEN TILTAKOZIK

BOGOTÁ, 1815. JANUÁR 22.

Santa Fé, Főhadiszállás, 1815. január 22.

ÚJ-GRANADA KÖZPONTI KORMÁNYA
NAGYMÉLTÓSÁGÚ ELNÖKÉNEK
[CUSTODIO GARCÍA ROBIRÁNAK]

Nagy méltóságú Uram!

Tavaly, 1813-ban Új-Granada kormánya olyan elégedett volt a szolgálataim­mal, hogy nemcsak a haza érdemes fia címet szavazta meg nekem, hanem briga­dé­rosi és tábornagyi ranggal is kitüntetett, arany betűkkel nyomtatta ki az egyik jelentésemet, és a Kongresszus Nagyméltóságú elnök ura azt válaszolta egyik leiratában a Venezuelá­val foglalkozó bizottságnak, hogy semmivel sem jutalmaz­hatják szol­gálataimat, csakis hazám szabadítójának címével, amit meg is kaptam hazámtól.

Hadműveleteim menetének bizonylatai a kormány levéltárában vannak elhelyezve. Uraságod (minthogy lakott Cúcutában és Venezu­elában) mindenki másnál jobban ismeri a Venezuelai Köztársaság éle­tének szerencsés és viszontag­ságos fordulatait. Uraságod különböző korú, nemű és társadalmi állású menekül­tektől tudakolta meg, hogy milyen magatartást tanúsítottam a legszörnyűbb fejet­len­ségben, amely valaha is sújtott művelt nemzetet; és még ha erőszakosan, vagy éppen kegyetlenül viselkedtem volna, az is megbocsátható, és főleg szüksé­ges lett volna, mert a körülmények elkerülhetetlenné tették. Urasá­god találkozott és igen közeli ismeretségbe került tábornokainkkal, tisztjeinkkel és közlegényeinkkel, és értesült tőlük balsikeres és dicső­séges hadjáratainkról. Ezek a vélemények, Nagy­méltóságú uram, egy­öntetűen engem igazoltak; ezért aztán bármennyi erőfeszítést tettem is, hogy kihallgatást eszközöljek ki a Független Kongresszusnál, és beszá­moljak venezuelai küldetésemről, a Nagyméltóságú elnök úr mindig megtagadta tőlem, azt válaszolta, hogy a Kongresszus tisztá­ban van és elégedett a tevékeny­ségemmel.

Cartagena állam azzal jutalmazta a tartománynak tett szolgálatai­mat, hogy arany betűkkel íratta be a nevemet olyan megemlékezé­sekbe, hogy azoknál nagyobb elismeréssel már nem is lehet halandó ember emlékét megtisztelni.

Uraságod megbízott ennek a fővárosnak a lecsendesítésével, és, bár erő­szakkal vonultam be oda, olyan mérsékletet tanúsítottam, hogy a Kegyelmes Vá­lasz­tó Testület okmányba foglalta, hogy Cundinamarca jeles és kegyes lecsen­desítőjének nevezett.

Uraságod maga részesített engem a tegnapi napon abban a semmi­képpen meg nem érdemelt megtiszteltetésben, hogy kinevezett az Unió hadainak fővezé­révé, és úgy köszöntött, mint Venezuela és Új-Granada felszabadítóját.

Úgy tetszett, hogy ezek a nagy megtiszteltetések megóvnak min­dentől, bármennyire áskálódik is ellenem a bűn, a tévedés és a vetél­kedés, de nem így lett, Nagyméltóságú uram. Castillo ezredes csak nemrégiben röpiratot adott ki Cartagenában ellenem, egy sereg sö­tét koholmányt, hazugságot, ostobaságot és mindenféle valótlansá­got, és olyan művet hordott össze belőlük, amely éppoly méltó őhoz­zá, mint amilyen méltatlan a sajtóhoz. Erkölcsöt, értelmet, bátorságot, mindent bemocskol bennem olyan vádakkal, amelyekre csakis Castillo ezredes szolgálhat rá, még ha a legaljasabb lény volnék is mind közt, aki csak az emberi nem szégyene volt.

Így hát én is, aki a dicsőség útját járom, és ezenkívül más jutalmat nem is várok magamnak, jogosan követelek elégtételt, amit csakis Uraságod adhat meg nekem.

Hazám szabadságáért odahagytam előkelő nemesi címeremet; le­mondtam egy nagy vagyon örömeiről; tulajdon életemet tettem koc­kára, hogy megmentsem Castillo és honfitársaim életét; minden szen­vedélyemet feláldoztam a köz javáért, csakis azokat tartottam meg, amelyek segítségemre lehetnek ellenségeink elpusztí­tásában.

Igaz, válaszolhatnék Castillo ezredesnek; de ezzel csak igazat adnék neki; alan­tasságomat tanúsítanám, leereszkednék Castillo ezredeshez, aki nem érdemes rá, hogy megmérkőzzünk egymással, hacsak úgy nem, mint Therszitész Ulisszésszel. Különben már javában készülök, Uraságod utasítására, Cartagenába, hogy helyreállítsam a nyugalmat, amit Castillo ezredes dúlt fel, mert nem engedel­meskedett az ottani tartományi kormánynak, hogy összeszedjem azt a hadsereget, amit ez a parancsnok szétzüllesztett, hogy megfenyítsem a zsarnokokat, akiktől ez a gyáva megijedt, hogy felszabadítsam Santa Martát, amit ő még megtámadni sem merészelt, így nincs időm írni, az lesz a vá­laszom, hogy több tartományt szabadítok fel, mint ahányat ő romlás­ba döntött tehetetlenségével és gyávaságával.

Kérem uraságodat, méltóztassék beletekinteni Castillo gyalázatos röpiratába, és jelentse ki, hogy megérdemlem-e azt a mocskot, ame­lyet az a nyomorult akar rám szórni, akit tehetetlensége és hitványsá­ga miatt már minden kormány kiuta­sított, és legutóbb a cartagenai kormány is számkivetett, vagy pedig rászol­gáltam azokra a dicső ki­tüntetésekre, amelyekkel azok a népek halmoztak el, amelyek meg­tiszteltek velük. Hangsúlyozom, hogy csakis azért alkalmatlankodom, és kérem Ura­ságod magas figyelmét, mert fel akarom világosítani az idegeneket, akik nem ismerik azt a senkiházi Castillót, és óvatlanul hitelt adhatnak egy olyan ember szavának, akit közismerten semmibe vesznek Új-Granadában és Venezuelában, ahol semmilyen emberi ha­talom meg nem foszthat engem a megérdemelt tisztelettől, attól a tisztelettől, amelyet még kérlelhetetlen ellenségeink sem tagadtak meg tőlem.

Fogadja Uraságod kegyesen nagyrabecsülésem és hódolatom kife­jezését.

Isten óvja Uraságodat sok évig,

Nagyméltóságú Uram,

SIMON BOLÍVAR

JAMAIKAI LEVÉL

KINGSTON, 1815. SZEPTEMBER 6.

EGY DÉL-AMERIKAI VÁLASZOL
EGY ITTENI SZIGET-LAKÓ ÚRIEMBERNEK
[HENRY CULLENNEK]

Kingston, 1815. szeptember 6.


Gyorsan válaszolok arra a múlt hó 29-i levélre, amellyel megtisztelt, és amelyet a legnagyobb örömmel vettem kézhez.

Természetesen jólesik az az érdeklődés, amelyet tanúsítani volt szí­ves hazám sorsa iránt, hazámmal együtt bánkódva szenvedésein, me­lyeket felfedezésétől a legutóbbi időkig át kellett élnie a pusztító spa­nyolok miatt, és annál inkább átérzem, hogy milyen feladatot rónak rám azok a sürgető kérdések? amelyekkel az amerikai politika legfőbb vonásai felől tudakozódik. Őrlődöm is, mert egyfelől meg szeret­nék felelni a bizalmának, amelyre méltatott, másfelől meg akadályoztat­va vagyok szándékomban, részben források és könyvek híján, rész­ben pedig azért, mert csak korlátozott ismereteim vannak egy ilyen óriási, változatos és ismeretlen országról, mint az Újvilág.

Véleményem szerint lehetetlen válaszolni azokra a kérdésekre, ame­lyekkel megtisztelt. Humboldt báró minden elméleti és gyakorlati is­meretben járatos, de még ő maga is aligha tudna pontosan felelni rá­juk, mert, bár Amerikai adatainak és az ottani eseményeknek egy ré­sze ismeretes, mondhatom, hogy nagy részét homály fedi, és ennél fogva csak többé-kevésbé hozzávetőleges feltevésekbe bocsátkozhat az ember mindenben, ami az amerikaiak jövendő sorsával és valóságos terveivel kapcsolatos, mert ahány lehetséges fejlemény csak elképzel­hető a nemzetek törté­ne­tében, az mind bekövetkezhet a miénkben, Amerikai földrajzi fekvése, a háború viszontagságai és a politikai eshe­tőségek miatt.

Úgy érzem, kötelességem, hogy figyelmet fordítsak becses levelé­re, valamint emberbaráti elgondolásaira, ezért bátorkodom ezeket a sorokat intézni Önhöz, amelyekben bizonyára nem azokat a ragyo­gó eszméket találja meg, amelyeket kíván, hanem az én gondolataim suta megfogalmazását.

„Három évszázada – mondja –, hogy elkezdődtek azok a barbársá­gok, amelyeket a spanyolok követtek el Kolumbus nagy féltekéjén.” A jelenkor legen­dának tartja, és kétségbe vonja ezeket a barbárságokat, mert minden jel arra vall, hogy túltesznek mindenféle emberi elvete­mültségen; és bizony el se hinnék őket a mai ítészek, ha állandóan újabb és újabb okmányok nem tanúsítanák ezeket a gyászos igazságo­kat. Chiapas emberbarát püspöke, Amerika apostola, Las Casas rö­viden összefoglalta őket az utókor számára, azokat a jegyzőkönyveket kivonatolta, amelyek Sevillában készültek a hódítók nyomán, közölte minden tiszteletre méltó személyiség tanúvallomását, aki csak volt ak­kor az Újvilágban, magukkal a pörökkel együtt, amelyeket egymás ellen indítottak a zsarnokok, ahogy az akkori idők leg­kivá­lóbb törté­nészeinél olvasható. Minden elfogulatlan ember elismerte az emberi­ség eme barátjának buzgalmát, igazát és érdemeit, aki oly szenvedélye­sen és állha­tatosan leplezte le kormánya és kortársai előtt a vérengző téboly legszörnyűbb cselekedeteit.

Mennyi hálás megindultsággal olvasom levelében azt a szakaszt, ahol ezt mondja: reméli, hogy azok a sikerek, amelyek akkor a spanyol fegyvereket kísérték, most elleneik, a kegyetlenül elnyomott dél-ame­rikaiak fegyverei mellé szegődnek! Jóslatnak fogom fel ezt a reményt, ha az igazság dönt az emberek tusakodásában. Siker fogja koronázni erőfeszítéseinket, mert Amerika sorsa megmásíthatatlanul eldőlt; az a kapocs, amely Spanyolországhoz fűzte, elszakadt; a közgondolkodás­ban volt minden ereje; ezáltal kapcsolódtak egymáshoz ennek az óri­ási birodalomnak egyes részei; ami ezelőtt egybefűzte, most szétvá­lasztja őket; nagyobb a gyűlölet, amelyet a Félsziget iránt érzünk, mint a tenger, amely elválaszt tőle bennünket; könnyebb egyesíteni a két földrészt, mint kibékíteni a két ország lelkületét. A szokássá vált engedelmesség, az érdekek, a műveltség, a vallás közössége, a kölcsö­nös jóakarat, atyáink bölcsőjének és dicsőségének gyöngéd ápolása, egyszóval, minden, amibe reményünket vetettük, Spanyolországhoz kötött bennünket. Ebből fakadt az összeforrottságnak az a tudata, amely öröknek tetszett, bár elnyomóink viselkedése csökkentette ezt a rokonszenvet, vagy jobban mondva, ezt az elnyomó hatalom kierősza­kolta ragaszkodást. Jelenleg az ellenkezője történik: a halál, a gyalázat fenyeget bennünket, mindenféle ártalom, és rettegünk; és mindezt e miatt az elvetemült mostoha miatt szenvedjük. A fátyol elszakadt, már láttuk a fényt, de most vissza akarnak tuszkolni bennünket a sö­tétségbe; bilincseink szétpattantak; már szabadok voltunk, de ellensé­geink megint szolgasorba akarnak hajtani bennün­ket. Ezért aztán Amerika elszántan harcba száll; és ritkán esett meg, hogy az elkesere­dés nem vívta ki a győzelmet.

Ha a siker csak részleges vagy váltakozó volt is, nem szabad el­vesztenünk a bizalmunkat a jó szerencsében. Itt a függetlenségiek di­adalmaskodnak, míg máshol a zsarnokok tesznek szert előnyre, de mi a dolog vége? Nem állt-e talpra, és nem fogott-e fegyvert a maga vé­delmére az egész Újvilág? Nézzük csak meg, azt tapasz­taljuk, hogy egyidejű küzdelem folyik a nyugati félteke egész hatalmas kiterjedésén.

A Rio de la Plata tartományaink hadviselése megtisztította a terü­letüket, és Felső-Peruig vezette győztes fegyvereiket, felzúdítva Arequipát, és zaklatva a limai királypártiakat. Körülbelül egymillió lakos élvezi ott a szabadságot.

A chilei országrészt 800 000 lélek lakja; most ezek is viaskodnak el­len­sé­geik­kel, akik le akarják igázni őket, de mindhiába akarják, mert azok a szomszédaik és honfitársaik, akik egykor határt szabtak hódí­tásaiknak, a szilaj és szabad araukánok és magasztos példájuk meg­győzően bizonyítja nekik, hogy az a nép, amely szereti a függetlensé­get, végül ki is vívja.

A perui alkirályság, amelynek népessége másfél millió lakosra rúg, kétségkívül a legengedelmesebb, attól csikarták ki a legtöbb áldozatot a Király ügye érdekében; bár Amerikának ezzel a részével kapcsolat­ban minden számítgatás hiábavaló, két­ség­telen, hogy ez az ország sem nem nyugodt, sem nem képes ellenállni a leg­több tartományát fe­nyegető áradatnak.

Új-Granada, amely, hogy? úgy mondjuk, Amerika szíve, egy köz­ponti kormánynak engedelmeskedik, a quitói tartomány kivételével, amely oly híven támo­gatja a haza ügyét, hogy ellenségei csak nagy nehezen tudják féken tartani, és Panama és Santa Marta tartomány kivételével, amelyek fájdalmasan sínylik uraik zsar­nokságát. Két és fél millió lakos él azon a területen, és védi most földjét a Morillo tábor­nok parancsnoksága alatt álló hadsereg ellen, amely valószínűleg ku­dar­cot fog vallani Cartagena bevehetetlen erődje alatt. De ha beven­né is, olyan súlyos veszteségekkel fizet érte, hogy azután már nem lesz elég ereje, hogy leigázza a belvidék derék és vitéz lakóit.

A hősies és sorsüldözte Venezuelában pedig oly gyorsan követték egymást az események, olyan pusztulással jártak, hogy majdnem tel­jes nyomorba döntötték és ijesztően elnéptelenítették ezt a földet, pe­dig valaha az egyik legszebb ország volt, Amerika egyik büszkesége. Zsarnokai egy sivatagot kormányoznak, és csak szomorú maradékait nyomják el, akik csak tengetik életüket; más se maradt ott, csak né­hány asszony, gyerek és aggastyán. A legtöbb férfi elpusztult, hogy ne legyen rabszolga, aki meg életben van, ádázul küzd a táborokban és a belvidcki népek oldalán, amíg ki nem leheli a lelkét, vagy a tengerbe nem szorítja azokat, akik vér­szomjukban ki nem fogynak a rémtet­tekből, és versenyre kelnek azokkal a korábbi szörnyetegekkel, akik kiirtották Amerika őslakóit. Venezuelának körülbelül egy­millió lako­sa volt, de túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ennek egynegyedét elpusztí­totta a föld, a kard, az éhség, a dögvész, az üldöztetés; a földrengés ki­vételével ez mind a háború műve.

Új-Spanyolországban 1808-ban, ahogy Humboldt bárótól tudjuk, 7 800 000 lélek volt, Guatemalát is beleszámítva. Azóta a fölkelés az ország majd minden tartományát felrázta, és jócskán csökkentette ezt a helytállónak tetsző lélekszámot; hiszen több mint egymillió ember pusztult el, amint meggyőződhet róla Mr. Walton jelentéséből, aki híven leírja, milyen vérengző bűncselekményeket követtek el abban a dúsgazdag birodalomban. Emberáldozatokkal és mindenféle más áldozatokkal folyik ott a harc, mert a spanyolok semmitől se riadnak vissza, csak leigázhassák azokat, akik balsorsukra azon a földön szület­tek, amely mintha arra volna ítélve, hogy fiainak vére öntözze. De minden hiába,, a mexikóiak szabadok lesznek, mert a haza oldalára álltak, és elszánták magukat, hogy bosszút állnak atyáikért, vagy köve­tik őket a sírba. Már ők is azt mondják Raynallal: végre itt az ideje, hogy szenve­désért szenvedéssel fizessünk a spanyoloknak, és a vérébe vagy a tengerbe fojtsuk ezt a gyilkos fajzatot.

Portorikó és Kuba szigetének együttesen 700 000 vagy 800 000 lakosa lehet, ott uraskodnak legnyugodtabban a spanyolok, mert ezek­nek a szigeteknek nincs összeköttetésük a függetlenségiekkel. De va­jon nem amerikaiak ezek a szigetlakok? Nem sínylődnek, nem kíván­ják jólétüket?

Most egy olyan hadműveleti területet vázoltam fel, amelynek hosszában 2000 mérföld, székében 900 mérföld a legnagyobb kiterjedé­se, és ahol 16 000 000 amerikai védi a jogait, vagy szenvedi az el­nyomatást a spanyol nemzet miatt, amelynek, bár valaha a világ leg­nagyobb birodalmával dicsekedhetett, oly kevese maradt, hogy ma már képtelen uralkodni az új féltekén, sőt a régin se tudja állni a sarat. Hát a művelt, kereskedő és szabadságszerető Európa tűri, hogy egy vén kígyó felfalja földgolyónk legszebbik részét, csak hogy kitöltse mérges dühét? Hogyan? Európa süket, nem hallja tulajdon érdekeinek szavát? Már nincs szeme, hogy meglássa az igazságot? Úgy megkérgesedett, hogy ilyen érzéketlenné vált? Minél többet töprengek ezeken a kérdéseken, annál kevésbé tudok kiigazodni; már-már azt hiszem, az a célja, hogy Amerika eltűnjön a föld színéről; de az nem lehet, hiszen egész Európa nem csak Spanyolországtól áll. Milyen dóré is a mi el­len­ségünk! Vissza akarja hódítani Amerikát hajóhad nélkül, pénz nél­kül és szinte katona nélkül! Mert ami van neki, az arra is alig elegen­dő, hogy önnön népét féken tartsa, engedelmességre szorítsa, és meg­védje magát a szomszédaitól. Másrészt pedig hogy kereskedhet kizá­rólagosan ez a nemzet a félvilággal, hiszen se kéz­mű­ipara, se honi terméke, se művészete, se tudománya, se politikája? Ha sikerülne is ez a bolond vállalkozás, sőt azt is feltéve, hogy sikerülne Amerika lecsendesítése, a mostani amerikaiak gyerekei a visszahódító európai­ak gyerekeivel együtt húsz éven belül megint nem ugyanazokat a ha­zafias terveket akarnák megvalósítani, amelyek ellen most folyik a harc?

Európa jót tenne Spanyolországnak, ha lebeszélné konok vakmerő­ségéről; így legalább Spanyolország megtakarítaná kiadásait és a vért, amit ont, és a maga háza tájával törődne, szilárdabb alapokra építené jólétét és hatalmát, nem kétes hódításokra, satnya kereskedelemre, és távoli, ellenséges és hatalmas népekkel való erőszakoskodásra. Józan politikai megfontolásból magának Európának kellett volna kidolgoz­nia és megvalósítania az amerikai függetlenség tervét; nemcsak azért, mert úgy kívánja a világ egyensúlya, hanem azért is, mert ez a törvé­nyes és biztos módja, hogy tengerentúli kereskedelmi vállalatokra te­gyen szert. Európát nem dúlják a bosszú, a becsvágy és a kapzsiság heves szenvedélyei, mint Spanyolországot, úgy tetszik, hogy mellette szólt a méltányosság minden törvénye, és tisztában is volt jól felfogott érdekeivel.

Ahány író csak foglalkozott ezzel a kérdéssel, ebben a tekintetben mind egyet­értett. Ennélfogva joggal elvártuk, hogy minden művelt nemzet a segít­ségünkre siet, hogy kivívjuk azt, aminek mindkét félte­ke élvezi előnyeit. De mily hiú volt minden reménykedés! Nemcsak az európaiak, hanem még északi testvéreink is tétlen szemlélői marad­tak ennek a küzdelemnek, amely lényegét tekintve a leg­jo­go­sabb, eredményeit tekintve pedig a legszebb és legfontosabb mind közt, ami a régi és újabb századokban kitört, mert ugyan ki tudná fölmér­ni a Kolumbus-félteke szabadságának jelentőségét?

„Az a galádság – írja –, amellyel Bonaparte kézre kerítette IV. Ká­rolyt és VII. Ferdinándot, annak a nemzetnek a királyait, amely há­rom évszázaddal ezelőtt árulás útján vetette tömlöcbe Dél-Amerika két uralkodóját, az isteni igazságtétel kétség­telen megnyilvánulása és egyszersmind annak bizonysága, hogy Isten az amerikaiak igaz ügyét támogatja, és megadja a függetlenségüket.”

Úgy tetszik, hogy Mexikó uralkodójára, Moutezumára céloz, akit Cortés fogott el, és, Herrera szerint, ugyanő is ölt meg, bár Solís azt mondja, hogy a nép, és a perui Inkára, Atahualpára, akit Francisco Pizarro és Diego de Almagro tett el láb alól. A spanyol királyok sor­sa és az amerikai királyok sorsa közt akkora különb­ség van, hogy össze sem lehet hasonlítani őket; az előbbiek méltó bánásmóriban ré­szesülnek, megkímélik az életüket, és végül visszakapják szabadságu­kat és trónjukat, az utóbbiak pedig hallatlan kínokat és a legszégyen­letesebb megaláztatásokat kénytelenek elszenvedni. Guatimozinnal úgy bánnak, mint császárral, és meg is koronázzák, de csak gúnyból, nem tiszteletből; nem kínozzák, hanem megcsúfolják. Ennek az ural­kodónak a sorsához hasonló sors érte Michoacán királyát, Kaconcint, a bogotai Zipát és valahány toki, ima, zipa, ulmen, kacika és más in­dián méltóság csak elbukott a spanyol hatalom csapásai alatt. VII. Ferdinánd esete nagyon hasonlít ahhoz, ami Chilében történt 1535-ben a copiapói ulmennel, aki akkoriban uralkodott abban a tarto­mányban. A spanyol Almagro úgy tett, akárcsak Bonaparte, mintha a törvényes uralkodó ügye mellett volna, ennélfogva elítélte a bitorlót, ami Ferdinánd is volt Spanyolországban; színleg visszahelyezi jogai­ba a törvényes uralkodót, és végül még csak ügyet se vetve a véde­kezésére, vasra vereti és megégetteti a szerencsétlen ulment. Ez hát VII. Ferdinánd és a bitorló példája. Az európai királyok csak száműze­tést szenvednek, a chilei ulmen szörnyű véget ért.

„Pár hónap óta – teszi hozzá – sokat gondolkoztam az amerikaiak helyzetén és várható jövőjéről; nagyon örülnék a sikereiknek, de igen keveset tudok a jelenlegi körülményeikről és kitűzött céljaikról; na­gyon szeretném megismerni külön-külön minden tartomány politi­kai életét, valamint lakosságát, hogy vajon egyetlen nagy köz­társaság­ba tömörülnek, vagy egyetlen nagy királyságba. Ha bármilyen efféle felvilágosítást tud adni, vagy eligazít, hogy milyen forrásból meríthe­tek tájékoz­tatást, nagyon nagy köszönettel fogadom.”

A nemes lelkek mindig törődnek az olyan nép sorsával, amely a Teremtő és a természet adta jogainak visszaszerzésére törekszik; na­gyon elvakította a tévelygés vagy a szenvedély azt az embert, akiben nem él ez a magasztos érzés; Önnek gondja volt hazámra, és törődik vele; ez a jóakarattá magatartás a legmélyebb hálával tölt el engem.

Említettem, hogy többé-kevésbé pontos adatok alapján mennyire becsülik a lakosságot; ezer körülménytől függnek ezek az adatok, és nem is könnyű kiküszö­bölni ezt a pontatlanságot, mert a legtöbb la­kos földműves, pásztor, nomád életet él valahol a sűrű és hatalmas erdőkben, a bővizű tavak és folyók közt, a kihalt és eldugott síksá­gokon, és pusztai, gyakran nem állandó hajlékban lakik. Ki tudna ilyen vidékeken teljes statisztikát készíteni? Ezenkívül a bennszülöt­tekre kivetett adók, a rabszolgák bírságai, a földművesekre nehezedő zsengék, dézsmák és illeté­kek és más veszedelmek is távol tartják ott­honuktól a szegény amerikaiakat. Még nem is szóltunk az irtóháború­ról, amely a lakosságnak mintegy nyolcadát kipusztí­totta, és jó részét elűzte, így' hát leküzdhetetlen nehézségekbe ütközünk, és a számbavé­tel a valóságos lélekszámnak csak a felére zsugorodik.

Még nehezebb dolgunk van, ha az Újvilág jövendő sorsát találgat­juk, meg akarjuk állapítani politikája elveit, és mintegy jósolgatjuk, hogy miféle kormányzatot fog meghonosítani. Ennek az országnak a jövőjével kapcsolatban minden találgatást kockázatosnak tartok. Hát amikor az emberi nem még a gyerekkorát élte, annyi bizonytalanság, tudatlanság és tévedés közepette, vajon előre látható volt, hogy milyen rendszert választ önfenntartására? Ki merte volna megmondani, hogy vala­mely nép köztársaság vagy fejedelemség mellett dönt-e, az egyik kicsiny lesz, a másik pedig nagy? Véleményem szerint a mi helyze­tünk is ilyen. Mi egy kis emberi­ség vagyunk, külön világunk van, egy széles tengerek környezte világ, amely minden művé­szetben és tudo­mányban ifjú, bár a társadalmi élet módozatait illetően valami­képpen elaggott. Úgy gondolom, hogy Amerika jelenlegi állapota arra a kor­ra emlékeztet, amikor a Római Birodalom bukása után minden le­szakadt tartománya külön politikai rendszert hozott létre, érdekeinek vagy helyzetének megfelelően, vagy egy-egy főnök, család vagy testü­let becsvágyának engedve, azzal a jelentős különbséggel, hogy azok a szétvált területrészek a régi nemzeti létüket állították vissza a dolgok és a körülmények megkövetelte módosításokkal, mi pedig alig őriz­tük meg a hajdani állapotok nyomait, és különben se vagyunk se indiánok, se euró­paiak, hanem közbülső fajta az ország jogos tulajdonosai és a spanyol bitorlók közt: vagyis szülőhelyünket tekintve amerikaiak va­gyaink, de a jogaink Európából erednek, így küzdenünk kell értük a bennszülöttekkel, és egyszersmind ki kell tarta­nunk az országban a támadók támadása ellen, így a legkülönlegesebb és a leg­bo­nyo­lul­tabb helyzetben vagyunk; noha valami jóslásfélére vállalkozom, ha meg akarom mondani, hogy milyen politikai irányvonalat fog követni Amerika, bátorkodom néhány föltevést megkockáztatni, de rögtön kijelentem, hogy önkényesek, és nem a valószerű számítgatás, hanem az ésszerű óhaj sugallja őket.

Az amerikai félteke lakói évszázadokig a teljes mozdulatlanság ál­lapotában voltak; politikailag egyszerűen nem léteztek. Még a szol­gaságnál is alacsonyabb színvonalon álltunk, ezért annál nehezebb volt felemelkednünk, hogy a szabadságot élvezhessük. Engedjen meg egy kis fejtegetést, hogy megvilágítsam a kérdést. Az államok vagy azért rabszolgák, mert olyan jellegű az alkotmányuk, vagy azért, mert visszaélnek vele. Tehát a nép akkor rabszolga, ha a kormány, vagy lé­nyege, vagy hibái miatt, lábbal tiporja és bitorolja az állampolgár vagy alattvaló jogait. Ha ezeket az elveket alkalmazzuk, azt tapasztaljuk, hogy Amerika nemcsak a szabadságtól, hanem a tevékeny és hathatós zsarnokságtól is meg volt fosztva. Mindjárt meg­ma­gya­rázom. Az ab­szolút rendszerekben nem tűrnek korlátokat a kormányzati jog­körök gyakorlásában: a szultán, a kán, a bej és más egyeduralkodók akarata a legfőbb törvény, és ennek szinte önkényeskedve szereznek érvényt Törökország és Perzsia alárendelt pasái, kánjai és satrapái, akik jól megszervezték az elnyomást, amely a helytartókra ruházott hatalom miatt nehezedik az alattvalókra. A hely­tartókra van bízva a polgári, katonai és politikai közigazgatás, a vagyoni és vallási ügyek intézése. De Iszpahán bejei mégiscsak perzsák, a Nagy úr vezérei mégiscsak tö­rökök, Tatárország szultánjai mégiscsak tatárok. Kína nem Dzsingisz Kán orszá­gából kér katonai elöljárókat és tisztviselőket, pedig Dzsin­gisz Kán egykor meg­hódí­totta, és a mai kínaiak azoknak az egyenes leszármazottai, akiket a jelenlegi tatárok ősei leigáztak.

Mennyire másképp volt minálunk! Szüntelenül zaklattak bennün­ket, és úgy bántak velünk, hogy nemcsak megfosztottak bennünket a minket megillető jogaink­tól, hanem valamiféle örökös kiskorúság állapotában is tartottak bennünket a közéleti tevékenység terén. Ha le­galább a belügyeinket a magunk közigazgatása intézte volna, akkor ismernénk a közügyek vitelét és menetét, és annak a személyes tekin­télynek is örvendenénk, amely a nép szemében bizonyos gépies tisz­teletet parancsol, ennek megóvására pedig nagy szükség van a forra­dalomban. Ezért mondtam hát, hogy még a tevékeny zsarnokságtól is meg voltunk fosztva, hiszen nem hagyták, hogy teendőit gyakorol­juk.

A most érvényes spanyol rendszerben, és most talán még inkább, mint vala­ha, az amerikaiak csak olyan helyet foglalnak el a társada­lomban, mint a munkára való szolgák, de legföljebb mint a fogyasz­tók; de még ezt a helyzetet is vérlázító kor­látozások súlyosbítják: így az európai gyümölcsök termelésének tilalma, a királyi egyed­árusítási jogba ütköző áruforgalom eltiltása, olyan gyárak létesítésének meg­gá­to­lása, amilyenek még a Félszigeten sincsenek, még a közszükség­leti cikkek keres­ke­delmének is kizárólagos kiváltsága, korlátok az ame­rikai tartományok közt, hogy ne legyen kapcsolatuk, ne értsenek szót, ne tárgyaljanak egymással; szóval, meg­mond­jam, milyen a sorsunk? A mezők arra valók, hogy indigót, gabonát, kávét, cukor­nádat, kakaót, gyapotot teremjenek, a néptelen síkok, hogy állatot tenyésszenek raj­tuk, a sivatagok, hogy vadállatra vadásszon az ember, a föld méhe meg, hogy kiássák az aranyat, amellyel nem tud betelni ez a kapzsi nemzet.

Olyan mostoha volt a sorsunk, hogy semmilyen más civilizált kö­zösségben sem találok hasonlót, bárhogy iparkodok is sorra venni minden nemzet korszakait és történetét. Azt kívánjuk, hogy egy ilyen szerencsés adottságú, nagy kiterjedésű, gazdag és népes ország csu­pán tétlen szemlélő legyen? Hát nem sérelem, az emberi jogok meg­sértése ez?

Amint kifejtettem, kirekesztettek bennünket, hogy úgy mondjuk, a világon kívül éltünk, már ami a kormányzás és államigazgatás tudo­mányát illeti. Sose vol­tunk alkirályok, se kormányzók, csak egészen különleges esetekben; érsekek, püs­pö­kök csak ritkán; diplomaták so­ha; katonák csak alacsonyabb rangban; nemesek királyi kiváltságok nélkül; egyszóval nem voltunk se tisztviselők, se pénzemberek, jósze­rivel még kereskedők se; mindez kiáltó ellentétben állt intézménye­inkkel.

V. Károly császár egyezséget kötött Amerika felfedezőivel, meg­hódítóival és telepeseivel, és ez, amint Guerra mondja, a mi társadal­mi szerződésünk. Spanyol­ország királyai ünnepélyesen megállapod­tak velük, hogy a hódítók a maguk zsebére hajtják végre a vállalkozást, minden kockázat a hódítóké, megtiltották nekik, hogy a királyi kincs­tár költségére gyarmatosítsanak, és ezért megengedték nekik, hogy ők legyenek a föld urai, ők szervezzék meg a közigazgatást, és ők gya­korolják a bírói igazságszolgáltatást, és sok más olyan joggal és ki­váltsággal is felruházták étket, amelyeket fárasztó volna részletezni. A Király kötelezte magát, hogy sose fogja elidege­níteni az amerikai tar­tományokat, hiszen őt csakis a legfőbb hatalom joga illeti meg, sem­mi más, és a hódítók valamiféle hűbérbirtokot szereztek itt maguk­nak és ivadékaiknak. Világos törvények is vannak, amelyek szinte kivétel nélkül az ország spanyolországi származású lakóit részesítik előnyben a közhivatalok, egyházi és vagyonkezelő tisztségek betöltésébengy hát a törvények és a fennálló meg­állapodások nyilvánvaló megsértésé­vel fosztották meg ezeket a honpolgárokat attól az alkotmányos hatal­muktól, amellyel az adományleveleik ruházzák fel őket.

Az eddigiekből könnyű belátni, hogy Amerika nem készült elsza­kadni az anyaországtól, ahogy hamarjában történt, a törvénytelen bayonne-i engedmények és a miatt a gálád háború miatt, amit a ki­rályság indított ellenünk, teljességgel jogtalanul, nemcsak azért, mert igazságtalan ez a háború, hanem azért is, mert törvény­telen. A spanyol kormányok minéműségéről, nyomasztó és ellenséges ren­de­letéiről, kétségbeesett magatartásukról remek írások vannak az El Español című újságban, Blanco úr tollából; ott részletesen tárgyalják törté­nel­münk­nek ezt a szakaszát, ezért itt csak erre utalok.

Az amerikaiak előzetes ismereteik nélkül és – ez még fájdalmasabb – köz­ügyek­hez szükséges gyakorlat nélkül, hirtelen léptek a világ szín­padára, hogy kiváló méltóságokat töltsenek be, törvényhozók legye­nek és bírák, kincstári tisztviselők, diplomaták, tábornokok és vala­hány alacsonyabb vagy magasabb tisztség csak van egy szabályszerű­en megszervezett állam ranglétráján.

Amikor a francia sasok csak Cádiz városának falainál torpantak meg, és röptűkkel elsodorták a Félsziget satnya kormányait, akkor mi árvaságra jutottunk. Előbb már ki voltunk szolgáltatva egy idegen bi­torló kényére-kedvére, azután a minket megillető igazsággal és min­dig megcsúfolt, csalárd reménységgel kecseg­tet­tek bennünket, végeze­tül pedig, amikor kétséges volt a jövendő sorsunk, és a fejet­lenség fe­nyegetett bennünket, mert nem volt törvényes, jogszerű és jó kormá­nyunk, belevetettük magunkat a forradalom zűrzavarába. Eleinte csak a belső bizton­sá­gunkról akartunk gondoskodni a keblünkön lappan­gó ellenség ellen. Majd a külső biztonságunkkal is törődni kezdtünk; a félreállított hatóságok helyett újakat hoz­tunk létre, s azokra bíztuk forradalmunk menetének irányítását, hogy használják ki azt a szeren­csés pillanatot, amelyben megadatik, hogy a századunkhoz méltó és helyzetünkhöz illő alkotmányos kormányt alakítsunk.

Minden új kormány azzal kezdte, hogy népi tanácsokat hozott lét­re. Azután ezek hoztak határozatokat olyan gyűlések összehívására, amelyek fontos válto­zá­sokat léptettek életbe. Venezuela demokrati­kus és szövetségi kormányt alakított úgy, hogy előbb kinyilvánította az emberi jogokat, megtartotta a társadalmi hatalmak egyensúlyát, általános törvényeket hozott a polgári, sajtó- és egyéb szabadság érde­kében; végül megalakult a független kormány. Új-Granada változta­tás nélkül átvette Venezuela politikai intézményeit és valamennyi újí­tását, és olyan szövetségi rend­szerre alapította az alkotmányát, amely túlzottabb volt, mint bármely más, ami valaha is létezett; újabban ja­vult a helyzet, már ami az általános végrehajtó hatalmat illeti, amely minden jogkört megkapott, ami megilleti. Úgy hallom, Buenos Aires és Chile ugyanilyen módon járt el; de olyan messze vannak, olyan ritkán jutunk adatokhoz, és olyan hézagos hírek érkeznek onnan, hogy még vázlatosan se merem ismertetni az ottani fejleményeket.

A mexikói események túl sokrétűek, bonyolultak, gyorsak és balsikerűek vol­tak, semhogy a történtek rendjében sorra vehessük őket. Különben sincsenek elég megbízható adataink, hogy megítélhessük őket. A mexikói függetlenségiek, tudo­má­sunk szerint, 1810 szeptem­berében kezdték el a felkelésüket, és egy év múlva már Zitáeuaróban székelt a kormányuk, és ott működött a nemzeti tanácsuk, VII. Eedinánd védnöksége alatt, akinek a nevében ellátták a kormányzati felada­tokat. Ez a tanács a háborús cselekmények miatt különböző he­lyekre költözött, és való­színűleg mindmostanáig megvan, az esemé­nyek megkövetelte esetleges válto­zá­sokkal. Úgy hírlik, hogy valami generalisszimuszt vagy diktátort neveztek ki, még­pedig a jeles Morelos tábornok személyében; mások a hírneves Rayón tábornokot emlege­tik; tény, hogy ezek közül a nagy emberek közül az egyik, vagy külön-külön mindkettő gyakorolja a főhatalmat abban az országban, és újab­ban egy alkotmány is napvilágot látott, és meghatározta az állam rendjét. 1812-ben, a Zultepecben székelő kormány egy mély bölcses­ség sugallta béke- és háborútervet terjesztett a mexikói alkirály elé. Az emberi jogokat rögzítették le, és vitathatatlanul helyes elveket fek­tettek le benne. Azt javasolta a tanács, hogy úgy viseljenek hadat, ahogy testvérek és honfitársak közt kell, hiszen ez a háború nem lehet kegyetlenebb, mint az idegen nemzetek harca; hogy az emberi jogok és a hadijog még a hitetlenek és barbárok közt is sérthetetlenek, így még inkább sérthetetlennek kell lenniük az egyazon uralkodónak és egyazon törvényeknek alávetett keresztények közt; hogy ne tekintsék bűnözőnek, felségsértőnek a foglyokat, és ne koncolják fel azokat, akik leteszik a fegyvert, hanem túsznak tartsák, és cseréljék ki őket; hogy ne tűzzel-vassal vonuljanak be békés helységekbe, ne sanyargas­sák meg őket se tizedeléssel, se ötödöléssel, és végül kijelenti, hogy ha elutasítják ezt a tervet, szigorú megtorlással fog élni. A spanyolok a legnagyobb megvetéssel fogadták ezt az ajánlatot, nem is válaszol­tak a nemzeti tanácsnak, a hóhér nyilvánosan elégette a jegyzék erede­ti példányát Mexikó főterén, és a spanyolok részéről tovább folyt az ir­tóháború a tőlük megszokott vadsággal, pedig a mexikóiak és más amerikai nemzetek úgy háborúztak, hogy még azokat a hadifoglyokat se ölték meg, akik spanyolok voltak. Itt jegyzem meg, hogy józan megfontolásból úgy tettek, mintha alávetnék magukat a királynak, sőt a királyság alkotmányának is. A jelek szerint a tanács teljhatalom­mal végzi törvényhozói, végrehajtói és bírói tevékenységét, és igen kevés tagja van.

Az amerikai Szárazföld eseményei azt bizonyítják, hogy a tisztán képviseleti intézmények nem felelnek meg jelenlegi alkatunknak, szo­kásainknak és köz­gon­dol­ko­dásunknak. Caracasban pártoskodás ka­pott lábra a népi társaságokban, gyűlé­se­ken és választásokon, és a pár­tok visszavetettek bennünket a rabszolgaságba. S ahogy Venezuela volt az az amerikai köztársaság, amely a leghaladottabb politikai intéz­ményeket hozta létre, annak is legfényesebb bizonysága lett, hogy a demokra­tikus és szövetségi forma nem való a mi születő államainknak. Új-Granadában a tartományi kormányok túlságosan széles jogköre és a központi kormány lazasága olyan állapotba juttatta ezt a szép or­szágot, amilyenben manapság látjuk. Ezért tudják még mindig tarta­ni magukat gyönge ellenségei, minden valószínűségre rácáfolva. Amíg honfitársaink szert nem tesznek azokra a képességekre és politikai eré­nyekre, amelyek északi testvéreinket jellemzik, az egészen népi rend­szerek nemcsak hogy nem használnak nekünk, hanem, tartok tőle, tönkre is fognak tenni bennünket. Sajnos, úgy tetszik, ezek az adott­ságok távolról sincsenek meg bennünk a kellő mértékben, sőt ellenke­zőleg, olyan hibák hatalmasodtak el rajtunk, amelyek egy olyan nép uralma alatt harapóznak el, mint a spanyol, amely csakis vadságban, becsvágyban, bosszúszomjban és kapzsiságban jeleskedett.

„Nehezebb kiemelni egy népet a szolgaságból – mondja Montesquieu –, mint egy szabad népet leigázni.” Ezt az igazságot tanúsítják minden idők krónikái; kiderül belőlük, hogy a legtöbb szabad nép szolgasorba jutott, és csak nagyon kevés rab nép szerezte vissza a sza­badságát. De hiába vannak ennek tudatában, föld­részünk déli lakói azt a szándékukat fejezték ki, hogy szabadelvű s éppenséggel tökéle­tes intézményeket hozzanak létre, kétségkívül attól az ösztöntől in­díttatva, amely minden emberben munkál, és arra sarkallja, hogy a lehető legnagyobb bol­dog­ságra törekedjék, ami rendszerint meg is valósul a haladott társadalmakban, ha az igazság, a szabadság és az egyenlőség alapjára épülnek. De vajon képesek leszünk mi a kívánatos egyensúlyban tartani egy köztársaság nehéz terhét? Lehetséges az, hogy egy olyan nép, amely csak most szabadult meg láncaitól, csak úgy feltörjön a szabadság magasságaiba, de meg ne olvadjanak a szár­nyai, mint Ikarosznak, és vissza ne zuhanjon a mélybe? Ez a csoda lehetetlenség, ilyen még nem volt. Ennél­fogva az ésszerű számítás nem kecsegtet bennünket ezzel a reménnyel.

Mindenki másnál jobban óhajtom, hogy Amerika a világ legna­gyobb nemzete legyen, nem is annyira a területét és gazdagságát, ha­nem inkább szabadságát és dicső­ségét tekintve. Bár arra törekedem, hogy hazámnak tökéletes kormánya legyen, nem hihetem, hogy je­lenleg egyetlen nagy köztársaság igazgathatná az Új­világot; minthogy megvalósíthatatlan, nem merem azt kívánni, és nem is kívánom, hogy Amerika egyetlen monarchia legyen, mert ez a terv amellett, hogy haszon­talan, még megvalósíthatatlan is. A most meglévő hibákat nem küszöbölnék ki, és megújulásunk eredménytelen maradna. Az ame­rikai államoknak arra van szükségük, hogy atyai kormányok gondos­kodjanak róluk, gyógyítgassák a zsarnokság és háború ütötte sebe­ket, orvosolják a sérelmeket. Például Mexikó lehetne köztük a főország, csakis annak van meg hozzá az a belső hatalma, ami nélkül nincs anya­ország. De akár tegyük fel, hogy a panamai földszoros len­ne a főhely, az a közép­pontja ennek a mindenfelé messze kiterjedő, óriási földrésznek; vajon akkor nem uralkodna ezekben az államokban a jelenlegi bágyadtság, sőt rendetlenség? Isteni képességek, vagy lega­lábbis minden ember együttes értelme és erényei lakozzanak abban a kormányban, amely egymaga akarja működésbe hozni, mozgatni, sza­bá­lyozni a közjó minden rugóját, igazgatni, földeríteni, jó útra terel­ni az Újvilágot.

Az államainkban jelenleg dúló pártoskodás akkor még ádázabbul lobogna, mert nem volna letéteményese annak a hatalomnak, amely egyedül képes elnyomni. Ráadásul a fővárosok dúsgazdagjai nem tűr­nék az anyaországiak hatalmi túlsúlyát, újabb zsarnoknak tartanák őket: úgy uralkodna rajtuk a féltékenység, hogy a gyűlöletes spanyo­lokhoz hasonlítanák őket. Szóval egy ilyen monarchia csak alak­talan óriás lenne, s a legkisebb megrázkódtatásra, a saját súlya alatt össze­roskadna.

Pradt úr bölcsen tizenöt-tizenhét független országra osztotta Ame­rikát, s ezek­nek az országoknak ugyanannyi uralkodó állna az élén. A terv első felével egyetértek, mert Amerikában csakugyan tizenhét nemzetet lehet létrehozni; ami a másik felét illeti, az könnyebben megvalósítható, de kevésbé hasznos, ezért nem osztom azt a véle­ményt, hogy szükség van amerikai monarchiákra. Meg is mon­dom, miért. A köztársaságnak csupán annyi a jól felfogott érdeke, hogy meg­marad­jon, boldoguljon, és dicsőséges legyen. A szabadság nem űz birodalmi politikát, mert annak szöges ellentéte, a köztársaság fiait semmi sem ösztökéli, hogy kiter­jesszék a nemzet határát, tulajdon erőiket fecsérelve csak azért, hogy szomszédaikat is részeltessék a sza­badelvű alkotmány vívmányaiból. Ha legyőzik őket, semmiféle jogot sem nyernek, semmiféle előnyre sem tesznek szert vele, hacsak nem gyar­ma­tosítják, nem hódítják meg, vagy nem kényszerítik szövetség­re őket, Róma példáját követve. Az ilyen elvek és példák éles ellentét­ben állnak a köztársasági rendszerek igazság­fogalmával, sőt többet mondok, polgárainak érdekeivel is nyilvánvaló ellen­tétben állnak: mert egy önmagában is vagy tartozékaival együtt túl nagy kiterjedésű or­szág végül is hanyatlásnak indul, és szabad állapota zsarnoksággá vá­lik; odahagyja azokat az elveket, amelyek bizonnyal megóvnák sza­badságát, és végezetül önkény­uralomhoz folyamodik. A kis köztár­saságokra az a jellemző, hogy fenn­maradnak; a nagyokra többféle sors is jellemző, de mind a hatalmi politika irányába mutat. Az előb­biek szinte mind sokáig fennállnak; az utóbbiak közül csak Róma állt fenn néhány évszázadig, de ez is csak annak köszönhető, hogy a fővá­ros köztársaság volt, ha birtokainak többi része nem is, és ha azokat más törvényekkel és intéz­ményekkel kormányozták is.

A király egész más politikát folytat: szüntelenül arra törekszik, hogy gyara­pítsa birtokait, kincseit és hatalmát; joggal, mert tekintélyét növelik ezek a szerze­mények, szomszédai és tulajdon alattvalói közt egyaránt, akik félnek hatalmától, mely éppoly rettenetes, mint birodal­ma, amit háborúval és hódítással óv. Ezért gondolom, hogy a béké­re, tudományra, művészetre, kereskedelemre és mező­gaz­da­ságra vágyó amerikaiak nem királyságot akarnak, hanem inkább köztársaságot, és azt hiszem, hogy ezek a törekvések Európa érdekeinek is megfelel­nek.

Nem értek egyet a köznépre és választott képviselőre alapuló szö­vetségi rend­szerrel, mert az túlságosan tökéletes, és ahhoz a miénket jócskán meghaladó eré­nyekre és politikai képességekre van szükség; ugyanilyen okból azt az ariszto­kráciát és demokráciát vegyítő mo­narchiát is elutasítom, amely annyi sikert és dicső­séget szerzett Ang­liának. Ha nem valósíthatjuk meg köztársaságból, monar­chiából a legjobbat és legtökéletesebbet, vigyázzunk, hogy demagóg anarchiá­ba vagy egyeduralmi zsarnokságba ne süllyedjünk. Keressünk közép­utat az ellentétes szélső­ségek közt, amelyek ugyanarra a zátonyra fut­tatnának, boldogtalanságra és becs­telenségre kárhoztatnának bennün­ket. Sokat töprengtem Amerika jövendő sorsán, és bátorkodom is­mertetni, hogy mire jutottam: nem a legjobb, hanem a leg­járhatóbb utat kerestem.

A mexikóiak településeinek, városainak, javainak és jellemének ter­mészetére tekin­tettel úgy képzelem, hogy kezdetben képviseleti köz­társaság létrehozásával fognak próbálkozni; ebben a végrehajtó hata­lom széles jogkört élvez, amely egyet­len személy kezében összponto­sul, aki, ha sikeresen és igazságosan gyakorolja tisztét, szinte természe­tes módon élethossziglan megtartja méltóságát. Ha tehetet­lensége vagy erőszakos kormányzása népmegmozdulást szít fel, és az diadal­mas­ko­dik, talán valami gyűlésre ruházzák át ugyanazt a végrehajtó hatalmat. Ha a túl­erőben lévő párt katonai vagy arisztokratikus jelle­gű, valószínűleg monarchiát fog követelni, amely eleinte korlátozott és alkotmányos lesz, de később elkerül­hetetlenül korlátlanná fajul; mert el kell ismernünk, hogy politikai téren nincs nehezebb dolog, mint a vegyes monarchia fenntartása; és azt is el kell ismernünk, hogy csakis egy olyan hazafias nép, mint az angol, képes rá, hogy kordában tartsa a király tekintélyét, és egyszersmind ébren tartsa a szabadság szellemét a jogar és a korona uralma alatt.

A panamai földszoros országai talán társulni fognak egészen Gua­temaláig. Remek fekvése miatt, két nagy tenger közt, ez a föld idővel a világ kereskedelmi köz­pontja lehet, csatornái meg fogják rövidíteni a távolságokat a világban, szoro­sab­bra fűzik Európa, Amerika és Ázsia kereskedelmi kapcsolatait, és a földkerekség négy tájának adóit hord­ják majd erre a boldog vidékre. Talán csak ott lehet majd egyszer föl­építeni a föld fővárosát, ahogy Konstantin szerette volna, hogy Bi­zánc legyen a régi félteke főhelye!

Új-Granada egyesülni fog Venezuelával, ha megegyeznek egy olyan köz­pon­to­sított köztársaság létrehozásában, amelynek Maracaibo len­ne a fővárosa, vagy egy új város, amelyet, az emberbarátság hősének tiszteletére Las Casas névvel, a két ország határán alapítanak Bahía Honda fenséges kikötőjében. Ez a hely, noha ismeretlen, minden te­kintetben előnyösebb. Könnyen megközelíthető, és olyan kedvező a fekvése, hogy bevehetetlenné lehet tenni. Kellemes és egészséges az éghajlata, a földje pedig éppoly alkalmas a mezőgazdaságra, núnt az állat­tenyész­tésre, és a környékén bőségesen található épületfa. Az ott lakó vadakat civilizálni fogják, és Guajira megszerzésével gyarapítjuk birtokainkat. Valószínűleg Kolum­biának fogják hívni ezt az orszá­got, így kívánja az igazság és a hála féltekénk fel­fe­dezője iránt. Kormá­nya esetleg az angol mintát követi azzal a különbséggel, hogy király helyett csak választott, legföljebb életfogytig tartó, de, ha köztársasá­got akarnak, semmiképpen sem örökletes végrehajtó hatalom lesz, örökletes törvényhozó kamara vagy szenátus, amely politikai viharok idején a nép hullámai és a kormány villámai közé áll, és egy szaba­don választott törvényhozó testület, amely csak olyan korlátozásokat ismer, mint az angliai alsóház. Ez az alkotmány minden­féle alakot ölthet, csak azt kívánom, hogy mindenféle hibát ne öltsön magára. Hazámról van szó, így vitathatatlanul jogom van hozzá, hogy azt kí­vánjam neki, ami nézetem szerint a legjobb. Könnyen meglehet, hogy Új-Granada nem lesz hajlandó elismerni egy központi kormányt, mert a végsőkig ragaszkodik a szövetségi elvhez, és akkor egymagában al­kot államot, amely, ha fennmarad, szépen boldogul, mert igen gazdag mindenben.

Keveset tudunk róla, hogy milyen felfogás uralkodik Buenos Aires­ben, Chilében, Peruban; a jelekből ítélve, meg abból, ami kiszivárog, Buenos Airesben központi kormány lesz, amelyben a belső megoszlás és a külső háborúk miatt a katonák lesznek a hangadók. Ez a rendszer szükségképpen oligarchiává vagy egy olyan többé-kevésbé korláto­zott egyeduralommá fog fajulni, amelyet ma még senki se tudna né­ven nevezni. Sajnálatos lenne, ha így történne, mert az ottani nép a legfényesebb dicsőségre is rászolgált.

A chilei tartomány arra hivatott a fekvésének természete, lakóinak jámbor és erényes szokásai, polgárainak, Arauco szilaj republikánu­sainak példája miatt, hogy a köztársaság igaz és szelíd törvényei árasz­totta áldásokat élvezze. Ha valamelyik köztársaság is tartósan fenn­marad Amerikában, igencsak úgy gondolom, hogy a chilei lesz az. Ott sosem hunyt ki a szabadság szelleme; Európa és Ázsia romlottsá­ga csak soká vagy sosem fogja megrontani az emberek szokásait ott, a világ végén. Területe jól körül van határolva, sosem fog fertőző érintkezésbe jutni az emberiség többi részével; nem változtatja törvé­nyeit, szokásait, életét, politikai és vallási nézeteiben megőrzi egységét; egyszóval Chile szabad lehet.

Ezzel szemben Peruban két olyan tényező is van, amely minden méltányos és szabadelvű rendszernek ellensége: az arany és a rabszol­ga. Az első mindent meg­ront, a második már önmagában is romlott. A szolgalélek ritkán emelkedik arra a magas­latra, hogy méltányolhas­sa az egészséges szabadságot: bőszen beleveti magát a felfordulásba, vagy meghunyászkodik bilincseiben.

Ezek a találgatások egész Amerikára alkalmazhatók, de azt hiszem, hogy, a kifejtett okok miatt, meg a miatt a segítség miatt, amit urai­nak nyújtott önnön testvérei, Quito, Chile és Buenos Aires derék fi­ai ellen, Limára illenek leginkább. Termé­szetes, hogy ha valaki szabad akar lenni, legalább megpróbálja kivívni a szabad­ságát. Úgy gondo­lom, hogy Limában a gazdagok nem fogják megtűrni a demokráciát, a rabszolgák és felszabadult színesek pedig az arisztokráciát: az, előb­biek inkább az egyszemélyi zsarnokságot választják, hogy tömeges üldöztetéstől ne kelljen szenvedniük, és hogy legalább rend és béke legyen. Limától még az is szép, ha sikerül kivívnia a függetlenségét.

Mindebből ezeket a következtetéseket vonhatjuk le: az amerikai tartományok küzdenek a szabadságukért; végül is sikert aratnak; né­melyikük szabályos szövetségi vagy központi köztársasággá alakul; a nagy összefüggő területeken szinte elkerül­hetetlenül monarchiák ala­kulnak, de egyikük-másikuk olyan szerencsétlen lesz, hogy tulajdon fiait falja fel akár már jelenlegi, akár eljövendő forradalmakban, mert nagy monarchiát nem lesz könnyű megszilárdítani, nagy köztársasá­got pedig lehetetlen.

Nagyszabású gondolat, hogy az egész Újvilág egyetlen nemzet le­gyen, egyet­len kötelék kösse össze részeit egymással és az egésszel. Hiszen közös az eredete, közös a nyelve, közösek a szokásai, közös a vallása, így hát miért ne legyen egyetlen kormánya, hogy az vonja szövetségbe a megalakuló különböző államokat? De ez nem lehet, mert eltérő éghajlat, más-más helyzet, ellentétes érdekek, elütő jellem osztják meg Amerikát. Milyen szép is lenne, ha a Panamai Földszoros ugyanaz volna nekünk, ami a Korinthoszi volt a görögöknek! Bár­csak egy napon abban szerencsében lenne részünk, hogy ott ülne össze a köztársaságok, királyságok, császár­ságok képviselőinek legfelső kongresszusa, hogy megtárgyalja, megvitassa a béke és a háború leg­nagyobb kérdéseit a másik három világrész nemzeteivel. Egy ilyen­féle testület létre is jöhet majd újjászületésünk valamely szerencsés korszakában; minden más remény alaptalan, olyan, mint St.-Pierre abbé terve, aki azt a dicséretes lázálmot találta ki, hogy üljön össze egy európai kongresszus, és döntsön az ottani nemzetek sorsáról, te­gyen igazságot érdekeik közt.

„Fontos és kedvező változásokat – folytatja – gyakran személyi okok idéznek elő.” A dél-amerikaiak közt úgy tartja egy szájhagyo­mány, hogy amikor Kecalkoatl, Dél-Amerika Hermésze vagy Budd­hája leköszönt az országlásról, és elhagyta őket, megígérte nekik, hogy visszatér, ha elmúlnak a viszontagságos századok, vissza­állítja kor­mányzását, és új boldogságot hoz rájuk. Ez a hagyomány nem azt a meg­győződést táplálja és élteti, hogy csakhamar vissza kell térnie? Fel tudja fogni, hogy milyen hatással lesz, ha feltűnik köztük egy szemé­lyiség, aki olyan tulajdonságokkal teljes, mint Kecalkoatl, az erdei Buddha vagy Merkúr, akiről annyit beszéltek más né­pek? Nem gon­dolja, hogy ez mindenkit felrázna? Nem csupán egységre van itt szük­ség, hogy képesek legyenek kiűzni a spanyolokat, csapatait és a rom­lőtt Spa­nyol­ország párthíveit, hogy hatalmas birodalmat alapíthassa­nak szabad kor­mánnyal és jótékony törvényekkel?

Én is úgy gondolom, mint Ön, hogy személyi okok általános ered­ményekre vezethetnek, kivált forradalomban. De Anahuak hőse, nagy prófétája vagy Istene, Kecalkoatl nem képes olyan csodálatos jótéte­ményekre, amilyeneket Ön kíván. A mexikói nép alig ismeri ezt a sze­mélyiséget, és nincs is olyan jó véleménnyel róla; ez a legyőzöttek sorsa, még ha istenek is. Csak a történészek és irodalmárok buzgól­kodtak, hogy kiderítsék eredetét, valóságos vág) hamis küldetését, jö­vendöléseit és pályájának végét. Vitatkoznak rajta, hogy Krisztus apos­tola volt-e, vagy pogány. Egyesek szerint a neve azt jelenti, hogy Szent Tamás, mások szerint, hogy Tollas Kígyó, megint mások azt állítják, hogy Jukatán híres prófétájával, Csilan-Kambállal azonos. Egyszóval a legtöbb mexikói szerző, világi vitázó és történész többé-kevésbé kimerítően tárgyalta azt a kérdést, hogy valójában miféle is volt Kecalkoatl. Amint Acosta mondja, tény, hogy olyan vallást alapí­tott, amelynek szertartásai, hittételei és titkai bámulatosan hasonlí­tottak Jézus vallásához, és talán ez hasonlít leginkább hozzá. De azért sok katolikus író igyekezett cáfolni azt a föltevést, hogy igazi próféta volt, nem akarták Szent Tamással azonosítani, ahogy más híres szer­zők teszik. A közfelfogás szerint Kecalkoatl Anahuak népének isteni törvény­hozója, és a nagy Montezuma az ő helytartója volt, őtőle kap­ta méltóságát. Ebből az következik, hogy a mi mexikóiaink nem kö­vetnék a pogány Kecalkoatlot, akár­milyen meggyőző és kedvező alak­ban jelenne is meg, mert a legtürelmetlenebb és legkizárólagosabb hitet vallják.

Szerencsére a mexikói függetlenség vezérei a lehető legügyeseb­ben kihasz­nálták ezt a vakbuzgóságot, és a híres Guadalupei Szűz­anyát nyilvánították a haza­fiak királynőjének, minden nehéz helyzet­ben őhozzá fohászkodtak, és őt hordozzák zászlaikon. Így a politikai lelkesedés összevegyült a vallással, és szenvedélyes buz­gal­mat szított fel a szabadság szent ügyéért. A legügyesebb próféta ihlette leg­hevesebb lobogás sem érhet föl Mexikóban ennek a jelképnek tiszteletével.

Újjászületésünk kiteljesedéséhez kétségkívül egységre van szüksé­günk. De nem is csoda, hogy megosztottságban élünk, hiszen ez jel­lemzi a polgárháborúkat, amelyek általában két párt, a konzervatívok és az újítók közt dúl­nak. Az előbbiek rendszerint többen vannak, mert a megszokás engedel­mességre késztet a fennálló hatalom iránt; az utób­biakból mindig kevesebb van, bár azok szenvedélyesebbek és tanultabbak isgy erkölcsi erő ellensúlyozza a számbeli fölényt, és a viszály jócskán elhúzódik, és fölöttébb bizonytalan a kimenetele. Minálunk, szerencsére, a tömeg is hallgatott az értelem szavára.

Megmondom, hogy mi teheti lehetővé nekünk a spanyolok kiűzé­sét és a szabad kormány megalakítását: nyilvánvalóan az egység; csak­hogy ezt az egységet nem valami isteni csoda hozza létre, hanem a körültekintő munka és a célirányos erőfeszítés. Amerika egymaga van, mert minden nemzet távol tartja magát tőle; elszigetelten áll a világ­ban, diplomáciai kapcsolatai nincsenek, katonai segítségben nem ré­szesül, maga állja a harcot Spanyolország ellen, amelynek több a ha­difelszerelése, mint amennyit mi titkon szerezhetünk.

Ha kétesen alakulnak az események, ha gyenge az állam, és ha nagy messze­ségben folynak a vállalkozások, mindenki ingadozik, a véle­mény megoszlik, korbá­csolja szenvedély, bujtogatja ellenség, hogy így könnyűszerrel diadalt arasson. De csak erősödjünk meg, akkor egy szabad nemzet szárnyai és védőpajzsa alatt mind­járt egységesen fogjuk művelni a dicsőség útját kövező erényeket és képességeket, ak­kor majd együtt haladunk magasztos menetben ama nagy virágzás felé, amelyre Dél-Amerika hivatott; akkor majd a Keleten született és Európát beragyogó tudományok és művészetek átröppennek a sza­bad Kolumbiába, amely menedékkel várja őket.

Ezeket a megállapításokat és gondolatokat bátorkodom Ön elé tár­ni, uram, hogy érdemük szerint megszívlelje, vagy elvesse őket, és kérem higgye el, inkább azért merészeltem kifejteni őket, hogy ud­variatlan ne legyek, mintsem azért, mert úgy gondoltam, hogy újat mondhatok Önnek ebben a tárgyban.

Maradok stb. stb. Stb.

BOLÍVAR

BOLÍVAR ÜZENETE
PEDRO BRICENO MÉNDEZNEK
ÉS FEGYVERTÁRSAINAK
A FELSZABADÍTÓ HARC JÖVŐJÉNEK
PRÓFÉTAI LÁTOMÁSA

BARCELONA, 1817. JANUÁR 1.

Barcelona, 1817. január 1.

P. BRICENO MÉNDEZ FŐTITKÁR POLGÁRTÁRSNAK
ÉS A VENEZUELAI BÁTRAK BÁTRAINAK

Kedves Bajtársaim!

Mennyire örültem, amikor értesültem róla, hogy megmenekültek azok, akik nekem oly kedvesek! Milyen gyöngéd érzések kerítettek hatalmukba, amint meg­tudtam, hogy az én derék, az én hűséges fegy­vertársaim biztonságban vannak! Éle­tem egyetlen korszakában sem, soha semmi sem lesz ahhoz a bánathoz és fájda­lomhoz fogható, amit akkor szenvedtem végig, amikor kétségek közt voltam a sorsuk felől. A tiértetek átérzett szenvedéseimhez, csak az a gondolat hasonlítható, hogy hazám elbukik. De szerencsére a vitézség, a hősiesség megóvta nekem ezeket a kedves barátokat.

Más se hiányzik a boldogságomhoz, csak az, hogy megöleljelek benneteket. Az a nap mindig emlékezetes marad számomra, főleg ha a guayanai győzők és felszabadítók babérjait is megszerzitek eddigi babérjaitok mellé. Ez az éppoly ma­gasz­tos, mint fontos vállalkozás jól lehorgonyozza a köztársaságot, ha új viharok tépáznák is. Min­den állampolgár kívánságait teljesítitek, ha sikerül elfoglalnotok azt az országot, amely annyi borsot tört az orrunk alá, és amely oly hasz­nos lehet nekünk. De ha ez megvan, vajon nem száguldótok tovább, hogy más testvéreink bilincseit is letörjétek, akiket a zsarnok ellenség sanyargat? Igen, igen velem fogtok száguldani egész a gazdag Peruig. Sorsunk az amerikai világ szélső határaira szólít bennünket. Ilyen vi­téz, hű és állhatatos emberek nem ismernek lehetetlent! Bámu­lattal tekintsen ránk a világ, balsorsunk és hősiességünk miatt egyaránt! A hadra kelt végzet sem győzheti le azokat, akik a haláltól se félnek, és az életnek is csak akkor van becse, ha dicső.

Isten veletek, kedves bajtársaim! Fogadjátok hálás köszönetét an­nak, aki megtiszteltetésnek tartja, ha úgy hívhatja magát, hogy nem parancsnoka, hanem testvére a Venezuelai Bátrak Bátrainak.

Udv, dicsőség, kitartás,

BOLÍVAR

LEVÉL MARTÍN TOVAR PONTÉNAK
GUAYANÁBÓL
HÍREK A FRISSEN FELSZABADÍTOTT
TARTOMÁNY
POLITIKAI-KATONAI HELYZETÉRŐL

1817. AUGUSZTUS 6.

Guayana, 1817. augusztus 6.

DON MARTÍN TOVAR PONTÉNAK

Kedves Martin!

Jó későn kaptam meg májusi leveledet, és vele együtt egy kiált­ványt; nagyon jónak tartom, csak nem megfelelő; ugyanazt mondom róla, amit Szókratész mon­dott egy barátjának, aki egy szép védőbeszé­det adott a kezébe, hogy a bölcs meg­me­nekülhessen üldöző ellensége­itől. Szóval azt válaszolta, hogy nagyon jó, de énnekem nem megfe­lelő, mert egy pár cipő, akármilyen kiváló is, nem való minden lábra. A kanonok visszaállította azt a kormányt, amelyet te kívánsz, de az csak addig tartott, mint a maniókagaluska a forró húslevesben. Senki se támadt ellene, csak magától feloszlott. Margaritában nem engedel­meskedtek neki; Carúpanóban le akarták tartóztatni; a hajón ágyúra akarták fektetni, persze azért, hogy meg­kor­bá­csolják, ide is elvető­dött, de nem tudtam a szeme közé nézni, mert szétszéledtek a fic­kók, nem is ijedtükben, hanem szégyenükben, hogy a fiúk kifütyülik őket. Én mér­sékletet tanúsítottam, egy szót se írtam, semmit se mondtam ez ellen a szövet­ségi kormány ellen, de nem tudott fennma­radni az egész közvéleménnyel szemben. Itt nem az parancsol, aki akar, hanem az, aki tud.

Végre megvalósult a szabad és független Guayana. Ideje hát már, hogy ti is ide gyertek, részetek legyen a megpróbáltatásainkban és – ha kivívjuk – a dicsősé­günkben, vagy legalábbis együtt haljunk ebben az országban, amely életünket adta. Minden szép hadjárattal kecsegtet, mert a népek már belefáradtak a háborúba, és, bár mindenfelől zaklat­ják őket, mimellénk álltak; inkább minket akarnak, a spanyo­lok alig­hanem nagyon meggyűlöltették magukat. Ez a tartomány fontos hely, nagyon könnyen védhető, és még könnyebben lehet támadásra hasz­nálni; innentől Santa Eéig hátba kapjuk az ellenséget, és hatalmas te­rületre teszünk szert az Orinokó két partján, a miénk Apure, Méta és Arauca. Ezenkívül marhánk és lovunk is lesz. Mostanában csak ar­ra szorítkozik a harc, hogy megtartsuk a területet, és folytas­suk a had­járatot, ezért akinek ez jobban sikerül, az lesz előnyben, az lesz a győz­tes.

Hamarosan át akarok kelni az Orinokó túlsó partjára, hogy kihasz­náljam azt az alkalmas pillanatot, amit a caracasi síkságon kínált ne­künk a sors; mert már az egész Zaraza hatalmában van, és a spanyol partizánok is csatlakoztak hozzá. Nem várok tovább, újjászervezem ezt a tartományt és a hadsereget, mely velem jön Caracasba. Erre egy hónap elegendő nekem, ez alatt a hónap alatt megérkezik az a hadifelszerelés, amire szükségem van, hogy itt is hagyjak, magammal is vigyek. Ezért hát, kérlek, gondoskodj róla, hogy néhány kereskedő hozzon nekünk lőport, ólmot, kovakövet és puskát, főleg puskába való apró szemű lőport; itt igen pon­to­san és a legcsekélyebb késede­lem nélkül megkapják érte a fizetségüket.

Ideje már, hogy idejöjj, hadd lássa viszont szétszéledt fiait a haza, meg az is jó, ha te is látod, hogy más a helyzet, nem olyan, mint áp­rilis 19-én; akkor még volt valami becsülete a jognak, de most már az erő és a fortély az úr, még az is csak üggyel-bajjal, mert a mi partizán­jaink igazán önállóak, csak annak engedel­mes­kednek, akinek jókora hadserege van.

Többet nem írok, kedves Martin, mert pillanatnyilag sok a tenni­valóm, és a postának mindjárt indulnia kell; de tudod, hogy mindig számíthasz legjobb barátodra, aki már szeretne látni és megölelni té­ged. Éppen így kedves családodat is, amely után a hadsegédem is jó fi­úként és jó testvérként áhítozik. Nagyon jól visel­kedik, bár most is nagyothall, mint mindig, de jobb fiú, mint valaha. Jó taná­csok­kal lá­tom el, de sok pénzt nem adok neki, mert a szegénység óvja az erényt, márpedig az a legbecsesebb a világon.

Isten veled még egyszer, szerető barátod,

SIMON

KIÁLTVÁNY ÚJ-GRANADA
A JELENLEGI KOLUMBIA LAKOSAIHOZ
A FELSZABADÍTÓ HADJÁRAT
BEJELENTÉSE

ANGOSTURA, 1818. AUGUSZTUS 15.

SIMON BOLÍVAR
A VENEZUELAI KÖZTÁRSASÁG FŐVEZÉRE
ÉS A VENEZUELAI, ÚJ-GRANADAI STB. STB.
HADSEREGEK FŐPARANCSNOKA

Granadaiak!

Morillo hadserege nincs többé: újabb erősítéseket kapott, azok sin­csenek többé. Több mint 20 000 spanyol öntözte vérével Venezuela földjét. A felszabadító seregek dicső csatáinak százai bizonyították be Spanyolországnak, hogy Ameriká­nak éppoly igazságtevő bosszúállói, mint nagylelkű védelmezői vannak. Áz ámuló világ gyönyörködve szemléli a szabadság és vitézség csodáit a zsarnokság és az erő elle­nében. A spanyol birodalom maroknyi fegyvertelen és ráadásul pő­re, de olyan ember ellen vonultatta fel hatalmas erőit, akit a szabadság lelkesített. Az ég sikerrel koronázta áldozatainkat; az ég jóváhagyta igazunkat; az ég, mely oltalmazza a szabadságot, teljesítette vágyain­kat, és fegyvert küldött nekünk, hogy védelmez­hessük az emberies­séget, az ártatlanságot és az erényt. Nemes lelkű és harcedzett idege­nek sorakoztak Venezuela zászlai alá. Hát folytathatják a zsarnokok a harcot? Hiszen ellenállásunk elapasztotta az erejüket, és megnövelte a miénket!

Spanyolország, amelyre Ferdinánd senyvesztő uralma nehezedik, a tönk szélén áll. Kalózaink csapatai pusztítják kereskedelmét; mezei pusztaságok, mert a halál kioltotta fiait; kincsei elapadtak a húszéves háborúban; a nemzeti szellemet aláásta a sok adó, a toborzás, az ink­vizíció és az önkény. Spanyolország a legször­nyűbb pusztulásba ro­han.

Granadaiak! Felvirradt Amerika napja, és semmilyen emberi hata­lom nem késleltetheti a Gondviselés vezette természet menetét. Egye­sítsétek erő­feszí­té­sei­teket testvéreitek erőfeszítéseivel; velem együtt Venezuela vonul, hogy felszaba­dítson benneteket, ahogy az elmúlt években velem együtt ti szabadítottátok fel Venezuelát. Elővédeink már a ti területek tartományaira vetik fegyvereik csillogó fényét, és ez az elővéd, hatalmas segítséggel, a tengerbe fojtja Új-Granada martaló­cait. Mire a nap végigjárja jelenlegi évszakos útját, országotokban mindenütt a szabadság oltárai fognak emelkedni.

Angosturai főhadiszállás, 1818. augusztus 15. 8°

BOLÍVAR

PEDRO B. MÉNDEZ
ÁLLAMTITKÁR

A SZABADÍTÓ BESZÉDE
AZ ANGOSTURAI KONGRESSZUSON
A KONGRESSZUS
ÖSSZEÜLÉSÉNEK NAPJÁN

1819. FEBRUÁR 15.

Uraim! Boldog az a Honpolgár, aki a parancsnoksága alatt álló had­sereg védőpajzsa alatt a Népfelséghez fordult, és felhívta, hogy gyako­rolja korlátlan akaratát! Én hát az Isteni Gondviselés legkegyeltebb fiai közé számítom magamat, mert abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy egybegyűjthettem Venezuela Népének Képvi­selőit erre a Magas Kongresszusra, mely a törvényes Tekintély forrása, a korlát­lan népakarat letéteményese és a Nemzet Sorsának döntőbírója.

Átadom a Nép Képviselőinek a Legfőbb Hatalmat, amelyet rám ruháztak, és ezzel szíve vágyát teljesítem, Polgártársaim és jövendő nemzedékeink vágyát, akik mindent a ti bölcsességetektől, tisztessége­tektől és megfontoltságotoktól várnak. Amikor ezt a kedves köteles­ségemet teljesítem, megszabadulok az óriási, nyomasztó tekintélytől és a gyenge vállamra nehezedő határtalan felelősségtől. Csakis a Nép pa­rancsoló akaratával párosuló, kényszerű szükségesség vállaltatta volna velem a Köztársaság Diktátor Fővezérének félelmetes és veszedelmes fe­ladatát. De most már föllélegezhetek, visszaadom nektek ezt a méltó­ságot, amelyet annyi kockázat, nehézség és gond-baj ellenére is sike­rült megtartanom olyan viszontag­ságok közepette, amelyeknél ször­nyűbbek már nem is sújthatnak társadalmi testületet!

A Köztársaságnak az a korszaka, amelyet én irányítottam, nem új politikai vihar, vagy véres háború, vagy népi felfordulás kora, hanem minden bomlasztó tényező kibontakozása: egy pokoli zuhatag ára­dása volt, amely elöntötte Venezuela földjét. Egyetlen ember, ráadá­sul egy olyan ember, mint én, ugyan hogy tudna gátat vetni egy ilyen pusztítás lendületének? A gondoknak eme tengerén csupán silány já­tékszere voltam a forradalom orkánjának, amely úgy ragadott magá­val, mint gyönge szalmaszálat. Nem tehettem én se jót, se rosszat: ellenállhatatlan erők irányították történelmünk menetét; nem volna jogos, ha nekem tulajdonítanák az eseményeket, mert olyan jelentő­ségre tennék szert, amit nem érdemiek meg. Tudni akarjátok, hogy kiknek köszönhetők a múltbeli és jelenlegi események? Forgassátok Spanyol­or­szág, Amerika, Venezuela évkönyveit; tanulmányozzátok Nyugat-India törvé­nyeit, a régi helytartók rendszerét, a vallás és az idegen uralom hatását; tekintsétek a Forradalmi Kormány első meg­nyilatkozásait, ellenségeink vadságát és nemzeti jelle­münket. Ne kérd­jétek tőlem, hogy milyen következményekkel járnak ezek a mindö­rökre siralmas zűrzavarok; csakis a Venezuelára ható nagy mozgató­erők egyszerű eszkö­zének tarthattok; de életemnek, magatartásom­nak, minden nyilvános és magán­jellegű cselekedetemnek a nép a bírá­ja. Képviselők! ítéljétek meg őket! A ti pártatlan döntőbíróságotok elé tárom parancsnokságom történetét; több szóval nem mentege­tem, már mindent elmondtam, ami mentségemre lehet. Ha kiérdem­lem jóváhagyásotokat, rászolgáltam arra a magasztos címre, hogy jó honpolgár, többre tartom én azt, mint az olyasmit, hogy Szabadító, amit Venezuelától kaptam, vagy Békéltető, amit Cundinamarcától kap­tam, vagy bármit, amit az egész világtól kapok.

Törvényhozók! A ti kezetekbe teszem le Venezuela legfőbb hatal­mát. Most tiétek az a fönséges kötelesség, hogy a Köztársaság bol­dogulásáért munkál­kodjatok; a ti kezetekben sorsunk mérlege, dicső­ségünk mércéje, a ti kezetek írja alá a Szabadságunkat rögzítő rende­leteket. Ebben a pillanatban a Köztársaság Fővezére csak egyszerű ál­lampolgár, és az is akar maradni holtáiglan. De azért fegy­verben szol­gálok, amíg csak ellenség áll Venezuela földjén. Sok-sok érdemes fia van a Hazának, akik képesek az országlásra; azok közt, akik itt képvi­selik a Népet, sok­nak megadatott a tehetség, az erény, a tapasztalat és minden, ami csak kell szabad emberek igazgatásához; és ezen a Főha­talmú Testületen kívül is akadnak olyan hon­polgárok, akikben mindig volt kellő bátorság, hogy szembenézzenek a veszéllyel, okosság, hogy elkerüljék a veszélyt, rátermettség, hogy elkormányozzák önmagukat, és elkormányozzanak másokat. Ezek a jeles Férfiak bizonyára kiér­demlik majd a Kongresszus szavazatait, és órájuk bízzák a Kormány­zás munkáját, amelyről oly szívesen és őszinte érzésekkel most mond­tam le mindörökre.

Az egy ember kezében tartósan összpontosuló hatalom gyakran véget vetett a Demokratikus Kormányzásnak. A népi rendszerekben nagyon fontosak az ismét­lődő választások, mert nincs veszedelme­sebb dolog, mint az, hogy egyetlen Állam­polgár sokáig viseli a Hatal­mat. A Nép megszokja, hogy engedelmeskedik neki, ő pedig meg­szokja, hogy parancsol neki; aztán ebből lesz a bitorlás és a zsarnok­ság. A jogos óvatosság szavatolja a Köztársasági Szabadságot, és Pol­gártársaink teljes joggal tartanak tőle, hogy az a Tisztségviselő, aki sokáig kormányozta, örökké kormányozni is fogja őket.

Ha már ennek a tettemnek révén, hogy hozzájárultam Venezuela szabad­ságához, számot tarthatok arra a dicsőségre, hogy a haza leg­hűbb fiai közé sorol­nak, engedjétek meg, Uraim, hogy egy igaz Re­publikánus nyíltságával előterjesszem a tiszteletteljes nézeteimet eb­ben az Alkotmánytervezetben, amelyet bátorkodom elétek tárni, érzé­seim őszinteségének és tisztaságának bizonyságaképpen. Minthogy mindannyiunk üdve forog szóban, merem hinni: jogom van hozzá, hogy meghallgatást kérjek a Nép Képviselőitől… Jól tudom, hogy bölcsességeteknek nincs szüksége tanácsra, azt is mondom, hogy talán hibásnak, kivihetetlennek tartjátok a Tervezetemet. De azért, Uraim, fogadjátok jóindulattal ezt a munkát, amely inkább a Kongresszus iránt érzett őszinte alázatom kifejezése, mintsem valami léha becs­vágy gyümölcse. Egyébként is, minthogy tinéktek az a feladatotok, hogy egy politikai testületet, sőt, mondhatni, egy egész társadalmat hozzatok létre, mégpedig egy páratlanul nehéz helyzet minden gondja-baja közepette, egy Hon­polgár intő szava talán rejtett vagy ismeret­len veszélyre hívhatja fel a figyelmeteket.

Vessünk egy pillantást a múltra, lássuk, mire épül a Venezuelai Köztársaság.

Ahogy levált a Spanyol Királyságról, Amerika olyan lett, mint a Római Birodalom, az az óriási képződmény, amikor darabokra hullt az óvilág közepén. Minden elszakadt része, ahogy helyzete vagy érde­kei kívánták, Önálló Nemzetet alkotott; csak az a különbség, hogy azok a Tagok a korábbi szervezeteiket állították vissza. Minálunk már nyoma sincs annak, ami hajdan volt; nem vagyunk Európaiak, nem vagyunk Indiánok, hanem közbülső fajta a Bennszülöttek és a Spa­nyolok közt. Születés szerint Amerikaiak, jog szerint Európaiak va­gyunk, és kényes a helyzetünk, mert egyfelől elvitatjuk az őslakók bir­tokjogait, másfelől meg a támadókkal dacolva ragaszkodunk az or­szághoz, szülőföldünkhöz; soha ilyen rendkívüli és bonyolult esetet, mint a miénk. De van itt más gond is: mindig csak tétlenség volt a sorsunk, politikai életünk a semmivel volt egyenlő, és annál is inkább nehéz meg­hono­síta­nunk a Szabadságot, mert a szolgaságnál is ala­csonyabb sorban tartottak bennün­ket; mert nemcsak a Szabadságtól, hanem a tevékeny és hazai zsarnokságtól is meg voltunk fosztva. Le­gyen szabad megmagyaráznom ezt a paradoxont. Az abszolút rend­szerben a Tekintélyuralom nem ismer korlátokat. A Zsarnok akarat a Legfőbb törvény, amelyet önkényeskedve hajtanak végre olyan Alá­rendeltek, akik élvezett hatalmuk révén részesei a szervezett elnyo­másnak. Órájuk ruházzák a polgári, államigazgatási, katonai és vallá­si tisztségeket; de Perzsia Satrapái végül is Perzsák, a Nagyúr Pasái Törökök, Tatárország Szultánjai Tatárok. Hiába héxlította meg Dzsingisz Kán, Kína mégsem Dzsingisz Kán bölcsője körül keres Manda­rinokat magának. Ellenben Amerika mindent Spanyolországtól ka­pott, amely teljességgel megfosztotta a tevékeny zsarnokság örömétől és gyakorlásától; azzal, hogy' nem engedte át nekünk tisztét a belügyeink intézésében és belső igazgatásunkban. Ez az elzárkózás lehetet­lenné tette, hogy megismerkedjünk a közügyek menetével; azt a sze­mélyes tekintélyt se élveztük, amelyet a hatalom csillogása szerez a tömeg szemében, és amely olyan fontos a nagy Forradalmakban. Rö­viden, elzártak, távol tartottak bennünket mindentől, ami a Kormány­zás tudományával kapcsolatos.

Az Amerikai Nép a tudatlanság, a zsarnokság és a visszaélések hár­mas igájába volt befogva, ezért nem tehettünk szert se tudásra, se ha­talomra, se erényre. Ártal­mas tanítók tanítványai voltunk, ezért a leg­károsabb oktatásban részesültünk és a legrombolóbb példákból okul­tunk. Inkább csalárdsággal, semmint erővel ural­kod­tak rajtunk, és in­kább visszaélésekkel, semmint babonával süllyesztettek mélyre ben­nünket. A rabszolgaság a sötétség szülötte; a tudatlan Nép az önnön pusztu­lásának vak eszköze: a becsvágy, a fondorkodás kifog a hiszé­kenységen és a járat­lanságon, a mindenféle politikai, gazdasági vagy ál­lampolgári ismeretet nélkülöző emberen: akkor a merő ábrándot is valóságnak tekintik; a léhaságot Szabadságnak, az árulást hazafiasság­nak, a bosszúállást igazságnak tartják. Akárcsak egy tag­ba­sza­kadt vak ember, aki erejének tudatában oly magabiztosan halad, mint a leg­szem­fü­le­sebb ember, de minden akadályba belebotlik, és nem leli a helyes utat. Az elfajzott nép, ha kivívja is, csakhamar ismét elveszti a szabadságát; mert hiába bizonygatják neki, hogy az erény gyakorlásá­ban áll a boldogság, hogy a Törvények uralma ha­tal­masabb, mint a zsarnokságé, mert azok hajthatatlanabbak, és mindent alá kell vetni a törvények jótékony szigorának, hogy nem az erő, hanem a jó er­kölcs a törvény támasza, hogy az Igazság gyakorlása a Szabadság gya­korlásagy hát, Törvény­hozók, a ti vállalkozásotok annál is inkább vesződséges, mert tévelygő ábrándok és ártalmas indulatok által meg­rontott emberekből kell társadalmat szerveznetek. A Szabadság, mondja Rousseau, zamatos, de nehezen emészthető táplálék. A mi gyenge honfitársainknak jócskán meg kell erősíteniük a szellemüket, majd csak azután tudják megemészteni a Szabadság egészséges ele­delét. Tagjaik elgém­bered­tek a bilincsben, látásuk elhomályosult a tömlöc sötétjében, ők maguk semmivé lettek a dögletes szolgaság­ban, vajon tudnak-e majd szilárd léptekkel menetelni a Szabadság fölséges Temploma felé? Vajon tudják-e majd közelről csodálni tündök­lő sugarait és elszoruló lélegzet nélkül belehelni az ott uralkodó tisz­ta levegőt?

Jól gondoljátok meg, hogyan választotok, Törvényhozók. Ne feled­jétek, hogy egy olyan születő Nemzet alapjait fogjátok lefektetni, amely oly magasságba emelkedhet, amilyenre a természet rendeli, ha ti megteremtitek a rá váró magasztos hivatás feltételeit. Ha választá­sotokat nem Venezuela védőszelleme irányítja, amely helyes döntést sugall nektek annak a kormánynak természetét és formáját illetően, amit el fogtok fogadni a Nép boldogulására, ismétlem, ha nem helye­sen jártok cl, átalakulásunknak Rabszolgaság lesz a vége.

Elmúlt idők évkönyveiben ezerféle kormányra találtok példát. Gon­doljatok azokra a nemzetekre, amelyek tündököltek a világon, és szo­morúan tapasztal­hat­játok, hogy majdnem az egész föld a kormánya­inak áldozata volt, és még most is az. Sok rendszert láthattok, de mind csak azért igazgatja az embereket, hogy elnyomja őket; és ha meg nem szoktuk volna, hogy a népek pásztorai a szemünk láttára terelgetik az emberi nemet, és ez a megszokás nem csökkentené ennek a megrázó látványnak a borzalmasságát, ámulva látnánk, hogy enge­delmes fajtánk úgy legelész szerte a földtekén, mint a kegyetlen veze­tőinek táplálékául szánt bamba Birkanyáj. Tény, hogy a természet Szabadság-vágyat olt belénk születésünkkor, de az is igaz, hogy az emberiség, akár tunyaságból, akár vele született hajlandósága miatt nyugton megül, ha béklyót raknak is rá. Amikor ebben a lealjasodott állapotában látjuk, alighanem fején találjuk a szöget, ha úgy gondol­juk, hogy a legtöbb ember igaznak tartja azt a megalázó életelvet, hogy nehezebb a Szabadság egyensúlyát fenntartani, mint a zsarnok­ság terhét elviselni. Bárcsak hamis volna ez a természetes erkölccsel rendelkező életelv! Bárcsak ne szentesítené ezt az életelvet az emberek közönye, még legszentebb jogaikat illetően is!

Sok régi és újabb nemzet lerázta az elnyomást, de csak nagyon ke­vés tudta élvezni a Szabadság néhány drága pillanatát; csakhamar vis­szaestek régi politikai hibáikba; mert nem is a Kormányok, hanem inkább a Népek szülik a zsarnokságot. Úgy megszokják az elnyoma­tást, hogy érzéketlenné válnak a nemzeti becsület és virágzás örömei iránt, és közönyösen tekintenek arra a dicsőségre, hogy a Szabad­ság mozgalmasságában élhetnének a maguk akaratából hozott Törvények oltalma alatt. A világ történelme ezt a rettenetes igazságot tanúsítja.

Véleményem szerint csak a Demokráciában lehetséges teljes Sza­badság; de vajon melyik Demokratikus Kormány valósította meg egy­szerre a hatalmat, virág­zást és állandóságot? Ellenben az Arisztokrácia, a Monarchia nemde századokon és századokon át fennálló, nagy és hatalmas Birodalmakat kovácsolt? Van-e régibb, mint Kína Kormá­nya? Melyik Köztársaság tartott tovább, mint a Spártai, a Velencei? A Római Birodalom nemde meghódította a világot? Franciaország nem­de tizennégy évszázada Monarchia? Ugyan ki nagyobb, mint Anglia? Pedig ezek a Nemzetek Arisztokráciák és Monarchiák voltak, vagy most is azok.

Keserű fejtegetések ezek, mégis örömtől repesve látom, hogy mi­lyen nagy léptékkel indult el nemes pályáján a mi Köztársaságunk. Amikor elszakadt a Spanyol Nemzettől, Venezuela a leghasznosab­bat szerette, a legigazabbért lelkesült, a legtökéletesebbre tört, és így szerezte vissza Függetlenségét, Szabadságát, Egyen­jogúságát, Nemze­ti Önállóságát. Demokratikus Köztársasággá alakult, száműzte a Mo­narchiát, a megkülönböztetést, a nemességet, az előjogokat, a cselek­vési, gon­dol­kodási, szólás- és írásszabadságot. Ezek a mélységesen szabadelvű meg­nyilat­ko­zások tisztaságból fakadtak, és ezért sose lehet eléggé csodálni őket. Venezuela első Kongresszusa kitörölhetetlen be­tűkkel írta be Törvényhozásunk történetébe a méltóképpen kifejezett Népfölséget, amikor megpecsételte azt a társadalmi tettet, amely leg­inkább alkalmas rá, hogy előmozdítsa egy Nemzet boldogulását. Min­den erőmet össze kell szednem, hogy, amilyen hévvel csak tudom, átérezzem, milyen föl­mér­hetetlen kincset foglal magába jogainknak és Törvényeinknek ez a hal­ha­tat­lan Törvénykönyve. De hogy is mondjam? Hogy merhetném kifogá­saim­mal be­mocskolni törvényeink megszentelt tábláit?… Bizonyos érzések nem férnek meg egy Hazáját szerető honfi keblében, kicsordulnak, mert önnön hevességük kavar­ja fel őket, és hiába nem akarja az, akiben dúlnak, egy parancsoló erő kiárasztja őket. Az a gondolat hatalmasodott el bennem, hogy át kell alakítani Venezuela Kor­mányát, és hogy, bár sok jeles Honpolgár úgy gondolkodik, mint én, nem mind­ben van meg a szükséges el­szántság, hogy nyilvánosan is kimondja új elvek elfogadását. Ez a megfontolás késztet, hogy kezdeményezően lépjek föl egy rendkívül komoly dologban, amelyben elég nagy merészség tanácsokat adnom a Nép Tanácsosainak.

Minél jobban csodálom Venezuela Szövetségi Alkotmányának kiválóságát, annál inkább meggyőződöm róla, hogy lehetetlen a mi ál­lapotunkra alkalmazni. És nézetem szerint az is csoda, hogy a mintá­ja olyan jól beválik Észak-Amerikában, és nem borul fel mindjárt az első zavar vagy veszély jelére. Bár az a Nép a politikai és az erkölcsi felvilágosultság ritka példaképe, és noha Szabadság volt a bölcsője, és Szabadságban nevelkedett, merem mondani, ámbár az a Nép sok tekintetben páratlan az emberi nem történetében, ismétlem, hogy cso­da, hogy egy olyan gyönge és bonyolult rendszer, mint a Szövetségi, el tudta kormányozni olyan nehéz és kényes körülmények közt, ami­lyeneket átélt. Akárhogy is, meg kell mondanom, erről a Kormányról és az Amerikai Nemzetet illetően, hogy eszem ágában sem volt, hogy egy kalap alá vegyem oly eltérő Államok helyzetét és természetét, mint az Amerikai-Angol és a Spanyol-Amerikai. Ugye, fölöttébb ne­héz volna Spanyol­országban bevezetni az angliai politikai, polgári és vallási Szabadság Törvény­könyvét? Nohát, még ennél is nehezebb Venezuelában alkalmazni Észak-Amerika törvényeit. A törvény szelle­me nemde azt mondja, hogy a törvénynek ahhoz a Néphez kell alkal­mazkodnia, amelynek készült? És hogy nagy ritkaság, ha egy Nemzet törvényei egy másik nemzetnek is megfelelnek? Hogy a törvények­nek összhangban kell állniuk az ország körülményeivel, a föld éghaj­latával és minő­ségével, állapotával, kiterjedésével, a Népek életmódjá­val? Hogy meg kell felelniük ama Szabadság mértékének, amit az Al­kotmány el tud viselni, a lakosok vallásának, hajlamainak, vagyoni helyzetének, számának, érintkezési formáinak, szokásainak, életmód­jának? Erről a Törvénykönyvről kell példát vennünk, nem a washing­toniról!!!

Noha elveinek helyességét és alkalmazásának üdvös hatását tekint­ve a leg­tö­ké­letesebb alkotmány a mintaképe, a Venezuelai Alkotmány mégis alapvetően eltért az Amerikaitól egy lényeges és kétségtelenül a legfontosabb vonatkozásban. A Venezuelai Kongresszus, akárcsak az Amerikai, a Végrehajtó Hatalom néhány jogkörét is élvezi. Emellett mi még szét is tagoltuk ezt a Hatalmat, mert egy több személyes tes­tületre bíztunk, amely ennélfogva azzal a bajjal jár, hogy időszakossá válik tőle a Kormány léte; ahányszor csak elválnak egymástól a testü­let tagjai, felfüggesztik, feloszlatják a Kormányt. A mi triumvirátu­sunkból, hogy úgy mond­juk, hiányzik az egység, a folyamatosság és az egyéni felelősség, nincs meg benne a pillanatnyi cselekvőképesség, a folytonosság, az igazi egyöntetűség, a közvetlen felelősség, és ha egy Kormányban nincs meg az, ami az erkölcsiséget alkotja, akkor az a kormány mit sem ér.

Az Egyesült Államok Elnöke, noha túl nagy megszorítások korlá­tozzák jog­körét, egymaga látja el mindazt a kormányzati tisztet, ami­vel az Alkotmány ruházza fel, és kétségtelen, hogy az ő kormányzása egyöntetűbb, állandóbb és igazán egyé­nibb, mint egy olyan Hatalom kormányzása, amely több személy közt oszlik meg, mert egy ilyen együttes csakis szörnyűséges lehet.

A Bírói hatalom Venezuelában az Amerikaihoz hasonlít, meghatá­rozatlan tartamú, időszakos, nem életre szóló, és azt a teljes Függet­lenséget élvezi, amely meg­illeti.

A Szövetségi Alkotmány kidolgozásakor az első Kongresszust in­kább a Tarto­mányi szellem, nem pedig az a határozott gondolat ve­zérelte, hogy oszt­hatatlan és központi Köztársaságot hozzon létre. Törvényhozóink ama Tarto­mányiak megfontolatlan buzgalmának en­gedtek itt, akiket megigézett az Amerikai Nép boldogságának tün­döklő fénye, és azt hitték, hogy csakis a Kormányformának köszönhe­ti azt a jólétet, amelyet élvez, nem pedig Állampolgárai jellemének és szokásainak. Az Egyesült Államok páratlan virágzása valóban túlontúl csábító példa volt, semhogy ne kövesse az ember. Ki állhatna ellen egy olyan diadalmas varázsnak, mint az Önrendelkezés, Független­ség, Szabadság teljes és korlátlan élve­zete? Ki állhatna ellen annak a rokonszenvnek, amelyet egy olyan értelmes Kormány ébreszt, amely össze tudja egyeztetni a magánjogot a közjoggal, s a köz­akaratot te­szi meg az egyéni akarat Legfőbb Törvényévé? Ki állhatna ellen egy' olyan jótékony Kormány vonzóerejének, amely ügyes, serény és hat­hatós kézzel állítja mindig és mindenütt minden eszközét a társadalom tökéletesítésének szolgá­latába, ami az emberi intézményeknek egyet­len célja?

De bármilyen csábítónak tetszik, vagy bármilyen csábító valóban is ez a nagyszerű Szövetségi rendszer, a Venezuelaiaknak, akik csak most rázták le bilin­cseiket, nem adatott meg, hogy sebtiben megvalósítsák. Ennyi jóra nem voltunk felkészülve; a jó, akárcsak a rossz, halált okoz, ha hirtelen jön, vagy túl sok van belőle. A mi Erkölcsi Szervezetünk­ben még nem volt meg a szükséges erő, hogy elviselje a teljesen Kép­viseleti Kormányzat áldásait, mert ez a Kormány oly magasz­tos, hogy a Szentek Köztársaságába való.

Népképviselők! Az a feladatotok, hogy szentesítsétek vagy elutasítsá­tok azt, amit megőrzésre, megújításra, illetve elvetésre méltónak tar­totok társadalmi egyességünkben. Tinéktek kell kijavítanotok első Törvényhozóink munkáját; úgy értem, tirátok vár az, hogy elfedjé­tek állami Alaptörvényünk szépségének egy részét, mert nem minden szív alkalmas rá, hogy minden szépséget szeressen, és minden szem se képes, hogy elviselje a tökéletesség égi fényét. Az Apostolok könyve, a jézusi erkölcs, az az Isteni, oly fennkölt, oly Szentséges mű, amelyet az emberek megjavítására küldött a Gondviselés, valóságos tűzözön Konstantiná­polyban, és egész Ázsia lángba borulna, ha hirtelen ezt a békés könyvet tennék meg a Vallás, a Törvény és a szokások alapjá­nak.

Engedtessék meg, hogy felhívjam a Kongresszus figyelmét egy olyan dologra, ami létfontosságú lehet. Ne feledkezzünk meg róla, hogy a mi Népünk nem Európai, de nem is Észak-Amerikai, inkább Afrika és Amerika keveréke, mint­sem Európa nyúlványa, hiszen af­rikai vére, Intézményei és jellege miatt már maga Spanyolország sem Európa. Lehetetlen pontosan meghatározni, hogy milyen embercsa­ládhoz tartozunk. A bennszülöttek nagy része kipusztult, az Európai az Amerikaival és az Afrikaival keveredett, az Afrikai meg az Indián­nal és az Euró­paival. Egyazon Anya méhéből születtünk, de Apáink különböző származásúak, különböző a vérük, idegenek, és mindnek láthatóan eltér a bőrszíne; ez az eltérés rendkívül fontos és káros kö­vetkezményekkel jár.

A Természet tükre, az Alkotmány révén Venezuela Állampolgárai teljes politikai egyenlőséget élveznek. Ha ez az egyenlőség nem lett volna vezérelv Athénban, Franciaországban és Amerikában, mine­künk kellene kimondanunk, hogy orvosoljuk a látszólag fennálló kü­lönbséget. Törvényhozók, az a véleményem, hogy rendszerünk alap­elve közvetlenül és kizárólag attól függ, hogy milyen egyenlőséget lé­tesítünk és gyakorolunk Venezuelában. Az emberek úgy jönnek a vi­lágra, hogy egyenlő joguk van a társadalom javaihoz, ezt a bölcsek többsége elismeri; meg azt is, hogy minden ember úgy jön a világra, hogy egyaránt megszerezhet minden méltóságot; ugyanis mindenki­nek gyakorolnia kell az erényt, de nem mindenki gyakorolja, min­denki becsületes kell hogy legyen, de nem mindenki az, mindenki­nek tehetsége kellene, hogy legyen, de nem mindenkinek van. Ebből ered a legszabadabb szellemben berendezett társadalom tagjai közt tapasztalható, tény­leges különbség. A politikai egyenlőség elvét álta­lában elismerik, de a testi és er­köl­csi egyenlőtlenségét nem kevésbé. Tehetség, vérmérséklet, erő és jellem tekin­te­té­ben a természet egyen­lőtlennek alkotja meg az embereket. Ezt a különb­séget a Tör­vények orvosolják, mert a társadalomba helyezik az egyént, hogy a nevelés, az ipar, a művészetek, szolgálat, erények révén tegyen szert valami kép­letes, úgynevezett állam­polgári és társadalmi egyenlőségre. Mélysé­gesen üdvös gondolat minden osztálynak egyesítése egy olyan állam­ban, amelyben az emberi nem szaporodásának arányában mélyültek el a különbségek. Ezzel egyszerre kitéptük a kegyetlen viszály gyökerét. Mennyi féltékenységet, vetélkedést és gyűlöletet elkerültünk!

Már foglalkoztunk az Igazsággal, az emberiességgel, most már a politikával, a társadalommal foglalkozunk, vegyük sorra, hogy mi­lyen nehézségeket támaszt egy ilyen egyszerű és természetes rendszer, amely azonban oly gyenge, hogy a legkisebb megrázkódtatás is felfor­gatja, tönkreteszi. A különböző származás végtelenül kemény kezet, végtelenül tapintatos érzéket kíván, hogy elkormányozzuk ezt a ve­gyes összetételű társadalmat, amelynek bonyolult szerkezete a legki­sebb változástól kizökken, szétesik, felbomlik.

Az a legtökéletesebb Kormányrendszer, amely a lehető legnagyobb boldog­ságot, a legnagyobb társadalmi biztonságot és a legnagyobb politikai szilárdságot valósítja meg. Az első Kongresszus Törvényei révén joggal reméljük, hogy boldog­ság jut osztályrészül Venezuelának, a ti törvényeitek révén pedig abban kell biza­kod­nunk, hogy biztonság és szilárdság teszi örökössé ezt a boldogságot. Tirátok vár az a feladat, hogy megoldjátok ezt a kérdést. Ha már régi elnyomatásunk minden bilincsét leráztuk, hogy művelhetünk csodát, hogy kerülhetjük el, hogy kemény vasaink maradékából szabadsággyilkos fegyver legyen? A Spanyol uralom emlékei még sokáig megmaradnak, csak sokára tudjuk kiirtani őket; az Önkény ragálya átjárta légkörünket, és még sem a háború tüze, sem üdvös Törvényeink gyógyírja nem tisztította meg a levegőt, amit belehelünk. A kezünk már szabad, de a szívünk még sínyli a szolgaság kórjait. Az ember, ha elveszti a szabadságát – mondja Homérosz –, a szelleme felét veszti el.

Venezuela kormánya Köztársasági Kormány volt, most is az, és annak is kell lennie; alapjai, melyek a Népfelségből kell hogy fakadja­nak: a Hatalmak elkülö­nülése, az állampolgári Szabadság, a Rabszol­gaság megszüntetése, a monarchia és a kiváltságok eltörlése. Egyenlő­ségre van szükségünk, hogy úgyszólván eggyé­olvasszuk az emberfaj­tákat, a politikai nézeteket és a közösségi szokásokat. Majd tekint­sünk végig azon a hosszú úton, amit még végig kell járnunk, és ve­gyük szemügyre, hogy milyen veszélyeket kell elkerülnünk. A történe­lem vezéreljen bennünket pályánkon. Elsőnek Athén mutatja a teljes Demokrácia legfényesebb példáját, de rögtön utána ugyancsak Athén szolgál a legcsüggesztőbb példával, hogy milyen végtelenül gyönge ez a fajta Kormány. Görögország legbölcsebb Törvényhozójának azt kellett megérnie, hogy még tíz évig se áll fenn a Köz­társasága, és szé­gyenszemre be kellett látnia, hogy a teljes Demokrácia semmiféle tár­sadalmat nem képes kormányozni, még a legműveltebbet, a legerköl­csösebbet és a legmérsékletesebbet sem, mert a Szabadság csak fel-felvillan benne. Lássuk be hát, hogy Szolón kiábrándította a világot, és megtanította rá, bog)' milyen nehéz pusztán Törvényekkel igaz­gatni az embereket.

A Spártai Köztársaság valami képtelen találmány volt, mégis több kézzel­fogható eredményt ért el, mint Szolón leleményes műve. Lükurgosz Törvény­hozásából dicsőség, erény, erkölcs és ennélfogva nemzeti boldogság fakadt. Két Király egy országban azt jelenti, hogy két szörnyeteg marcangolja az országot, Spárta mégis alighanem ke­véssé sínylette meg kettős trónusát; Athén pedig a korlát­lan népfelség­től, a gyakran váltogatott végrehajtó hatalmi Tisztviselők szabad vá­lasztásától, enyhe, bölcs és politikus Törvényektől várta a legszebb jövőt. A bitorló és zsarnok Peiszisztrátosz többet használt Athénnak, mint a város törvényei, a szintén bitorló Periklész pedig a leghaszno­sabb Állampolgár volt. A Thébai Köztársaság csak addig élt, ameddig Pelópidasz és Épameinondasz; mert néha nem elvek, hanem emberek alkotják a Kormányt. A törvénykönyvek, rendszabályok, alapokmány­ok bármily bölcsek is, csak holt betűk, és alig van hatásuk a társadal­makra: erényes emberek, hazafias emberek, felvilágosult emberek al­kotják a Köz­társaságot!

A Római Alkotmány nagyobb hatalmat és jólétet szerzett, mint bármely más alkotmány bármely más népnek; Rómában nem külö­nültek el pontosan a hatalmi jogkörök. A Konzulok, a Szenátus, a Nép hol Törvényhozók, hol végrehajtó hatal­mi Tisztviselők, hol Bí­rák voltak; mindnek része volt mindenféle hatalomban. A Végrehaj­tó hatalom két konzulból állt, és ugyanolyan veszély fenyegette, mint a spártait. De ha ilyen suta volt is, a Köztársaság nem sínylette azt a pusztító viszály­kodást, amely minden föltevés szerint elválaszthatatlan egy olyan Végrehajtó Hatalomról, amely két, egyaránt uralkodói jog­körrel felruházott személyből áll. Egy olyan Kormány, amelynek a hódítás volt az egyetlen törekvése, látszólag nem arra termett, hogy Nemzete boldogságán munkálkodjék. Egy szörnyűséges és csupán hadakozó kormány az erény és dicsőség legfényesebb magaslatára emelte Rómát, és Római tartománnyá tette a földet, megmutatta az embereknek, hogy mire képesek a politikai erények, és milyen kö­zömbösek szoktak lenni az intézmények.

S a régmúltból a modern időbe térve, itt láthatjuk Angliát és Fran­ciaországot; minden Nép figyelmét maguk felé fordítják, és minden­felé ékesszóló tanulsággal szolgálnak nekik Kormányzati kérdések­ben. Ennek a két nagy népnek a Forra­dal­ma, mint tündöklő meteor, olyan sugárzó politikai világossággal árasztotta el a világot, hogy már minden gondolkodó lény megtanulta, milyen jogai és milyen köte­lességei vannak az embernek, milyen a jó Kormány, és mik a hibái. Mindenki tudja, mekkora érték rejlik a modern Bölcselők és Törvény­hozók elméleteiben. Szóval ez az üstökös azzal a ragyogó száguldásá­val még a fásult Spanyolok keblét is lángra gyújtotta, és ők is beleve­tették magukat a politikai forgószélbe, ők is tettek egy röpke próbát a Szabadsággal, rájöttek, hogy képtelenek a Törvények szelíd uralma alatt élni, és ismét eltemetkeztek időtlen régi börtöneikbe, máglyáik világába.

Most kell idéznem előttetek, Törvényhozók, amit az ékes szavú Volney mond Palmira romjainak Ajánlásában: „A Spanyol-Indiák születő Népeinek, azoknak a nemes lelkű Vezéreknek, akik a Szabad­ság felé vezetik őket; az óvilág tévedései és balsorsa tanítsák tudásra és boldogságra az újvilágot.” Veszendőbe ne menjenek hát ezek a ta­nulságos leckék, Görögország, Róma, Franciaország, Anglia és Ame­rika leckéi tanítsanak meg bennünket, hogy kell Nemzeteket alkotni és megtartani saját, igazságos, jogos és főleg hasznos Törvények segítsé­gével. Sose felejtsük el, hogy a Kormány kiválósága nem az elvétől, formájától, nem is a szerkezetétől függ, hanem attól, hogy illik-e an­nak a Népnek természetéhez és jelleméhez, amelynek létesült.

Róma és Nagy-Britannia az a két Nemzet, amely legmagasabbra emelkedett a régiek és az újabbak közt; mindkettő uralkodásra és sza­badságra termett, de egyikük sem a Szabadság ragyogó alakzataira építette a rendszerét, hanem szilárd intézményekregy hát, Képvise­lők, azt ajánlom, hogy a Brit Alkotmányt tanul­má­nyoz­zátok, mert a jelek szerint az a hivatott rá, hogy a lehető legjobb szolgálatot tegye azoknak a Népeknek, amelyek magukévá teszik; de bármily tökéletes is, távol áll tőlem, hogy szolgai utánzására biztassalak benneteket. Ha a Brit Kormányról beszélek, csak arra utalok, ami Republikanizmus van benne; és csakugyan, hát lehet tiszta Monarchiának hívni azt a rendszert, amelyben elismerik a népfölséget, a Hatalmak megosztását és egyensúlyát, az állampolgári, Lelkiismereti, Sajtó-Szabad­ságot, és mindent, ami magasztos a politikában? Hát lehet több Szabadság bár­miféle Köztársaságban? És lehet ennél többet kívánni társadalmi té­ren? Ezt a népi Alkotmányt ajánlom nektek, a Hatalmak megosztását és egyensúlyát, az állam­polgári Szabadságot, mint ami a legméltóbb rá, hogy példaképül álljon mindenki előtt, aki az emberjogok élveze­tere vágyik, és mindarra a politikai boldogságra, amely összefér esen­dő természetünkkel.

Mit sem változtatnánk alapvető Törvényeinken, ha olyan Törvény­hozó Hatal­mat létesítenénk, amely a Brit Parlamenthez hasonló. Mint az Amerikaiak, két Kamarára osztottuk a Nemzet Képviseletét; a Kép­viselőházra és a Szenátusra. Az első igen bölcsen van megalkotva, minden jogkört élvez, ami csak megilleti; nem szorul lényegi meg­újításra, mert az alkotmány úgy, olyan alakban és olyan képes­ségekkel hozta létre, amilyenekre a Népakaratnak van szüksége a törvényes és szak­szerű képviselethez. Ha a Szenátus nem választásos volna, hanem örökletes, véle­mé­nyem szerint ez lenne a mi Köztársaságunk alapja, bokrétája és lelke. Ez a Testület hárítaná el a Kormány villámait po­litikai viharok előtt, és ez tartóztatná fel a nép hullámait. Önnön fenn­maradásának jogos érdeke azt követelné, hogy a Kormány mellett áll­jon, és mindig szembeszállna a néppel, ha az támadni próbálná a vég­rehajtó hatalom Tisztviselőinek illetékességét és tekintélyét. El kell is­mernünk: a legtöbb ember nem ismeri valóságos érdekeit, és szün­telenül küzdeni próbál azok Letéteményesei ellen: az egyén a tömeg ellen harcol, a tömeg a tekintély ellen harcol. Ennélfogva szükség van rá, hogy minden Kormányzatban legyen egy semleges testület, amely mindig a sértett oldalára áll, és lefegyverzi a támadót. Ez a semleges testület, hogy semleges lehessen, nem szabad, hogy választásnak, akár a Kormány, akár a Nép kegyének köszönhesse létét; teljes független­séget kell élvez­nie, hogy mit se féljen, de mit se is reméljen a tekintély eme két forrásától. Az örökletes Szenátusnak, mint a Nép részének ugyanazok az érdekei, érzései és lelkülete, mint a Népnek. Emiatt az­tán nem kell tartanunk tőle, hogy az örökletes Szenátus elszakad a népi érdektől, vagy megfeledkezik Törvényhozói köteles­ségeiről. Ró­mában a Szenátorok, Londonban a Lordok voltak a legszilárdabb osz­lo­pok, amelyekre a politikai és állampolgári Szabadság épületét emelték.

Először a Kongresszus választaná ezeket a Szenátorokat. A Kor­mánynak a legnagyobb gondot kellene fordítania a Szenátus örököse­ire, olyan Intézetben kel­lene nevelni őket, amelyet külön arra a célra létesítenek, hogy ama gyámokat oktassák. A Haza jövendő Törvény­hozóit. Művészetekkel, tudományokkal, iroda­lom­mal foglalkoznának, az ékesíti a közéleti ember szellemét; gyerekkoruk óta tudnák, hogy milyen pályára rendelte őket a Gondviselés, és zsenge koruktól fogva készítenék lelküket a rájuk váró magas méltóságra.

Az örökletes Szenáms létrehozása semmiképpen se lenne a politi­kai egyen­lőség megsértése; nem valamiféle nemességet akarok én lé­tesíteni, mert ez, ahogy egy híres Köztársasági mondta, az Egyenlő­séggel együtt a Szabadságot is meg­szün­tetné. Olyan hivatás ez, amely­re fel kell készíteni a jelölteket, olyan hivatás ez, amelyhez nagy tudás kell és a szükséges lehetőség is ennek a tudásnak elsajátítására. Nem bízhatunk mindent a véletlenre, a választások szeszélyére, a Nép könnyebben téved, mint a tudással tökéletesített természet; igaz, hogy ezek a Szenátorok nem az erények melegágyából kerülnének ki, de az is igaz, hogy a felvilágosult nevelés melegágyából jönnének. Külön­ben is Venezuela Szabaditól méltók rá, hogy mindig magas méltósá­got töltsenek be abban a Köztársaságban, amely őnekik köszönheti létét. Azt hiszem, sajnálná az utókor, ha első jótevőinek neve feledés­be merülne; sőt mi több, a köz érdeke, Venezuela hálája, a Nemzet becsülete, egyenesen meg­kö­ve­teli, hogy a kései utókor is dicsőséggel övezze az erényes, értelmes és vitéz férfiak törzsét, amely minden aka­dállyal dacolva, a leghősibb áldozatok árán megalapította a Köztársa­ságot. És ha Venezuela népe helyteleníti jótevőinek felmagasztalását, méltatlan rá, hogy Szabad legyen, és nem is lesz soha.

Az örökletes Szenátus, ismétlem, a Törvényhozó Hatalom alapja lesz, és ennélfogva az egész Kormányzat alapja. Emellett Kormánynak és Népnek egyaránt ellensúlya lesz: közbülső hatalom, amely felfog­ja e két örök vetélytárs egymásra mért ütéseit. Egy harmadik fél nyu­galma minden küzdelemben a békülékenységet mozdítja elő, így Ve­nezuela szenátusa lesz majd a nehezék ezen a kényes egyen­súlyai és erőszakos indulatokra fölöttébb érzékeny Épületen: Szivárvány lesz, mely lecsendesíti a viharokat, és fenntartja az összhangot az állam tes­tének tagjai és feje közt.

Semmiféle megvesztegetéssel sem lehetne megrontani ezt a legna­gyobb tiszte­lettel körülvett Törvényhozó Testületet, amely csak önma­gától függ, mit se fél a Néptől, és mit se remél a Kormánytól, és amelynek más célja sincs, csak az, hogy minden kezdődő bajt elfojt­son, és minden kezdődő jót elősegítsen, és amely nagymértékben ér­dekelt annak a társadalomnak az életében, amelynek gyászos vagy gyümölcsöző eredményeiben osztozik. Teljes joggal mondják Anglia Felsőházáról, hogy hasznos a Nemzetnek, mert a Szabadság Bástyá­ja; én meg azt teszem hozzá, hogy Venezuela szenátusa pedig nem­csak a Szabadság Bástyája lenne, hanem olyan támasz is, amely örök életűvé tenné a Köztársaságot.

A Brit Végrehajtó hatalom feje mindazzal a független jogkörrel fel van ruházva, amely megilleti, de körül is van határolva gátak, korlá­tok, sövények hármas védővonalával. Ő a Kormány feje, de a Minisz­terei és alárendeltjei nem annyira az ő hatalmától, inkább a törvé­nyektől függnek, mert személy szerint felelősek, és még magának a Királyi hatalomnak a rendeletéi sem mentesíthetik őket ettől a felelős­ségtől. Ő a Hadsereg és a Tengerészet főparancsnoka, békét köt, és hadat üzen, de a Parlament szavazza meg évenként azokat az összege­ket, amelyekből fenntartják ezeket a Katonai erőket. A Bíróságok és Bírók őtőle függnek, de a Törvények a Parlament hozzájárulásával születnek. Hogy semlegesítsék a hatalmát, szentnek és sérthetetlen­nek tekintik a Király Személyét, de ha a fejét szabadon hagyják is, a kezét, amellyel munkálkodnia kell, megkötik. Angolország Uralko­dójának három rettentő vetélytársa van: a Kabinetje, amely a Nép­nek és a Parlamentnek tartozik felelősséggel, a Szenátus, amely a Ne­mességből áll, és mint annak Képviselője a Nép érdekeit védi, és az Alsóház, amely a Brit Nép szerve és Szócsöve. Emellett a Bírák, mint­hogy felelősek a Törvények tiszteletben tartásáért, nem hágják át őket, és a Kincstári Tisztviselők, minthogy nemcsak saját kihágásaikért von­ják kérdőre őket, hanem azokért is, amelyeket maga a Kormány kö­vet el, óvakodnak a köz­pénzek hűtlen kezelésétől. Akármennyit vizs­gáljuk is az angliai Végrehajtó Hatalom természetét, semmi olyat nem találunk, ami ne arról győzne meg bennünket, hogy ez a legtö­kéletesebb minta akár Királyságnak, akár Arisztok­rá­ciá­nak, akár De­mokráciának. Létesítsünk Venezuelában ilyen Végrehajtó Hatalmat az Elnök sze­mé­lyében, akit a Nép vagy Képviselői neveznek ki, és ezzel nagy lépést teszünk a Nemzet boldogsága felé.

Bárki lesz is az a Honpolgár, aki ezt a tisztet tölti be, számíthat az Alkotmány segítségére: a jóra lesz felhatalmazása, és nem is tehet ros­szat, mert amíg engedel­meskedik a Törvényeknek, a Miniszterei együttműködnek vele, ha ellenben meg­próbálja áthágni őket, tulaj­don Miniszterei magára fogják hagyni a Köztársaság kellős közepén, sőt vádat emelnek ellene a Szenátusban. A Miniszterek a felelősek az esetleg elkövetett túlkapásokért, ezért ők kormányoznak, mert ők ad­ják meg a vétségek árát. Nem a legkisebb előnye ennek a rendszernek, hogy a Végrehajtó Hatalom kötelezi a közvetlen tisztviselőit, hogy a legodaadóbban és a legtevé­ke­nyeb­ben vegyenek részt a Kormány tár­gyalásain, és a magukénak tekintsék ezt az Ügyosztályt. Megeshet, hogy az elnök nem valami tehetséges és erényes ember, de, ha hiá­nyoznak is belőle ezek a lényeges tulajdonságok, kielégítően elláthat­ja a feladatát, mert ilyen esetekben mindent a Minisztérium végez magától, maga viseli az Állam terhét.

Bármily mértéktelennek tetszik is az angliai Végrehajtó Hatalom Jogköre, a Venezuelai Köztársaságban talán nem túl nagy. Itt a Kong­resszus nemcsak a kezét, hanem a fejét is megkötözte a Végrehajtó hatalmi Tisztviselőknek. Ez a tanácskozó testület a Végrehajtóhatalmi feladatok egy részét is magára vállalta, Montesquieu alapelve ellenére, aki azt mondja, hogy a Képviselő Testület ne hozzon határo­za­to­kat; Törvényeket hozzon, és ellenőrizze, hogy megtartják-e őket. Semmi se árt úgy a Hatalmak összhangjának, mint a keveredés. Semmi se veszedelmesebb a Népre nézve, mint a Végrehajtó Hatalom gyöngesége, és ha egy Királyságban szük­sé­ges­nek tartották, hogy annyi jogot ruházzanak a Végrehajtó Hatalomra, egy Köz­tár­saságban ez még sok­kal, de sokkal szükségesebb.

Vegyük szemügyre ezt a különbséget; azt tapasztaljuk, hogy a ha­talmi köröket kétféleképpen lehet egyensúlyban tartani. A Köztársa­ságokban a Végrehajtó hata­lom­nak kell a legerősebbnek lennie, mert minden összeesküvés a Végrehajtó Hata­lom ellen irányul; a Monarc­hiákban meg a Törvényhozó Hatalom kell, hogy a legerő­sebb legyen, mert minden összeesküvés az Uralkodó javát szolgálja. A népek hódo­lattal övezik a Királyi Végrehajtó Hatalmat, s ez olyan tekintéllyel ru­házza fel, amely hatalmasan növeli az ez iránt a méltóság iránt tanú­sított babonás tiszteletet. A Trón, a Korona, a Bíbor ragyogása, az a roppant támogatás, amit a Nemesség nyújt az Uralkodónak, a tö­méntelen kincs, amit egész nemzedékek halmoznak fel egy Uralko­dó Családban, az a testvéri segítség, amiben minden Király kölcsö­nösen részesíti egymást, mindez olyan jelentékeny előny, amely a Ki­rályi Tekintélyt növeli, és szinte korlátlanná teszi. Következésképpen épp ezek az előnyök igazolják, hogy milyen nagy szükség van rá, hogy a Köztársasági Végrehajtó Hatalomnak még nagyobb tekintélye le­gyen, mint egy Alkotmányos Uralkodónak.

A Köztársasági Végrehajtó Hatalom képviselője olyan személy, aki magányos a társadalom közepette; az a feladata, hogy féken tartsa a szabadosságra hajló Népet és a Törvények kijátszására hajlamos Bí­rákat és Köztisztviselőket. Közvet­le­nül a Törvényhozó Testületnek, a Szenátusnak, a Népnek van alárendelve: egyet­lenegy ember, aki ma­ga áll ellen az állami, társadalmi nézetek, érdekek és szenve­délyek összehangolt támadásának, és aki, ahogy Carnot mondja, mást se tesz, csak vívódik, őrlődik két törekvés közt: hogy uralkodjék, és hogy ki­vonja magát az uralom alól. Szóval: atléta, aki egy sereg más atlétával tusázik.

Ezt a gyengeséget csak az a szilárdan megalapozott erő orvosol­hatja, amely jobban felveheti a versenyt azzal az ellenállással, amelyet a Törvényhozó és Bírói Hatalom, a Köztársaság Népe szükségkép­pen tanúsít a Végrehajtó Hatalommal szemben. A Végrehajtó Hata­lom, ha nem bocsátják rendelkezésére mindazokat az eszközöket, ame­lyek jog szerint megilletik, menthetetlenül semmivé válik, vagy visszaél önmagával; akarom mondani, elhal a Kormány, ebből pedig fe­jetlenség, bitorlás és zsarnokság fakad. Megszorításokkal, korlátokkal akarják megzabolázni a Végrehajtó Hatalmat; mi se jogosabb; csak azt ne feledjük, hogy ha kötelékeket akarunk tartósítani, erősíthetjük, azt igen, de szorosabbra nem fűzhetjük őket.

Erősítsük hát az egész Kormányrendszert, olyan egyensúlyt hoz­zunk létre, amely nem borul fel, és úgy, hogy ingatagsága hanyatlás­ra ne vezessen. Éppen azért, mert egyetlen Kormányforma sem olyan gyönge, mint a Demokratikus, a lehető legszilárdabb szerkezetűnek kell lennie, és úgy kell megválogatnunk az intézményeit, hogy a tar­tósságot tartsuk szem előtt. Ha nem így járunk el, számít­hatunk rá, hogy nem állandó rendszert, hanem kísérleti Kormányt hozunk létre; számíthatunk rá, hogy rakoncátlan, zűrzavaros és fejetlen Társadal­mat teremtünk, nem pedig olyan társadalmi rendet, amelyben a bol­dogság, a béke és az igazság uralkodik.

Törvényhozók, ne legyünk nagyravágyók; tartsunk mértéket cél­jaink kitű­zé­sé­ben. Nem valószínű, hogy megvalósíthatjuk azt, ami nem sikerült az emberi­ségnek, amit a legnagyobb és legműveltebb Nemzetek sem értek el. A korlátlan Szabadság, a feltétlen Demokrá­cia az a szírt, amelyen minden Köztársasági remény­ség hajótörést szenvedett. Vessetek egy pillantást az ókori Köztársaságokra, az új­ko­ri Köztársaságokra, a születő Köztársaságokra; szinte valamennyi tel­jesen demok­ratikus alapon kívánt berendezkedni, de szinte valamennyinek füstbe mentek jogos tervei, vágyai. Kétségkívül dicséretre mél­tók azok az emberek, akik törvényes intéz­ményeket és tökéletes társa­dalmat óhajtanak; de ugyan ki mondta, hogy már min­den bölcses­ség megvan az emberekben, és már minden erényt gyakorolnak, és paran­csolóan elvárják, hogy a Hatalom igazsággal párosuljon? Nem emberek, ha­nem angyalok képesek szabadon, nyugodtan, boldogan élni, úgy, hogy vala­mennyien gyakorolják Önrendelkezési jogukat!

Venezuela Népe már megkapta azokat a jogokat, amelyeket tör­vényesen és könnyen élvezhet; most már mérsékeljük a túlzott köve­telések lendületét, amely talán neki nem megfelelő Kormányformára vezetne. Hagyjuk a Szövetségi formá­kat, nem valók azok minekünk; hagyjuk a Végrehajtó Hatalom triumvirátusát; egyet­len Elnökre ru­házzuk ezt a hatalmat, adjunk neki elegendő tekintélyt, hogy állhassa a harcot azok ellen a bajok ellen, amelyek új helyzetünkkel kapcsola­tosak, a hadiállapottal, amelytől szenvedünk, és azokkal a külső, bel­ső ellenségekkel, akik ellen még sokáig küzdenünk kell. Ne tartson igényt a Törvényhozó Hatalom a Végre­hajtó Hatalmat megillető jo­gokra, de azért kapjon új erőre, tegyen szert új befolyásra a hatalmi egyensúlyban. Erősítse a Törvényszékeket a Bírák szilárdsága és füg­getlensége, Esküdtszékek létrejötte, olyan polgári és büntető Törvény­könyv, amelyet nem az ókor diktál, sem pedig hódító Királyok, ha­nem a természet szava, az Igazság szózata és a Bölcsesség szelleme.

Azt kívánom, hogy a Kormány és a Közigazgatás minden részében legyen annyi erő, amennyi nélkül lehetetlen fenntartani az egyensúlyt, nemcsak a Kor­mányt alkotó tagok közt, hanem a Társadalmunkat al­kotó különböző csoportok közt is. Mit se számítana, hogy gyöngesége miatt meglazulnak egy politikai rendszer eresztékei, ha ez a meglazulás nem a társadalom Testének fölbomlását, a társadalom egyedeinek romlását hozná magával. A csatatereken és a tülekedés közepet­te égbe kiált az emberi nem jajszava azok ellen a meggondolatlan és vak Törvényhozók ellen, akik azt hitték, hogy büntetlenül lehet hagymázas intézményekkel kísérletezni. A világon minden nép Szabad­ságra törekedett, némelyik fegyveresen, némelyik meg Törvények út­ján, és váltakozva hanyatlott hol fejetlenségből önkényuralomba, hol önkényuralomból fejetlenségbe; nagyon kevés akad, amely mérsékelt követelésekkel is beérte, és eszközeinek, lelkületének, körülményei­nek megfelelően alakította a sorsát.

Ne törekedjünk lehetetlenre, nehogy úgy járjunk, hogy a Szabad­ság világába akarunk emelkedni, de a zsarnokság világába süllyedünk. A teljes Szabadságból mindig a Teljhatalomba süllyedünk, és e közt a két véglet közt van a Legnagyobb Társadalmi Szabadság. Elvont el­méletek hozzák létre a korlátlan Szabadság vesze­del­mes eszméjét. Hassunk oda, hogy a közerő ne lépje túl azokat a határokat, amelye­ket az értelem és az érdek szab meg, hogy a nemzeti akarat ne lépje túl a határokat, amelyeket a jogos Hatalom jelöl ki neki, hogy a jelen­legi Alkot­má­nyunkhoz hasonló polgári és büntető Törvényhozás tart­sa szilárdan uralma alatt a Bírói hatalmat, és akkor majd lesz egyen­súly, de nem lesz zökkenő, amely gátolja az Állam haladását, és nem lesz bonyodalom, amely nem egybefűzi, hanem gúzsba köti a társadal­mat.

A szilárd Kormány megalakításának olyan nemzeti lelkűiét az alap­ja, amely­nek az a tartalma, hogy két irányba hajlik egyaránt: mérsékel­ni kívánja a nép­akara­tot, és korlátozni kívánja a közhatalmat; nehéz el­méletileg meghatározni ezt a két tényezőt, de az érthető, hogy mi­lyen alapelvnek kell irányítani őket: a meg­szorí­tásnak és a kölcsönös összpontosításnak, hogy a lehető legkisebb súrlódás legyen a népaka­rat és a törvényes Hatalom közt. Erre a tudományra gyakorlat és ta­nulás útján, észrevétlenül teszünk szert. A felvilágosodás haladása tör utat a gyakorlat haladásának, és a szellem egyenessége tör utat a fel­világosodás haladásának.

Hazaszeretet, Törvényszeretet, a Vezetők iránt érzett szeretet: csa­kis ezeknek a nemes szenvedélyeknek kell eltölteniük a Köztársasági­ak lelkét. A Venezuelaiak szeretik a Hazát, de nem szeretik a Törvé­nyeit, mert károsak, a bajok forrásai voltak; a Vezetőiket se tudták szeretni, mert azok meg alávalók voltak, s az újak pedig alig ismertek azon a pályán, amelyen elindultak. Ha nem övezi szent tisztelet a Ha­zát, a Törvényeket és a hatóságokat, akkor zűrzavar és szakadék a Társadalom, valami ember ember elleni fura küzdelem, kézitusa.

Minden erkölcsi adottságunk sem lesz elegendő, hogy kimentsük a születő Köztársaságunkat a zűrzavarból, ha eggyé nem olvasztjuk a néptömeget, eggyé nem kovácsoljuk a Kormányt, egységessé nem al­kotjuk a Törvényhozást, egységessé nem alakítjuk a nemzeti lelkületet. Egység, Egység, Egység, ez legyen a jelszavunk! Honpolgáraink vére különböző, keverjük hát össze, és egységesítsük; Alkot­má­nyunk meg­osztotta a hatalmakat, kössük hát össze, és egyesítsük őket; Törvé­nyeink minden ókori és újkori önkényuralmak gyászos maradványa, dőljön hát össze, ömöljék le ez a szörnyűséges építmény, takarítsuk el még a romjait is, és emeljük helyébe az Igazság Templomát; és az Igazság Szent ihletének sugallatára alkossuk meg a Venezuelai Tör­vénykönyvet. Ha a Törvényhozás mintáit, példaképeit akarjuk tanul­mányozni, Nagy-Britannia, Franciaország, Észak-Amerika csodálatos tanulsá­gokat nyújt.

A közművelés a Kongresszus atyai szeretetének elsőszülött gondja kell hogy legyen. Erkölcs és tudás minden köztársaság két sarkpont­ja, először is erkölcsre és tudásra van szükségünk. Vegyük át Athén­tól Areopágját és a Közerkölcsök és a Törvények őreit; vegyük át Ró­mától cenzorait és családi bíróságait; hozzuk létre ezeknek az erkölcsi intézményeknek Szent szövetségét, és újítsuk meg a világban egy olyan Nép eszméjét, amely nem elégszik meg vele, hogy szabad és erős, hanem erényes is akar lenni. Vegyük át Spártától szigorú intéz­ményeit, fakasszunk erényt ebből a hármas forrásból, hozzunk létre Köztársaságunkban egy negyedik hatalmat, amely a gyerekek, az em­berszív, a közszellem, a jó szokások és a Köztársasági erkölcs világá­ban érvényesül. Úgy alkossuk meg azt az Areopágot, hogy gondja legyen a gyereknevelésre, a közoktatásra, hogy megtisztítsa mindazt, ami esetleg meg­romlott a Köztársaságban, hogy fellépjen a hálátlan­ság, az önzés ellen, a Haza­szeretet kihűlése, a tunyaság, a Honpol­gári nemtörődömség ellen, hogy pálcát tör­jön a romlottság elvei, a rossz példák fölött, erkölcsi büntetéssel kell javítani a szoká­sokat, ahogy a Törvények büntető rendszabályokkal torolják meg a bűntet­tet, nemcsak azt, amely a Törvényekbe ütközik, hanem azt is, amely csúfot űz belőlük, nemcsak azt, amely az Alkotmányt sérti meg, ha­nem azt is, amely a köztiszteletet sérti. Ennek az igazán Szent Tör­vényszéknek az illetékessége a nevelésre és az oktatásra kell hogy kiter­jedjen, és csupán elvi ítéleteket hozhatna, elvi büntetéssel sújthatna. De az évkönyvei vagy kartotékjai, ahol az iratait és tanácskozásait, a Honpolgárok cselekedeteit és erkölcsi elveit tartják nyilván, az erény és a hibák könyvei lesznek. Olyan könyvek, amelyekből okulhat a Nép, ha választ, a Végre­hajtó Hatalom, ha dönt, és a Bíró, ha ítél. Bármilyen képtelennek tetszik is egy ilyen intézmény, sokkal, de sok­kal inkább megvalósítható, mint más olyan intézmények, amelyeket ókori és újkori Törvényhozók létesítettek, és amelyekből kevesebb hasz­na volt az emberi nemnek.

Törvényhozók! Ebből az Alkotmánytervezetből, amelyet tisztelet­tel bölcses­ségetek elé tárok, megláthatjátok, hogy milyen szellemben fogant. Javaslom, hogy osszuk fel az Állampolgárokat tevékenyekre és tétlenekre, így akarom előmozdítani a nemzeti felvirágzást az ipar­kodás két legnagyobb lendítőjének, a munkának és a tudásnak segít­ségével. Ha a társadalomnak ezt a két leghatalmasabb mozgatóját ser­kentjük, a legnehezebbet sikerül elérnünk az emberek közt: becsületes­sé és boldoggá tesszük őket. Ha méltányosan és okosan körülhatá­roljuk az Elsődleges és Választási Gyűléseket, ezzel állítjuk az első Korlátot a népszabadosság elé, meg­akadályozzuk a nyüzsgő és elva­kult tolongást, amely minden időkben kisiklatta a Választásokat, és következésképpen kisiklással fenyegette a Végrehajtó Hatalmat és a Kormány munkáját; vagyis ez az első lépés vezet a Nép Szabadsága vagy Szolga­sága felé!

A Törvényhozók számával és a Szenátus jellegével a Kongresszus súlyát növeltem a hatalom mérlegén, így akartam biztosan megala­pozni a Nemzetnek ezt az első testületét, és olyan tekintéllyel felruház­ni, amely rendkívül fontos kormány­zó tisztének sikeres betöltése szempontjából.

Világosan elhatároltam a Végrehajtó Jogkört a Törvényhozó Jog­körtől; ezzel nem elkülöníteni, hanem a függetlenségből fakadó össz­hang kötelékeivel összefűzni akartam ezt a két Legfelső hatalmat, me­lyeknek tartós súrlódása mindig vala­me­lyikük pusztulásával végző­dött. Nem azért kívánok szélesebb jogokat a Végrehajtó hatalomnak, mint amilyeneket ezelőtt élvezett, mert fel kívántam hatalmazni egy Kényurat, hogy zsarnoki módon uralkodjék a Köztársaságon, hanem azért, mert meg akarom akadályozni, hogy a vitatkozó önkényura­lom csakhamar olyan önkény­uralmi torzulásra vezessen, amelyben egymást váltogatja az anarchia, az oligarchia és az egyeduralom. Ami­kor a Bírák elmozdíthatatlanságát, az Esküdtszékek létre­hozását, és új Törvénykönyvet kértem, azt kértem a Kongresszustól, hogy sza­vatolja az Állampolgári Szabadságot, a legbecsesebb, a legjogosabb, a legszük­sé­ge­sebb, egyszóval az egyetlen Szabadságot, mert e nélkül a többi sincs. Azt kértem, hogy orvosoljuk a legsajnálatosabb hibákat, melyekben Igazságszolgáltatásunk szen­ved, mert elfajzott szülőtől származik, attól a szedett-vedett Spanyol Törvénykezéstől, amely, akárcsak az idő, minden kort, minden embert magába fogad, az osto­baság és tehetség műveit egyaránt, értelmes és sete-suta gondolatokat egyaránt, a szellem és a szeszély alkotásait egyaránt. Attól a Jogi Le­xikontól. Attól a tízezer fejű szörnytől, amely mindeddig a Spanyol népek ostora volt, és a legravaszabb gyötrelem, amelyet az Ég harag­ja erre a szerencsétlen Birodalomra bocsátott.

Töprengtem, hogy miképpen újíthatnánk meg hathatósan azt a jellemet és szokásrendszert, amelyet a zsarnokság és a háború alakított ki bennünk, és bátor­kodtam egy Erkölcsi Hatalmat kitalálni; a távo­li ókor homályából és azokból az elfeledett Törvényekből elevenítet­tem fel, amelyek valamikor az erényt tartották fenn a Görögöknél és a Rómaiaknál. Jámbor képzelgésnek is tarthatják, de nem lehetetlen, és azzal kecsegtetem magam, hogy nem fogtok végképp sutba dobni egy olyan gondolatot, amely, ha kicsiszolja a tapasztalat és az érte­lem, jól beválhat.

Elborzadtam attól a széthúzástól, amely a Szövetségi Kormány ké­nyes termé­szete miatt uralkodott és szükségképpen uralkodnék is ná­lunk, és ez késztetett rá, hogy arra kérjelek benneteket: járuljatok hoz­zá a Központosításhoz, hogy egyetlen és oszthatatlan Köztársaságba egyesítsük Venezuela minden államát. Ez a véle­mé­nyem szerint sür­gős, létfontosságú, megváltó intézkedés olyan jellegű, hogy e nélkül megújulásunknak halál lesz a vége.

Az a kötelességem, Törvényhozók, hogy részletes és hű képet tár­jak eletek Politikai, Polgári és Katonai Kormányzásomról, de túlságo­san is kimeríteném becses figyelmeteket, és megfosztanálak bennete­ket a pillanatnyilag éppoly értékes, mint sürgető időtől. Ennélfogva az Államtitkárok fognak számot adni, ki-ki a maga Ügyosztályáról a Kongresszusnak, és egyszersmind azokat az Okmányokat és Iratokat is előterjesztik, amelyekből szemléletesen és tüzetesen megismerhetik a Köz­társaság valóságos és tényleges helyzetét.

Nem beszélnék nektek országlásom legjelesebb eseményeiről, ha nem érin­tenék a Venezuelaiak többségét. Az utóbbi idők legfonto­sabb határozatairól van szó, Urak.

A szörnyű és irgalmatlan szolgaság ráterítette fekete leplét Venezu­ela földjére, és olyan viharfellegek borították Egünket, amelyek tűzözönnel fenyegettek. Az emberiség Istenének oltalmáért esedeztem, és akkor a Megváltás lecsillapította a viharokat. A szolgaság széttörte bi­lincseit, és új fiak vették körül Venezuelát, hálás fiák, akik rab-szerszá­maikból a Szabadság fegyvereit kovácsolták. Igen, akik azelőtt Rab­szolgák voltak, most már szabadok, akik azelőtt egy Mostoha ellensé­gei voltak, most már egy Haza védelmezői. Fölösleges magasztalni előttetek az Igazságot, s annak hasznát és szükségességét, hiszen isme­ritek a Heloták, Spartacus és Haiti történetét, hiszen tudjátok, hogy csak úgy lehetünk Szabadok és egyszersmind rabszolgák, ha megsért­jük a természeti Törvényeket és egyszersmind a politikai Törvényeket és a polgári Törvényeket. A ti megfellebbezhetetlen döntésetekre bí­zom minden Cikkelyem és Rendeletem módosítását vagy hatálytala­nítását, csak azért könyörgök, hogy a Rabszolgák teljes Szabadságát hagyjátok jóvá, ahogy az életemért és a Köztársaság életéért könyö­rögnék.

Ha felvázolnám nektek Venezuela katonai történetét, az ókori Köztársaságiak hősiességének történetét idézném fel; azt mondanám el, hogy Venezuela is belépett azoknak nagyszerű sorába, akik áldoztak a Szabadság oltárán. Derék harcosaink nemes keblét csak az a fennkölt megtiszteltetés tölthette el, amely az emberi nem jótevőinek jut osz­tályrészül. Nem hatalomért harcoltak, se nem vagyonért, még csak nem is dicsőségért, hanem csakis a Szabadságért; az a név az ő mél­tó kitün­tetésük, hogy a Köztársaság Szabadítok Ezért alapítottam egy szentséges közös­séget ezekből a jeles Férfiakból, és létrehoztam Vene­zuela Szabadítóinak rendjét. Törvényhozók! A ti jogotok, hogy elis­merést és kitüntetést osztogassatok, a ti köteles­ségetek, hogy a nem­zeti hála magasztos cselekedetét gyakoroljátok.

Olyan emberek, akik lemondtak minden kényelemről, minden ja­vaikról, amiket érdemeik és tehetségük jutalmaképpen birtokoltak, olyan emberek, akik meg­tapasztalták egy iszonyú háború minden ke­gyetlenségét, és a legfájdalmasabb nélkü­lözést, a legkeservesebb kí­nokat is elszenvedték, a Hazának ilyen derék fiai fel kellett hogy hív­ják magukra a Kormány figyelmét. Ennélfogva utasítást adtam, hogy a Nemzeti javakból jutalmazzák meg őket. Ha valamiféle érdemmel is rászolgáltam a Nép hálájára, kérem a Nép képviselőit, hallgassák meg a kérelmemet, ez legyen szerény szolgálataim jutalma. Rendelje el a Kongresszus a Nemzeti javak kiosztását, annak a Törvénynek az értel­mében, amelyet a Köztársaság nevében hoztam a Venezuelai Katonák érdekében.

Számtalan diadallal sikerült megsemmisítenünk a Spanyol bandá­kat, és akkor a kétségbeesett Madridi Udvar hiábavaló kísérletet tett, hogy megindítsa azoknak a nemes Uralkodóknak a lelkét, akik most irtották ki a bitorlást és a zsarnokságot Európában, és akik szükség­képpen a törvényességnek és az Amerikai Ügy Igaz­ságának védelme­zői. Spanyolország nem tud fegyverrel térdre kényszeríteni ben­nün­ket, ezért politikai fondorlataihoz folyamodik: nem volt képes legyőzni ben­nün­ket, ezért álnok fogásokkal élt. Ferdinánd oly mélyre süllyedt, hogy bevallotta, hogy idegen támogatásra van szüksége, csakis úgy tud visszakényszeríteni bennünket gyalázatos igájába, abba az igába, amelyet semmiféle hatalom se tud ránk rakni! Venezuela meg van győződve, hogy elegendő ereje van hozzá, hogy visszaverje elnyomó­it, és a Kormány útján kifejezte végső elszántságát, hogy utolsó le­heletéig harcol politikai létéért, nemcsak Spanyolország ellen, hanem mindenki ellen is, ha mindenki úgy lealjasul, hogy védelmére kel egy olyan falánk Kormánynak, amely csak a pusztító Spanyolország ér­dekeit és az Inkvizíció lángjait tartja szem előtt. Olyan Kormánynak, amely már nem birtokokat akar, hanem sivatagot, nem váro­so­kat, ha­nem romokat, nem hűbéreseket, hanem sírhantokat. A Venezuelai Köztár­saság kikiáltása egy Szabad Nép legdicsőbb, leghősibb, leg­méltóbb Okmánya; ezt van most szerencsém a Venezuelai nép egyön­tetű akaratával szentesítve, a leg­na­gyobb örömmel a Kongresszus elé terjeszteni.

A Köztársaság második korszaka óta nem volt a Hadseregünknek hadi­fel­szerelése, mindig fegyvertelen volt, sose volt elég lőszere, min­dig rosszul volt fölszerelve. Most már a Függetlenség Védelmezi) Ka­tonái nemcsak Igazsággal, ha­nem erővel is föl vannak fegyverkezve. Csapataink a legkiválóbb Európai csapa­tokkal is fölvehetik a versenyt, mert nincs különbség a pusztító eszközeikben. Nemes lelkű idegenek határtalan bőkezűségének köszönhetjük ezeket az előnyöket, olyanok­nak, akik látták, hogy jajveszékel az emberiség, és hogy hanyatlik le az értelem ügye, de nem nyugodt nézőként szemlélték, hanem gyámolítóan segítsé­günkre siettek, és mindent kölcsönadtak a Köztársaság­nak, amire csak szüksége volt, hogy diadalra juttassa emberbaráti el­veiket. Az emberiségnek ezek a barátai Amerika őrszellemei, és örök hálával tartozunk nekik, meg azzal is, hogy híven teljesítjük azokat a szent kötelezettségeket, amelyeket velük szemben vállaltunk. Törvény­hozók, a Nemzeti tartozás Venezuelai hitelének, becsületének és há­lájának letéteményese. Úgy tiszteljétek, mint a Frigyládát, amely nem annyira jótevőnk jogait, hanem hűségünk dicsőségét tartalmazza. In­kább pusztuljunk el, semhogy hűtlenek legyünk ahhoz az ígéretünkhöz, amely megmentette a Hazát és fiainak életét.

Új-Granadának és Venezuelának egyetlen nagy Államban való egyesülése e Köztársaságok népének és Kormányának egységes akara­tából történt. A hadi­sze­ren­cse hozta létre ezt a kapcsolatot, amelyet minden Kolumbiai úgy áhított; tény­le­ge­sen egyesültünk. Ezek a test­vérnépek már tirátok bízták érdekeiket, jogaikat, sor­sukat. Ha ennek az óriási országnak az egyesülésére gondolok, olyan magaslatra emel­kedik a lelkem, amely ehhez a csodálatos képet elém táró, lenyűgöző távlathoz szükséges. Képzeletem jövendő korokban szárnyal, jövő szá­zadokban állapodik meg, és ámulva-bámulva látja ott, hogy milyen élet, fénykor, virágzás uralkodik ezen a hatalmas tájon, repes a szí­vem, mintha máris a világegyetem kellős közepén látnám országunkat, amint szélesen terül el tágas határai, azok közt az óceánok közt, ame­lyeket a természet elválasztott, de Hazánk széles és hosszú csatornák­kal egyesít. Már látom, mint az emberiség családjának összekötő kap­csát, központját, közös csarnokát; már látom, hogy küldi a föld min­den tájára arany- és ezüst­hegyeinek méhében lappangó kincseit; már látom, hogy osztja isteni növényei révén az egészséget és az életet az óvilág betegeskedő fiainak; már látom, hogy közli becses titkait a tu­dósokkal, akik nem is tudják, mennyivel többet ér a tudáshalmaz an­nál a kincshalmaznál, amellyel megáldotta a természet. Már látom, hogy ül a Szabadság Trónusán, kezében az Igazság jogarával, fején a Dicsőség koronájával és az újvilág fenségét mutatja az óvilágnak.

Törvényhozók, méltóztassatok kegyesen fogadni politikai hitval­lásomat, szívem végső óhaját és hő kéréseimet, amelyeket a nép nevé­ben bátorkodom hoz­zá­tok intézni. Méltóztassatok egy olyan, lényegé­ben népi, lényegében igaz, lénye­gében erkölcsös Kormányt adni Ve­nezuelának, amely megzabolázza az elnyomást, a fejetlenséget és a bűnt. Olyan kormányt, amely alatt ártatlanság, emberiesség, és béke uralkodik. Olyan kormányt, amely kérlelhetetlen törvények uralma alatt az Egyenlőséget és a Szabadságot juttatja diadalra.

Uraim, lássatok tisztetekhez; az enyém véget ért.

SIMON BOLÍVAR

BOLÍVAR LEVELE JÓSÉ RAFAEL
REVENGÁHOZ A NEMZETKÖZI
POLITIKÁRÓL ÉS FŐLEG AZ EGYESÜLT
ÁLLAMOKHOZ FŰZŐDŐ VISZONYRÓL

SAN CRISTÓBAL, 1820. MÁJUS 25.

San Cristóbal, 1820. május 25.

JÓSÉ RAFAEL REVENGÁNAK

Kedves Revenga!

Az este megkaptam értesítésüket, benne Amerikai kapcsolataink áttekintését, amelyet megbízottunk küldött. Látszólag remekül áll a dolog; ha őszinték az elnök érzelmei, mi sem lehetne előnyösebb; az angoloktól való félelme gyerekes. Azok az érvek, amelyeket Torres sorakoztat fel, igazán nagyon gyengék vagy igazán kép­te­le­nek. Ha az angolok nem akarják az átengedési szerződés ratifikálását, ez éppen Torres állításának az ellenkezőjét bizonyítja, és azt, hogy valóságos érdekeik nem engedik, hogy valaha is az amerikaiak kezébe kerüljön a mexikói öböl kulcsa, az angoloknak arra kell törekedniük, hogy má­sok, lehetőleg ellenségeik hozzanak áldo­zatot Amerika függetlensé­géért. Az angolok, akárcsak Jupiter, egyetlen szem­pillan­tással porba sújthattak volna bennünket; de segítségünkre voltak következetes sem­legességükkel, és hagyták, hogy úgy megerősödjünk, hogy most már semmilyen európai erő sem tud megsemmisíteni bennünket. Mon­roe elnök biztosan jót nevet rajta, hogy a megbízottunk milyen könnyen elhiszi, hogy Anglia balgán viselkedhet, de hasznos is lesz, ha az elnök abban a meggyőződésben él, hogy hitelt adunk az efféle bal­gaságnak, mert akkor azt hiszi, hogy apró szívességekkel rászedhet, önző és igazán sanda céljainak szolgálatába állíthat bennünket. Soha senki sem viselkedett még olyan gyalázatosán, mint az amerikaiak mivelünk: most már úgy látják, hogy eldőlt a dolog, ezért – úgy lehet: hamis – rokonszenvnyilvánítással, ígérgetéssel akarnak a kedvünkben járni, hogy ráijesszenek a spanyolokra, és hasznot húz­has­sanak belő­lük. Az elnök csodálatos fogással él. Egy kis pletyka az angolokról, és máris olyan rejtelem fátylába burkolódzik, hogy szívességnek tün­teti fel előttünk azt, amivel igazában Spanyolországot akarta meg­birizgálni; hiszen az amerikaiak jól tudják, hogy az ő irányukban Ang­liának és Spanyolországnak közösek az érdekei. Tegyünk úgy, mint az egyszeri ember, aki halottnak tetette magát, hogy fel ne falja a far­kas. Azt Íriszem, hogy Torres úr őszintén teszi azt, amit más politikai meg­fontolásból tenne, legalábbis úgy érzem emlékirata stílusából; ha nem így van, úgy jár el és úgy ír, ahogy az én kedvemre való, és mint­ha Machiavelli iskolájában tanult volna. De úgy gondolom, hogy túl­ságosan jóhiszemű ember, semhogy ilyen fon­dor­latos lehetne.

Mindezek ellenére lehet, hogy jobb, mint elődei és utódai; lega­lábbis van fogalma róla, hogy mit kell tennie, ha nincs is meg a tisz­téhez való lelkülete.

Nem tudom, mire véljem ezt a rendkívüli nyíltságot, amit most tanúsítanak az amerikaiak; kétlem is, meg szilárdan hiszem is, hogy ügyünk napja felderült, és már itt az ideje, hogy orvosoljuk a régi sé­relmeket. Ha az első eset forog fenn, akarom mondani, ha rá akarnak szedni bennünket, túlzott kérésekkel leplezzük le a szándé­kaikat; ha jóhiszeműek, teljesítik a kérésünk nagy részét, ha rosszhiszeműek, sem­mit se teljesítenek belőle, és akkor kiderül az igazság, aminek felbe­csülhetetlen értéke van a politikában, akárcsak a háborúban. Amerika sok borsot tört az orrunk alá a semlegesség-ellenességével, akkor hát most olyan szolgálatokat követeljünk tőle, amelyek kárpótolnak ben­nünket a megaláztatásokért és testvérgyilkosságokért. Kérjünk sokat, és mutatkozzunk körültekintőnek, hogy többet érjünk, vagy érvénye­süljünk.

Nagyon félek a Spanyol forradalomtól, vagyis félek, hogy nem arat teljes sikert; nem azért, mert teljesen valószínűtlen, hanem azért, mert olyan nagyon kívánom. Első pillantásra úgy tetszik, hogy a kormányhű csapatok nem tudnak meg­ütközni a nemzetiekkel egy mindkét fél számára közös ok, az Amerikában elszenvedett vesztesé­gek miatt. De egy szerencsétlen lépés vagy valami váratlan körülmény a legokosabb terveket és a legcsalhatatlanabb eredményeket is meghi­úsítja. Ha győz a Spanyol forradalom, az Európai reakció szemében az Amerikai forradalom lesz a kiváltó oka. A forradalom áthág a Pireneusokon, délen általános ellenszenv övezi majd a Bourbonokat. Az angolok is közbelépnek; minden Állam megbolydul, mert mind kényes helyzetben van, és Oroszország kihasználhatja ezt a válságot. Ebben az általános felfordulásban, ilyen bonyolult állapotban, senki se tudja, mi sors vár Amerikára. Nagyon valószínű, hogy ebben a zűrza­varban le­ráz­zuk bilincseinket és kijátsszuk porkolábjainkat, de az is lehet, hogy valami létérdek arra készteti Angliát, hogy ellenünk forduljón, és Amerika királypárti tartományaira támaszkodjék cimborái, a Bourbonok védelmében. Nem tudom, mi lesz, de azt kívánom, hogy minden mozgásba jöjjön, hogy legalább kiterjedjen az ellensé­ges­kedé­sek színtere, és új figurák jelenjenek meg a sakktáblán. Minden jó, de minden még jobb lehet.

Isten áldja, kedves barátom; itt ez a diplomáciai levél, tépje szét, csak el ne felejtse.

BOLÍVAR

Ui. Küldje el Pradt apátúrnak két beszédemet és az alkotmány két példányát valami nagyon udvarias és választékos levéllel, amiben olyas­miket mond róla, hogy a politika Érseke, Amerika apátura és hason­ló eretnekségeket.

A SZABADÍTÓ LEVELE
VII. FERDINÁND
SPANYOL KIRÁLYHOZ ARRÓL
A LEHETŐSÉGRŐL, HOGY A VOLT
ANYAORSZÁG ELISMERI
A FÜGGETLENSÉGET

BOGOTÁ, 1821. JANUÁR 24.

Bogotá, 1821. január 24.

Ó KATOLIKUS FELSÉGÉNEK, VII. FERDINÁNDNAK
SPANYOLORSZÁG KIRÁLYÁNAK

Uram!

Engedje meg Felséged, hogy a legőszintébb szerencsekívánataim tisztelet­teljes szavaival forduljak a szeretet és a törvény trónusához, abból az alkalomból, hogy Felséged a Földkerekség első földrészének legszabadabb és legnagyobb biro­dal­mának élén áll. Mióta Felséged tartja kezében az igazság jogarát a spanyolok közt, és földerítette a béke szivárványát az amerikaiak közt, minden szív Felségedért do­bog. Azon a napon Felséged bevonult a halhatatlanság szentélyébe.

Béke, szólott Felséged ajka, uram; béke, mondjuk utána mi, elra­gadtatva, és béke is lesz, mert ez Felséged akarata és a miénk.

Felséged hallani akarta rólunk az igazságot, megismerni az érve­inket, és két­ség­kívül igazságot szolgáltatni nekünk. Ha Felséged oly nagynak mutatkozik, amilyen magasztos az a kormányzat, amelynek élén áll, Kolumbia elfoglalja helyét a poli­tikai világ rendjében. Segít­se Felséged a dolgoknak ezt az új menetét, és akkor vé­gül olyan ma­gaslatra fog emelkedni, ahonnan virágzó távlatok tárulnak Felséged elé.

Uram, Kolumbia léte szükséges Felséged nyugalmához és a ko­lumbiaiak bol­dog­ságához. Egy második, de büszke, de nem láncok alatt görnyedő hazát akarunk kínálni a spanyoloknak. A spanyolok az erény, a tudás, a szorgalom édes adóját fogják itt szedni, nem pe­dig az erő kicsikarta adókat.

Méltóztassék kegyesen fogadni, Felség, a természet szavát, ame­lyet küldöt­teink útján Kolumbia fog hallatni a legpéldásabb és legdi­csőbb uralkodó színe előtt.

Fogadja Felséged a legalázatosabb és legtiszteletteljesebb hódolato­mat, amellyel maradok Felséged legkészségesebb és legengedelme­sebb szolgája.

Uram.

SIMON BOLÍVAR

LEVÉL
ANTONIO NARINO TÁBORNOKNAK
A KÖZTÁRSASÁG POLITIKAI
HELYZETE A KONGRESSZUS
ÖSSZEÜLÉSE ELŐTT

BOGOTÁ, 1821. ÁPRILIS 21.

Barinas, 1821. április 21.

ANTONIO NARINO TÁBORNOK ÚRNAK

Kedves uram és barátom!

Nagy örömömre lesz, ha különösebb baj nélkül megérkezik Cúcutába. Kissé szomorú lehet önnek, hogy elődei oly korai véget értek, ne adja az ég, hogy kövesse őket útjukon a holtak hazájába. Itt meg vannak győződve róla, hogy derék közös barátunk, Azuola biz­tosan kiszenvedett: nagyon fáj nekem, ha a köztársaság és a családja ugyanilyen sorsra jut.

Nagyon bízom benne, hogy ön minden akadályt elhárít a kong­resszus össze­illése elől, jelenleg ez a szívem leghőbb óhaja. A lehető legerősebben kívánom, hogy üljön össze a törvényhozó testület, és fejezze be a köztársaság alapjainak le­ra­ká­sát, mert ez a köztársaság még felépítésre vár, hiszen eddig csak annyit tettünk, hogy elegyenget­tük a terepet huszonkét tartományban, és összeállítottunk egy köny­vet, amely senkihez se szól, és amelyet úgy hívunk, hogy alkotmány.

De saját szemével is látni fogja, hogy nincs semmi más, mert a kormány átalakítása, egyes személyek külországi küldetése, két alelnök halála, a miniszterek távolléte, a kongresszus összeülésének ne­hézségei, a jövedelmi főigazgatóság nem léte, az ágazatok összehan­golatlansága, az én fővárosból való távollétem és a had­se­reg­nél való tartózkodásom miatt, mindezek és még sok más dolog miatt úgyszól­ván elárvult a köztársaság. Kolumbiát védelmezőinek kardja kormá­nyozza; ez az ország nem szerves társadalom, hanem katonai tábor. Ennélfogva elkerülhetetlenül vissza­élésekre, mulasztásokra, minden szervezettség teljes hiányára vezetnek azok a kezdemények, amelye­ket nem állt módomban helyesbíteni; több oknál fogva sem: először is azért, mert egyetlen ember igen rövid idő alatt és általános ismere­tek híján nem csinálhat meg mindent se jól, se rosszul; másodszor azért, mert csakis ellenségeink kiűzésével foglalkoztam; harmadszor azért, mert sok mindenre tekin­tettel kell lenni ebben a bámulatos zűr­zavarban, hazafiak, gótok, egoisták, fehérek, barnák, venezuelaiak, cundinamarcaiak, szövetségiek, központiak, köztársaságiak, arisztok­raták, jók és rosszak közt, ebben a minden rendű és rangú gyüle­ke­zet­ben, amelyre ezek az oly különböző pártok oszlanak; úgyhogy, barátom, sokszor kellett igazságtalannak lennem politikai okokból, de sose le­hettem büntetlenül igazságos.

Mélységesen meg vagyok győződve, hogy mást kell a kormány élé­re állítani, nem olyat, mint én, nem katonát, aki mindig odakinn van az arcvonalban, és el kell választani egymástól a hadsereg és a köztársaság irányítását, ezért benyújtom a lemondásomat, és kérem, hogy ön és a többi derék honpolgár hasson oda, hogy elfogadják. Különben számít­hat rá, hogy örökké árva lesz a kormány, sőt arra is, hogy még azon a napon, amikor megverem az ellenséget, visszavonulok. Higgye el, ba­rátom, sokat gondolkodtam ezen a dolgon nyolc év alatt, amíg kor­mányoztam a köztársaságot. Én nem tudok, nem vagyok képes, és nem is akarok kormányozni; csak akkor tehet az ember hathatósan valamit, ha hajlama van hozzá, sőt ha szenvedélyesen szereti, amit tesz.

Én napról napra jobban viszolygok a vezetéstől, és csakis azért ma­radok, azért fogok megmaradni a hadsereg élén, mert közéleti tevé­kenységem első napjától kezdve erősen élt bennem a vág)', hogy hozzá­járuljak régi elnyomóink kiűzéséhez. Szóval ez a szolgálat nekem nem hivatali kötelességem, hanem szenvedélyem. Remélem, hogy minden követ megmozgat, hogy ne kényszerítsenek olyan csele­ke­detre, ami in­kább énrám vet rossz fényt, mint a köztársaság hitelére, és amit mind­ketten jobban megsínylenénk, mintsem gondolnánk, mert képzelje csak el, milyen hatással volna a külföldiekre az államfő visszavonulása, és milyen fejetlenség lenne úrrá a mi Kolumbiai népünk körében.

Ha ön nem kíván elnök lenni, ajánlhatna valakit, aki éppen olyan méltón töltené be ezt a tisztséget, mint ön. Santander tábornok kitű­nő ember; ha ő nem, akkor Urdaneta, Montilla, Restrepo, Penalver, Zea és még sok más, akinek többé-kevésbé annyi érdeme van, mint az előzőknek. Ebben a tekintetben az a véle­ményem, hogy az elnök ka­tona legyen és cundinamarcai, az alelnök pedig polgári személy és ve­nezuelai, hogy elkerüljük a vetélkedést és torzsalkodást, ha ugyan el­kerülhetjük ilyen elvakult szenvedélyek kavargásában.

Isten áldja, kedves barátom,

BOLÍVAR

Ui. Ezt a levelet Penalver úrnak is megmutathatja.

BOLÍVAR LEVELE JOSÉ JOAQUÍN
DE OLMEDÓHOZ; GUAYAQUILNAK
MINTA NAGY-KOLUMBIAI
KÖZTÁRSASÁG SZERVES RÉSZÉNEK
HELYZETE

SAN CARLOS, 1821. JÚNIUS 13.

San Carlos, 1821. június 13.

JÓSÉ JOAQUÍN DE OLMEDÓ ÚRNAK

Kedves uram és barátom!

Nagy örömmel vettem március 17-i kedves levelét. Önnek sok ér­deme van az én szememben: hírneve, Rocafuertéhoz fűződő rokon­sága, irántam érzett barátsága, a hazájában betöltött méltósága és a Kolumbiáról vallott kedvező nézete. Elismerésemet fejezem ki önnek mind személyes érdemei, mind hazája, mind pedig fivére miatt. És magamnak is, hogy barátomnak tudhatom önt, aki, úgy hírlik, máso­dik Rocafuerte, és akit nemes jelleme, emelkedett érzelmei és magas­röptű szelleme miatt a legkiválóbb kolumbiaiak közt tartok számon. Semmi mást nem is mondok az ön nemes fivéréről, elhallgattat a szenvedély, nem beszélhetek tovább egy olyan barátomról, aki ifjú koromban megnyerte szívemet, s akire most már tisztelettel tekintek, mert őneki az idő csak érdemeit növeli.

Levelére az értelem nyomja rá bélyegét; értelmes emberre vall, aki tisztán lát, és higgadtan ítél, aki képes felismerni azoknak a dolgoknak valóságos értékét, amelyekkel foglalkozik, és dacolni tud az őt fenye­gető viharokkal, s annak is fölébe kerekedik, ami mást lesújtana. Azt hiszem, csak a szerénység mondatja önnel, hogy nincs elég ereje hoz­zá, hogy hozzájáruljon hazája ügyéhez. Nagyon kedvemre való ez a szemlélet, és azzal kecsegtet, hogy Guayaquil szilárd támaszra számít­hat önben, bármilyen zivatar támadjon is.

Az az ideiglenes szabályzat, amelyet kormányunk és népünk alkal­maz, dicsé­retre méltó. Pillanatnyilag nagyon politikusnak bizonyult; de, minthogy önnel be­szé­lek, és ügy, ahogy mindig szoktam, meg kell mondanom, hogy sosem helyeslem a kétértelmű magatartást; csa­lárd szándék lappang mögötte, és ettől viszolyog az igazi tisztesség. Szóval, kedves barátom, azt hiszem, hogy Guayaquil jól kezdett, de jobban kell végeznie, világos, határozott politikát kell folytatnia, az újkori Itália olyan ósdi fondorlatai nélkül, amelyek nem illenek egy születő néphez.

Ilyen érzéseket táplálok, Olmedo barátom, és olyan őszintén ki is mondom őket, ahogy, mint talán értesült is róla Rocafuertétól, a jel­lemem diktálja. Nem tudom, hogy ez az őszinteség önmagában is nem hiba-e; de akárhogy is, tartozom vele az ön barátságának, az én kedves Rocafuertémnak és tiszteletre méltó családjának.

Fogadja tiszteletteljes érzéseimet; őszinte híve,

SIMON BOLÍVAR

A SZABADÍTÓ
A CARABOBÓI GYŐZELMET JELENTI
A KONGRESSZUS ELNÖKÉNEK

VALENCIA, 1821. JÚNIUS 25.

Valencia, 1821. június 25.

A KONGRESSZUS NAGYMÉLTÓSÁGÚ ELNÖKÉNEK
KOLUMBIA TÁBORNOKÁNAK

Nagyméltóságú Uram!

Tegnap fényes győzelem biztosította a Kolumbiai Köztársaság po­litikai meg­születését.

A felszabadító hadsereg hadosztályai 23-án gyűltek össze a tinaquillói mező­kön, majd tegnap reggel az alábbi rendben vonul­tunk a Carabobóban felütött ellen­séges főhadiszállás ellen. Az első hadosztályt a derék Brit zászlóalj, az Apurei Vité­zek és 1500 lovas alkották Páez tábornok úr parancsnoksága alatt. A másodikat a Gár­da második brigádja alkotta a Lövész, Boyacá és Vargas zászlóaljakkal és a Sagrado svadronnal, amelyet a rettenthetetlen Aramendi ezredes vezet Sedeno tábor­nok úr parancsnoksága alatt. A harmadikat a Gár­da első brigádja alkotta a Puskás, Gránátos, Boyacái Győztes, Anzoátegui zászlóaljakkal és a rendíthetetlen Rondón ezredes lovas ezredével, Plaza ezredes úr parancsnoksága alatt.

Gyors és rendezett menetben haladtunk át a hegyeken és hágó­kon, amelyek elválasztottak bennünket az ellenséges tábortól. Délelőtt tizenegykor az ellenség tüzében vonultunk el a tőlünk balra lévő ellen­séges had előtt, átkeltünk egy folyócs­kán, amelyen csak egy ember kelhetett át egyszerre, egy olyan hadsereg szeme láttára, amely jól el­helyezkedett egy bevehetetlen sík magaslaton, uralta a terepün­ket, és minden tűzerejét ránk zúdította.

A hős Páez tábornok olyan elszántan rontott hadosztálya két zász­lóaljának és a bátor Munoz ezredes lovassági ezredének élén az ellen­ség jobbszárnyára, hogy félóra alatt az egészet lerohanta és elvágta. Soha senki sem méltathatja eléggé ezeknek a csapatoknak a hősiessé­gét. Az érdemes Farriar ezredes parancsnoksága alatt álló Brit zászló­alj még ennyi hős közt is ki tudott tűnni, és sok tisztjét elvesztette.

Páez tábornokot a Kolumbia utolsó és legdicsőbb győzelmében tanúsított magatartása a hadsereg legmagasabb rangjára tette méltó­vá, és én, a Kongresszus nevében, ott, a csatatéren felajánlottam ne­ki a hadseregfőparancsnoki tisztséget.

A második hadosztályból csak a Gárdalővész zászlóalj egy része szállt harcba az érdemes Heras őrnagy parancsnoksága alatt. De a tá­bornoka nem bírt magával, hogy a terep akadályai miatt nem avat­kozhat be a csatába egész hadosztályával, és egymaga rontott neki egy gyalogoscsapatnak, ott is halt hősi halált, méltóképpen végezte nemes pályáját a Kolumbiai Vitézek Vitéze. A köztársaság erős tá­maszt veszített el, mert Sedeno tábornok erős támasz volt békében és háborúban egy­aránt. Nem volt nála bátrabb, nem volt a kormány­nak nála engedelmesebb híve. A Magas Kongresszus figyelmébe aján­lom tábornokunk hamvait, ünnepélyes diadal­mi tiszteletadásban része­sítsék. Ugyanilyen fájdalommal fogadja a köztársaság a rettent­hetetlen Plaza ezredes halálát is; ő példátlan lelkesedéstől fűtötten egy ellensé­ges zászlóaljra vetette magát, hogy megadásra kényszerítse. Plaza ez­redes bizony megérdemli Kolumbia könnyeit és azt, hogy a Kong­resszus megadja neki a kimagasló hősiességnek járó tiszteletet.

Amikor az ellenséges had szétszóródott, vezéreink és tisztjeink olyan hévvel eredtek a nyomába, hogy hadseregünk magas rangú tisz­tikara nagy veszteségeket szenvedett. A jelentés közölni fogja ezek­nek a jeles férfiaknak a nevét.

A spanyol hadsereg több mint 6000 emberből, a békéltető expedí­ciók legjavából állt. Ez a sereg már nem sereg. Talán 400 embere vo­nult be ma Puerto Cabellóba.

A szabadító hadsereg ugyanolyan erős volt, mint az ellenség; de csupán egyötöde is eldöntötte a csatát. A veszteségünk csak fájdal­mas; mindössze 200 halottat és sebesültet tesz ki.

Rangéi ezredes, aki, mint mindig, csodákat művelt, ma felvonult Puerto Cabello ellen.

Azoknak a nevében, akiket van szerencsém vezényelni, fogadja a Magas Kongresszus ezt a tiszteletadást egy fáradt hadseregtől, amely­nél nagyobb és szebb még nem forgatta a fegyvert csatatéren, Ko­lumbiában.

Van szerencsém legmélyebb hódolatomat kifejezni Önnek, készsé­ges és alázatos szolgája,

(SIMON BOLÍVAR)

BOLÍVAR JELENTÉSE
A KONGRESSZUS ELNÖKÉNEK
A RABSZOLGÁK FELSZABADÍTÁSÁRÓL

VALENCIA, 1821. JÚLIUS 14.

Valencia, 1821. július 14.

KOLUMBIA MAGAS KONGRESSZUSA
NAGYMÉLTÓSÁGÚ ELNÖKÉNEK


A Kolumbiai általános Kongresszus bölcsessége teljes mértékben egyetért a rabszolgák felszabadítását kimondó érvényes törvényekkel; de a jövendő kolum­biaiakra is kiterjeszthette volna jótékony hatályát, azokra, kik kegyetlen és vad bölcső­ben fogannak, és azért jönnek a világra, hogy igába hajtsák a fejüket. A rab­szolgák gyerekeinek, akik ezután születnek Kolumbiában, szabadnak kell lenniük, mert ezek­nek az emberi lényeknek nincs más gazdája, csak Isten és a szüleik, és sem Isten, sem a szüleik nem akarják, hogy boldogtalanok legyenek. Az általános Kongresszus – a tulajdon törvényei és még inkább a ter­mészet felhatalmazása alapján – azt is kimondhatja, hogy minden ko­lumbiai teljesen szabad, attól fogva, hogy a világra jön a köztársaság területén. Így összhangba kerülnek a tulajdon­jogok, a politikai jogok és a természetjogok.

Szíveskedjék Kolumbia általános Kongresszusa elé terjeszteni ne­vemben ezt a kérést, hogy a Kongresszus méltóztassék teljesíteni ju­talmul a carabobói ütkö­zetért, amelyet a szabadító hadsereg meg­nyert, csakis a szabadságért hullatva vérét.

Isten stb.

SIMON BOLÍVAR

BESZÉD A KONGRESSZUS ELŐTT
A CÚCUTAI ROSARIO VILLÁBAN
AMIKOR A SZABADÍTÓ ESKÜT TETT
MINTA RÉGI KOLUMBIA ELNÖKE

(1821. OKTÓBER 3.)

Uraim!

A szent eskü, amit most tettem le, mint Kolumbia Elnöke, olyan lelkiismereti elkötelezettség számomra, amely még több feladatot bíz rám a törvény és a haza szolgá­latában. Csak a legfelsőbb akarat iránt érzett mélységes tiszteletem bírhat rá, hogy vállaljam a legfőbb mél­tóság iszonyú terhét. Hálával tartozom a nép kép­vise­lői­nek, és ez azt a kellemes kötelességet is rám rója, hogy továbbra is készségesen vé­del­mez­zem javaimmal, véremmel, sőt a becsületemmel ezt az alkot­mányt, mely ennek a szabadság, boldogulás és dicsőség összekötötte két testvérnépnek a jogait foglalja magába. A függetlenséggel együtt Kolumbia alkotmánya lesz a szent oltár, amelyen áldozni fogok. An­nak nevében vonulok Kolumbia legtávolibb tájaira, hogy letörjem a bilincset Ecuador fiairól, felszabadítsam és Kolumbiához szólítsam őket.

Uraim, remélem: felhatalmaztok rá, hogy jótevő kötelékekkel fűz­zem egybe azokat a népeket, amelyeket a természet és az ég tett test­vérekké. Bölcses­sége­tek­nek és buzgalmamnak műve megvalósult, így már csak békére van szükségünk, hogy mindent megadhassunk Ko­lumbiának, boldogságot, nyugalmat, dicsőséget. Uraim, hallgassátok meg hő kérésemet, akkor majd ne dugjátok be a fületeket lelkiismere­tem és becsületem szavára, amely fennhangon kéri, hogy csupán hon­polgár legyek, semmi más. Úgy érzem, annak kell majd átadnom a Köztársaság első méltóságát, akit a nép jelöl ki, mint szíve szerint va­ló vezérét. Én a háború gyer­meke vagyok, az a férfi, akit csaták emel­tek hatalomra: a szerencse tartott meg tiszt­sé­gemben, amit a győze­lem erősített meg. De nem az igazság, a közüdv, és a nem­zeti akarat szentelte meg címeimet. A kard, amely Kolumbiát kormányozta, nem Astraea mérlege, hanem a gonosz szellem ostora, amellyel az ég sújt le olykor a föld­re a zsarnokok megbüntetése és a népek okulása végett. Ez a kard már semmire se jó, ha felvirrad a béke napja, és az legyen hatalmam utolsó napja; mert ezt fogad­tam esküvel magamban, mert megígértem Kolumbiának, és mert az nem lehet, hogy egy köztársa­ságban a nép ne gyakorolhassa biztosan a jogait. Az olyan ember, mint én, veszélyes állampolgár egy népi Kormánynak; közvetlenül fe­nyegeti a nem­zeti önállóságot. Állampolgár akarok lenni, hogy szabad legyek, és hogy min­den­ki szabad legyen. Azt a címet, hogy állampol­gár, többre tartom a Szabadítónál, mert ez a háborúból, az meg a törvényekből ered. Uraim, minden címem helyett csak egyet adjatok, azt, hogy jó honpolgár.

SIMON BOLÍVAR

SZERELMESLEVÉL
BERNARDINA IBÁNEZNEK
„SZERELMESED” ALÁÍRÁSSAL
VÁLASZT KÉR

CALÍ, 1822. JANUÁR 5.

Calí, [1822.] január 5.

Imádott B…m! Mit nem tesz a szerelem!!! Másra se gondolok, csak terád meg mindarra, ami a te bájaiddal kapcsolatos. Mást se lá­tok, csak annak a képét, amit elképzelek. Csak te vagy nekem a vilá­gon! Te égi angyal, csak te fűtőd leghőbb érzéseimet és vágyaimat. Csak teáltalad remélek még boldogságot és gyönyört, mert tebenned van meg, amit áhítok.

Most már, hogy ezt elmondtam – sok más dolgot meg csak sze­rénységből és tapintatból nem mondok –, ne gondold, hogy nem sze­retlek.

Ne vádolj már, hogy közönyös vagyok, nem vagyok elég gyön­géd. Láthatod, hogy a távolság és az idő is összefog, csak hogy fokoz­za az emléked keltette gyönyörű érzéseket. Nem méltányos hát, ha továbbra is hibáztatsz hiábavaló gyanakvásoddal. Csak arra gondolj, amit nem vonhatsz kétségbe: szenvedélyemre és örök állhatatossá­gomra.

Írj sokat; már belefáradtam, hogy csak én írok, de te, Hálátlan, nem írsz nekem!!! Tedd meg, vagy lemondok erről a gyönyörűséges megkönnyebbülésről.

Isten veled, a te

SZERELMESED

(A borítékon:) „A bájos de még bájosnál is szebb Bernardinának.”

A SZABADÍTÓ LEVELE
JÓSÉ DE LA MAR TÁBORNOKHOZ
A PERUI HELYZETTEL
VALAMINT PERU ÉS NAGY-KOLUMBIA
KAPCSOLATAIVAL FOGLALKOZIK

LOJA, 1822. OKTÓBER 14.

Loja, 1822. október 14.

PERU FŐMARSALLJÁNAK
DON JÓSÉ DE LA MARNAK
BIZALMAS

Kedves barátom!

Végtelen örömmel értesültem róla, hogy ön került a perui végre­hajtó hatalom élére. San Martin tábornok leköszönése olyan veszteség, amit csakis ön és Alvarado tábornok pótolhat. Higgye el, hogy csök­kenti a kongresszus helyes döntése miatt érzett örömömet a Védnök váratlan távozása. A közéleti emberek annyit érnek, amennyit a köz­vélemény tart róluk.

A hadsereg tisztelte San Martin tábornokot, már megszokta, hogy engedel­mes­kedjék neki, a perui nép is szabadítóját látta benne; ő pe­dig különben szeren­csés is volt, és ön is tudja, hogy a szerencse épí­tette légvárak néha az érdemnél is töb­bet érnek. Egyszóval, barátom, Peru elvesztett egy jó hadvezért és egy jótevőt. De Peru vigaszt is meríthet abból a gondolatból, hogy a kongresszust bölcsesség ve­zér­li, mert a választása igen szerencsésen két nagy emberre esett. Kedves tábor­nok úr, igazán boldoggá tesz az a tudat, hogy ön áll a közigaz­gatás élén. Castillo tá­bor­nok bizonyára kézzelfogható bizonyságát ad­ta ön előtt érzelmeimnek. Én már elő­re láttam, hogy önnek kell a Védnök helyébe lépnie, már akkor, amikor volt sze­ren­csém megis­merkedni vele Guayaquilban; úgy tetszett, hogy esze ágában sincs to­váb­bra is hatalmon maradni, és az volt a véleményem, hogy a jósors önt vezérli Peru­ba, hogy a Védnök örökébe lépjen. Tisztában voltam vele, hogy a kongresszus sza­va­zatai csak Alvarado tábornok és ön közt oszolhatnak meg. De arra is gon­dol­nom kellett, hogy Alvarado tábornokra a hadműveletek irányításában van sürgős szük­ség, hiszen fegyvertársa ama szövetséges hadsereg minden parancs­noká­nak és tiszt­jének, ráadásul, mint ön is tudja, sok más kiemelkedő képessége is van, olya­nok, amilyenekre mindenkinek szüksége van, aki a forra­dalom és a háború zak­la­tott viszonyai közt országot vezet. Fogadja, barátom, szívélyes szerencse­kívána­taimat.

Számíthat rá, hogy mindent megteszek, ami tőlem telik, hogy pá­lyája csúcsára segít­sem, és ott szerencse és dicsőség várja. Ebben a te­kintetben magamnak is sze­ren­csét kívánok, mert, nem tehetek róla, nagyon a szívemen viselem mindazt a gon­dot, amellyel ön viaskodik, hiszen idegen szenvedélyek zűrzavarával kell szembe­néznie és olyan akadályok tömegével, amelyek egyre sokasodnak, ahogy előrehalad útján a forradalom. De azért önt ne csüggesszék el ezek a mélabús gondolatok, szeren­csére ön olyan helyzetben van, hogy7 meg tud felel­ni dicső tisztének: ön régi, kipróbált vezető. Fejét babér és szabadel­vű, igaz és világos eszmék ékesítik. Önnel nem fordulnak szembe önös érzések, semmilyen személyes érdek nem szítja becs­vágyót; nem fél a haláltól és szereti a szabadságot; kevesen szolgálnak rá ilyen di­cséretre.

Mellesleg sajnálattal kell közölnöm önnel, hogy a limai újságok nem úgy bánnak velem, ahogy az illem megkívánná. Szívesen fölteszem, hogy az én maga­tar­tá­som vagy a kormányé helytelen, ez az ok azon­ban nem elegendő hozzá, hogy baráti nemzetek egymás szemére ves­sék hibáikat. Kolumbia is helyteleníthette az amerikai kormányok egyik-másik eljárását, de Kolumbia tartózkodott a zsörtölő­déstől, mert kormánya odahatott, hogy megakadályozza egy olyan fegyver hasz­nálatát, amelynek célszerű és méltányos kezelése nem mindenkinek adatott meg. Remélem, barátom, hogy gátat vet ennek az ellenem irá­nyuló túlkapásnak, külön­ben kénytelen leszek olyan parancsokat adni Paz Castillo tábornoknak, amelyeket nem szívesen adok, de az nem járja, hogy sértéssel viszonozzák Kolumbia mérsék­letét. Más dolgokról beszélni sincs itt most mód önnel, de szíves engedelmével megjegy­zem, hogy végtelenül óhajtom, hogy7 a Kongresszus felhatalmazza a végre­hajtó hatalmat a Kolumbiával való határkérdés lezárására; most már szívbéli barátok vagyunk, jó lesz, ha kijelöljük, kinek meddig tart a területe, hogy meg­gá­tol­junk minden visszaélést, minden félreértést és talán egy jövendő háborút. Ön nagy jót tesz Perunak és Kolumbiá­nak, ha lerakja köztük a barátság alapjait.

Fogadja nagyrabecsülésem kifejezését, tisztelő híve,

(BOLÍVAR)

LÁTOMÁS A CSIMBORASSZON

1823

Írisz palástjába burkolózva onnan jöttem, ahol a bővizű Orinokó rója le adóját a vizek Istenének. Meglátogattam a bűvös amazoni for­rásokat, és fölfelé igye­keztem a Mindenség őrtornyába. La Condamine és Humboldt nyomait keres­tem és követtem merészen, mi sem áll­hatott utamba; a dermesztő övezetbe értem, a lélegzetem elakadt a fojtogató levegőben. Semmilyen emberi növényzet nyomot nem ha­gyott ezen a gyémántkoronán, amelyet az Örökkévalóság keze tett az Andok fenséges, királyi homlokára. Ez az írisz-palást – mondtam ma­gamban –, amely lobo­gómul szolgált, pokoli tájakat járt be kezem­ben, átszelte a folyókat és a tenge­reket, felkúszott az Andok óriás vállaira; Kolumbia lába elé simult a föld, és az idő nem tudta feltartóz­tatni a szabadság menetétrisz ragyogása megalázta Bellonát, és va­jon nem hághatnék én föl a föld óriásának ősz üstökére? Hogyne hág­hatnék! Elragadott valami nekem ismeretlen, de isteninek tetsző szel­lem heve, odahagytam Humboldt nyomdokát, és a Csimborasszót övező örök kristályra tettem a lábam. Föl is érek, mintegy az engem lelkesítő géniusz szárnyán, és lankadozva érintem fejem­mel a menny boltozatát; lábam előtt a mélység küszöbe.

Lázas látomás lesz úrrá elmémen; úgy érzem, mintha valami furesa és magasztos tűz gyújtana lángra. Megszállt Kolumbia Istene.

Egyszercsak előttem terem az Idő, egy korok terhe alatt görnyedező aggastyán tiszteletre méltó képében: komor arcú, hajlott hátú, ko­pasz, a bőre ráncos, a kezében sarló…

„Az évszázadok atyja vagyok, a hír és a rejtelem letéteményese, anyám az Örökkévalóság volt; birodalmam határait a Végtelen jelzi; énrám nem vár a sír, mert a Halálnál is hatalmasabb vagyok; a múlt­ba nézek, a jövőbe nézek, és a kezemen halad át a jelen. Gyermek vagy aggastyán, ember vagy hős, miért fuvalkodol fel? Azt hiszed, hogy valami a te Mindenséged? Hogy magasba törsz, ha fölemelkedel a teremtett világ egy részecskéjén? Azt gondoljátok, hogy azok a pil­lanatok, amelyeket évszázadoknak hívtok, az én titkaim mértékei le­hetnek? Azt képzelitek, hogy megláttátok a Szent Igazságot? Dórén fölteszitek, hogy tetteiteknek valami értéke is van az én szememben? Mindez a porszemnél is kevesebb a testvérem, a Végtelen előtt.”

Szent borzadály fogott el, és így válaszoltam: „Ó, Idő, hogyisne semmisülne meg a nyomorult halandó, aki ily magasra emelkedett? Minden méltóságot szerencsésen elértem, mert mindenkinek a feje fölé magasodtam. Lábam alatt a föld, uralkodom rajta; kezem az Örökkévalóig ér; érzem, hogy lépteim alatt pokoli tömlöcök forronganak; nézem magam körül a tündöklő csillagokat, a véghetetlen napokat; ámulat nélkül nézem az anyagot magába foglaló űrt, és arcodon olvasom a múlt Történetét és a Sors gondolatait.”

„Figyelj – mondta –, tanulj, tartsd eszedben, amit láttál, vázold fel a felebarátaid szeme előtt az anyagi Világegyetem és az erkölcsi Világegyetem képét; ne rejtegesd a titkokat, melyeket feltárt előtted az ég: mondd el az igazat az embereknek.”

A jelenés eltűnt.

Elmerültem, mondhatni, dermedten, sokáig úgy maradtam, öntu­datlanul heverve azon a hatalmas gyémánton, amely most ágyam volt. Végül Kolumbia rettentő hangja rám kiált; fölserkenek, fölállok, ön­nön kezemmel nyitom föl súlyos szemhéjamat: ismét ember vagyok, és leírom a lázálmomat.

SIMON BOLÍVAR

A SZABADÍTÓ LEVELE
SANTANDER TÁBORNOKHOZ
MI A HELYZET PERUBAN
ÉS AMERIKA MÁS ORSZÁGAIBAN

GUAYAQUIL, 1823. ÁPRILIS 29.

Guayaquil, 1823. április 29.

E. DE P. SANTANDER TÁBORNOK
ŐKEGYELMESSÉGÉNEK

Kedves tábornok úr!

Nem is képzeli, mennyire szeretnék postát kapni Bogotából. Már háromszor is fordult a posta, mégsem tudok semmit az ottani helyzet­ről, mert egyszer se kap­tam semmi hírt. Nem tudom, mire véljem ezt a késedelmet, vagy inkább a leveleim elfogását. Azt hiszem, hogy Pasto körül semmi újság; mert Popayánból rend­szeresen írnak, és ép­pen most hallom Demarquettól, hogy ha jó régit, március 6-i keltezé­sűt is, kapott levelet abból a fővárosból. Az utolsó postánk február 21-én kelt, később már csak a február 6-i jött, úgyhogy a két márci­usi levél biztosan megjárja San Buenaventurát és Barbacoast, ha ugyan el nem kallódott. Nagyon bosszantó, mert az északi eseményektől függ az elhatározásom.

Megint küldöttség érkezett Peruból, arra kérnek, hogy vegyem át az ottani csapatok parancsnokságát. Martínez vezénylő tábornok és Santa Cruz tábornok, a perui hadosztály parancsnoka egyaránt kér, sürget. Nem tudom, mit válaszoljak, mert megkötik a kezemet a kongresszus határozata és Morales hadműveletei. Min­den­ki azt mond­ja, hogy ha nem megyek Peruba, elvész az ország és vele együtt a négy amerikai nemzet 15 000 embere, mert nincs fej, aki mindenki­nek paran­csoljon, mert az egyenlők közt senki sem akar engedelmes­kedni. Gondolhatja, mennyire csábít, hogy egy ilyen hadsereget vezé­nyeljek, de már ott tartok, hogy még a haza java, még maga a dicső­ség sincs a legcsekélyebb hatással se rám, ha mást parancsol a köteles­ségem. Északnak is szüksége lehet rám, és a kongresszus nem járult hozzá, hogy elhagyjam Kolumbiát; ez a két körülmény kárhoztat tét­lenségre. Meglehet, hogy minden elvész e miatt a tétlenség miatt, de nem vállalhatom nyugodt lélekkel Don Quijote életét, hogy a tör­vény akaratával dacolva mentsek meg gyámoltalanokat, elég sok ilyes­mit cselekedtem már életemben, elég sokszor megmosták már a feje­met, mert a kötelességem ellenére tettem jót. Két héten belül várom a kongresszus válaszát, és ha megengedik, hogy Peruba menjek, nyomban útnak indulok. Közben üzenet jön Sucre tábornoktól, és lehet, hogy közben Lima már a hadsereg kezére is jutott, ha, mint hírlik, közeledik Canterac a hadseregével. Ezt a csapást nem kerülhe­tem el, ha ebben a hónapban valamikor vagy a jövő hónap elején kö­vetkezik be, de attól fogva, május folyamán már lehetetlen, hogy Canterac megütközzön Limánál, mert akkorra már túlerőben leszünk. Úgy hírlik, hogy Chile 3000 embert küld, hogy Limának 7000 van, a mi parancsnokságunk alatt pedig 6000 áll majd. Már hajóra szállt tiszteken kívül 4600 ember, a jövő héten meg a többi is útra kel a Bogotá-val, amely ebbe a kikötőbe tart. Bizonyára úgy gondolja, hogy ez elég sok; de tudja meg, hogy az ellenségnek sincs kevesebbje, és sok remek parancsnoka, sokkal több felszerelése, jó állásai, lovai stb. vannak.

Már említettem, hogy utasítást adtam Sucre tábornoknak, hogy halogassa a hadjárat kimenetelét, ha csak teheti. Ezzel sok más, rend­kívül fontos dolgot is elérhetünk. Időt hagyunk a politikai fejlemé­nyeknek: Északon arra, hogy meg­sza­ba­dul­junk Moralestől, önnek pe­dig arra, hogy meleg égöv alól származó újoncokat küldjön nekem, mert az itteni születésűek kivétel nélkül minden elpusztulnak. Guayaquil Dél legfontosabb helye, és 3000 vagy 4000 derék vitéz kell a védelmére. Itt ember van, de úgy utálják a szolgálatot, ahogy csak lehet. A quitóiakról ugyanezt mondhatom. A minap iszonyú fel­zúdulás volt Quitóban, mert néhány embert ke­res­tünk volna a Bogotá-ra: több mint 15 vagy 16 halott lett a vége; Salom tábornok vezette a műveletet. Micsoda népség! Máskor megint majdnem ugyanez tör­tént, bár kevesebb halott volt, vagy nem is volt. Akik Quitóból jön­nek, azt mondják, hogy attól a várostól egészen idáig egy teremtett lé­lek se található, úgy félnek attól a vacak sorozástól, amit elrendel­tünkgy hát, akár tetszik önnek, akár nem, ha nem jönnek emberek Venezuelából és a Magdalena-vidékről, itt ugyan hadsereget nem toborzunk. Limába elküldhetem az egész társaságot, akit összefogdostunk, de Dél védelmére egyetlen katonát se állíthatok, hiszen jól tud­ja, hogy a szülőföldjén fabatkát se ér az újonc.

Ebben a pillanatban kaptam meg a friss postát Peruból; bár nem tér ki sem­mire, mégis ugyanaz érződik ki belőle, amit mindig mond­tam önnek; elküldöm ezeket az üzeneteket, hogy’ ön is értesüljön a tartalmukról. Akik írnak nekem, az csupa hadvezér, a legtöbb tábor­nok, a hadügyminiszter, a vezérkari főnök stb.; sok ilyen jelentésem van, ezért az eredetieket küldöm el önnek.

Elolvastam ezt a sok kérlelést, és mondhatom, nem is tudom, mi tart vissza még egy pillanatra is ebben a városban. Egyfelől a közér­dek, másfelől a dicsőség, minden oda szólít. Szóval nagy a kísértés, és talán nem is tudok ellenállni neki, hacsak Isten kézen nem fog. Olyan nyomós ok hív engem Peruba, hogy nem is tudom, hogyan türtőztet­hetném magamat. Hat-nyolc nap múlva, mire a Bogotá útnak indul, tudni fogom, mit kell tennem, és a következő postával tudomására hozom.

Salom tábornok semmit se akar vállalni, de ki van nevezve Déli fővezérnek. A hadbíró a quitói ideiglenes hadbiztos, ahogy a törvény megköveteli; Aguirre ezredes a tartomány főparancsnoka; így min­den a lehető legjobban elrendeződik.

Naponta kapunk híreket Iturbide császárról és veracruzi viszon­tagságairól. A Gaceta de Guayaquil-ból fogalmat alkothat Iturbide tá­bornokainak zendülő tevé­keny­ségé­ről. Azt hiszem, hogy ez a tevé­kenység döntően befolyásolja a császár­ság sorsát. Itt igazán elmond­hatjuk: vétett a szabadelvűség ellen, és ez sodorta vesztébe, ahogy Bona­parte mondta önmagáról. Micsoda lecke, barátom, azok­nak, akik ma uralmon vannak! Aki nem a szabadsággal tart, csak a balsors bilin­cseire és általános ellenérzésre számíthat. De Pradt abbé nagyon jól mondja, hogy azelőtt igen kényelmes dolog volt a kormányzás, de most az egyszerű állam­polgár­nak van a legjobb állása; hogy a kirá­lyok, miniszterek, papok stb. mestersége mit sem ér, mert manapság nem a harcias zsarnokság érvényesül, hanem a hajthatatlan értelem.

Én minden nap teljes gyónást végzek, vagy inkább lelkiismeret-vizsgálatot, és az igazat megvallva, reszketek bűneim miatt, amelyeket akaratom ellenére követtem el, az ügy érdekében követtem el, a gótok hibájából. Ki tudja, hátha egyszer még valami súlyos büntetéssel súj­tanak rosszul felfogott hazafiságomért! Barátom, rosszul áll a dolog; már csakis felebaráti szeretettel és mélységes alázattal lehet pa­ran­csol­ni. A polgártársak nagyon kényesek, hallani sem akarnak gótikus épít­mény­ről, se államérdekről, se a körülményekről; az alkotmányos épít­ményt kívánják, a mértani törvényességet, a legpontosabb és leglel­kiismeretesebb szimmetriát; semmi olyat, ami sértené a szemet, fü­let vagy bármilyen érzékszervet. Ha fedezni akarjuk magunkat, folya­modjunk a kongresszus őszentségéhez, írást ide, azután a bűnök, vétkek bocsánatával vetkezhetünk a szabadelvűség szabályai ellen, mert különben hiába mentettük meg a hazát, mint Iturbide, O’Higgins és San Martin, semmire se megyünk vele, mert azok a derék honpol­gárok nem akarnak ám hadba vonulni, de még a vitézeknek járó fizet­ségre sem akarnak áldozni, nehogy áthágják a tíz­paran­csolatot és az emberbarátiság szent törvényeit, hanem azután, ha már megnyertük a csatát, tartják a markukat a koncért, de minden módon elítélik az áldozatokat, mert nagyon jó és nagyon egészséges, ha elítél és harácsol az ember.

Épp most kaptam hírt róla, hogy a Belgrano nevű kétárbocos kalóz­hajó az esmeraldasi és chocói partvidéket járja, és több mindent zsák­mányolt. Két hajó indult ezekre a partokra és a Panamai Földszoros­ra fegyverért és katonaságért, és nagyon félek, hogy a Belgrano hatal­mába kerültek, mert hát nagyon soká­ig elmaradnak. Várom a mi ha­dihajóinkat, egyik pillanatról a másikra itt is lehet­nek, és akkor a ka­lóz kétárbocos üldözésére indítjuk őket. Nagyon fájdalmas lesz, ha elvesztünk 2000 puskát és 300 embert, mert annyinak kell érkeznie Panamá­ból és Chocóból, jobban mondva, Tumacóból, mert ott nap­jában fognak fegyvert, és ezek a meleg égövi katonák nagyon használ­hatók, ha jó messze vannak is a hazájuktól, mert ott érnek csak igazán valamit.

Úgy tetszik, hogy Chilében minden rendben van, és Peru számá­ra is kedve­zően alakul a helyzet. Mosqueráról csak annyit tudok, hogy megérkezett Buenos Airesbe. Remélem, hamarosan visszatér, mert itt az ideje, hogy megjöjjön; nagyon hasznos volt Buenos Aires-i tar­tózkodása a moqueguai vész idején, mert bizonyára sokat buzgólkodott, hogy Perunak segítségére legyen, noha eredménytelenül, mert Buenos Aires olyan bénult állapotban van, hogy pillanatnyilag mit sem remélhetünk tőle. Abban az országban csak Montevideón és a belviszályokon jár az emberek esze. Azt hiszem, hogy Brazília és Por­tugália civakodása miatt Montevideo Buenos Aireshez fog csatlakoz­ni. Ez a mi malmunkra hajtja a vizet, mert segíthetnek Perunak.

Ha – hála az innen-onnan érkező, gyors és gyakori híreknek – nem volnék tisztában az amerikai és európai közügyekkel, vigasztalan vol­nék, hogy Bogotáról semmit sem tudok, de ilyen körülmények közt a Földszorosról jövő hírek sok mindenért kárpótolnak. Egy pillanatig sem kétlem, hogy, ha Spanyolországban kitör a háború, valamelyik párt összefog velünk vagy közvetlenül, vagy az angolok közvetítésével. Ebből a gondolatból nagy erőt merítek. Mert én – mint tudja – min­dig ilyen erőt találok a béke és egyetértés gondolatában; még ki is nevetett a békemániámért.

A kongresszusról semmit sem tudok, még hallomásból sem; csak fölteszem, hogy összeült, mert ennek a világnak semmilyen kapcsola­ta sincs azzal. A szenátorok, akiknek a dolgát ön annyira a lelkemre kötötte, nem fognak oda menni, mert ezek az urak nem akarnak sem uralkodók, sem törvényhozók lenni, és azt mondják, amit Wamba, hogy inkább a halál, mint a trónus. Ezt a mérsékletet nem lehet leküz­deni, barátom, ez kiüti a fegyvert a kezünkből, és nem tagadhatjuk, hogy minden ember közt mi vagyunk a legmérsékeltebbek. Paran­csolni se akarunk, de azt se, hogy minekünk parancsoljanak. Egyesek a központi szabadságot nem akarják, mert az nagyon erős szabadság, és azt szeretnék, ha mérsékelné a szövet­ségi forma, mások meg törvé­nyeket nem akarnak hozni, hogy ne nehezedjen rájuk ilyen kemény munka és egy magasztos szerep pompája.

Tudja, hogy évek óta mit sem tudok Venezueláról? Legyen már olyan jó, hogy mondja meg Bricenónak, hogy írjon a családomról és barátaimról, ha tud valamit, és kérem, hogy ezeket a rólam szóló hí­reket is tudassa Bricenóval. Ezen az úton a nővéremnek, Maria Antóniának is utasítást küldök. Adja át Bricenónak.


Szívből üdvözli szerető barátja,

BOLÍVAR

A SZABADÍTÓ LEVELE
PARAGUAY DIKTÁTORÁHOZ
GASPAR RODRÍGUEZ DE FRANCIÁHOZ
AIMÉ BONPLAND FRANCIA TUDÓS
KISZABADÍTÁSÁT KÖVETELI BENNE

1823. OKTÓBER 22.

Lima, 1823. október 22.

GASPAR RODRÍGUEZ FRANCIA ÚR
ŐNAGYMÉLTÓSÁGÁNAK STB. STB.

Nagyméltóságú uram!

Kora ifjúságomtól fogva dicsekedhettem Bonpland úr és Hum­boldt báró barátságával, akiknek tudása többet használt Amerikának, mint valamennyi hódító együttvéve.

Most pedig sajnálattal értesülök róla, hogy szeretett barátomat, Bonpland urat ismeretlen okok miatt fogva tartják Paraguayban. Gya­nítom, hogy hamis jelentések szórhattak rágalmat erre a jeles tudós­ra, és a Nagyméltóságod irányítása alatt álló kormányt félrevezették ezzel az úrral kapcsolatban. Két körülmény is arra késztet, hogy Bonpland úr szabadon bocsátását kérjem Nagyméltóságodtól tisztelet­tel. Először az, hogy énmiattam jött Amerikába, mert én hívtam, hogy utazzon Kolum­biába, de amikor elszánta magát, és fölkereke­dett, a háborús viszonyok miatt kénytelen volt Buenos Aires felé ven­ni az útját; másodszor meg az, hogy ez a tudós hazám díszére válhat kiváló szellemével, ezért kérem Nagyméltóságodat, szíves­kedjék meg­engedni, hogy Bonpland úr Kolumbiába utazzék, amelynek kormánya élén állok, a nép akaratából.

Nagyméltóságod bizonyára nem ismeri a nevemet, sem az ameri­kai ügynek tett szolgálataimat, de ha megengednék, hogy' minden ér­dememet latba vessem Bonpland úr szabadsága érdekében, bátorkod­nám ezzel a kéréssel fordulni Nagy­méltó­ságodhoz. Kegyeskedjék meghallgatni a parancsnokságom alatt álló hadsereg által felszabadított négymillió amerikai kiáltó szavát, akik valamennyien velem együtt esedeznek Nagyméltóságod kegyelméért az emberiesség, a tudás, az igazság nevében, Bonpland úr nevében.

Mielőtt távozik a Nagyméltóságod uralma alatt lévő területről, Bonpland úr megesküdhet, hogy elhagyja a Rio de la Plata tartomá­nyait, hogy semmiképpen se okoz­hasson kárt Paraguay tartomány­nak, én pedig itt várok rá baráti szeretettel és tanít­ványi tisztelettel, de akár egész Paraguayig is elmennék, csak hogy kiszabadít­sam a legki­válóbb embert és a leghíresebb utazót.

Nagyméltóságú uram, remélem, hogy meghallgatja hő kérésemet, és azt is remélem, hogy leghívebb és leghálásabb barátai közé sorol­hat, ha csak az az ártatlan ember, aki olyan kedves nekem, áldozatul nem esik az igazságtalanságnak.


Uraságodnak készséges és odaadó híve,

BOLÍVAR

BOLÍVAR LEVELE EGYKORI
TANÍTÓJÁHOZ
SIMON RODRÍGUEZHEZ
ÖRÖMÉT FEJEZI KI, HOGY ISMÉT
AMERIKÁBAN TUDJA MESTERÉT
MÉLY HÁLÁVAL EMLÉKEZIK MEG
A TŐLE KAPOTT OKTATÁSRÓL
ÉS ARRÓL ELMÉLKEDIK
HOGY MILYEN MUNKÁT VÉGEZHET
SIMON RODRÍGUEZ
A FELSZABADULT ORSZÁGOKBAN

PATIVILCA, 1824. JANUÁR 19.

Pativilca, 1824. január 19.

[SIMON RODRÍGUEZ ÚRNAK]


Ó, Mesterem! Ó, barátom! Ó, Robinsonom! Ön Kolumbiában, ön Bogo­tá­ban, énnekem meg semmit se mondott, semmit se írt. Bi­zonnyal ön a leg­rend­kí­vü­libb ember a világon; más jelzőket is megér­demelne, de nem szaporítom őket, nem akarok udvariatlan lenni, ami­kor olyan vendégeket üdvözlök, aki az Óvilágból jön az újnak meglá­togatására; igen, hogy meglátogassa a hazáját, amelyet már nem is ismer, amelyet már elfelejtett, ha nem a szívében, hanem csak az em­lékezetében is. Senki se tudja nálam jobban, hogy ön mennyire szere­ti a mi drága Kolumbiánkat. Emlékszik rá, hogy mentünk fel együtt a Monte Sacróra Rómában, hogy azon a megszentelt földön esküt tegyünk hazánk szabadságának kivívására? Bizonyára nem felejtette el azt a napot, mely örök dicsőség számunkra, azt a napot, mely, hogy úgy mondjuk, valami jövendőbeli esküt előlegezett, a puszta remény­ség alapján, amelyre semmi okunk sem volt.

Ha oly távol volt is, mily közelről szemlélhetett ön engem, Meste­rem! Mily mohó kíváncsisággal figyelhette lépteimet, azokat a lépte­ket, amelyeket már jó előre éppen ön irányított! Ön szoktatta a szíve­met szabadságra, igazságra, nagyra, szépre. Azon az úton jártam, ame­lyet ön mutatott. Ön volt a vezetőm, ha valahol egy európai partvidé­ken üldögélt is. El se tudja képzelni, milyen mélyen a szívembe vésőd­tek azok a tanítások, amelyeket öntől kaptam; egy jottányit se hagy­hattam veszen­dőbe menni azokból a bölcs szavakból, amelyekkel meg­ajándékozott. Mindig ott lebegtek lelki szemeim előtt, úgy követtem őket, mint csalhatatlan útmutatóimat. Szóval látta a viselkedésemet, látta leírt gondolataimat, papíron megfestett lelkemet, és bizonyára mondogatta is magában: mindez az enyém, én ültettem ezt a nö­vényt, én öntöztem, én gyámolítottam zsenge korában, most pedig már erős, hatalmas és termékeny, íme a gyümölcsei; mind az enyém, hadd ízlelem őket a kertben, amelyet én ültettem be, hadd élvezem baráti karjainak árnyékát, mindehhez elévülhetetlen és kizárólagos jo­gom van.

Igen, kedves barátom, ön velünk van; ezerszer is boldog az a nap, amelyen ön Kolumbia partjaira lépett. Még egy tudós, még egy igaz ember koszorúzza Kolumbia fölemelt fejét, homlokát. Nem bírok magammal, úgy szeretném mdni, mik a tervei, milyen szándékok ve­zérlik; majd belepusztulok a türelmetlenségbe, főleg azért, mert nem tudom karomba szorítani önt; ha már nem tudok önhöz sietni, lega­lább ön siessen énhozzám; mit sem veszít vele; elbűvölten veheti szem­ügyre, hogy milyen mérhetetlen nagy hazája van, mit munkált ki a szabadítóknak, az ön testvéreinek győzedelmes vésője az önkény sziklaszirtjéből. Nem, nem fog betelni azoknak a képeknek, óriási dol­goknak, kincseknek, titkoknak, csodáknak a látvá­nyával, amelyekkel ez a büszke Kolumbia van tele. Jöjjön a Csimborasszóra, hágjon vak­merő lábbal a titánok lépcsejére, a fold koronájára, az új Világegyetem beve­hetet­len bástyájára. Onnan a magasból széttekinthet, és ha majd onnan látja az eget és a földet, bámulja a teremtett földi világ csodá­ját, elmondhatja: két örökké­valóság szeme rajtam: a múlté és a jö­vendőé; és a természetnek ez a trónusa, akár­csak teremtője, éppoly tartós, ronthatatlan és örök lesz, mint a Mindenség Atyja.

Ugyan honnan mondhatná el ezt ilyen magasra emelt fővel? Ön a természet barátja, jöjjön hát, és faggassa ki koráról, őseredeti életé­ről és lényegéről; abban a hanyatló világban, ennek a jóságos Anyának csak ereklyéit, hulladékait láthatta. Ott meggörnyeszti az évek, a nya­valyák és a dögletes emberi lehelet súlya; itt a szeplőt­len, szép hajadon várja, akit magának a Teremtőnek keze ékesített föl. Nem, a tisztá­talan emberi tapintás még nem hervasztotta el isteni bájait, csodálatos kelle­mét, érintetlen erényeit.

Barátom, ha ilyen ellenállhatatlan bájak se késztetik rá, hogy hoz­zám siessen, valami vonzóbb csalétekhez folyamodom. A barátságra hivatkozom.

Mutassa meg ezt a levelet az Alelnöknek; kérjen tőle pénzt a ne­vemben, és utazzon hozzám.

BOLÍVAR

A SZABADÍTÓ CIKKE
A CENTINELA EN CAMPANÁ-BAN
A NEMZETKÖZI HELYZETRŐL

HUAMACHUCO, 1824. MÁJUS 4.

VÁLASZ A LIMAI ÚJSÁGOKBAN KÖZÖLT
ÖSSZES HAZUGSÁGRA ÉS VÁGYÁLOMRA


Több külföldi újsággyűjteményt kaprunk Londonból, Jamaikából és Havan­nából; március 5-i újság a legfrissebb köztük; kivonatolunk belőlünk néhány cikket, ami rendkívül érdekes. De az egész lapkötegről ugyanezt mondhatjuk, mert fölöt­tébb fontos híreket tartalmaz. Lapunk terjedelme nem engedi meg, hogy akár a legnagyobb figye­lemre méltó írásokat is közöljük. Majd később közzétesszük a való­ban kiemelkedő cikkeket.

Szinte csodálatos módon minden európai újság egyetért az aláb­biakban:

Spanyolország. VII. Ferdinánd javában buzgólkodik, hogy új verme­ket ásson szánandó népének, és minden állampolgárra vonatkozóan az egyházi hatóságnak adta át a közönséges bíráskodás jogát: ugyanis a király elrendelte, hogy minden polgári és katonai hatóság adjon meg minden segítséget minden papnak, aki csak élni akar korlátlan bírói hatalmával a többi alattvaló fölött, hogy ezeknek a nyomorult rab­szolgáknak megjavítsa szokásait, és megtorolja vétkeit. Egyszóval Fer­dinánd egyetlen inkvizíció helyett 200 000 inkvizítort rendszeresí­tett, akiknek bíró­sága utcán, téren, lakóháznál ülésezik, vagy akárhol, ahol csak az emberi gyön­ge­séggel bizonnyal együtt járó bűnöket és er­kölcstelen cselekedeteket követnek el.

Annak a gyalázatos Ferdinándnak volt képe kegyelmet és megbo­csátást, szabad­elvű rendeleteket és engedményeket kihirdetni: a legün­nepélyesebb, a legszentségesebb nemzeti kötelezettségeket vállalta az angolokkal, amerikaiakkal és más nemzetekkel szemben, egészen az elmúlt év szeptemberének végéig. Önként, a maga jószántából, ahogy ő maga mondta; azután másnap, október 1-én mindent eltöröl, min­dent visszavon, és kijelenti, hogy ami volt, az mind semmi. Ilyen cso­dát még maga a Jóisten se tett idáiggy hát Riegót felakasztják, fel­négyelik, nagyokat és kisembereket egyaránt üldöznek, számkivetnek, bebörtönöznek. A kötelezettséget, amit a nemzetgyűlés vállalt, meg­tagadják. Az Egyesült Államokkal és Angliával kötött szerződéseket semmisnek nyilvánítják. A közületi adásvételek, a magán­szerződések, az érdemnek és az erénynek megadott elismerés, a megvalósított újí­tások, a szentesített törvények és rendelkezések, minden füstbe ment, ami volt, minden semmivé lett. Úgy tetszik, hogy a rombolás szelle­me fűti Ferdinándot, és a király mit sem akar tanulni az égtől, csak olyan akar lenni, mint a villám, ami mindent porrá sújt.

Franciaország. A francia kormány, amely alávaló árulást követ el a nemzetek törvényei és Spanyolország szentséges jogai ellen, szóval Franciaország magára hagyta, kárhozatos sorsára hagyta Spanyolor­szágot, vagyis átengedte Ferdi­nánd dühének, üldözői, a pokoli bíró­ság fekete csatlósai dühének. Angouléme her­ceg úgy tért vissza Fran­ciaországba, hogy fel volt háborodva Ferdinánd miatt, és úgy vitte magával csapatai nagy részét, hogy nem fegyverezte le az alkotmány­párti had­sereget, és nem verte szét a királypártiakkal harcban álló erős katonai csopor­tokat.

Végül kiderült, hogy Franciaország nem akarta visszataszítani Spa­nyol­országot a régi zsarnokságba, hogy vonakodott ellenségként be­vonulni Spanyol­országba, és hogy Orosz­ország késztette fenyegetés­sel erre a hitszegő és aljas lépésre. Tehát Orosz­ország a közvetlen fe­lelős ezért a szentségtörő háborúért. A jelek szerint Francia­ország ma­gába szállt, és következésképpen felismerte jól felfogott érdekeit: sem­mit sem akar Anglia ellenében, hogy bele ne bonyolódjék valami ka­tasztrófa­lánco­latba. Déli Amerika ellenében sem akar semmit, ahogy hivatalosan közölte a brit kormánnyal; tehát Franciaország felől sem­mitől sem kell tartanunk. Mintha már hajlana rá, hogy elszakadjon attól a gálád szövetségtől, amelyet Orosz­ország sző a népek ellen, mert Franciaország nem akar áldozatul esni vagy az orosz uralom­nak, ha Oroszország győz, vagy a brit befolyásnak, mert Nagy-Britannia mindent megtehet liberális elveivel, gazdagságával, hajóival és ha­daival. Franciaország azt mondja: két küzdő kolosszus közt, akármelyik győz is, én csak zsákmány leszek; így visszatér igazi politikájának útjára, és más nagy nemzetekkel együtt mint nagy, tehetetlen tömeg, Anglia és Oroszország közé akar állni. A jelek szerint Franciaország nem fog más részt vállalni a jelenlegi ügyben, csak a közvetítő békés szerepét.

Ausztria. Ausztria ugyanolyan szándékokat nyilvánított ki, mint Franciaország: nem akar háborút Törökországban, de Amerikában sem: mint a béke barátja, közvetítésre ajánlkozik. Ausztria hivatalos lapjai új viharokat jeleznek Európa keleti részén, de olyan sajnálkozó hangon, hogy ez nyilvánvalóvá teszi érzelmeiket; Ausztria ugyano­lyan okokból ugyanolyan szívvel, ugyanolyan szemmel ítéli meg ma­napság a helyzetet, mint Franciaország.

Poroszország. Poroszország mintha szenderegne Európa ellentétes érdekeinek ütközése közepette. Poroszország állítólag Ausztriával tart fenn szoros kapcsolatokat, hogy ellensúlyozza Sándor törekvéseit. Mindebből azt szűrhetjük le, hogy Európa türelmetlenül és kelletlenül viseli Oroszország hatalmi túlsúlyát, és hogy ebből az általános sem­legesség következik a brit befolyás vagy a kozákuralom meggátolása végett.

Oroszország. Oroszországnak egymillió katonája áll készen, hogy hadba vonuljon Törökország ellen, hogy majd később a törökök ne al­kal­mat­lan­kod­janak neki déli Európa tervezett meghódítása közben. Sándor rákényszerítette Francia­országot, hogy háborúba lépjen Spa­nyolországban. Sándor megnyerte magának Ferdinánd szívét, ő ta­nácsolja Ferdinándnak azokat a szörnyű intézke­déseket, amelyek még magát Titust is meggyűlöltetnék, és amelyek mindazt felül­múlják, amit annak előtte követett el a Bourbonok szörnyetege, a szerzetesek ki­rálya. Sándor tanácsolja Ferdinándnak Amerika újra­el­fog­la­lását, mint­ha ennek a két zsarnoknak természetfölötti hatalma volna, hogy a le­hetetlent is véghezvigye; mintha egy szabad világot bebörtönözhetne két zsandár, egy szibériai meg egy kasztíliai. Európában már nem ta­lált párthíveket Orosz­ország, ezért a nyomorú­ságos Spanyolország­ban kereste őket, az elkeseredettek utolsó menedékében.

Anglia. Anglia már belefáradt Lord Castlereagh-be, teljes változást hajtott végre a politikájában, odahagyta a legitimistákat, és a népek ügyét tette magáévá, mert a legitimisták éppoly igaztalanok, amilyen hálátlanok, a népek pedig éppoly ártatlanok, amilyen hálásak. Ennél­fogva Anglia Törökország ellen Görög­országot védelmezi, Oroszor­szág ellen Török­országot, Spanyol­ország ellen Ameri­kát, Portugália ellen Brazíliát, és ezt a két népet, a spanyolt és a portugált is védel­me­zi tulajdon királyaik ellen. Anglia már elismerte Déli Amerika füg­get­len­ségét, diplomáciai megbízottakat küldött az új köztársaságokba, tudomására hozta Euró­pának, hogy elhatározta ezeknek az új orszá­goknak támogatását; felhívta Spanyol­országot, hogy béküljön meg Amerikával, megkérdezte Franciaországot, hogy segíteni szándéko­zik-e vagy nem Spanyolországot a függetlenségiek ellen, Francia­or­szág pedig azt válaszolta, hogy NEM. Ugyanezt hozták Oroszország Császá­rának, valamint Ausztriának tudomására, és Ausztria ugyanazt felelte, amit Francia­ország, hogy nem hajlandó segítséget nyújtani Spa­nyolországnak. Anglia a hiva­talos lapjaiban azt tanácsolja gazdag keres­kedőinek, hogy bőkezűen hitelez­zenek Amerikának, de Spanyolor­szágnak ne nyújtsanak kölcsönt. Anglia mind Francia­országnak, mind Spanyolországnak tudomására hozta, hogy minden kísérletet, amely az új Amerikai Államok újrameghódítására irányul, úgy fog fel, mint az an­gol nemzetnek való hadüzenetet. Szóval jelenleg a brit politika a sza­badságra épül, minden valóságos érdekének alapjára. Angliának mit se kell félnie Spanyol­országtól, mert az mit se tehet, az európai száraz­föld többi részétől sem, mert pillanatnyilag Orosz­ország fenyegeti hatalmával Európát, és így minden aggodalmat feledtet, amit a brit befolyás kelthet azon a földrészen. Igaz, Orosz­ország meg akar ütközni Angliával, de hogy és mivel? Keleten ellensége van, Török­or­szág; Nyugaton Svéd­ország és Dánia reszket az oroszok karmai közt; Délen pedig az egész Európa Második Napóleonnak tekinti Második Sándort; ezzel szemben Anglia a nemzetek Függet­lenségének őreként lép fel, ezt diktálja mind kormányának természete, mind az ország természetes helyzete és minden lényeges érdeke, mely a kereskede­lem egye­te­mes­ségére, a nemzetek gazdagságára alapul, és mindez a szabadság gyümölcse.

Egyesült Államok. Amit Angliáról mondtunk, Észak-Amerikáról is ugyan­azt kell elmondanunk. Hatalmának alkotórészeivel összhang­ban ez a jeles köz­társaság a legnemesebb nyilatkozatokat volt hajlan­dó tenni: elismerte Déli test­vérei politikai létét, és úgy lépett a világ színe elé, mint egy bajnok, aki tetőtől talpig fölfegyverkezett Dél-Amerika védelmében a Szent Szövetség ellen. Kormánya hivatalosan közölte Oroszország Császárával azt a dicséretes elhatározását, hogy az Egyesült Államok iránt megnyilvánuló ellenséges cselekedetnek te­kint minden olyan fenyegetést, amely az amerikai nemzetek ellen irá­nyul. Ha így összefog a két legnagyobb tengeri, kereskedő és szabad nép, ugyan ki tehet bárnút is Amerika ellen, amely a maga erejéből is meg tudja védeni magát a földkerekség minden zsarnokának cselveté­sei ellen?

Portugáliáról semmit se mondunk, mert most is semmi, és a jö­vőben is semmi lesz Brazília nélkül, amely akadálytalanul halad a füg­getlenség útján.

Ebben a tömören, de pontosan felvázolt helyzetben mit remélhet­nek Peru új hódítói? Az egész természet ellenük esküszik: rikoltozhatnak bűnös terveikről, tulajdon fülükig is alig hallatszik el; senki se hallgat rájuk. Az igájuk alatt nyögő népek dühödten cibálják szolga­ságuk zabláját, és mihelyt feltűnik a szabadító had­sereg, tüstént le­rázzák a rabigát. Ezek a népek halálos türelmetlenséggel várják meg­váltásuk napját. A spanyol királypártiaktól kapott támogatás oly gyat­ra és oly silány, mint hatalmuk alapja. Egy zsarnok, akit gyűlöl a né­pe, egy nemzet, amelyből csúfot űz a föld. Európában polgárháború emészti őket; maguk az elvek, maguk a dolgok marcangolják ennek a szörnyűséges nemzetkeveréknek a szívét, amelyhez semmi sem fogha­tó a múltban, az emberek történelmében. Bámulatos! A világ legna­gyobb politikai hatalma tizenöt esztendő alatt eltűnt a föld színéről, és ez a változás mintegy varázsütésre következett be. A mérhetetlen Amerika ismét az lett, aminek Isten teremtette, és szólítja a Világot, hogy örvendjen Amerika új keletű életének. Ez a megejtő látvány úgy magával ragadja az embert, hogy senki sem tudott ellenállni neki.

Azzal zárjuk hát ezt az áttekintést, hogy Anglia, az Egyesült Álla­mok és az egész Újvilág a leghatározottabban támogat bennünket a spanyol Peru ellen. Hogy Oroszország még nem döntött, bár Sán­dor nem rokonszenvez a szent szabad­sággal; különben sem tehet sem­mit Amerikában, hiszen a világ legnagyobb hajó­hadával találja szem­ben magát; hogy a többi európai nemzet örömmel látja, hogy mi­lyen hatalmas piac nyílik meg kereskedelmük előtt, és hogy csak Spa­nyol­országnak érdeke a pusztulásunk, de, akár a mesebeli fogatlan kí­gyó, hiába próbálja marcangolni az acélos Amerikát. Egy vas nélkül, egy hajó nélkül és szolgalelkű katonák nélkül ugyan mit tehet ez a halódó, mérgesszipirtyó? Semmit!!! Semmit!!! Semmit!!!

(SIMON BOLÍVAR)

A TRUJILLÓI EGYETEM ALAPÍTÁSA

PERU, 1824. MÁJUS 10.

SIMON BOLÍVAR
KOLUMBIA SZABADÍTÓ ELNÖKE,
A PERUI KÖZTÁRSASÁG
MEGHATALMAZOTT DIKTÁTORA STB. STB.

Tekintve,

1° – Hogy a Köztársaság Politikai alkotmányának 184. Cikkelye értelmében a Tartományi székhelyeken Egyetemnek kell lennie, mert ez az egyik leghathatósabb eszköz a közművelődés előmozdítására, márpedig nagyrészt a közművelődéstől függ a társadalmi jogok fenn­tartása és biztosítása;

2° – Hogy Trujillo Tartomány lakosságának nincs része semmi­lyen más oktatásban, csak abban, amit sok idő és fáradozás árán lehet megszerezni székhelyének Szemináriumában;

3° – Hogy az említett Tartomány Járásai sokat érdemelnek a Ha­zától az ügy iránt tanúsított hűségük miatt és a miatt a sokféle fontos szolgálat miatt, amit a Szabadító Hadseregnek tettek a Köztársaság legszorongatottabb helyzetében, elhatároztam és


ELRENDELEM:


1. Cikkely – Nyilvánítsák megalapítottalak az Egyetemet, amely­nek az Alkotmány 184. Cikkelye értelmében kell működnie Trujillo városában mint a Köztársaság egyik Tartományának székhelyén.

2. Cikkely – Ez az intézmény a Salvador Kollégiumban és templo­mában fog székelni, termeinek rendeltetését pedig az említett Egye­tem Rektora fogja meg­ha­tá­roz­ni, aki is Doktor Don Carlos Pedemonte Főesperes lesz.

3. Cikkely – Á Rektor majd dón Hipólito Unanue, dón Manuel Lorenzo Vidaurre és dón Manuel de Viliarán doktor segítségével fog­ja megalkotni a megfelelő alapszabályokat, és a lehető legrövidebb időn belül a Kormány elé fogja terjeszteni őket abban az értelemben, hogy létre kell hozni az Egyházi, egzakt és természettudományok, a Köz- és Államjog, a Bölcselet és a Széptudományok oktatását, rend­szeres terv alapján, amely összhangban áll az üdvös elvekkel és a kor­szerű felfedezésekkel.

4. Cikkely – Az Egyetem pénzalapját a Jezsuitáknak minden Trujillo Tartományban élvezett javadalma alkotja, amit csak más cél­ra nem szánt a Kormány; továbbá az Egyházkerületben lévő olyan Laikus Nővéri Javadalmak, amelyek Állami kezelésben vannak, s a mondatott misék díja; a Trujillóban nevelőintézetek céljára hagyo­mányozott emlékalapítványok; a végzős növendékek letétei vagy há­lapénzei, valamint az az összeg, amellyel most hajlandók a Püspökség világi és szerzetes Papsága, a Közületek és a családapák hozzájárulni hazafiságból és az Ország művelésére irányuló törekvéstől vezéreltet­ve; az ő nevük és felajánlásaik közhírré tétetnek a Gacetá-ban.

5. Cikkely – Az előző Cikkely rendelkezésétől függetlenül az Egy­házi Tanács és a Városi Elöljáróság felhatalmazást kap, hogy mindket­tő terjessze be a maga tervezetét ezeknek a pénzalapoknak növelésé­re, hogy kellőképpen megfizessék a tanárokat, és fedezzék a testület egyéb szükségleteit.

6. Cikkely – A Rektor széles körű felhatalmazást kap, hogy járjon el az Egyetem megszervezése és megnyitása végett, és legyen tudatá­ban, hogy olyan munkában fáradozik, amely a Kormánynak különös­képpen a szívén fekszik.

Nyomassák ki, adassák ki és tétessék közhírré.

Kelt Huamachucóban, a Főhadiszálláson, 1824. május 10-én. – A Köztársaság 3. évében.

SIMON BOLÍVAR

Öméltósága megbízásából

JOSÉ SÁNCHEZ CARRIÓN

A PANAMAI KONGRESSZUS ÖSSZEHÍVÁSA

LIMA, 1824. DECEMBER 7.

Lima, 1824. december 7.

(KOLUMBIA, MEXIKÓ, RÍO DE LA PLATA CHILE
ÉS GUATEMALA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK)

Nagy és jó barátom!

Tizenöt évig folytattunk áldozatos küzdelmet Amerika szabadsá­gáért, hogy lét­re­hozzuk azt a biztonsági rendszert, amely békében és háborúban új életünk vé­dő­pajzsa lesz, cs már itt az ideje, hogy az amerikai köztársaságokat, az egykori spa­nyol gyarmatokat összefűző érdekek és kapcsolatok olyan alapra támasz­kod­janak, amely tartóssá, ha lehetséges, örökössé teszi ezeket a kormányokat.

Ennek a rendszernek a kialakítása és egy ilyen nagy politikai kép­ződmény hatalmának megszilárdítása egy olyan magasztos tekintély­re váró munka, amely irá­nyítja kormányaink politikáját, s amelynek befolyása fenntartja kormányzati elveink egyön­tetű­ségét, s amelynek puszta neve lecsendesíti viharainkat. Ez a tiszteletre méltó tekintély csakis olyan meghatalmazottak gyűlése lehet, akiket köztársaságaink neveznek ki, és akik annak a győzelemnek a jegyében gyűlnek össze, amelyet fegyve­reink vívtak ki a spanyol hatalom ellen.

Ezekkel a gondolatokkal mélységesen áthatva, mint Kolumbia köz­társaság elnöke 1822-ben felhívtam Mexikó, Peru, Chile és Buenos Aires kormányát, hogy' alkossunk szövetséget, és a Panamai Földszoroson vagy más, többségi határozattal kiválasztható helyen hívjuk össze minden állam meghatalmazottainak gyűlését, „hogy tanácsot ad­jon a nagy összetűzésekben, módot adjon kapcsolattartásra a közös veszélyekben, hű tolmács legyen a nyilvános egyezkedésben, ha bo­nyodal­mak adódnak, és végezetül, hogy békéltető legyen viszályaink­ban.”

Peru kormánya abban az évben július 6-án szövetségi és társulási szerződést kötött Kolumbia teljhatalmú megbízottjával; ebben a két fél jószolgálati feladatokra vállal­kozott az egykori Spanyol-Amerika kormányainál, hogy mind annyiunkat be­kap­csolja a megállapodásba, és így megvalósuljon a társult államok közgyűlése. Hason­ló egyezményt kötött 1823. október 3-án Mexikóban Kolumbia rendkívüli mexikói kiküldötte, és alapos okunk van azt remélni, hogy a többi kormány is hallgatni fog a legfontosabb érdekei szavára.

Ha tovább halogatnánk a ténylegesen már társult köztársaságok teljhatalmú meg­bízottainak közgyűlését, egész addig, amíg a többiek is nem csatlakoznak, meg­fosz­tanánk magunkat azoktól az előnyök­től, amelyekkel már összeülésétől fogva járna ez a gyűlés. Ezek az elő­nyök bámulatosan növekedni fognak, ha szemügyre vesszük, hogy milyen képet mutat a politikai világ, különösképpen az európai föld­rész.

Mexikó, Kolumbia és Peru meghatalmazottainak összeillése ki tud­ja, meddig elodázódnék, ha maguk közül a szerződő felek közül nem mozdítaná elő az egyik; hacsak nem valami új és külön megállapo­dásra várunk e nagy cél megvalósításának idejével és helyével kapcso­latban. Tekintve a bennünket elválasztó távolság okozta nehéz­sége­ket és késedelmeket, valamint a közérdekből fakadó más magasztos oko­kat, erre a lépésre szántam el magam, azzal a céllal, hogy elősegít­sem meg­hatal­mazot­taink haladéktalan összeülését, amíg a többi kor­mány a már folyamatban lévő elő­készületekkel foglalkozik, küldöttsé­gének összeállításával és kinevezésével.

Ami a gyűlés összeülésének időpontját illeti, bátorkodom úgy vél­ni, hogy sem­mi akadálya sem lenne, hogy akár a mai naptól számított fél éven belül meg­való­suljon; és azzal is bátorkodom kecsegtetni ma­gamat, hogy az a hő óhaj, amely min­den amerikait eltölt, hogy felma­gasztalja Kolumbusz világának hatalmát, csök­ken­teni fogja azokat a nehézségeket és késedelmeket, amelyeket a minisz­tériu­mi előkészüle­tek okoznak, és a különböző államok fővárosa és a gyűlés központi szék­helye közt lévő távolság.

Ha a világ fővárost akarna választani, úgy tetszik, hogy a Panamai Földszoros volna megfelelő erre a dicső sorsra, mert a földkerekség közepén terül el, egyfelől Ázsiára, másfelől Afrikára és Európára te­kint. A fennálló egyezményekben Kolum­bia kormánya fel is ajánlot­ta a Panamai Földszorost erre a célra. A Földszoros egyenlő távol­ságra van a végektől, ezért ez lehetne a társult államok első gyűlésének ideiglenes székhelye.

Magam is csatlakozom ezekhez a véleményekhez, és szíves örö­mest küldöm Panamába ennek a köztársaságnak a megbízottait, mi­helyt lesz szerencsém meg­kap­ni a kívánt választ erre a körlevélre. Bi­zonnyal semmi sem teljesíthetné úgy szívem forró vágyát, mint a tár­sult kormányok hozzájárulása, amit remélek, hogy meg­való­sít­suk Amerikának ezt a magasztos ünnepét.

Ha Méltóságod nem kegyeskedik csatlakozni ehhez a tervhez, mondhatom, óriási késedelmet és károkat fogunk szenvedni, pedig a mozgásban lévő világ mindent siettet, és rovásunkra is siettethet.

A meghatalmazottak első értekezletein ünnepélyesen, többségi aka­rattal lehet meghatározni a gyűlés székhelyét és jogkörét; és akkor mindent elérünk.

Azon a napon, amikor meghatalmazottaink kicserélik megbízóleve­lüket, el­évül­hetetlen korszak kezdődik el Amerika diplomáciai törté­netében. Száz évszázad múltán, ha majd az utókor közjogunk erede­tét kutatja, és megemlékezik azokról az egyez­ményekről, amelyek el­döntötték a sorsát, tisztelettel fogja számba venni a Föld­szoros jegy­zőkönyveit. Meg fogja találni bennük az első szövetségek tervét, amely a világhoz fűződő kapcsolataink menetét szabja meg. Akkor ugyan mi lesz majd a Korinthoszi Földszoros a Panamaihoz képest?


Nagy és jó barátja,

SIMON BOLÍVAR

JÓSÉ SÁNCHEZ CARRIÓN
Miniszterelnök és Külügyminiszter

SANTANDER TÁBORNOKHOZ ÍRT LEVÉL,
AMELYBEN BOLÍVAR AMERIKA
ÁLTALÁNOS POLITIKAI HELYZETÉVEL
FOGLALKOZIK ÉS AZOKRA
A TANULMÁNYOKRA IS KITÉR
AMELYEKET Ő MAGA FOLYTATOTT
IFJÚKORÁBAN

AREQUIPA, 1825. MÁJUS 20.

Arequipa, 1825. május 20.

E. DE P. SANTANDER TÁBORNOK ÖMÉLTÓSÁGÁNAK

Kedves Tábornok úr!

Elizáidé ezredes, La Mar tábornok unokaöccse, Kolumbia tisztje, valamint Guayaquil szülötte, küldöttségbe megy önhöz, és magával vi­szi azokat a zászlókat, amelyeket a Sucre tábornok parancsnoksága alatt harcoló szabadító hadsereg zsákmányolt az ellenségtől.

Sucre tábornoktól úgy hallom, hogy kimerítően ír önnek a hadse­reg minden dolgáról, és én nagyon örülök, hogy ön is értesül a csapa­tok jelenlegi és valóságos helyzetéről.

Gondolom, elég kellemetlenül érintette, hogy hiába várja azokat a jelentéseket és tájékoztatásokat, amelyeket minden kormány joggal elvár a szolgá­latá­ban álló csapatoktól; de ne csodálkozzon úgy rajta, gondolja meg, hogy én köze­lebb vagyok a csapatokhoz, mégis csak bizalmas levelekből tudok valamit róluk, mert se Sucre tábornoknak, se énnekem nincs vezérkarunk, egyáltalán senkink sincs, aki elláthat­ná ezt a munkát. Több mint ezer mérföldön terül el az az ország, ahol tevékenykedünk, de csak négy emberünk van egy-egy nagyon fontos feladat elvég­zésére. Egyszerre két köztársaságot hozunk létre, hódítjuk, szervezzük őket; politikai gondok közt élünk, mert az iga­zság és a tapintat olyan megfontoltságot követel tőlünk, hogy arra tekintettel kell lennünk. Eelső-Peru valamikor a Buenos Aires-i alkirálysághoz tartozott, és annak a köztársaságnak a kongresszusa sem­mit sem határoz el véglegesen és világosan. Nem hagyhattuk az orszá­got se az ellenség, se a fejetlenség martalékául. Ezek a tartományok nem akarnak se peruiak, se argen­tinok lenni, hanem függetlenekgy aztán fő a fejünk, hogy sértetlenül kivágjuk magunkat ebből az ép­poly szövevényes, mint nehéz helyzetből. Egész politikámat a jóhi­szeműségre alapozom, ezért tisztes eredményt várok.

Jövő február 10-re összehívattam a perui kongresszust, hogy a pe­rui kép­vi­selet megtárgyalja a vitás ügyeit szomszédaival. Mihelyt ezt elintézem, Kolumbiába megyek, gondtalanul élek pár hónapig, azután meg tovább vonulok, akárhová, csak Kolumbiában nem maradok. Ha a kormány hajlandó Mexikóba küldeni mint dip­lo­má­ciai megbí­zottat, örülni fogok, mert Mexikó végeredményben kellemes, egészsé­ges és független ország.

Mexikóról jut eszembe: egy victoriai barátomtól levelet kaptam, nagyon kér, hogy legyen már valami abból a szövetségből; ebből a célból én meg a perui kormányt kértem, hogy képviselői siessenek a Földszorosra, ugyanaz a barátom azt mondja, hogy Mexikó énrám fog szavazni, engem akar az Unió genera­lisszi­muszá­nak. Én nem kí­vánom ezt a generálisságot, ha nagyon hízelgő is, és nagyon köszö­nöm, hogy a mexikóiaknak ilyen jó véleményük van rólam. Kérve ké­rem, tájékoz­tassa a képviselőket a Földszoroson, hogy semmiképpen se úgy állapodjanak meg, hogy egy kolumbiai tábornokot, kiváltkép­pen engem nevezzenek ki a szövetség katonai parancsnokává. Ez nem méltányos lépés, mást se érünk el vele, csak vetél­kedést, bosszúságot.

Sose feledje azt a három politikai tanácsot, amit adni bátorkod­tam önnek: először, hogy nem kell bevennünk a szövetségbe Rio de la Platát; másodszor, hogy az Egyesült Államokat sem, és harmad­szor, hogy Havannát nem kell felszabadítani. Ezt a három dolgot na­gyon fontosnak tartom, mert azt hiszem, hogy a szövet­ségünk úgy is tökéletesen megáll a lábán, ha nem terjeszkedik a Déli és Északi végekig, és nem hoz létre egy másik Haiti köztársaságot. A spany'olok felől már nem fenyeget veszély bennünket, de bezzeg fenyeget az an­golok felől, mert azok minden­hatók, és ennélfogva félel­metesek. Ha­vannát illetően meg kell mondanunk Spanyolországnak, hogy, ha bé­két nem köt, hamarosan elveszíti két nagy szigetét. Ezt már említet­tem önnek, de most megismétlem, hátha nem kapta meg a levele­met. Sucre tábornok nagyon szeretné, ha létrejönne ez a hadi vállal­kozás, de még nem tudtam találkozni vele, hogy kifejtsem neki a né­zeteimet.

Mihelyt Callaót bevesszük, ami augusztusban megtörténik, 3000 Déli katonát küldök a Földszorosra a kolumbiai csapatokból. Előbb nem, mert nem tudom, hogy ön hamarosan a Földszoroson lesz-e, és mert a hajóraj, amelynek szállítania kell őket, most Callaót tartja zár alatt. De azért, ha máris akarja őket, csak szóljon, bár nem hiszem, hogy egyelőre szükség volna rájuk. Még nem tudom pontosan, hogy ki megy ezekkel a csapatokkal, sem azt, hogy melyik zászlóaljak lesz­nek, mert ez a pillanatnyi döntéstől és a csapatok állapotától függ. Mindenesetre akkorra ön meg­kapja ezeket a csapatokat, és többet is, ha kíván; ott használja fel őket, ahol jó­nak látja, számíthat rá, hogy egészséges testű és lelkű emberek lesznek, és nagyon hasznosak azokban az országokban, amelyeket a forradalom ragálya fenye­get; de persze amíg nem alkalmazkodnak az éghajlathoz, és amíg nem tudják ellát­ni az erős helységek őrségét, ezt ismételten elmondom, Turbacóba, vagy Ocanába, Valenciába, vagy Caracasba helyezzék őket. Ebben a tekintetben tegyen előzetes intéz­kedéseket, de nemcsak 3000 ember­rel, hanem másik 3000-rel kapcso­latban is, akik útnak indulhatnak, ha ön kéri: mindannyian déliek. Különben ne számít­son rá, hogy több is mehet, hacsak cundinamarcai és venezuelai veteránok nem, akik Délen éppen olyan hasznosak lehetnek, mint Cundinamarcában, ahol oly kiváló hazafias szellem uralkodik, hogy az kétségkívül méltó rá, hogy belőle fakadjon a kolumbiai lelkület.

Egy hete érkeztem ebbe a városba. Elég szép vidék, és rokonszen­ves embe­rek lakják. Kolumbiai honfitársainkkal olyan jól bántak itt azelőtt, hogy azoknak úgy megtetszett, hogy énnekem már azt a gon­dolatot sugallták, hogy ez a város még Limával is vetélkedhet, de ez tévedés: láma műemlékei többet érnek, mint Arequipa ragyo­gása. Ez a város bájos pásztorlány, Lima pedig szépséges nagyasszony, akit ki­fosz­tottak a tolvajok, és aki felett kissé eljárt az idő; de azért, ha az Inkák városa na­gyobb is, Arequipa Peru második városa. Még tizenöt-húsz napot töltök itt, el­ren­de­zem az itteni dolgokat, mert elég nagy zűrzavar uralkodott. Azután Cuzcóba megyek, fel akarom keresni a Nap templomát és az Inka romokat és abban a tarto­mányban is ren­det csinálok, mert nyilván ott sincs valami nagy rend. Augusz­tusban át­megyek Felső-Peruba.

Megszemléltem itt a larai hadosztályt: 3500 ember a lehető leg­jobb körül­mények közt, azt mondják, ugyanilyen a córdobai hadosz­tály is. Ezek a csapatok jól fel vannak ruházva, jól fizetik, jól táplálják őket: a kolumbiai hadosztály három hónap alatt több mint félmillió­ba, vagy ki tudja, talán sokkal többe került. Csak itt több mint négy­száz­ezer durót adtunk ki rájuk. Így hát az egész kolumbiai hadsereg eddig egymillió pesóba is belekerülhetett az idén az élelmezést nem is számítva, mert azt majdnem teljesen a lakosságtól kapta. Meg is ér­demli ez a szép hadsereg: most várok kétmillió pesót Angliából, hogy kiegészítsem a zsoldját, minden hátra­lékot kifizetünk.

Mellékelek egy rendeletet, ami Felső-Perura vonatkozik: a Buenos Aires-iek ugyanazt kívánják, amit azok a tartományok: mindenki azt akarja, hogy a népakarat döntsön, ezért cn sem tiltakoztam ellene, sőt én kívántam legjobban, és csak azért nem tartattam már előbb népszavazást, mert nem volt határozott felhatalmazásom rá a kong­resszustól. Ma azért adtam ki ezt a rendeletet, hogy kedvére tegyek Rio de la Platának, mert meg vagyok győződve róla, hogy ez a barát­ságos lépés semmilyen kárt nem okoz majd Perunak.

Legyen szíves, állapodjon meg a limai kormánnyal annak a 3000 embernek a dolgában, akinek a Földszorosra kell mennie, mert ami­kor az ön határozata megérkezik, én valószínűleg Felső-Peraban le­szek; Callaóból kell hajókat küldeni értük, mert ezen a partvidéken nagyon kevés van, eddig nagyon gyér volt itt a kereskedelem, a spa­nyolok nem engedték, hogy megnyissák ezeket a kikötőket.

Örömmel olvastam a Morning Chronicle egyik cikkében, hogy elis­merték Kolumbiát és Mexikót, és késeibb Buenos Airest is el fogják is­merni. Chiléről azt mondja, hogy az angol kormánynak nincsenek megbízható értesülései róla, Peruról és Guatemaláról pedig nem mond semmit; de majd mond Ayacucho után, az remek közvetítő és nyomós politikai érv. Azt is végtelen örömmel olvas­tam, amit önről mond Mr. de Mollien. Igazában mégiscsak hízelgő, ha egy szolga­lel­kű, ravasz gót megdicsér egy hazafit, aki egy köztársaság élén áll. Azt mondja, hogy önnek kivételes tehetsége van az alkudozásra. Ez egy olyan európai véleménye, aki okoskodik, hiszen azért fizetik, hogy kedvükben járjon az új álla­moknak. Nagy örömöt szerzett nekem ez a megjegyzés, amit önről tett ez az úr. Amit énrólam mond, az ködös, hamis és igaztalan. Ködös, mert nincs tekintettel a tisztemre, amit betöltők; hamis, mert olyan fölényességet tulajdonít nekem, ami nincs bennem; és igaztalan, mert nem felel meg a valóságnak, hogy nagyon elha­nyagolt neveltetésben részesültem, hiszen anyám és gyámjaim mindent megtettek, ami csak lehetséges, hogy tanuljak: hazám legki­válóbb nevelőivel taníttattak. Ismeri Robinsont, őtőle tanultam írást-olvasást és nyelvtant; irodalomra és földrajzra híres honfi­társunk, Bello oktatott; csak az én kedvemért számtani akadémiát szervezett Andújar atya, aki nagyon nagyra tartotta Humboldt bárót. Azután Európába küldtek, hogy a San Fernando akadémián folytassam számtani tanul­mányaimat, idegen nyelveket is tanultam kiváló madridi tanároktól; egész nevelésemet a tudós Uztariz őrgróf irányította, az ő házában laktam. Egészen kis gyerek koromban, talán még túl korai is volt, ví­vó-, tánc- és lovaglóleckéket kaptam. Kétségtelen, hogy nem tanul­tam Arisztotelész filozófiáját, sem a bűn és a tévelygés törvényköny­veit; de meglehet, hogy Mr. de Mollien nem tanulmányozott olyan alaposan, mint én olyan szerzőket, mint Locke, Gondilláé, Buffon, D’Alambert, Helvétius, Montesquieu, Mably, Filangieri, Lalande, Rousseau, Voltaire, Rollin, Berthot és az ókor minden klasszikusa, köztük bölcselők, történetírók, szónokok és költők, és Spanyolország, Franciaország, Olaszország minden modern klasszikusa és az ango­lok nagy része. Mindezt nagyon bizalmasan mondom önnek, nehogy azt higgye, hogy szegény elnöke olyan rossz neveltetést kapott, ahogy Mr. de Mollien mondja; ha különben semmi is az, amit tudok, azért úgy neveltek, ahogy csak lehetett egy előkelő gyereket Amerikában a spanyol uralom alatt.

Azt mondják, hogy bőbeszédű vagyok; inkább azt mondanám, hogy nem vagyok szabatos, mert csakugyan nem vagyok az, a heves­ségem, hirtelenségem és türelmetlenségem miatt; nem tudom, hogy lehetne bőbeszédű egy türelmetlen és heves ember. Én, ha rendetlenül és összevissza is, kevés szóba sűrítem a gondolatokat.

Tábornok úrnak szívbéli barátja,

BOLÍVAR

GONDOLATOK
A PANAMAI KONGRESSZUSRÓL

1826

A Panamai Kongresszuson Amerika minden képviselője és O Brit Felsége Kor­mányának egy diplomáciai megbízottja fog összeülni. A jelek szerint ez a Kong­resszus arra hivatott, hogy a legszélesebb, vagy legrendkívülibb, vagy legerősebb szövet­séget hozza létre, amely va­laha is volt a világon. A Szent Szövetségnek nem lesz akkora hatalma, mint ennek a szövetkezésnek, feltéve ha Nagy-Britannia haj­lan­dó részt venni benne, mint Alapító Tag. Az emberiség ezerszer is megáldaná ezt az egészséges szövetséget, és mind Amerika, mind Nagy-Britannia learatná a gyü­möl­cseit. Közjogi szabályzatra tennénk szert, ehhez iga­zíthatnák általános magatar­tásukat az államok és társadalmak.


1. – Az új világ önálló országokká szerveződnék, és mindet szö­vetségbe fogná egy közös törvény, amely meghatározná külső kap­csolataikat, és állandó közgyűléssel biztosítaná tartós rendjüket.

2. – Ezeknek az új Államoknak a léte új biztosítékot kapna.

3. – Angliára tekintettel Spanyolország békét kötne, a Szent Szö­vetség pedig elismerné a születő országokat.

4. – A belső rend minden egyes országon belül is és a különböző Államok egymás közti viszonyában is sértetlenül megmaradna.

5. – Egyikük se lenne gyenge a másikhoz viszonyítva, egyikük se lenne erősebb, mint a többi.

6. – A dolgoknak ebben az igazán új rendjében tökéletes egyen­súly jönne létre.

7. – Közös erővel lehetne fellépni annak az országnak a védelmé­ben, amelynek külső ellenség vagy felforgató csoportok miatt gyűl­ne meg a baja.

8. – A származás és bőrszín különbözősége elvesztené szerepét és jelen­tőségét.

9. – Amerika nem félne többé attól az iszonyú szörnyetegtől, amely elnyelte Santo Domingo szigetét; de az őslakók számbeli túlsúlyútól se félne.

10. – Egyszóval a szabadság és a béke szent jegyében valósulna meg a társadalmi reform, de szükségképpen Angliának kellene egyen­súlyban tartania ezt a mérleget.

Nagy-Britannia kétségkívül tekintélyes előnyökre tenne szert ezzel a megoldással.

1. – Európában fokozatosan növekednék a befolyása, és döntései sorsszerű érvényre jutnának.

2. – Amerika olyan lenne neki, mint valami dús kereskedő-para­dicsom.

3. – Amerika őrajtuk keresztül tartaná a kapcsolatait Ázsiával és Európával.

4. – Az angolok egyenlő jogokat élveznének az amerikai állampol­gárokkal.

5. – A kölcsönös kapcsolatok révén a két ország idővel egyenlővé válnék.

6. – Az amerikaiak a brit jellemet és a brit szokásokat tekintenék jö­vendő létük mintaképének.

7. – Századok múltával talán az egész világon csak egyetlen ország lenne – egy szövetségi állam.


Ilyen gondolatokat forgatnak a fejükben a legmagasabb rangot vi­selő némely amerikaiak, türelmetlenül várják, hogy ez a terv napi­rendre kerüljön a Panamai Kongresszuson, mert ez lehet az az alka­lom, amikor megszilárdul az egység az új államok és a Brit Birodalom közt.

A SZABADÍTÓ LEVELE
JÓSÉ ANTONIO PÁEZ TÁBORNOKHOZ
BOLÍVAR VISSZAUTASÍTJA
A NEKI TULAJDONÍTOTT
„BONAPARTISTA” TERVEKET

LA MAGDALÉNA, 1826. MÁRCIUS 6.

JÓSÉ ANTONIO PÁEZ VEZÉNYLŐ TÁBORNOK ÚR
ÖMÉLTÓSÁGÁNAK

Kedves tábornok úr, kedves barátom!

Megkaptam a múlt év október 1-jén kelt nagyon fontos levelét, amit Guzmán úrral küldött, akit némi meglepetéssel fogadtam és hall­gattam meg, mert rendkívüli küldetésben jár. Ön azt mondja, hogy Kolumbia majdnem ugyanolyan helyzetben van, amilyenben Fran­ciaország volt, amikor Napóleon Egyiptomban tartózkodott, és én is biztosan azt mondom, amit Napóleon: „Mentsük meg a hazát, mert a baj­ke­verők elveszejtik.” Mi tagadás, az ön levelét majdnem teljes egészében az igazság dik­tálta, de az igazság egymagában nem elegen­dő egy terv sikeréhez. Azt hiszem, hogy ön nem elég elfogulatlanul ítélte meg az emberek és a dolgok helyzetét. Kolumbia sem Francia­ország, én sem vagyok Napóleon. Franciaországban sokat gondol­kodnak és még többet tudnak, a lakosság egyöntetű, és ráadásul a há­ború a szakadék szélére sodorta az országot. Nem volt más nagy köz­társaság, csak a francia, pedig azelőtt Francia­ország mindig királyság volt. A köztársasági kormány elvesztette a hitelét, és úgy lezüllött, hogy mélységes utálat vette körül. A Francia­országot kormányzó ször­nyetegek egyaránt kegyetlenek és tehetségtelenek voltak. Napóleon nagy volt, egyedülálló, és ráadásul rendkívül becsvágyó. Itt nincs sem­mi ilyesmi. Én nem vagyok Napóleon, nem is akarok az lenni; Cae­sart sem akarom utánozni, még kevésbé Iturbidét. Ezeket a példákat méltatlannak tartom a dicső­sé­gem­hez. Emberi büszkeség még nem kapott annál becsesebb címet, hogy Szabadító. Akkor már nem lehet ennél alább adni. Különben is a mi népünkben nincs semmi francia, semmi, de semmi. A Köztársaság fölemelte az országot, dicső­séget és jólétet szerzett, törvényeket és szabadságot adott neki. Kolumbia vezetői se nem Robespierre-ek, se nem Marat-k. Amikor a remény megszületik, már megszűnt a veszély: ennélfogva semmi sem követel ilyen lépést. Kolumbiát köztársaságok veszik körül, és Kolumbia so­se volt királyság. Egy trón magassága és ragyogása egyaránt rémítő lenne. Odalenne az egyenlőség, és a nép zászlaját minden jogától megfosztaná egy új arisztokrácia. Szóval, barátom, nem vagyok képes belátni, hogy annak a tervnek, amit Guzmántól hallok, értelme volna, és arról is meg vagyok győződve, hogy olyan emberek sugalmazták, akik Napóleont és Iturbidét a magasba emelték, kihasználták a sze­rencséjét, majd elhagyták a veszélyben, vagy, ha jóhi­sze­műen gon­dolják is, amit javasolnak, higgye el, akárhogy is, akármilyen elvet vallanak is, kelekótyák, vagy túlzó nézeteik vannak.

Őszintén megmondom, hogy nem jó ez a terv se önnek, se ne­kem, se az országnak. De azért azt hiszem, hogy a következő idő­szakban, amikor alkotmány­reformmal foglalkozunk, jelentős alkot­mány-módosításokat hajthatunk végre a jó konzervatív elvek szellemé­ben, de úgy, hogy egyet se sértsünk meg az alapvető köztársasági sza­bályok közül. Elküldök önnek egy alkotmánytervezetet, amit a Bolí­viai köztársaságnak készítettem; az állandóság és szabadság, egyenlő­ség és rend minden biztosítékát egyesítettem benne. Ha ön és barátai hajlandók volnának helye­selni ezt a tervet, nagyon jó lenne, ha írná­nak róla, és a közvélemény figyel­mébe ajánlanák. Ez az a szolgálat, amit tehetünk a hazának, és ezt a szolgálatot minden olyan párt mél­tányolja, amely nem szélsőséges, vagy, jobban mondva, amely igazi szabadságot kíván igazi és tartós renddel. Különben nem tanácsolom, hogy ön kívánja magának, amit én nem akarok magamnak, de ha a nép azt akarja, és ön enged a nemzeti akaratnak, kardom és tekinté­lyem végtelen örömmel fogja támogatni és védelmezni a felséges nép rendeléseit. Ez a fogadalom éppoly őszinte, mint változatlan barátjá­nak szíve.

BOLÍVAR

A SZABADÍTÓ ÜZENETE
A BOLÍVIAI ALKOTMÁNYOZÓ
KONGRESSZUSHOZ

LIMA, 1826. MÁJUS 25.

Törvényhozók! Amikor elérek tárom a Bolíviának szánt Alkot­mány­ter­ve­ze­tet, zavar és félelem fog el, mert meg vagyok győződve róla, hogy én nem tudok tör­vényeket alkotni. Ha meggondolom, hogy minden eddigi évszázad bölcsessége együtt sem elég egy tökéle­tes alaptörvény megalkotására, és hogy a legfényesebb elméjű Tör­vényhozó az emberi boldogtalanság közvetlen oka és, hogy úgy mond­juk, isteni tisztének csúfja, ugyan mit is mondhatnék arról a ka­tonáról, aki rab­szol­gák közt született, és hazája pusztaságain eltemet­kezve, mást se látott, csak bilincs­be vert rabokat és olyan bajtársakat, akik a bilincsek leverésére fogtak fegy­vert. Én, mint Törvény­hozó!… Versenyre kel a ti tévedésetek és az én vállal­kozá­som: nem tudom, melyikünk sínyli meg jobban ezt a szörnyű ütközést, ti, azok miatt a bajok miatt, amelyektől tartanotok kell a tőlem kért törvények követ­keztében, vagy pedig én a miatt a szégyen miatt, amire bizalmatok kárhoztat.

Minden erőmet összeszedtem, hogy kifejtsem a véleményemet, hogy mi mó­don lehet szabad embereket kormányozni a művelt népek közt elfogadott elvek alap­ján, bár a tapasztalat csak a balsorsnak olyan hosszú időszakait tartja nyilván, amelye­ket csak időnként szakít meg a szerencsecsillag felragyogása. Milyen vezetőre bízzuk magunkat ilyen sötét példák homályában?

Törvényhozók! Az a kötelesség nehezedik rátok, hogy megálljatok a lába­to­kon két olyan iszonyú ellenség harcában, amely egymás el­len is küzd, de egy­szers­mind titeket is támad mindkettő; a zsarnokság és az anarchia az elnyomás egyetlen hatalmas óceánját alkotja, és kö­rülfogja a szabadság egy kicsiny szigetét, melyet szün­tele­nül paskol a hullámok és a viharok dühe, és alá akarják meríteni mind­un­ta­lan. Lás­sátok, milyen tengert fogtok átszelni egy törékeny hajón, amelynek oly járat­lan a kormányosa!

A Bolíviának szánt Alkotmánytervezet négy Politikai Hatalmat kü­lönböztet meg, eggyel szaporítottam őket, de ezzel nem borítottam fel a többi három klasszi­kus megoszlását. A Választási Hatalom olyan jogkört kapott, amelyeket olyan más Kor­mányok alatt sem élvez, ame­lyek a legszabadabb elvűnek számítanak. Ezek a jogok nagyon közel állnak a szövetségi rend jogrendszeréhez. Nemcsak helyén­való­nak és hasznosnak, hanem könnyűnek is gondoltam, hogy megadjuk a nép közvet­len Képviselőinek azokat a kiváltságokat, amelyeket leginkább kívánhatnak maguk­nak az egyes Tartományok, Megyék vagy Kanto­nok állampolgárai. Nincs fontosabb egy Állam­polgárnak, mint Tör­vényhozóinak, Vezetőinek, Bíráinak és Pásztorainak megválasztása. Minden Tartomány Választási Kollégiuma az illető Tartomány szük­ségleteit elégíti ki és érdekeit képviseli, ott lehet panaszt tenni a tör­vénysértések ellen és a végrehajtó hatalom Képviselőinek visszaélései ellen. Némileg találóan azt merném mondani, hogy ennek a képvi­seletnek olyan jogai vannak, amilyeneket a szövetségi Államok álla­mi kormánya élvez. Így új súly került a serpenyőbe a Végre­hajtó Ha­talom ellenében, és a kormány nagyobb biztosítékokra, nagyobb nép­szerűségre és újabb jogcímekre tett szert, hogy még a legdemokratikusabbak közt is kitűnjék.

Minden tíz Állampolgár egy Választót nevez ki, így Állampolgára­inak egy­tizede képviseli a nemzetet. A Felség magasztos feladatának ellátásához csakis tehet­séget követelnek; vagyonra nincs szükség, de a Választónak tudnia kell írásban szavazni, leírni a nevét, és elolvasni a törvényeket. Foglalkoznia kell valamilyen tudo­mánnyal vagy mester­séggel, amiből tisztességesen megél. A bűnözésen vagy munkakerülé­sen és a teljes tudatlanságon kívül semmilyen más okból sem lehet kizárni senkit a választhatóságból. A Közhatalom gyakorlásához nem pénz, hanem tudás és tisztesség szükséges.

A Törvényhozó Testületnek olyan a szerkezete, hogy a részei közt szükség­képpen arányosság uralkodik; nem oszlik meg mindig úgy, mint ott, ahol csak két Kamara van, és nincs döntőbíró. Itt három Kamara is van, ezért kettőnek a nézet­eltérését mindig megoldja a har­madik; ha két vitázó fél vizsgálja a kérdéseket, és egy pártatlan harma­dik dönti el őket, akkor semmilyen hasznos törvény nem sikkad el, vagy legalábbis egyszer, kétszer, háromszor is mérlegre kerül, mie­lőtt elutasítják. Két vitázó közt minden tárgyaláson egy harmadikat kérnek fel döntőbírónak, akkor hát nem volna képtelenség, ha a tár­sadalom legégetőbb kérdéseiben lemondanánk arról a körültekintés­ről, amelyet parancsoló kényszerűség követel meg? így a Kamarák azt a tiszteletet fogják tanúsítani egymás iránt, amely nélkülözhetetlen az egész egységének megóvásához, márpedig ennek az egységes egész­nek a hallgató szenvedélyek csendjében és a bölcsesség nyugalmával kell tárgyalnia dolgait. Bizonyára megjegyzik, hogy a modern Kong­resszusok csak két részlegből állnak. Ez azért van, mert Angliában, a példakép országban, a nemesség, illetve a nép képviseletének két Ka­marára volt szüksége; Észak-Amerikában, noha nem volt nemesség, ugyanez a rendszer alakult ki; föltehető, hogy az angol Kormányzat alatt kifejlődő szokások magyarázzák ezt az utánzást. Tény, hogy két tanácskozó testület örökösen tusázik egymással: ezért akart Sieyés csak egy ilyen testületet. Klasszikus képtelenség.

Az első Kamara a Tribünöké, ennek joga az Államháztartással, Bé­kével és Háborúval kapcsolatos törvények kezdeményezése. Ez tartja közvetlen felügyelete alatt azokat az ágazatokat, amelyeket a Törvényhozás csekélyebb közre­műkö­désé­vel igazgat a Végrehajtó Hatalom.

A Szenátorok alkotják a Törvény könyveket és az egyházi Szabály­zatokat, és ők ellenőrzik a Bíróságokat és a Vallás gyakorlatot. A Sze­nátus választja ki a Prefektusokat, a kerületi Bírókat, Kormányzókat, Polgármestereket és az Igazság­ügy minden alsóbb tisztviselőjét. A Szenátus javasolja a Cenzori Kamarának a Legfelső Bíróság tagjait, az Érsekeket, Püspököket, Papi Méltóságokat és Kanono­kokat. Min­den a Szenátusra tartozik, ami a Vallással és a törvényekkel kapcsola­tos.

A Cenzorok olyan politikai és erkölcsi hatalmat gyakorolnak, amely némileg az athéni Areopág és a római Cenzorok hatalmához hasonlít. Ők ellenőrzik a Kormányt, ők vigyázzák, hogy híven megtartják-e az Alkotmányt és a Köz­megállapodásokat. Az ő hatáskörükbe utaltam a Nemzet ítéletét, amely bírálatot mond a Végrehajtó Hatalom jó vagy rossz Országosáról.

A Cenzorok istápolják az erkölcsöt, a tudományokat, a művészete­ket, a művelődést és a sajtót. A legfélelmetesebb és egyszersmind a legmagasztosabb feladat jutott a Cenzoroknak. Örök gyalázatra kár­hoztatják a főhatalom bitorlóit és a jeles gonosztevőket. Nyilvános elismeréssel jutalmazzák a kiváló honpolgárok szolgálatait és erénye­it. A dicsőség mutatója van a kezükre bízva; ennél­fogva a Cenzornak feddhetetlen jellemű, mocsoktalan életű embernek kell lennie. Pia vé­tenek, a legcsekélyebb botlásért is felelősségre kell vonni őket. A tör­vények eme Papjaira bíztam szent törvénytábláink megóvását, mert őnekik kell szót emelniük a törvénysértők ellen.

A Köztársaság Elnöke olyan lesz a mi Alkotmányunkban, mint a Nap, amely szilárdan áll középen, és életet ad a Mindenségnek. Ennek a legfelső Tekintélynek örökösnek kell lennie; mert a főurakat nem ismerő rendszereknek még nagyobb szükségük van, mint a többinek, egy szilárd pontra, amely körül keringhetnek Tisztségviselők és hon­polgárok: az emberek és a dolgok. Adjatok egy szilárd pontot, mondta valaki az ókorban, és kimozdítom a világot. Bolíviának az örökös El­nök ez a pont. Őrajta nyugszik egész rendünk, de azért nem tehet akármit. Lefejeztük, hogy senki se féljen szándékaitól, és megkötöttük a kezét, hogy senkinek se árthasson.

Bolívia Elnökének olyan jogai vannak, mint az Amerikai Végre­hajtó Hata­lom­nak, de a nép érdekében korlátozva is van jogai gyakor­lásában. Megbízatása addig tart, ameddig Haiti Elnökéé. A világ leg­demokratikusabb Köztársaságának Végre­hajtó Hatalmát adtam Bolí­viának.

Haiti szigete (engedjék meg ezt a kitérőt) az állandó lázadás állapo­tában volt: megtapasztalta a császárságot, a királyságot, a köztársasá­got, minden ismert kormányt, még néhány újabbat is, és végül kény­telen volt a kiváló Perionhoz folyamodni, hogy őtőle várja a mentsé­get. Őrá bízták a sziget sorsát, és Haitiban véget ért a hányattatás. Örökös Elnöknek választották Pétiont, azt a jogot is meg­kapta, hogy kiválassza az utódját, ezért sem a nagy ember halála, sem az új Elnök hatalom­átvétele a legkisebb veszélybe sem sodorta az Államot: a de­rék Boyer alatt minden olyan nyugodtan folyt tovább, mint egy tör­vényes királyságban. Ez fénye­sen bizonyítja, hogy a köztársasági rend­ben az utódkiválasztás jogával felruházott örökös Elnök a legnemesebb gondolat.

Bolívia Elnöke nem lesz olyan veszélyes, mint Haitié, mert itt az utódlás módja biztosabban szolgálja az Állam javát. Emellett Bolívia Elnöke meg van fosztva minden befolyásától: nem ő nevezi ki a Tiszt­viselőket, Bírákat, sem az egy­házi Méltóságokat, még a legalacsonyab­bakat sem. Még egyetlen alkotmányos kor­mány sem szenvedett ilyen hatalmi korlátozásokat; béklyót béklyó után rakunk itt az Államfői hatalomra, és az mindig az egész néppel találja szemben magát, ame­lyet azok kormányoznak, akik a társadalom legfontosabb tisztségeit töltik be. Lelki dolgok­ban a Papok parancsolnak, a vagyon, becsület és emberélet dolgában a Bírák, és minden közügyben a Köztisztvise­lők. Ezek mind csakis a Népnek köszönhetik méltóságukat, dicsőségü­ket és jósorukat, ezért az Elnök nem is számíthat rá, hogy becs­vágyó tervei szolgálatába állíthatja őket. Ha ehhez még azt is meggondoljuk, hogy természetszerűen mennyi általános ellenállásra talál egy demok­ratikus Kor­mány a kormánymunka minden mozzanatában, úgy tet­szik, joggal és bizton állít­hatjuk, hogy ettől a Kormánytól távolabb áll a Közhatalom bitorlása, mint bármely más Kormánytól.

Törvényhozók! Mától fogva a szabadság elpusztíthatatlan lesz Amerikában. Vessük csak szemünket ennek a földrésznek vad termé­szeti világára, mely ön­ma­gá­ban is elutasítja a monarchikus rendet: a puszták függetlenségre hívnak. Itt nincsenek főnemesek, papi fejedel­mek. Vagyonunk szinte semmi volt, és ma még kevesebb. Bár az Egy­háznak van befolyása, távolról sem tör uralomra, örül, ha fenn­ma­rad. Ezek nélkül a támaszok nélkül pedig a zsarnokok nem tudják tar­tani magukat, és ha egy-két becsvágyó buzgólkodnék is, hogy csá­szárságot alapítson, Dessalines, Christophe, Iturbide a megmondha­tója, hogy mit remélhet. Nincs nehe­zebben megtartható hatalom, mint egy új fejedelem hatalma. Bonaparte minden hadat legyőzött, de ezen a törvényen nem tudott diadalt aratni, mert ez erő­sebb, mint bármely birodalom. És ha a nagy Napóleon nem tudott ellenállni a köztársaságiak és az arisztokraták szövetségének, ugyan ki lesz képes monarchiákat alapítani Amerikában, ezen a földön, amelyet a szabad­ság ragyogó lángjai per­zselnek, amelyek elemésztik a királyi emel­vénynek való deszkákat? Nem, Törvényhozók: ne féljetek a koronakö­vetelőktől; olyan lesz az a korona a fejükön, mint a Dionüszosz felett függő kard. Építsenek csak trónt elvakultan a dali Fejedelmek a sza­badság romjain, önnön hamvaiknak fognak sírt emelni, és az hirdeti majd jövő századoknak, hogy ezek a Fejedelmek többre tartották hiú becsvágyukat a szabadságnál és a dicsőségnél.

Nincsenek a világon olyan szigorú korlátozások, mint Bolívia Elnö­kének alkotmányos korlátai: csak az államháztartás tisztviselőit neve­zi ki, a béke és háború dolgában határoz, a hadsereget vezérli. Ennyi a feladata.

Az igazgatás teljesen a Minisztériumra hárul, amely a Cenzoroknak felelős, és az egész igazgatás minden Törvényhozó, Tisztviselő, Bíró és Honpolgár éber fel­ügye­lete alatt áll. A vámőrök és a katonák, en­nek a tisztségnek egyedüli közegei, az igazat megvallva, nem a legal­kalmasabbak rá, hogy népszerűvé tegyék; így semmi befolyása sem lehetne.

Az Al-Elnök a leginkább gúzsba kötött vezető méltóság: a köztár­sasági kormány Törvényhozó és Végrehajtó Hatalmának egyaránt en­gedelmeskedik. Az előbbitől törvényeket kap; az utóbbitól utasításo­kat; és e közt a két korlát közt egy keskeny úton kell haladnia, ame­lyeket szakadékok szegélyeznek. Ez a rendszer sok gonddal jár, de még mindig jobb így kormányozni, inkább így, mint teljhatalommal. Az alkotmányos korlátok kiszélesítik a politikai tudatot, és szilárd re­ménnyel töltik el, hogy megtalálja azt a lámpást, amelynél eligazodhat a környező zátonyszirtek közt; ezek a korlátok támogatnak bennün­ket szenvedélyeink idegen érdekekkel párosuló indulatai ellen.

Az Egyesült Államok kormányában újabban az a szokás, hogy a Miniszter­elnököt nevezik ki az Elnök utódjának. Mi sem lehet ennél a módszernél meg­felelőbb egy köztársaságban: azzal az előnnyel jár, hogy egy államigazgatásban tapasztalt személyt állít a kormányzat élé­re. Az új Elnök már alapos gyakorlattal, járatosán lép hivatalba, és a népszerűség dicsfényét viszi magával. Magamévá tettem ezt a gon­dolatot, és törvénybe rögzítettem.

A Köztársasági Elnök nevezi ki az Al-Elnököt, hogy az igazgassa az államot, és kövesse tisztében az Elnököt. Ezzel az óvintézkedéssel el­kerüljük a válasz­tásokat, a köztársaságok istencsapását, az anarchiát, ami a zsarnokság fényűzése és a népi kormányok legközvetlenebb és legszörnyűbb veszélye. Lássátok, hogyan üti fel a fejét a köztársaság­okban, akárcsak a törvényes királyságokban, a rettentő válság.

Az Al-Elnöknek a legbecsületesebb embernek kell lennie; mégpe­dig azért, mert ha az első Tisztségviselő nem valami nagyon egyenes embert választ ki erre a méltóságra, úgy tekinthet rá, mint esküdt el­lenségére, és titkos becsvágyára is gyana­kodhat. Ennek az Al-Elnöknek arra kell törekednie, hogy kiérdemelje jó szolgá­lataival azt a hitelt, amire magas tisztsége betöltéséhez szüksége van, és csak várnia kell nagy jutalmát a nemzettől – a főhatalmat. A Törvényhozó Testület és a nép tehetséget és képességet követel ettől a Tisztségviselőtől, és azt várja el tőle, hogy vakon engedelmeskedjék a szabadság törvénye­inek.

A monarchikus rendet az öröklés tartósítja, és teszi úgyszólván ál­talánossá a világon; annál is inkább hasznos ez a módszer, amit java­soltam, az Al-Elnök elnöki előreléptetésére! Mi lenne az örökletes Fe­jedelmekből, ha nem a véletlennek, hanem érdemeiknek köszönhetnék tisztüket, és ha nem ülnének meg a tétlenségben és tudatlanságban, hanem az államigazgatás élére állnának? Kétségtelenül felvilágosul­tabb Uralkodók volnának, és boldoggá tennék népüket. Igen, Tör­vényhozók, a földet kormányzó monarchia az örökléstől és az egységtől kapta igazoló jogcímét, az örökléstől, mely szilárddá, és az egység­től, mely erőssé teszi. Ezért, noha egy uralkodó fejedelem olyan, akár az elkényez­tetett gyerek, elzártan él a palotájában, a hízelgés a neve­lője, és mindenféle szenvedély vezeti, noha ezt a fejedelmet emberi torzképnek merném nevezni, mégis ő kormányozza az emberi nemet, mert megóvja a dolgok rendjét és az állampolgári fegyelmet kemény kézzel, szüntelen munkálkodással. Gondoljátok meg, Törvény­hozók, hogy ilyen nagy előnyökkel jár az örökös Elnök és az örökletes Al-Elnök.

A Bírói Hatalom, amit javasolok, teljes függetlenséget élvez: se­melyik más hatalom nem olyan független. A nép állítja a jelölteket, a Törvényhozó Testület pedig kiválasztja közülük azokat a személye­ket, akikből majd a Bíróság áll. Ha a Bírói Hatalom nem ebbéli a for­rásból fakad, lehetetlen, hogy teljes tisztaságukban megóvhassa az egyéni jogokat. Törvényhozók, ezek a jogok alkotják a társadalmi rend szabadságát, egyenlőségét, biztonságát, minden biztosítékát. A polgári és büntető törvénykönyvekben van az igazi szabadelvű alkot­mány, és a Bíróságok gyakorolják a legfélelmetesebb zsarnokságot a törvények iszonyú fegyvere segít­ségével. A Végrehajtó Hatalom rend­szerint nem más, mint a közügyek letéte­ményese, de a Bíróságok a tulajdonképpeni ügyeknek – az egyéni ügyeknek – a döntőbírái. A Bírói Hatalom szabja meg a jó és a rossz mértékét az állampolgárok közt, és ha van szabadság, ha van igazság a Köztársaságban, akkor ez a hatalom gondozza. Olykor keveset számít a politikai szervezett­ség, csak az állampolgári szervezettség legyen tökéletes, csak a törvé­nyeket tartsák meg híven, és ezek a törvények olyan kérlelhetetlenek legyenek, mint maga a Sors.

A korszerű eszmék szellemében elvárható volt, hogy megtiltsuk a kínvallatást, és megakadályozzuk, hogy a peres ügyek vég nélkül elhú­zódjanak a fellebbezések szövevényes útvesztőjében.

A Köztársaság területét Prefektusok, Kormányzók, Elöljárók, Bé­kebírók és Polgármesterek igazgatják. Nem részletezhettem ezeknek a hatóságoknak belső rendjét és jogkörét, de azért kötelességem, hogy figyelmébe ajánljam a Kong­resszusnak a megyék és tartományok kor­mányzására vonatkozó rendszabályokat. Ne feledjétek, Törvényho­zók, hogy az ország városokból és falvakból áll, és hogy ezeknek a jólététől függ az Állam boldogsága. Sosem foglalkozhattok eleget a jó tartományi közigazgatással. Ez a legfontosabb a törvénykezés tudomá­nyában, mégis nagyon elhanyagolják.

A fegyveres erőket négy részre osztottam; ez a négy rész: a sorka­tonaság, a tengerészet, a nemzeti gárda és a katonai biztonsági ala­kulat. Á hadseregnek a határvédelem a feladata. Isten őrizz, hogy az állampolgárok ellen fordítsa a fegyverét! A belső rend megóvására a nemzeti gárda is elegendő. Bolíviának nincs hosszú tengerpartja, ezért a hajóhad fölösleges; de azért egyszer mégis szükségünk lesz egy-két hajóra. A katonai biztonsági alakulat minden tekintetben jobb, mint a vámőrség, mert a vámőri szervezet nemcsak haszontalan, hanem erkölcstelen is: ennélfogva a Köztársaság érdeke úgy kívánja, hogy a határait sorkatonasággal védje, a csalók ellen pedig a katonai bizton­sági alakulatokkal induljon harcba.

Úgy gondoltam, hogy időnként át kellene alakítanunk Bolívia al­kotmányát az erkölcsiség változásaival összhangban. Az alkotmány­változtatás módozatait úgy fektettem le, ahogy a legcélszerűbbnek ta­láltam.

A Tisztviselők felelősségét a leghatékonyabban körvonalaztam a Bolíviai Alkotmányban. Felelősség és felelősségre vonás nélkül csak zűrzavar az állam. Bátorkodom nyomatékosan kérni a Törvényhozó­kat, hogy ebben a fontos tekin­tetben kemény és határozott törvénye­ket alkossanak. Mindenki beszél a felelős­ségről, de ez csak puszta szó. Törvényhozók, nincs felelősségre vonás: a Hatósá­gok, Bírák és Tiszt­viselők visszaélnek hivatalukkal, mert a közigazgatás képviselői­nek nem nézünk a körmére, az állampolgárok pedig egyre sínylik ezeket a vissza­éléseket. Javasolom, hogy mondjuk ki törvényben, hogy minden Tisztviselő éven­ként köteles legyen számot adni a tevékenységéről.

A legtökéletesebb biztosítékokról gondoskodtam: a polgári szabad­ság az igazi szabadság, minden más csak névleges, és kevéssé érinti az állampolgárokat. Szava­toltam a személyes biztonságot, ami a társa­dalom célja, és amiből min­den más biztonság ered. Ami a tulajdont il­leti, az attól a polgári törvény­könyvtől függ, amelyet a ti bölcsessége­teknek kell majd megalkotnia, polgár­társaitok javára. Sértetlenül meg­hagytam a törvények törvényét – az egyen­lőséget: enélkíil minden biz­tosíték, minden jog veszendőbe megy. Ezért kell áldozatot hoznunk. Lábai alá helyeztem, gyalázattal megbélyegezve, az alávaló rabszol­gaságot.

Törvényhozók, a rabszolgaság minden törvény megszegése. Az volna a legszentségtörőbb törvény, amely ezt akarná fenntartani. Mi­lyen jog is igazolhatná a fenntartását? Ha minden oldaláról szemügy­re vesszük ezt a galádságot, nem hiszem, hogy akár csak egy olyan hitvány Bolíviai is akadna, aki törvényesíteni akar­ná az emberi méltó­ságnak ezt a legotrombább megsértését. Az ember egy másik embe­ré legyen? Az ember birtoktárgy legyen? Isten képe igába fogva, mint a barom? Ugyan milyen jogcímmel dicsekedhetnek az ember bitorlói? Guinea küldte hozzánk a rabszolgákat, mert Afrikában testvérharc dúl, nincs is ott más, csak gaztett. Most, hogy idekerültek azoknak az afrikai törzseknek a maradványai, ugyan miféle törvény vagy hata­lom szentesíthetné, hogy rabságban tartsuk ezeket az áldozatokat? Ha folytatjuk, tartósítjuk, örökössé tesszük ezt a gyötrelemmel vegyes bűnt, akkor a legutálatosabb gaztettet követjük el. Csak úgy le­het a legádázabb bűncselekményre alapítani a birtoklás elvét, ha felfor­gatjuk a jog alkotórészeit, és ha teljességgel eltorzítjuk a kötelesség fogalmát. Senki sem sértheti meg az egyenlőség szentséges tanát. És lehet-e ott rabszolgaság, ahol az egyenlőség uralkodik? Ezek az el­lentmondások inkább elménknek, semmint igazságos­ságunknak válná­nak gyalázatára: inkább annak menne híre, hogy dőrék, semmint an­nak, hogy bitorlók vagyunk.

Ha nem volna egy ártatlanságot és szabadságot Gyámolító Isten, én inkább sivatagokon és erdőkön uralkodó, nemes oroszlán szeretnék lenni, mint egy hitvány zsarnokot szolgáló rab, aki osztozik ura bűne­iben, és az Ég haragját vonja magára. De nem: Isten szabadságra szánta az embert; és oltalmazza is, hogy az ember gyakorolhassa égi tisztét, a szabad akaratot.

Törvényhozók! Most egy olyan cikkelyt említek meg, amelyet lel­ki­isme­re­tem­re hallgatva el kellett hagynom. Egy állam alkotmányá­ban nem szabad megszabni a vallásos meggyőződést, mert az alap­törvényre vonatkozó legjobb elméletek szerint ez a politikai és állampolgári jogokat szavatolja; minthogy ezek közül a jogok közül a val­lás egyikkel sem kapcsolatos, meghatározhatatlan a természete a tár­sadalom rendjében, ezért a vallás a szellemi erkölcs körébe tartozik. A Vallás a házban, a dolgozószobában, a lélek mélyén kormányozza az embert; csakis annak van joga vizsgálatot tartani a lelkiismeretünk­ben. Ezzel szemben a törvények a dolgok külszínével foglalkoznak: csak az állampolgár házán kívül kormányoznak. Ha pedig ez a felfo­gásunk, vajon igazgathatja-e az Állam az alattvalók lelkiismeretét, őrködhet-e a vallási törvények megtartásán, jutalmazhat-e, büntethet-e, ha a bíróság az Égben van, ha Isten a bíró? Csakis az inkvizíció tudhatná itt a földön helyet­tesíteni őket. De hát visszatérjen az inkvi­zíció azokkal a gyújtogató fáklyáival?

A Vallás a lelkiismeret törvénye. Bármilyen törvénnyel szabályoz­zuk is, eltöröljük vele, mert ha a kényszerűséget állítjuk a kötelesség helyébe, érdemét veszti a hit, márpedig ez a Vallás alapja. A meg­szentelt elvek és hittételek hasznosak, fényesek, bizonyosságuk pedig nem e világi; mindnyájunknak vallanunk kell őket, de ez nem állampolgári, hanem erkölcsi kötelességünk.

Különben ugyan miféle jogai vannak itt a földön az embernek a Vallással szemben? Ezek a jogok az Égben vannak, ott jutalmazza a bíróság az érdemet, és ott tesz igazságot a szerint a törvénykönyv sze­rint, amit a Törvényhozó alkotott. Mindez az isteni igazság­szolgál­tatásra tartozik, és első pillantásra istentelennek és szent­ség­törő­nek érzem, hogy a magunk rendeléseivel vegyítsük az Úr paran­csolatait. Vagyis a Vallás megszabására nem illetékes a Törvényhozó; mert en­nek az a dolga, hogy büntetést szabjon ki a törvénysértésre, hogy a törvény ne puszta jó tanács maradjon. Ha nincs evilági fenyítés, se bíró, hogy alkalmazza, már nem is törvény a törvény.

A Törvényhozónak az ember erkölcsi fejlesztése az elsődleges cél­ja; azután, ha ez a fejlődés végbemegy, az ember a kinyilatkoztatott igazságokra alapítja erkölcsét, és akkor ténylegesen gyakorolja a Val­lást, amely akkor tartalmasabb, mert saját kutatásai útján talált rá az ember. Továbbá a családapák amúgy se hanya­golhatják el a gyereke­ik iránti vallásos kötelességüket. A lelki Pásztorok kötelesek az Ég tu­dományát oktatni: Jézus igazi tanítványainak példája az O isteni erköl­csének legékesebben szóló tanítója; de erkölcsöt nem lehet parancsol­ni, és aki parancsol, az nem tanít, és tanácsot sem lehet erőszakkal adni. Isten és a papok a tisztán lelki eszközökkel és intézményekkel munkálkodó Vallás hatóságai, de semmiképpen se a Nemzeti Testü­let, amely csakis evilági céllal irányítja a közhatalmat.

Törvényhozók, most, hogy kimondtuk az új Bolíviai Nemzet szü­letését, mily nemes és fennkölt gondolatok dagaszthatják kebleteket! Egy' új állam belépése a többiek társaságába öröm az emberiségnek, hiszen növekszik a népek nagy családja. Akkor hát mekkora lehet ala­pítóinak öröme! Meg az enyém!!! Hiszen a régiek közt is a leghíre­sebbhez, az örök Város Atyjához hasonlítanak! Ez a dicsőség joggal megilleti a Nemzetek Alapítóit, mert ők voltak nemzetük első jótevői, és halhatatlan jutalomban kellett részesülniük érte; de az én jutalmam nemcsak halhatatlan, más érdeme is van, az, hogy ingyen kaptam, hi­szen nem érdemeltem ki. Hol az a köztársaság, hol az a város, amit én alapítottam? A ti bőkezűségetek minden szolgálatomon túltett, ami­kor egy nemzettel ajándékozott meg, és mérhetetlenül több, mint minden jó, amit az emberek tehetnek nekünk.

Ha meggondolom, hogy milyen óriási jutalmat kapok tőletek, mind több kétség mardos, mert ha a legeslegnagyobb hős minden tehetsége, erénye és lángelméje meglett volna is bennem, még akkor se lennék méltó rá, hogy ezt a nevet adjátok magatoknak, az enyé­met!!! Hálát emlegessek? Hiszen még halványan sem fejezheti ki so­ha, hogy' mit érzek, ha a ti jóságotokat tekintem, amely, akárcsak Is­tené, minden mértéket meghalad! Igen: csak Istennek lehetett hatal­ma, hogy' Bolíviának nevezze ezt a földet… Mit jelent az, hogy Bolí­via? A szabadság féktelen szeretetét, amely olyan hévvel járt át benneteket, hogy semmi sem vetekedhetett a ti bátorságotokkal. Úgy meg­mámo­rosod­tatok, hogy már nem is tudtátok máshogy kifejezni ér­zelmeitek lobogását, csak úgy, hogy eldobjátok a neveteket, és az enyémet adtátok minden nemzedékeiteknek. Hallatlan dolog ez a szá­zadok törté­ne­tében, de még inkább a nemes áldozatkészség történe­tében. Ez a lépés megmutatja az Örökkévaló terveiben rejtőző idők­nek, hogy mit kívántatok: jogaitok birtoklását, mert azok birtokában gyakorolhatjátok az állampolgári erényeket, tehettek szert fényes tehet­ségre, és örvendhettek ember voltotoknak. Ez a lépés, ismétlem, azt tanúsítja, hogy méltók voltatok az Ég nagy áldására – a Nép Önrendel­kezésére –, amely a Nemzetek tekintélyének egyetlen jogos alapja.

Törvényhozók, boldogok lehettek, hogy olyan Köztársaság sorsát irányít­hatjátok, amely Ayacucho babérkoszorújával jött a világra, és mindörökre olyan törvények alatt kell hogy élje boldog életét, –amelye­ket a ti bölcsességetek hoz, abban a nyugalomban, amelyet a Háború vihara hagyott maga után.

Lima, 1826. május 25.

BOLÍVAR

A SZABADÍTÓ KIÁLTVÁNYA
A VENEZUELAIAKHOZ
BUZDÍTJA ŐKET
HOGY VESSENEK VÉGET
A POLGÁRHÁBORÚ SZÜLTE BAJOKNAK

MARACAIBO, 1826. DECEMBER 16.

SIMON BOLÍVAR
KOLUMBIA SZABADÍTÓIA STB. STB.

Venezuelaiak!

Már foltot ejtett dicsőségeteken a testvérgyilkosság bűne. Hát ezt a babért érdemelte erényes és bátor fáradozásotok? Nem. Félre hát az apagyilkos fegyve­rekkel: ne öljétek meg a Hazát.

Halljátok testvéretek és bajtársatok szavát, mielőtt egy utolsó ál­dozattal azt a vért is kiontjátok, amit megkíméltek a zsarnokok, és amit arra tartogatott az ég, hogy megóvja vele a hősök Köztársaságát.

Venezuelaiak! Szavamat adom nektek. Ünnepélyesen felajánlom, hogy felhí­vom a népet: tanácskozza meg higgadtan a helyzetét és a sorsát. Hamarosan, még ebben az évben megmondhatjátok, hogy mikor, hol és miképpen akarjátok össze­hívni a Nagy Nemzetgyűlést. Ott majd szabadon gyakorolhatja mindenhatóságát a nép, ott majd meghozhatja alaptörvényeit. Csak a nép tudja önnön javát, csak ő az ura a sorsának, nem egy hatalmas, nem egy párt, nem egy csoport. Csak a többségé a hatalom, senki másé. Zsarnok, aki elfoglalja a nép helyét, hatalma pedig bitorlás.

Venezuelaiak! Én most elindulok, és kebletek és golyóitok közé állok. Inkább meghalok, mintsem gyalázatban lássalak benneteket, mert az még a zsarnokságnál is rosszabb; pedig az ellen ugyan mit fel nem áldoztunk? Átok rá, aki nem hallgat szavamra, és nem teljesí­ti a kötelességét!!!


Szabadító, Főhadiszállás, Maracaibo, 1826. december 16. 16°

BOLÍVAR

LEVÉL JOSÉ ANTONIO PÁEZ
TÁBORNOKNAK
SZENVEDÉLYES FELSZÓLÍTÁS
MEGEGYEZÉSRE ÉS BÉKÉRE

PUERTO CABELLO, 1827. JANUÁR 1.

Puerto Cabello, 1827. január 1.

J. A. PÁEZ TÁBORNOK ÚRNAK ÖMÉLTÓSÁGÁNAK

Kedves tábornok úr!

Kimondhatatlan örömmel fogadtam Silva tábornok érkezését; mi­helyt értekeztem vele, kiadtam azt a rendeletet, amit elküldök önnek. Sosem gondoltam rá, hogy mást teszek, csak azt, ami ebben az iro­mányban van. Nem is tehetek semmi mást. Én nem oszthatom fel a Köztársa­ságot, de ha Venezuela azt akarja, én is azt kívánom, és úgy is lesz a közgyűlésen. Levelem van Santander tábornoktól az ön számá­ra, abból láthatja, hogy sikerült meggyőznöm a kormányt, hogy há­rom államra kell felosztani Kolumbiát. Santander azt akarja, hogy fe­lejtsünk el mindent, és legyünk jó barátok, jó szomszédok. Azt hi­szem, ön megbolondult; miért nem akar meglátogatni, fél, hogy rosszul fogadom? Tábornok úr, ön mindig a barátom volt, hogy is gon­dolhat olyat, hogy önhöz nem leszek olyan nagylelkű, mint az ellen­ségeimhez? Ne higgyen már olyat. Majd jól képen törlőm, ha ma­gam megyek Valenciába, hogy megöleljem önt. Morillo egy svadron­nal jött el hozzám, én meg őhozzá egyedül, mert az árulás olyan aljas dolog, hogy nem férkőzhet be egy nagy ember szívébe. Nem tudom, mit mondjak önnek, hisz már mindennek utána vagyunk: én már a fe­ledés tavába fojtottam az egész múltat, vagyis azt a sok szó­beszédet, mert mindig kedves marad szívemnek az ön barátsága és az a szol­gálat, amit most tesz Venezuela boldogulásának és dicsőségének. Önért mindenki rajon­gani fog, én magam pedig úgy tekintek önre, mint a béke istenére. Ön olyan koszo­rúval övezi a fejét, amely éke­sebb, mint a Nagy Sándoré volt, nincs olyan olajág a világon, amely méltó rá, hogy belőle fonják, és minden levelén ezer áldás lesz majd. Én is az ön kezéből kaptam a legszebb virágfüzért, amely valaha is ékesítette a homlokomat. Ön és én megmentjük Venezuelát. Vagy nem is jól mondom: mert ön menti meg egy véres irtóháborútól, amely letarolta volna. Kedves tábornok úr, ezerszer is ölelem Guzmán és Silva által. Ha még több biztosítékot kíván, azt is mind megadom, semmit se tudok megtagadni öntől, hiszen ön sem kérhet tőlem olyat, hogy mint elnök és mint állampolgár ne teljesítsem a kötelességemet. Higgye el, tábornok úr, törvényes úton ön mindent, de mindent el­ér Venezuelában. Guzmán és Silva majd mindent elmond, amit tud­ni óhajt rólam, nem szaporítom a szót, mert indulnak.

Maradok stb.

BOLÍVAR

A SZABADÍTÓ ÜZENETE AZ OCAÑAI
KONGRESSZUSHOZ

BOGOTÁ, 1828. FEBRUÁR 29.

A NÉP NEMZETGYŰLÉSI KÉPVISELŐIHEZ

Polgártársaim!

A nemzet tirátok bízta a sorsát, nagy megtiszteltetés ez tinektek, szerencse-kívánalmaimat fejezem ki hozzá. Ti képviselitek a törvé­nyességet Kolumbiában, a legmagasztosabb hatalommal vagytok fel­ruházva. Énnekem is a legnagyobb öröm­ben van részem, hogy vissza­adhatom nektek azt a méltóságot, amely az én fáradt kezem­be volt letéve; mint annak a felséges mindenhatónak a küldötteit, akinek alatt­valója és katonája vagyok, a nép választottak illetik a legfőbb jogok, az állam­hatalmi jogkörök. Milyen más, jelesebb hatalmi szervnek ad­nám át az elnöki pálcát és a tábornoki kardot? Rendelkezzetek sza­badon az uralom és dicsőség eme jelvényeivel a nép ügyének javára, személyes dolgokra ne legyetek tekintettel, mert azok csak útját állnák a helyes reformoknak.

Kötelességem, hogy feltárjam előttetek a köztársaság helyzetét, ezért sajnálattal felvázolom minden gondját-baját. Ne gondoljátok, hogy túlzó, rikító színekkel élek, se azt, hogy ezek a színek a rejtelmek homályos honából származ­nak: a botrány fényében válogattam össze őket, és így, együttesen talán képzel­gés­nek tartjátok őket; de ha úgy volna, vajon összehívott volna benneteket Kolumbia?

Persze már megkezdődött a haza nyavalyáinak orvoslása, hiszen összeültek a válasz­tottak, és hozzáláttak, hogy megvizsgálják őket. Vállalkozásotok bizony éppoly nehéz, mint amilyen dicső; szerencsé­re egységes és szavatokra hajló Kolum­bia színe elé állhattok, és ezzel némileg fogyatkoztak az előttünk tornyosuló aka­dályok, de nem hall­gathatom el, hogy csakis a gyűlésbe vetett reménynek köszön­hetjük ezt a felbecsülhetetlen előnyt: annak a reménynek, amely a nemzetnek irántatok való bizalmát és a rátok nehezedő terhet tanúsítja.

Elég, ha áttekintitek a történelmünket, felfedezhetitek hanyatlá­sunk okait. Kolumbia, amely képes volt életre kelni, most a tönk szé­lén áll. Egykor magáénak érezte a köz ügyét, de most nem úgy te­kint kötelességére, mint egészsége egyetlen biztosítékára. Azoknak, akik a harcok alatt beérték a szegénységükkel, és három­millióval se tartoztak a külföldnek, most, hogy fenntartsák a békét, szégyenletes következményekkel járó adósságokba kellett keveredniük. Kolumbia, ahol, míg elnyomó hordákkal nézett farkasszemet, csak tisztesség és erény lakozott, most szinte érzéketlenül tűri nemzeti hitelének romlá­sát. Kolumbia hajdan csak fájdalmas áldozatokra, jeles szolgálatokra gondolt, de most nem a kötelességeivel, hanem a jogaival törődik. El is pusztult volna a nemzet, ha a közszellem maradéka rá nem bírta volna, hogy gyógyírért kiáltson, és meg nem állította volna a sír szé­lén. Valami szörnyű veszély fenyegethet bennünket, ha megpróbál­juk megváltoztatni alap­törvé­nyeinket, csakis ez a veszély kerekedhet fölébe annak a szenvedélyes ragasz­ko­dásnak, amelyet a magunk törvé­nyes intézményei iránt érzünk, hiszen azoknak alapjai teremtették meg vágyva vágyott függetlenségünket.

Mit se tennék hozzá ehhez a gyászos képhez, ha az a tisztség, amit betöltők, nem késztetne rá, hogy beszámoljak a nemzetnek, hogy mi­lyen gyakorlati hátrá­nyokkal járnak a törvényei. Tudom, hogy ezzel sanda félremagyarázgatásnak teszem ki magam elkerülhetetlenül, és becsvágyó gondolatokat fognak majd kiolvasni a szavaimból, de úgy gondolom, hogy, ha nem haboztam, amikor Kolumbiának szen­tel­tem életemet és becsületemet, akkor ezt az utolsó áldozatot is meg kell hoznom.

Meg kell mondanom: lényegében rosszul van megszervezve a kor­mány­zá­sunk. Alig ráztuk le az igát, de máris hagytuk, hogy olyan tö­rekvések kápráz­tassanak el bennünket, amelyeknél szerényebbekről is azt tanúsítja mindenkorok történelme, hogy nem férnek össze az em­beri természettel. Megint nem vetettünk számot a körülményekkel, és annak tulajdonítottuk a kudarcot, hogy nem követtük elég híven azt a csalárd vezetőt, amely tévútra vitt bennünket; pedig azokra kel­lett volna hallgatnunk, akik a dolgok rendjéhez akartak igazodni, egy­bevetették alkot­mányunk különböző részeit egymással, és az egész al­kotmányt neveltetésünkkel, szokásainkkal és járatlanságunkkal, és in­tettek bennünket, hogy ne szálljunk viharos tengerre.

Nálunk nem úgy vannak felosztva a hatalom különböző területei, ahogy állampolgáraink társadalmi viszonyai és java megkövetelik. A törvényhozó hatalmat egymagát tettük meg uralkodó testületnek, pe­dig csak egy részét kellett volna alkotnia ennek a testületnek; aláren­deltük neki a végrehajtó hatalmat, és sokkal többet bíztunk rá a közigazgatásból, mint amennyit a jogos érdek megenged. És hogy tetéz­zük ezt a baklövést, társadalmunk minden ereje az akaratban öltött testet, de a mozgásban és a tevékenységben csak minden gyengesé­ge mutatkozott meg.

A törvénytervezetek beterjesztésének jogát csakis a törvényhozó hatalomra ruháztuk, amely természeténél fogva, távolról sem ismeri a kormányzás valóságos munkáját, és pusztán elméleti jellegű.

A végrehajtó hatalomnak fenntartott törvényelutasítási jog annál is inkább hatástalan, mert ezzel az ellenkezéssel megsértjük a kong­resszus érzékenységét. A kongresszus a sarkára állhat, és tagjai ötöd- , vagy még ötödnél is kisebb részének szavazataival győzelmet is arat­hat; így aztán nem marad gyógyír a bajra.

Az államtitkároknak nincs szabad bejárásuk kamaráinkba, nem ma­gya­ráz­hatják meg, nem adhatják elő a kormány érveit, így még eh­hez az eszközhöz sem folyamodhatunk, ha a végrehajtó hatalom nem hagy jóvá valamilyen határozatot, és fel akarja világosítani a törvényhozást. Sok mindent megtakaríthattunk volna, ha bizonyos várako­zási időt követelünk meg, vagy olyan szavazatarányt, amely lényege­sen nagyobb, mint az, amit most kívánunk meg a végrehajtó hata­lom által elutasí­tott törvények ismételt elfogadásához.

Figyeljük csak meg: máris terjedelmes törvénytárunk nem a bol­dogságunkat segíti elő, hanem hátráltatja a megvalósulását. Mintha csak úgy találomra lettek volna a törvényeink: nincs bennük össz­hang, rendszer, tagoltság, hiányzik belőlük a törvénykezés nyelvezete. Ellentmondanak egymásnak, zavarosak, néha fölös­le­ge­sek, sőt a cél­jukkal is ellentétesek. Arra is van példa, hogy szigorú rendeletekkel kellett elhatalmasodó, pusztító bajokat orvosolni: vagyis hevenyészett törvényeink még annyira se voltak megfelelők, mint a régiek, közvet­ve azokat a bajokat mozdí­tották elő, amelyeket el akartak kerülni.

Tökéletességre törekedtünk, ezért olyan mércére alapítottuk a nép­képvi­se­le­tün­ket, amely még meghaladja a képességeinket. Amikor rá hárult magasztos feladata, képviseleti rendszerünk lezüllött, úgyhogy egyes tartományokban már közöm­bös, sőt nem is valami tisztességes dolog a népképviselet. Részben ebből adódik, hogy a törvények el­vesztették a tekintélyüket; és ha semmibe veszik a törvényeket, ugyan mi jó fakadhat abból?

A kolumbiai végrehajtó hatalom nem egyenrangú a törvényhozó hatalommal, és a bírói hatalomnak sem feje: csupán gyenge karja a főhatalomnak, amelyből nem részesül abban a teljes mértékben, amely megilleti, mert a kongresszus beavatkozik a végrehajtó hatalom termé­szetes tevékenységébe a bíráskodási, egyházi és katonai közigazgatás terén. A kormány kellene hogy legyen a közösség erejének forrása és mozgatója, de a maga hatáskörén kívül kell keresnie ezt a közerőt, másokra támaszkodva, akik igazság szerint alá volnának rendelve ne­ki Így, természetéből kivetkőztetve, fásultság lesz úrrá rajta, ennek pedig az állampolgárok isszák meg a levét, és az intézmények romlá­sa lesz a következménye.

De még több hibája is van az alkotmánynak a végrehajtó hatalom­mal kapcso­lat­ban. Nincs felelősség az államtitkárokon, és ennek a je­lentősége sem kisebb, mint az említett hibáké. Ha csak a közigazga­tás fejére nehezedik felelősség, ha nem tartják szem előtt, amennyire lehetséges, a részek közti összhangot és együtt­mű­ködést, akkor ez a felelősség hatástalan marad, és a törvény megtartásának bizto­sí­tékai is megfogyatkoznak. Nagyobb buzgalommal szereznek érvényt a tör­vénynek, ha az, ami kötelességük, erkölcsi felelősséggel hat a minisz­terekre. Akkor majd hatalmasabb ösztönzés indít a jóra. A büntetés, amelyre netán sajnos rászolgálnak, nem lesz majd nagyobb bajok csí­rája, súlyos zavarok előidézője és forradalmak oka. Hogy a nép fele­lősséggel választ, az mindig csak vágyálom lesz, hacsak valaki önként nem vállalja a felelősséget, vagy, ami egyáltalán nem valószínű, ha­csak valaki nem képtelen rá, eszközeik híján, hogy fölébe kerekedjék a törvényeknek. Másfelől sose lehet hatásos ez a felelősség, ha nem ha­tározzák meg, hogy milyen esetben vonják felelősségre az embert, és nem szabják meg a büntetést.

Mindenki ámulattal látja a végrehajtó hatalomban mutatkozó el­lentmondást: fölös erőt egyesít magában nagy-nagy gyöngeséggel: csak diktátori hatalommal felru­házva volt képes visszaverni a külső támadást, vagy megzabolázni a pártütő terveket. Az alkotmány maga is tudatában volt önnön fogyatékosságainak, és nem győzte ontani a jogköröket, amelyeket olyan fukarul mért a végrehajtó hatalomnak, így hát Kolumbia kormánya vág)' valami satnya kis forrás, vagy pusz­tító áradat.

Még egy országban sem magasztalták úgy fel az ítélkezési jogkört, mind Kolumbiában. Ha tekintetbe vesszük, hogy tagolódik nálunk a hatalom, még azt se mondhatjuk, hogy a nemzet politikai szervezeté­nek működése arra korlátozódik, hogy döntsön és végrehajtsa az aka­ratát. Egy harmadik főhatóságot is létrehoztunk, mintha nem főleg a végrehajtó hatalomra tartozna, hogy mikor milyen törvényt kell al­kalmazni. Azokat pedig, akikre rábízták, hogy ezt eldöntsék, meg akarták kímélni a nem kívánatos befolyástól, és egészen elkülönítették a végrehajtó hatalomtól, amelynek természetszerűen részét alkotják; és, bár a végrehajtó hatalomra bízták, hogy állandóan őrködjék a gyors és tökéletes igazságszolgáltatás fölött, úgy ruház­ták rá ezt a megbízást, hogy nem kapott lehetőséget annak megállapítására, hogy mikor kell közbelépnie, és azt sem hozták tudtára, hogy' meddig ter­jed a hatásköre. Még azt a jogát is megnyirbálták, hogy alkalmas sze­mélyek közül azt választhassa ki, akit akar.

Ez a megdicsőítés se volt elég, a későbbi törvények a katonai bírás­kodásban is kimondták a polgári bíróságok korlátlan illetékességét, dacolva az évszázadok egész egybehangzó gyakorlatával, csorbítva az Elnök alkotmány adta tekintélyét, és rombolva a fegyelmet, ami a sorkatonaság alapja. A bírói hatalom terén a későbbi törvények odá­ig terjesztették ki az ítélkezési jogot, ameddig sosem lett volna sza­bad. Az eljárásjogi törvény miatt bonyolultabb lett a pereskedés. Min­denféle új megyei bíróságok és törvényszékek létesültek, de máris át­alakításukat sürgetik a népek, mert ezek a bíróságok a bírák javát szol­gálják, zaklatják, semmibe veszik a szerencsétlen kisembereket. Több ízben is olyan felsőbb bíróságok döntöttek róla, hogy jól vagy rosszul alkalmazták-e a törvényt, amelyek majdnem teljesen laiku­sok­ból álltak. A végrehajtó hatalomnak sok panaszos tiltakozást kellett hallania a bírák fondorkodása vagy kötelességmulasztása miatt, de nem volt módja, hogy meg­büntesse őket; a szeme láttára sínylette a közvagyon a törvényszékek tudatlanságát és romlottságát, de nem lehetett orvo­solni.

Minden közigazgatási ág a végrehajtó hatalomnak a tartományok­ban lévő helyi megbízottaira van bízva, de ez csak a tehetetlenségüket növeli, mert a biztos, a közrend és a belbiztonság feje már túl van terhelve a nemzeti jövedelem igazga­tásával, amelynek ellátása sok em­bert kíván, már csak a sikkasztás megakadályozása végett is. Ez a fe­ladathalmozás helyénvalónak tetszik, pedig nem az, hacsak a kato­nai igazgatást illetően nem; ezt a tengerparti tartományokban egyesíteni kellene a pol­gári igazgatással, a polgári igazgatást pedig el kellene vá­lasztani az adóügyi igaz­gatástól, hogy minden igazgatási ágazat ki­elégítően szolgálja a népet és a kormányt.

A községi tanácsok hasznosak volnának, mint a tartományi kor­mányzók mellett működő tanácsok, de alig-alig látták el az igazi fela­dataikat; egyik-másik olyan önállóságot merészelt tulajdonítani magá­nak, amely a nemzetet illeti meg, némelyik meg pártot ütött, és majd­nem minden új tanács inkább tönkretette, mint­sem előmozdította községének ellátását, csinosítását és egészségügyét. Az ilyen testü­letek nem valók arra a célra, amelyre rendelték őket: meg is gyűlöltették ma­gu­kat, mert adókat szednek, mert gondot-bajt okoznak választott tagjaiknak, és mert sok helyen nincs is kivel helyettesíteni ezeket a ta­gokat. Főleg azért ártal­masak, mert egy-egy éves bírói megbízatás vállalására kötelezi az állam­polgárokat, akik idejüket és javaikat áldoz­zák erre a célra, nagyon gyakran a tekintélyüket, sőt a becsületüket is kockáztatva. Sokszor megesik, hogy némelyek elhagyják az ottho­nukat, és önként száműzetésbe mennek, nehogy kinevezzék őket ezek­re a kelle­met­len tisztségekre. Hadd mondjam ki, amit mindenki gon­dol: nem volna népszerűbb rendelet annál, amelyik megszüntetné a községi tanácsokat.

Hírből sem ismerjük az általános rendet, mert nincs rá törvény. Emiatt aztán merő zűrzavar az állam, jobban mondva rejtelem a vég­rehajtó hatalom aláren­delt­jeinek, akik csak egyes egyedekkel állnak kapcsolatban, azokat pedig csakis átfogó és hatékony rendszerrel lehet igazgatni, amely minden állampolgárt közvetlenül összeköt a kor­mány megbízottjával. Ebből sokféle baj származik, s ezek miatt a biz­tosok nem tudnak hatáskörük minden területén érvényt szerezni a törvényeknek és utasításoknak.

A nép csakis biztonságra és nyugalomra vágyik; ennek most vége, és így még abban a siralmas állapotában sem tudtuk megtartani a me­zőgazdaságot, amelyben azelőtt volt. Romlása a gazdaság más ágainak romlását is siettette, elkedvetlenítette a falu népét, és csökkentette a vásárlási lehetőségeket; minden valami vigasztalan nyomorúságba sül­lyedt, és egyes járásokban az állampolgárok visszaállították kez­det­le­ges függetlenségüket, mert, ha semmi köszönet benne, semmi sem köti őket a társadalomhoz, sőt szembefordulnak vele. A külkereskede­lem ugyanolyan sorsra jutott, mint az ország ipara; sőt mondhatom, hogy még a legszükségesebb dol­gok­kal is alig tud ellátni bennünket; annál kevésbé, mert a törvények és a bírák sok csalást tettek lehetővé, aminek számtalan csőd lett a következménye, és ez meg­in­gat­ta egy olyan hivatás bizalmát, amely csakis a hitelre és a jóhiszeműségre ala­pul. És ugyan miféle kereskedelem lehet meg csere és haszon nélkül?

Hadseregünk Amerika mintaképe és a szabadság dicsősége volt; úgy enge­del­mes­kedett törvénynek, kormányzatnak, tábornoknak, mintha a köztársasági erények hőskorában éltünk volna. Egyenruhá­ja nem volt, ezért fegyvereibe öltö­zött; nyomorban tengett, az ellen­ség hulladékaiból táplálkozott, más becsvágy se fűtötte, csak a hazasze­retet. Ezek a magasztos erények némileg hanyatlásnak indul­tak azok miatt az új törvények miatt, amelyeket a hadsereg irányítására és ol­tal­ma­zására hoztunk. A katona is részese az egész társadalmat felkava­ró meg­ráz­kód­ta­tá­sok­nak, és már nem maradt mása, csak a hűség az iránt az ügy iránt, amelyet megmentett, és az önnön sebei iránt érzett üdvös tisztelet. Említettem, hogy milyen gyászos hatással lehetett a függelemre, hogy a katonákat is polgári bíróságok hatás­körébe utal­ták, amelyeknek elvei és rendszere végzetesek a szigorú fegyelemre, a feltétlen alárendeltségre és a vak engedelmességre, ami az erős kato­naság alapja, már­pedig az ilyen katonaság az egész társadalom táma­sza. Az a törvény, amely lehetővé teszi, hogy a katona a kormány en­gedélye nélkül megházasodjék, sokat ártott a hadsereg mozgékony­ságának, erejének és szellemének. Nemhiába tiltottuk, hogy a család­apák közül verbuváljanak utánpótlást: de megsértettük ezt az utasí­tást, és most családapák a katonáink. Az is nagymértékben hozzájárult a fegyelem meg­lazulásához, hogy alárendeltek írásban, nyilvánosan ócsároltak parancsnokokat. Önkényes letartóztatásnak minősítették a fenyítést, ez pedig annyit jelent, hogy rendeleti úton szereznek ér­vényt az emberjogoknak, és fejetlenséget szítanak a katonák közt, pe­dig, ha azok felcsapnak demagógnak, nincsen náluk kegyetlenebb, ennélfogva félelmesebb. A kongresszus vitái és írásos közleményei miatt vesze­delmes versengés támadt polgári személyek és katonák közt, és most már nem a haza szabadítóinak, hanem a szabadság hó­hérainak tekintették a katonákat. Hát ezt a jutalmat érdemelték a hő­sök? Már odáig fajult a botrány, hogy a különböző tartományok ka­tonái közt lábra kapott a gyűlölség és harag, így a hadseregben is oda az egység és az erő.

Nem akarom hánytorgatni, hogy milyen elnézéssel tekintettek en­nek a vészes korszaknak katonai kihágásaira. Minden törvényhozó mélyen átérzi ennek a hitvány irgalomnak teljes súlyát. Milyen hadse­reg lesz méltó ezután, hogy szent jogainkat védelmezze, ha a véteknek jutalom a büntetése? És ha nem a hűséget, bátorságot és engedelmes­séget illeti a dicsőség!

Ezernyolcszázhuszonegy óta, amikor elkezdtük gazdasági rendsze­rünk átszervezését, más se volt, csak kísérlet; az utolsó kísérlet pedig még nagyobb csalódást okozott, mint az előbbiek. A közigazgatás­nak minden egyes területen tapasz­talható erélytelensége, a közteher­viselés kijátszására irányuló általános igye­ke­zet, az adótisztek mérhe­tetlen visszaélése és hanyagsága, fölösleges állások létesítése és a hiva­talnokok csekély fizetése, és maguk a törvények is közrejátszottak ben­ne, hogy tönkrement a kincstár. Néha abban bízunk, hogy a bíróság segítségével tudjuk leküzdeni ezt a sok akadályt, de a bíróság úgy lé­pett fel, mint az ártatlanság védel­mezője, és nem marasztalta el se a panaszos adófizetőt, se a perbe fogott adótisztet, ha ugyan az ítélkezés lassúsága, a sok huzavona időt nem adott a kongresszusnak, hogy újabb törvényekkel még jobban megkösse a kormány kezét. A kong­resszus még nem nevezett ki biztosokat a legnagyobb adóbevételek kezelésére. A kong­resszus még nem vizsgálta meg, első ízben, azoknak a pénzalapoknak a befek­tetését, amelyeknek a kormány csak egyszerű gondnoka.

Európában tartózkodik az az ember, aki az 1823-ban kiadott ren­delkezések értelmében felelni tartozik a felvett és Londonban hitelesí­tett milliós kölcsönökért; Peruból kiutasították az ott működő ügyvi­vőnket, aki az annak a köztársaságnak nyújtott segélyeink behajtását intézte; végezetül pedig szétosztottuk, feléltük a nemzeti javainkat, ezért olyan összegeket is kénytelenek voltunk bejegyezni az államadósságaink könyvébe, amelyeket kifizethettünk volna belőlük. Olyan válságos helyzetbe jutott hát Kolumbia kincstára, hogy nem állhat helyt nemzeti becsüle­tün­kért a külföld előtt, amely nagylelkűen pénzt adott nekünk, mert bízott a tisztes­sé­günk­ben. A hadsereg a zsoldja felét se kapja, és a tisztviselők, a pénzügyiek kivé­te­lé­vel, a legkeser­vesebb nyomorban tengődnek. Elakad a szavam szégye­nem­ben, ki se merem mondani előttetek, hogy csődbe jutott az államháztartásunk, és óriási hitelezősereg szorongatja a köztársaságot.

Amíg ezt a fojtogató zűrzavart ecseteltem, szinte fölöslegesnek éreztem, hogy a föld más népeihez fűződő kapcsolatainkról beszéljek előttetek. Virágzottak ezek a kapcsolatok, amíg fennen tündökölt ka­tonai dicsőségünk állampolgáraink meg­fon­tolt­ságával együtt, és min­denkiben azt a bizalmat keltette, hogy államszervezetünk és társadal­mi boldogulásunk olyan magaslatra jut fel, ahová a Gondviselés ren­delte. A külkapcsolatok alakulása mindig a kormány bölcsességétől és a nép össze­forrott­ságától függött. Soha egyetlen népnek se volt becsülete, ha nem művelte ezeket az erényeket; egyetlenegy se vívott ki tiszteletet, ha nem merített erőt az egységből. És ha széthúzás senyveszt bennünket, ha Kolumbia semmibe veszi a törvényeit, lerontja hi­telét, ugyan mivel kecsegtetheti barátait? Mivel tudja akár csak régi bará­tait is megtartani? Ha nem fejlődik, hanem visszamarad az állami életünk, akkor min­denki csak kerülni fog bennünket. Máris kesztyűt dobott Kolumbiának, és meg­sértette egy szövetségese, aki puszta lé­tét is a mi nagylelkűségünknek köszönheti. A ti tanácskozásotok dön­ti el, hogy a baráti nemzetek megbánják-e, hogy elismertek bennün­ket, és nem lesznek-e kénytelenek kitörölni bennünket az emberiséget alko­tó népek közül.

Törvényhozók! Nagy és kemény feladatot rótt rátok a nemzet akarata. Felel­jetek meg polgártársaink várakozásának, mentsétek meg Kolumbiát. Meg­bízói­tok szíve mélyére vessétek átható pillantásotokat: kiolvashatjátok belőle, hogy mily régen gyötri őket a kín; biztonságot, nyugalmat állítanak. A haza erős, hatalmas és igaz­ságos kormányért kiált. Lássátok, mint áll a haza a romok fölött a sivatagban, mely a zsarnokság után ránk maradt, ott áll sápadtan, riadtan, és siratja azt az öt­száz­ezer hőst, aki érte adta az életét, akinek véréből, amikor megter­mékenyítette a mezőt, jogaink sarjadtak. Igen, törvényhozók, biztosí­tékokat kérnek tőletek eleve­nek és holtak, romok és sírhalmok. Én, aki most úgy ülök otthon, mint egyszerű állampolgár, elvegyülve a sokaságban, ismét felemelem szavamat, és élek a jogommal; én, aki az utolsó vagyok, ha követelődzni kell a társadalomtól, én, aki áhítattal áldoztam a hazának és szabadságnak, nem hallgathatok ebben az ün­nepélyes pillanatban. Adjatok nekünk olyan kormányt, amely alatt enge­del­mes­ked­nek a törvények, tisztelik a vezetőt, és szabad a nép; olyan kormányt, amely meg­gátolja, hogy megszegjék a közakaratot és a nép parancsait.

Gondoljátok meg, törvényhozók, hogy a közhatalom erélye az egyéni gyen­ge­ség menedéke, ez az a fenyegető erő, amely lesújtja a gazt, ez a társadalom re­mé­nye. Gondoljátok meg, hogy a bíróságok engedékenységéből és az állam lagy­ma­tag­sá­gából fakad a népek rom­lottsága. Végül pedig ne feledjétek, hogy a fejetlenség le­rom­bolja a szabadságot, de az egység megóvja a rendet.

Törvényhozók! Kolumbia nevében kérve kérlek benneteket, hogy mint a Gond­viselés képviselői, sorsunk kovácsai, adjatok nekünk, a népnek, a had­seregnek, a bírónak és az államférfinek Kérlelhetetlen Törvényeket!!!

Bogotá, 1828. február 29.

SIMON BOLÍVAR

BOLÍVAR LEVELE PAEZ TÁBORNOKHOZ
MÓDSZEREKET AJÁNL
A VENEZUELAI GAZDASÁG
TALPRA ÁLLÍTÁSÁRA

BOGOTÁ, 1828. AUGUSZTUS 16.

Bogotá, 1828. augusztus 16.

Kedves tábornok úr!

Megkaptam július 9-i becses levelét, amelyben megnyugtat Maturín és az Orinokó-vidék sorsa felől, és felajánlja, hogy minden erejét meg­feszíti, elhárítja az őket fenyegető bajokat; nagyon köszönöm, és egy­szersmind kívánom, hogy érje el óhajtott célunkat.

Azt hiszem, nagyon találó és egyszersmind csüggesztő minden ész­revétele, amit Venezuela nyomorúságos helyzetéről tesz, mert senki se remélheti joggal, hogy olyan nyugalmas, biztonságos állapotok lesz­nek, amilyeneket a pénzügyi műveletek kívánnak. Kétségtelen, hogy nagy-nagy nyugalomra van szükségünk, hogy begyógyuljanak régi sebeink, de az is igaz, hogy mi sem áll távolabb tőlünk, mint a virág­zó és szilárd rend.

Emellett azon a véleményen vagyok, kedves tábornok úr, hogy nemcsak a rend és békesség kell minekünk, hanem valami mást is ten­nünk kell, hogy bajaink egy részét orvosoljuk. Úgy gondolom, hogy kávé helyett valami mást kellene termesztenünk, ami kelendőbb, olyat, mint a gyapot, indigó, ki kellene eszelnünk, hogy milyen fogyasztási cikkeket termelhetnénk, utánanézhetnénk, hogy mivel javíthatnánk az iparunkon, mert ha nem változtatunk a kereskedelmünkön, hama­rosan tönkrejutunk. Nagyon hasznos volna, ha az újságok is írnának erről a dologról, mert felhívná az emberek figyelmét, hogy mit ter­meszthetnénk ered­ményesen.

A kávé ára nem fog ismét emelkedni, ezért abba kell hagyni a ká­vétermelést, és más irányban kell munkálkodnunk, hogy elkerüljük a minél későbbi, annál fájdalmasabb csődöt.

Nagyon sajnálom, hogy nem bízik Ayala tábornokban, így hát nem tudom, nút tegyek vele. Szóval most mondja meg, hová vezényeljem Ayalát, de ne felejtse el, hogy ez az úr nagyon népszerű La Guairában, és hogy még megbánhatjuk, ha elhelyezzük onnan. Jól ismerem Ayalát, bárhogy érez is, nem képes árulásra vagy aknamunkára. Sose húzott hozzám, de ha még az ellenségeit is elfogulatlanul ítéli meg az ember, akkor a becsületesség méltánylásával másokba is lelket önt. La Guaira nem erősség, hanem istencsapás annak, aki védelmezni akarja, különben is Ayala legutóbb már nyilván megmutatta, hogy mi telik tőle, és aszerint viselked­hetünk vele, amilyen magatartást ta­núsított.

Kolumbia népe napról napra új jelét adja az irántam érzett tiszte­letének. Egy héten belül hivatalba lép az új kormány.

Peruval nem tör ki olyan hamar a háború, ahogy tartottunk tőle, mert a peruiak a tönk szélén állnak. Tartja magát a hír, hogy Spa­nyolország csapatokat küld, és minden eshetőségre föl kell készül­nünk.

Őszinte híve,

BOLÍVAR

A SZABADÍTÓ LEVELE
DOKTOR ESTANISLAO VERGARÁHOZ
NAGY-KOLUMBIA
KÜLÜGYMINISZTERÉHEZ
BOLÍVAR ÁLTALÁBAN
SPANYOL-AMERIKA
ÉS KÜLÖNÖSEN
A KOLUMBIAI KÖZTÁRSASÁG
POLITIKAI HELYZETÉT ELEMZI BENNE
ÉS KIFEJTI AZ EZZEL KAPCSOLATOS
VÉLEMÉNYÉT

BUIJÓI TÁBOR, 1829. JÚLIUS 13.

Buijói tábor, 1829. július 13.

DOKTOR ESTANISLAO VERGARA ÚRNAK STB. STB.

Kedves barátom!

Megkaptam június 8-i kedves levelét, és tudomásul vettem, amit Francia­országról, az Egyesült Államokról meg az ottani sikeres járá­si választásainkról mond, csakúgy, mint a mi Amerikánkkal kapcsola­tos többi fejtegetését is.

Egyetértek önnel, hogy az amerikai földrészen olyan botrányos ál­lapotok uralkodnak, hogy ez biztosan a társadalmi rend fenntartásá­ra fogja indítani Euró­pát. Még mi voltunk a legkörültekintőbbek, lát­ja, mégis úgy állunk, ahogy állunk, és senkiben se tudunk egy csepp bizalmat se kelteni. Mostanában olyan bánatos voltam Amerika jö­vője miatt, hogy még abban se leltem vigaszt, hogy La Mar megbu­kott, és a perui fordulat úgy kapóra jött nekünk; sőt ellenkezőleg, an­nál szomorúbb lettem, mert ez is világosan azt mutatja, hogy a rend, a biztonság, az élet meg minden egyre távolabb kerül ettől a földtől, amely arra van kárhoztatva, hogy elpusztítsa önmagát, és Európa rab­szolgája legyen. Ez menthetetlenül be­kö­vet­kezik, mert ezt az óriási felfordulást senki meg nem zabolázza. Meg vagyok győződve róla, és az a véleményem, hogy ezen a kongresszuson legfeljebb egy olyan alaptörvényt tudunk tető alá hozni, amely rövid életű lesz, és ame­lyet magam is csak üggyel-bajjal tudok majd érvényben tartani.

Eddig bármit javasoltak, mindenre igent mondtam önöknek, nem mertem az igazi véleményemet megmondani, féltem, hogy elfogják a leveleimet, és fel­hasz­nál­ják őket, hogy a kormányt támadják velük, és a tanács ellen izgassák a tömeget.

Régóta ez a véleményem, ennélfogva azt hiszem, eleget gondol­koztam rajta.

Először. – Én nem maradhatok sokáig a kormány élén, és ha én távozom, az ország szét fog szakadni polgárháború és a legszörnyűbb zűrzavar közepette.

Másodszor. – Ha el akarjuk kerülni a tíz éven belül szükségkép­pen bekövetkező bajokat, jobb, ha törvényesen, békésen és szép egye­tértéssel meg­oszt­juk az országot.

Harmadszor. – Ha a nép képviselői úgy gondolják a kongresszus­ban, hogy a nép kedvezően fogadná ezt a döntést, akkor meg kell tenniük egyenesen, becsületesen, rögtön mindent nyilvánosságra hoz­va, ami a közös érdekekkel és jogokkal kapcsolatos.

Negyedszer. – Ha pedig a képviselők úgy gondolják, hogy nincs elegendő meghatalmazásuk ilyen fontos lépés megtételére, kikérhetnék a kolumbiai választói kollégiumok határozatát, hogy azok mondják meg, mit akarnak, mit kívánnak; aztán ennek megfelelően alakítaná­nak kormányt Kolumbiában.

Ötödször. – Ha ezek közül az intézkedések közül egyiket se lehet­ne meg­hozni, mert a kongresszus szembehelyezkednék vele, akkor abban a szorultságban csakis olyan örökös kormányzásra gondolha­tunk, mint a bolíviai, olyan örökletes szenátussal, amilyet Guayanában javasoltam. Csak ennyi lehetőségünk van, hogy próbára tegyük a kor­mány szilárdságát, amit én képtelennek tartok Venezuela és Új-Granada közt, mert e közt a két ország közt leküzdhetetlen az ellenszenv. Ebben a tekintetben teljes az egyetértés Páez pártja és Santander párt­ja közt, bár az ország többi része nem osztja ezt a felfogást.

Idegen monarchia kerüljön utánam hatalomra? Bármilyen előnyök­kel kecseg­tet is, úgy gondolom, hogy ezer bajjal járna:

Először. – Egyetlen idegen herceg se kíván egy fejetlen és kiszá­míthatatlan ország uralkodója lenni.

Másodszor. – A nemzet adósságai és a szegénység nem engedi, hogy az ország akár csak nyomorúságosán is eltartson egy uralkodót és egy udvart.

Harmadszor. – Az alsó néposztályok felzúdulnának, félnének az arisztokráciától és az egyenlőtlenségtől.

Negyedszer. – Tábornokok és mindenféle becsvágyók nem tudnák elviselni, hogy ki vannak rekesztve a legfelsőbb hatalomból.

Nem is szóltam az európai bonyodalmakról, mert esetleg nem is volnának, persze csak szerencsés körülmények váratlan találkozása folytán.

Én pedig, gondolhatja, mennyire belefáradtam a szolgálatba, men­nyire el­ke­se­rít az a sok vétkes hálátlanság, amit napjában tanúsítanak irántam. Látta, hogy sarokba szorított a nagytanács: vagy sorsára bí­zom az országot, vagy megmentem, de magam adom meg az árát. Az a cikk, amit említ, a legkedvezőbb, amit a tiszte­le­tem­re írhattak, csak annyit mond, hogy bitorolt hatalmam üdvös és hazafias. Én va­gyok a bitorló! Én követek el bitorlást! Barátom, ez iszonyú; én nem bírom elviselni ezt a gondolatot, olyan borzadállyal tölt el, hogy in­kább Kolumbia vesztét kívánom, csak ne halljam, hogy ezt a jelzőt aggatják rám. Most azt mondja, hogy később majd nem így lesz. Csak annyit válaszolok, hogy a mi országunk nem tudja elviselni se a sza­badságot, se a szolgaságot, és ezer felfordulás ezer bitorlást szül. Ez a helyzet, barátom, és akárhogy vesszük, a 28-as események eldöntötték a sorsomat.

Az államtitkárságon elolvashatja, mit ír a perui kormány; felszólít bennünket, hogy adjuk fel Guayaquil városát, és kössünk fegyverszü­netet, amit már alighanem meg is kötöttek, és máról holnapra itt is le­het vele Guerra parlamenter.

Mellesleg megjegyzem, hogy ha megteszik azt a lépést, amit fen­tebb ajánlottam, és minden országrészben külön kormányt alakíta­nak, akkor vég­ér­vé­nye­sen megszilárdítják a helyzetüket. Kétségtelen, hogy önök mellé állna a köz­vé­le­mény, és még az ellenségeim is úgy néznének önökre, mint a hazai igazi meg­mentőire. Rengeteg a bará­tom, Santandert szinte elenyésző kisebbség támogatja; ha önök ös­szefognak ennek a célnak az érdekében, kifogják a szelet a másiknak a vitorlájából, kiütik a kezéből a fegyverét. Minden hozzám hű tábor­nokra számít­hat­nak ennek a tervnek a megvalósításában, még a ve­nezuelaiakra is, mert jól tudom én, hogy mint gondolkodnak, mindig a tisztább ügy mellé fognak állni. Termé­sze­te­sen azt hiszem, hogy Santander egyelőre nem lehet tagja a kormánynak, mert min­den­felé sok az ellensége, és vétkes, ennélfogva káros eszközökhöz nyúlhat majd, hogy megsemmisítse őket. Ha így döntenek, és a kezdet kezde­tén szembefordulnak Santanderrel, akkor számíthatnak Dél támogarására, mert Sucre, Flores tábornok, a hadsereg és minden ottani tett­erős ember inkább szövetkezik önökkel, semmint elszakad, mert jól tudják, hogy ők egymásukban ki vannak szolgáltatva Perunak, Peru azt tehet velük, amit akar, de ha Északon ott van Pasto, az szörnyű ve­szély a peruiaknak.

Kérem, mutassa meg ezt a levelet a miniszter uraknak, gondolkoz­zanak rajta, és döntsenek, ahogyan jónak látják.

Az olyan országot, amely egyetlen ember életétől függ, annyi ve­szély fenye­geti, mintha napjában kockára tennék a sorsát. És ha az az ember sokat szenvedett húsz éven át, ha sok az ellensége, akik veszté­re törnek, ha már elege van a köz­szol­gálatból, és halálosan megcsömörlött tőle, akkor sokkal nehezebb, végtelenül nehéz az állam fenn­tartása. Ez az igazság, kedves barátom, én nem bírom tovább, a szívem százszor is ezt mondja napjában. Képzelje magát az én helyembe, ak­kor majd megért, és fogja fel a helyzetét, akkor majd rájön, hogy igaz, amit mondok. Mind a kettőnknek döntenünk kell. Önnek is, nekem is. Ezzel a lépéssel mind­nyájan jól járunk, vagy legalábbis nem olyan rosszul.

Őszinte híve,

BOLÍVAR

BOLÍVAR LEVELE PATRICK CAMPBELL
BRIT DIPLOMATÁHOZ AZT FEJTEGETI
HOGY MILYEN ÁLLÁSPONTRA
HELYEZKEDNEK
AZ EURÓPAI HATALMAK
NAGY-KOLUMBIA BELPOLITIKAI
VÁLSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN

GUAYAQUIL, 1829. AUGUSZTUS 5.

Guayaquil, 1829. augusztus 5.

PATRICK CAMPBELL EZREDES ÚRNAK,
Ő BRIT FELSÉGE ÜGYVIVŐJÉNEK

Ezredes úr, kedves barátom!

Van szerencsém igazolni Bogotában írt, május 31-i becses levelét.

Először is köszönetét kell mondanom önnek mindazért a sok jóért, amit Kolumbia iránt és énirántam tanúsít levelében. Hányféleképpen rászolgált ön a hálánkra! Zavarba ejt, ha eszembe jut, hogy ön mennyit törődött, hogy ön mennyit tett az országunkért és az ország fe­jének dicsőségéért, mióta nálunk van.

Az Egyesült Államokban szolgáló angol követ túlontúl megtisztel engem, amikor azt mondja, hogy csak Kolumbiában bízik, mert egy Bolívar van itt. Csak nem tudja, hogy Bolívar testi és politikai léte nagyon megrendült, és hamarosan elenyészik.

Ámít azzal az új tervvel kapcsolatban volt szíves mondani, hogy egy európai herceget nevezzek ki utódomnak méltóságomban, nem meglepetés nekem, mert már tudomásomra hoztak valami ilyesmit, nagy titokzatossággal és csak úgy csínján, mert ismerik a véleménye­met.

Nem is tudom, mit mondjak önnek erről az ötletről, amely ezer bonyodalommal fenyeget. Bizonyára tudja, hogy énnekem semmi ki­fogásom se volna ellene, hiszen eltökéltem, hogy a kongresszus legkö­zelebbi ülésén lemondok a hatalomról, de vajon ki tudná féken tarta­ni a vezetőink becsvágyát, és ki tudná megnyugtatni az egyenlőtlen­ségtől rettegő köznépet? Nem gondolja, hogy Anglia nem nézné jó szemmel, ha egy Bourbont választanánk? És milyen heves ellenállást tanúsítana minden új amerikai állam és az Egyesült Államok, amely utóbbit mintha csak arra rendelte volna a Gondviselés, hogy nyomo­rúságot hozzon Amerikára a Szabadság nevében? Mintha máris lát­nám, hogy szőnek általános összeesküvést az ellen a szegény Kolum­bia ellen, amelyet úgyis váltig irigyel Amerika minden köztársasága. Az egész sajtó megmozdulna, új keresztes háborút hirdetne a szabad­ság árulóinak cinkosai, a Bourbonok szekértolói és az amerikai rend­szer sárbatiprói ellen. Délen a peruiak szítanák fel a viszály lángját; a Földszoroson a guatemalaiak és a mexikóiak, az Antillákon pedig az amerikaiak, és mindenfelé a szabadelvűek. Santo Domingo se marad­na veszteg, segítségül hívná a testvéreit, hogy közösen szálljanak szem­be egy francia uralkodóval. Mindenki ellenség lenne, Európa pedig mit se tenne értünk, mert az Új-Világ nem éri meg, hogy pénzt dob­janak ki egy itteni Szent Szövetségre; legalábbis megvan az okunk, hogy így gondoljuk, lám, milyen közönyösen szemlélték, hogy küz­dünk, harcolunk a fél világ felsza­badí­tásáért, pedig csakhamar ez a fél világ lesz az európai jólét legbővebb forrása.

Szóval távolról sem ellenzem, hogy a bölcs Európa kipróbált in­tézményeinek mintájára szervezzük át Kolumbiát. Sőt végtelenül örül­nék, és új erőre kapnék, ha segíthetném ezt a munkát, amit országmentésnek nevezhetünk, és amit nem könnyen, de végre tud­nánk hajtani, ha Anglia és Franciaország támogatna ben­nün­ket. Ezzel a hatalmas segítséggel mindenre képesek volnánk, nélküle nemgy hát majd csak akkor döntök véglegesen, ha megtudjuk, hogy véleke­dik Anglia és Francia­ország kormánya erről az említett rendszerválto­zásról és az uralkodó-választásról.

Nemes barátom, a legőszintébben biztosíthatom, hogy semmit se hallgattam el, a legteljesebb nyíltsággal fejtettem ki a véleményemet. Úgy hasznosíthatja, ahogy a kötelesség és Kolumbia érdeke kívánja. Ez a helyzet velem, és mindenesetre fogadja készséges híve szívből jövő, meleg üdvözletét.

BOLÍVAR

BOLÍVAR LEVELE
DÁNIEL O’LEARY TÁBORNOKHOZ
EGYKORI HADSEGÉDÉHEZ
A SZABADÍTÓ A POLITIKAI
HELYZETRŐL FEJTI KI A NÉZETEIT
ÉS FELVÁZOLJA
AZ ORSZÁGBAN URALKODÓ VÁLSÁG
NÉHÁNY LEHETSÉGES MEGOLDÁSÁT

GUAYAQUIL, 1829. SZEPTEMBER 13.

Guayaquil, 1829. szeptember 13.

DÁNIEL F. O’LEARY TÁBORNOK ÚRNAK

Kedves O’Learym!

Már bizonyára értesült róla, hogy eperohamból lábadozom, ami meg­lehe­tő­sen legyengített, és rádöbbentett, hogy szinte minden erőm cserbenhagyott. Ahhoz képest, amilyen egész életemben voltam, hihe­tetlen, hogy milyen állapotban vagyok: vagy a lelkierőm csappant meg jócskán, vagy a szervezetem romlott le nagy­mérték­ben, de akár­hogy is, úgy érzem, semmihez sincs erőm, és a világon semmi se tud már felrázni. Valami nagy nyugalom, vagy inkább valami általános lagymatagság fogott el, és egészen úrrá lett rajtam. Mélységesen meg vagyok győződve, hogy képtelen vagyok a további közszolgálatra, ezért úgy gondoltam, tudomására kell hoznom legbensőbb baráta­imnak, hogy örökre meg kell válnom a főhatalomtól, ők meg törjék a fejüket, határozzanak, ahogy jónak látják.

Hamarjában biztos ön is és a barátaim is rendkívüli és gyászos esetnek tartják ezt a dolgot, pedig mi sem természetesebb és szüksé­gesebb nála, bármilyen természetű következménnyel jár is. Gondolják csak meg: egy ember, aki, mikor szolgálni kezdett, igencsak túljutott ifjúkorán, húsz hosszú évig szolgált; beláthatják, hogy a természet rendje szerint már csak kevés vagy semmi sem várható tőle. Ha most azt is tekintetbe vesszük, hogy ez a szóban forgó ember nagyon moz­galmas, sőt felőrlő életet élt, és része volt mindenféle testi-lelki szenvédésben, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy már csupán öt-hat éve van hátra; öt-hat olyan éve, amiből ugyan kevés hasznot húzna a szolgálat, de ami sok nyavalyával kínozná a bete­geskedőt. Én higgadtan, elfogulatlanul, olyan tárgyilagosan ítélem meg a dol­got, amennyire telik tőlem; és úgy ítélem meg, hogy bármilyen nagy ez a vesz­teség, nem szabad sajnálkoznunk miatta, sőt inkább kívánnunk kell, hogy így legyen, mert ez kisebb baj annál, amitől joggal félhe­tünk.

Vegyük most szemügyre az ország állapottá; ránéztiből egyrészt a küszöbön álló fejetlenség fenyeget bennünket, másrészt rózsás a helyzetünk. Legyőztük Perut és a hazai pártütőket. Nem vitás, hogy igencsak mindenki egyetért benne: okunk és jogunk volt rá, hogy le­verjük ellenségeinket, mert Kolumbia boldogulásának is ellen­ségei voltak. Ugyanazok a polgártársaink tartják kezükben a vezetést, a be­folyást és a hatalmat, akik társaim voltak a háborús áldozatokban és a honszervező munká­ban. Itt vannak jó erőben, testi-lelki egészségben, órájuk van ruházva a köz­hatalom, és a szükséges eszközeik is meg­vannak, hogy meg is tartsák, mellettük áll a legszélesebb közvélemény, és segítségükre van a haza megmentésében. Ezek az em­be­rek ma is szellemi erőnek, ifjúságnak örvendenek, így hát megvan bennük a kellő képesség, hogy megvédjék az államot és tulajdon állásukat. De öt-hat év múlva már nem így lesz; akkor már ők is olyanok lesznek, mint én most: megtöri őket a kor, és kiszolgáltatja őket ellenségeik vagy utódaik kényére-kedvére. Mire eljön ez az idő, én már biztosan nem leszek, és velem együtt azok se, akik mellet­tem állnak. Vagyis egyszerre dől ki ennek az épületnek minden oszlopa, és akik alatta vannak, halá­lukat lelik. Miképpen orvosolhatnánk ezt a szörnyű bajt? Nemde széthullna és egy­szersmind tönkremenne a társadalom? Nem­de ez volna a lehető legnagyobb csapás? Bizony ez volna; így hát jobbnak látom, ha jó előre felké­szü­lünk erre a szerencsétlenségre, amelyet még emberfeletti erőfeszítéssel sem tudunk elkerülni.

A dolgok és az események ereje sodorja országunkat e felé a meg­rázkódtatás, vagy mondjuk így, politikai változás felé. Én nem vagyok halhatatlan; kormányunk demokratikus és választott kormány. Két­ségtelen, hogy bármit változatunk rajta, minden változtatás csak ideig­lenes lesz; mert el kell ismernünk, hogy társadalmi rendünk vagy szer­kezetünk csupán átmeneti. Mindnyájan tudjuk, hogy csakis az én tekin­télyem tartja össze Új-Granada és Venezuela egységét, és ez a tekintély előbb-utóbb lehanyatlik, amikor a Gondviselésnek vagy az embereknek úgy tartja kedve. Nincs esendőbb egy ember életénél; ennélfogva okos dolog felkészülnünk arra az időre, amikor véget ér. Halálom után mi jót tehetnék az országnak? Akkor tűnne csak ki, milyen hasznos lett volna, ha már életemben elrendeztük volna a két országrész kettéválasz­tását; mert akkor nem lenne se közvetítő, se barát, se közös tanács­adó. Hanem mindenben csak viszály, harag, széthúzás.

Tegyük fel, hogy a januárban összeülő alkotmányozó gyűlés böl­csessége szerencsés reformokat hoz a törvénykezésben; de ugyan mi­féle reformok lehetnek ezek? Vegyük tekintetbe Kolumbia kiterjedé­sét, népességét, lakosságának lelkületét, a manapság divatos nézete­ket, hogy melyik földrészen terül el az ország, milyen államok veszik körül, és mennyi akadály áll a szilárd rend kialakításának útjában. Rá­jövünk, hogy rengeteg kínos veszély fenyeget bennünket, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül őket. Óriási területünk két, egymással homlokegyenest ellenkező kormányforma közül követeli meg vala­melyiket, de mind a kettő teljességgel ellen­tétes az ország javával: en­nek a hatalmas területnek a kormányzására csakis a királyi tekintély vagy a szövetségi rendszer lehet megfelelő. De én el se tudom képzel­ni, hogy királyságot létesíthessünk egy alkotmányosan demokratikus ország­ban, mert az alsóbb és népesebb osztályok vitathatatlan joggal ragaszkodnak az alkotmányos vívmányokhoz, hiszen valamiképpen helyre kell igazítani a természet igazság­talanságát, és elengedhetetlen a törvény előtti egyenlőség ott, ahol ténylegesen egyenlőtlenség ural­kodik. Azután meg ugyan ki lehetne Kolumbia királya? Azt hiszem, senki, mert nem akadna idegen herceg, aki elfogadna egy veszély és nyo­mo­rúság övezte trónt, a tábornokok pedig vonakodnának hódol­ni valamelyik hason­szőrűnek, és mindörökre lemondani a főhatalom­ról. A nép megriadna ettől az újdonságtól, félne, hogy megissza a le­vét, mert rájönne, hogy sokféle követ­kez­ménnyel jár, ha egy kormány­nak ilyen az alapja és szerkezete. Bujtogatók zúdítanák fel a népet gá­lád eszközökkel, és nem lehetne útját állni az izgatásnak, mert minden odahat, hogy gyűlöljék a zsarnokságot, ezt a rémet, amely már pusz­ta nevével is elborzaszt. Az ország szegénysége nem engedi, hogy olyan fényűző kormányzatunk legyen, amely hivatalból gyakorolja a dúskálás és pazarlás minden túlkapását. A monarchia új nemességgel is jár, ez pedig teljes dölyfével emelkedne ki a féltékeny nép tömegé­ből. Senki se tűrné jámborul ezt a nyomorúságos arisztokráciát, amely ki se látszana az ínségből és tudatlanságból, de amelyet nevetséges becsvágy fűtene… így hát ne is beszéljünk tovább erről az agyrémről.

De a szövetségi kormányzatról még annyi kedvem sincs szót ejte­ni; ez a társadalmi rendszer maga a törvényesített anarchia, jobban mondva egy olyan tör­vény uralma, amely közvetve a széthúzást teszi kötelezővé, az államnak és min­den polgárának tönkretételét. Az Egye­sült Államok kormányzata a legjobb a világon, de Amerika nem ho­nosíthatja meg; minekünk még a Korán is jobban megfelelne. Kár itt a szóért, elég, ha egy pillantást vetünk ezekre a szerencsétlen orszá­gokra, Buenos Airesre, Chilére, Mexikóra és Guatemalára. De a ma­gunk első éveire is vissza­gondol­hatunk! Csak ezek a példák is min­den könyvtárnál beszédesebbek.

Kolumbia nem tehet mást, csak azt, hogy a lehető legkevésbé rosszul egy olyan központosított rendszert alakít ki, amely kellőképpen tekintetbe veszi az ország kiterjedését és lakóinak sajátosságait. Egy európai jellegű civilizált államban kevesebb gondja van a kormánynak a néppel és a természettel, mint egy kis ame­rikai tartományban a nép tudatlansága és a mostoha terepviszonyok miatt; ennél­fogva kénytele­nek leszünk szilárdabb és erélyesebb intézményeket létrehozni, mint amilyeneket más országokban tartanak szükségesnek. Kolumbia pe­dig nem­csak akkora, mint egy európai állam, hanem több európai or­szág is elférne a terü­letén. Mennyi gondunk-bajunk lenne, ha egy olyan kormány kezével kellene igaz­gatnunk egy óriási birodalmat, amely még egy tartományt is alig tudna jól-rosszul el­kor­má­nyozni!

Hogy őszinte legyek, én semmit se láttam Kolumbiában, ami kor­mányra, közigazgatásra, vagy akár csak valamiféle rendre is emlékez­tetne. Igaz, hogy csak éppen elindultunk ezen az új úton, és a hábo­rú, a forrongás a hadügyre irányította minden figyelmünket. Szinte megfeledkeztünk magunkról, míg a bennünket fenye­gető veszélyeket mérlegeltük, és azt latolgattuk, hogy kerüljük el őket. fogalmunk se volt a kormányzásról, és védelmi harcunkban időnk se volt rá, hogy megtanuljuk. De most már itt az ideje, hogy komolyan gondolkoz­zunk rajta, hogy pótolhatnánk a mulasztásainkat, és hogy biztosíthat­nánk nemzeti létünket.

Kolumbia jelenlegi kormánya nem megfelelő nagy kiterjedésű tar­tomá­nyai­nak rendben tartására és igazgatására. Az ország központja nagyon messze van a végektől. A nagy utazgatásban elgyengül az erő, és a központi igazgatásnak nin­csenek meg az óriási távoli feladatai­nak elvégzéséhez szükséges eszközei. Lépten-nyomon tapasztalom. Nincs olyan elöljáró, nincs olyan kormányzó, aki nem gyako­rolja a legfelső hatalmat, és többnyire sürgető kényszerhelyzetben. Úgy is mond­hat­nánk, hogy minden tartománynak külön kormánya van, és ez nem olyan, mint a központi kormány, mert módosítják az egyes or­szágrészek körülményei és sajátos viszonyai, vagy az egyéni jellem adottságai. Mindez amiatt van, hogy országunk nem összeforrott egész. Társadalmi kötelékeink sehogy se tudják összehangolni, szo­rosra fűzni és egyesíteni az állam távoli részeit. Olyan fejetlenségnek vagyunk tehetetlenül kiszolgáltatva, hogy ha nem helyezzük új ala­pokra az országot, vesze­del­mesen elhatalmasodik rajtunk a kór.

A jelenlegi helyzetben csak két megoldás kínálkozik, és az alkotmányozó gyűlésnek választania kell a kettő közül:

1 – Új-Granada és Venezuela szétválasztása.

2 – Örökös és szilárd kormányzás megteremtése.

Az első esetben a két ország szétválasztása tökéletes, igazságos és békés kell hogy legyen. Mihelyt kimondják, mindkét országrész a ma­ga módján rendezkedik be, és független minőségben tárgyal közös érdekeikről és kölcsönös kapcsolataikról. Azt hiszem, hogy Új-Granadának egységesnek kell maradnia, hogy Délen véde­kezni tudjon a peruiak ellen, és hogy Pasto rákos daganattá ne váljék az ország tes­tén. Venezuelának is egységesnek kell maradnia, olyannak, amilyen az egyesülés előtt volt.

Bármennyire szeretnénk is elkerülni ezt a fejleményt, minden össze­fog, hogy bekövetkezzék. Sok kellemetlenséget rejt magában, de ki tudna ellenállni a szen­ve­délyek és a legközvetlenebb érdekek hatal­mának? Sejtelmem sincs, hogy lehetne csillapítani a helyi ellenszenve­ket és csökkenti az irdatlan távolságokat. Véleményem szerint ezek azok a nagy akadályok, amelyek az utunkban állnak, és megakadá­lyozzák, hogy egységes kormányzatot és államot alkossunk. Ebbe a szirtbe úgyis mindig, mindenképpen beleütközünk, így hát bátorság, határozottan át kell törnünk rajta. Alakítsunk két kormányt, és szövet­kezzenek a közös ellenség ellen, kössenek nemzetközi egyezményt, amely az egymáshoz fűződő kapcsolataikat szabályozza; a többit majd meghozza az idő, a nagy orvos.

Amíg háborúskodnunk kellett, úgy tetszett, mintha indokolt volna, és szinte elmondhatjuk, hogy az is volt a Kolumbiai köztársaság lét­rehozása. Amikor elkö­vet­kezett a belső béke, és vele együtt új kap­csolatokra tettünk szert, rájöttünk, hogy ez a dicséretes terv, vagy in­kább kísérlet nem kecsegtet a hozzá fűzött reményekkel. Az emberek és a dolgok egyaránt a szétválasztást követelik, és a sok egyéni rossz közérzetből általános nyugtalanság támad. Az utóbbi időben már Spa­nyolország se fenyeget bennünket, és ez mindinkább azt igazolja, hogy már nem szükséges az egység, hiszen csakis az volt a célja, hogy minden erőt összefogjon az anyaország ellen.

Amikor majd elszánjuk magunkat, és megtesszük ezt a lépést, ör­vendetes nap lesz az a lakosság tevékeny részének, főleg örökös han­gadóinak a társadalom valóságos kovászainak.

A kongresszus egy másik szükségmegoldáshoz is folyamodhat, ah­hoz, hogy örökös főhatalmat létesít, amit nemcsak örökösnek nevez­hetünk, hanem akármi másnak is, csak arra vigyázzunk, hogy ne ellen­kezzék a közvéleménnyel. Termé­sze­tesen a Kolumbiai Köztársaság megóvása kézzelfogható előnyökkel és külső tekintéllyel kecsegtet. Spanyolország nagyobb tiszteletet tanúsítana irántunk, Peru nem fog­ja megszegni a megkötött egyezségeket, és általában az amerikai nem­zetek se változtatnak szívélyes magatartásukon. A két ország polgára­it nem sarkallja annyi minden a határvillongásra, és az államadósság se lesz a viszálykodás tetemes indoka. Mindez nagyon fontos. Bárcsak fenntarthatnánk ezt a szép egységet!

Kolumbiának fel kell ocsúdnia, és határoznia kell, mert én már nem tudom tovább vezetni. Ez tény, és most lássuk, milyen kellemet­lenséggel jár.

Először is, mit tesz a kongresszus, kinevezi-e az utódomat? És ki lesz az, granadai vagy venezuelai? Katona vagy polgári személy?

A granadaiak biztosan olyan elnököt kívánnak, aki földijük, hiszen több mint tíz évig egy venezuelai kormányozta őket. A venezuelaiak meg majd azt mondják, hogy Új-Granada fővárosából igazgatják őket, Új-Granada szülöttei uralkodnak rajtuk, és már csak az az egyetlen reménységük, hogy venezuelai az állam feje. Sok akadékoskodásra számíthatunk itt mindkét részről, de lesz itt még más baj is.

Mindig katonák, és mindig karddal fognak irt kormányozni? A polgári szemé­lyek nem fogják egyszer majd sérelmezni a katonai ön­kényuralmat? Jól tudom, hogy jelenleg nem kormányozhatjuk kard nélkül a köztársaságot, de arról is meg vagyok győződve, hogy a pol­gári közigazgatásban elviselhetetlen a katonai szellem. A kongresszusnak mindenképpen ismét fontolóra kell vennie az ország felosztá­sának kérdését, de akárhogy is, el kell vetni az elnökválasztás tervét.

Én azért, amit tehetek, megteszem a köztársaságért: fáradhatatlanul buzgól­kodom a kormány körül, minden befolyásommal támogatom a főhatalmat, a rám bízott fegyverekkel beszáguldom és megvédem az ország tartományait. Egyszóval erős lesz a kormány, már amennyire rajtam áll és a barátaimon, akiket elkötelezek a jó ügy mellett.

Őszinte híve,

BOLÍVAR

A SZABADÍTÓ ÜZENETE
A KOLUMBIAI KÖZTÁRSASÁG
ALKOTMÁNYOZÓ GYŰLÉSÉHEZ

BOGOTÁ, 1830. JANUÁR 20.

Polgártársaim!

Engedjétek meg, hogy jókívánságaimat fejezzem ki ebből az alka­lomból, ami­kor összeül ez a kongresszus, hogy a nemzet nevében be­töltse magasztos törvény­hozót tisztét.

Nagy és nehéz feladat egy olyan nép megszervezése, amely fejetlen­ség és polgárháború közepette szabadul fel az elnyomás alól, de úgy, hogy előzőleg nem készült fel azoknak az üdvös újításoknak befoga­dására, amelyekre áhított. De a történelem sok tanúsága, az Ó- és Új­világ példája, húszévi forrongás tapasztalata bizonyára megannyi lám­pás lesz számotokra, mely bevilágít a jövő homályába; bízom benne, hogy emelkedett bölcsességetek erőt vesz majd egyesek szenvedélyén és a sokaság tudatlanságán, és kellőképpen hallgat olyan értelmes em­berek fel­vilá­go­sult elméjére, akiknek tiszteletre méltó szava becses se­gítséget nyújt a nagy­politikai kérdések megoldásában. Különben or­szágunk természete maga is fontos tanácsokat adhat, az a föld, mely az Andok magas tájaitól az Orinokó forró part­vidékéig terjed; vegyé­tek szemügyre ezt a hatalmas területet, és az emberek csal­ha­tat­lan ta­nítómesterétől megtanulhatjátok belőle, hogy mit tegyen a kong­resszus a kolumbiaiak boldogulásáért. Sokra taníthat benneteket a törté­nelmünk, de éppoly sokra a szűkölködésünk is; hanem mégis szen­vedésünk jajszava lesz a leg­beszé­desebb, amely azért kiált az égbe, mert nincs nálunk nyugalom és biztos szabadság.

Boldog ez a kongresszus, és ezer áldást érdemel, ha megadja Ko­lumbiának ezeket a legfőbb, gyönyörteljes javakat!

A kongresszus azért ült össze, hogy olyan alapokmányt szerkesszen, amely majd törvényt szab a köztársaságnak, és hogy kinevezze a főbb tisztségviselőket, akik majd igazgatják az országot, ezért a kor­mánynak az a kötelessége, hogy tudo­másotokra hozza az egyes mi­nisztériumoknak az állam jelenlegi helyzetére vonat­kozó értesüléseit, hogy a dolgok természetének megfelelő törvényeket hozhasson. Az Állam- és Minisztertanács elnökének számot kell adnia előttetek, hogy mit végzett az elmúlt másfél év alatt; ha munkája nem felelt is meg jogos vára­kozá­sunk­nak, legalább elhárította azokat az akadályokat, ame­lyeket a külső háború és a belső megrázkódtatások zavaros viszonyai állítottak az államigazgatás útjába, azok a bajok, amelyek, hála az Is­teni Gondviselésnek, elcsitultak, a kegyelem és békesség javára.

Fordítsátok magas figyelmeteket ezeknek a zavaroknak eredetére és történetére.

Az 1826-ban kitört sajnálatos zavargások arra késztettek, hogy megtérjek Pe­ru­ból, noha elhatároztam, hogy nem fogadom el az al­kotmányos főhatalmat, amely­re távollétemben választottak meg. Áll­hatatosan kértek, hogy állítsam helyre az egyet­értést, hogy elkerül­hessük a polgárháborút, és én nem tagadhattam meg szol­gá­lataimat a hazától, amely ismét így megtisztelt, és félreérthetetlen jelét adta bi­zalmának.

A nemzet képviselői tanulmányozták a lelkeket dúló egyenetlen­ség okait, meg­győződtek róla, hogy azok az okok még mindig fenn­forognak, és hogy gyö­ke­res intézkedésekre van szükség, és kényszerhelyzetükben előbb összehívták a nagy nemzetgyűlést. Össze is ült ez a testület a pártok torzsalkodása közepette, de fel is oszlott ugyanez miatt, és a tagjai nem tudtak megegyezni az eltervezett refor­mok­ban. Teljes széthullás fenyegette a köztársaságot, és ebben a válságban kénytelen voltam segítségére sietni; de ha a nemzeti érzés föl nem buzdult volna, hogy meg­keresse önnön fennmaradásának módját, tu­lajdon polgárainak keze törte volna dara­bokra a köztársaságot. En­gem volt szíves megtisztelni bizalmával az ország, és énnekem olyan tiszteletben kellett tartanom ezt a bizalmat, mint a legszentebb Tör­vényt. Hát habozhattam volna, ha végveszélyben a haza?

A fegyvercsörgéssel és népek viszályával megsértett törvények ere­jüket veszí­tették. A törvényhozó testület már felismerte a szükséges­ségét, és elrendelte, hogy üljön össze az alkotmányreformra jogosult gyűlés, és végül már a nemzetgyűlés is egyhangúlag kimondta, hogy sürgős reformra van szükség. Ez az ünnepélyes bejelentés, az előz­ményeivel együtt kifejezetten elmarasztaló ítéletet mondott Kolumbia politikai rendjéről. A 11. évi alkotmány a közvélemény szerint és tény­legesen is megszűnt.

Szörnyű volt az ország helyzete, de az enyém még szörnyűbb, mert kiszol­gál­tatott a megszólásnak és a gyanakvásnak. De engem még az se riasztott vissza, hogy foltot ejtenek a hírnevemen, amelyre olyan szolgálatok hosszú sorával tettem szert, amelyekben gyakran kellett hasonló áldozatokat hoznom.

A 28. augusztus 27-én kibocsátott szervezeti rendeletem mindenkit meg­győz­he­tett róla: az a leghőbb vágyam, hogy letegyem a kor­látlan hatalom elviselhetetlen terhét, és hogy ismét képviseleti alapra helyezkedjék a köztársaság. De alighogy el­kezd­tem gyakorolni a főha­talmat, felütötte a fejét az ellentábor a szenvedély erő­sza­kos­ságával és a bűncselekmény vadságával. Életemre törtek, fellángolt a polgár­háború, s ez a példa és sok más is arra ösztökélte Peru kormányát, hogy hódítás és bitorlás céljaival benyomuljon déli tartományainkba. Polgártársaim, ez nem puszta képzelődés: tények és hiteles okmányok tanúsítják. Elkerülhetetlenné vált a háború. La Mar tábornok hadse­rege vereséget szenvedett a Tarquinál, fegyvereink tündöklő dicsősé­gére; hadainak maradványai csak a győztesek lovagiasságának köszön­hetik menekülésüket. De hiába a kolumbiaiak nagylelkűsége, La Mar tábornok lábbal tiporja a szerződéseket, ismét háborút indít, és ne­künk támad; én azzal válaszolok, hogy megint békét ajánlok neki, de ő rágalmakkal, szitkokkal halmoz el bennünket. Guayaquil tartomány áldozatul is esett La Mar eszelős követelődzésének.

Minekünk nem volt haditengerészetünk, a téli áradások és más aka­dályok is hátráltattak bennünket, és meg kellett várnunk a kedvező évszakot, hogy vissza­hódítsuk a várost. Időközben, ahogy Peru Főve­zére mondja, a nemzet ítélete a mi álláspontunkat igazolta, és elmoz­dította La Mar tábornokot ellenségeink éléről.

Hogy így megváltozott a politikai helyzet abban a köztársaságban, megnyílt előttünk a tárgyalások útja, és a fegyverszünet révén vissza­szereztük Guayaquilt. Végül szeptember 22-én megkötöttük a békét, és véget ért a háború, amelyben Kolumbia a jogait és méltóságát vé­delmezte.

Örömömet fejezem ki a kongresszusnak, és a nemzetnek, hogy ilyen ered­mé­nyesen zárultak le a déli ügyek: véget ért a háború, és a perui kormány is a jóakarat kézzelfogható jeleit mutatta irántunk, ne­mesen beismerte, hogy aljas számítással kény­szerítették ránk a hábo­rút. Egy kormány se adott olyan elégtételt egy másik­nak, mint amilyet a perui kormány adott a miénknek, és ezért a nagylelkűségért a leg­na­gyobb elismerésünkre méltó.

Polgártársaim! Olyan mérséklettel kötöttünk békét, ahogy testvér­népektől várható, akiknek nem lett volna szabad egymás ellen fordí­taniuk a szabadság és egy­más védelmére szánt fegyvereiket, de azok­kal a szerencsétlen déliekkel is kesz­tyűs kézzel bántunk, akik belebo­nyolódtak a polgárháborúba, vagy akiket meg­szédített az ellenség. Örömmel mondhatom, hogy úgy vetettünk véget belvi­szályaink­nak, hogy egyetlen csepp vér se mocskolta be a törvény diadalát: egy vitéz tábornok és párthívei elestek ugyan a csatatéren, de csakis a Magasságos keze büntette őket, mert a mi kezünk éppen olyan kíméletesen bánt volna velük, mint azokkal, akik életben maradtak. Ha tévelyegtek is, mindannyian szabadon vannak.

Rengeteget szenvedett a haza ezek miatt a megrázkódtatások mi­att, amelyek­re mindig fájdalommal emlékezünk, csak az vigasztal ben­nünket, ha valami is enyhítheti a bánatunkat, hogy egy szemernyi ré­szünk se volt az előidézésükben, és hogy olyan nagylelkűek voltunk az ellenfeleinkhez, amennyire csak lehettünk. Bizony fáj, hogy néhány gonosztevőt feláldoztunk az igazság oltárán; az apa­gyil­kos­ság nem érdemel irgalmat, de az én kezemből sokan, és talán a legirgalmatla­nabbak mégis kegyelmet kaptak.

Okuljunk ebből a borzalmas képből, amit sajnos elétek kellett tár­nom; okul­junk a jövőben, mint azokból az iszonyú csapásokból, ame­lyeket a Gondviselés szokott ránk mérni az életben, hogy tanuljunk belőlük. A kongresszusnak édes gyü­möl­csöt kell szednie a keserűség eme fájáról, vagy legalábbis el kell húzódnia mér­ges árnyékából.

Ha nem énnekem jutott volna az a megtisztelő szerencse, hogy összehívjalak benneteket a nép jogainak képviseletére, hogy megbí­zóitok kívánságának meg­fele­lő­en megteremtsétek, vagy megjavítsá­tok intézményeinket, a haza szolgálatának szen­telt húsz év eredmé­nyéről számolnék be nektek ezen a helyen. De jobb, ha én nem sugal­mazom nektek azt, amit minden állampolgárnak joga van kérni tőle­tek. Min­denkinek lehetősége van, sőt kötelessége, hogy tudomására hozza véleményét, aggodalmát és vágyait azoknak, akiket kiválasztot­tunk, hogy gyógyítgassák feldúlt, gyenge, beteg társadalmunkat. Csak én vagyok megfosztva ennek az állampolgári tevékenységnek gyakor­lásától, mert én hívtalak össze benneteket, én jelöltem ki a jogkörötö­ket, így semmiképpen sem szabad befolyásolnom a tanácskozásotokat. Különben is fölösleges volna elismételni a nép választottal na k azt, amit véres betűkkel ír meg nekik Kolumbia. Énnekem csak az a köte­lességem, hogy fenntartás nélkül vállaljam azt a törvénykönyvet és azokat a tisztségviselőket, amelyet és akiket tőletek kapunk, és csakis azt kívánom, hogy a nép küldöttei kinyilvánítsák, tiszte­let­ben tartsák és teljesítsék a nép akaratát.

Ebből a célból mindent megtettem, hogy mindenki teljes szabad­ságban és biztonságban fejezhesse ki a véleményét, más se korlátozza őket, csak a kellő rend és mérséklet. Így is történt, és ti a nép óhaja­inak egyszerű kifejezését találhatjátok a meg­fontolás végett elétek tárt beadványokban. Minden tartomány várja a dön­té­se­te­ket, minden gyűlésen, amit ezzel kapcsolatban tartottak, higgadtság, a kormány te­kintélye iránt és az alkotmányozó gyűlés iránt érzett tisztelet uralko­dott. Csak a caracasi tanács izgágaságát sajnálhatjuk, amiről szintén ítélnetek kell bölcsen és meg­fontoltan.

Nem egészen alaptalanul attól félek, hogy kétségbe vonják az őszin­teségemet, amikor a Köztársaság élén álló tisztségviselőről beszélek nektek. De a Kong­resszusnak be kell látnia, hogy a becsülete nem engedi, hogy énrám gondoljon, ami­kor kinevezi az állam fejét, az enyém pedig azt, hogy elfogadjam ezt a kinevezést. Hát visszaruház­nátok ezt a becses hatalmat éppen arra, aki tirátok ruházta? Ha én­rám szavaznátok, megsínylené a tisztességetek! Hiszen ez azt jelentené, hogy én neve­zem ki önmagamat! Távol legyen tőletek, de éntőlem is az ilyen nemtelen eljárás.

Az a kötelességetek, hogy kormányt adjatok a Köztársaságnak, és a testületek kebelén belül és kívül egyaránt találni is fogtok olyan je­les állampolgárokat, akik dicsőségesen és hasznosan töltenék be az Államelnök tisztét. Minden, de minden polgártársam birtokában ott az a felbecsülhetetlen kincs, hogy ártatlannak tartja a gyanakvás, csak énrajtam a bélyeg, hogy zsarnokságra török.

Kérlek benneteket, szabadítsatok meg attól a gáncstól, amely vár rám, ha továbbra is megmaradok tisztemben, amely sosem hárítja el magáról a becsvágy gyalázatát. Higgyétek el, új államfő kell már a Köztársaságnak. A nép is szeretné már tudni, hogy vajon örökké kor­mányozni akarom-e. Az amerikai államok némi nyugtalansággal tekin­tenek rám, és ebből még egyszer olyanféle bajai lehetnek Kolumbiá­nak, mint a perui háború. Még Európában is akadnak olyanok, akik attól tartanak, hogy rontom magatartásommal a szabadság szép ügyé­nek hitelét. Ó, mennyi fondorkodásban és hadakozásban volt részünk amiatt, hogy hatalmam és személyem ellen törtek! Ezek a csapások nem kevés szenvedést okoztak a népnek, és ezt az áldozatot megtaka­ríthattuk volna, ha Kolumbia törvényhozói nem erőltettek volna kez­dettől fogva, hogy olyan terhet cipeljek, amely súlyosabban nehezedett rám, mint a háború és minden megpróbáltatása.

Legyetek méltók, polgártársaim, egy szabad nép képviselésére, ver­jétek ki a fejetekből, hogy szüksége van rám a Köztársaságnak. Ha egy ember nélkülöz­he­tet­len volna az Állam fenntartására, ennek az Államnak nem volna létjogosultsága, és végül fenn se maradna.

Az az államfő, akit választotok, kétségtelenül a belső béke szivárvá­nya, a testvériség köteléke, vigasztalás lesz a letört pártok számára. Minden kolumbiai tömörülni fog e körül a szerencsés halandó körül: ő pedig átöleli őket baráti kar­já­val, mint az állampolgárok nagy család­ját. Én igaz szívvel, tisztelettel fogok enge­del­mes­kedni ennek a törvé­nyes államfőnek, követem, mint a béke angyalát, támogatom kardom­mal és minden tehetségemmel. Minden erővel, tisztelettel és alázattal adózik annak, akit ti választotok. Esküszöm, törvényhozók, fogadom a nép és a kolumbiai hadsereg nevében. Boldog lesz a Köztársaság, ha elfogadjátok a lemondásomat, és egy olyan állampolgárt tesztek meg elnöknek, akit szeret a nemzet, de tönkremegy, ha makacsul azt kíván­játok, hogy én kormányozzam. Halljátok meg a könyörgésemet: mentsétek meg a Köztársaságot, mentsétek meg a dicsőségemet, mert az, Kolumbia dicsősége is.

Határozzatok az elnökség felől, amelyről tisztelettel lemondok, és amelynek sorsát a kezetekbe teszem. Mától fogva nem vagyok más, csak egyszerű állam­polgár, aki fegyveresen védi a hazát, és engedel­meskedik a kormánynak; köz­hiva­ta­lom mindörökre véget ért. Hiva­talosan és ünnepélyesen átadom nektek a fő­ha­tal­mat, amit a nemzet szavazata ruházott rám.

Minden tartományból vannak itt köztetek; ti vagytok a legkivá­lóbb állam­polgárok, mindenféle közszolgálatban forgolódtatok, a helybeli és általános érde­ke­ket egyaránt ismeritek, minden adottságo­tok megvan hozzá, hogy új életre keltsétek ezt a Köz­társa­ságot, amely csak tengődik, mert minden tekintetben akadozik az igazgatása.

Engedjétek meg, hogy utoljára még a figyelmetekbe ajánljam: vé­delmezzétek szent vallásunkat, az égi áldás bőséges forrását. A nem­zetgazdasággal is törődnötök kell, kivált az adóbehajtási rendszerrel. Az államadósság, Kolumbia rákfenéje is kö­ve­teli tőletek szent jogait. A hadseregnek, amely számtalan módon kivívta a nemzet háláját, gyö­keres átszervezésre van szüksége. Az igazságszolgáltatás olyan tör­vény­könyvet kíván, amely képes megvédeni az ártatlan szabad embe­rek jogait. Itt min­dent újonnan kell létrehozni, és tinektek kell meg­alapoznotok a jólétünket politikai szervezetünk általános alapjainak lerakásával.

Polgártársaim! Pironkodva mondom: csak egy javunk van, és ezt is a többi árán szereztük: a függetlenség. De ez kaput tár előttünk, hogy a többit is újra kivív­juk a ti fenséges vezetésetekkel, a dicsőség és a szabadság tündöklő fényében.

Bogotá, 1830. január 20.

BOLÍVAR

A SZABADÍTÓ UTOLSÓ
KIÁLTVÁNYA

SAN PEDRO ALEJANDRINO URADALOM
1830. DECEMBER 10.

SIMON BOLÍVAR
KOLUMBIA SZABADÍTÓJA STB. STB.
KOLUMBIA NÉPEIHEZ

Kolumbiaiak!

Láttátok, mennyit fáradoztam, hogy meghonosítsam a szabadságot ott, ahol azelőtt zsarnokság uralkodott. Önzetlenül munkálkodtam, odahagytam birtokomat, sőt nyugalmamat. Lemondtam a hatalomról, amikor rájöttem, hogy nem bíztok oda­adásomban. Ellenségeim ki­használták hiszékenységeteket, és bemocskolták leg­szen­tebb kincse­met, a feddhetetlen nevemet és szabadságszeretetemet. Üldözőim ál­dozata vagyok, ők juttattak a sír szélére. Megbocsátok nekik.

Most, hogy távozom közületek, a szeretet azt súgja, hogy tudo­másotokra hozzam utolsó kívánságaimat. Nem kell énnekem más di­csőség, csak az, hogy megszilárdítottam Kolumbiát. Mindnyájan munkálkodjatok az Unió becses javáért: a népek úgy, hogy engedel­meskednek a jelenlegi kormánynak, hogy úrrá lehessen a fejetlensé­gen, az oltár szolgái úgy, hogy imával esedeznek az éghez, a katonák úgy, hogy kardjukkal védik a társadalom biztosítékait.

Kolumbiaiak! utolsó szavaimmal boldogságot kívánok a hazának. Ha a halá­lom hozzájárul, hogy szűnjön a pártoskodás és megszilárdul­jon az Unió, nyugodtan szállók sírba.

San Pedro uradalom, Santa Marta, 1830. december 10. 20°

SIMON BOLÍVAR
ISBN 978-963-06-6204-8
ISSN 1216-1861

Felelős kiadó
a Venezuelai Bolívari Köztársaság Nagykövetsége

Felelős szerkesztő
Tabák András

2009 Vasas-Köz Kft. Nyomda
Felelős vezető Badó Géza

Terjeszti a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság