hátlap kép borító kép


Hegedűs Sándor


Történelmi miniatúrák VI.


7 ESSZÉ


BUDAPEST

Sorozatszerkesztő
SIMOR ANDRÁS

© Hegedűs Sándor, 2015


Hegedűs Sándor Történelmi miniatúrák című sorozatának VI. kö­tete hat arcképet és egy hosszabb tanulmányt tartalmaz. Az első arc­kép Kállay Miklósról szól, aki 1942-től 1944-ig volt Magyar­ország miniszter­elnöke, és akiről a szerző helyesen állapítja meg, hogy nincs helye „a magyar hősök és hazafiak panteonjában.” Ezt az arcképet követi az anti­szemi­tizmus ellen küzdő publi­cista, Sza­bolcsi Miksa portréja, majd a magyar munkás­mozga­lom kiemelke­dő alakjáról, Rózsa Richárdról szóló írás. A port­rékat három fiatal anti­fasiszta, mártír­halált halt hős arc­képe zárja, Braun Éváé, Békés Glasz Imréé és Pataky Istváné. A kötet egy külön­véleményt tartal­mazó tanul­mánnyal ér véget, Mikszáth Kálmán scarroni tudósítá­sairól szól ez az írás, amely a Tisza­eszlári vér­vádra emlé­kezve tesz hitet arról, hogy vannak olyan törté­nelmi pilla­natok, amelyek min­denki­től, bár­mek­kora egyé­niség vagy nagy író legyen is, meg­köve­telik az egyenes, egy­értel­mű beszédet.


Letölthető:

[ PDF formátumban ]   [ EPUB formátumban ]
Kállay Miklós

(1887-1967)

Kállay Miklós olyan időben lett Magyar­ország miniszter­elnöke (1942-1944), amikor a Moszkva alatti csatában (1941 tele) a hit­leristák súlyos vere­séget szenvedtek, s noha a teljes fegyverleté­telhez még három kemény esztendőre volt szükség, a döntő csa­pás körvonalai már kezdtek kirajzolódni a látók szemei előtt. El­enyészett a németek legyőzhetetlenségéről kialakított germán mí­tosz. Igazán 1941 végén, 1942 elején már csak azok hittek a Führer verhetetlenségében, akik számára a náci Német­ország pusz­tulása egyértelmű volt saját pusztulásukkal. Nálunk is mind töb­ben keresték a kiutat s igyekeztek elhatárolódni a szerencsét rit­kán hozó magyar– német szövetségtől. A horthysta elit körében azonban számosán akartak hinni a nácik győzel­mében s átmen­tek a nyilasokhoz vagy az imrédystákhoz. A kormány­párt szél­ső­jobb oldalán is sokan voltak, akik Hitlerrel, Szálasival rokonszen­veztek, és a végső kitartás álláspontjára helyezkedtek. Ezek kö­zül többen a nácik számára írták jelentéseiket, megkönnyítve ez­zel a németek tájékozódását a horthysták viselt dolgairól. Remé­nyüket táplálta a németek által felröpített hír, miszerint hamaro­san bevethetik a „csodafegyvert”, mely a nácik javára fogja meg­változtatni az erő­viszo­nyokat. A Wernher von Braun fizikus nevé­hez fűződő atombombáról volt szó, melynek munkálatai valóban megindultak a harmadik birodalomban. Arra azon­ban már nem volt idejük, hogy befejezzék az előkészületeket. Olyan hírek ter­jedtek el: az angolszászok légiereje szétverte a németek nukleá­ris kísérleti telepeit. Az emberiség nagy szerencséje, hogy a „ver­senyben” a teutonok alulmaradtak. Egy esetleges náci atomhege­mónia ugyanis az emberiség nagy részének elpusztulását ered­ményezhette volna.

E politikai-katonai-lélektani helyzetben menesztette a kor­mányzó Bárdossy Lászlót és Bethlen István javaslatára Kállay Mik­lóst nevezte ki miniszter­elnökké. Bárdossy, mint Hitler feltét­len híve, ugyanis alkalmatlan volt arra, hogy olyan diplomáci­ai manő­vere­zéseket kezdeményezzen, melyek átmenthetik Hor­thy Magyar­országát a háború befejezése utáni béke korszakába. Ő egy német háborús győzelemre volt méretezve, s kinevezése­kor kevesen tételezték fel, hogy Hitler alul maradt ebben a gigá­szi élet-halál­harcban. Ilyen gondolat felvetése szentségtörés lett volna horthysta berkekben. Ám a helyzet változni látszott s en­nek ki kellett dolgozni adekvát forgató­könyvét: a kormányzó és Kállay folytatni akarta a háborút (a németek oldalán) mindaddig, amíg az angolszász haderők végrehajtják Churchill brit miniszter­elnök dédel­getett álmát, a balkáni partra­szállást, s majd, amikor Magyar­ország déli határainál meg­jelen­nek a felmentő seregek, kapitulál. Olyan miniszter­elnökre volt tehát szüksége, aki ügye­sen és óvatosan navigál a szovjetek, a nácik, az angol­szászok és német­barát belső ellen­zéke között. Mint látni fogjuk, Kállaynak ezt a több­dimenziós, bonyolult had­műveletet nem sikerült meg­valósítania. Igaz, ez nem­csak rajta múlott, hanem a katonai hely­zeten s azon, képes-e végre­hajtani meg­bíza­tását úgy, hogy az ne jusson a németek tudomására. Ez igen nehéz, szinte lehetetlen feladat volt, hiszen a náci titkos­szolgálat (Abwehr) jól végezte dolgát s a magyar kor­mányban helyet foglaló miniszterek közül nem egy akadt, aki tálcán szállította Hitler­nek az információkat. A Szombathelyi Ferenc irányította vezér­karban nyüzsög­tek a besú­gók, akik hazafias kötelességüknek tartották a németek rendsze­res tájékoz­tatását. Mind­azon­által sokan bíztak abban, hogy a nyu­gatiak mielőbbi katonai akciói a kilépést segíteni fogják. A hábo­rúból való kiválást áhítozók vigyázó szemüket az anglofil, de anti­bolsevista beállí­tott­ságú Kállay Miklósra vetették.

Nagykállói Kállay Miklós 1887. január 23-án született Nyíregy­házán. Apja, Kállay András Szabolcs vár­megye fő­ispán­ja volt. A hét testvér közül Miklós a leg­fiata­labb. Jelen írásunk hőse a gim­názium alsó négy osztályát szülő­váro­sában, a felső négyet Bu­da­pesten járta ki. Egyetemi tanul­mányait Bu­da­pesten, Genfben, Drez­dá­ban és Párizsban végezte. Ezt követően a Szabolcs me­gyei közigazgatásban dolgo­zott. 1914-ben vette feleségül Helént, Kállay Rudolf (csak névrokon!) nyíregyházi kórházi főorvos lá­nyát. Az első világháború után Kállay Miklós kállósemjéni birto­kán gazdálkodik, majd Szabolcs és Ung megye főispánja. 1929-től 1931-ig keres­kede­lem­ügyi állam­titkár. Ez az időszak egybe­esett Bethlen István miniszter­elnök­ségével. 1932-1935 között föld­művelés­ügyi miniszter és ország­gyűlési képviselő volt. A keze alá tartozó tárca egy olyan reformon dolgozott, mely a földbirtok nagyságának felső határát két­száz­ötven hektárban határoz­ta volna meg, az 5-10 hektáros parcel­lákat pedig a kis- és közép­parasztságnak juttatta volna. Gömbös Gyula kor­mányfő regnálá­sának évei ezek. A tervezet papíron maradt, egyrészt, mert a mi­nisz­ter és a miniszter­elnök között kiéleződtek az ellentétek, más­részt a magyar arisz­tokrácia sem lelkesedett egy olyan progra­mért, mely birtokainak nagy részét elveszi tőle. Kállay szembe­került „főnökével”, miután nem volt híve a totális fasizmusra irá­nyu­ló törekvéseinek és egyértelmű német (hitleri) orientációjá­nak. Ezért lemondott tiszt­ségéről. 1937-ben, Horthy Miklós jóvol­tából, az Országos Öntözés­ügyi Hiva­tal elnöke, egyben az 1926-ban, Bethlen kezde­ménye­zésére létrehozott felsőház tagja lett. Ez, a korábbi főrendiház utód­szer­ve­zete volt hivatva minden olyan törvény­javaslat el­foga­dásá­nak meg­aka­dályo­zására, mely átesett ugyan a parlament (alsó­ház) szűrőjén, de valamilyen formában sértette az uralkodó osztályok politikai vagy gazda­sági érdeke­it. A felsőház tagjai Horthy által kijelölt arisztokraták, iparbárók, táborno­kok, egyházi vezető főpapok voltak. Kállay az Országos Öntözés­ügyi Hivatal élén jelentős ered­ményeket tudott felmutat­ni az ágazat korszerűsítése terén. Nevéhez fűző­dik a tiszafüredi és körösi öntözési rendszer, valamint a békésszentandrási duz­zasztó felépítése. A tiszai öntözési komplexumok csatornázási és egyéb alap­munká­latai is befejeződtek. Kidolgozták a hazai nagy­bani rizstermelés módszereit. Ezek a kétségtelen vívmányok bi­zonyítják, hogy Kállay Miklós sikeresebb tevékenységet fejtett ki a vízügyek, mint később a kabinet irányításának területén.

1941 őszén meglátogatta az öntözésügy elnökét, Keresztes-Fischer Ferenc bel­ügy­mi­nisz­tert, aki figyelmesen meghallgatta Kál­lay lelkendezését a csatorna­háló­zat­ról, majd így szólt hozzá: „Csak azt mondhatom, kedves barátom, hagyj fel ezzel a terved­del, nagyobb feladat vár rád”. Ebben az időben nem a bel­ügy­mi­nisz­ter volt az egyetlen, aki a kormány élén szerette volna látni a vízügyi „szakembert”. Baranyai Lipót, a Magyar Nemzeti Bank el­nöke szintén tiszteletét tette az Öntözési Hiva­talnál, és azt fejteget­te, hogy el kellene vállalnia a miniszter­elnökséget, mert nem sza­bad tovább hagyni, hogy a Bárdossy-kormány a vesztébe vigye az országot. Ugyan­csak ezt az álláspontot képviselte Chorin Ferenc felsőházi tag, a magyar ipar és bank­világ egyik legjelentősebb sze­mélyisége, valamint Lukács Béla, a kor­mány­párt elnöke is. Meg­nyilatkozásaikból látható volt, a vezetés berkeiben már beszéd­té­ma lett Kállay Miklós kinevezése. Az ország kilépését fontolgató, azt mind türel­metle­nebbül várók nagy reménykedéssel tekintet­tek a jelölt előléptetése elé. Nem így Bárdossy László, aki rövid­del menesztése előtt fogadta látogatóját: „Te katasztró­fába viszed az országot. Rólad mindenki tudja, hogy németellenes vagy, an­golbarát vagy és nem vagy antiszemita. Futsz majd az angolok után, de soha nem nyered meg őket, ahogy Bethlen sem tudta.”

Kállay igen nehéz helyzetben vette át a hatalmat. A gazdasá­gi helyzetet tönkre­tet­ték a háborús évek és a németek egyre erő­szakosabb követelései. Ugyan­akkor a há­bo­rú kilátásai mind na­gyobb pesszimizmusra adtak okot. Csökkent a hús, zsír, kenyér fej­adagja. Az ország hangulata vészjóslóan romlott, amit a terror, a hamis propa­ganda foko­zása sem tudott ellensúlyozni.

Kállay hosszas kapacitálás után behódolt Horthynak, felvá­zolta miniszter­elnöki be­mutat­kozás­nak szánt elképzeléseit. „A németekkel szemben óvatos, de követ­keze­tesen magyar politi­kát fogok folytatni, a lehető legerősebb szellemi és erkölcsi ellen­állást fejtve ki, gazdaságilag is csak annyi engedményt teszünk, amennyi el­kerül­hetet­lenül szükséges. Mindamellett vigyázni fo­gunk, nehogy kiprovokáljuk Magyar­ország német megszállását, mert az – ha ellenállunk, ha nem – a végünket jelentené… ez azt jelentené, hogy a szomszéd népek hazánk felé orientálódnak, és ha újra felvetődnék a kelet-európai föderáció gondolata, előnyös helyzetbe kerülhetünk.” Kállay tehát nem mondott le a magyar szupremácia vágyálmáról. Ám a kormányjelölt nem gondolt a németekkel szembeni fegyveres ellenállásra (okulva a lengyel és szerb példából), hanem következetes ellenszegülésre, az élet min­den területén. „Úgy reméltem, hogy Közép-Európában és a Bal­kánon mi leszünk az egyetlen ország, amely a háborúban is képes volt megőrizni európai kultúrájának, civilizációjának és embersé­gének értékeit.” Időhúzást tervezett, hogy kellő pillanatban, ami­kor a helyzet erre megérett – ha kell – fegyverrel is megvédelmez­ze hazája függetlenségét. Később azonban erre a radikális lépés­re képtelennek bizonyult. Olyan terveket is felrajzolt a kormány­zó előtt, mint a zsidótörvények felülvizsgálata (enyhítése). Ezzel a kényes kérdéssel, a németek miatt, taktikáznia kellett, a nemze­tiségekkel szembeni türelmi politika alkalmazásával viszont már nagyvonalúbb lehetett volna (de nem lett).

A kormányzónak rokonszenves volt a szittya-magyar em­ber típusa. Mint emlék­irataiban írta: „Magas homloka, bozontos szemöldöke, erős arccsontja, éles orra és erélyes álla a magyar­ság sajátos ősvonásait viseli”. Ő maga identitását az alábbiak sze­rint jellemezte: „… én kereszténynek, méghozzá magyar keresz­ténynek vallom magam”. Nála az számított magyarnak, aki ke­resztény, náciellenes és antibolsevista volt. Mint mondja: a bolsevizmus és a nácizmus átvette a feudalizmustól a marxizmu­sig a negativista kritikai szellemet. Ezzel szemben ő: „Átvettük a francia forradalom nagy eszméit, a nacionalizmust és a liberaliz­must, melyet összeegyeztetünk az ország érdekeivel”. Nincs itt tér, hogy elemezzem Kállay liberalizmus-felfogását, de világo­san látni kell, ez a szabadelvűség Tiszáék által képviselt magyar politikai képződmény, mond­hatnám, hungaricum, melynek mi­benlétét frappánsam bírálta Ady Endre publi­cisz­tikájá­ban, ráhúz­va a „geszti bolondra” a vizes lepedőt. Tiszáék szabadelvűsége vegyí­tette az arisztokrácia és a gyenge, éppen kibontakozó pol­gárság, valamint a dzsentrik ellentmondásos világát, gondolko­dásmódját. Ez a liberalizmus semmiben nem hasonlított a nyu­gati világ szabadelvű szellemiségére. A francia forradalom és a „kállayz­mus” között annyi az azonosság, mint 1789 nagy tiszte­lője, Petőfi Sándor, és Horthy feltétlen híve, Tormay Cecília között. Kétség­telen, Kállay elítélte Hitler nemzetiszocializmusát, de nem­csak antiliberalizmusa miatt, ha­nem mert világuralomra töreked­ve fenyegette a Horthy-féle Magyar­ország szabad­ságát és függetlenségét. Mussolini sem liberalizmusa miatt írta be nevét az egye­temes történelembe, mégis tisztelte az olasz diktátort.

Mint fentebb már említettem, Kállay Miklós 1942. március 9-én foglalta el elődje, Bárdossy László még ki sem hűlt foteljét. Átál­lásra akkor csak távlati tervként gondolt. Megnyilatkozásaiban igen tapintatosan szólt külpolitikájáról, inkább a folyto­nos­ság­ra helyezve a hangsúlyt. Nem akarta a hűtlenségre oly allergiás Hitlert maga ellen uszítani. Kállay első retorikájában a németek­kel való együttműködés fontos­ságáról beszél, szovjet­ellenes ki­rohanásaiban a horthyzmus antikommunista szólamait ismét­li. „A magyar orientáció hűséget is jelent, hűség a tengelyhatal­mak iránt, egy új Európáért, ebben változtatás nem lehet.” A ma­gyar vezetők, akik nem rokon­szen­vez­tek Hitlerekkel, nem akar­tak addig szakítani velük, amíg a megérkezett nyugatiak nem vé­dik meg őket mind a nácizmus, mind a bolseviz­mussal szemben. A nyugati ellen­ségről ezért hallgatnak, később kallay prioritásai megváltoznak: „minden rendel­kezé­sünkre illő energiánkat a háborúnak – a mi háborúnknak szolgálatába kell állítani, mert ben­nünket nem idegen érdekek visznek ebbe a háborúba, mi elsősor­ban és leg­első­sorban magyar érdekekért harcolunk”. Megnyilat­kozásában maradandó elem a szovjet­ellenesség, az angol­szászok kímélése, de – mint látjuk – megváltozik a háború cél­jairól szóló fejtegetése. Már a nemzet önvédelmi háborúit hangsúlyozza. A külföld ve­gyesen reagált Kállay Miklós kinevezésére. Angliában és az Egyesült Államokban fel­figyeltek rá, tekintettel angolbarát beállítottságára. Olaszországban is rokon­szen­vez­tek vele, ám az úgynevezett „trianoni” utódállamokat nyugtalanította az új miniszter­elnök színre lépése, míg Német­ország egyelőre hallgatott. Goebbels (írásának idején még bizalmas) magánnaplóját idézem: „Kállayt, az új miniszter­elnököt már régen ismerjük német­ellenes­ségéről… Kállay, a miniszter­elnök egy cégéres disznó…” Ez a napló nem a nyilvánosságnak szólt. Később a nácik már nem tolerálták a miniszter­elnök kisded játékait. Tudnak a nyugatiak­kal folytatott tárgya­lásairól, és többször figyelmeztették a „sem­miről sem tudó” kormányzót a hazar­dírozás veszélyes következ­ményeire. (Az a fonákhelyzet állt elő, hogy nyugaton egyes napi­lapok nyíltan cikkeznek Kállay puhatolózásairól.) Az olasz példa gyors cselek­vésre ösztönözte a nácikat. Nem sokáig váratott ma­gára a Margarethe-terv.

Kállay Miklós a hatalom átvételekor nem volt túlzottan opti­mista, de hazája meg­men­tésének némi reményét látta olyan ka­paszkodókban, amelyek hamar illúzióknak bizo­nyultak. Hitt az angolszászok és a Szovjet­unió közötti ellentétek kiéleződésében, a közöttük levő világhatalmi-ideológiai ellentmondások okoz­ta – mondhatnék termé­szetes – elkerülhetetlen és mielőbbi fegy­veres konfliktusában. Fanatikusan várta a balkáni partraszállást, melyet Churchillék (a németek megtévesztésére) még akkor is hirdettek, amikor Eisenhowerék már eldöntötték, hogy az invá­zió kérdésében Normandia elsőbbséget élvez. Bizakodott abban, hogy a hatalmas hitleri haderő fel­mor­zsolódik az immár négy éve tartó háborúban, ez pedig a hitleri birodalom össze­omlását fogja eredményezni. Várakozásait egyre kevésbé igazolták az esemé­nyek, s ha mind­ehhez hozzátesszük Kállay politikai amatörizmusát, adva van a matematikai ered­mény: egy fantaszta kudar­ca. E fenti álmodozások realizálódásának hiányát ki kell egészí­tenünk még olyan nélkülözhetetlen kívánalmakkal, mint a szov­jet háttér (lásd Romániát!) és a hazai baloldali erők aktív támoga­tása. Ám Kállay semmitől sem félt jobban, mint e két előfeltétel­től, mert ezek keresztezték volna alapvető célját, az integer, hor­thysta Magyar­ország visszaállítását, illetve megmentését. Kállay viszonya a hazai baloldalhoz, Bárdossy politikájához képest nem változott. Ezt a nagy 1942-es lebukások támasztják alá. (Schönherz Zoltán, Rózsa Ferenc meg­gyil­kolása.)

Kissé előreszaladva, de a kérdésekkel összefüggésben: Horthyék, legnagyobb válságuk közepette, 1944 szeptemberé­ben megbízták Lakatos Géza tábor­nokot, Sztójay Dömét követő miniszter­elnököt, hogy támadja meg Romániát és – hatály­talanítva a második bécsi döntést – foglalja vissza Dél-Erdélyt. Ám a „gurtnis hadsereg” súlyos vereséget szenvedett a szovjet-román erőktől. (Ezt Párizs­ban, 1947-ben nem írták Magyar­ország javára.) A fe­lelőtlenség, kalandorság és a kato­nai-diplo­máciai voluntarizmus a pengeélen táncoló helyzetben a biztos siker­telenséget hor­dozta magában. A horthysta kormányok csak akkor számoltak a Szovjet­unióval, mint kikerülhetetlen tárgyalóféllel, amikor az angol­szászok kiebrudalták a magyar kül­döt­teket Olaszországból, azzal, hogy hazánkat a Szovjet­unió fogja fel­sza­ba­dítani, nem a Balkánon partraszálló nyugati hadsereg. (1944. szeptember 20-a: Náday Ist­ván tábornok sikertelen kísérlete az olaszhoni Casertában.) Ezt kö­vették az 1944. októberi fegyverszüneti tárgyalások Moszkvában, mely mögött nem állt a kor­mány­zó őszinte kapitulációs szándéka és az átállás szakszerű előkészítése. Horthy a németek háta mö­gött nem volt hajlandó kiegyezni az ellenséges féllel, ezért közöl­te velük kilépési döntését. Ezt kívánta az obsitos tengernagytól a tradicionális magyar becsület. Eggyel több ember, akitől meg­tudhatta Hitler, mire készülnek a „Tisza-parti pápuák”. A néme­tek gyorsan bedobták a mélyvízbe Szálasi Ferencet, akinek nevé­hez fűződik a nyilaskeresztes rémuralom.

Kissé előreszaladtam, megsértve a kronológiát, mert vázolni akartam a „Kállay kettőst”, annak utóéletét és szánalmas sorsát.

A németek jobban szerették volna, ha marad Bárdossy Lász­ló vagy Sztójay Döme tábornok-nagykövet lenne az új kormány­fő, mert megbíztak ezek feltétlen Hitler-hűségében. Ám a Führer nem akarta élezni az amúgy is megromlott német-magyar viszonyt, ezért egyelőre beletörődött a helyzet ilyetén alakulá­sába. Át­mene­tileg tehát Horthy és Bethlen akarata érvényesült. Megjegyzendő: a gróf és az újdon­sült kormányfő barátok voltak, mind­ketten konzer­vatívok, anti­hitleristák, anti­bolse­visták, s eb­ben az időben az ország további magatartásának kérdésében né­zeteik köze­ledtek egymáshoz. Amikor Bethlen kilépett a Nemze­ti Egység Pártjából, csak Kállay követte. A kormányban kizáró­lag Keresztes-Fischer Ferenc bel­ügy­mi­nisz­ter­ben, Bánffy Dániel föld­művelés­ügyi miniszterben és Ghyczy Jenő külügy­minisz­terben bízhatott. A többiek németbarátok voltak, mint Reményi-Schneller Lajos pénz­ügy­minisz­ter és Bartha Károly hon­védelmi miniszter. Kállay az első idő­szakban nem változtatott a kabinet összetéte­lén, mert ezt a németek feltétlenül provoká­ciónak és a há­ború­ból való kilépési törekvése csal­hatatlan jelének tekin­tették vol­na. Szokás volt abban az időben, hogy Hitler magához rendel­te a vazal­lus országok új miniszter­elnökeit, egyrészt a szemé­lyes megismerkedés, céljából, más­részt azért, hogy tudomásuk­ra hozza velük szemben táplált elvárásait. Kállayval kivé­telt tett: a vezér számára rokonszenves kormányfőket azonnal fogadta, a magyar poli­ti­kusnak három hónapig kellett várnia, amíg Hitler elé járulhatott. A késedelmet Hitler nevetséges okokkal magya­rázta: azzal, hogy külügy­minisztere fogorvosi kezelés miatt nem tudott volna részt venni a meg­beszé­léseken. Hitler már eleve bi­zalmatlan volt Kállay személyét illetően, mert kémein keresztül értesült arról, hogy a magya-r diplo­maták a miniszter­elnök meg­bízásából „titokban” puhatolóztak Isztambulban, Stock­holm­ban, Bemben a nyugati hatalmak Magyar­országgal kapcsolatos állás­pont­járól. Lisszabonban pedig a lengyel emigráns kormány ka­tonai attaséján keresztül léptek érintkezésbe az angolszászokkal. (Kállay Miklósnak Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus­hoz fűződő kapcsolatait legenda-gyanús köd bo­rí­tja: Juhász Gyu­la történész szerint a professzor Isztambulban – diplomáciai di­lettan­tizmusát bizonyítandó – tévedésből az angolszász megbí­zottak helyett a néme­tekkel lépett kapcsolatba. Szent-Györgyi el­ismeri a törökországi küldetést, de tagadja a komédiába illő köz­játékot. A miniszter­elnök visszaemlékezéseiben nem szól a tanár úr baklövéséről.) Hitler három nagy kérdésben fogalmazta meg elvárásait Magyar­országgal szemben: 1.) a keleti fronton tartóz­kodó magyar hadsereg létszámának és felszerelésének erősítése; 2.) a Német­országba irányuló élelmiszerek mennyiségének nö­velése. Talán ide kívánkozik az a megjegyzés, miszerint e köve­teléssel össze­függés­ben hitelezői lettünk a hitleri Német­ország­nak. 1940 végéig ugyanis 140 millió, 1943 végén már 1035 millió márka (1,5 milliárd pengő) lett a Harmadik Birodalom tarto­zása. Ezt csak a bankópréssel tudtuk fedezni. Ennek viszont az lett a következménye, hogy el kellett szenvednünk a világtörténelem egyik legnagyobb inflációját.

Kállay Miklós gazdaságpolitikájával ezúttal nem foglalkozom, de annyit meg­je­gyez­hetek, az ő regnálása alatt fokozódott – a szö­vetségi kapcsolat örve alatt – Magyar­ország német gyarmatosítá­sa. Az ipari és mezőgazdasági termelést mind­inkább alárendelték a nácik háborús érdekeinek. Amíg a német lakosság fejadagjait igye­keztek szinten tartani, itthon egyre csak csökkentek az élel­miszeradagok. A gazda­sági kapcsolatok jellegét mutatja, hogy a német tőke behatolása a magyar iparba (repülő­gép­gyártás, alu­mínium­ipar, olaj­ipar) foko­zódó mértékben növekedett.

3.) A zsidókérdés megoldása (Endlösung). Kállay Miklós a Führer har­ma­dik kérésének rendezésére nem mutatott hajlandóságot. Mint Bethlen István, ő is mér­sékelt antiszemita volt. A keresztény­magyar ipari, kereskedelmi, pénzügyi és me­ző­gazda­sági vállal­kozók érdekeinek érvényesítése okán kész volt bizonyos vissza­fo­gott engedményekre, de elítélte a zsidóság teljes kifosztását és a genocídiumot is ma­gá­ban foglaló radikális, embertelen hitle­ri megoldásokat. A magyar kormányelnök tisz­tá­ban volt azzal, hogy az izraeliták kiiktatása a gazdaságból válságba sodorta vol­na az országot. Ez utóbbi kérdéssel kapcsolatos ellenállása nem javította meg a Hitler és Kállay közötti amúgy is rossz viszonyt. A náci vezető sohasem mondott le Európa zsidó­talaní­tásáról. A magyar vezető a németek feketelistájára került. Túlélő volt, de a vessző­futást később nem kerülhette el.

Az olasz kapitulációval egy időben (1943. szeptember 9-én) tit­kos megállapodás született a magyarok és angolok között: amikor a nyugatiak a Balkánra érkeznek, Horthyék feltétel nélkül kapi­tulálnak. Ez a kikötés elriasztotta Kállayékat, miután az egész át­állási procedúrát a fasisztoid rendszer és a „történelmi” Magyar­ország át­men­tése érdekében vállalták. A kormányzó és miniszter­elnöke lelkén szárad a kiegyezés körüli huzavona, mert ők az időhúzásra játszottak, olyan helyzetben, amikor az idő nem nekik kedvezett, sőt minden elmulasztott perc az. átállás sikerét kockáz­tatta. Addig nem akarták bejelenteni a tárgyalásokat, még kevés­bé a megegyezést, amíg az angol­szászok katonai erői át nem lép­ték a magyar-jugoszláv határt. Nem mérték fel, hogy a románok­kal való rivalizálásban csak akkor számíthatnak a nyugatiak „ke­gyeire”, ha a leg­sürgő­sebben kézzel­fogható ered­ményeket tudnak felmutatni. 1944. de­cember 12-én Cordell Hull amerikai külügyi állam­titkár kijelen­tette: „Tisz­tá­ban kell lenniük azzal, hogy osz­tozni fognak annak a szörnyű vereségnek követ­kez­mé­nyei­ben, amelyet az egyesült nemzetek a németek számára előkészítenek.” (Köz­tudott, keled szomszédunk 1944. augusztus 23-i átállásukkal megelőzték Horthyékat.) Itt nemcsak arról volt szó, hogy lema­radtunk a románokkal való „versenyben”, hanem, hogy Románia nem egyszerűen kapitulált, hanem átállt, a szovjet hadsereg olda­lán részt vett hazánk felszabadításában és a német fasizmus meg­semmisítésében. Horthyék arra sohasem lettek volna képesek és hajlandók, hogy szövetségeseket cseréljenek, és tevőlegesen a né­metek ellen forduljanak. Ezt – igen későn és az utolsók között – a debreceni demokratikus kormány tette meg. Horthy abba a hely­zetbe navigálta az országot, amikor már csak a szégyenpadra ül­hetett a háború befeje­zése után. Magyar­ország akkor kerülhetett volna ki némi haszonnal a hábo­rúból, ha legalább semleges ma­rad. Ezt ugyan a németek nem tolerálták volna, és már 1941-ben megszállják az országot, de ez nem lehetett volna rosszabb, mint az, ami később, 1944. március 19-én történt. Még akkor is számít­hatott volna a nyugat rokon­szen­vére, ha az átállás 1944. október 15-én következik be. Mindezt elmulasz­tották, s ezért, bármennyire berzenkedik is a nemzeti jobboldal, maradtunk Hitler utol­só csatlósai. Ezért nem tartom sem ildomosnak, sem tudományos értékűnek, hogy utólag vitatják „egyesek” a párizsi békeszerző­dés igazságos voltát, jellemző a Horthy-Kállay vezetés dilettantiz­musára, hogy ez az illuzionista képzelgés csak akkor szűnt meg, amikor London és Washington tudomására hozta Bu­da­pestnek: miután Magyar­országot a szovjetek fogják felsza­badítani, a há­borúból való kilépés kérdésében hozzájuk kell fordulni. Egy vi­lág omlott össze Kállayban. (Ez a kijózanító figyelmeztetés kész­tette végül is az anti­kommunista horthystákat, hogy 1944 októ­berében Moszkvába küldjék megbízottaikat.) Amíg azonban ez a kikerülhetetlen felismerés eljutott a cselekvésig, hónapok teltek el, s a magyarságnak ezért az eléggé el nem ítélhető tétovázásért nagy árat kellett fizetnie. Sokan, a rendszerváltás történészei kö­zül – Horthyék becsületét védendő – a németek megszállásának szükségessége mellett érveltek, remélve, a Margarethe-terv meg­védi az országot a bolsevizmus veszélyével szemben. Kéri Kálmán, nyugalmazott tábornok, Antal József parlamentjének elhunyt, egy­kori képviselője kifejtette meg­győző­dését (ez implicite meg­felel a mai magyar pol­gár­ság egy része felfogásának is), miszerint ha­zánk szerepét a második világ­hábo­rúban pozitívan kell nekünk, valamint a nyugatnak értékelni, hiszen akkor mi az euró­pai civi­lizációt és (benne) a kereszténységet védelmeztük a barbár bolsevizmussal szem­ben. Ez esetben könnyen adódott a historizáló párhuzam Hunyadi János szerep­lésével. A kiérdemesült katona csak azt nem vette figyelembe, hogy minden olyan akció, mely a hitleri Német­országnak kedvezett, az emberiséget fenyegette.

Olaszország fegyverletétele után a nácik napirendre tűzték a Margarethe-terv végre­hajtását, mert el akarták kerülni a tálján példa megismétlését. Ezt meg­sejtve, Bethlen István 1944. február­jában javasolta a külön­béke meg­kötését Moszkvával. Kállay elve­tette barátja javaslatát, mert még nem látta elég erősnek a magyar had­se­re­get a németekkel való szembenállásra. Horthyék, rend­szerük védelme érdekében, egy intakt haderőt akartak fenntarta­ni az esetleges belső forradalmi erők féken tartására. Kállay még mindig az időhúzásra játszott, makacsul bízott a balkáni partra­szállásban, hiszen ez nemcsak Magyar­ország számára volt létkér­dés – vélte –, hanem egész Európa megmentését látta benne. Nyu­gat imamalom módjára az sulykolta: miután a szovjetek a Balkán meghódítására is törekszenek, elkerülhetetlen az angolszászok meg­előző dél-európai hadjárata. Ezt várták Horthyék megszál­lottan, mint a Messiást. A reménykedésnek kezdetben volt némi realitása, de – mint említettem – a latol­ga­tás­ban végül is priori­tást nyert a franciaországi (normandiai) terv, hiszen így hama­rabb kerültek szembe a németek nyugati erőivel.

Hitlerék bíztak abban, hogy a Magyar­ország ellen irányuló ka­tonai akció meg­old­ha­tó békés módon is. Nem számítottak komo­lyabb ellenállásra. A Margarethe-tervről Kállay­éknak már sejté­sük lehetett, hiszen a Burgen­land­ban történő nagy­szabású kato­nai felvonulás nem marad­hatott titokban. A kormányzó több né­met polgári és kato­nai veze­tőtől kért magya­rázatot, vala­mennyi meg­kérde­zett meg­nyug­tatta: az akció csak rutin­feladatok meg­ol­dását célozza. A kormányzó különben sem gondolt komo­lyan az ellen­állásra, mert ezt meg­bocsát­hatat­lannak tekin­tene olyan hely­zetben, amikor a szovjetek közeledtek Magyar­ország határaihoz.

1944. március 18-ára Hitler magához kérette klessheimi rezi­denciá­jába vazal­lusának kormány­zóját. A szűk magyar elit kö­rében fontol­gatták, hogyan reagáljanak a Führer meg­hívására. Meg­oszlottak a vélemények: egyesek a „szíves” vendég­látásról szóló üzenet vissza­utasítását, mások annak elfogadását ajánlot­ták. Féltették Horthy életét a teuton kalandortól, mások egy ésszerű meg­egyezést vártak a tárgya­lásoktól. A vissza­utasítás egy­értelmű lett volna az ellen­állással. Kállay és Csatay Lajos elle­nez­ték a találkozót, mert csapdát sejtettek benne. Horthy végül a ta­lálkozó mellett döntött, remélve, hogy személyesen kikövetelhe­ti Hitlertől a magyar csapatok kivo­nását a keleti frontról. Való­jában az „otrantói hős” gyáva volt ahhoz, hogy kon­fron­táljon a náci vezér követeléseivel szemben. A keleti fronton ragadt erőkre a kormány­zónak szüksége volt, mert közeledett a szovjet hadse­reg az ország határaihoz, és a Kárpátok magaslatai nem marad­hattak fedezetlenül. A „hathatós” védelem meg­szer­ve­zése végett építették ki az úgynevezett Árpád-vonalat, melyet áttörhetetlen védelmi rend­szernek hittek. Ám a szovjet tábornokok nem bíbe­lődtek a sáncrendszer át­töré­sével, hanem Románián keresztül, délről megkerülték. Hasonlóan, ahogy 1940-ben tették a németek a Maginot-vonal esetében. A kormány­fő ezt a kérdést alap­vető­nek tartotta, hogy a szovjet erőket vissza­tartsák a magyar hatá­roktól. A kommunista „rém” elhárítása minde­nek­felett! Horthy Miklós a delegáció élén, 1944. március 17-én indult Német­ország­ba, Ghyczy Jenő külügy-, Csatay Lajos hon­védelmi miniszter és Szombathelyi Ferenc, a vezérkar főnöke társaságában. (Horthyt aggasz­totta, hogy pénteki napon kellett útra kelniük, mert a ten­gerész­babona szerint ez a nap vészjósló volt a tenger utasai szá­mára. Ezért megvárták a péntek éjszakát, amikor a hajó harang­ja elütötte az éjfélt. Horthynak meg kellett szegnie ezt a szokást, ami féle­lem­mel töltötte el a kemény katonát.) A salzburgi pálya­udvaron Hitler kancellár, Ribbentrop külügyminiszter és Keitl, a német fegyveres erők fő­pa­rancs­noka fogadta. Feltűnt a kormány­zónak, hogy a Führer – utolsó talál­kozá­sukhoz, képest meg­öre­gedett, háta hajlottabb volt, arca gondterheltebb. Azonnal a vezér dolgozó­szobájába vonultak, ahol a vendéglátó nekitámadt ven­dégének. Hitler be­pana­szolta Horthynál az olasz árulást, és kije­lentette: „Nem tűrheti, hogy a háta mögött ismét árulás történjék. […] Olyan benyomásokat nyert, hogy Magyar­ország átáll az el­lenséghez.” Horthy színészkedett, felháborodottan tiltakozott az árulás vádja ellen: „Legyen szíves vegye tudomásul, Magyar­ország ezeréves történelme folyamán sohasem követett el árulást. Ha a helyzet és a körülmények fegyver­szünet kérésére kényszerí­tenének bennünket, akkor előtte nyíltan és őszintén a német kor­mányt informálnám.” (Ebben nem kételkedhetünk, hiszen 1944. október 15-én, amikor Horthy a fegyverszüneti proklamáció be­olvasására készült, előbb erről a német meg­bízottat, Veesenmayert értesítette.) A heves vita végén a Führer ki­jelen­tette: „Elhatároz­tam Magyar­ország katonai megszállását”. Horthy kirohant a szo­bából, Hitler utána futott. Három­szor ismétlődött meg ez a burleszkbe illő jelenet. Barátság­talanul, köszönés nélkül váltak el egy­mástól. Horthy valamelyest meg­nyu­go­dott, amikor a Führer kije­lentette: amint sikerül a németek számára megbízható kormányt létrehozni, azonnal kivonulnak.

A megállapodás lényege az volt, hogy ellenállásra nem kerül sor, Horthy Miklós továbbra is az ország kormányzója marad, új kormányt nevez ki, mely megfelel a németek várakozásainak, mely folytatja a németek oldalán a háborút, s jogosítványt kap arra, hogy az új helyzetnek megfelelő belpolitikát valósít meg. Va­lójában nem kevesebbről volt szó, minthogy Horthyék hallgató­lagos beleegyezése mellett totális fasizmust építenek ki Magyar­országon. A magyar különvonat haza­indulását szán­dé­kosan vissza­tartották, nyílt terepen késlel­tették (légiriadó ürügyével), hogy a németek be­vonulása Bu­da­pestre befejezett tények elé állítsa a kormányzót. Mire megérkezett a fővárosba, már nem volt tény­leges ura az országnak.

Amíg Horthy utolsó, személyes vitáját folytatta Hitlerrel, itthon a vezetők a feszült várakozás óráit élték. Szombathelyi vezérkari főnök még az ország felé tartó vonatról meg­táviratozta, hogy a bevonuló s az országot megszálló szövet­sége­sekkel szemben sem­miféle ellenállást ne tanúsítsanak. Ezzel megkönnyítették a Kállay-kor­mány helyzetét, mert elképzelhetetlen káoszt okoztak vol­na, ha akkor kell meg­szer­vez­niük a főváros felé közeledő németek feltartóztatását, amikor a kormány tudomá­sára jutott, miszerint Hitler meg akarja támadni Magyar­országul, ki védi meg akkor a keleti határokat? Ez a kérdés jobban foglalkoztatta Kállayékat, mint Hitler akciója. Számí­tottak arra, immár a németeknek kell feltartóztatni a nyugat felé törő bolse­vizmust. Hitler nem operett háborúnak gondolta, amikor kidolgozta a Margarethe-tervet. Az ország megszállásához igen komoly katonai erőket vonultattak fel: Belgrád felől három, Zágráb felől két hadosztályt, Bécs kör­zetéből két páncélos hadosztályt, Krakkó térségéből egy motori­zált hadosztályt irányítottak Magyar­ország felé. Ezek fel­tartózta­tása nem könnyű feladat elé állította volna a zömében sváb szár­mazású, illetve németbarát tábornokokat, akik eleve megtagad­ták az ellenállást. (Kállay a fejében megszületett „hamvába holt” gondolatokat maga is hamar elvetette.) Lehet-e meg­tagadni a ha­zaárulás bélyegét azoktól, akik így kiszolgáltatták az országot a náci őrületnek? (A Dunántúlon akadt egy alakulat, mely kísérle­tet tett az ellenállásra. Mondanom sem kell, nem sok eredménnyel.) A hazatért Horthy azonnal korona­tanácsot tartott. Ismertet­te a Klessheimben történteket, megköszönte Kállay szolgá­latait és elfogadta lemondását. Még két napig kellett várni, amíg a koro­natanács meg­állapodott az új miniszter­elnök személyében, akit a németek aztán tudomásul vettek. Kállay utódja Sztójay Döme tá­bornok, a Tanács­köztársaság Vörös Had­sere­gének egykori tisztje lett, aki kis­kaliberű, de arra alkalmas ember volt, hogy – pompeji katona módjára – fenntartások nélkül kiszolgálja a nácikat. Ez­zel megszűnt Kállay Miklós történelmi szerepe.

A volt miniszter­elnök ezek után a török időkből visszama­radt alagúton át a vár­palotába menekült, itt a török követ várta feleségével egyetemben. A követségre mentek, ahol menedékjo­got kaptak.

Az üldözött ex-kormányfő nyolc hónapig élvezte a követ ven­dégszeretetét. Mint memoárjaiban írja, megmentője megosztotta vele a rangjához méltatlan szűk lakást. A németek hamar tudo­mást szereztek Kállay búvóhelyéről, ezért vesztegzár alá vették az épületet. Lélek az ajtón se be, se ki! A külvilággal rádión, a kö­veten vagy a követség valamelyik személyzetén, ki- és becsem­pészett levelekkel tartotta a kap­cso­latot. Nem sokkal menekülé­se után levelet kapott Wínkelmann budapesti SS-parancs­noktól, akihez a belügyi rendészet tartozott, melyben felajánlotta, hogy védelmébe veszi. A török követ óva intette attól, hogy segítségét igénybe vegye. Az SS-tábornok javaslatát Kállay köszönettel el­hárította. Az ex-miniszter­elnök helyzete a török követségen elfo­gadható volt, de minden megváltozott, amikor német segítség­gel Szálasi Ferenc – nemzetvezetői minőségben – került hatalom­ra (1945. október 15-16.). A nácik naponta ostromolták a török kö­vetséget a volt kormányfő kiadatása céljából. Mindhiába. Amikor azonban Törökország hadat üzent Német­országnak, Hitlerék már nem voltak tekintettel a diplomáciai előírásokra. Először megis­mételték ajánlatukat Kállay védelmük alá helyezéséről. Amikor azonban Kállay újólag vissza­utasította, a németek radikálisabb lé­pésekre határozták el magukat. November 18-án maguk­hoz ké­rették a török követet és ultimátumot nyújtottak át neki: amennyiben 19-én Kállay önként nem hagyja el az épületet, rendőri be­avatkozással fogják onnan kiemelni. Ezért az egykori miniszt­erelnök – hogy megkímélje a török követet a kellemet­lenségektől –, kiadta magát Winkelmannak.

Kállayt, immár fogolyként a Belügyminisztériumba vitték, majd onnan a Margit körúti fogházba, oda, ahová korábban ő küldte a baloldali (jobbára kommunista) letartóz­tatottakat. Itt két hétig tartották fogva, ezután zsúfolt tehergépkocsin Sopron­kőhidára került. Egy nagyobb teremben helyezték el, Kánya Kál­mán, egykori horthysta külügy­miniszter, Töreky Géza, a Kúria el­nöke, Szombathelyi Ferenc, a vezérkar főnöke, Jungerth-Arnótthy Mihály, a Sztójay-kormány kül­ügy­minisz­ter-helyettese, Hennyei Gusztáv, a Lakatos-kormány kül­ügy­minisztere, nagybaczoni Nagy Vilmos, volt honvédelmi miniszter, Esterházy Móric gróf és Mindszenty József püspök társaságában. Innen Maut­hausenbe, az egyik leghírhedtebb német koncentrációs táborba kerültek. Két hónap sem telt el, s máris elindultak egy másik halál­lágerbe, Dachauba. Itt találkozott – többek között – Leon Blummal, a francia jobbol­dali szociál­demokrácia egyik hírneves vezérével, valamint Mar­tin Niemöller anti­fasiszta evangélikus lelkésszel. Még arra sem volt idejük, hogy a táborban meg­mele­ged­jenek, máris indultak tovább Nieder­dorfba, ahol felszabadultak. Az amerikaiak május első napjaiban Capri olasz szigetre vitték a társaságot. A felsza­badított foglyokkal jól bántak, de Kállay nehezményezte, hogy őt, az egykori rabot és miniszter­elnököt közöm­bösen kezelték. Azt is észre kellett vennie, hogy minden előzékenységük elle­nére fo­golynak tekintették, hazáját pedig ellenséges, legyőzött ország­nak. Nyilván a győztes hatalmak még nem döntötték el, Kállayt, a politikust a legyőzőttek mely kategóriájába kell besorolniuk. Saját sorsát sem tartotta megnyugtatóan rendezettnek, de a meg­rögzött anti­bolsevistát nyug­talaní­totta az is, hogy a második vi­lág­háború leg­nagyobb haszon­élvezője a Szovjet­unió lesz. A Horthy-rendszer sorsát féltette a Szovjet­unió közelségétől és „meg­szálló” tevékenységétől. Elismerte, hogy a második világ­háború­ért Hitler a felelős, de ebben – vélte – a németek szövetségese volt a Szovjet­unió. Nála Horthy háborús felelőssége fel sem merült, bukásából, a nagy háború tanulságaiból nem tanult. Az egyko­ri kormányzót, megrögzötten, Magyar­ország leg­újabb­kori törté­nelme legnagyobb alakjának tekintette. Hátralévő életét ezekre a politikai-ideológiai panelekre építette, ezek szabták meg maga­tartását, látás­módját. Kállay Miklós amnéziája súlyosabbnak bi­zonyult, mint a Bourbonoké.

Kállay Miklós, immár „szabad” emberként, 1945 tavaszától 1953 teléig Olasz­országban élt és emlékiratain dolgozott. Ezt kö­vetően New Yorkba költözött. Az ex-miniszter­elnök kormány­fői minőségében annyira bedolgozta magát a politikába, hogy az emigrációban sem foglalkozott mással. Bekapcsolódott az ame­rikai (USA) és a kanadai magyar emigránsok életébe: járta a kon­tinens országait, és ahol magyar kolóniák voltak, előadásokat tartott politikai kérdésekről, de termékeny volt, mint közíró is. Számtalan cikket írt, melyeket külön kötetben is kiadott. Termé­szetesen elsősorban a magyar problémák foglalkoztatták, hazája korábbi és aktuális kül- valamint belpolitikai történései, azokat feszegette, boncolgatta, védelmezte, a maga nézőpontja alapján. Az amerikai kormány megbízásából dél-amerikai körutat tett a magyarok körében.

Röviddel nyolcvanadik születésnapja előtt halt meg, 1967. ja­nuár 14-én New Yorkban. Temetésén számos amerikai közéleti személyiség és magyar emigráns jelent meg. Varga Béla pápai prelátus búcsúztatta. 1988 márciusában átszállították Rómába, ahol a Magyar Máltai Lovagrend sírboltjában helyezték el. Később, a rend­szer­váltás után felvetődött hazahozatala is. Személyét a mai elit a horthysta rendszer megmentésére tett kísérletei miatt nagy becsben tartja.

Kállay Miklós ex-miniszter­elnök pragmatikus politikus volt. Elméleti kérdésekkel ritkán foglalkozott. Erre nem volt elen­gedhetetlenül szüksége, mert a teoretikus kér­dé­sek iránt fogé­konyabb barátai, tanácsadói helyette ezt megtették. Láttuk, te­vé­keny­sé­gü­ket nem koronázta siker. Ars poeticájának tartotta a korára alkalmazott „szegedi gondolatot”. Olyan sztereotípiákat épített be egész elméleti szisztémájába, melyek ideológiai tekin­tetben az eklektikus horthyzmus kon­zisztens elemei voltak: a ke­resz­tény vallás dogmatikája, a nacionalizmus, a militarista irre­dentizmus, a magyarság kárpát-medencei szupremáciája, az anti­kommu­nizmus, a szovjet­ellenesség. Politiká­jának ezek voltak a tartópillérei. Már ő is használta azt a divatos szólamot, miszerint a hitlerizmus és sztálinizmus egy gyökérből fakadó terrorizmus. Arra még nem volt példa a történelemben – mondta –, hogy „két olyan dogmatikus ideológia szövet­kez­zék és kooperáljon, mint amilyen a német nemzetiszocializmus és az orosz bolseviz­mus, ha még annyira hasonlítottak is egymáshoz. […] Meggyőződésem, hogy ez a két vadállati kegyetlenség nem habozott volna átven­ni egymás rendszerét.” Kállay Miklós – nem lévén teoretikus vé­nája – nem vette azt a fáradságot, hogy szociológiai-polito­lógusi kutató­munkát végezzen tézisei alátámasztására. Nem tanulmá­nyozta azokat a társadalmi okokat, melyek szülték a fasizmust, bolsevizmust, nem vizsgálta e jelen­ségek osztályalapjait, históri­ai céljait. Csupán – mellőzve a tudományos módszereket – felüle­tes, gyakorlati célokat szolgáló megállapításokat tett, formális ele­meket hason­lított össze és azonosított, propagandisztikus szándé­kokkal. Sok eredetiséget nem lelhetünk fel kinyilatkoztatásaiban.

Ami Magyar­ország részvételét illeti a második világháború­ban, szépít és nacio­nalista-nemzeti – mint láttuk – egyúttal egye­temes célokkal leplezi fasiszta-impe­rialista jellegű háborújukat. Itt lehetősége van historizálni, mert arról akarja a magyar­ságot és a nyugatot meggyőzni, hogy a honvédség az európai és keresztény kultúrát óvta meg a nemzeti­szocializmus, valamint a bolse­vizmus barbariz­musával szemben – mint tették azt legjobbjaink a közép­korban, nem­egyszer. Ugyan­akkor felmenti Horthyt a háborús fe­lelősség alól. Arról nem szól, hogy Horthy erőltette a németek­nél a háborúba történő belépést, amikor tudomására jutott, hogy a Barbarossa-tervben Hitler nem számolt Magyar­ország azonna­li részvételével. Féltette Erdély és a még vissza nem csatolt egy­kori „magyar” területek jövőbeni sorsát. A kormányzó ugyan­is tisztában volt azzal, hogy amennyiben ezt a háborút a németek nyerik meg, Erdély vagy annak nagyobb része azé lesz, aki a hitlerizmus győzelme érdekében nagyobb anyagi és emberi áldoza­tot hozott. A háború kitörésekor még nem gondol­tak arra, hogy a németek esetleg alulmaradhatnak. Ne feledjük, amikor Hitler meg­tá­madta a Szovjet­uniót, Európa nagy része felett horogke­resztes zászló lobogott. Még élt a vallásos tisztelet a német had­sereg iránt. Moszkvának, majd Sztálingrádnak kel­lett jönnie ah­hoz, hogy Kállay hangot változtasson: „Nem az én kis hazám in­dította meg ezt a háborút. Nem is volt számottevő résztvevője. A háború alatt a személyes szabadságnak, a humanitásnak kis szi­gete volt a náci tengerben.” A mondat nem egyszerűen valótlan­ság, de azt a tisztességtelen szándékot is tartalmazza, miszerint mi mindig betartottuk a genfi egyezmény passzusait. Hallgat arról, hogy a hazánknak nevezett kis szigeten milyen kegyetlen módon üldözték a nyomorúság, a háború súlyos következményei ellen tiltakozó baloldalt. Antifasiszta és háborúellenes nemzeti össze­fogás helyett változatlanul alkalmazták az 1921/III-as gyilkos tör­vényt. A miniszter­elnök nem dicsekszik azokkal a borzalmas há­borús bűnökkel sem, melyeket Horthyék elkövettek Újvidéken és a megszállt Ukrajnában. Ezek elhallgatása nagy­mér­tékben rontja a magyar média és a miniszter­elnök szavahihetőségét, politikus­emberi hitelét. Kállay semmit sem tanult Trianonból. Ha burkol­tabban is, de nem enged a Kárpát-medencében mindenáron ér­vényesítendő magyar szupremáciából, az integer, történelmi Magyar­ország anakronisztikus, irreális, nagy­hatalmi ideájából. Mint fejtegeti: a széthulló Monarchia utódállamainak nem volt nem­zeti önállóságuk és történelmük, mint nekünk. „Meg kell őriz­nünk Magyar­ország önállóságát, függet­lenségét, szabadságát.” A zsidókérdésben ellene van az End­lösungnak (népirtás), „annyit követelünk tőlük (mármint az izraelitáktól – H. S.), ami nem mond ellent a hagyo­mányos humanizmusnak”. Csakis gazdasá­gi szankciókra hajlandó – főleg a föld­birtok-politika terén. Kál­lay, ha nem is a teljes magyar zsidóságot, de annak elitjét – mint az uralkodó osztály részét – befogadta. Miniszter­elnöksége ide­jén a német presszió miatt beszédeiben tengelybarát, anti­kommunista, anti­szemita kitételeket használt.

Kállay Miklóst sokan idealizálják. A jobbközép és a konzer­vatív nemzeti oldal – kiugrási kísérletei miatt – méltánytalanul a progresszió soraiba emeli, pedig szánalmas, ügyetlen és sikertelen erő­feszítései a háborúból való kilépés céljából, nem egy demok­ratikus (akár polgári alapú is) rendszer megteremtését, hanem a fennálló negyed­százados fasisztoid ellenforradalmi rezsim meg­mentését, sőt konszolidálását szolgálta. Ő – mutatis mutandis – barátjának és példaképének, Bethlen Istvánnak, a Horthy-rendszer egykori stabilizátorának útját kívánta járni, annak tehetsé­ge nélkül. Ám nem­csak dilettantizmusa játszott szerepet abban, hogy eljátszotta a lehetőségeket. A nagy­birtok-nagytőke embere volt, aki kényesen ügyelt arra, hogy ne hazardírozza el urai pén­zét, hanem olyan egyezségre lépjen az ellenséggel, mellyel kielé­gítheti barátait. Mivel az erőviszonyok s a háború kilátásai nem neki kedveztek, olyan alkut már nem köthetett, amivel kimenthe­ti az országot a bűnös oldalnak kijáró következményekből. Miu­tán a szovjet hadsereg hamarabb érkezett a magyar határokhoz, mint a nyugat erői, Szovjet­unióval kellett volna mielőbb felven­nie a kapcsolatot, s ezzel pár­huza­mosan a magyar honvéd­séget a németek ellen fordítani. Egy magyar katonai ellenállás a szov­jet had­sereg pozícióit erősí­tette volna meg, követ­kezés­képpen a német oldalt gyengí­tette volna, s ez azt is jelenthette, hogy szá­munkra a háború hamarabb ér véget. Az sem lehetetlen, hogy a szovjet erők gyorsabb előrehaladása a nyilaskeresztesek regná­lásától kíméli meg az országot. Ez a körülmény sok százezer em­ber életét és az anyagi javak kimondhatatlan értékét menthette volna meg. A Vörös Hadsereg már olyan közel volt hazánk hatá­raihoz, hogy a várható német erőfölényt Hitler nem sokáig tud­ta volna kamatoztatni. Párizsban ezért egy piros pontot adomá­nyoztak vol­na Magyar­országnak. Ez természetesen nem azt jelen­ti, hogy a győzteseknek kijáró ováció­val fogadnak bennünket, de valamelyest csökkenthettük volna háborús bű­nein­ket. Ennélfogva Magyar­ország imázsa nem süllyed olyan mélypontra, s minden bi­zonnyal a trianoni szankciók területi következményei is eny­hébbek lettek volna. Ma divat az elit körében siránkozni Trianon és Párizs miatt, s „ellenségeinket” okolni min­den gyászos követ­kezményért, pedig az elhalasztott lehetőségek miatt kellene bús­lakodni. És a kihasználatlanul hagyott esélyek miatt nem a nyu­gatot, nem a Szovjet­uniót kellene elmarasztalnunk, hanem önma­gunkat. Ha már egyszer oly szeren­csétlenül léptünk be a hábo­rúba, legalább a kilépést kellett volna szeren­csé­sebben megolda­ni. Mint tette ezt a magyar arisztokratikus elit állal annyira lené­zett Románia. Horthy és Kállay beteges nép­gyűlölete, félelme a külső és belső baloldali irányzatoktól megbénította a döntéshozó­kat. Nagy balszerencsénk, hogy ugyanaz az elit, mely félt a nép­től, a legkíméletlenebb terrorral kötötte gúzsba annak képviselő­it, a vészhelyzetben sem volt hajlandó együttműködésre a közös ellenséggel szemben. Ezzel Kállayék véglegessé tették saját ve­reségüket. Ide vezetett osztályönzésük, osztály­gyűlöletük, me­lyeken a legkritikusabb helyzetben sem tudtak felülemelkedni.

Kállaynak nincs helye a magyar hősök és hazafiak panteonjában.

Szabolcsi Miksa

(1857-1915)

Talán nem túlozunk, ha azt állítjuk, hogy Szabolcsi Miksa korá­nak egyik legtehetségesebb és legtermékenyebb publicistája volt. írói hagyatékát a szerényebbek 50, a nagyvonalúbbak 100 kötet­re becsülik. Harminchárom esztendős zsurnalisztikái pályája so­rán 20 nagyobb munkát – jórészt útirajzot –, s mintegy 3000 rövidebb-hosszabb cikket, értekezést írt. Mindezt feltárni, szelektálni, érdeme szerint elbírálni és koncepcióját summázni az irodalom­történet dolga, s őszintén valljuk be: res­tan­ciája is. (Méltánytalan­ságnak tartjuk, hogy nevéről lexikonjaink említést sem tesznek.) E rövid tanulmány keretében első ízben kíséreljük meg a rendkívül produktív életmű néhány mozzanatának elemzését. Hangsúlyoz­ni kívánjuk: nem törekszünk teljességre, mert erre csak egy vas­kosabb biográfia lesz képes, mely az író komplex, sokoldalú, bár azonos cél felé igyekvő tevékenységét összegezné. Ezúttal „csu­pán” arra vállal­kozhatunk, hogy publicisztikájának, gyakorlati küzdelmeinek politikai jellegű vonatkozásait derítsük fel és tárjuk a mai nemzedék elé, kiin­dulva abból a meg­győző­désből, misze­rint Szabolcsi Miksa ez irányú munkássága – ellentmondásaival és prob­lé­máival együtt is – része a magyar progressziónak. Ré­sze, hiszen az anti­szemi­tizmus ellen, a zsidóság tényleges egyen­jogúsításáért és asszimilálódásáért folytatott meg­al­ku­vás nélkü­li bátor harcaival nem kis szerepet játszott az országban élő izra­eliták magyar nemzeti tudatának fejlesztésében.

Jeles publicistánk, a sajátosan bonyolult hazai viszonyok szü­lötte. Tetteit meg­érteni és magyarázni csakis e speciális és igen szövevényes helyzet alapján lehet.

Szabolcsi, eredeti nevén Weinstein Miksa, 1857. augusztus 17-én szü­le­tett, a Szabolcs-megyei Nyírtúrán. Apja, Weinstein Lipót, egy­szerű gaz­dál­ko­dó volt, aki hajnaltól napestig túrta a földet, hogy népes családját eltarthassa. A jám­bor anya hamar elégett a gya­kori szülések és a lélekölő robot következtében. Miksát, 12 gyer­mek közül a legkisebb fiút, rabbinak szánták, mert környezetében igen korán fel­tűnt intelligenciájával, s mert egy vallásos, szegény falusi ifjú számára a papi hivatás ak­kor a legszebb perspektívá­nak ígérkezett. Miksa hazafias koncepciója családi ha­gyo­mányok­ban gyökerezett: az apa 1848-ban önként jelentkezett a szabolcsi őr­seregbe. Hitte, hogy a szabadságharc győzelme esetén a zsidó­ság is felemelkedhetik a teljes jogú magyar állampolgárok sorai­ba. Ám nem csak a reményt, de a csalódást is átplántálta utódaiba.

A gyermek alig ötéves, máris a túrái chéder tanulója. Eb­ben az alsófokú fele­ke­zeti iskolában – mely előkészítője volt a jesivának – kötött tanterv nélkül gyömö­szölték az éretlen, de fo­gékony fejekbe Mózes öt könyvének tanításait. Kilencévesen a kemecsei jesivába került. Itt hosszú éveken át sulykolták belé a zsidó vallás „örök” és „abszolút” törvényeit, a talmudot, vala­mint egyéb teológiai tudnivalókat. Kemecsét elhagyva Újfehér-tó, Ermihályfalva, Püspökladány és Vác iskoláit látogatta lanka­datlan szorgalommal, s ez idő alatt jelentős talmud-ismeretekre tett szert. 18 éves koráig éhező, ország­járó „vándor­apostol”, majd zsebében Kayserling, kora hírneves rabbijának ajánló sorai­val, előbb Wahrmann Mórnál, később Horn Edééknél, illetve Fried Lajoséknál volt házitanító. A rendkívül nyug­hatatlan, tempera­mentumos ifjú nem elégedett meg a jesivák által nyújtott szűk, jó­részt a hebraisztika területére korlátozódó ismeretekkel, hanem a modern világi tudo­mányok­ban is állandóan képezte magát, miál­tal széles látókörre és műveltségre tett szert. A gazdag zsidó csa­ládoknál eltöltött évek nagy hatással voltak a fiatalember fejlődé­sének irányára: vallásosságán túl e polgári liberális befolyások de­terminálták politikai arculatának alakulását.

Gyermekkorának első évtizede a kiegyezés előtti időszakra esett, amikor az ezer­szer elátkozott ferenjózsefi önkényuralom a magyarnál és az ország területén élő nem­ze­tiségeknél már csak a zsidót nyomta el kíméletlenebbül. Az anyatejjel szívta ma­gába az évezredek óta üldözöttek kisebbségi komplexusát, a megalázottság keser­érzé­sét. Számára csak az ősi vallás nyújtott reményt, vigasztalást és menekvést. A ki­egye­zés után megszületett az iz­raelitákat egyenjogúsító, úgynevezett 1867. XVII. törvény­cikk.

Az emancipáció osztatlan örömet okozott az érdekeltek köré­ben, de hamarosan tapasztalniuk kellett, hogy a hosszú századok során megkövesedett, s szinte testa­men­tum­ként öröklődő vallási, valamint faji előítéletek minduntalan keresztezték az idő diktálta felsőbb rendelkezéseket. A zsidó „zsidó” maradt, számkivetett, másod­rendű polgár, s jóllehet a gazdasági életben érvényesül­hetett a maga tehetsége és tőkéje szerint – létjogosultságáért na­ponta kellett megküzdenie. A dualizmusban, ahol a politikai ve­zető szerep a több­ségében anti­szemita nagy­birto­kosság kezében volt, ahol a közigazgatás helyi funkcióit a zsidó­faló dzsentri mo­nopolizálta és privilegizálta – ott nem is lehetett másként. Kide­rült: a történelmileg kialakult érzelmeket csak egy nagyobb táv­lat képes megváltoztatni, kiváltképp akkor, ha a retrográd irány­zatok felülről kapnak ösztönzést.

Weinstein Miksa vándorlásai során úton-útfélen beleütközött e megalázó, emberi voltát sértő, önérzetét megcsúfoló ellenállás­ba. Másokat ez elkeseríthetett, belső emig­rációba, „lelki gettóba” kergethetett, de őt nem. Ebben az időben és helyzetben hatá­roz­ta el, hogy életét a zsidóság felszabadítása ügyének szenteli. Kez­detben úgy látszott, teljesíti apja akaratát és rabbi lesz. Azt remél­te, ilyen minőségben is betöltheti hivatását. 1877-ben beiratkozott az éppen akkor alakult Rabbiképző Intézetbe, de kitartásából csak egy szemeszterre futotta. Az örök vándorláshoz szokott ifjú szá­mára szűknek bizonyultak az iskolapadok, bár dr. Neumann Ede fényes jövőt jósolt a tehetséges jelöltnek. Weinstein ismét vándo­rolt, ismerkedett az ország zsidóságával, összeköttetésbe lépett gazdag és befolyásos emberekkel. Látóköre egyre bővült. Ha­mar rájött arra, hogy fő fegyvere nem a szó, hanem a toll. Elsze­gődött a Debreceni Ellenőrhöz. Cikkei még nagyon magukon vi­selték a próbálkozás jegyeit, ám dinamizmusuk, logikájuk sejtet­ni engedték az ígéretes toll­forgatót. Az anti­szemita agitáció or­szág­szerte fokozódott, s ez az izzó atmoszféra érlelte Weinsteint harcos publicistává.

A dualizmus egész periódusában az 1882-1883-as tiszaeszlári vérvád során érte el csúcs­pontját a magyar­országi zsidó­ellenes kampány. Ez a tragikus per határ­kőt jelen­tett Weinstein Miksa életében: felfelé ívelő pályája voltaképpen ekkor kezdődött. Neve méltán vált ismertté világszerte. E rosszindulatú középkori rága­lommal szem­ben folytatott harca hozta felszínre a benne rejlő ha­tal­mas szenve­délyeket és ener­giákat, melyeket a babona leleple­zésének, valamint ártal­matlan­ná tételének szolgá­latá­ba állított. A „szenzáció” kirobbanásának hallatára sietve hagyta el Debre­cent – ezt az esemény­telen, dermedt paraszt­várost –, hogy köz­vetlen közelségből küzdhessen a faji előítéletek veszélyes meg­nyilvánulásai ellen. Kettős funkciót látott el: nyomozott és tudó­sított. Az utóbbit megbízásból, az elsőt magánszorgalomból tet­te. Egy meg­szállott szívósságával, fanatizmusával, fáradhatatlan­ságával és bátorságával kutatott a vád állításait cáfoló ellenérvek után. Magánnyomozói minőségében rövidesen a védelem egyik kulcsemberévé vált. E téren szerzett érdemei nem kisebbek Eötvös Károlyénál, jóllehet kevésbé látványosak, hiszen ő mindig a hát­térben maradt. Az általa prezentált anyag nélkülözhetetlen volt az. ügyvédi közösség számára. Bogdányi Mór, az Egyenlőség szer­kesz­tője és tulajdonosa felismerte Weinsteinben a tehetséges publicistát, ezért megbízta őt a lap olvasóinak rendszeres tájé­kozta­tásával. A helyi közigazgatás túlkapásai miatt írt éles hangú cik­kei arra kész­tették Mezei Ernő képviselőt, hogy a főispánok, járás­bírók, jegyzők, csend­biztosok érdekében interpellációt nyújtson be Pauler Tivadar igazság­ügy-miniszternek: miért nem indít sajtó­pert az Egyenlőség ellen? Pauler ígéretet tett az ügy kivizsgálásá­ra – ennél több azonban nem történt. Weinstein írásai nagy feltű­nést keltettek, olyannyira, hogy nemcsak az Egyenlőség, de a Pester Lloyd, valamint a Freie Presse is átvette színes, harcos – a puszta tény­közlésen mindig túlmutató – hír­adásait. Sőt: az európai sajtó nagy része, ugyancsak az ő tudósításai alapján informálta olvasóit az eseményekről. Ebben az időben vette fel a Szabolcsi nevet. Leg­nagyobb bravúrja az úgynevezett hullaúsztatás meséjének kibo­gozása volt. Meglátogatta szeklencei otthonában az ideiglenesen szabadlábra helyezett Herskó Dávidot – aki a vád szerint som­más fizetség ellenében elvállalta egy idegen női tetem leúsztatását a Tiszán, a nyomozás félrevezetése céljából s rávette arra, hogy a hatóság képviselője előtt diktálja jegyzőkönyvbe hamis vallomása létrejöttének felettébb gyanús körülményeit. (Hreskót fizikai kényszer alkalmazásával vették rá hírhedt „beismerésé­nek” megtételére.) A tutajos kezdetben hallani sem akart erről, mert Bary vizsgálóbíró – fecsegése esetén –, „örök börtönnel” fe­nyegette meg, de Szabolcsinak sikerült meggyőznie a nyilatko­zat fontosságáról és szükségességéről. A jegyzőkönyv a későb­biek során, hatékony fegyvernek bizonyult a védelem kezében. Az ő kezde­ménye­zésére keresték fel a perbe­fogottak hozzá­tarto­zói Pauler Tivadart, hogy megsürgessék a tárgyalás időpontjának kitűzését. E találkozás alkal­mával újság­íróink még a nagy­hatal­mú igazságügy-miniszterrel is vitába szállt, amikor az nem von­ta kétségbe a feudális miliőbe kívánkozó vérvád valószínűségét.

Szabolcsi jelenléte és tevékenysége egyre kínosabb lett Baryék számára. Ezért „isme­retlen” tettesek – alvilági szisztémák alap­ján – késsel súlyosan megsebesítették. Ám nem sikerült elhall­gattatni: többhetes kórházi ápolás után felépült, s harcát ott foly­tatta, ahol a merénylet előtt abbahagyta. A fenti gengszterhis­tória igazolja, hogy Baryék a maguk módján kellően értékelték Szabolcsi buzgólkodását. A vizsgálóbíró hátrahagyott emlékira­taiban a per eltussolása spiritus rektorának nevezte, s azt állítot­ta: Eötvös ötletei tulajdonképpen a zsidó újságírótól származtak. Ha van is ebben némi túlzás, annyi bizonyos, a merész és szem­füles magánnyomozó-tudósító szerepe ebben az időben jelentő­sebb volt, mint amennyire ez Eötvös Károly Nagy per című köny­véből kiderül. Szabolcsi – a vád szándékait kontrakarírozó tevé­keny­sé­gé­nek fontosságát csak megerősíti az a tény, hogy a vizs­gálóbíró még letartóztatásának gondolatával is foglalkozott, de tervét nem merte keresztülvinni. S ha a védelem végül győze­lem­mel, vagyis a felmentő ítélet kiküzdésével zárta a bírósági pro­cesszust – ez nem kis részben Szabolcsi Miksa eredményes mun­kálkodásának volt köszön­hető.

Szerény cikkünk nem tekintheti feladatának az Egyenlőség című lap törté­ne­tének megírását. Ha azonban Szabolcsi Miksa tevé­kenységéről szólunk, nem hall­gat­hatunk az újságról, melyet év­tizedeken át szerkesztett, s melynek hasábjain keresztül fejtette ki gondolatait, politikai koncepcióját.

A lap 1882. november 5-én jelent meg első ízben Bogdányi Mór, az anti­szemitává lett Függetlenség egykori munka­társának irányítása mellett. Célja volt stabil közvéleményt és széles fórumot te­remteni a tiszaeszlári rágalomhadjárattal, vala­mint az azt kísé­rő országos hecckampánnyal szemben. Az újság csaknem teljes terje­delemben a vérváddal foglalkozott s azonnal elszürkült, el­vesztette funkcióját, mihelyt a világszenzációvá dagadt ügy lezá­rult. Már-már tartani kellett attól, hogy – idény­jellegéhez illően – kimúlik, amikor Szabolcsi Miksa vette pártfogásába. 1884-1886-ban szerkesztői, 1886-tól tulajdonosszerkesztői minőségben állt az Egyen­lőség élén. A vezetésben bekövetkezett változás és sze­mélyesére a lap rene­szán­szát jelen­tette, hiszen ezt megelőzőleg az eredeti 3000 előfizetőből mindössze 93 tartott ki. „A lap hal­va volt, csak még eltemetve nem” – mondotta Szabolcsi, midőn vállal­kozott az Egyenlőség feltámasztásának merész feladatára. A publicista külső szövetségeseket keresett magának, akik bátorították és erkölcsileg támogatták törekvéseit. Ebbéli szándékában nyílt levelet írt Eötvös Károlynak, egykori tisza­eszlári harcostár­sa mik s afelől faggatta, mi a véleménye lépéséről? Eötvös ezt az eseményt őszinte örömmel üdvözölte és ajánlotta: az újság küzd­jön azért, hogy a hazai zsidóság maradjon hű mind vallásához, mind magyarságához. Ez a tanács – mint látni fogjuk – pontosan megfelelt Szabolcsi Miksa elgondolásainak is.

Meglepően gyorsan szaporodott az olvasók és előfizetők szá­ma, jelezvén a lap népszerűségének újraéledését. Mindez azért következhetett be, mert az Egyen­lőség a hazai zsidó­polgárság és kis­polgárság társadalmi, valamint kulturális igényeinek, törek­véseinek szószólója lett.

A lap 1898. október 23-tól már kifejezetten politikai jellegű kér­désekkel is foglal­kozott, miután – az akkor fennálló magyar saj­tótörvény követelményeinek meg­felelően – Szabolcsi letétbe he­lyezte az előírt 10 000 forintos kauciót.

Az Egyenlőség zsidó­centrikus újság volt, mely elsősorban, sőt: nyugodtan állíthatjuk, kizárólag az izraeliták sorsproblémáit fe­szegette a polgári liberalizmus aspektusából. Harcos hangnemet ütött meg, ha az antiszemitizmus ellen küzdött, de a mindenkori kabinettel szemben a fenntartás nélküli lojalitás álláspontjára he­lyez­kedett. Tette ezt egyrészt azért, mert a magyar izraeliták hely­zetének megjavítását nem valamiféle tömegmozgalomtól, hanem csakis a kormányzat kegyétől várta, s a tényleges egyenjogúsá­got a „szabadelvű” miniszterek, politikusok iránti hűség napon­kénti hangoztatásával kívánta kiérdemelni, másrészt azért, mert a dolgozók szociális elége­det­len­ségével s a zsidóellenes irányza­tok fenyegetőzéseivel szemben, az állam­hatalomtól remélt kel­lő védelmet.

Az újság harcba szállt a klerikalizmus antiszemita hangulat­keltésével. Ugyanez okból elítélte a keresz­tény­szocia­lizmust is, ha már a két „munkás­mozga­lomról” (ke­resz­tény­szocia­lista valamint marxista-szocialista) esett szó, inkább a szociál­demok­ratiz­mussal „rokon­szen­vezett”, mint olyannal, mely a felekezeti egyenlőség zászló­hordozója. Polgári lap lévén természetesen elmarasztal­ta a marxizmus anti­kapitaliz­musát. Egyik cikkében Fleischmcmn Sándor az alábbiakat írta: „A politikai életben két szélsőség van, a klérus és a szociál­demokrácia.” Ez a kétfrontos harc pontosan megfelelt a zsidó polgárság politikai-gazdasági érdekeinek. Be­látjuk, nem volt könnyű feladat egyszerre megbirkózni a felsők antiszemitizmusával és az alsók anti­kapitalizmusával. Ilyen had­állásokból aligha lehetett igazi szövetségesekre szert tenni a dua­lista Magyar­országon.

Az Egyenlőség magyar nyelvű és érzelmű zsidó irodalmat te­remtett, ápolta a magyar nyelvet, a magyar és zsidó kulturális hagyományokat. Szabolcsi Miksa elő­szeretettel, szakmai félté­kenység nélkül karolta fel a tehetséges írókat, költőket, s alkotá­saik számára mindig biztosított helyet a lap hasábjain, feltéve, ha azok kiállták igényes kritikájának próbáját. E lapnál kezdte meg irodalmi pályafutását Makai Emil, Kóbor Tamás, Palágyi Lajos, Igno­tus (Veigelsberg) Hugó. Az újságban sok írás látott napvilágot Kiss József, Gábor Andor, Szép Ernő, Eötvös Károly, Acsády Ignác, Mikszáth Kálmán, Vázsonyi Vilmos tollából. Szabolcsi Miksának csak­nem minden számban jelent meg egy-egy cikke, nem ritkán több is. Hosszabb lélegzetű útirajzait (Olasz zsidók között, Német zsidók kö­zött, Utazás a Szentföldön stb.) először lapjában tette közzé, s azok csak később nyertek könyvalakot, ha egyáltalán eljutottak odá­ig. E kulturális misszión túl nagy érdeme volt az Egyenlőségnek, hogy élére állt az izraeliták egyen­jogú­ságáért és asszi­miláló­dásáért folytatott több évtizedes, de nem eredménytelen küzdelem­nek. (Csupán zárójelben s a lap történetének folytonossága ked­véért jegyezzük meg: a szer­kesz­tő­tulajdonos halála után fia, Lajos vette át az újság vezetését, aki a meg­vál­to­zott politikai szituá­cióban is igyekezett apja nyomdokaiban megmaradni.)

Szabolcsi Miksa koncepciójában a magyarrá válás törekvése párosult a polgári liberalizmus sajátosan zsidó­központú válfajá­val. Noha szegény sorsú szülőktől szár­ma­zott, neveltetése, környezetének hatása, valamint vallásossága megakadályozta abban, hogy radikális irányzatok felé tájékozódjon. Elgondolásai, me­lyek nem voltak ugyan mentesek az ellentmondásoktól és illúzi­óktól, de melyek végső soron a magyar társadalom talaján, osz­tálya szükségleteiből nőttek ki – eszmeileg sok rokon vonást mu­tatnak a Lessing-Mendelssohn féle irányzattal. (Asszimilálódás, liberalizmus, vallási türelem, humanizmus stb.) Annak a gazda­godni vágyó zsidóságnak lett kép­viselője, mely a felülről megal­kotott szabadelvű reformok útján kívánta politikai és ökonómiai pozícióit megszilárdítani.

Még zsenge a magyar ipari kapitalizmus. Óvatosan meghú­zódik a „szabadelvű” kormányok árnyékában. Inkább megelég­szik a szerény állami támogatással, semmint, hogy nyíltan harc­ba szálljon a félfeudális renddel, s a nagybirtokos hatalmasságok­kal. (Ha szembeszegülne a nemességgel, kire támaszkodna? Arra a népre talán, melytől legalább annyira fél, mint a magyar törté­nelmi osztály?) Szabolcsi ezt a kormány, illetve kormánypárt felé tanúsított kritikában bizalmat így fogalmazta meg: a zsidóság zöme a kormánypárttal tart, mert neki köszönhető a haladás, jó­lét, erőbiztonság. Ha más irányzat kerülne hatalomra, ellenzékbe vonulna. A jeles publicista ezúttal áldozatul esett a tiszakálmáni szabadelvűség illúziójának. Néhány „filoszemita” megnyilatko­zás elégségesnek mutatkozott ahhoz, hogy a korszak vezető politikusai az ő szemében a liberalizmus bajnokainak tűnhessenek lel. Köztudomású, Tisza Kálmán még frazeológiájában is legfeljebb igen mérsékelten volt szabadelvű, de annál kegyetlenebb eszkö­zökkel fojtotta el a haladó megmozdulásokat. E – mindenki által ismert körülmény ellenére az Egyenlőség őt „nagy”, „bölcs”, „zse­niális” állam­férfinak tekintette, akinek miniszter­elnöksége alatt a nemzet boldog és hatalmas volt. Hamar meg­tudjuk azonban, mi­ért e lelkesedés Tisza személye iránt: megértést tanúsított a zsi­dókkal szemben és megakadályozta a tiszaeszlári vérvád nyomán kelet­kezett pogromhangulat kitörését. Nyilvánvaló eltúlzása ez a „generális” szerepének. Ő ugyanis a per tartamára geszti birtoká­ra vonult vissza, s semmit nem tett a vád­lot­tak mellett – igaz elle­nük sem. Az sem titok, hogy Bánffy Dezső szolnok­dobokai „basa” éppoly drasztikus kormányzási módszereket alkalmazott, mint példa­képe, Tisza. Az Egyenlőség azonban vezércikkben méltatta Bánffy „szabad­elvűségét”. Khuen-Héderváry kormányával, majd Tisza Istvánnal kapcsolatban („akinek neveltetése garantálja libe­rális politikáját”) ugyanezeket a dicsőítő kommen­tárokat olvas­hatjuk Szabolcsi Miksa lapjának hasábjain.

A szabadelvűség megnyilatkozásaként üdvözölt mindent, ami nem antiszemita, vagy klerikális. A „reakció” nála erősen leszű­kült az izraelitákkal szembeni gyűlölet fogalomkörére, követke­zésképpen senki nem volt reakciós (bármennyire haladás- és nép­ellenes légyen is), aki elismerte hazai és külföldi hittestvéreinek élethez való jogát. A zsidóságot osztatlan, egységes totalitásnak tekintette, melyet a közös történelmi múlt, vallás és sors kohézi­ója tartott össze. Figyelmen kívül hagyta tehát az izraeliták kö­rében – a kapitalizálódás szükségszerű velejárójaként – lejátszó­dó társadalmi diffe­ren­ciálódást és osztály­tagozódást. Mind­ebből logikusan következik, hogy tagadta az osztály­harc­elméletet (és gyakorlatot), de különös­képpen annak érvényét az izraeliták kö­zötti kapcsolatokra vonatkozóan. Csupán az anti­szemiták és fi­loszemiták harcát helyeselte, s számára itt húzódtak a haladás­maradás frontvonalai.

A zsidó polgárság fő törekvése a vagyonszerzés, egzisztenci­ájának megalapozása, s a minél súrlódásmentesebb asszimiláció volt. Elégedettnek, sőt hálásnak mutat­kozott a formális egyenjo­gúságért. Elfogadta a nemesség vezető szerepét, amennyi­ben az az ő érdekeit is képviselte. Ez a mindinkább magyarrá váló réteg magáévá tette a konzervatív sovinizmust, a Duna-menti magyar uralom koncepcióját, s azt össze­egyez­tetni igyekezett liberális fel­fogásával. A nemzetiségieket sújtó hátrányos meg­külön­bözteté­sekre korántsem reagált olyan érzékenyen, mint az antiszemitiz­musra. Sőt: e kérdés megítélésében nem látunk eltérést a hivatalos álláspont, valamint a sza­bad­elvű burzsoázia nézete között. A pol­gárosodó zsidóság számára ugyanis a magyar szupre­mácia érvé­nyesítése éppúgy a szlovák-horvát-román territóriumok kor­lát­lan kizsákmányolási lehetőségét jelentette, mint a föld- és pénz­éhes nagy­birtokos­ságnak.

Ettől a felfelé simuló polgárságtól nemhogy forradalmiságot, de még kisebb át­ütő erejű radika­lizmust sem lehetett el­várni. Az apró előnyök kicsikarása, reformok, kompro­misszu­mok által biztosított lassú előrehaladás tökéletesen megfelelt „vér­mérsék­letének”.

A század végére – mire Magyar­országon is kialakult az imperializmus – a polgári szabad­elvűség alaposan el­erőt­lene­dett. Kifulladt, mielőtt történelmi funkcióját betölt­hette volna. Az idők folyamán csaknem teljesen azonosult a kor uralkodó ideo­ló­giá­jával, az egyre féktelenebbé váló nacionalizmussal, de a krónikus anti­szemitizmus, a kleri­kalizmus, az agráriusok antikapitalizmusa, feudális csökevények visszahúzó hatása, a vezető arisztokráci­ához felzárkózó finánc­oligarchia mindenhatósága, majd a fasiz­mus halovány reakciójaként a későbbiek során is megőrzött ma­gából valamit (Vázsonyi, Szabolcsi Lajos, Rassay stb.).

Jóllehet, Szabolcsi Miksa ugyancsak befolyása alá került a du­alista rendszer hegemón áramlatainak – még akkor is hű maradt szabadelvű eszményeihez, amikor azok gyakorlatilag már illú­ziókká váltak. Végzetes tévedése, hogy erősebbnek hitte a magyar polgárságot, mint amilyen valójában volt, s erre a társadal­mi légvárra építette liberális koncepcióját. Ő a polgárság izraelita (és csak izraelita) származású osztaga egy részének, s nem – mint Vázsonyi – a szabadelvűség felé hajló rétegek egészének egykor szó­szólója. Az is kétségtelen, hogy Szabolcsi Miksának sohasem voltak kifeje­zetten politikai ambíciói. Publicista alkat ő ízig-vérig, aki tollával küzd hitsorsai emberi jogaiért, s nem pártvezér, tri­bün vagy parlamenti képviselő. Ennélfogva, míg Vázsonyi a szá­zad végén demokrata (valójában liberális) programmal országos politi­kussá nőtte ki magát, az Egyenlőség szerkesztőtulajdonosa megmaradt a pro­vin­ciális felekezeti és vallási érdekek védelme­zőjének. Az antiszemitizmus állan­dó­su­lása adta meg tevékeny­ségének létjogosultságát. Szabolcsi esetében a liberalizmust te­hát szűkebben kell értelmezni, mint Vázsonyinál. Publicistánk­nál I ez inkább az izraeliták helyzetét érintő, azt szüntelenül javí­tani akaró reformpolitikájának mód­sze­rére, ezzel kapcsolatban az alkotmányosság és törvényesség tiszteletben tartására utal, s nem az egész társadalmi életet átható, egyetemes liberalizálásra. Természetesen Vázsonyinál is fennáll az alkotmányosság és tör­vényesség fetisizálása, de az ő törekvései politikusabbak és frontálisabbak voltak.

Szabolcsiék több évtizedes küzdelmének egyik legjelentősebb sikere a zsidó vallás recepciójának kivívása. Az a mozgalom, me­lyet ennek érdekében indítottak, ré­szét képezte a magyarságba való beolvadás folyamatának. Az izraelitáknak 1867-ben történt egyenjogúsítása a felekezet polgárait érintette, de nem magát a felekezetet. A zsidó vallás a recepció szankcionálásáig csak meg­tűrt volt. A középkorból vissza­ma­radt negatív megkülönbözte­tések kétségessé tették az emancipáció hitelét is. Mind­ez sértet­te a gazdasági helyzetében egyre erősödő zsidóság önérzetét, ér­dekeit, s nehezí­tette az asszimilációt. Az Egyenlőségből idézünk: „Recepciót akarunk, hogy ezzel is dokumentálhassuk magyar­ságunkat.” Szabolcsi és Vázsonyi jól látta tehát: az a harc, me­lyet megindítottak, nem pusztán felekezeti, hanem politikai jel­legű. Ebből az aspektusból kell megítélnünk magát a recepciót és nem elsősorban vallási szem­pont­ból. A mozgalmat Szabolcsi és Vázsonyi kezdeményezte az Egyenlőség hasábjain. Az izraelita vallás bevett felekezeteként történő kezelése és elismerése egyik adóssága volt a felemásan végrehajtott polgári átalakulásnak, ki­vívása tehát a liberális reformok egyikének tekinthető. A recep­ciót már 1869-ben – két évvel az emancipáció után – követelte a zsidó kongresszus, de e törekvésnek akkor még vajmi kevés re­alitása lehetett, hiszen a protestánsoknak is harcolniuk kellett felekezeteik jogaiért. A nyolcvanak években a helyzet e tekintetben némiképp megváltozott. A zsidó vallás volt ugyanis az egyetlen, melyet a kormányzat még nem recepiált. Ám abban az időben a közvélemény a tiszaeszlári vérvád hatása alatt állt, s ilyen atmo­szférában e tervek eleve bukásra voltak kárhoztatva.

A kilencvenes évek elején egyre jobban érződött a dualizmus válsága. A zsidó polgár­ság a Tisza Kálmán bukását kísérő belső zűrzavart a maga javára igyekezett kama­toztatni. Szapáry, hogy erősítse a kormány megingott tekintélyét és elterelje a figyel­met a nagy belső feszültséget okozó nemzeti és szociális bajokról, elő­térbe állította az egyház­politikai kérdést. Ennek aktualitást adott a protestánsok elégedet­lensége a katolikus egyház mindenható­sága, s ezzel összefüggésben az egyházpolitikai viszonyok elma­radott, feudális jellege miatt. Ugyanakkor küszöbön álltak az ország­gyűlési választások is. Ezt az alkalmat használta ki Szabol ­csi és Vázsonyi a zsidó recepció kivívására. Létrehozták a ve­zérbizottságot, melynek tagjai között találjuk Szabolcsi Miksa és Vázsonyi Vilmos mellett Acsády Ignácot, Marczali Henriket, Wahrmann Mórt. Eötvös Károly lelkesen támogatta a kibon­tako­zó mozgalmat, mert ő ezt az 1848-as eszmék megvalósítása szer­ves részének tekin­tette. A mozgalom sajtó­had­járattal indult 1889-ben. Az Egyenlőségben első­sorban Vázsonyi és Szabolcsi tollából megjelenő cikkek eszmeileg készítették elő és támasz­tották alá a recepciónak csaknem tíz esztendeig vajúdó kampányát. Szapáry, aki a bel­politikai bonyodalmak hínárjában vergődött, végül nem zárkózhatott el a gaz­da­ságilag egyre jelentősebbé és erőseb­bé váló zsidó polgárság követelése elől, s kény­telen volt a recep­cióra vonatkozó memorandumot megfontolás tárgyává tenni. En­nél­fogva a zsidó vallás elismerésének kérdése függvénye lett an­nak a nagy egyház­politikai harcnak, mely a polgári anyaköny­vezés, a vallások szabad gyakorlata, a felekezetek egyenjogúsá­ga és a polgári házasság törvénybe iktatását tűzte ki céljául. Idő­közben Szapáry megbukott, ezért utódja, Wekerle Sándor nyújtotta be 1893. április 26-án a törvényjavaslatot. Az országgyűlés – há­rom katolikus pap ellen­szavazata mellett – elfogadta, de a főren­diház – ahol nagyobb volt a klérus befolyása – csak harmadszo­ri tárgyalás után, immár Bánffy miniszter­elnöksége idején, 1895. május 15-én hagyta jóvá. Mivel az Egyenlőség felszólította a zsi­dóságot, hogy csak azokra a képviselőkre szavazzon, akik támo­gatják a recepciót, a honatyák sorra tettek hitet az izraelita fele­kezet elismerése mellett.

E liberális törvények kétségtelenül haladó alkotások voltak, hi­szen az állam és egy­ház szétválasztása hosszú, üdvös folyamatá­nak kezdeti lépéseit jelentették, az egész­ségtelen középkori szel­lemet árasztó diszkriminációkat számolta fel – legalábbis de jure –, biztosítva a demokratikus polgárjogok egyikét, a lelkiismere­ti szabadságot. Ugyan­akkor a kormány is célt ért, mert sikerült némiképp megbontania az ellenzéki erőket, s így a közjogi viták háttérbe szorításával a dualizmus korhadt rendszere átmene­tileg úrrá lett a válságon. E liberális reform súlyos ellentmondást lep­lezett: a nemzeti érzést akarta elaltatni az egyház­politikai törvé­nyek szentesítésével. A haladás és nemzet ilyetén szembeállítása később megbosszulta magát.

Szabolcsi Miksa az elért eredményeket kiindulópontnak te­kintette újabb enged­mények kivívására. Ehhez azonban a zsidó­ságnak is komoly lépéseket kellett tennie az asszimiláció terén.

Az uralkodó nemzetbe való beolvadás volt publicistánk poli­tikai koncepciójának és harcának központi kérdése. Miként fia, Lajos ezt megfogalmazta: „A hazai zsidó­ság magyarrá nevelése, ez küzdelmes életének sarkcsillaga…” Ő az izraeliták összes­sé­gét nem rassznak, nem is egységes etnikumnak, hanem felekezetnek tekintette. Mint vallotta: Bar Kohba óta megszűnt a zsidó nemzet, ezért nem is lehet külön nem­zeti öntudata sem. Felszólí­totta hitsorsosainak közösségét, hogy váljon érzel­meiben és kul­túrájában magyarrá.

Szabolcsi Miksának igazat kell adnunk, amikor kora egyes fak­toraival ellentétben, az izraelitákat – kiknek beolvadása a 19. szá­zad második felében már igen előre­haladott stádiumban volt, kö­vetkezésképpen régen elveszítették sajátos népi jegyeik nagy ré­szét –, nem etnikumként, hanem felekezetként kezelte. Ez a kor­szerű szem­lélet megteremtette asszimilációra irányuló tevékeny­ségének ideológiai alapjait. Lehet-e akadálya a beolvadásnak az a körülmény, hogy a buzgó zsidó azt az ótesta­men­tumot köve­ti, mely nem magyar történelmi és kulturális talajban gyökered­zik? Vajon a keresz­tények újtestamentuma magyar történelmi, il­letve kulturális talajban gyöke­redzik? Csak az elmaradott társa­dalmi viszonyokat tükrözte az a súly és szerep, amit akkor ná­lunk a vallás kapott a beolvadás folyamatában és problematiká­jában. Csak az ország polgárosodásának gyengeségét bizonyítot­ta az tény, hogy a hivatalos körök, vala­mint a közszellem (izrae­lita és keresztény) a vallást nem az egyén lelkiismereti ügyé­nek, hanem állami ügynek tekintette. Ez esetben a beolvadásnak tipi­kusan közép-európai modelljével állunk szemben, hiszen Auszt­riában és Német­országban a kér­dés hasonlóképpen vetődött fel. A fejlettebb nyugati demokráciákban természe­tesen az asszimi­lációnak nem voltak a vallási meggyőződést érintő feltételei és konzek­venciái.

Szabolcsi Miksa tehát a zsidóság kategorizálásában is szemben állt az anti­szemi­tizmus táborával, jelesen Vaszary Kolos hercegprí­mással, aki az izraelitákat biológiai, illetve etnikai szemszögből ítélte meg. A főpap szerint a „zsidó” és „magyar” fogalma össze­férhetetlen, s ez eleve lehetetlenné teszi az asszimilációt.

Kétségtelen, a lakosság 4%-át képező zsidóság egy részének beolvadása a kívánt­nál lassabban haladt előre. Ennek objektív és szubjektív okai voltak: a polgárosodás, kapitalizálódás torz, ké­sői volta, ütemének elégtelensége, az erős feudális marad­vá­nyok hatása, az azonosulást olykor-olykor tagadhatatlanul keresztező tömeges beván­dorlás a pogrom sújtotta Orosz­országból, a klé­rus mindenhatósága, a hol burkoltan, hol nyíltan fellépő antisze­mitizmus stb. A zsidóság nagy része asszimilálódni kívánt. Magyar­országot hazájának, s nem átmeneti szállásterületének tekin­tette. Ez spontán folyamat is volt, mely szükségszerűen kísérte a kapitalizálódást, a nemzetté válást. Ám az is nyilvánvaló, hogy a disszimilációs tendenciákat erősítő zsidóellenesség az izraeli­ták egyes kategóriáit az elkülönülés defenzív sáncai mögé kergette. A gazdasági élet objektív törvényeinek a nemzetté válás folyama­tára gyakorolt hatása azonban utat tört magának a sok keresztező tényezőn át, s végső soron az asszimilációt segítette elő. Ennek a beolvadás felé mutató irányzatnak volt tudati jelentkezése Sza­bolcsi Miksa és társainak publicisztikai-ideológiai tevékenysége. Az Egyenlőségben olvas­hatjuk: „Mi nem magyar zsidók, hanem zsidó magyarok vagyunk”. Ebben a tömör megnyilatkozásban és hitvallásban benne sűrűsödött Szabolcsiék minden törek­vése: ma­gyarrá lenni fenntartások nélkül, de egyben megőrizni és ápolni az ősök izraelita hitét. E cél érdekében kétfrontos harcot folyta­tott: le kellett küzdeni egyrészt az asszimiláció „külső” ellenző­it, az antiszemitákat, mindenekelőtt a klérus tevé­keny­ségét, más­részt a „belső” ellenzéket, a bigott ortodoxiát, mely mereven ra­gaszkodott a zsidók specifikus népiségéhez, a szeparatizmushoz, a magyarságétól élesen elütő szokásokhoz, hagyományokhoz és kultúrához. Mindkét esetben szemben találta magát a megköve­sedett előítéletekkel, a realitásokkal nem számoló fanatizmussal.

A neológok, valamint ortodoxok közötti harc tehát nemcsak a szertartás formáit, módo­zatait, vagy a felekezet szervezeti vo­natkozásait érintette, hanem azokon keresz­tül az asszimiláció és disszimiláció kérdéseit is. Amíg az ortodoxok egy tapodtat sem akartak engedni az évezredes életmódból és vallási gyakorlatból, Szabolcsi küzdött a magyar nyelvű felekezeti iskolahálózat kiszé­lesítéséért, s szorgalmazta a magyar nyelvű templomi prédikáció bevezetését, illetve általánossá tételét. Ezzel össze­függés­ben kö­vetelte, hogy rabbi csak olyan ember lehessen, aki tökéletesen el­sajátította a magyar nyelvet. A beolvadást elősegítő érzelmi mo­tívumok kidomborításán túl nagy súlyt helyezett a formalitások­ra is. A millennium évében például kampányt indított a név­magyaro­sítás érdekében. Ennek hatására háromezren változtatták meg még II. Józseftől származó német nevüket. Az asszimilációs egészséges törekvésének azon­ban voltak negatív mellékzöngéi is. A hazai zsidóság többsége – nemzeti öntuda­tos­ságát hangoztat­va és dokumentálva – beleesett a kor egyre regresszívebbé váló nacio­na­lizmusába. Igazolnia kellett izraelita mivolta mellett ma­gyarságát is, s akkor az számí­tott igazán hazafinak, aki a harsány sovinizmus álláspontjára helyezkedett. Másfajta magyarság han­goztatása a „hazátlan” szociál­demokra­tizmussal való rokon­szenvezés vádját vonhatta volna maga után, ami sehogy sem egyezett a mindenkori kormányzat iránti hűséggel. Ne feledjük, a recepci­ós mozgalom egybeesett a szent­istváni birodalom fennállásának ezredik évfordulójával, amikor is a nagyhatalmi gőg rend­kívül felfokozott módon jutott kifejezésre. Más szellemben nyilatkozni, érezni annyit jelentett, mint szembehelyezkedni az uralkodó osz­tály által sugalmazott és meg­követelt „hazafisággal”, s ebben az esetben az egyenjogúság támogatását, jóvá­hagyását a kormány­zattól aligha lehetett elvárni. Ennélfogva a Szabolcsi Miksáék ré­széről képviselt polgári liberalizmus egyre inkább azonosult a kor domináló politikai és ideológiai eszmeáramlatával. Az asszimilá­ció folyamata ugyanis nemcsak azzal járt, hogy a hazai zsidó bur­zsoázia elfogadta, átvette az uralkodó nemzet nyelvét, kultú­ráját, szokásait és hagyományait, hanem azzal is (és nem utolsósorban), hogy magáévá tette a nemzet uralkodó ideológiai-politikai tudat­formáit. Mert valójában a gazda­godni vágyó zsidó polgárság nem a néphez, hanem az urakhoz kívánt idomulni, életm­ódjában, gon­dolkodásában egyaránt. (A dolgozó zsidóság nagy részének asszi­milációja a népi tömegek felé orientálódott. E kérdés taglalása azonban meghaladja jelen cikkünk mondandóját.) Mindezzel ter­mészetesen nem azt akarjuk állítani, hogy Szabol­csiék magyarsá­ga őszintéden alakoskodás, taktikai póz lett volna. Semmi okunk nem lehet asszimilációra való törekvésük becsületességében ké­telkedni. A beolvadás módja, iránya a satnya, jóllehet, egyre erő­södő – a dolgozó tömegekkel szemben a kor­mány­zat védőszár­nyai alá menekülő, a politikai és morális elismerést a kormány­zat­tól váró – polgárság sajátos fejlődésének objektív következmé­nye volt. (Ugyan­akkor – mint említettük – nem szabad figyelmen kívül hagyni azt az igen lényeges körül­ményt, miszerint a nagy­hatalmi sovinizmus olyan gazdasági szándékokat fejezett ki, me­lyek tökéletesen megfeleltek a zsidó polgárság érdekeinek és cél­kitűzéseinek is.)

Ezért nem csodálkozhatunk, ha az első világháború idősza­kában Szabolcsi Miksa publicisztikája politikailag és ideológiai­lag támogatta a kormányok hadi erőfeszítéseit. Az angol liberá­lisok példája is bizonyítja, hogy a szabadelvűség nem jár feltét­lenül együtt a pacifizmussal, vagy még kevésbé az anti­milita­rizmus­sal. Az Egyenlőség a „hon­védő” kórusnak éppúgy tagja lett, mint bármely más lap: „A zsidóság egybeolvadt szívvel-lélekkel nemzetünkkel… Versenyre szállunk a szent földért… Ott a he­lyetek a többi katonák között…” A háborút hasznosnak, szük­ségszerűnek fogta fel, mely­nek egyetlen célja védelmezni az em­beriséget, a civilizációt a cárizmus barbárságával szem­ben. Isme­rős szavak ezek! Igaz, az ő szembenállása a cárizmussal más tő­ből fakadt, mint a központi hatalmak uraié. Szabolcsi II. Miklós­ban – a magyar tőke balkáni expanziójának ellenzőjén túl – az an­tiszemita pogromok szervezőjét is látta. Bízott abban, hogy a cári Oroszország katonai veresége az elavult despotizmus felszámo­lását és egy liberális rendszer felülkerekedését vonja maga után, mely véget vet az orosz zsidóság üldöztetésének is.

Nagy kérdés volt abban az időben: fenn lehet-e tartani a ma­gyar nemzeti és zsidó vallási öntudat egységét? A magyarrá vá­lás nem jelenti-e a zsidóságtól való szükség­szerű eltávolodást? A magyar kultúra elfogadása nem egyértelmű-e a valláson alapu­ló zsidó kultúra megtagadásával? Ezek a kérdések nem a szoci­alizmus viszonyai között, a befejezett asszimiláció periódusában okoznak problémát, hanem az imperializmus korsza­kában, ami­kor a felülről szított osztály-, nemzeti-nemzetiségi és vallási ellen­tétek közepette ment végbe a zsidóság beolvadása. Kétségtelen, Szabolcsi az egyen­súly fenntartására törekedett, de látnunk kell, hogy ez az igen bonyolult folyamat – publicistánk szándékai el­lenére – az izraeliták nem jelentéktelen hányadánál együtt járt a kikeresztelkedések, a vegyes házasságok jelenségével. Szabolcsi ezzel természe­tesen nem értett egyet, hiszen a zsidó vallás érin­tetlensége mellett képzelte el hitsor­so­sainak magyarságba történő beolvadását. Az asszimiláció mérve azonban olyan objektív hatá­sok függvénye volt, melyet ő többé ellensúlyozni nem tudott. Fik­ciónak bizonyult úgy azonosulni az uralkodó nemzettel, hogy a zsidóság, mint totalitás, „sértetlen” maradjon. A magyar gazdasági, politikai és kulturális élet közegében év­századok vagy év­tizedek óta tevékenykedő izraeliták egy részénél az asszimiláció a zsidó vallástól való eltávolodás, másoknál a felekezethez való ragaszkodás formájában játszódott le. A magyarsághoz tartozást voltaképpen nem e harmadrendű, alaki kér­dé­sek döntötték el. A zsidó üzletemberek tömegei a haszon növelése vagy biztosítá­sa végett, sokan az üldöztetés elkerülése vagy a karrier biztosítá­sa érdekében tértek át valamely keresztény vallásra, de ettől egy­általán nem lettek magyarabbak, mint azok, akik megmaradtak őseik hiténél. A Szabolcsi Miksa koncepciójának megfelelő ket­tősség, vagyis a magyarság és a vallási öntudat egyidejű igenlé­se, hosszú ideig a jellem­ző és a zsidóság derékhadát érintő válto­zat maradt. Ez az állapot cseppet sem csorbította az izraeliták je­lentős részének patriotizmusát.

Jeles publicistánk – elgondolásaival összhangban – nemcsak az „abszolút” asszimiláció irányzatával, de a szeparatizmussal szemben is fellépett. 1903. június 28-án meglátogatta Bécsben Herzl Tivadart, a cionizmus atyját és teoretikusát. A közöttük le­zajlott vita tökéletes fényt derít Szabolcsinak ez irányú felfogá­sára. A pár­beszéd kommentár nélküli tolmácsolása felment ben­nünket a kérdés részletezése alól.

Szabolcsi Miksa: A nemzetiségi probléma sok belpolitikai bo­nyodalom forrása, hiba lenne ezt újabbal tetézni. A cionizmus kritériuma a zsidóságnak nemzetként való kezelése. Mi vallást és nem nemzetet látunk a zsidóságban.

Herzl Tivadar: Ahol a zsidót lenézik, ott nem lehet magyar.

Szabolcsi Miksa: A zsidók nálunk őszintén magyarok.

Herzl Tivadar: Nem forszírozom Magyar­országon a zsidó nemze­tiségi eszmét, de az antiszemitizmus karjainkba fogja taszítani a ma­gyar zsidókat is.

Szabolcsi Miksa: Lehet, hogy Magyar­országon dühöngeni fog az antiszemitizmus, de ez magyar mivoltunkban nem rendíthet meg bennünket.

A fenti hitvallás ellenére a haza zsidóság egy – kisebbik – ré­szében tagadhatatlan, tért hódított a cionizmus. Szabolcsi Mik­sa komoly és tiszteletre­méltó harcot folytatott ellenük, ponto­sabban: értük. Ha elfogadjuk a cionizmust – mondotta –, érvet adunk az anti­szemiták kezébe, mert önként jelentjük ki magun­kat idegeneknek. E mozgalom hatásától is elsősorban az asszimi­láció sikerét féltette. Ugyan­akkor támo­gatta Zangwill territóriu­mát, mely Anglia vagy az Egyesült Államok fennhatósága alatt a száműzött, otthontalan – jórészt orosz és román – zsidók számá­ra nyújtott volna „menedéket”.

Szabolcsi Miksa az úgynevezett Somplák-ügyben vívta meg egyik utolsó nagy csatáját. A Zemplén megyei Nagykövesden 1910 júliusában szárnyra kelt egy újabb vérvád-mese. Sompiák Borcsa 12 éves parasztleányka – akinek beszámíthatatlansága faluszerte közismert volt –, hogy elkerülje csavargásának vár­ható következményeit, egy rémtörténetet adott elő szüleinek: Buxbaum kocsmárosnál (akinél apja szolgált), egy ismeretlen zsi­dó felhurcolta a padlásra, de sikerült elmenekülnie. Somplákné azon­nal jelentette az esetet a csendőrségen. A kivizsgálás nem járt eredménnyel, hiszen kiagyalt történetről volt szó, s a nyomozók ezt az első ellentmondásokból hama­rosan belátták. Ilyen értel­mű jegyzőkönyvet küldtek feletteseiknek, miáltal a ható­ságok az ügyet lezártnak tekintették. Ám Dienes Adorján katolikus plébá­nos és Galamb János kántortanító, a Néppárt helyi propagandis­tái sehogy sem akartak bele­nyugodni az eset ilyetén alakulásába. Galamb levelet írt az Alkotmány című klerikális lapnak, melyben „leleplezte” Buxbaumék üzelmeit. A Néppárt lapja kapva-kapott a lehetőségen, s nagy cikkben tárta ország-világ elé a kis bodrog­közi falu­ban „történ­teket”. A klérus egy újabb tiszaeszlári hecc­kampányra készült, de Szabolcsi Miksa – mihelyt értesült a ké­szülő merényletről – leutazott Nagykővesdre, s magán­nyomo­zóként fényt derített az ügy politikai hátterére. Ezt követően az Egyenlőség hasábjain támadta meg, s tette lehetetlenné a rágalom értelmi szerzőit.

Életének utolsó napjaiban nemcsak a halállal viaskodott, de Huber Lipót teoló­gussal is, aki az Egyházi Közlöny című lapban „tu­dományos” érvekkel „bizony­gatta”, hogy a vérvád nem közép­kori babona, hanem a zsidó szentkönyvek által sugalmazott re­alitás. Elhatalmasodó betegsége ellenére a régi szenvedéllyel és dina­miz­mussal szállt szembe a hittudóssal, aki végül is kényte­len volt meghátrálni. Az Egyházi Közlöny „félre­értésre” hivatkozva beszüntette Huber cikk­soro­za­tá­nak közlését, s kijelentette: sem­miféle közösséget az íróval nem vállalt.

1915 júniusában a balatonfüredi szívszanatóriumba került. Néhány nappal később, 1915. június 27-én meghalt, 58 esztendőt élt mindössze, s ebből csaknem negyvenet kemény csatározások közepette. Visszatekintve e néhány évtizedre, bízvást mond­hat­juk: küzdelme nem volt hiábavaló. Ha kora körülményeihez va­lamint osztálya lehetőségeihez mérjük életművét – nem tagad­hatjuk meg tőle az utókor tiszteletét.

Rózsa Richárd

(1904-1943)

Közvéleményünk, kiváltképp a mai nemzedék, a „Rózsa” nevet Ferenccel asszociálja, s legtöbbször nem is tudja, vagy legalább­is megfeledkezik arról, hogy bátyja, Richárd, ugyancsak egyik ki­emelkedő egyénisége volt a magyar kommunista moz­ga­lomnak.

Rózsa Richárd 1904. július 12-én született Bu­da­pesten. Értel­miségi család sarja, akit egy vajúdó, kegyetlen korszak ébresztett kommunista öntudatra. Az apa, Rózsa Ernő, vasúti mérnök volt, haladó, polgári gondolkozású humanista, ám messzemenően to­lerálta a három testvér forradalmi szellemű politikai fejlődését.

Rózsa Ernő nyolc esztendeig a MÁV zágrábi kirendeltségén dolgozott, ennél­fogva Richárd a horvát fővárosban kezdte meg középiskolai tanulmányait. A háború utolsó évei ezek, amikor az Osztrák-Magyar Monarchia már agonizált.

Az események gyorsan követték egymást: kitört az 1918-as pol­gári demokratikus forradalom, összeomlott a dualizmuson ala­puló Monarchia. A család 1919-ben, a Tanács­köz­társaság kikiál­tása után tért vissza Magyar­országra. Az apa megbízást kapott a Somogy megyei út- és vasútvonalak kibővítésének munkála­taira. Ezért Rózsáék beköltöztek a Pallavicini kastély egyik, szá­mukra kiutalt, teremnek is beillő szobá­jába. Itt az őrgróf egykori mosdósi uradalmában ismerkedtek meg a gyermekek a kastély tő­szomszéd­ságában lakó mező­gazdasági munká­sokkal. Ez a kap­csolat nagy hatást gyakorolt Richárd fejlődésére: testközelből lát­ta a munkásemberek küzdelmeit, gondjait, örömeit.

A Tanácsköztársaság leverése után bekövetkezett gyökeres politikai és társadalmi vál­tozás szembeötlő az érzékeny fiatal­ember számára. A fehérterror kegyetlen drámája örökre bevéső­dött emlékezetébe.

Nem osztályhelyzete, hanem fejlett igazságérzete állította szem­be az ellen­forra­dalom­mal. Még diák volt, hatodikos gimnazista, amikor megvívta első nagy csatáját: a francia forradalom kérdé­sében vitába keveredett tanáraival. A bosszú nem váratott magá­ra sokáig: a mindig jól tanuló fiú elbukott történelemből, német­ből, és kizárták az iskolából. Richárd nem nyugodott bele a Berzse­nyi gimnázium mindenható igazga­tójának döntésébe. Folyamod­vánnyal fordult Pintér Jenő tankerületi főigazgatóhoz, hogy enge­délyezze magánúton való továbbtanulását, illetve középiskolai ta­nul­má­nyai­nak befejezését. Elnyerte az illetékesek hozzájárulását, hogy a VII. és VIII. osztályt magán­tanulóként elvégezhesse. A do­kumentumok tanúsága szerint Richárd 1924. július 7-i dátummal érettségi bizonyítványt kapott. Közben – hároméves stúdium után – 1923. szeptember 3-án befejezte a Felső Ipariskola vegyészeti ta­gozatát. Vegyészi munkája mellett 1924-től 1927-ig a Zeneművé­szeti főiskolán fuvolázni tanult. Itt zeneszerzésre Kadosa Pál, zene­elmé­letre Molnár Antal és fuvolára Dömötör Lajos tanította. A család anyagi helyzete, döntően azonban Richárdnak a munkás­mozga­lomba való bekapcsolódása nem tette lehetővé a főiskola befejezé­sét. Molnár Antal tanár 1926. július 23-i kelettel az alábbi igazolást állította ki számára: „Alulírott igazolom, hogy Rózsa Richárd úr, végzett kémikus, nálam a szolfege, összhangzattan, moduláció és formatan (melléktanszak) tárgyakat elvégezte, s őt, mint komoly úriembert ajánlhatom e tárgyak tanítására oly helyen, hol ily cél­ra végzett zeneszerző nem áll rendelkezésre.” Mindazonáltal Richárdból sohasem lett hivatásos zenész, sorsa másként alakult. Ér­deklődése a zeneművészet iránt azonban mind­végig megmaradt. Tagja lett az Országos Magyar Zenész Szövetségnek. Egy időben „elhagyván a szülői házat” – mozikban zongorán kísérte a néma­filmeket. Zene­szeretetére és szemléletére jellemző, hogy Bartók és Kodály hatására hetekig járta a Bükköt s népdalokat gyűjtött.

E fentiek alapján azonban senki se higgye, hogy Rózsa Richárd a világ zajától félre­vonuló „széplélek” lett volna. Érdeklődése nem korlátozódott csupán a zenére. Éppily szenvedélyesen fog­lalkozott az irodalommal, nyelvekkel, filozófiával, politi­kával és a természettudományokkal.

1924-ben járt Német­országban, Csehszlovákiában és Ausztriában. Nyitott szem­mel nézett körül s tapasztalatai mély benyo­másokat hagytak benne. Az élet­szín­vonal­ban, a gazdasági fejlő­désben rejlő szint­különb­ségeken kívül a polgári demokratikus országok szabadabb légköre is nagy hatást gyakorolt a politikai kérdések iránt rendkívül fogékony fiatalemberre. Még gimnazista volt, amikor ismerkedni kezdett a marxista klasszikusok írásaival, ezért a nagy ellentétek társadalompolitikai hátterére is felfigyelt. Richárd fejlődésének irányára hatott baráti köre is: elsősorban a magyar munkásmozgalomban később ismertté vált Ellenbógen testvérekkel tartott szorosabb kapcsolatot.

Amikor visszatért külföldi útjáról, vegyészként elhelyezkedett az Erdős és társa Gyógyszerészeti és Vegyészeti Üzem laborató­riumában, majd a Nagybátony és Újlaki cég óbudai telepén vál­lalt munkát. Közvetlen kapcsolata a termeléssel s a gyári dolgo­zókkal újabb élményekkel gazdagította, további ösztönzést adott mozgalmi tevékeny­ségének.

Első kapcsolata a szervezett munkássággal visszanyúlik arra az időre, amikor még a Felső Ipariskola hallgatója volt. Feljárt a Magyar­országi Szociáldemokrata Párt V. kerületi szervezetébe, ahol olyan baloldali elemek társaságába került, akik befolyásol­ták politikai fejlődését.

A Bethlen-Peyer-paktum megkötése utáni korszak ez, ami­kor a peyerista politika egyre több osztály­harcos párt­tagot állí­tott szembe a szociál­demokrata veze­tőség op­por­tuniz­musával. Kialakulóban volt egy párton belüli balszárny, mely elégedet­len a meg­alku­vással, és nyomást gyakorolt a vezetőségre, hogy térjen vissza a szocialista munkás­mozga­lom harcos álláspontjá­ra és gyakorlatára.

Rózsa Richárd ekkor még fiatal, mindössze húszéves, tapaszta­latlan is, ám jól lát­ja: az egyre akutabbá váló társadalmi bajok or­voslására a reformista politika alkal­mat­lan. Rend­szeresen olvassa a marxista klasszikusok műveit, olykor német nyelven is, és társai körében egyre képzettebb marxistának számít. A pártösszejöve­teleken fel­szó­lal, bírálja az elvtelen megalkuvást. Rendszeres lá­togatója a Visegrádi utcai munkás­otthon­nak is, ahol a kulturális műsorokon munkásdalokat fuvolázik.

Tagja lett a Magántisztviselők Országos Szövetsége vegyésze­ti szakosztályának. Ez fordulatot jelentett életében, hiszen itt is­merkedett meg Fürst Sándorral, a szak­osztály titkárával, aki az el­vileg szilárd és lelkes ifjút módszeresen irányította a kom­munis­ta mozgalom felé.

A források eltérnek egymástól abban a kérdésben, hogy Rózsa Richárd mikor lett tagja a KIMSZ-nek, illetve a KMP-nek. Kiss Ká­roly úgy emlékezett vissza, hogy 1925-ben találkozott először Richárddal, amikor részt vettek a szociáldemokrata párt egyik ke­rületi ülésén. Ezen a megbeszélésen Richárd már mint a KMP tagja jelent meg. Más források szerint 1926-ban lett a párt tagja.

Az ifjú bámulatra méltó munkabírással és a fiatalságra oly­annyira jellemző len­dü­let­tel igen szerteágazó mozgalmi tevé­kenységet fejtett ki. Éjszaka falfestésekben vett részt, tüntetése­ken hol itt, hol ott bukkant fel alakja. Mindezzel párhuzamosan állan­dóan képezte magát, egyénileg és szervezetten. Kálmán End­re írja vissza­emlé­kezé­sei­ben: mint gimnazistát, 1925-ben, a nyári szünidő alkalmával bevonták őt egy szocia­lista szemináriumba, melyet Arató Emil vezetett. Ennek a tan­folyam­nak az volt a cél­ja, hogy a gondosan kiválogatott hallgatóságot – diákokat és if­jú­mun­káso­kat – közelebb hozzák a mozgalomhoz. Az előadáso­kat Szentirmay tanár, Hacker Borbála, Szimonidész Lajos és má­sok tartották. Ezen a tanfolyamon részt vett Rózsa Richárd is. A KIMSZ szándékai szerint a munkásmozgalom különböző legális szervezeteiben is dolgozott: a famunkások ifjúsági csoportjában Kovács István, Sebes István, Köböl József, Nemes Dezső társasá­gában, a mintakészítők szakszervezetében, a bőrösöknél, fások­nál és a különböző kulturális egyesületekben, valamint az Anti­al­koho­lista Szövetségben. Rózsa Richárd bekap­csoló­dott a Magyar­országi Szocialista Munkás­párt tevékeny­ségébe. Természetesen elsősorban az ifjú­munkások szerve­zésében vett részt. Ott volt az MSZMP Hemád utcai csoportjában, a Gömb utcában rendezett összejöveteleken, a cukrász-szakszervezet helyiségében tartott bal­oldali össze­jöveteleken.

Az osztályharcos nevelésnek jó iskolái voltak a mozgalmi ki­rándulások. Ezeken Rózsa Richárd rendszeresen részt vett, de nem passzív turistaként, hanem szervező, agitátor, propagandis­ta minőségben. Előadott, énekelt, fuvolázott és szavalt. Richárd foko­zato­san vezetővé nőtte ki magát. Éles szemmel figyelte a ki­rándulókat s igye­kezett körükből kiválogatni azokat, akiket alkal­masnak talált a bonyolultabb illegális moz­galmi tevékenységre. Ezeket az ifjú elvtársakat megkülönböztetett figyelemmel kezel­te, munkát, megbízatást adott nekik, nevelte, oktatta, beszámol­tatta őket. Egy­kori harcostársai számára örökké emlékezetes ma­rad az 1927. május elsején le­zaj­lott tüntetés. A Virányosnál össze­gyűlt fás, szabó, vasas stb. munkásifjak 250 fős cso­port­ja forra­dalmi jelszavakat hangoztatva vonult a Szabadság­hegyen, majd az Isten­hegyi úton és a Kék­golyó utcán át a Vér­mező felé. Ennek az akciónak egyik szer­vezője Rózsa Richárd volt. A Széna térnél kardlapozó rendőrök támadtak a tüntetőkre.

Milyen is volt Rózsa Richárd külsőleg? Ezt pontosan tudjuk a fényképek alapján, a kortársak vissza­emlé­kezé­sei­ből, s az ugyan­csak hitelesnek tekinthető rendőrségi leírásokból: 172 cm magas, kékszemű, dús sötétbarna hajú, kreol bőrű, magas homlokú, ki­sportolt alakú fiatalember.

Richárd hamar népszerű lett az ifjúmunkások között. Bár kez­detben fenn­tar­tásokkal fogadták az értelmiségi fiatalembert, ha­marosan tisztelni kezdték. Közvetlen modora, humora, kirobbanó életkedve, harcossága, szerénysége és őszintesége rokon­szenves­sé tette őt ifjú elvtársai körében. Igen sok fiatalt nyert meg a moz­galomnak. Köz­vetlen környezetét sem hanyagolta el: nagy súlyt helyezett testvérei politikai neve­lésére. A nála két évvel fiatalabb Ferencet s az öt évvel fiatalabb Irént ő vitte be a mozga­lomba. El­látta őket marxista irodalommal, foglalkozott velük, irányt sza­bott fejlő­désük­nek. A konspiráció szabályai miatt nem tudhat­ták, ki milyen konkrét terü­leten dolgozik, milyen megbízást tel­jesít, de azzal tisztában voltak, hogy közös úton járnak, azonos célokért küzdenek.

Az 1926-os ország­gyűlési választások után folytatódott az el­lenforradalmi rend­szer stabilizációja. Bethlenék ezt a balolda­li mozgalmak további visszaszorítására igye­keztek felhasználni. Fokozódott a támadás a KMP legális fedőszerve, az MSZMP és a mögöttük álló kommunisták ellen. A szívós hatósági hajsza már 1927 elejétől igen nagy veszteséget okozott a forradalmi mozga­lomnak: csaknem 100 kommunista került rendőrkézre. Ott volt az elfogottak között Szántó Zoltán, Lőwy Sándor, Vági István.

Rózsa Richárd ekkor vidéken dolgozott apjánál, aki ebben az időben az ország külön­böző részein (Vecsés, Madocsa) mint út­építési vállalkozó tevékenykedett. Pes­ten ugyanis ekkor nem ka­pott munkát, de kapcso­lata a párttal meg­maradt. Út­építő munká­ja során került az agrárproletárok közé. Ezt a kapcsolatot is arra használta fel, hogy felvilágosító munkát fejtsen ki körükben, s lehetőleg közel hozza őket a kom­mu­nista mozgalomhoz. Ami­kor sikerült az Újlaki Téglagyárban elhelyezkednie, vissza­költö­zött Bu­da­pestre. A gyárban kommunista sejt szervezésébe kez­dett. Rózsa Richárd ekkor már nem „közkatona”, hanem a KIMSZ Központi Bizottságának tagja volt, s ebben a beosztásban dolgo­zott 1929 februárjában bekövetkezett letartóz­tatásáig.

Richárd 1926 végén került kapcsolatba Nemes Dezsővel, aki ké­sőbb a KIMSZ titkára lett. Az 1927. februári lefogások után a párt és a KIMSZ fontos fela­data volt, hogy a szétzilálódott sorokat ren­dezzék, szervezetileg gyűjtsék össze a sok­szor egymástól függet­lenül dolgozó csoportokat.

Az 1927-es lebukások miatt megszakadt a KIMSZ kapcsolata a Külföldi Bizott­sággal, de Nemesék folytatták mozgalmi tevékeny­ségüket. 1928 januárjában a KMP Kül­földi Bizottsága Bu­da­pestre küldte Lovas Mártont, s újjáalakították a KIMSZ Köz­ponti Bizott­ságát, melynek tagja lett. Lovas Márton, Nemes Dezső, Sebes László, Winkler Ágoston. Folytatódott a szemi­ná­riu­mok szervezése, silla­buszok sokszorosítása, az Új Március terjesztése, több buda­pesti te­rületi (kerületi) KIMSZ-bizottság újjászervezése, KIMSZ-frakciók rendszeres működ­tetése a legális munkásszervezetekben, és kap­csolatok felvétele a vidéki váro­sok­ban működő illegális csopor­tokkal. Ezt megelőzőleg Nemes Dezső egy KIMSZ-lap kiadásának gondolatát fontolgatta. Lovas konspirációs lazaságok miatt febru­árban lebukott, de a KIMSZ KB működött tovább: hozzáfogtak a lap kiadásához és 1928 elején megjelent az Ifjú Proletár. Egy illegá­lis lap kiadása önmagában is veszélyes, az Ifjú Proletár megjelen­tetése ráadásul sok gondot okozott: nem volt pénz, hiányoztak a technikai eszközök és feltételek (papír, írógép, sokszorosító stb.). Mindennek előteremtésében Nemes Dezső elsősorban Rózsa Richárdra támasz­kodott. Rózsa szerzett némi pénzt, azon vettek egy használt írógépet. A „szerkesztő bizottság” Nemesből és Rózsából állt, s mindent maga végzett: író, fordító, szer­kesz­tő, nyomdász és lapterjesztő volt. Az első számot Nemes Dezső albérleti szobá­jában nyom­ták egyszerű sokszorosító készüléken, amelyen viaszpapír volt a matrica. Konspi­rációs okok miatt a sokszorosító nem marad­hatott Nemes lakásán. Ezért úgy dön­töttek, Rózsa Richárd álné­ven albérleti szobát vesz ki, ahol elkészítenék a következő számot.

Rózsa a Mikó utcában szerzett egy alkalmas szobát, ahová Mágocsi László ze­nész­ként jelentkezett be. A „zenésznél” csak a „ze­neműkiadó” szolgája fordult meg, aki „kottát” hozott neki bírá­latra. Legalábbis így tudták a főbérlők. A „kottákat” a szo­bá­ban elhelyezett sokszorosítógépen a megfelelő példányszámban ki­nyomták. Hogy elfojtsák a gép zaját, Richárd vidám számokat fuvolázott. Nemes Dezső úgy emlé­kezik vissza, hogy az Ifjú Pro­letár második és harmadik (egyben az ő szer­kesz­té­sük­ben meg­jelenő utolsó) számát „Mágocsi László zenész” albérleti szobájá­ban állít­ották elő.

Richárd az újságnak rendszeres írója és fordítója volt. Az Inprekorr cikkeit ő ültette át németről magyarra a lap számára. Ebben a munkában gyakran vette igénybe Irén húgának segít­ségét is.

Sebes Lászlót és Nemes Dezsőt 1928 augusztusában egy röpirat-terjesztési akció so­rán lefogták. A KIMSZ vezetőségét ismét újjá kellett szervezni. Ezt Sebes István vé­gez­te, s ekkor lett Rózsa Richárd is a KIMSZ KB tagja. Az Ifjú Proletár meg­jelenése folyta­tódott és a KIMSZ tevékenysége tovább élénkült.

1929. február 25-én a KIMSZ-et újabb súlyos rendőri csapás érte. Este nyolc óra­kor a KIMSZ vezetősége a Rottenbiller utca egyik kávémérésében megbeszélést tar­tott, amelyen jelen volt Rózsa Richárd, Ellenbógen Pál és Sebes István. Alig kez­dő­dött el a megbeszélés, belépett Hain Péter, a rendőrség politikai osztályá­nak vezetője, néhány nyomozó társaságában, és letartóztatta az értekezlet résztvevőit.

Az elfogottakat a Vigyázó Ferenc utcai rendőr­kapitány­ságra szállították. Szokás szerint alaposan meg­kínozták őket, hogy a mozgalomról terhelő adatokat csikarjanak ki tőlük. Valamennyien állták a kegyetlen kínzásokat. Ez a kálvária egy hétig tartott, majd 1929. március elején a Markó utcai fogházba szállították őket. On­nan néhány nappal később átkerültek a Pestvidéki Fogházba. Ez alkalommal több tucat mozgalmi aktivista ellen indítottak hajszát.

A rendőrnyomozó az esetről az alábbiakat jelentette: „Min­den eddigi tapasz­ta­latot felülmúló konoksággal találkozunk. Az egyes emberek kiképzése és védekezésre való előkészítése tökéle­tes. Az egyik helyen addig nem engedték be a detektíveket, amíg a kályhában el nem égették az áruló anyagot. A másik helyen a kályhában elő­készítve, begyújtásra készen találtuk meg a terhe­lő bizonyítékokat.”

1929. október 21-én jelentették be az elvtársak Vácott, Sopron­kőhidán, a Markó­ban, a Fő utcában és a Gyűjtő­fogházban, hogy az embertelen bánásmód és a rossz ellátás miatt éhség­sztrájkot kezdenek. Ez bizonyos gondot okozott az igazságügyi szer­vek­nél, mert alkalmat adott a Kommunisták Magyar­országi Pártja melletti szoli­da­ritási meg­mozdu­lásokra, amelyeket a testvérpár­tok szerveztek számos országban. A kommunista foglyok éhség­sztrájkja és a szolidaritási mozgalom vád volt Horthyék, a kegyet­len börtön­viszonyok ellen.

A börtönigazgatóságok terrorral akarták letörni az éhségsztráj­kot. Egymás után rótták ki a büntetéseket: szigorított magánzár­ka, kemény fekhely, a kedvezmények (levelezés, látogatás) eltil­tása. Ugyanakkor alkalmazták a mesterséges táplálást is. (Ennek lett áldozata 1929. október 27-én Lőwy Sándor, a KIMSZ Közpon­ti Bizottságának 1927 februárjában letartóztatott titkára, és nov­ember 2-án Sztáron Sándor.) Ebben az éhségsztrájk-akcióban ter­mészetesen Richárd is részt vett.

Ha a börtönnapló megsárgult lapjait tanulmányozzuk, kitűnik, hogy Rózsa Richárd ugyancsak gyakran okozott gondot a börtön­hatóságnak: 1929. november 22.: mester­ségesen megetették. Azért folytatott éhségsztrájkot, mert elviselhetetlennek találta a politi­kai foglyok helyzetét. Jobb élelmet, továbbá hetenként egyszer csoma­got, beszélőt, újságot követelt. Fegyelmi határozat: hatheti magánelzárás, minden­nemű kedvezménytől három hónapra el­tiltva. A kiszabott büntetés ellenére sem hajlandó beszüntetni az éhségsztrájkot, minden utasítást, parancsot megtagad. Büntetés: háromheti kemény fekhely. (Orvosi véleményre a kemény fek­hely alól 1929. november 25-én fölmentve.)

1930. szeptember 10-én került sor az „állam és társadalom tör­vényes rendjének erőszakos felforgatására és megsemmisítésére irányuló bűntett” miatt vádolt Sebes István és társai pere főtár­gyalásának megkezdésére. (A korábban letartóztatott Nemes De­zső ügyét összevonták az úgynevezett Sebes-üggyel. Sebes Lász­lót egy másik vádlott-csoportba tették.)

Az elsőfokú bírósági tárgyalást Szemák Lajos tanácselnök ve­zette. Rózsa Richárd védője dr. Kadosa Marcell volt, aki mindent megtett védence érde­kében.

Amikor Szemák elnök megnyitotta a főtárgyalást, és szokás szerint bejelentette, hogy mindenki őrizze meg a rendet és fegyel­met, a vádlottak (előzetes meg­álla­po­dá­suk értelmében) egyszer­re ugrottak fel helyükről és kommunista jelszavakat kezdtek han­goztatni. (Éljen a Kommunista Internacionálé! Le a burzsoá osztálybí­rósággal! Mit csináltak Lőwy Sándorral?) Az elnök rendreutasította a foglyokat és szigorú fegyelmi büntetést helyezett kilátásba. Ami­kor Szemák megkérdezte, ki „kiabált”, 15 vádlott felállt, köztük Rózsa Richárd is. Az ügyész vádat emelt ellenük izgatás címén.

Megkezdődött a vádlottak kihallgatása. A megkérdezettek sor­ra bejelentették: nem hajlandók vallani. A kihallgatás során a vád­lottak és a fegyőrök között dulakodás támadt. Ezt látva, az ügyész zárt tárgyalás elrendelését kérte. Szemák felhívására a hallgató­ság elhagyta a termet, majd a közvádló megindokolta a zárt tár­gyalás szük­sé­ges­ségét. Amikor Szemák visszaengedte a hallga­tóságot, a vádlottak ismét kom­mu­nista jelszavakat hangoztattak. Az elnök elrendelte a foglyok megbilincselését. Ez termé­szetesen nem ment simán, hiszen a vádlottak tiltakoztak és ellenálltak a fegy­őrök törekvéseinek.

Midőn Rózsa Richárd kihallgatására került sor, így szólt: „Mi­után a politikai foglyok élete nincsen biztonságban, minden fe­leletet megtagadok”.

Szemák rendreutasította Rózsát.

A vádlottak „renitens” magatartása miatt az egész főtárgya­lás tartamára eltá­volí­tották a hallgatóságot. Dr. Kadosa Marcell védő tiltakozott a foglyok megbilincselése ellen. Kijelentette: amíg a vádlottakat nem szabadítják meg béklyóiktól, nem vesz részt a tárgyaláson. Az elnök rendreutasította Kadosát, mire ő elhagyta a tárgyaló­termet.

A tárgyalás második napján, szeptember 12-én ismét elővezet­ték Rózsa Richárdot. A fogoly csak ennyit mondott: „Kommunis­ta vagyok, osztálybíróság előtt nem teszek vallomást”. Egyna­pi sötétzárkát kapott e magatartásáért. Vádlott társai hasonlóan viselkedtek. 1930. szeptember 15-én, a tárgyalás harmadik nap­ján került sor a kommunistákat letartóztató rendőrök vallomásá­ra. Szemák az után érdeklődött, miként születtek meg a vádlot­tak jegyzőkönyvei? Valamennyi egységesen tagadta, hogy bár­mely fogollyal szemben törvénytelen eszközöket alkalmazott volna. Senkit fizikailag nem bántalmaztak, állították, éjszakai ki­hallgatásra sohasem került sor, a jegyző­könyvben foglaltakat a kommunisták teljesen önként, presszió nélkül tették, s azt aláírá­sukkal megerősítették. A tárgyalás ötödik napján hangzott el az ügyész vád­beszéde. Vádat emelt 22 kommunista ellen az 1921. III. te. 1 §-ának 1. bekezdésébe ütköző, állam és társadalom tör­vényes rendjének erőszakos felforgatására és meg­semmi­síté­sére irányuló bűntett miatt. Másnap, szeptember 24-én került sor Richárd védő­jének, dr. Kadosa Marcellnak (aki időközben vissza­vette az ügyet az ideiglenesen meg­bízott dr. Szőke Sándortól) a felszólalására. Kérte védence felmentését.

A főtárgyalás hetedik napján kaptak a foglyok lehetőséget arra, hogy az utolsó szó jogán nyilatkozzanak. Az előzetes megbeszélés értelmében egyetlen vádlott sem kívánt élni az utolsó szó jogával.

Rózsa Richárd háromévi fegyházat kapott. Miután a vádlot­tak a tárgyalás egész ideje alatt megtagadták a választ, a bíróság kénytelen volt a nyomozati jegyző­köny­vek­re és a vizsgáló­bírónak tett vallomásokra építeni egész konstrukcióját. Richárd a rendőr­ségen tagadta, hogy részt vett volna a kommunista mozgalom­ban. Annyit ismert be: Sebessel, Ellengógennal többször össze­jött a Rottenbiller utcai kávé­mérés­ben, de ezek baráti jellegű ta­lálkozások voltak, minden politikai tendencia nélkül. A vád ez­zel szemben úgy summázta Rózsa Richárd tevékenységét, mi­szerint ő egy kiterjed­tebb kommunista frakció élén állt s egyene­sen Bécsből kapta az utasításokat. Ily módon Richárd tevékeny­ségét vezetői tevékenységnek minősítették, ami az akkori törvé­nyek értelmében szigorúbb elbírálás alá esett.

A közvádló elégedetlen volt a bíróság ítéletével, ezért súlyosbí­tásért fellebbezett. Javasolta továbbá, hogy az ítélet jogerőre eme­léséig hosszabbítsák meg a vizsgálati fogságot.

Rózsa Richárd kijelentette: az ítélettel szemben fellebbezést kí­ván beterjeszteni, miután nem érzi magát bűnösnek.

A védők többsége ugyancsak fellebbezett a bírósági ítélet el­len. A királyi törvény­szék a felfolyamodásokat elfogadta, de Se­bes István, Nemes Dezső és Rózsa Richárd vizsgálati fogságát meghosszabbította, „mert a kiszabott büntetés súlyánál és nagy­ságánál fogva nevezettek megszökésétől alaposan tartani kell”.

Richárd fellebbezésében azt fejtegette, hogy a vád szerint Bécs­ből való haza­térése után fogott neki a KMP szervezéséhez. Az út­levél azonban arról tanúskodik, hogy 1929. február 14-én tért haza az osztrák fővárosból és február 25-én már letar­tóz­tatták. Tehát mindössze 12 nap állt rendelkezésére az állítólagos szervezkedés­re. Ennyi idő alatt képtelenség elvégezni azt a szervező munkát, mellyel a bíróság és az ügyész­ség vádolja. E 12 nap alatt állan­dóan állásban volt, napi 12 órát dolgozott. Ilyen feltételek mellett legfeljebb résztvevője lehetett, nem pedig vezetője a mozga­lom­nak. így reá csak az 1921. III. te. 1§ 2. bekezdését állapíthatják meg.

1931. július 5-én került sor a fellebbviteli tárgyalásra. Dr. Ka­dosa kérte a bizonyítékok kiegészítését. Hangoztatta, hogy Ró­zsa Richárd 1928 végéig Madocsán tartózkodott, ennélfogva Bu­da­pesten nem állhatott egy nagyszabású kommunista szer­vez­kedés élén. Munkahelyét tekintve Rózsa a jelzett időben valóban ott volt. A Tábla nem kívánta módosítani az alsóbb fokú bíróság ítéletét, hanem megerősítette.

Rózsa Richárd 1930. január 15-én a Markó utcai, majd onnan a Pestvidéki börtönbe került. Büntetését magánzárkában töltötte, de – mint a kommunisták többsége – ő is arra használta fel ezt a kényszerpihenőt, hogy tovább képezze magát, hogy felkészüljön a kiszabadulása után rá váró nagyobb feladatokra. A börtönben folytatta a harcot: 1930-ban részt vett egy tíznapos éhségsztrájk­ban, melynek célja volt kivívni a jobb bánásmódot, könyvek, új­ságok beküldésének lehetőségét. A szü­lők, testvérek, barátok, elvtársak igyekeztek kielégíteni sokoldalú könyvigényét. Eb­ben a Vörös Segély is nagy segítségére volt. A börtönből küldött leve­lei arról tanús­kodnak, hogy mélyre­hatóan tanulmányozta az iro­dalmat, közgazdaságtant, tör­té­nelmet, filozófiát és a ter­mé­szet­tudo­má­nyo­kat. Itt is agitált, tanított, nevelt és lelket vert a csüg­gedők­be. Erre főleg a közös séták nyújtottak módot. Mindig mo­soly­gott, báto­rított, pedig az ő élete sem volt könnyebb a többiénél. Azon fáradozott, hogy elviselhetővé tegye fogolytársai nehéz helyzetét. Kérvénnyel fordult az illeté­kesek­hez, engedélyezzék, hogy napilapot kapjanak. A börtön igazgatója ez ügyben levelet írt az igazságügy-miniszternek, melyben a kérés elutasítását ja­vasolta, miután Rózsa Richárd fogva tartása idején „renitenske­dés” miatt már öt alkalommal volt fenyítve.

Ruzsinkó Mihály, a kommunista agrármozgalom egyik vezető­je, vissza­emlékezésében elmondta, hogyan ismerkedett meg 1931-ben a Gyűjtőfogházban Rózsa Richárddal. Tanította a lefogott if­júmunkásokat, tőle őszintén érdeklődött az agrárproletárok kö­rülményei felől; Ruzsinkót magával ragadta Richárd lelkesedé­se, hite a munkás­osztály győzelmében. Emberszeretete, közös­ségi magatartása nagy hatással volt fogolytársaira. A szülőktől rendszeresen kapott élelmiszercsomagok tar­tal­mát megosztot­ta társaival. Dr. Topiák Ferenc, egykori cellatársa elmondta: Richárd­dal együtt volt rövid ideig egy cellában. Egyik alkalommal behoztak közéjük egy alaposan összevert parasztot, akinek inge cafatokban lógott. Richárd odaadta fehér­neműjét, ebédjét szeren­csétlen fogolytársának.

Rózsa Richárd 1932. március 6-án szabadult.


1929 februárjában történt letartóztatása óta sokat változott a politikai helyzet. Kibontakozott a tőkés rend nagy világválsá­ga, mely Magyar­országon éppen akkor érte el mélypontját, ami­kor Rózsa Richárd előtt megnyíltak a börtön kapui. A hitel­vál­ság megbuktatta Bethlent, utódja, Károlyi Gyula, a biatorbágyi merénylet ürügyén bevezette a statáriumot. Korlátozottabbakká váltak a harc feltételei. A terror fokozó­dásának légkörében nyer­te vissza tehát akcióképességét. Természetesen azonnal rendőri felügyelet alá helyezték, minden lépését ellenőrizték, hogy meg­nehezítsék újbóli bekapcsolódását a kommunista mozgalomba.

A rendőri felügyelet szigorú előírásait a kommunisták termé­szetesen nem tar­tot­ták be, hiszen ez lehetetlenné tette volna ille­gális munkájukat. Rózsa Richárd sem tekin­tette a rendőrhatóság előírásait szentírásnak. Forradalmár volt s alig várta a sza­ba­du­lást, mert ismét dolgozni akart. Ugyanakkor a rendőri felügyelet kijátszása igen nagy éberséget, leleményességet és bátorságot kö­vetelt. Richárdnak sikerült öccse, Ferenc segítségével ismét bekap­csolódnia a kommunista mozgalomba s megtalálnia az össze­köt­tetést a földalatti szervezettel.

Nem sokkal szabadulása után a KMP Bu­da­pesti Pártbizott­ságának tagja lett. Egyik első lépése az 1932-es konferencia elő­készítése volt. Az összejövetelt 1932. július 29-én tartották meg a Római-part egy kis villájában. Ezt a találkozóhelyet Richárd sze­rezte. Ezen a megbeszélésen akarták előkészíteni azt a kibővített központi bizott­sági ülést, melynek feladata lett volna felmérni a párt szervezeti erejét, a tömegekre gyakorolt befolyását és meg­határozni a tennivalókat. A KMP nem változ­tatta meg ugyan a II. kongresszus stratégiai vonalát, de taktikája óvatosabb lett, külö­nös tekintettel a fenyegető statáriumra.

Az értekezletet Fürst Sándor vezette. Jelen voltak: Rózsa Richárd, Lakatos Éva, Kilián György és mások. A résztvevők beszá­moltak vég­zett munkájukról, melyből Rózsa Richárd képet kap­hatott a párt helyzetéről. Ezt köve­tően a körzetekben, sejtekben, valamint szakmák szerint is megtarthatták a helyi értekez­leteket.

Erre az időszakra – minden nehézség ellenére is – sikerült szer­vezetileg meg­erő­södni. A fellendülő munkát megtörte a KB tag­jainak, Sallai Imrének, Fürst Sándornak, Karikás Frigyesnek, majd Kilián Györgynek 1932 júliusában történt letartóz­tatása. Rózsa Richárd átmenetileg felső kapcsolat nélkül maradt, de folytat­ta munkáját és részt vett a szétzilált sejtek összekovácsolásában.

A gazdasági válság súlyosan érintette a magyar parasztságot is. Ennek követ­kez­té­ben nyugtalanság és balratolódás volt tapasz­talható falun. A párt ezt felismerte és arra törekedett, hogy meg­erősítse vidéki befolyását. A szervező munkával jelentős ered­mé­nyeket értek el. Hatásuk a parasztságra 1930-1933 között volt a legnagyobb, ám nemcsak falusi munkájának eredményeként, ha­nem az elégedetlenség miatt is. A szociál­demokrata párt ugyan­csak arra törekedett, hogy kiépítse vidéki szervezeteit és kiterjessze befolyását a parasztság körében. Ezt a célt szolgálta az 1932. április 7-i demonstráció. Ezt megelőzően, március 1-én tartóztat­ta le a rendőrség a KMP vidéki szervezőit: Ruzsinkó Mihályt és tár­sait, ennélfogva a kommunisták alig kap­cso­lód­hat­tak be az ápri­lis 7-i tüntetésbe. Ezzel voltaképpen megszakadtak a párt falusi kapcsolatai, újra ki kellett építeni. Ebben kapott szerepet Rózsa Richárd is. Rend­kívül nehéz feladat volt, mert a Belügyminiszté­rium által létrehozott úgynevezett Nemzeti Munka­védelem em­berei éberen figyelték a parasztság hangulatát és szer­vez­kedését.

Az 1933-as lebukások után a párt megszüntette Vidéki Osztá­lyát s a Magyar­országi Földmunkások Országos Szövetségében (MFOSZ) építette ki kommunista csoportját. A föld­munkás­szer­vezet budapesti közössége a Dob utca 90-ben, a Bőripari Munká­sok Szak­szer­vezeté­nek szék­házában működött. A KB 1933 szep­tem­be­rében írott levele az alábbi feladatokat tűzte a csoport elé: legyen a szövetség olyan harci szervezet, mely küzd a földmun­kásság általános követeléseiért, a nyolcórás munkaidőért, a teljes vasárnapi és ünnepnapi munkaszünetért, a szervezkedési jogért. A parasztság körében végzett munka élére Holler Mihály, majd kiszabadulása után Ruzsinkó Mihály került, ők ebbeli tevékenysé­gükben nagy segítséget kaptak Rózsa Richárdtól. Richárd ugyan­is azon „fekete emberek” közé tartozott, akit az 1933-as átszerve­zés során a párt vezető pártmunkából tömegmunkára küldött.

A KMP úgy döntött, hogy a parasztság szervezésében elsősor­ban a kubikosokra fog támaszkodni. Ennélfogva, az e munkára kijelölt elvtársak rendszeresen látogatták a Teleki teret, mert az ország különböző részeiből származó kubikosok itt gyüle­keztek munka­szerzés céljából. Richárd nemcsak a Teleki téren teremtett kapcsolatot a föld­munkásokkal, hanem vidéken is, amikor hosszú időt töltött édesapja alkal­mazá­sában. Mint építésvezetőnek módja volt közvetlenül érintkezni a kubikosokkal, tanul­má­nyozta gazda­sági helyzetüket s igyekezett politikai befolyást gyakorolni rájuk.

A csendőrségi jelentés Richárdék idevonatkozó tevékenységé­ről az alábbiakat írja: „Rózsa Richárd, Holler Mihály foktői illető­ségű kubikus bandagazda, Czuczi János mezőtúri és Miklós Ist­ván ozorai kubikosok útján indította meg 1934 őszén a parasztság újólagos kommunista szervezését. Rózsa azt kereste, milyen legá­lis szervek és lehetőségek alapján foghatná össze a földmunkáso­kat. E célból legalkalmasabbnak találta Bu­da­pesten a Magyar­országi Földmunkások Országos Szövetségét. Rózsa Richárd a fent említett kubikosokat az alábbi feladatokkal bízta meg:

a) Az MFOSZ budapesti szervezetében alakítsák meg az ellen­zéki frakciót, tag­jait részesítsék kommunista nevelésben. A tago­kat eztán a KMP számára szervez­zék meg.

b) A megszervezett kubikosok illetőségi helyükön hozzák létre az MFOSZ helyi csoportjait. Amíg az nem alakul meg, létesítsenek befizetőhelyeket, ezek eleve kommunista irányban fejlődjenek.”

Holler Mihály 1934-ben meg is alakította az MFOSZ kereté­ben az ellenzéket Kelemen József, Czuczi János, Bognár József és Tö­rök An­tal bevonásával. Nagyobb lendületet a szervezkedés ak­kor vett, amikor ki­sza­ba­dult Szegedről – 2 év 6 hónap múltán – Ruzsinkó Mihály kubikos, aki átvette Rózsá­tól az utasításokat. Ő a pesti mozgalmat Rózsa Richárd intenciói szerint ve­zet­te. A Dob utcai székházban antimilitarista és antikapitalista szellemű kultu­rális ren­dez­vé­nye­ket szerveztek, amelyen általában 150-200 pa­raszt jelent meg. A műsorokat dön­tő­en Rózsa Richárd állította össze. A rendezvények közül kiemelkedik az 1935. feb­ru­ár 25-i mű­sor, melynek középpontjában a Frontharcos álma című jelenet állt.

„Rózsa Richárd legális és illegális sajtótermékeket terjesztett – folytatta a jelentés – a parasztság körében. A KMP szervezkedé­sének gócai az alábbi települések voltak: Kalocsa, Kuns­zent­márton, Ozora, Tamási, Mező­túr, Jászárok­szállás.” Eddig a jelentés.

Richárd tehát – a csendőrség megítélése szerint is – jelentős munkát fejtett ki a földmunkásság szervezésében, jóllehet „lefeketedése” miatt inkább a háttérből segítette Hollert, illetve Ruzsinkó Mihályt. A kiszabadulásától második lebukásáig terje­dő periódusa azonban nem volt töretlen. Munkáját néha egy-egy rövidebb-hosszabb intermezzo szakította meg: a budapesti kirá­lyi ügyészség felszólította, hogy az izgatás miatt megállapított öt hónapi fogházbüntetésének kitöltése végett 1933. május 30-án je­lenjen meg a Markó utcai börtönben. Említettük, 1930. szeptem­ber 10-én, a főtárgyalás első napján a vádlottak tüntetést szervez­tek. Ezért a fegyelem­sértésért külön büntetést szabtak ki. Rózsa Richárd öt hónapi fogházat kapott, melyet a fegy­házból való sza­badulása után, 1933. május 30-án kellett letöltenie. Emellett Richárd­nak az exponált politikai ünnepeken (május 1., november 7., a KMP meg­ala­ku­lásának évfordulóján) – mint igen sok kom­munistának – többször kellett néhány napos kényszerpihenőt tar­tania a rendőrségen.

Ám a munka sohasem állt meg, a parasztság szervezése biz­tatóan haladt. Ruzsinkó Mihály elsősorban Kalocsán és környé­kén tevékenykedett. Itt sok volt az uradalmi cseléd, akik nyáron, nehéz feltételek között, napi 80 fillérért dolgoztak, télen azonban legtöbbször munka és kereset nélkül maradtak; rajtuk keresztül jutottak el szélesebb paraszti rétegekhez. Ruzsinkó hetenként egy­szer találkozott Rózsa Richárd­dal, megbeszélték az általános kül- és belpolitikai kérdéseket, majd a konkrét helyi problémákat. A kubikosok fogékonyak voltak a kommunista agitációra. A rend­kívül nehéz földmunkáért napi 3-4 pengőt kerestek, de ha éjszaka szénaboglyában akartak alud­ni, 50 fillért kellett fizetniük. Nagy volt körükben a szolidaritás és hamar be­fo­gad­ták maguk közé a börtönviselt kommunistákat.

Richárd ebben az időben nemcsak a parasztmozgalmakkal foglalkozott. Régi harcos­társainak visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy tevékenysége kiterjedt a párt egyéb területeire is. Öccsével együtt tagja volt annak az egységbizottságnak, mely a szociál­demokrata párttal való együttműködés céljából jött létre, és ak­cióegységre irányuló törekvése az MSZDP felső vezetőségének kom­mu­nis­ta­elle­nes­sége dacára is ered­mé­nyeket tudott felmutat­ni. Sok közös akciót szerveztek: tüntetéseket, sztrájkokat, a nyilas székház elleni támadást stb. Rövid ideig Rózsa volt az összekötője Alpár Lászlónak, tőle kapta terjesztésre a Kommunista című folyó­iratot s Richárd vezette azt a KIMSZ területi bizottságot, melynek tagja volt többek között maga Alpár László is. A pártmozgalom különféle területekre sodorta, de mindig szívesen foglalkozott az ifjúmunkásokkal. Tanította, nevelte s előkészítette őket arra, hogy később a KMP keretei között végezzék munkájukat.

A parasztság elégedetlensége és szervezkedése, a kommunis­ta befolyás erősödése nyug­talanította az uralkodó osztályokat és az őket kiszolgáló hatósági szerveket, s amikor érettnek találták rá a helyzetet, lecsaptak a szervezkedő kubikosokra. A csend­őr­ség nyílt nyomozása 1935. szeptember 4-én kezdődött. A szervez­kedés szálainak fel­gön­gyölítése során eljutottak Rózsa Richárdhoz is, 1935. október 17-én előzetes letar­tózta­tásba helyezték szer­vezkedésben részt vevő társaival együtt. (73 szimpa­tizáns illetve kommunista földmunkás került ekkor a csendőrség kezére.) Őt is brutális kínzásoknak vetették alá, de nem tudták szólásra bír­ni. Ezt az állhatatosságot a csendőrség kénytelen volt elismerni. „Rózsa Richárd bűnösségét semmi sem bizo­nyítja jobban, mint konok hallgatása, hogy előttünk vallomást tenni nem volt hajlan­dó.” Ilyen lakonikus a csendőrségi jelentésnek az a része, amely Richárd kihall­gatásáról szólt.

Dr. Domokos József, aki Richárd védőügyvédje volt, úgy emléke­zik vissza védence helytállására, hogy egész védői gyakorlatában alig volt ember, aki a csend­őrök előtt ilyen magatartást tanúsított.

Pécsi László beszéli el, hogy amikor egy cellába került vele, Rózsának az volt a legfőbb gondja, hogy kioktassa társait: ho­gyan viselkedjenek. Richárd azt fejte­gette, hogy miattuk senki sem bukhat le, ezért semmiféle kompromittáló adatot nem sza­bad elárulni.

A vádlottak zöme paraszt volt. A nyomozás Bu­da­pest környé­kének egyik csendőr­laktanyájában kezdődött, de Richárdot ok­tóber 13-án Kalocsára vitték, a mozgalom egyik gócába, hogy a helyszínen folytathassák a szervezkedésben részt­vevők kihall­gatását. Nem tudták neki megbocsátani, hogy „visszaeső” volt. Egy-egy kihall­gatása után napokig eszméletlenül feküdt priccsén. Csaknem két hónapon át tartott ez a tortúra, de nem bol­dogultak vele. Richárd tagadta, hogy szervezte a parasz­tokat, ta­gadta, hogy a vádlottak közül bárkit is ismert volna. A letartóz­tatásban levők közül azonban nem mindenki állta a kínzásokat, néhányan terhelő vallomást tettek Rózsára. Ezek a jegyzőköny­vek szolgáltak bizonyítékul mind a csendőrség, mind a bíróság számára a Richárd elleni vádhoz.

Richárdot megviselték a kínzások, a talpalás, gyomrozás. Fo­golytársai drámai módon ecsetelik azokat a napokat: ruháját szét­szaggatták, arca elkékült, szeme lázban égett. Amikor a nyomo­zók ütlegelték, gyáváknak, ostobáknak nevezte őket, akiknek egy­szer felelniük kell tetteikért. A meghökkent nyomozókat ez a fajta magatartás meg­vadította, s még kegyetlenebbül kínozták. Ennek következtében fizikailag és idegi­leg annyira leromlott, hogy öngyilkosságot kísérelt meg. Félt, hogy nem bírja tovább a fájdalma­kat s a hallgatást. Fogolytársai készek voltak ebédjük egy részé­ről le­mon­dani a javára, csakhogy megerősödjön, de nem fogad­ta el. A csendőrök azonban hama­rabb belefáradtak, mint ő, miu­tán látták, hogy nem tudnak belőle semmit sem kicsikarni, abba­hagyták a kínzásokat. Napokig tartott, amíg lábra állt, ám feltű­nően gyorsan nyerte vissza életkedvét, régi humorát.

A nyomozóhatóságok maguk sem állíthatták teljes bizonyos­sággal, hogy Rózsa Richárd az általuk leleplezett parasztszer­vezkedés egyik kulcsalakja. Jelentésükben így fo­gal­maztak: „Ró­zsa Richárd kommunista vezetőségi tag, aki tagadásával szem­ben minden valószínűség szerint (Az én kiemelésem – H. S.) a pa­rasztság területi bi­zott­ságának a vezetője.” Ez a bizonytalanko­dás azonban nem akadályozta az ügyész­sé­get a vádemelésben: az 1921. III. te. l.§-ának 1. bekezdése alapján elmarasztalták az ál­lam és a társadalom erőszakos felforgatására és megsemmisítésé­re irányuló bűntett­ben.

Rózsa Richárdról – a tanúvallomásokra építve – a vádhatóság a következőket állí­totta: mint a kommunista párt budapesti Köz­ponti Bizottságának tagja, a moz­galom egészét érintő irányító funkciót töltött be. 1932-ben Miklós István ozorai lakost a kom­munista szervezkedésbe bevonta és vidéki munkával bízta meg. 1934 őszén Holler Mihályt utasította, hogy indítson akciót vidé­ken a földmunkások össze­fogására. Holler Mihály ennek érdeké­ben szervező bizottságot alakított. 1935 augusz­tusában Ruzsinkó Mihály vette át Holler feladatát. Ruzsinkó Rózsa utasítására az MFOSZ-ban toborzómunkába kezdett. A szövetségben ellenzé­ki bizottságot hozott létre, ugyanakkor kapcsolatot tartott a ka­locsai kommunista kubikosokkal: Berta Istvánnal,Markó Sándor­ral, Pécsi Lászlóval, Móczai Sándorral és Farkas Lajossal. A vádlot­tak sejtet szerveztek, kommunista sajtóterméket olvastak, illet­ve terjesztettek.

Rózsa Richárd elismerte kommunista meggyőződését, de a szervezkedésben való részvételt nem – olvasható az ügyészség vádiratában.

1935. december 18-án került sor a főtárgyalásra. Richárd régi „ismerőse”, Szemák Lajos vezette a tárgyalást.

Rózsa a bíróság előtt tartotta magát ahhoz, amit a csendőrsé­gen mondott: a vádat megértette, de alaptalannak tartja, mert bár kommunista meggyőződését nincs szándékában tagadni, mióta kikerült a börtönből, távol tartja magát a mozgalomtól.

Szemák a csendőrségi anyagokra hivatkozott, ahol a megkín­zott kubikusok egy része terhelő vallomást tett Richárdra. Rózsa itt arra utalt, hogy ezeket a nyilat­ko­za­tokat törvénytelenül, kín­zásokkal csikarták ki a lefogottakból. (A bíróság előtt vala­mennyien visszavonták a Rózsára terhelő vallomásokat.)

A védők kérték védenceik felmentését. A vádlottak nem kíván­tak nyilatkozni az utolsó szó jogán.

Rózsa Richárdot első fokon 2 év és 10 hónapi fegyházra ítélték. A védők felleb­beztek. A bíróság úgy döntött, hogy az ítélet jog­erőre emelkedéséig Rózsa és Ruzsinkó letartóztatásban marad.

A Tábla 1936. október 16-án tárgyalta Rózsa Richárd ügyét és helyben hagyta az elsőfokú bíróság döntését. A Kúria 1937. nov­ember 2-án azonban 3 év és 6 hónapra emelte Richárd büntetését.

Rózsa Richárd tehát ismét hosszabb időre kiesett a mozgalmi munkából. Pedig ebben az időszakban sorsdöntő események tör­téntek a nemzetközi és a magyar kom­mu­nista mozgalomban. A fasizmus elleni harc hatékonyabbá tétele érdekében 1935. július-augusztusban tartotta meg nagy­jelen­tőségű VII. kongresszusát a Kom­munista Inter­nacionálé. Itt dolgozták ki, illetve fogadták el az antifasiszta nép­front­politikát.

Richárd a börtönben töltötte az 1935-1939 közötti mozgalmas éveket, de kap­cso­lata a párttal továbbra sem szakadt meg. A csa­lád, a Vörös Segély ellátta iro­da­lom­mal, szak­könyvekkel. Mohón vetette bele magát a tanulmányozásukba, ám vérbeli propagan­dista lévén, fogolytársait oktatta, nevelte. Amikor az ítélet jog­erőre emelkedett, Szegedre szállították. Ruzsinkó a szegedi Csil­lag börtönben találkozott vele ismét. Látszólag kiheverte a csend­őri brutalitások nyomait: visszanyerte régi kedvét, derűlátását. A folyosón, gyékényszőnyeg készítése közben tanította sorstár­sait. Ruzsinkó írja, hogy általa ismerkedett meg a párttörténettel és a magyar történelemmel. Még a sétákat is felhasználta, hogy beszéljen az SZKP történetéről, melynek tanulságait igyekezett a magyar viszonyokra alkalmazni.

A börtönből a családjának írt leveleiből kitűnik, hogy igen öko­nomikusán hasz­nálta fel a Horthyék jóvoltából rákényszerített pi­henőt. Szerteágazó érdeklődési köré­nek megfelelően nemcsak a politikai irodalommal foglalkozott rendkívül behatóan, ha­nem nyelveket tanult (németül, franciául, angolul), belemélyedt a fi­zikába (Einstein, Russel, Bőm), közgazdaságtanba, ipartörténet­be, történelembe, filozófiába, iroda­lom­ba, zene­történetbe, s nagy érdeklődéssel lapozgatta a hegesztés technológiájával foglal­kozó szakkönyveket.

1939. május 4-én szabadult a szegedi Csillag börtönből.

Szabadulása után alig volt rá lehetősége, hogy ismét bekapcso­lódjon a kom­mu­nista mozgalomba. A rendőrség éberen figyelte, konspirációs okok miatt tehát „pihen­tetni” kellett. Ez persze nem azt jelentette, hogy teljes passzivitásba vonult. Tapasztalt konspirátor volt, megtalálta a módját a munkába való közvetett bekap­csoló­dásra. Kiszabadulásakor testvére, Ferenc éppen Párizsban járt, hogy érint­kezésbe lépjen a KMP Ideiglenes Központi Bizott­ságával, pontosabban Papp Lajossal. A párt előtt nagy feladatok álltak: újjá kellett teremteni a még 1936-ban feloszlatott szerve­zeteket. Amikor Rózsa Ferenc visszatért, megkezdődött a körül­tekintő munka. Ebben Richárd, mivel megfigyelés alatt állt, csak periférikusán ve­he­tett részt. 1939 nyarán találkoztak, s ekkor be­szélték meg a párt újjászervezésével kap­csolatos konkrét tenni­valókat. Ez ügyben Richárd felkereste Köböl Józsefet is, és közölte vele a párt újjászervezésével kapcsolatos elképzeléseket. Richárd puha­tolózott Köbölnél, be kíván-e kapcsolódni a szervező mun­kába. Köböl természetesen elvállalta a reá kiszabott feladatokat. Összehozta Ferenccel, aki megbízta őt azzal, hogy a fásoknál hoz­zon létre egy kommunista csoportot. 1939 végére ez a 15-17 főből álló csoport már működött.

Richárd nem tudott elhelyezkedni, a család, elsősorban Fe­renc támogatta őt anya­gilag. A párt ekkor úgy döntött, hogy Ró­zsa Richárd utazzon illegálisan a Szov­jet­unióba. Ebben az idő­ben azonban ez is igen kockázatos és nehezen kivitelezhető vál­lal­kozás volt. Irén ekkor már Svédországban élt férjével emig­rációban. Felvetődött a gondolat, hogy esetleg Richárd is Svéd­országba megy, azt remélve, onnan könnyeb­ben kijut a Szovjet­unióba. Az Irén és Richárd közötti levelezés éppen erre a megol­dásra utal, anélkül természetesen, hogy akár csak célzás formá­jában szóba került volna. Nem az útlevél megszerzése húzta ke­resztül a tervet, hanem az, hogy a svéd hatóságok megtagadták a vízum kiadását.

Más megoldást kellett keresni. A párt végül mégis rendezte a kérdést: a Bolgár Kommunista Párt segítségével Richárd 1939 decemberében Belgrádon át Szófiába utazott. Bulgáriában hajó­ra szállt és végre eljutott a Szovjet­unióba.


Richárd Moszkvában először egy kohászati üzem laboratóriu­mába került, ahol tudományos munkatársként dolgozott. Később egy vegyészeti intézet alkalmazottja lett, ugyancsak tudományos munkatársi minőségben. Utolsó munkahelye egy rosztovi gyár volt, ahol a termelés racionalizálását bízták rá. Szakmájában elis­mert tekintély lett, igen sok újítás, ésszerűsítés, új kémiai eljárá­sok fűződtek nevéhez. Kiemelkedő munkája elismeréseként 1941. május 1-jén sztahanovista oklevelet kapott.

1941. júniusig rendszeresen levelezett Irénnel. Ezek a levelek arról tanúskodnak, hogy Richárd hamar megtalálta helyét a szov­jet emberek között, „az erős asszimiláló képes­séggel rendelkező” szocialista társadalomban. Mint írja: életének igen értékes és je­lentős periódusa ez, itt szabadnak, egyenjogúnak érzi magát. So­kat tanult, lenyű­gözte őt az a gigászi építőmunka, melyet a Szovjet­unióban tapasztalt. Leveleiből árad az elismerés, a tisztelet a szovjet nép történelmi teljesítményei iránt.

Bekapcsolódott Moszkva élénk kulturális életébe: rendszere­sen járt operába, hang­versenyekre, színházba, képtárakba, múze­umokba. Szorgalmasan tanulta az orosz nyelvet és állandó láto­gatója volt a Lenin könyvtárnak. Minden leveléből kitűnt, mennyire aggódik szüleiért, öccséért, s élénken foglalkoztatja mind­az, ami Magyar­országon történt. Noha jól érezte magát a Szovjet­unióban – sokat dolgozott s ez lekötötte idejének nagy részét –, honvágyat érzett. Emigrációját ideiglenesnek tekin­tette, türel­metlenül várta azt az időt, amikor visszatérhet Bu­da­pestre szüle­ihez, bará­taihoz, elvtársaihoz, a hazai mozgalomhoz. Irénen ke­resztül rendszeresen kapta a magyar nyelvű irodalmi és tudomá­nyos feldolgozásokat, folyóiratokat, nép­dal­gyűj­te­mé­nyeket. Nap­rakészen akarta ismerni a magyarországi viszonyokat, mert ha­za­készült, s a magyar kommunista mozgalomba való bekapcso­lódás, alkalmazkodás ezt kívánta.

Nagyon lesújtotta édesanyja halálhíre. Sokáig írni sem tudott, nehezére esett minden kapcsolat az emberekkel. Bűntudata volt, úgy érezte, ő is hozzájárult halá­lához, mert börtönévei alatt édes­anyja sokat szenvedett miatta. Jellemző ragaszkodása a családhoz: sokat foglalkozott azzal a gondolattal, hogy édesapját kihozhatja magá­hoz. Ez azonban az akkori viszonyok miatt lehetetlen volt.

A levelekből tehát megtudhatunk fontos részleteket munkájá­ról, szórakozásairól, gondjairól, de – érthetően – mozgalmi tevé­kenységéről nem tett említést. Ismerve Rózsa Richárd politikus alkatát, biztosak lehetünk abban, hogy kivette részét a pár­téletből is. Azok az elvtársak, akik abban az időben vele voltak Moszk­vában, ugyan­csak keveset tudnak Richárd ez irányú tevékenysé­géről. Ez természetes, hiszen itt is érvé­nyesült egy sajátos kons­piráció. Az emigránsok – elsősorban azok, akiket vissza akartak küldeni Magyar­országra, illegális munkára – álnéven éltek (Ró­zsa Richárd neve Josef Henz volt).

Nemes Dezső visszaemlékezése szerint 1940-1941-ben együtt jártak az SZKP történetéről tartott előadássorozatra. Leveleiből tudjuk, filozófiát is tanult és készült orosz nyelvű vizsgájára. Ar­ról is van tudomásunk, hogy a moszkvai magyar rádió keretében Gábor Andor vezetett egy kört, amelynek tagjait újságírásra taní­totta. E kör tagja volt Richárd is. A rádióban néhányszor felolva­sott. Fodor Zoltán úgy tudja, hogy Richárd a munkahelyén végez­te pártmegbízatását.

Amikor a németek megtámadták a Szovjet­uniót, azonnal je­lentkezett katonának. Mint partizán szeretett volna harcolni. 1943-ig jórészt kiképzőtáborokban volt s várta, hogy sor kerüljön be­vetésére. Egy speciális tanfolyamon készítették fel rádiós­nak és ejtőernyősnek.

1943. június 2-án elérkezett a tervezett akció végrehajtásának időpontja. E nap esté­jén kocsival kivitték Visontai Ilonát és Fodor Zoltánt a Moszkva melletti ka­tonai repülőtérre. Ők azt a megbí­zást kapták, hogy teremtsenek kapcsolatot a hazai párt­moz­ga­lom­mal és kössék össze Moszkvával. Rózsa Richárdnak más fel­adatot kellett meg­oldania. Visontai és Fodor nem tudott arról, hogy harmadik útitársuk Rózsa lesz, ez csak a repülőgépen de­rült ki.

A terv a következő volt: Lengyelországban, Varsótól mintegy 40 kilométerre, a Brok és a Liwiec folyó között, egy partizánok által ellenőrzött területen kell leug­ra­niuk. Földet érve mindhár­man felveszik a kapcsolatot a partizánokkal, akik előre ér­te­sül­tek érkezésükről. Segítségükkel Varsóba mennek s ott a párt gon­doskodik majd szál­lásról, valamint Magyar­országra való átjutta­tásukról. Lembergtől magyar vasuta­sok vették volna őket pártfo­gásukba. A gép, mely az ejtőernyősöket szállította, ameri­kai könnyű­bombázó volt. Útközben megállapodtak abban, hogy leszállás után zseb­lámpával három­szoros jelzéssel életjelt adnak maguk­ról s így keresik meg egymást. Útjukat senki sem zavarta meg, s megpillantották a máglyákat, melyek a leszállás helyét körvona­lazták. Elérkezett a kiugrás ideje. Egy ejtőernyő hadianyagot szál­lított a partizánoknak. Először Rózsa Richárd ugrott le, őt követte Visontai Ilona, végezetül Fodor Zoltán. Egymástól nagy távolság­ra értek földet. Visontai egy erdőbe esett, Fodor messzebb, a folyó túlsó partján, Rózsa Richárd a folyó másik oldalán kötött ki. Fodor látta, hogy társai közül valamelyik a megállapodás értelmében háromszoros fényjelzést adott. Mint később kiderült, Rózsa Ri­chárd volt. Fodor válaszolni akart a jelzésre, de lámpája elromlott.

Fodor Zoltán és Visontai Ilona később megtalálta egymást, de harmadik társuk­nak nyoma veszett… Tűzharc zaját nem hallot­ták, s a partizánok sem találkoztak vele. A legvalószínűbb felte­vés, hogy fehér-lengyelek kezébe került, akik végeztek vele.

Rózsa Richárd a pártutasítást nem teljesíthette. Hazáját, test­véreit, elvtársait nem lát­hatta viszont. Hősi halált halt azért az ügyért, melyért oly sokat szenvedett, melyért élni akart. A ma­gyar kommunista mozgalomnak nagy ígérete volt, aki átlagon felüli tehet­ségével, nagy felkészültségével, sziklaszilárd párt­hűségével, hihetetlen munka­bírásával és örökké ifjú lendületé­vel a felszabadulás után igen sokat tehetett volna a szocialista Magyar­országért.

Braun Éva

(1917-1945)

Braun Éva a hazai forradalmi munkásmozgalom egyik fiatal már­tírja, aki akkor áldozta életét a független, szabad, demokratikus Magyar­országért, amikor már alig két hét választotta el őt is, Bu­dát is a teljes felszabadulástól.

1917. október 10-én született Bu­da­pesten, értelmiségi család második gyer­me­ke­ként. Apja, Braun Róbert ismert fordító, pol­gári radikális társadalomtudós volt, akit szociológiai tevékenysé­ge alapján méltán tartottak a falukutatók előfutárának. Csak­nem egy tucatnyi fordítás fűződik a nevéhez és ugyanannyi tudomá­nyos értekezés. Braunék szorosabb baráti köréhez tartozott Szabó Ervin, Kunfi Zsig­mond, Vámbéry Rusztem, Madzsar József is. A Ma­gyar Tanács­köz­társaság időszakában a Fővárosi Könyvtár veze­tését bízták rá. A munkás­hatalom megdöntése után mellőzték, ál­lásából elbocsátották, így a Káldor-féle könyvkiadó számára vég­zett lektori és fordítási munkával tartotta el családját.

Braun Éva édesanyja, dr. Grünwald Margit, erdélyi szász csa­ládból származott, tanár volt és az első nők közé tartozott, akik megszerezték a doktori címet. A Tanács­köztársaság leverése után neki is ugyanaz volt a sorsa, mint férjének: nem taníthatott; var­rással, fordítással és lektorálással egészítette ki a család szerény jövedelmét.

Az első leánygyermek súlyos beteg volt, jórészt intézetben ápolták s korán meg­halt, így Braun Éva egyedül maradt szülei­vel, akik mindent megtettek, hogy a kislány testileg, szellemileg egészségesen fejlődjék.

Braun Éva könyvek között nőtt fel, sokat olvasott, nyelveket tanult, egészen fiatalon már jól beszélt németül, franciául, ango­lul. Az elemi iskola négy osztályának elvégzése után a Veres Pálné gimnáziumba került. A tanári kar nagyobb része nem nézte jó szemmel a „hírhedt” szülők gyermekét, de becsülte szorgalmát, tehetségét, mellyel kimagaslott társai közül. Nyári vakációinak egy részét szülei társaságában kül­föl­dön – többnyire Német­országban – töltötte, hogy nyelvtudását tökéletesíthesse. Hason­ló céllal Angliában is járt. Bécsben két hónap alatt megtanulta a német gyors­írást, majd itthon a magyart is. Egy gyorsírói verse­nyen 200 szótagos fokon díjat nyert. A szülők múltja miatt nem mehetett egyetemre, ezért 1937-ben, érettségi vizs­gái után Angli­ába utazott. Londonban a Pittman College-ben részt vett egy kur­zuson ahol angol levelezésre nyert képesítést.

Első munkahelye a Hoffherr és Schrantz Gépgyár volt. 1937. július 22-én állt munkába, majd egyhavi próbaidő után augusz­tus 22-én véglegesítették 1920 pengős évi jövedelemmel. Braun Éva ebben az üzemben 1938. szeptember 30-ig dolgozott. Tagja lett a Magánalkalmazottak Országos Szakszervezetének (MOSZ), amely jó politikai iskola lett számára. Itt ugyanis rendszeresen tartottak irodalmi, politikai vitákat, amelyekre szívesen eljárt. Az 1937-1938-as évek a MOSZ válságos esztendei voltak: napirend­re került az alkalmazotti kamara felállításának kérdése. A tiszt­viselő réteg egy részének proletarizálódása, az első zsidótörvény aktivizálta az ellenzéket. Ilyen légkörben, a fasizálódás erősödé­sének időszakában kapcsolódott be Braun Éva a munkás­mozga­lomba. Ám nem ez volt az első találkozása a mozgalommal, már diák­éveiben Demény Éva révén egy kisebb társasággal rendsze­resen részt vett a Természetbarátok Turista Egyesülete (TTE) ki­rándulásain. Ezeken a túrákon kommunista fiatalokkal ismerke­dett meg, akik nagy hatást gyakoroltak rá és segítették politikai fejlődésében.

1938 őszén került elő ízben a rendőrségre: szeptember 5-én elő­állították, mert egy kirándulás alkalmával, más fiatalokkal együtt, a József főherceg hajón kom­mu­nista mozgalmi dalokat énekelt.

1938 őszén a Chinoinban helyezkedett el. Az üzem ekkor állt át az ember­gyógyászati cikkek intenzív gyártására s ez a dolgo­zók számának növelését tette szükségessé, vagyis Braun Éva el­helyezkedése nem járt különösebb nehézséggel. Dr. Földi Zoltán­nak, a Chinoin résztulajdonosának a titkárnője és idegen nyelvű fordítója lett. A gyárban csak a Marton-féle Nemzeti Munkaköz­pont nevű fasiszta „munkás­szervezet” működését engedélyez­ték, s éberen ügyeltek minden bal­oldali hangra. Braun Éva nem vett részt az üzem mozgalmi életében, mert 1938 szep­tem­beré­ben, tehát a Chinoinba történt felvételével csaknem egy időben jelentkezett a kőbányai Martinovics téri Munkásotthonban a szo­ciáldemokrata ifiknél. (Ez a szervezet esett közel lakásához.) Iga­zi munkásmozgalmi tevékenysége voltaképpen ekkor kezdődött.

Kőbánya a két világháború között a főváros egyik legfonto­sabb ipari centruma lett. Több nagyüzem működött a kerületben, ezért viszonylag erős volt a helyi munkásmozgalom. A szociál­demokrata párt kerületi szervezetének baloldali érzelmű titkára, Harustyák József messzemenően tolerálta a baloldali, sőt kommu­nista ifjú­munkások tevékenységét. Kőbányán a harmincas évek közepén több ifjúsági csoport alakult az Országos Ifjúsági Bizott­ság (OIB) égisze alatt, élükön a KIMSZ egykori tagjaival. 1938-ban az erők jobb koncentrálása s az OIB hatékonyabb irányí­tása végett e csoportokat egyesítették. A Martinovics téri Munkásott­honban műkö­dött az összevont csoport, ahol jól felszerelt könyv­tár, 200 fős előadóterem, lelkes szín­játszó csoport és kórus mű­ködött. Az ifik az egységfront jegyében dolgoztak és sikerült jó kapcsolatot teremteniük a helyi szociáldemokrata vezetőkkel il­letve tagsággal.

A kőbányai munkásfiatalok elfogadták az OIB törekvése­it, szervezetük legálisan folytatta tevékenységét, részt vett az MSZDP tagtoborzási kampányaiban, a házi agitációkban, a Népszava-előfizetők számának gyarapításában. A csoport egyes tag­jai emellett illegális akciókat is szerveztek. A kőbányai ifik pezsgő szellemi életet éltek: szemináriumokat tartottak, irodalmi műso­rokat, kulturális rendez­vényeket szerveztek, rendszeresen gyűj­töttek a Vörös Segély számára. A Munkás­otthon jó legális keret­nek bizonyult a kommunista nevelés számára is. Megfordult kö­rükben Knopp Imre, József Attila, Ascher Oszkár, Máté György, Hor­váth Ferenc. Minden évben kivonultak a Kerepesi temetőbe Kos­suth, Táncsics, Ady, Stromfeld, Somogyi és Bacsó sírjához.

Az 1938-as év a háborúra készülődés, az Anschluss, München, az első bécsi döntés, az első zsidótörvény s a győri fegyverkezé­si program esztendeje volt. Ez érez­hetővé vált a belpolitikában, a hatóságok magatartásában, a munkásmozgalom hely­ze­tében és lehetőségeiben.

Ebben a feszült időszakban jelentkezett Braun Éva a jórészt va­sasokból álló kőbányai ifiknél. A Munkás­otthonban Nemes Béla volt a csoport titkára, aki 1932 óta vett részt az ifjúsági mozga­lomban, s 1938-ban lett a helyi csoport vezetője. Az ifik kissé bi­zalmatlanul fogadták az „idegen entellektüelt”. Ám hamar meg­kedvelték, mert megnyerő, közvetlen modorával és fellépésével jó légkört tudott maga körül teremteni és sikerült rövid idő alatt eloszlatnia a fenntartást, amellyel fogadták. Nagy kedvvel, sok­sok ötlettel és jó politikai érzékel kapcsolódott be a mun­kába. 1938 végén a csoport vezetőségi tagja lett, s 1939 elején, amikor elvi szi­lárd­ságáról, megbízhatóságáról a csoport vezetői kellő tapaszta­latokat szereztek, foko­za­to­san bevonták az illegális munkába is. Ez akkor elsősorban antifasiszta és háború­ellenes jelszavak fes­tését, röpcédulák terjesztését jelentette.

1939 végén a budapesti levente-parancsnokság a rákosi gya­korlótéren nagy demonstrációra készült, melyen megjelent vol­na Béldy Alajos tábornok, országos leventeparancsnok is. Az OIB vezetősége elhatározta, hogy ezt a szemlét levente­ellenes, antifa­siszta jelszavak festésével, röpcédulák szórásával teszi emlékeze­tessé. Az akció lebonyolításával a kőbányai ifiket bízták meg. Ne­mes Béla meg­szer­vezte azt a csoportot, amellyel véghezvitte a há­ború előtti kőbányai ifimozgalom legjelentősebb tettét. Az ellen­demonstrációt Nemes Béla, Fock Jenő, Móró István, Szombat Jenő, Kulka Lajos valamint Braun Éva hajtotta végre. Az éj leple alatt a gyakorlótér hosszú falát háborúellenes és a levente­intézmény re­akciós jellegét leleplező jelszavakkal festették tele. A díszszemlét így kénytelenek voltak lefújni.

A kőbányai ifik igen aktívan vettek részt más rendezvényeken is: forradalmi jel­sza­vakkal festették tele a gyárfalakat, ott voltak a nyilasok tattersalli gyűlésén és röp­cédulát szórtak e szélsőjobbol­dali összejövetelen, rendszeresen megjelentek a szociál­demokra­ta felnőttek összejövetelein, ahol egybehangolt közbeszólásaikkal igyekeztek elhall­gattatni az opportunista szónokokat. Szorosan együttműködtek más kerüle­tek­kel: Kispesttel, Erzsébettel, Sorok­sárral, Zuglóval. A május elsejét rendszerint vala­mennyi kerület­tel együtt ünnepelték a Hűvösvölgyben. A pilisi túrákat gyakran össze­kapcsolták a helybeli bányászok körében végzett agitációval. Fontosak voltak azok az esték, amelyeken szovjet irodalmi alkotásokat vitattak meg. Gyakran Lenin egy-egy művét is meg­tárgyalták. Ugyancsak osztatlan tetszést arattak a magyar falu és parasztság helyzetét reálisan ábrázoló falukutató munkák.

A kormány az 1939-es parlamenti választás előtt öt hétre betil­totta a Nép­szavát s több szakszervezeti lapot. Tömegesen helyez­tek rendőri felügyelet alá bal­oldaliakat, a magyar nemzetiszocia­listák viszont szabadon készülhettek a válasz­tásra. A Szociálde­mokrata Párt ilyen helyzetben jórészt a házi agitáció eszközével gyűj­tötte a szavazatokat. Ezekben a kampányokban Braun Éva is részt vett. Tudott az emberek nyelvén beszélni és meggyőző ér­vekkel nyerte meg őket az SZDP ügyének.

Braun Éva élete rendkívül zsúfolt volt. A Chinoinban végzett munka után a kőbányai ifik közé ment. Minden este összejöttek: hetenként egyszer ifinapot tar­tot­tak, egyszer munkacsoport-ér­tekezletet, egy alkalommal ülésezett a vezetőség, két ízben pró­bált a vegyes­kórus, részt vettek a felnőttek pártnapján, a gyako­ri házi agitációkon, a Népszava-kampányokban, az illegális fal­festésekben és röpcédula-szórásban. Ehhez jöttek még a klubna­pok és a vitaestek.

Közismert, 1936 augusztusában a KB feloszlatásával egy idő­ben utasítás érkezett ara, hogy a KMP és a KIMSZ valamennyi il­legális alapszervezetét fel kell oszlatni. A kommunisták a legális munkás­szervezetekben folytatták mozgalmi tevékenységüket. Az alapszervezetek és középszervek hiánya azonban nagymértékben nehezítette a KMP munkáját. Ezt felismerve a KI Titkársága már 1937 márciusában határozatot hozott egy hazai illegális központ létrehozására. Fokozatosan megkezdődött az alap­szer­vezetek újjászervezése. A Prágában, majd Párizsban tartózkodó töredék Köz­ponti Bizottság kapcsolattartása a hazai elvtársakkal azonban egyre bonyolultabb lett s ez lassította az újjászervezés munkáját.

1939-ben hazaérkezett Turai József, hogy a KMP Külföldi Bizott­sága meg­hatal­mazá­sából bekapcsolódjon a párt szervezeteinek kiépítésébe. Ezzel pár­huza­mosan az OIB kommunista vezetői is hasonló megbízást kaptak a külföldi KB illeté­keseitől: Kulich 1939 februárjában Zürichben járt, hogy a feladatokat a KB képviselő­jével megbeszélje. Ez a körülmény Braun Éva mozgalmi munká­ját is új alapokra helyezte.

1939. szeptember 1-jén kitört a második világháború. Bár Magyar­ország a há­bo­rú első szakaszában semleges maradt, a belpo­litikai helyzet egyre nehezebbé, ugyan­akkor egyre jelentősebbé tette a kommunisták szervezkedését. A kőbányai ifik helyze­tére, hangulatára is nagy hatással voltak a háborús légkörben kialakult fokozódó ne­héz­ségek: sokan kimaradtak, egyesek átálltak a nyi­lasokhoz, többeket korlátoztak moz­gásuk­ban. Nemeséknek ko­moly nevelő munkát kellett végezniük a csoport politikai és mo­rális erősítése érdekében.

Kulich Nemes Bélától kért egy elvtársat, aki ért a gépíráshoz, gyorsíráshoz és több idegen nyelven beszél. A választás Braun Évára esett, így lett 1939-ben az OIB aktivistája. Ez annyira lekö­tötte szabadidejét, hogy – noha kapcsolata a kerülettel nem sza­kadt meg – kevesebbet járhatott a kőbányai ifik közé. Egyik fel­adata lett a Kulichék által készített szemináriumi brosúrák gépe­lése, külföldi anyagok fordítása.

Az OIB törekedett arra, hogy együttműködjön a szociáldemok­rata fiatalokkal: instruktorai a helyi csoportokban rendszeresen tartottak aktuális előadásokat és segítették a szervező munkát.

1939-ben az OIB úgynevezett munkacsoportokat hozott létre. Ennek az újszerű legális „sejt” szervezésének a gondolata 1939 nyarán született egy Budakalászon tartott megbeszélésen, ame­lyen Kulich Gyula, Ságvári Endre, Elek László, Rezi Károly és Bugár János vett részt. Ezek a munkacsoportok szemináriumok, akcióbrigádok is voltak egy úttal, hiszen tagjai nemcsak elméle­ti kérdéseket vitattak meg, hanem a gyakorlati akciókban is részt vettek (háziagitáció, plakátragasztás, röp­cédulák terjesztése stb.). A propagandaanyaghoz szükséges papír Braun Éva és Kohn Ibo­lya szerezte be. Kőbányán négy munkáscsoport működött Bér János, Florek Emil, Nemes Béla és Móró István vezetésével. Bra­un Éva Móró csoportjában dolgozott. Jelentőségük a belpolitikai helyzet, illetve hangulat romlásának arányában nőtt. E csoportok fogták össze a legelszántabb ifiket, reájuk alapozva haladt a párt, illetve a Kommunista Ifjúmunkások Magyar­országi Szövetségé­nek (KIMSZ) újjá­szervezése.

1939-ben napirendre került az OIB országos szervezetté épí­tése. E célból utazott 1939 nyarán Kulich Gyula Kassára (mely akkor már Magyar­országhoz tartozott) és felvette a kapcsola­tot Schönherz Zoltánnal, aki ettől kezdve bekapcsolódott az OIB munkájába is. Schönherz Zoltán a Csehszlovákia Kommunista Pártja által létrehozott Magyar Fiatalok Szövetségének egyik ve­zetője volt. Amikor Horthyék – az első bécsi döntés értelmében – bevonultak a Felvidék délkeleti részére, Schönherz a helyén ma­radt és Kassán, majd Kárpátalján szervezte az illegális kommu­nista mozgalmat.

Az OIB hatásának, szervezeti erejének kiterjesztését szolgál­ta a vidéki munkás- és parasztifjúsággal való kapcsolatteremtés is. Ebben Braun Éva jelentős szerepet ját­szott. Megbízást kapott, hogy lépben érintkezésbe a debreceni fiatalokkal és rend­sze­re­sen lássa el őket propagandaanyaggal. E feladatnak lelkiismere­tesen és nagy lelke­se­dés­sel tett eleget; még édesanyját is bevonta a vidékre címzett csomagok feladásába. Ruha közé rejtett röpcé­dulákat kellett postán az ország különböző tájaira küldenie. Bra­un Évának része volt az 1939. augusztus 20-ára összehívandó if­júsági találkozó elő­készítésében is, amely az első országos mé­retű népfront jellegű törekvés volt a ma­gyar ifjúság megszerve­zésére. Többek között ő gondoskodott a vidéki fiatalok el­szál­lá­solá­sáról, akiket jórészt szociáldemokrata családoknál helyeztek el. Ezen az ifjúsági talál­kozón már Schönherz Zoltán is felszólalt, Kulich pedig elő­adá­sában az anti­fasiszta összefogás szükséges­ségéről beszélt hallgatóinak. Az augusztus 20-ai akciót a Népsza­va lelkes hangú cikkekben méltatta.

A biztatóan fejlődő mozgalmat s a párt újjászervezésének fo­lyamatát az 1940 tava­szán megindult nagy letartóztatási hullám törte meg. Az úgynevezett nyílt nyomo­zások sorában igen „elő­kelő” helyet foglal el az alagi. (Ide összpontosították a letartózta­tottak nagyobb részét.) A lefogások 1940. március 27-én, a hosszabb ideje megfigyelés alatt álló Túrái József kézrekerítésével kezdődtek és 1940. július 10-ig tar­tottak. Az egész akció monstre jellegű volt s nagy meglepetést keltett polgári körök­ben, ahol azt hitték, a párt szervezeteinek 1936-os feloszlatásával voltaképpen meg­szűnt Magyar­országon a kommunista mozgalom, már nem jelenthet komoly veszélyt a rendszerre. 1936-tól 1940-ig ugyanis csak szórványos letartóztatások voltak, de olya­nok alig, melyek a párt szervezkedésével függtek össze. A hatóságok nagy appa­rá­tus­sal vettek részt a mozgalom felgöngyölítésében. A nyílt nyo­mozás színhelye, az alagi csendőrlaktanya, megtelt a letartózta­tott kommunistákkal, olyannyira, hogy – helyszűke miatt – lefog­lalták a dunakeszi községháza helyiségeit is. Az akció feladata volt, hogy elejét vegye a nagyobb szabású kommunista szervez­kedésnek, a szabotá­zsok­nak, részben elrettentés céljából, részben, hogy biztosíthassák a háborúba való be­kapcsolódáshoz szükséges „rendet”, a szilárd hátországot. A csendőrség, rend­őrség, VKF-2. egymással versenyezve igyekezett kicsikarni a nyomozás ered­ményes folytatásához szükséges adatokat a lefogottakból. A nyo­mok nemcsak a Turai-féle szervezkedéshez vezettek el, hanem az OIB-hoz is. A letartóztatások súlyosan érin­tették az OIB munká­ját, a pártszervezetek újjáteremtésének folyamatát, de a hatósá­gi szervek minden brutalitása ellenére sem sikerült mindenüvé eljutniuk. így a Rózsa által irányított terület egyelőre érintetlen maradt, és nem jutottak el a VII., VIII., I., II. és XI. kerületi ifikhez sem. Ezáltal a szervezkedés fonala nem szakadt meg teljesen. A letartóztatottak nagyobb része hősiesen helytállt, noha kegyetlen tortúrán kellett keresztülmenniük. A nyomozás kiterjedt a Felvi­dékre is, eljutottak a Schönherz-vonalig, de Schönherznek ezúttal sikerült a letartóztatás elől Moszkvába menekülnie. Kül- és bel­politikai érdekekre hivatkozva a kampányt a nyilvánosság kizá­rásával folytatták le. A tömeges letartóztatások következtében az OIB és a többi ifjúsági csoport, így a kőbányai is, átmenetileg ve­zetőség nélkül maradt.

Braun Éva mellhártyagyulladást kapott s még lábadozott, ami­kor 1940. április 17-én detektívek jelentek meg Szabóky (ma: Bíró Lajos) utcai lakásán. Az ágyból vitték el a Vigyázó Ferenc utcai főkapitányságra, onnan Alagra, ahol a vallatás folyt. A vád ellene és társai ellen az ismert sablon volt: az állam és társadalom tör­vényes rendjének erőszakos felforgatására és megsemmisítésé­re irányuló bűntett. A hatóságok igen súlyosnak ítélték, hogy az OIB illegálisan terjesztette, illetve ismertette az úgynevezett Dimitrov-levél tartalmát, melyben a KI főtitkára a háború igazi hát­teréről, jellegéről, valódi céljairól írt.

Braun Éva három hétig volt a csendőrök foglya, neki is el kel­lett szenvednie a valla­tásokkal járó megpróbáltatásokat, de sem­mit sem árult el, s munkájáról is csak annyit mondott, amennyit már a nyomozók tájékozottsága miatt nem tagadhatott.

Amikor elkészültek a jegyzőkönyvek, őt s társait átszállítot­ták a Markóba. Elter­jedt a Braun Éva életét feldolgozó különböző írásokban, hogy bizonyítékok hiányá­ban röviddel később szaba­don bocsátották. Valójában kiengedése feltételes volt, csak a tár­gyalás kitűzésének időpontjáig mozoghatott „szabadon”. Braun Éva ugyanis meg­felleb­bezte az előzetes letartóztatásról intézke­dő döntést. Az elutasítások után végül engedélyezték számára, hogy a tárgyalásig szabadlábon maradjon.

A tárgyalás kitűzésének időpontja sokáig váratott magára. A vádirat igen lassan készült el, s amikor jóváhagyás végett beter­jesztették az igazságügy-miniszterhez, az többször visszaküldte, mondván: a minősítés nem elég szigorú. Végre 1942. február 27-én elkészült a vádirat és ezt már az igazságügyi szervek illetéke­sei is megfelelőnek találták.

A szabadon bocsátás és a tárgyalás megkezdése közötti idő­szak szintén nem érdektelen Braun Éva életében. Miután 1940 novemberében feltételesen szabadult, rendőri felügyelet alá ke­rült. Ez ugyan nehezítette, de nem akadályozhatta meg mozgal­mi tevékenységét.

Braun Éva két esztendő kemény küzdelme során kommunis­tává érett. Párt­tagságának pontos idejét nem tudjuk megállapíta­ni. Egyes írások szerint akkor lett a párt tagja, amikor feltételesen szabadon bocsátották, mások úgy vélik, még a letartóz­tatás előtt a KMP tagjai sorába lépett.

E periódusban egyik legfontosabb feladata volt, hogy a lebu­kott ifiket rend­szeresen ellássa csomaggal. Családtagnak adva ki magát, gyakran látogatta vizsgálati fogságban sínylődő kőbá­nyai harcostársait.

1939 májusában Nemes Bélával – megszegve a rendőri fel­ügyelet előírásait – kerék­páron Gödre ment, hogy ott részt ve­gyen egy fontos megbeszélésen. Duna­keszin, a községháza előtt egy Pénzes nevű nyomozó felismerte s előállította őket. A fog­lyokat előbb a budapesti főkapitányságra, onnan a toloncházba vitték, majd mind­ketten Kistarcsára kerültek. Nemes Bélát végül Garanyba, Braun Évát Nagykanizsára internálták. Itt kellett ki­várniuk a tárgyalást.

A nagykanizsai internáló tábort ez idő tájt a nők számára tar­tották fenn. A politi­kailag megbízhatatlan elemeken kívül nagy­számú szombatistát, nazarénust és prosti­tuáltat gyűjtöttek ide. A foglyok természetesen polarizálódtak: külön csoportot alkot­tak az utcalányok, elkülönültek a megszállott szektahívek, s egy har­madik közösséget képeztek a politikaiak. Zömmel erdélyi kom­munistákat és más baloldaliakat tartottak itt fogva. Braun Éva hamar beilleszkedett új környezetébe: megszervezte a politikai foglyok képzését, kezdeményezésére kiharcolták a gondnoknál, hogy pénzért meleg téli holmit köthessenek. A befolyt összeg­ből fedezték a rendőrök megvesztegetését és az élelem feljavítá­sát. Látogatókat fogadhattak, könyveket, csomagokat kaphattak. A foglyoknak még arra is volt módjuk, hogy ismerőseikkel leve­lezzenek, így Braun Éva havonta kétszer válthatott üzenetet vő­legényével, Nemes Bélával, akit Garanyból a jogerős ítélet után Szegedre szállítottak.

1942 novemberében került sor az 1940-es kommunista ügy bírósági tárgyalására. A vádlottakat három csoportra osztot­ták (a Kulich-, az Oláh- és a Turai-perre) és három főtárgyalást folytattak le ellenük. Az 1942-es bírósági tárgyalásról kizárták a nyilvá­nosságot. A budapesti királyi büntetőtörvényszék ötta­gú külön­tanácsa a brutá­lisan kicsikart vallomásokra építette az egész vádat. A perbe fogottak a tárgyaláson vissza­vonták ugyan a rendőrségen tette „beismeréseiket”, ezt azonban a bírák nem vet­ték figyelembe. Kulich Gyulát első fokon három és fél évre ítélték, ezt másod­fokon nyolc esztendőre súlyosbították. Az OIB titkára Szegedre került, ahonnan az ország megszállása után Német­országba deportálták, s a dachaui koncentrációs tábor­ban halt meg.

Az Oláh-Nemes csoporttal (melyhez Braun Éva is tartozott) két hét alatt végzett a bíróság. Braun Éva a tárgyalás idején a nagyka­nizsai internáló táborban volt, a fő­tár­gya­láson róla nélküle dön­töttek. A vádlottak itt is helytálltak s a feltett szokványos kér­dés­re válaszolva egyöntetűen kijelentették: nem érzik magukat bűnösöknek. Sza­bá­lyos bírósági tárgyalásról természetesen szó sem eshetett, a kommunisták érvelését senki sem vette figyelem­be. Braun Évát hat hónapra ítélték, de ebből letöltöttnek vettek 2 hónapot és 6 napot. Az ítélet azonnal jogerőre emelkedett, emi­att nem volt lehetőség perorvoslásra. Büntetését a Markóban töl­tötte le, ahol a börtön üzemében dolgozott. A büntetés letöltése után azonban nem bocsátották szabadon, hanem 1943 februárjá­ban vissza­szállították a nagykanizsai internáló táborba, ahonnan 1943 márciusá­ban szabadult. Azonnal rendőri felügyelet alá ke­rült, de ennek ellenére ismét be­kapcsolódott az OIB és a X. kerü­leti ifjúsági mozgalom tevékenységébe. Hóna­pokig alkalmi mun­kákból élt, s csak 1943 őszén sikerült elhelyezkednie külföldi le­ve­le­ző­ként a Chlorodont vegyészeti gyárban. Az üzem 40 mun­kással dolgozott, kül­földre is szállított, ezért a tulajdonos olyan alkalmazottat keresett, aki értett a gyors­íráshoz, külföldi levele­zéshez és több nyugati nyelven beszélt. A tulajdonos választása Évára esett. A leány ekkor már egyik Német­országban élő uno­katestvérének, Grün­wald Nórának a papírjaival élt. A gyár tulaj­donosa német volt, de gyűlölte a hitleris­tákat. Nemegyszer bo­csátotta az ellenállók rendelkezésére lakását illegális meg­be­szé­lé­sek céljaira, sőt még ahhoz is hozzájárult, hogy fegyvereket rak­tározzanak el nála. Lajtai Vera és Lengyel Anna voltak Braun Éva alsó kapcsolatai és tőle kapták meg azokat a nyomdai terméke­ket, melyeket továbbítottak az öt illegális terjesztő felé.

Braun Éva 1944. március 19-e, tehát az ország megszállása után a párt utasítására illegalitásba vonult. Hamis papírokkal élt, lak­helyei ellenőrizhetetlenekké váltak. Felső kapcsolata Kende István, az úgynevezett technikai vonalra állította. Felada­tá­hoz tartozott a hamis papírok beszerzése és eljuttatása az összekötőkhöz, ő gon­dos­ko­dott élelmiszerjegyekről, hozzá tartozott a nyomda: ő sze­rezte a papírt az újság, a röpcédulák és egyéb propagandaanyag számára, ő közvetítette az újságot (Szabad Nép, Szabad Ifjúság) s a nagyszámú röpcédulát a terjesztőkhöz, sokszor még fegyverek­ről is neki kellett gondoskodnia az akciógárdák számára.

Braun Éva feltételezhetően kapcsolatban állt a Vörös Brigád fegyveres ellenállási csoporttal is. Ezt azonban nem tekinthetjük illegális pártfeladata részének, ugyanis felső össze­kötőjének, Ken­de Istvánnak nem volt tudomása róla. Braun Évát illegális mun­kája egyébként is a technikai vonalhoz kötötte, mondja Kende István, így közvetlen szerepet nem játszhatott a Vörös Brigád te­vékenységében. Más vissza­emlékezések szerint azonban Braun közvetlen kapcsolatban állt a csoporttal, illetve az említett KISKA alakulattal. Ugyanezt látszik igazolni az a tény is, hogy a nyomo­zók az alakulat harcosainál ugyanazokat a röpcédulákat találták meg, amelyeket Braun Évánál is.

Pontosan eldönteni ma már nem lehet e kérdést, ugyanis a köz­vetlen részt­vevőket kivégezték, s a háború után tett vallomások az adott történelmi helyzetnek megfelelően nem mindig fedték az eseményeket.

1945. január 1-én Braun Évának illegális találkozója volt elő­ször Lajtai Verával, majd ugyanott Lengyel Annával. A találkozón anyagokat kellett volna átadnia (röp­cédulákat, élelmiszerjegye­ket, újságokat) alsó kapcsolatainak. Dél volt, s mivel Braun Évá­nak érvényes ebédjegye volt, bementek a Nyugati pályaudvarral szemben levő Ilkovics büfébe ebédelni. Az Ilkovicsban Lajtai Ve­rát egyik fogolytársa felismerte és jelentette a nyilas járőrnek. A pártszolgálatosok faggatóra fogták a lányt. Braun Éva bátor köz­belépésével azonban lehetővé tette, hogy Lajtai Vera és Lengyel Anna (aki közben csatlakozott hozzájuk) elmeneküljön, őt azon­ban letartóztatták a nyilasok.

Braun Évát a járőrök a Várban működő nyilas Nemzeti Számonkérő Szék kezére adták. Ettől a tragikus lebukástól füg­getlenül január 6-án rajtaütöttek a Vörös Brigád tagjain is.

A Nemzeti Számonkérő Szék által vezetett közvetlen kihallga­tásokat Balassa Bálint csendőr­nyomozó főhadnagy és Lantos János csendőmyomozó fő­törzs­őr­mester folytatta le. A Vörös Brigád tag­jait és Braun Évát napokig faggatták, a leg­kegyetlenebb kínzások­nak vetve alá őket. Valamennyien helytálltak és semmit sem val­lottak társaikra. Ám a náluk talált fegyver, röpcédula, karszalag, igazolvány minden két­séget kizáróan amellett szólt, hogy a nyi­lasoknak baloldali ellenállókkal van dolguk. Sorsuk megpecséte­lődött. Annak ezúttal semmi jelentősége sincs, hogy Braun Évát a Vörös Brigád tagjának hitték-e vagy sem. Kommunista mivol­tát – a nála talált röpcédulák és újságok alapján – nem tagadhat­ta le, bármit válaszolt is kínzóinak.

A csendőrök siettek a kivégzéssel, mert minden áruló nyomot el akartak tüntetni. A szovjet egységek ugyanis ebben az időben már a Vár közelében voltak. A foglyokat még arra sem méltatták, hogy velük szemben valamiféle bírósági komédiát rendez­zenek. Braun Évát és a Vörös Brigád tagjait 1945. január 26-án végezték ki a Vár téli­kertjének teraszán. Az áldozatokat a várfal tövében levő árokba dobálták le. Hosszú, gondos keresés után, 1949. feb­ruár 24-én – Baky Ferenc szemtanú infor­mációi alapján, aki jelen volt a kihallgatásokon – megtalálták a holttesteket.

Ez a tragikus sorsú Braun Éva életének rövid summázatja. Ő is, mint oly sok mártírunk, a párthűség és az áldozatvállalás szim­bólumaként marad az utókor emlé­ke­zetében.

Békés Glasz Imre

(1902-1944)

A magyar és a francia kommunista pártnak egyik eleddig kevés­bé ismert, de munkás­sága révén jelentős alakja Békés Glasz Imre .

1902. július 11-én született Bu­da­pesten. Ifjúkorát Angyalföldön töltötte. Apja kis­keresetű fuvaros volt. A népes család szűkös vi­szonyok között élt, hat testvér közül Imre a negyedik. Kitűnő ta­nuló volt. A négy polgári elvégzése után az asztalos szakmát ta­nulta ki, de nagyon keveset keresett, ezért a jobb munkabérrel kecsegtető gép­lakatos és autószerelő mesterséget is elsajátította. Rövid ideig a Csonka Gép­gyár­ban dolgozott, majd – mint „min­denes” – a György és Somogyi-féle vassza­küzletbe került. 1921-ben tagja lett a vasmunkások szakszervezetének. Már kora ifjú­ságában sokat sportolt, emellett verseket is faragott, ha kereseté­ből futotta operába, hang­verse­nyekre, színházba járt, de főképp az olvasás kötötte le. Megtanult németül és franciául.

1925-ben, az antialkoholistáknál kapcsolódott be a politikai mozgalomba. Ez a szövetség, sok egyéb kulturális és természetjáró körrel együtt, az SZDP szervezete volt, de az illegális KMP felhasználta az indifferens tömegek, mindenekelőtt az ifjúság ne­velésére, megnyerésére. Ez idő tájt ismerkedett meg Varga Ilával, akit 1927-ben feleségül vett.

Glasz Imre politikai arculatára – menyasszonyának, majd élet­társának kiforrott bal­oldaliságán túl – erősen hatott a család szű­kös anyagi helyzete, a proletár kör­nye­zet nyomora, a szervezett munkások aktív közössége, amelyben férfivá érett, az első impe­rialista világháború s a magyar Tanácsköztársaság élménysoro­zata, a fasizmussal szükségszerűen együtt járó embertelenség.

1925-ben belépett a Magyar­országi Szocialista Munkáspártba, ahol mint szervező és agitátor tevékenykedett. Tagja lett annak a parasztbizottságnak, amely az MSZMP-ben a KMP törekvéseit is­mertette, illetve megvalósította. A KMP Poll Sándor útján tartot­ta a kontaktust e bizottsággal. Glasz Imre együtt dolgozott Holler Mihállyal, Hunya Istvánnal, Juhos Istvánnal, Istella Jánossal, Kozma Sándorral, Solymosi Ignáccal és Tisza Antallal.

1927-ben találkozott először – de nem utoljára – a magyar po­litikai rendőrséggel. Május elsején, a virányosi rétre szervezett „kirándulás”-ról hazatérőben, a mintegy 40-50 főnyi lelkes gár­da munkásdalokat énekelt, éltette a Szovjet­uniót és a proletárdik­tatúrát. Ekkor a csoport több tagját, köztük Glasz Imrét is, őrizet­be vették. Kétheti tolonc­házi fogság után azonban szabadon bo­csátották őket, mert az ellenük emelt vádat nem tudták bizonyí­tani. A börtönt ezúttal elkerülte Glasz Imre, de nevét fel­je­gyez­ték arra a listára, amelyen a megfigyelendő „veszélyes” eleme­ket tartották számon.

1927-ben ő és felesége a KMP tagja lett. Glasz Imre továbbra is a földmunkások között végzett politikai munkát. A párt megbí­zásából sokat járta az országot, s igen nagy hatással volt rá a Vi­harsarok agrárproletariátusa.

Bu­da­pesten szorgalmasan látogatta a Teleki tér bódéi között tanyázó kubi­ko­so­kat, körükben eredményes szervező és agitációs tevékenységet fejtett ki. Sűrűn meg­fordult az építkezéseknél; többnyire a Laub-féle elektromos gyár Csengery utcai épít­kezé­sén dolgozó kubikosokat kereste fel, s nemcsak beszélgetett ve­lük, hanem röp­cédulákkal is ellátta őket. Az építkezés műveze­tője, Dietrich-Dermo megtalálta az egyik illegális röpcédulát, és azonnal beszolgáltatta a rendőrségnek, majd a rendőrség meg­bí­zásából figyelemmel kísérte az „izgatok” tevékenységét. Besúgása alapján Solymosi ígnácjászárokszállási kubikos rövidesen „hu­rokra” került. Ezután meg­in­dul­tak a letartóztatások. Glasz Imrét 1928. január 19-én vették őrizetbe. A föld­mun­ká­sok között tevé­kenykedőket június 30-án állították bíróság elé, „az állami és tár­sadalmi rend erőszakos felforgatása bűntettének” ürügyén. Vá­dat emeltek Glasz Imre ellen is, mert Márki Sándor Dózsa György című könyve alapján – a kubikosok közötti terjesztés céljából – röplapot akart készíteni a nagy paraszt­fel­ke­lés­ről. Akkoriban Dó­zsa György nevével agitálni annyit jelentett, mint az urak, a fenn­álló rend ellen hangolni az elnyomottakat. A röpirat sokszorosí­tására már nem kerül­hetett sor. A törvényszék – nem jogerősen – Glaszt kétévi börtönnel sújtotta, de az ítélet kihirdetése után a letartóztatottakat, Lándor Béla, Fedor János, Nass János és Solymosi Ignác kivételével, ideiglenesen szabadlábra helyezték.

Az ítélőtábla 1930. július 10-én tárgyalta a feltételesen szaba­don bocsátottak ügyét, össze­kapcsolva azt a Lándor-Fedor-Friss-kommunista csoport perével. A gaz­da­sági válság idején a hatal­mon levők a nép növekvő elégedetlenségét a terror foko­zá­sával próbálták elfojtani. Elsősorban az illegalitásban tevékenykedő kommunistákat akarták ártalmatlanná tenni, remélve, hogy így a munkásmozgalmat megfoszthatják legharcosabb elemeitől, s ezzel leszerelhetik a mind veszélyesebbé váló tőkésellenes akci­ókat. Ennek a célnak rendelték alá azt a monstre-pert is, amelyet az ítélőtáblán folytattak le a fenti időpontban. Ezúttal 105 forra­dalmárt állítottak a horthysta ítélő­szék elé. A tárgyalást zárt ajtók mögött bonyolították le, hogy a bíróság elkerülje a közvélemény ellenőrzését, s nem akarták azt sem, hogy a kommunista propa­ganda – amitől eleve féltek – nyilvánosságra jusson.

Amikor a bíróság tagjai beléptek a tárgyalóterembe. Lándor Béla elkiáltotta magát: Éljen a Kommunista Internacionálé! A vád­lottak kórusban éljennel felel­tek. A letartóztatottak, a zárt tárgya­lás elleni tiltakozásul, minden kérdésre meg­ta­gad­ták a választ.

Glasz így indokolta hallgatását:

– Osztálybíróság előtt, zárt tárgyaláson, nem vallók.

Midőn az ítélőtábla jogerőre emelte a törvényszék által ko­rábban kiszabott, két évre szóló börtönbüntetését, így búcsúzott vádlóitól:

– Éljen a Kommunisták Magyar­országi Pártja!

(Varga Ilát ugyanekkor két hónapra ítélték, a nőmozgalom­ban kifejtett tevé­keny­sége miatt. Ő az ítélet kihirdetésekor a Vö­rös Segélyt éltette.)

A tárgyalást követően Glasz előbb a Gyűjtőfogházba, majd a szegedi Csillag börtönbe került. A Gyűjtőfogház úgynevezett kisfogházi szektorában Fedor János, Lándor Béla és Friss István „pártiskolát” szervezett, ahol nem élőszóval, hanem írásban ta­nítottak. Rövid anyagokat állítottak össze napi politikai, gazda­sági és elvi problémákról, ezeket egymás kezébe csempészték, és mindenki hozzáírta a maga véleményét. Glasz készítette az illegális kiadványok grafikonjait, statisztikáit, nagy gonddal és hozzáértéssel.

1931 májusában – még a Gyűjtőfogházban – Glasz részt vett a durva bánásmód miatt szervezett egy hétig tartó éhségsztrájkban, amiért „öngyilkossági kísérlet” címén hathetes kedvezmény-el­vonással büntették.

A Csillagban mint lakatos dolgozott, így szabadabban mo­zoghatott. (Kapukat, rácsokat, ajtókat, zárakat javított.) Ezt a le­hetőséget arra használta fel, hogy hozza-vigye a híreket, üzene­teket. Emellett részt vett a folyosón, gyékényfonás közben ren­dezett pártiskolai órákon is. Harcostársai úgy emlékeznek rá, mint széles látókörű, művelt kommunistára, aki – noha ízig-vérig gyakorlati ember volt – elméleti kér­dé­sek­kel is foglalkozott, s német valamint francia nyelvtudásával a külföldön megjelenő, de nálunk illegálisan terjesztett irodalmat is kellő alapossággal tanulmányozhatta.

Glasz Imre 1932-ben szabadult ki a szegedi Csillag börtönből. Újult erővel vetette magát a pártmunkába, mit sem törődve a bör­tönigazgatóság figyelmez­te­té­sével.

1932-1937 között – jóllehet a rendőri megfigyelés egyre nehe­zebbé tette helyzetét – sokoldalú mozgalmi tevékenységet fej­tett ki.

Tagja lett a KMP egyik kerületi bizottságának. Ez a középszerv több gyári sejtet fogott össze és irányított. Glasz főleg a vasüze­mek sejttitkárait instruálta. Volt össze­kötő a KMP és a KIMSZ kö­zött is; Sallai és Fürst pere idején tiltakozó röpgyűléseket és házi agitációkat szervezett az ifjúmunkásokkal. Sokszor részt vett azo­kon a kirán­du­lásokon, ahol módszeresen folyt a természetbarát fiatalság kommunista nevelése.

Ebben az időszakban egyik legjelentősebb ténykedése a párt­nyomda létrehozása volt. Sashalmon, Tóth Sándor bőripari mun­kás Lőcsei úti lakásának padlásán helyezték el a sokszorosító gé­pet. Tóthot a gép kezelésére Glasz tanította meg. Az anyag jórészt a Vörös Segély és a szakszervezetek kommunista frakciói számá­ra készült. Ez a nyomda Glasz tevékeny részvételével 1932-től 1936-ig működött.

Minthogy a Gömbös-kormány merényletre készült az SZDP és a szak­szer­ve­ze­tek ellen, s ennek kivédése megkövetelte a mun­kásság szorosabb együttműködését, akció­egységét, a KMP 1934-ben kiadta az új jelszót: Be a szakszervezetekbe! Glasz Imre ekkor aktív tagja lett a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövet­ségének (KÁOSZ). Itt mint a kommunista frakció egyik erőssége tevékenykedett. Neki is nagy szerepe volt abban, hogy a KAOSZ-ban igen népes és harcos baloldali gárda alakult ki. A KAOSZ-ban Glasz – a kitűnő szervező és agitátor, az emberekkel bánni jól tudó elvtárs – sok tagot nyert meg a kommunista eszmének.

A proletariátust aktivizáló események előtt (május 1., novem­ber 7.) – preventív intézkedések folytán – többször került a rend­őrségre. A szigorú megfigyelés miatt Glasz illegális tevékenysé­ge egyre leküzdhetetlenebb akadályokba ütközött. Ezért elhatá­rozta, hogy elhagyja Magyar­országot, és bekapcsolódik a spa­nyol nép anti­fasiszta élet-halál­harcába. A párt Glasz e szándékát jóváhagyólag tudomásul vette. Most már csak a belügyi szervek hozzájárulása kellett a legális emigrációhoz. Glaszné személye­sen kereste fel ez ügyben Sombor-Schweinitzert.

Sombor és Glaszné között az alábbi párbeszéd zajlott le:

Sombor: Végleg?

Glaszné: Igen.

Sombor: Adom. Legalább két kommunistával kevesebb lesz Magyar­országon.

Így kapták meg a kivándorló útlevelet.

1937 májusában Glasz Imre és felesége megérkezett Franciaor­szágba. Itt azonnal je­lent­keztek a Francia Kommunista Párt illeté­kes szervénél. Átigazolásuk alig két hét alatt megtörtént, ami le­hetővé tette, hogy gyorsan bekapcsolódhassanak a francia mun­kás­mozgalomba. Glasz itt vette fel a „Békés” fedőnevet. A Spa­nyolországba való utazás szándékával hagyta el Magyar­országot, de az FKP nem engedte ki, mondván: Párizs­ban szükség van rá a magyarok között végzendő pártmunkában. Mint agitátor és propagandista dolgozott az FKP védnöksége alatt működő ma­gyar tömeg­szer­ve­ze­tekben, nem utolsósorban az úgynevezett Szeptember 1. Bizottságban. (Ez a haladó emigráns szervezet az itt élő demokratikus érzelmű magyarság összefogására alakult, s az 1930. szeptember 1-én, Bu­da­pesten lezajlott nagy tüntetés­ről kapta nevét.)

Franciaországban a húszas-harmincas évek építkezései, az ide­iglenes gazdasági konjunktúra bizonyos szakmákban munka­erőhiányt eredményeztek. Megindult a nagy­arányú bevándor­lás egyrészt azokból az országokból, ahol a gazdasági bajok mi­att kevés volt a munkaalkalom, másrészt a fasiszta államokból, ahol a baloldali erők legális, illetve földalatti tevékenysége csak­nem lehetetlenné vált.

A Franciaországban élő magyarok száma a harmincas évek­ben körülbelül 25 000 volt. A magyar kivándorlók között arány­lag sok volt a politikai emigráns (a fehér­terror, majd a harmincas években erősödő üldözés miatt), s többségük – bekapcso­lódva a francia munkásmozgalomba – az indifferensekre is kiterjesztet­te az FKP befolyását. Ez a munka rendkívül fontos volt, mert az úgynevezett Magyar Ház útján erősen hatott a horthysták nacio­nalista és antikommunista propagandája.

Békés Glasz Imre igen szerteágazó tevékenységet fejtett ki: agi­tált, szervezett, nép­szerű­sítő előadásokat tartott nemcsak napi po­litikai és gazdasági kérdésekről, hanem elméleti problémákról is. Saint Antoine-ba őt küldték ki vitázni a Spanyol­országból visszatért trockistákkal, akik demagóg, ultrabaloldali nézeteikkel meg­za­var­ni igyekeztek a munkások tisztánlátását. Saint Cloudba mozgalmi kirándulásokat szer­ve­zett, amelyek az apolitikus, de természetbarát emigráns rétegek számára a demok­rácia iskoláit jelentették. Ez a sokirányú aprómunka nagy szolgálatot tett az an­tifasiszta mozgalomnak: a gazdasági emigránsok tömegéből ké­sőbb számosán lettek aktív tagjai a megszállók elleni küzdelem­re alakult ellenállási szervezeteknek.

Békésék párizsi életét mozgalmassá, tartalmassá tette az FKP törekvéseinek szolgálata, ugyanakkor azonban komoly anyagi ne­hézségekkel is küzdöttek. Varga 11a bátyja mosodájában dolgo­zott, míg Békés – megfelelő papírok híján – először sógora, Köböl József révén a párizsi világkiállításon takarító és portás, majd egy vegyi üzemben alkalmai munkás lett.

Szabadidejükben látogatták a múzeumokat, s amennyire anya­gi lehetőségeik engedték, még színházba, hangversenyekre is el­jártak. Természetesen sokat olvastak, tanultak. Békés Glasz min­dig óva intette elvtársait a szűk prakticizmustól. Nagy súlyt he­lyezett arra, hogy a kommunista agitátor és propagandista elmé­letileg képzett, de egyúttal művelt is legyen.

Amikor kitört a második világháború és a franciák hadiállapot­ba kerültek a hitleri Német­országgal, az FKP felhívással fordult a néphez: aki teheti, lépjen be a hadseregbe, és fegyverrel védje meg a köztársaságot.

Békés Glasz az elsők között jelentkezett. A dél-franciaországi Barcaresba került kiképzésre. Ennek a tábornak egyik fele az in­ternáltaké volt, ahol a francia hatóságok a Spanyolországból visszatérő antifasisztákat tartották fogva, embertelen viszonyok kö­zepette. Másik felét az önkéntesek kiképzésére használták fel, de az ellátás és a bánásmód alig különbözött az internáltakétól. Kez­detben a földön aludtak, enni alig kaptak. Az önkéntesek szerve­zett fellépése folytán később valamelyest javult a hely­zet. A fran­cia burzsoázia ugyanis félelemmel és bizalmatlansággal tekin­tett e mintegy 10 000 önkéntesre, akik jórészt a külföldi balolda­li munkások, értelmiségiek közül kerültek ki. A kommunisták­nak Barcaresban még arra is futotta erejükből és idejük­ből, hogy a Spanyolországból menekültek között agitáljanak, és rávegyék őket a németek elleni harcra. Ebből a felvilágosító és szervező munkából Békés is kivette részét. A hevenyészett kiképzés után, hiányos felszereléssel, a németek ellen irányí­tották őket. békés Glasz a külföldi önkéntesek 23. gyalogezredébe került.

Csaknem fél évet töltött a hadseregben. Ezredük rövid ideig si­keresen állt ellen a né­metek támadásának Peronne-nál, de a nyo­masztó fölény felmorzsolta. A reguláris erők és az önkéntesek tömegei Párizs felé özönlöttek vissza, dezorganizáltan, csak­nem fejvesztetten. A visszavonulók jelentős része fogságba került, ám sokaknak viszon­tagságok után sikerül elérniük Párizst. Gereblyés László költő, aki ugyan­csak az önkéntes ezred tagjaként vett részt a nácik elleni harcban, nem bírta tovább a meneküléssel járó fára­dalmakat. Az út szélére rogyott, nem törődve a lemaradással járó következményekkel. Békés Glasz, akit ugyancsak alaposan pró­bára tett a hosszú menetelés, meglátta teljesen kimerült barátját, azonnal a segítségére sietett: hátára vette és kilométereket hur­colta magával. Gereblyés ennek köszönheti életben maradását.

A széthullott önkéntes ezredek tagjait a dél-franciaországi Nice-be irányították, ahol az áruló vichyi kormány utasítására szinte hadifoglyokként kezelték őket. A leleményes és mozgé­kony Békés Glasznak hat hónap múlva sikerült hamis papírok­kal kiszabadulnia. Jellemző a következetes forradalmár fáradha­tatlanságára: még itt is talált módot arra, hogy az önkéntesek kö­zött kommunista agitációt fejtsen ki.

Sebes Sándorné beszélte el: ebben az időben éppen Toulouse-ba érkezett, a dél felé előnyomuló németek elől menekülve. A vá­ros pályaudvarán tartózkodott, pénz és barátok nélkül. Már csak­nem elvesztette minden reményét, amikor hirtelen megjelent egy régi párizsi ismerőse: Békés Glasz Imre, aki egyik társával együtt éppen ekkor szabadult az internálásnak is beillő „karanténéból. Midőn Sebesné ismertette kilátástalannak tűnő helyzetét, Békés azonnal a segítségére sietett, noha bajtársa hallani sem akart er­ről. Sebesnét Septfond dél-franciaországi városkába vitte, ahol egy magyar család gondjaira bízta. Mindezt olyan időben és kö­rülmények között tette, amikor maga is üldözött volt, aki hamis papírokkal, pénz és összeköttetés nélkül igyekezett vissza Párizs­ba feleségéhez.

1940 őszén érkezett a francia fővárosba, amelyet ekkorra már megszállták a hitle­risták. Rendkívül kockázatos volt minden né­metellenes akció, de Békés Glasz ezzel mit sem törődve, azon­nal csatlakozott a franc-tireur-ökhöz. A franciaországi ellen­állási mozgalom az európai antifasiszta harcok sorozatának egyik leg­szebb fejezete.

Miközben a francia nagyburzsoázia, az angolszász erőkre vár­va, fékezni próbálta a népi aktivitás kibontakozását, a kommunis­ták meghirdették és megszervezték az ellen­állási mozgalmat. Az antihitlerista harc központja, a Nemzeti Front, a kom­mu­nisták ve­zetésével tömörítette a küzdeni kész különféle politikai irányzato­kat. A francia partizánok között mintegy 500 magyar is részt vett a nácik elleni fegyveres vállalkozásokban. Konspirációs okokból az FKP külön frakciójaként működtek a külföldi származású el­lenállók – szervezetük, a MOI kereteiben.

Békés Glaszt Mód Péter és Rostás István vitte be az illegális el­lenállási mozgalomba. Először röpcédulákat terjesztett, plakáto­kat ragasztott, majd egy kicsiny, de elszánt csapat élére állítot­ták, amely német katonai raktárakat, szállás­helyeket, étterme­ket és benzinkutakat robbantott fel. Hamarosan tagja lett annak a legendás hírű fegyveres alakulatnak, amelynek parancsnoka Manouchian örmény költő volt. Békés, a Boczor József erdélyi ille­tőségű vegyész­mérnök irányítása alatt álló, úgynevezett IV. osz­tagba került. E csoport vasúti sínek és katonai szerelvények meg­semmisítésére specializálta magát.

A Manouchian vezette gárda levegőbe röpített 20 vonatot, sok németet megölt, köztük Richter és Schaumberg náci katonai veze­tőket. Az osztag hiányt szenvedett hadi­anyagban, mert de Gaulle-ék (az ellenállási mozgalom jobboldalán el­helyez­kedő nagybur­zsoázia képviselői), akik az angolok jóvoltából temérdek lőszer­rel és fegyverrel rendelkeztek, nem siettek a kommunisták segít­ségére, mivel – hege­mó­niájuk biztosítására – erőiket a háború utá­ni időkre tartalékolták. Ilyen körülmények között a partizánok nemegyszer maguk állították elő a robbantáshoz szükséges esz­közöket. Boczor vegyészmérnök és Békés Glasz lakatos, a helyzet kényszerítő hatására, hamar megtanulta e mesterséget. Békés la­kása műhellyé alakult át. Maga vette apránként a szerszámokat, s maga állította össze a robbantókészülékeket.

A robbantócsoport akciói igen veszélyesek voltak. Éjszaka ki­lométereket kellett gyalogolniuk a Párizs környéki vasútvonalak­hoz. Overallos munkásoknak öltözve, koromsötétben, a portyázó rendőrök éberségét kijátszva mentek a kijelölt helyekre, vál­lukon az elemózsiás tarisznyával, amelynek mélyén ott lapultak a robbanótöltetek. Békés Glasz és társai tisztában voltak azzal a veszéllyel, aminek kitették magukat. Nemegyszer mondta isme­rőseinek: „Ezeket az akciókat nem lehet sokáig büntetlenül foly­tatni…” Sejtette, mi vár rá, mégis fegyelmezetten hajtotta végre a párt utasításait. Minden­kor megbízható, szilárd kommunistának bizonyult. Harcostársai úgy emlé­keznek vissza rá, mint aki a leg­nehezebb órákban is meg tudta őrizni kiapad­hatatlan jókedvét, optimizmusát, amely átragadt egész környezetére.

A francia és a német politikai rendőrség sem tétlenkedett… Békés Glasz felesége hamarabb került a Gestapo kezére, mint ő. Amikor feleségét letartóztatták, Békés egy szimpatizáns isme­rősük lakásában lelt menedékre. A nyomozók már nem találták meg eredeti szálláshelyén, de egy bőröndre való szerszám és töl­tet elárulta, mivel fog­la­la­tos­kodott. E corpus delicti lefoglalása után egész apparátus indult felkutatására. Békés az áruló jeleket nem konspirációs lazaságból hagyta szobájában, hanem részben, mert élettársa lebukása oly váratlanul érte, hogy – a kompromittáló anyaggal nem törődve – sürgősen távoznia kellett, másrészt kép­telen volt nagyobb terhek cipelésére, miután éppen ekkor esett át egy kisebb műtéten, amelyet dr. Farkas László hajtott rajta végre.

Hamar nyomára bukkantak. Azt hitte, nem figyelik és az utcá­ra merészkedett. Amikor észrevette, hogy követik, már késő volt: futásnak eredt, de utána lőttek, majd bekerítették. 1943. novem­ber 17-én a francia politikai rendőrség foglya lett, amely a legbrutálisabb eszközökkel próbálta szólásra bírni. A szembesítések so­rán semmit sem vallott társaira.

Békés Glaszt alaposan megviselték a vallatási módszerek, de az utolsó percig tartotta magát. Nem voltak illúziói: pontosan tudta, mi vár rá. Kihallgatása közben nekiment kínzóinak. Több detek­tív megsebesült, s csak erősítés után „boldogultak” vele.

Békés Glasz Imre árulás áldozata lett, csaknem 200 ellenálló társával együtt. Sok jel mutat arra, hogy egy, a mozgalomba be­épített ügynök juttatta őket hóhérkézre.

A letartóztatásokat egy nap alatt hajtották végre. Az elfogottak között volt Manouchian is, a csoport vezetője és Boczor József va­lamint Elek Tamás, magyar származású, 19 éves ifjú. A francia po­litikai rendőrség székházában, négy szobá­ban zsúfolták össze a 200 foglyot. 2-3 hétig vallatták őket, majd a német Gestapo karmai közé kerültek. Békést fizikailag annyira tönkretették, hogy kór­házba vitték, mielőtt a fresnesi börtönbe került volna. Az agyon­sanyargatott partizánokat lefényképezték és tablójukat hatalmas plakátokon kiragasztották Párizs utcáin, az alábbi felirattal: A fel­szabadítók? A német propaganda ezzel azt akarta elhi­tet­ni, hogy a „becsületes” francia kollaborál a nácikkal, s csak az idegenek áll­nak ellen. Követ­kezésképpen: a németekkel való együttműködés minden hazai köteles­sége. A hitleristák azonban nem érték el cél­jukat. Ellenkezőleg: a nép többsége tudta, ezek az internaciona­listák nem idegen érdekekért, hanem egyetemes antifasiszta cé­lokért küzdöttek. Másnap a plakátokon nagy betűkkel, titkos ke­zek válaszoltak a kérdésre: Igen! Több helyütt a tablók alatt friss virágot találtak a német járőrök.

Százfőnyi őrség jelenlétében tartották meg a „terroristák” tár­gyalását. A nácik propaganda célokra igyekeztek felhasználni az egész komédiát. Senki előtt nem lehetett kétséges, hogy a hitet­len, barátságtalan Continental szállóban milyen ítéletre számíthat­nak a vádlottak. A német hadbíróság elnöke és ügyésze ezredes, míg a hivatalból kirendelt „védő” hadnagy volt. Még a védő sem kereste a „mentő” vagy „enyhítő” körülményeket, hanem felcsa­pott vádlónak. A letartóztatottak a tárgya­láson is helytálltak. Bé­kés Glasz Imre az utolsó szó jogán ezeket mondotta:

– Nincs semmi megbánni valóm. Igaz emberként igyekeztem élni és úgy is halok meg.

1944. február 21-én, Párizstól nem messze, a Valerian-hegyen végrehajtották a halálos ítéletet a 23 fővádlotton. 23 hős antifa­siszta mozgalmas, harcokban gazdag élete ért véget e gyaláza­tos tettel.

Felesége a koncentrációs táborból való szabadulása után kap­ta kézhez Békés Glasz Imre búcsúlevelét: „Életem utolsó óráit élem. Ma délután 3 órakor agyonlőnek bennünket… Legyetek derűlátók, mint én. Semmit sem vethetek a magam szemére, emberül éltem és meghalni is így akarok. Nem sokat ér az élet szabadság nélkül, s akiknek nem volt bátorságuk küzdeni az életükért, nem is érdemlik meg azt… Legyen annyi jó az életetekben, amennyi az enyémből hiányzott…”

Békés Glasz Imrét és sorstársait a ivryi temetőben hántolták el. Jóllehet a rend­őrség éberen ügyelt arra, hogy az ítélet végrehaj­tását ne kövesse antifasiszta demonst­ráció – másnap ismeretlen együttérzők virággal árasztották el a közös sírhantot… Párizs felszabadulása után a temető díszsírhelyén helyezték örök nyuga­lomra a Manouchian-csoport mártírhalált halt harcosait.

Békés Glasz Imre élete és halála példamutatás a mai nemze­déknek. Az utókor kegyeletes kötelessége emlékezni a magyar és a francia kommunista mozgalom e hős vértanújára.

Pataky István

(1914-1944)

Pataky István alig múlt 30 éves, amikor a nyilasok Sopronkőhi­dán egy kivégző­osztag puska­csövei elé állították, hogy bűnhőd­jék „haza­áruló” tevé­keny­sé­gé­ért.

Ha valaki magára vállalná Patakyék családfájának felderítését, az erdélyi nemesség szövevényes világába tévedne. Ám a közvet­len elődök már a korabeli Magyar­ország földhözragadt proletár­jainak sanyarú sorsában osztoztak.

Az édesapa, idősebb Pataky István, eredeti foglalkozását tekint­ve kő­mű­ves-segéd volt, de 1915-ben, egy villamosbaleset követ­keztében elveszítette jobb kezét. Miután tanult szakmájában nem maradhatott, előbb árukísérő lett, majd altiszt a Haditermény Részvénytársaságnál. A családszerető, derűs ember azonban az évek múlásával összeroppant, meghasonlott – olyannyira, hogy 1922. február 23-án ön­kezével vetett véget életének.

Az édesanya, Káncz Rozália a Vas megyei parasztleány 1913-ban ment férjhez Pataky Istvánhoz. 1919-ig házfelügyelője volt a VIII. kerületi Örömvölgy (ma Diószegi Sámuel) utca 10/b. szá­mú háznak, majd – férje tragikus elvesztése után – előbb a csepe­li konzervgyárban, később a gumigyárban helyezkedett el segéd­mun­kás­ként. 1923-ban férjhez ment Karisztl József szabósegédhez. Az első házas­ságából három gyermek született: István, László és Margit, míg a másodikból Emília. István 1914. szeptember 21-én látta meg a napvilágot Bu­da­pesten.

Amikor az édesanya – első férje korai halála miatt – munká­ba állt, a két fiút (1922 szeptemberében) állami gondozásba adta. így került István és László (a Haditermény Részvénytársaság se­gítségével) a Kurucz Kálmán igazgatósága alatt működő Üllői úti József Fiúárvaházba. (István ekkor nyolc, László hatéves volt.) A jónevű intézetben – a kor szellemének megfelelően – kemény, katonás, vallásos és nacionalista nevelés folyt. István mindössze két esztendeig tudta elviselni ezt az életet, 1925 júniusában hazakéredzkedett. (Öccse polgári iskolai tanulmányainak befejezésé­ig maradt az intézetben.)

Nehéz lenne követni a család útját. Sokszor költözködtek, mert a szerény ke­re­set­ből olykor még lakbérre sem futotta. Meg­ismerkedtek a peremváros dohos, hideg, vizes és sötét bérháza­ival, s a gazdasági válság alatt a gyakori kilakoltatás megalázó tortúrájával.

Pataky István érzékeny lelkületűt alaposan megviselte édesap­ja drámai elvesztése. A Dugonics utcai elemi iskolába járt, ahol ki­tűnő tanulóként kezdte, de a családot ért csapás miatt előmenete­le meredek visszaesést mutatott. Az ötödik osztályt kétszer kel­lett járnia. A második nekirugaszkodás után azonban már magá­ra talált és az év­folyam legjobbjai között végzett.

Az új apa úgy bánt a Pataky-gyerekekkel, mintha a sajátjai let­tek volna. Varró­gépén éjt nappallá téve dolgozott, hogy előteremt­se a család mindennapi szükség­leteinek anyagi fedezetét. Ebbé­li munkájában bizton számíthatott felesége segítségére. A szülők szorgalmazták a gyermekek tanulását és egy jó szakma elsajátí­tását, mivel tudták: csak így állhatnak majd meg a saját lábukon. István az Elnök utcai polgári iskola négy osztályát már a kitűnők sorában járta végig. Igaz, érettebb volt társainál, hiszen 12 éves korában került a középiskolába, s önerejéből életkorát meghala­dó ismereteket szerzett.

Patakyéknál hagyománya volt a könyv tiszteletének. Minden­ki olvasott, az apa gyakran hangosan valamennyiüknek. Ez a lég­kör nyilván szerepet játszott abban, hogy István érdeklődése már korán az irodalom felé fordult, s az idők folyamán széles körű ol­vasottságra tett szert. Először, mint a legtöbb fiú, a kalandregé­nyeket „falta”, de csakhamar a magyar és a világirodalom klasszikus értékeinél kötött ki. A polgári iskolában elismerték mű­veltségét, tájékozottságát, olyannyira, hogy az ön­kép­zőkör veze­tésével bízták meg. Egyre behatóbban foglalkozott a szépiroda­lom mellett filozófiával, természettudományokkal. Olvasmánya­it nagy céltudatossággal válogatta össze.

1930-ban, amikor sikeresen befejezte a polgári iskolát, a pálya­választás nem könnyű gondjával kellett szembenéznie. A 16 éves fiú nyomdász szeretett volna lenni. Ez az elit szakma azonban ak­kor kevés tanoncot tudott képezni, a nyomdaipar szűk kapacitása és a gazdasági válság dekonjunkturális viszonyai miatt. Két évig várt reménykedve, de hiába. Ezt a hosszú időt nem töltötte tét­lenül, hanem kifutófiú volt több helyen, majd apja mellett meg­tanulta a szabómesterséget. (Nadrágokat varrtak vásáros keres­kedők számára.) Amikor ráébredt arra, hogy eredeti elképzelé­seit nem tudja valóra váltani, édesanyja nővérének vésnök fia se­gítségével Klett Edvin mester Klauzál utcai műhelyébe szegődött el stanca-vésnök inasnak. Az 1932-1933-ig tartó tanulóévek után megszerezte a segédlevelet.

Pataky ez idő alatt, többek között, a Nyár utcai tanonciskolá­ba járt. Társai fel­fi­gyel­tek az ambiciózus, értelmes fiatalember­re. Az egyik hittanórán vitába szállt a hit­ok­tatóval, aki nem vette rossznéven, ha a más véleményen levők is kifejtették állás­pontju­kat. Pataky István egy ilyen polémia során a materializmus-idea­lizmus kérdéseit feszegette oly meggyőző erővel és szakértelem­mel, hogy az osztályba járó baloldali ifjak „kivetették rá” hálóju­kat. 1933-ban hívták le a Nemesfémipari Munkások Szak­szerve­zete ifjúsági csoportjának Kazinczy utcai otthonába.

Ezek voltak Pataky első lépései a magyar munkásmozgalom felé. Ettől kezdve élete összeforrt a szakszervezeti ifjúság tevé­kenységével, s e nyomvonalon jutott el az illegális kommunis­ta párthoz.

A fiatalembernek megtetszett a nemesfémes tanoncok és a vele csaknem egykorú segédek élete. Politizáltak, vitatkoztak, sze­mináriumokat és kulturális rendezvényeket szerveztek. Patakyt azonnal pártfogásukba vették: szemináriumra küldték és felhív­ták a minden iránt érdeklődő „újonc” figyelmét az alapvető mar­xista művekre. Maga­tar­tását azonban nemcsak a nemesfémesek befolyásolták, hanem az otthoni légkör is. A családban uralko­dó politizáló, demokratikus szellem megkönnyítette szocialista (kom­munista) világnézetének formálódását.

Amikor 1935-ben mint vésnök-tanonc felszabadult, egy ideig mesterénél, Klett Edvinnél maradt, majd unokabátyja, Szilas Jó­zsef műhelyébe került. Itt nem sokáig dolgozott, mert hamar ki­derült, hogy új főnöke „elmulasztotta” társa­da­lom­biz­tosítási kö­telezettségét teljesíteni.

A Gömbös-féle totalitárius kísérlet, a magyar munkásmozga­lom szervezetei elleni sorozatos támadások akcióegységre, szer­vezettebb és erőteljesebb fellépésre kényszerítették mind a kom­munista, mind a szociáldemokrata munkásságot. Ez az offen­zív kiállás egyenes arányban nőtt a dolgozókra nehezedő nyo­más mértékével.

1934-1935-ben a nemesfémeseknél is nagy lebukások voltak. A biztatóan fejlődő ifjúsági csoport feloszlott. A tettre kész fiata­lokat szétküldték a különböző szak­szer­ve­zetekbe. Pataky István – pártmegbízatásként – 1934-ben a vasas ifik Magdolna utcai kö­zösségébe ment át. Az érvényes rendelkezések értelmében tanu­lók nem le­het­tek tagjai a szakszervezetnek. Ezért ezek a fiatalo­kat tömörítő szekciók hivatalosan nem voltak részei a munkás­ság érdekvédelmi szervezeteinek, de valójában azok égisze és felügyelete alatt működtek. A tapasztalatlan tanoncok mozgal­mi munkájának irá­nyí­tására a központ úgynevezett felnőtt meg­bízottakat jelölt ki. Amikor Pataky a vasasokhoz került, Benedek József állt az ifjak élén.

A Vas- és Fémmunkások Szövetsége viszonylag gazdag ifjú­sági könyvtárral ren­del­kezett. Ennek összetétele is alkalmasnak bizonyult arra, hogy olvasóit a baloldali irodalom felé orientálja. Nemcsak a Magyar­országon megjelent könyvtermés kép­vi­sel­tet­te itt magát, hanem sok olyan mű is, mely a Prager Verlagon ke­resztül jutott el a könyvtárba. Ezek jórészt a szovjet irodalom ak­kori alkotásai voltak, de Lenin egy-egy írása is közkézen forgott. E könyvtár helyiségében, a Magdolna utcai Vasas Székház alag­sorában (félig legálisan, félig illegálisan) gyűltek össze a fiatalok vitákra, szemi­náriu­mokra, előadásokra vagy szórakozni.

A csoport összetétele rendkívül heterogén volt. Akadtak közöt­tük érett­ségi­zettek, műveltebbek, de kevésbé olvasottak is. Sokan akkor ismerkedtek a marxizmus alapvető műveivel, tanításaival. A közösség életében résztvevők számára az össze­jövetelek igen vonzónak bizonyultak, hiszen itt más szellem uralkodott, mint az államilag támogatott szervezetekben. Mivel csak segéd lehe­tett szakszervezeti tag, a tanoncok könyvtári jegyet kaptak, s ez helyettesítette a tagsági igazolványt.

Pataky István, aki már a nemesfémeseknél komoly tapasztala­tokra tett szert, igen hamar beilleszkedett az új közösségbe. Alig egy év elteltével már a csoport vezető­ségének tagja lett. A fiata­lok megszerették, s ha nem is hivatalosan, de egyre inkább tény­leges vezetőjüknek tekintették. Figyelembe kell venni, hogy nem volt könnyű az akkori szakszervezeti életben megtalálni a leg­megfelelőbb hangnemet és stílust, hiszen különböző irányzatok egymás mellett élése érvényesült a mozgalomban. Jelen voltak a jobboldali és baloldali szociáldemokrata áramlatok, de „balos” kommunisták is és azok, akik 1936 után népfrontos szellemben igyekeztek befolyásolni a munkás­ifjúságot. E csoportok és irány­zatok természetesen rivalizáltak egymással, s a bizal­mat­lanság, sokszor a gyűlölet szellemét szították, ki-ki a másikat rágalmaz­va és tekint­ve a mozgalom ellenségének. A „balos” befolyás alatt állók közül többen Pataky Istvánt is opportunistának bélyegez­ték, mert a kommunista párt 1936-os politi­kájának megfelelően csoportjában a akcióegység létrehozására törekedett. Azt keres­te a fiatalok között, ami összekötötte őket, anélkül, hogy feladta volna kommunista meg­győződését. Az eltérő felfogásúak közöt­ti viták során józanul, elvszerűen igye­ke­zett a mérleg nyelve len­ni, s megóvni a közösséget az atomizálás veszélyeitől.

1942-ben Pataky lett a felnőtt megbízott. E minőségében nem volt teljes az egyetértés közte és az őt „előreléptető” Karácsony Sándor között, de a fiatal­ember a szükséges reálpolitikai érzék­kel, rugalmassággal kereste az együtt­működés modus vivendijét.

Pataky ott volt a csoport életének minden alapvető akciójánál: a különböző rendez­vényeken, a Gödre, Galyatetőre, Horányba vagy a Hűvösvölgybe szervezett kirándulásokon, szemináriu­mot vezetett, szemináriumra járt, előadásokat hallgatott és tar­tott, színdarabokat rendezett, s játszott is bennük. Színpadra vit­te Móra Ferenc Kalcinált szóda című elbeszélését, melyben a tanító szerepét alakította, a Floridorf című darabban pedig ő volt Weisel mérnök, akit az 1934-es bécsi eseményekben való részvétele mi­att a bíróság halálra ítélt… Irodalomszeretete és azon törekvése, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a költészet iránt, egész kul­turális munkásságát átha­totta: évente legalább három alkalom­mal tartott Petőfi-, Ady-, József Attila-estet vagy matinét. Mind­emellett sűrűn kárt ki a Pest környéki ifik közé szervezni, előadni.

A vasas ifik Pataky és mások vezetésével bekapcsolódtak a gyakorlati munkába is: röpcédulákat terjesztettek, „nyalókákat” nyomtak a falakra, ott voltak a Népszava előfizetőit növelő agitációkon. 1936-ban Pataky részt vett a Damjanich utcai német bi­rodalmi iskola előtti tüntetésen, ahol hangosan követelték a náci szellemű tanintézet működésének a megszüntetését. Szorgoskod­tak a Vörös Segély gyűjtési akcióiban, s más szervezkedésekben is. Csoportja több tagjával együtt jelen volt a Tompa utcai nyi­las rendezvény szétkergetésénél, de neki sikerült elmenekülnie.

1935-ben munkanélküli lett. Vésnökként nem tudott elhelyez­kedni a szakma krízise miatt, ezért átmenetileg egy szabóságba ment dolgozni. Közben egy oktatási év alatt megtanulta az esz­tergályos szakmát is. A szabóműhelyből (a rendelések hiánya mi­att) hamar elkerült, rövid időre a szerelvényeket gyártó Horváth és Herczeg céghez szegődött. 1939 szeptemberében végre sike­rült elhelyezkednie a Magyar Acél- és Fémárugyárban, esztergá­lyosként. Az üzemben magára vállalta a vasas ifik patro­nálását, miközben továbbra is részt vett a Magdolna utcai központ életé­ben. Elemé­ben volt, hiszen immár a nagyüzemi munkásság kö­zegében fejthette ki politikai tevé­kenységét.

Menyasszonya, majd felesége, Lajtai Katalin rábeszélésére 1941 márciusá­ban kilépett a Magyar Acél- és fémárugyár köteléké­ből és édesanyja össze­köttetéseit felhasználva ugyanebben a hó­napban a BSZKRT-hoz került. Úgy vélték – nem egészen alapta­lanul –, hogy e fővárosi közlekedési vállalat biztonságosabb eg­zisztenciát nyújt a családnak (fix fizetés, egyenruha, nyugdíj stb.), mint a tőkés konjunktúra-dekonjunktúra hatásának jobban kitett üzem. Hamarosan „füttyös” kalauz lett a Nagykörúton közleke­dő 6-os villamos vonalán. Új munkahelyén is hű maradt önmagá­hoz: fenntartva Magdolna utcai kapcsolatait a vasas ifikkel, belé­pett a Villamos és HÉV Alkalmazottak Szövetségébe. Szervezete nem sokáig bírta a kalauzok munkáját. Rossz egészségi állapota miatt betegállományba helyezték, majd teljes felépülése érdeké­ben, 1941 decemberében szanatóriumba küldték. Mivel gyógy­ulása elhúzódott, s betegállománya meghaladta a hat hónapot, a BSZKRT illetékesei elbocsátották. Mint később kiderült, a türel­mi idő lejártára való hivatkozás csak ürügy volt arra, hogy meg­szabaduljanak a baloldali kalauztól. Az 1941. május 17-én kelt végzés a Szolgálatai Szabályzat 72.§-ának 3. pontjára építve vol­taképpen politikai „megbízhatatlanság” okán visszafogadásra méltatlannak ítélte.

Családi élete sem alakult szerencsésen. 1941. február 5-én meg­házasodott, Lajtai Katalin vasgyári munkásnőt vette feleségül. Kapcsolatuk azonban nem bizonyult tartósnak, ami minden bi­zonnyal összefüggött Pataky betegségével is. 1942 februárjá­ban már visszaköltözött szülei Pongrácz utcai lakásába.

Magyar­országnak a második világháborúba való bekapcsoló­dása új helyzet elé állította a munkásmozgalmat. Fel kellett ráz­ni a közvéleményt, hogy a németekkel való együttműködés sú­lyos veszélyeire felhívják a figyelmet. így Pataky is részt vett hú­gával együtt 1941. október 6-án az OIB (Országos Ifjúsági Bizott­ság) által a Batthyány-emlékmécsesnél megrendezett emlékeze­tes háborúellenes demonstráción.

Miután Pataky István felépült hosszan tartó betegségéből, is­mét a munka­nél­kü­liség gondjával kellett szembenéznie. 1942 őszén azonban Karácsony Sándor segítsé­gével sikerült a csepeli Weiss Manfréd-féle gyárban elhelyezkednie vas­eszter­gályosként.

A csepeli nagyüzem fontos helyet foglalt el a magyarországi haditermelésben. 1943-ban jutott el a gyár teljesítményének a csú­csára. A háborús konjunktúra s a bevonultatások miatt komoly munkaerőgondokkal küszködtek. Az idom­szer­osztályon – aho­vá Pataky először került – sok volt a baloldali szociál­demokrata, a kommunistákkal rokonszenvező munkás. Néhányan az illegá­lis szervezethez, a Békepárthoz tartoztak vagy annak megbízásá­ból dolgoztak. Pataky illegális tevé­keny­sége nem sokáig marad­hatott titokban a horthysta hatóságok előtt. Egy 1943-as rendőri jelentés így szólt: „Pataki István idomszerüzemi munkás szoros kap­csolatot tart fenn Pécsi Polner Jánossal, aki a Gépgyár rossz szelleme! Pataky István az idomszerüzemben kommunista propagandát fejt ki.” A jelentésből megállapítható, hogy állandó meg­figyelés alatt állt, s a később bekövetkezett lebukása sem egy ötletszerű rendőri ak­ció következménye volt.

Rendkívüli energiával vetette bele magát a mozgalmi mun­kába. Ott volt a Magyar­országi Vas- és Fémmunkások Közpon­ti Szövetségének 1943. október 24-i XVIII. rendes és 40. éves jubi­leumi közgyűlésén, ahol a vasas ifik képviseletében fel is szólalt.

Az 1943-as ifjúsági ankét előkészítésére az SZDP-hez tarto­zó, de kommunista irányí­tás alatt álló Országos Ifjúsági Bizott­ság augusztus 20-ra munkás-paraszt-diák találkozót tervezett. A Magdolna utcai székház alagsorában a tennivalókkal összefüg­gő eligazítást Pataky tartotta. Egyre több illegális feladatot haj­tott végre. Rend­sze­re­sen részt vett azokon a titkos találkozókon, melyek Szigetmonostoron, egy gazdától bérelt telken, az úgyne­vezett telepen zajlottak le, s ahol a háborúellenes akciók részle­teit tárgyalták meg. Ezeken a megbeszéléseken Ságvári Endre is gyakran megjelent.

1944. március 19-én, Magyar­ország német megszállásának napján Pataky és vasas ifi társai – a vasárnapi hagyományoknak megfelelően – túrázni voltak, akkor éppen a Kevélyen. Itt értesül­tek az ország megszállásáról. Pataky a hír hallatára néhány társá­val együtt a Magdolna utcába sietett, hogy mielőbb magához ve­gye a könyvtári névjegyzéket, mely a tagokat regisztrálta. Arra törekedett, hogy a csoport tagjait továbbra is összetartsa, mert fel akarta készíteni őket a fegyveres ellenállásra. Ennek érdeké­ben a kirándulások a megszállást követően is folytatódtak. E kri­tikus napokban ugyanis Móró István és Kende István megbeszé­lést folytatott Patakyval, csoportjának a fegyveres harcba történő bevonásáról. Másik fontos feladatuk lett a katonasághoz, a mun­kaszolgálatra behívott társaik szökésének, illetve bújtatásának biztosítása, egy­részt hamis papírokkal való ellátásuk, másrészt megbízható rejtekhelyek fel­kuta­tása útján. Pataky vésnök szak­máját felhasználva gondoskodott a hamis bélyegzők elkészí­tésé­ről. A csoport soron kívül utasítást kapott Szendi Györgytől (Buba) fegy­verek szerzésére is.

Ebben az időben Pataky felső kapcsolata Pesti Barnabás volt, aki őt röp­cédulákkal, propagandaanyaggal és instrukciókkal látta el. Körülményei és szerte­ágazó mozgalmi munkája miatt a kapcso­lattartást hamarosan Margit húga vállalta, Pataky ugyanis – te­kintettel gyári beosztására – kizárólag este tudott volna megjelen­ni az illegális találkozókon, de abban az időben a kései „séták” már igen veszélyesek voltak. így húga továbbította a csepeliek­nek szánt anyagokat és utasításokat.

A Patakyék által vezetett akciógárdák egyik fontos célja volt a gyár kiürítésének megakadályozása. Ezt a feladatot – más cso­portokkal együttműködve – csak részben sikerült végrehajtani. A személyi kiürítéstől a nyilasok – a csepeliek elszánt ellenállása következtében – eltekintettek, de a gyárak gépeinek leszerelését, az esetek több­ségében Patakyék nem tudták meghiúsítani. A had­seregben szolgáló németellenes katonák­kal fegyverszerzés végett teremtett kapcsolatok ugyancsak mérsékelt eredményt hoztak.

Az ország megszállása után a Weiss Manfréd-gyárban jelentős változások követ­keztek be. A nagyüzem élére – a németek kíván­ságára – Markotay Vélsz Jenőt, az Állami Gépgyár korábbi vezér­igazga­tóját állították. 1944. május 17-én pedig meg­állapodás szü­letett Kurt Becher Ober­sturm­bann­führer és a Weiss-, a Chorin-, a Kornfeld- és a Mauthner-család között, melynek értelmében a gyár 25 évre az SS „kezelésébe” kerül. Az üzem neve is megválto­zott: Csepel Gépgyár lett. A vállalatnál nőtt a katonai terror, mert erőszakkal akarták biztosítani a haditermelés zavar­ta­lan­ságát. Mindez azonban már nem akadályozhatta meg az ellenálló mun­kásságot abban, hogy „homokot szórjanak a fogaskerekek közé”. Szaporodtak a rombolások, soroza­tosan törtek el a szerszámok, hibásodtak meg a gépek. Megjelentek a sztrájkra buzdító röpcé­dulák. 1944 nyarán sikerült felrobbantani a gyár egyik transz­formátorát, augusztusban pedig kigyulladt a magnéziumraktár.

Az ország megszállása után megkezdődött az angolszász repü­lők rendszeres bomba­támadása. Az első nagyszabású akció 1944. április 3-án érte a gyárat, ám a július 27-i támadás már kiheverhetetlennek bizonyult: 1300 nehézbomba hullott az üzemekre, mely­nek következtében azok nagy része megsemmisült. Ezért az idom­szerosztály Kőbányára került, a sörgyárak katakombáiba. Rövid ideig itt dolgozott Pataky István is: 12 órás munkaidő mellett, víz­ben, sárban, állva kellett a termelést folytatniuk. Pataky itt sem hagyta abba mozgalmi tevékenységét: szervezte az ifiket és a kő­bányai csoporthoz csatlakoztatta őket. Ide is eljutottak a kommu­nista párt röplapjai, melyeket Móró Istvánnal együtt továbbítot­tak rendeltetési helyükre. Patakyt és néhány társát 1944 augusz­tusában visszahelyezték Csepelre. Ekkor már vés­nök­ként, eredeti szakmájában dolgozhatott. Új beosztásában nagyobb mozgási le­hetőséghez jutott, így pártmegbízatásait az üzemen belül jobban el tudta látni. Ekkor lett az üzemi KISZ-csoport vezetője. Ezekben a hetekben a partizáncsoportok szervezése került előtérbe, s ebben a felelősségteljes, s egyáltalán nem veszélytelen munkában jelen­tős szerepet szántak Patakynak is. Megbízatása keretében kato­naszökevény, fegyverforgatáshoz értő férfiakat küldött a Prónay-különítmény Szent­király utcai bázisába Csohány főhadnagyhoz, akinek kapcsolatai voltak az ellenállási moz­galommal. Egy visszaemlékező szerint Pataky csoportjának az Erzsébet-híd felrob­bantásának megakadályozásában is közre kellett volna működnie. A sűrűsödő lebukások azonban meghiúsították ennek teljesítését.

A termelést bénító csepeli szabotázs-cselekmények, az ellen­állásra mozgósító szórólapok terjesztése, az üzem dolgozóinak erősödő háború- és Hitler-ellenes hangulata intenzív nyomozás­ra késztette a hatóságokat, mígnem a szálak Pataky Istvánhoz is elvezettek.

1944. november 22-én éjszaka otthon Pataky húgával együtt röpcédulákat haj­to­ga­tott, szortírozott, hogy azokat másnap el­juttathassa a gyári munkásokhoz. 23-án reggel – mielőtt mun­kába ment volna – illegális találkozója volt valakivel, akitől egy pisztolyt kellett átvennie. Húga tudott a randevúról, s a mindjob­ban leselkedő veszélyek miatt igyekezett lebeszélni erről a báty­ját. Azt ajánlotta neki, hogy menjen sürgősen illegalitásba, mie­lőtt őt is utoléri a letartóztatások hulláma. Pataky nem fogadta meg testvére tanácsát.

November 23-án, 6 óra 40 perckor lépett a gyár területére. A lebukás tanúja volt egyik közeli munkatársa, aki így írta le az eseményeket: „Reggel 9 óra körül detektívek jelentek meg a műhely­ben. Bementek Szentpéteri művezető szobájába, akitől nyilván Pataky felől érdeklődtek, mert rövid idő múltán odaléptek hozzá és felszólítot­ták: »Öltözzön, velünk jön!« Amíg a fiatalember a ruhájával bajlódott, Varga Albert kicserélte Pataky röpcédulákkal teli táskáját a sajátjával.”

A lebukás háttere egyelőre kideríthetetlen. Valószínűsíti az árulás tényét az a gyanús körülmény, hogy a detektívek, amikor munkaasztalához léptek, kinyitották a fiókokat és ott megtalál­ták azt a pisztolyt, amit aznap reggel vett át egy máig ismeretlen férfitól. Nem kutattak fegyver után, hanem határozott mozdulat­tal emel­ték azt ki a fiók mélyéből.

Mivel a gyár exponált hadiüzem volt, a szabotázsok miatt el­képzelhetően sok spicli épült be a munkások közé. Az sem tel­jesen kizárt, hogy az a rejtélyes ember, akitől Pataky a pisztolyt kapta, maga is a provokátorok közé tartozott.

A gépkocsi, melybe a letartóztatott fiatalembert tuszkolták, a család Vilmos császár (ma: Bajcsy-Zsilinszky) út 18. szám alatti lakása felé vette útját. Patakyt – kellő felügyelet mellett – a kocsi­ban hagyták, míg a nyomozók felmentek Patakyékhoz. Délelőtt 10 órától délután 3-ig tartott a házkutatás, melynek során filmekből ismert rendetlenséget csináltak. Csak édesanyja volt otthon, aki migrénje miatt éppen ágyban feküdt. Az egyik detektív mellé ült, s a házkutatás alatt töltött pisztolyt szegezett a homlokához, így zaklatta az ismerősökre, rokonokra és a barátokra vonatko­zó kérdések özönével. A lakásból magukkal vittek egy röpcédu­lákkal teli bőröndöt, s azt a katonaszökevényt, akit Patakyék búj­tattak. A „sikeres” rajtaütés után a lefogottakkal a Margit körúti fegyháznál kötöttek ki.

A mentőakció azonnal elkezdődött, 12 ezer pengőt gyűjtöttek össze, hogy ügy­védet fogadhassanak, fegyőröket, német tiszte­ket vesztegessenek meg, de mindhiába. Már nem tudták kisza­badítani. A mama ruhaneműt, élelmiszert tartalmazó csomagot vitt be, hogy találkozhasson lefogott fiával, azonban nem láthatta.

Pataky István a Margit körúton a nyilas Számonkérő Szék karmai közé került. Az embertelen kínvallatás sem tudott belő­le semmit kikényszeríteni. A fegyverszerzés forrásairól, a szerve­zés alatt álló akciógárdák felől faggatták – eredménytelenül. Ke­gyetlen vallatás és kínzás után a 101-es cellába vitték, ahol átme­netileg Almásy Pál alezredessel, a Bajcsy-Zsilinszky Endre vezette katonai szervezkedés részt­vevőjével, Kardos László rendőrfogal­mazóval, Gyurics Aladár rendőr­kapitánnyal és még néhány szö­kevény munkaszolgálatossal zárták össze.

Mivel Bu­da­pest körül egyre szorosabbá vált a szovjet erők gyűrűje, a nyilasok elhatározták, a foglyokat a még járható nyu­gati kapun át Sopronkőhidára szállítják, hogy ott zavartalanul lefolytathassák ellenük a bűnvádi eljárást. December 11-én fővá­rosi kék autóbuszon kezdődött a börtön kiürítése. A kommunis­ták partizán­akciót terveztek a lefogottak útközbeni kiszabadítá­sára, tervük azonban nem sikerült, mert a konvoj vezetői nem a megszokott és feltételezett útvonalat választották. Patakyt alapo­san megkínozták a nyilasok, de maradt annyi ereje, hogy a ke­gyetlen vallatások miatt szörnyen meggyötört Pesti Barnabást és Kreutz Róbertet istápolja.

A menet lassan haladt, részben a bombatámadások, részben a Nyugatra mene­külők és a deportálásra szánt tízezrek torló­dása következtében. Csaknem 24 órás utazás után jutottak el Sopronkőhidára.

A börtönben – még a konvoj megérkezése előtt – nagy átalakí­tásokat hajtottak végre. Egy külön elfalazott részben őrizték a po­litikai foglyokat, gondosan elzárva őket az úgynevezett köztör­vényesektől. A belső szolgálatot egyszerű sorkatonaság látta el a nyilasok és az SS felügyelete alatt.

Almásy Pál alezredes írnok lett Sopronkőhidán. Ebben a mi­nőségében ki tudta eszközölni, hogy Patakyt – akit már a Margit körúton megkedvelt – házimunkássá tegye. Ebédet osztott, küb­lit tisztított. Nem volt tehát elzárva környezetétől, ennél­fogva ta­lálkozhatott fogolytársaival, híreket hozhatott, vihetett. Ez nagy kedvez­mé­nynek számított, s ellentétben állt a szigorú börtönsza­bályokkal, melyek az ítélet­hozatal előtt levőket cellájukhoz kötöt­ték. Azok a politikai foglyok, akik szerencsésen túlélték a sopron­kőhidai pokoljárást, úgy emlékeznek vissza a fiatalemberre, mint jókedvű, a maga és az ország sorsát derűlátóan megítélő kommu­nistára. Rajk László sokat beszélgetett vele, s nagyra becsülte az ol­vasott, művelt „házimunkást”.

Még a bírósági tárgyalás előtt, 1944. december 19-én levelet írt Margit húgának, mely bizakodásáról tanúskodik: „Kedveseim! Va­lószínűleg a héten lesz az ügyemben a tárgyalás. Bizakodó vagyok, és re­mélem, hogy a háború után viszontlátjuk egymást. Egész nap el vagyok foglalva azzal, hogy házimunkát végzek…”

Almásy Pál 1944. december 21-én egy feljegyzést kapott a fő­foglártól, mely a másnapi tárgyalásra elővezetendő foglyok ne­vét tartalmazta. Pataky István a lista élén állt.

1944. december 22-én zajlott le a „tárgyalás” a fegyházzal szem­beni elemi iskola tantermében. A tárgyalásvezető Dominich And­rás hadbíró volt, Jánosi Ferenc és Szabó Ferenc századosok segédle­te mellett. Együtt kezelték Pataky István, Pesti Barnabás, Kreutz Róbert, Berecz (Braun) Bertalan és Szikra Sándorné (Lőrinczi Au­guszta) ügyét. A bírósági aktus, melyről nem maradt fenn írásos anyag, formális volt, mindössze fél órát vett igénybe. Pataky, a fe­jére olvasott vádakra röviden ennyit felelt: „Tudom, hogy jól csele­kedtem, mert meg akartam menteni Bu­da­pestet a nácik pusztításától”.

Az ügyészt kihozta sodrából a fiatalember magabiztossága és indulatosan reagált: „Pataky, maga kommunista és én megfogom ma­gától szabadítani a társadalmat”.

A vádlott semmit sem tagadott, vállalta a terhére rótt „bűncse­lekményeket”. Patakyt, Pestit és Kreutz Róbertét kötél általi ha­lálra ítélték. Bár nem kértek kegyelmet, hivatalból enyhítésre ter­jesztették fel a döntést. Ám még aznap este közölték velük a megfellebbezhetetlen határozatot: kegyelemből nem kötél, hanem go­lyó általi halál! (Csak Bajcsy-Zsilinszky Endre ítéletét nem változ­tatták meg: őt felakasztották.)

Amikor a tárgyalás után visszavitték cellájába Patakyt, oda­szólt Almásy Pálnak: halálra ítéltek. A „börtönírnok” este bement a fiatalemberhez elbúcsúzni. Pataky fegyelmezett és nyugodt volt. Markos György is összetalálkozott a cellájába igyekvő fogollyal, aki tájékoztatta őt az ítéletről. Markos vigasztalni próbálta: talán mó­dosítják az elhatározást. A halálba menőnek nem voltak illúziói.

1944. december 24-én Patakyékat a siralomházba vitték. A ki­végzés előtti hajnalon (utolsó kívánságként) Kreutz Róbert almát kért, Pesti Barnabásnak semmire sem volt szüksége, míg Pataky István ceruzát és papírt hozatott. Pirkadatkor – röviddel kivég­zése előtt – megírta búcsúlevelét:

„Kedveseim!

Teljesen nyugodt és megbékélt vagyok. Mindig mondtam, hogy nem leszek én öregebb 30 évesnél, de ti nem akartátok elhinni. Halálra ítéltek, utolsó gondolataim Ti voltatok. Margitkám! Tőled külön búcsút veszek, Húgom vagy, de egy kicsit mindig példaképem is voltál. Erős egyéniség vagy és ne törj meg most sem. Haladj megkezdett utadon, és össze­szorított fogakkal küzdj, verekedj életed céljáért, mert érdemes.

Most is ezt mondom, érdemes volt.

Anyám, ne sírj! Sok keserű órát okoztam Neked, de most bocsáss meg nekem, gondolj szeretett fiadra, aki rég vágyott a szeretetre. Tőletek kap­tam a legtöbbet. Köszönöm, hogy úgy szerettetek és féltettetek.

Emike, kis húgom, gondolj majd az életben arra, hogy volt egy bá­tyád, aki Téged nagyon szeretett, és aki meghalt egy eszméért, mert ér­demes volt érte meghalni.

Lacikám, igyekezz enyhíteni a többieknek azt a fájdalmat, amit a ha­lálommal okoztam.

Apám, öreg fiú! Tudom, hogy nagyon szerettél és fáj Neked, hogy el­megyek. Vigasztaljon az a tudat, hogy olyan családod van, akiért érde­mes élni és dolgozni. Tedd meg értük ezután is, és dolgozz érettük. Sze­ressétek egymást, mert az életnek tartalmat csak a szeretet ad.

Bocsássatok meg nekem, hogy bölcselkedem, de higgyétek el, úgy ér­zem, jól esik ezt nekem Veletek utoljára közölni, és azt érzem, hogy köz­tetek vagyok és beszélgetünk.

Mindenkitől búcsút veszek, hisz név szerint nem tudnék minden­kit felsorolni.

Drága Anyukám, Apám és Húgaim, forró szeretettel ölel bennete­ket Pista.”

Pataky e szomorú órákban két búcsúlevelet írt. Egyiket Geiszbühl plébános kapta kézhez továbbításra, a másikat fogoly­társának, Berecz Bertalannak adta át megőrzés és majdani „kézbe­sítés” végett. Amikor Berecz 1945 tavaszán kisza­ba­dult a koncent­rációs táborból, átadta a családnak Pataky búcsúlevelét. (A plébá­nos gondjaira bízott levélnek nyoma veszett.)

István még hozzátartozóinak szánt utolsó üzenetén dolgozott, amikor meg­lá­to­gat­ta őt a plébános. A halálraítélt meglepődött: „Én nem kértem papot”. A plébános közölte vele, csak hivatal­ból küldték. Együtt töltötték a kivégzés előtti órákat. Nem gyó­násról, áldozásról, utolsó kenetről esett szó közöttük, hanem fi­lozófiai, etikai kérdésekről.

A hungarista rezsim már a teljes összeomlás előtt állt az 1944-es esztendő végső napjaiban. Ez a sopronkőhidai fegyház beosz­tottjainak magatartásában is egyre világosabban érezhető volt. Sokan megszöktek őrhelyükről, mások sietve csoma­gol­tak. Ez­zel magyarázható, hogy amikor 1944. december 24-én a halálos ítéletek végre­hajtására sor került, nem tudtak egy kivégzőosztag összeállításához elegendő embert kivezényelni. Az utcáról tobo­roztak néhány nyilast, akik fejenként 50 pengőért haj­lan­dók vol­tak vállalni a dicstelen feladatot.

Sallai Jenő, akinek hamis papírokkal sikerült magát politikai fo­golyból köztörvényessé „átminősíteni”, a gépházban dolgozott, így viszonylag szabadon mozoghatott a fegyház területén. Éppen az udvaron tartózkodott, amikor meg­jelentek a siralomház fog­lyai. Tőle tudjuk az utolsó percek történetét.

1944. december 24-én híre ment a börtönben, hogy kivégzések lesznek. Sopronkőhidán azelőtt csak köztörvényes bűnözőket tar­tottak fogva, ezért itt ilyen eseményekre nem került sor. 24-én reg­gel 8 órakor – 4-4 katona által kísérve – egyenként vezették elő a halálraítélteket. Sallai látta őket: emelt fővel álltak a puskacsövek elé, s szemüket sem engedték bekötni.

Sallai Jenő apósa, Szabó Lajos, aki fogházőr volt a fegyintézet­ben, a sopron­kőhidai temetőben hántolta el a fiatalembereket, de veje kívánságára meg­jelölte a sírokat. így a felszabadulás után Sal­lai átadta Rajk Lászlónak a temető rajzát, amelyen pontosan fel­tüntette a sírok helyét.

Szárazon és lakonikusan szól a 48. sz. törzsszázad napiparan­csa: „Hűtlenség miatt Pesti Barnabás, Pataky István polgári egyéneket, valamint Kreutz Róbert munkaszolgálatost a hadbíróság halálra ítélte. Az ítélet nevezetteken 1944. december 24-én végrehajtva.”

VITA
Különvélemény a scarroni tudósításokról

I. Néhány általános megjegyzés

Az Irodalomtörténeti Közlemények 1967. évi 3. számában cikkem je­lent meg Mikszáth Kálmán Nyíregyházán címmel, melyben kritika tárgyává tettem az írónak úgynevezett scarroni karcolatait. Ezek az írások a Nyírség fővárosában folyó – ország-világot megmoz­gató – tiszaeszlári vérvád-perről adtak rendszeres tájékoztatást a Pesti Hírlap olvasóinak.

Rövid publikációmban nyomatékosan hangsúlyoztam, hogy nem célom revízió alá venni a haladó irodalomtörténetnek Mikszáthról adott értékelését s nincs szándékomban egész zsurna­lisztikái tevékenységét mérlegre tenni. Csak a nyíregyházi tu­dósításokat kívántam értékelni egyrészt, mert úgy éreztem: az irodalomtörténészek ezzel eddigelé igen nagyvonalúan foglal­koztak, másrészt mert véleményem merőben eltért a korábbi álláspontoktól.

Így summáztam a kérdésről alkotott különböző nézeteket:

„Rubinyi Mózes azt írja, hogy Mikszáth 10 évig volt a Pesti Hírlap ünnepelt munkatársa, s ez idő alatt tanúságát adta pompás újságírói készségének. Mikszáth Kálmánné vissza­emlékezéseiben utal arra, mi­szerint a karcolatok igen népszerűek voltak a lap olvasóközönsége köré­ben. A Magyar Irodalmi Lexikon szerint »politikai karcolatai éles szem­ről tanúskodnak« és »pályájának fősodrát. […] a Scarron álnévvel jegy­zett politikai karcolatok […] jelentették«. A magyar irodalom története ez irányú tevékenységét így kommentálja: mérsékelten szabadelvű írásai megnövelték tekintélyét. Megjegyezzük, hogy hasonló szellemben nyi­latkozik Király István is jeles Mikszáth életrajzában. Sós Endre kifejti, hogy Mikszáth cikkeiben leleplezi az elavult, korrumpált nemesi megyék rejtelmeit, a züllött dzsentri üzelmeit, a reakciós főpapok mesterkedése­it. Schöpflin Aladár szerint a karcolatokat kezdetben áthatotta az ellen­zéki hang, de később a »generálissal« szembeni lojalitás. Az Új Magyar Lexikon megállapítja: ezek az írások leleplezik a közélet visszásságait és az elburjánzó bürokratizmust.”

A magam nevében az alábbiak szerint zártam e fenti összefoglalást:

„Az irodalomtörténet tehát eléggé elnagyoltan, egyoldalúan és semmiképpen nem a kellő konkrétsággal vizsgálja Mikszáth karcolatait. S ha a pozitív értékelés, bizonyos fenntartásokkal meg is illeti a parlamenti tudósításokat – a nyíregyházi karcolatok más el­bírálást igényelnek.” (Kiemelés tőlem. H. S.)

Cikkem további részében Scarrontól kölcsönzött idézetekkel kiegészítettem a sort, szerény különvéleményemmel. Azt állítot­tam, hogy az író hatása alá került az országban és a tárgyalóte­remben uralkodó antiszemita hangulatnak, s az eseményeket nem a progresszivitás, valamint humanitás szemszögéből ítélte meg. Ezt a maga­tartást ekképp értékeltem:

„Csak csodálkozni lehet azon, hogy mindvégig meg tudta őriz­ni gunyoros, szenvtelen hangját, akkor, amikor az ország – pro és kontra – lázban égett, amikor a józan és becsületes tényezők már az ügy kirobbanásakor világosan látták a háttérben meghú­zódó társadalompolitikai rúgókat. Scarron azonban bámulatos hidegvérrel megvárja az ítéletet, s csak akkor hajlandó egyértel­műen állást foglalni a tárgyalt kérdésben. Ennélfogva nem ő, ha­nem Eötvös Károly játszotta ekkor azt a szerepet, melyet a Dreyfus-perben Emil Zola vállalt magára. Ez a passzivitás semmikép­pen nem írható a nagy író javára.”

Kétségtelen, Mikszáthnak nyíregyházi megnyilatkozásait ne­gatívan értékeltem s már most elöljáróban be kell vallanom: nem érzem szükségét annak, hogy állás­pontomat revideáljam. Tudom, nem hálás feladat egy halhatatlanul népszerű író tévelygéseit poentírozni, de a reális ábrázolásmód, a szókimondás egyik alapve­tő követelménye a tudományos objektivitásnak.

Írásomra először Mikszáth Kálmán Összes Művei (MKÖM) 66. kötetének jegyzeteiben reflektált Rejtő István. Véleménye szerint „megalapozatlan és tárgy­szerűtlen” a Mikszáthról adott értéke­lésem s kilátásba helyezte, hogy nézeteimmel kapcsolatos észre­vételeit más alkalommal fogja részletesen kifejteni. Nos, az Iroda­lomtörténet 1972. évi 1. számának Mikszáth Kálmán és a tiszaeszlári vérvád-per című tanulmányában valóban kifejtette gondolatait az általa „inkriminált” cikkemről. Bizonyos módosításokkal és ki­egészítésekkel lényegében a Mikszáth-kötet jegyzeteiben található anyagot juttatta el a folyóirat szerkesztőségébe. (Ez a körülmény megkímél attól, hogy külön-külön foglalkozzam a két írással.) Eb­ben a fejtegetésben fenntartja azon nézetét, miszerint történetietlenül, az ese­mé­nyek­ből kiragadva vizsgáltam a kérdést s megállapí­totta: értékítéletem igazságtalan, mert nem felel meg a tényeknek.

Publikált felfogásom hatását nem tekintem eredménytelen­nek, mert – jóllehet Rejtő szemben áll koncepciómmal – írásában több helyütt kénytelen jelezni a scarroni tudósításoknak bizonyos negatívumait, igaz anélkül, hogy eljutott volna a helyes konzek­venciák levonásáig. Ez az árnyaltabb elemzésre történt felemás kísérlet kétség­telenül bizonyos haladást jelent a korábbi, diffe­renciálatlan értékelésekkel szemben. Rejtő első „vádpontja” sze­rint tehát a témát nem összefüggésében, hanem az ese­mé­nyek­től elszakítva vizsgálom. Nem tudok egyetérteni ezzel a vélemény­nyel. Cikkem rövid terjedelme természetesen nem tette lehetővé, hogy mondanivalómat az össze­függések bonyolult rendszerébe ágyazzam, de úgy érzem, gondolataim kifejtéséhez és megérteté­séhez elégségesek a szélesebb összefüggésekre történő utalások. Ha csak a tiszaeszlári epizódot veszem alapul – miként azt Rejtő állítja – nem juthatok az alábbi konklúziókra:

„Joggal várták volna a haladás hívei, hogy Mikszáth Kálmán, akinek egész eddigi életművét – ha nem is mindig következete­sen –, de mégis a maradiság elleni harc inspirálta, bátran álljon ki a progresszió mellett, mely ezúttal is egybeesett az embe­rség­gel. A humanista író nyíregyházi magatartását rendhagyónak kell tekintenünk.”

Nemcsak a tiszaeszlári eseményekhez, hanem az egész zsidókérdéshez való viszonyát vettem figyelembe, amikor megállapítottam:

„Nem volt antiszemita. Abból indult ki, hogy a zsidók között vannak becsü­letesek éppúgy, mint becstelenek.”

Mikszáthnak nem csupán a per előtti magatartását, hanem későbbi meg­nyilat­kozásait is áttanulmányoztam ahhoz, hogy kijelentsem:

„Más tollat vett kézbe az író 1897-ben, amikor az Országos Hír­lap hasábjain a Dreyfus-perről, vagy a bukaresti antiszemita hecc­kampányról írt.”

És itt azonnal felmerülnek bizonyos metodikai kérdések. Egy alapjában véve pozitív életmű arra kötelezi-e a kritikust, hogy a kétségtelenül fellelhető negatív moz­za­natokat negligálja, meg nem történtté tegye, megszépítse, vagy agyonmagyarázza? Úgy vélem, a pozitív mikszáthi összképet nem lehet – tértől, időtől el­vonatkoztatva – rávetíteni annak minden részletére. Megítélésem szerint Rejtő egy elfogult szülő szubjektivizmusával és a dialek­tika félreértésével nyúlt tollához, amikor a Scarron-apológiához fogott. A „nagy palócot” alkotásainak összessége, emberi maga­tartá­sának egésze és nem tévedései elhallgatása vagy befogadá­sa teszik örökértékűvé. Csak az írónak és az irodalomtörténet hi­telének ártunk, ha elemzésünk tárgyát, alanyát retusáljuk, meg­fosztjuk életszerűségétől és valódiságától. Mikszáth Kálmán éle­te, mű­vészete sem volt töretlen, „egyvégből való”, nem volt ál­landóan felfelé ívelő folyamat s a biográfusok egyik feladata nyo­mon kísérni nemcsak a sikereket, eredményeket, de a töréseket, hullámzásokat is, kutatva, elemezve azok okát, hátterét, hatását.

Szilárd meggyőződésem, hogy az általam bírált epizódok – és most ismét cikkemből idézek:

„… halvány szeplői csupán a halhatatlan alkotások termékeny sorozatának, de az irodalomtörténeti igazság parancsolóan köve­teli feltárásukat, mert a gazdag és pozitív írói munkásság, illetve e kisebb tévelygések együttesen adják azt, amit mikszáthi életmű­ként tart számon az utókor.”

Jelen írásomnak csak margójára jegyzem fel: nincs olyan kri­tikai norma, mely tiltaná egy-egy szakasz elemzését – feltéve, ha az szem előtt tartja az út egészét. Az összefüggések köre „partta­lan”, nem ismerünk olyan totali­tásokat, melyek ne részei lenné­nek csupán nagyobb totalitásoknak. Valahol mégis meg kell von­ni az oksági kapcsolatok határait, s ezeket – véleményem szerint – mindig a cikk (amennyiben írásról van szó) konkrét mondani­valója, az elemzés célja és érthetősége szabja meg. A nyíregyhá­zi tudósításoknak éppen az adja viszonylagos önállóságát, hogy szelleme eltér az egész életmű szellemétől, s minél szélesebb össze­függések nézőpontjából vizsgálom a scarroni magatartást, an­nál szembe­szökőbb annak rendhagyó volta.

Sajnálatos, hogy Rejtőnek nem adatott lehetőség általa megbí­rált dolgozatom tüzetesebb áttanulmányozására, mert különben nem íq’a le az alábbi mondatokat:

„Már a cikk megjelenésekor sommásnak, differenciálatlannak tartottam Hegedűs megközelítését. Úgy tűnt, hogy e rövid köz­leményben egyszerre próbál ítéletet mondani A t. Házból jellegű politikai karcolatokról és Mikszáth Kálmánnak a nyíregyházi tár­gyalásról küldött riportjairól.”

A t. Házból cím alatt összefoglalt írásokat természetesen átta­nul­má­nyoz­tam, de nem tettem kritika tárgyává, miután azok szá­momra semmi olyat nem tartalmaztak, melyet kifogásolnom le­hetett volna. Ellenkezőleg: józan és haladó nézőpontból reagál­tak a zsidógyűlölők manipulációira, s ez tette élessé a kontrasz­tot e cikksorozat és a nyíregyházi tudósítások között. Bírálóm fi­gyelmét nyilván elkerülte azon megállapításom – és most ismét­lésekbe fogok bocsátkozni –, hogy az irodalom­történet eléggé el­nagyoltan, egyoldalúan és semmiképpen nem a kellő konkrétság­gal vizsgálja Mikszáth karcolatait. Vagyis a „sommás és differen­ciálatlan” kezelés vádja azokat illeti meg, akik egy kalap alá ve­szik A t. Házból riportjait és a scarroni jelentéseket. Amint ezt bi­zonyítani fogom – némi különbséggel –, ezek közé tartozik maga Rejtő István is. Én különválasztani igyekeztem azokat, elsősorban az árnyaltabb osztályozás érdekében:

„S ha a pozitív értékelés bizonyos fenntartásokkal meg is ille­ti a parlamenti tudósításokat – a nyíregyházi karcolatok más el­bírálást igényelnek.”

Rejtő István esetében – gyanítom – nemcsak felületességről van szó. Sokkal inkább arról, hogy egy Mikszáthot idealizáló koncep­cióból – ha úgy tetszik: prekoncepcióból kiindulva eleve elítél minden olyan állásfoglalást, mely nem illeszthető bele az általa el­fogadott retusált Mikszáth-portréba. A valóság bonyo­lul­tabb en­nél a látásmódnál; lehetséges, hogy vitapartnerem nem vette ész­re, miszerint az irodalomtörténet túljutott már azon, hogy tárgyá­nak jelenségeit vagy fehérnek, vagy feketének ábrázolja?

II. Mikszáth Kálmán és a tiszaeszlári vérvád

Át kell térnem Rejtő második „vádpontjára”, mondanivalóm érdemi részére, neveze­tesen arra, miként kell értékelnünk a tiszaeszlári perről szóló scarroni publicisztikát.

Itt lényegesen könnyebb dolgom lesz, mert felfogásom igazo­lására Mikszáthnak – kritikusom által gondosan elkerült – idevo­natkozó sorait fogom megidézni.

Amikor az antiszemita Istóczy, Ónody és Adamovics eszlári plé­bános tendenciózusan napvilágra hozta Solymosi Eszter rejtélyes eltűnését, Mikszáth Kálmán a maga sajátos iróniájával egyértel­műen szembeszállt az izraelitákat kompromittáló középkorba illő gyanúsításokkal:

„A tiszaeszlári kislány története ma közbeszéd tárgya volt a folyosókon, holnap beszélni fognak róla a lapok […] Elkezdő­dik a zsidóhecc…”

Mikszáth tehát már az ügy kirobbanása pillanatában világo­san látta, hogy a hivatásos antiszemita tábor hecckampányra ké­szül s ő ebben a nagy vitában – mely a parlamentben belül és kí­vül folyt – félreérthetetlenül a vérvádat elítélők oldalán állt. A tö­rés akkor következett be, amikor – mint a Pesti Hírlap tudósító­ja – mindennapos vendége lett a nyíregyházi bírósági aktusnak.

Mi okozhatta ezt a változást? Több oka van ennek.

Károsan befolyásolta az író magatartását, szemléletét az an­tiszemiták által mes­ter­ségesen felkorbácsolt országos pogrom­hangulat, ezzel szoros összefüggésben a tárgyalóterem elfogult, rosszindulatú, vad szenvedélyektől túlfűtött atmoszférája. (A tár­gyalásra – nem véletlenül – a város és környékének antiszemi­ta beállítottságú, jórészt dzsentri elemei kaptak jegyet. Ezeknek nagy része fanatikusan hitt a vér­vád­ban, nem kételkedett a „sakterek” bűnösségében s várta, sőt követelte a legsúlyosabb elma­rasztaló ítéletet.)

Mikszáth magatartása ellentmondásos: nem hisz a vérvádban, de kezdetben még nincs meggyőződve a vádlottak ártatlanságá­ról sem. Lehetséges, hogy önmagát is karikírozta, amikor leírta egyik ismerősével folytatott eszmecseréjét:

„Egy barátom így szólt hozzám tegnap a tárgyalás előtt:

– Lássa uram, én teljesen meg vagyok győződve róla, hogy ezek a sakterek nem ölték meg azt a leányt. Kész volnék némely­kor megesküdni.

– Nem vettem eddig észre.

– Nem is vehette, mert lássa uram mindannak dacára, hogy pro és kontra tények között latolgatva kigyógyulni látszom magam előtt is, mihelyt a tárgyalási terembe lépek, vége mindennek.”

Valójában Scarron nem akart nyíltan szembefordulni a közhan­gulattal. Bizonyára féltette népszerűségét, kételyei voltak jobbra is, balra is. Egy beszélgetés, mely közte és Eötvös Károly (a véde­lem fő erőssége) között zajlott le, ezt látszik alátámasztani. A téma természetesen a per volt. Eötvös kiállt a zsidók ártatlansága mel­lett, ezzel kivívta magának a haladó világ tiszteletét, de kiváltot­ta a reakció szenvedélyes haragját. Scarron az ügyvéd magatar­tására így reagált:

„Kár volt ebbe a komédiába belemenned. Ha az egész magyar nemzet haragszik a zsidókra, haragudjunk mi is. Úgy dukál…”

A Baryék (vizsgálóbíró) által kikészített tanúk terhelő vallo­másai ugyancsak megzavarhatták az író tisztánlátását. Jóhisze­mű volt s nem tudta elképzelni, hogy akadjanak olyanok, akik puszta gyűlölködésből, vagy a megfélemlítés súlya alatt ártatlan emberek életére törjenek. A vádlottak elhanyagolt külseje s kul­túrálatlan magatartása nem ébresztette fel benne a szánalom és rokonszenv érzését a „sakterek” iránt. Elvadult haramiákat látott a perbefogottakban, akik talán mégis képesek voltak elkövetni a fejükre olvasott bűnöket.

Megbízójának, a Pesti Hírlapnak akkori iránya sem kedvezett az esetleges filoszemita törekvéseknek, hiszen – erre Rejtő is utal – az újság vezércikkei „… sokkal több előítélettel (kiemelés tőlem. H. S.) latolgatták a vádlottak helyzetét, sokkal inkább hangot adtak az antiszemita álláspontnak, mint ahogy a hely­színen, az ellenté­tes vélemények és meggyőződések között tartózkodó Mikszáth.”

És itt időzzünk el egy percre. Voltak tehát Scarronnak előítéle­tei? Rejtő István ugyanis cikkében arról akar meggyőzni bennün­ket, hogy „Mikszáth ki tudta vonni magát az alól a szellemi terror alól, amellyel a vérvád hirdetők övezték mind­azokat, akik hangot adtak fenntartásaiknak. […] Hogy e hatástól függetleníteni tud­ta magát Mikszáth, […] egyértelműen (kiemelés tőlem. H. S.) tanús­kodnak a perről írott beszámolói.”

Túlságosan kategorikus kijelentések ezek! Ellentmondanak nemcsak a tényeknek, de még Rejtő tanulmányában itt-ott elszór­tan megtalálható beismeréseinek is. Bírálóm következetlenségei abból származnak, hogy nem tud mit kezdeni Scarron követke­zetlenségeivel. Tanúi vagyunk egy belső konfliktusnak, mely a kritikus igazságérzete és a Mikszáthot idealizáló törekvése között zajlik le. Az egyértelműség túl­hang­súlyozása mellett kénytelen cik­kében több helyütt bevallani, hogy a nyíregyházi tudósító hatá­sa alá került a tárgyalóterem hangulatának. Mikszáth ingadozá­sait azon­ban bagatellizálni igyekszik, olyan jelenségeknek tekin­ti azokat, melyek „nem módosítják, csupán árnyalják” a scarroni magatartást. Sokkal többről van itt szó!

Összegezve a különböző forrású tényezőket, állítom: Mikszáth Kálmán – jobb meggyőződése ellenére – súlyos engedményeket tett az antiszemita pszichózisnak. Határozatlan fellépését csak magyarázza, de nem teszi elfogadhatóvá az a körülmény, hogy korában elementáris erővel tört felszínre a zsidógyűlölet. Ellen­kezőleg: el kell marasztalnunk, mert nem tudott egyértelműen felülemelkedni azon, ennélfogva képtelennek bizonyult a közvé­lemény helyes befolyásolására, orientálására. (Rejtőnek sem vol­na szabad megfeledkezni arról, hogy e kérdés tárgyalásánál óha­tatlanul felvetődik a közéleti ember nagy felelőssége.)

Cikkemben kifogásoltam a tudósító írásmódját:

„Már maga a műfaj kiválasztása is vita tárgyát képezheti: Lehet-e egy ilyen tragikus eseménysorozatról humorizáló karcolatot írni? Véleményünk szerint a csipkelődő mikszáthi hang ez eset­ben stílszerűtlen volt.”

Akkori megállapításomat teljes mértékben fenntartom. Csak a kívülállás, az ártatlanul meghurcoltakkal szembeni rokonszenv és együttérzés hiánya alapján lehe­tett az ironizálás eszközéhez folyamodni. Megfigyelhető, hogy Scarron gunyoros­ságának cél­pontjait nem a vádlók és annak tanúi, hanem a „sakterek” és azok védői képezték. Ez is kétséget ébreszt bennem Scarron tárgyila­gosságát illetően.

Ezek után feltétlenül foglalkoznom kell a mikszáthi „objekti­vitás” kérdésével. Ez itt – nézetem szerint – fontos elvi probléma. Rejtő István így ír erről cikke utolsó mondatában, miután Mik­száth szerepét Emilé Zolának a Dreyfus-perben betöltött szere­pével vetette össze:

„Ennek ellenére értékelnünk kell Mikszáth becsületességét, józanságát, tárgyilagosságra való törekvését (kiemelés tőlem. H. S.) és mindenekfelett álló humanizmusát is.”

A tárgyilagosságot nem lehet absztrahálni, miként azt Rejtő te­szi. Adva van egy koncepciós per, melyben ártatlan emberek hurcoltatnak meg, szörnyű gyilkossággal vádoltatnak s fejüket köve­telik. Mi lehet a vérvádat egyértelműen elutasító objektív ember magatartása ilyen helyzetben? A kivárás? Nem! A fenntartások nélküli kiállás az ártatlanok mellett – vállalva ennek összes nega­tív következményeit, miként ezt Eötvös Károly s rajta kívül még igen sokan tették. Ezt követelte volna a becsületes és humanista magatartás. Más kérdés, hogy mit kívánt meg a „józanság”, mely­nek rejtői értelmét fel nem foghatom, hacsak itt nem egy semle­ges álláspont helyesléséről van szó. Ha igen, Rejtő pontosan abba a hibába esett, aminek áldozata maga Scarron is. Ezt a „józansá­got” már a per kezdetén sem tartom elfogadhatónak, nem kilenc­ven évvel később! Ha pedig „józanság” alatt azt érti, hogy a tu­dósító immúnis maradt az antiszemita agitációval szemben, ak­kor nemcsak a tényekkel, de – amint ezt már említettem – önma­gával is ellentmondásba kerül Rejtő, aki elismeri, hogy Scarronra hatott a tárgyalóterem hangulata.

Cikkemben kifogás tárgyává tettem az író „semleges” pozí­cióját is:

„Mikszáth valahogy kívülről, a neutrális vagy »tárgyilagos« faktor helyzetéből szemléli mindazt, ami akkor Nyíregyházán történt. Igaz, nem azonosítja magát az antiszemitákkal, de az ár­tatlanul meghurcoltak mellett sem áll ki. […] Amíg Eötvös Ká­roly mindvégig meggyőződéssel vallotta a gyanúsítottak ártat­lanságát, Mikszáth előtt a kérdés hosszú ideig nyitva maradt s csak akkor »mentette« fel a perbefogottakat, amikor a tárgyalás során a vád képtelenségei, ellentmondásai nyilván­valókká váltak. […] Minden »közönséges« per esetében osztani lehet ezt a véle­ményt, de éppen nem ebben a nyilvánvalóan koncepciós ügyben. […] Mikszáth óvatoskodó karcolatai egy »el nem kötelezett« pub­licista írásai voltak. […] Az igazság pedig ez esetben nem valahol a középen volt, hanem az intrika áldozatainak oldalán.”

Amikor Scarron megérkezett Nyíregyházára, hogy megkezd­je tudósítói tevékenységét, éles szemmel azonnal felmérte a hangulatot:

„Mert itt minden embernek meggyőződése van. Az egyiknek az a meg­győ­ző­dése, hogy Scharfék teljesen ártatlanok, a másik­nak az, hogy határozottan bűnösök. A kétely ki van zárva ott is, itt is. Itt mindenki bizonyosan tudja, amit tud.”

És mi Scarron véleménye?

„Akinek egy még be nem végzett bűnügyben meggyőződése van – az nem tarthat igényt az elfogulatlan ember elnevezésére. Egy ilyen ügyben tisztességes ember előtt az adatok határoznak.” (Kiemelés tőlem. H. S.)

Egyesek bizonyára kötözködéssel fognak vádolni, de mégis fel­teszem a kérdést: a nyíregyházi tárgyalóteremben „bűnügyről”, vagy koncepciós perről volt szó? Lehe­tett-e ez kétséges olyan em­berek számára, akik eleve nem hittek a vérvádban? Scarronnak más a véleménye. Szerinte nem azoknak volt igazuk, akik egyol­dalúan egyik vagy másik táborhoz csatlakoztak, hanem azoknak, akik a pártatlanság talaján állva szemlélték és kommentálták az eseményeket. Ilyen nézet legalábbis különös akkor, amikor ez a per lezárta után, vagyis akkor hangzott el, amikor már kiderült, hogy melyik tábornak volt igaza.

Mikszáth beszámolt arról, hogy Bu­da­pestre történt visszaér­kezésekor mindkét pólus hívei rátámadtak. így szóltak hozzá a filoszemiták:

„Nem tételeztük volna fel. […] Oh, milyen cikkek! Nincs azok­ban semmi, csak a nagy antiszemitizmus…”

Egy keresztény ismerőse imigyen förmedt rá:

„Hát már te is Brutus? Te is átcsaptál a zsidókhoz?”

Az író e támadásokból az alábbi furcsa következtetést vonta le:

„Most már biztos vagyok benne, hogy mindig az igazat írtam.”

Kérdem én: vajon nem az igazat írja le, ha kimutatja a vérvád tarthatatlanságát, a Bary-Onody-Istóczy trió manipulációit, a ta­núvallomások és Móric magatartásának ellent­mondásait, a tár­gyalóterem elfogultságát? Eötvös Károlytól, valamint Szabolcsi Miksától bőven kaphatott volna adatokat az egyetlen igazság alá­támasztására. Nem a per „tárgyilagos” követését és regisztrálá­sát, hanem az anti­szemita ármánykodás szenvedélyes leleplezé­sét vállalja, ha valóban mentes minden elfogultságtól.

Rejtő nem lát különbséget Mikszáthnak a per előtt és a tárgya­lás során megjelent tudósításai között:

„Az 1882 májusa után írott parlamenti karcolataiban is mél­tatlannak tartotta az ott hangoztatott durva antiszemita támadá­sokat, az irónia és a gúny, vagy a szóra sem érdemesítés állás­pontjára helyezkedett. A tiszaeszlári perről közzétett írásait is ez a szemlélet hatotta át.”

Differenciálatlan kezelése ez az anyagnak. A tények mindebből az idézetnek csak első felét támasztják alá. A t. Házból és a scarroni riportok ilyen sommás el­bí­rálása arra vall, hogy kritikusom erő­sen méltányolja az antiszemiták határozott ma­ga­tartásával szem­ben a Pesti Hírlap kommentátorának bizony­talan­ko­dá­sait; erény­nek minősíti azt, amit gyengeségnek kellene tartani.

Rejtő István védelmébe veszi Mikszáthnak felettébb vitatha­tó magatartását:

„A tiszaeszlári perről napról-napra közzétett híreket és beszá­molókat végig­olvasva a mai olvasóban is felmerülhet a kérdés: mindig az igazat írta-e Mikszáth? A kérdést azonban így nem le­het feltenni. Mint ahogy nem létezik tértől és időtől elvonatkoz­tatott abszolút helyzet, úgy ilyen esetekben sincs és nem is lehet abszolút igazság.”

Mire való ez a filozofálgatás? Csak arra, hogy megkerülje a vá­laszt. Ezt követően olyan érveket sorakoztat fel, melyeknek nem sok közük van a kérdésfeltevéshez: hivatkozik az országos han­gulatra, majd egy meredek ugrással arra utal, hogy a tudósító „… egész habitusa, egyéniségének alapvonása a faji elkülönülés elle­ni tiltakozásra késztették.”

Ez az állítás semmivel sem igazolható. Mikor tiltakozott Scarron a tárgyaló­teremből az egész szégyenteljes procedúra el­len? Ennek bizonyításával Rejtő adós maradt. Scarron az elfo­gult antiszemitákkal együtt azokat is leinti, akik a „még be nem végzett bűnügy” során a „sakterek” ártatlanságát hangoztatták. „Majd az adatok döntenek” – ebből állt Mikszáth tárgyilagossága. Ez lenne az író tiltakozása? A felszínre kerülő adatoktól tette füg­gővé ítéletét az egész kérdéskomplexummal kap­cso­lat­ban. Ebben a felfogásban potenciálisan benne foglaltatik éppúgy a vádlottak bűnösségének, mint ártatlanságának feltételezése. Lehet-e objek­tivitásnak nevezni egy destruktív középkori babonával szembe­ni ilyenfajta várakozási álláspontot? Miféle adatokra van szükség ahhoz, hogy a vérvád tarthatatlansága bebizonyosodjék?

Ám Scarron sokat hangoztatott objektivitásához kétségek fér­nek, mihelyt az vizsgáljuk, miként festette le olvasói előtt a vád­lottakat és vádlókat. Szembetűnő mennyire meg tudta válogatni palettájának színeit, aszerint, hogy a „sakterékről”, vagy a vérvád képviselőiről írt. (Jellemző Rejtő István szubjektív szemléletére, hogy Mikszáthnak azon megnyilatkozásait, melyek elfogultságát bizonyítják, csak utalá­sokkal, szőrmentén érinti, gondosan kerül­ve a citálás módszerét, melyet egyébként rendkívül bőven alkal­maz, amikor a tudósító igazát kívánja bizonygatni.)

Súlyos hiba tehát, ha Scarron „tárgyilagos”, de nem az, leg­alábbis az esetek többségében nem. Elfogultsága, az ország és a tárgyalóterem hangulatának hatása leginkább emberábrázolásá­ban mutatkozott meg. Nagy általánosságban megállapítja:

„Amilyen szelíd a vádló, olyan kemény és szemtelen fickók a vádlottak. Amint ott ültek a padokon a hevenyészett sorompó előtt, amely a bíróságot elkülönítette, olyan nyugodtan ülének ott az órára tekingetvén, mintha csak valami indóházban lógatnák a lábukat, várván, mikor érkezik már a vonat.”

A vádlónak és vádlottaknak ilyen megkülönböztetett ábrázolá­sa sejtetni engedi, hogy a tárgyalás tartama alatt kik felé irányult rokonszenve és antipátiája.

Az író személyenként jellemezte a per szereplőit s bőkezű­en szórt jelzői nem hagynak kétséget az iránt, mit érez és gon­dol róluk.

„De hogy csak egy csöppet is képet adhassak a vádlottakról, foglalkoznom kell kissé a főbbekkel, kik ma szerepeltek. Lássák őket önök is egyenként. Válasszuk ki a legvisszataszítóbbakat. E te­kintetben különben nehéz a választás.” (Kiemelés tőlem. H. S.)

Meg kell jegyeznem, hogy a vádlottak rendkívül szegény, el­esett emberek voltak. Pallérozott viselkedést, kulturált fellépést, kifogástalan „úri” modort tőlük várni nem lehetett.

(Solymosiné, az eltűnt leányka édesanyja primitív magatartá­sával nemegyszer ejtette kétségbe a hallgatóságot s a tanúk közül többen fellépésükkel bizony alaposan rászolgáltak volna a kritiká­ra – de Scarron nem érezte szükségét annak, hogy iróniába már­tott nyilával őket célba vegye. A gúnyolódást – nyilván objekti­vitásából kiindulva – csak a vádlottak számára tartotta fenn.) A „sakterek” ruházata piszkos volt és elnyűtt, nemcsak a nincstelenség miatt, mely hosszú életük során nekik osztályrészül jutott, hanem elsősorban azért, mert a „civilizált” akkori magyar igaz­ságszolgáltatás – fogva tartásuk idején – nem biztosított elvisel­hető körülményeket. A14 vádlott 13 hónapig sínylődött Nyíregy­háza börtönének egyetlen szűk cellájában. A rossz táplálkozás, a csendőri vallatások brutális módszerei, a tisztálkodási lehetősé­geknek csaknem teljes hiánya, családjuk s a maguk sorsa iránti aggódás valóban megviselte őket. Mindennek tudata nem zavar­ta Scarront a csípős gúnyolódásban és a „jóízű” humorizálásban.

Kritikusom mellőzi itt az író szöveghű megszólaltatását, mert ez alaposan kikezdené az általa felépített pozitív mikszáthi ké­pet. Summáz és röviden utal a tudósító ábrázolásmódjára, de így semmi sem derül ki abból, ami a scarroni magatartás lénye­gét adja. Rejtőt idézem:

„Mikszáth, amikor karcolataiban megeleveníti őket (a vádlot­takról van szó. H. S.), közvetlen benyomásait veti papírra, azokat az érzéseket tolmácsolja, amelyeket megjelenésük belőle kiváltott. Pallérozatlan magatartásuk miatt tekinti őket „kemény, szemte­len fickóknak” és ugyanez karcolatában részletesebb portrét fest Schwarz Salamonról és Buxbaum Hermanról. A koldus Wollner és Braun Lipót is hasonló megítélés alá esik. A külsőségekből ítél Mikszáth akkor is, amikor Lustig Sámuel, vagy a tutajos sáfár Herskó Dávid visszataszító megjelenéséről ad számot olvasói­nak. Igen érdekes, hogy a hullaúsztatás koronatanúja, Matej Ig­nác jól öltözött figurája feltűnt Mikszáthnak…”

Rendkívül tapintatos megközelítése ez a scarroni negatívu­moknak! Ha azonban részletesebben citálom a tudósító idevágó megállapításait, (olyan aprólékossággal, miként Rejtő idézi, ami­kor igazát akarja bizonyítani) akkor azonnal szembetűnik a Pesti Hírlap publicistájának elfogultsága.

Scarron Schwarz Salamont tartotta a „legvisszataszítóbbnak”:

„Valóságos madárképe van. […] A tárgyalás alatt két ízben ásított. Unta magát. A világ egyetlen bűnügyi krónikája sem mutathat fel olyan esetet, hogy a főgyilkos unná magát saját tárgyalásán…”

„Főgyilkos”?! Hát Mikszáthnak mégis van meggyőződése – még mielőtt az „adatok határoznának”?

A sértő gúny hangján beszél a „lengyel zsidócska” Buxbaum Hermanról, aki „különben zseni” s „mint minden zseni, ő is naiv. Sok ostobaságot csevegett összevissza, s mert a „köpködőkhöz” tartozik, száját minduntalan a könyökéhez törölgette.”

Egy másik vádlottról így nyilatkozott:

„Lusztig úr sajátságos alak. Vörös sátánarc… keresztbe néző szemek… Minden nap oda ül balra a haute-creme padja elé, a bagolyszemű Taub Emánuel mellé, akinél már csak egy rondább alak van, a vén proletár Herskó… De a legnagyobb tulajdona a kedélyes röhögés és vigyorgás s az az undok kihívó nézés… mely az egész publikumot dühössé teszi..

A „vén proletár” Herskóról, a tutajosról is hasonló, megvető hangnemben ír:

„Ez a Herskó még a csirkefogók közt is túlságosan elhanyagolt külsejű lenne; sárgaszínű haja, ahány szál annyifelé áll; egyik he­lyen hosszabb, a másikon rövidebb, a ruha cafatokban lóg le róla; buta vörös arcán semmi kifejezés, mintha csak egy víziborjút lát­na az ember. Festők ecsetjére méltó ritka alak.”

A pejoratív jelzők e halmaza nem arról győz meg bennünket, hogy Scarron együttérzéssel viseltetett a meghurcoltakkal szem­ben s egyértelműen hitt volna ártatlanságukban. Ez – megítélésem szerint – arra is utal, hogy a tudósító hol helyezkedett el abban a nagy harcban, mely a védelem és a vád között folyt Nyíregyhá­zán és az egész országban.

Mikszáth – hasonló motivációk alapján – az ügyvédi „stábot” sem kímélte meg. Elismeri ugyan Eötvös Károly kiváló képessé­geit, de nem állja meg gúnyolódás nélkül:

„A dadai hulláról írt memoranduma nagy szenzációt tett an­nak idején jogászkörökben, kivált orvosi része miatt. Meglehet, hogy orvosi körökben a jogi részét bámulták jobban.”

Másutt:

„Az eszlári pör sokat ártott neki népszerűségében, de szeren­cséje van, Szeyffert visszaszerezte azt neki apródonként. […] Mert a rosszat is tűrhetővé teszi a rosszabb. Eötvöst rehabilitál­ta Szeyffert.”

(Szeyffert volt a vád képviselője, miután azonban nem hitt a per jogcímét képező babonában, vádbeszéd helyett védőbeszé­det tartott s ezzel kivívta maga ellen az antiszemita tábor gyűlö­letét, fájdalom Scarronét is.)

Így nyilatkozott a tudósító a „rebellis” ügyészről:

„Oly bátor ember, hogyha katona lett volna, bizonyosan ő vet­te volna be Boszniát. így pedig csak velünk (kiemelés tőlem. H. S.) veteti be mindennap a mérget. […] jókedvű volt, sőt még adomázott is az illavai börtönökről, amikben persze egyetlen rab se len­ne, ha minden közvádló hozzá hasonlítana..

Miért e gúnyba öltöztetett harag? Ha valóban következetes a vérvád elutasításában, hálás lehet azoknak, akik alátámasztják meggyőződését és segítséget nyújtanak a veszedelmes köd eloszlatásához. Szeyffert szerepének fenti megítélése mi mást bi­zonyít, mint hogy a „vádbeszéd” elhangzásakor Mikszáth még nem állt egyértelműen a „sakterek” mellett. Székelyről, a védelem egyik tagjáról ekképp nyilatkozott:

„Mindenki elvesztette népszerűségét a védők közül, csak Szé­kely nem. Székely is csak azért nem vesztette el, mert nem volt neki.”

Kiknek a körében veszítették el Székelyék a népszerűségüket? A vádlottak és védők ilyetén megítélése azt a benyomást kelti ben­nem, hogy Scarron egyelőre az antiszemita tábor állásfoglalásá­val, szemléletével azonosul.

Figyeljük meg, miként vált hangot Scarron, mihelyt a vád tábo­rának figuráiról van szó! Eötvös Károly a tárgyaláson leleplezte a törvényszéki írnoknak, Péczelynek gyilkos múltját. A jeles ügy­véd taktikai sakkhúzása nyomán azonnal felébredt Mikszáthban a részvét – de nem az ártatlan vádlottakkal, hanem Bary vizsgá­lóbíró brutális társával szemben:

„Eötvös egy nagy kombinált húzást tett megint: elütött egy bás­tyát a rettenetes sakkjátékban… Csakhogy szabad-e eleven, érző emberekkel sakkozni?”

Az antiszemiták sakkjátéka is megérdemelne legalább egy ilyen rosszalló fejbólintást.

Vay „Gyurka”, a kegyetlen csendőr Scarron tudósításaiban ár­tatlan báránnyá szelídült:

„Maga Vay Gyurka sem rossz ember. Kék szemeiből ki-kinéz lopva a szelídség és a kedély.”

Recsky, a vallatási módszereiről hírhedt pandúr úriemberré változik Mikszáth tolla alatt:

„… korántsem teszi ránk afféle darabos csendbiztosok benyo­mását, hanem a modern magyar tisztviselőét.”

Trajtler Soma nyíregyházi orvos, a csonkafüzesi holttest fe­lületes meg­vizsgálása után készített jegyzőkönyvében tagadta, hogy a Tiszából kifogott holttest Solymosi Eszterrel lenne azo­nos. Ezzel megerősítette a vérvádat, alapot teremtett az úgyne­vezett hullaúsztatás meséjére s megnehezítette az igazság kiderí­tését. Az orvos, e felelőtlen lépésével sem tudta kiváltani Scarron ellenszenvét:

„Trajtler csinos, barna 30-31 éves fiatalember. […] igen kedvelt egyéniség az itteni dzsentri körökben. […] határozottan, meggyőzően felel. […] Némely kérdésre meglepő találékonysággal, na­gyon talpraesetten és meggyőzőleg válaszolt.

Kornisst, a tárgyalás elnökét, aki hitt a vérvádban, s nem kis el­fogultsággal vezette a tárgyalást, így festette le:

„Mosolyában kellem nyilvánult (ez nem bamba vigyor, mint I,lisztig úré. H. S.) bosszankodásában dac és erő…”

A vicispán jellemrajza:

„Zoltán János egy kedves fiatalember. [… JEgyike a legmo­dernebb embereknek, mai műveltséggel, nagy talentummal…”

Mikszáth helyében én felkiáltanék: be kár, hogy ezt az irdat­lan nagy talentumot nem emberibb célok szolgálatába állította!

Hatalovszky és Vámos Julcsa, tiszaeszlári lakosok első vallo­másukkor a védelem mellett szóltak. Felismerték ugyanis a csonkafüzesi holttestben az eltűnt Solymosi Esztert. Ha ennek hitelt adnak, gyökeresen más fordulatot vesz a per. Ám akkor az antiszemita tábor nem éri el politikai célját. Ezért a zsidófalók ke­zelésbe vették őket, miáltal a tárgyaláson már visszavonták ere­deti nyilatkozatukat s „beálltak a sorba”. Ez a retirálás természe­tesen átmenetileg a vádnak kedvezett. Lépésüket Scarron imi­gyen nyugtázta:

„A tiszaeszlári pör ez áldozatai valóban megérdemlik rokonszenvünket, mert mindketten meggondolatlanul bár, de nem rosszhiszeműleg cselekedtek.”

Ne higgye tisztelt olvasó, hogy retirálásuk volt kárhoztatott lépésük. Nem. Első – és igaz – vallomásukkal követtek el súlyos baklövést. „De megbocsátjuk nekik, mert megtértek.” Hogyan ál­líthatja Rejtő e szemelvények ismeretében, hogy a tudósító „fenn­tartások nélkül” és „egyértelműen” az ártatlanul meghurcoltak mellett állt ki? Mikszáthot – érthetően – igen sokat foglalkoztat­ta Scharf Móricnak, a be­taní­tott koronatanúnak szereplése. Rej­télyesnek tartotta a gyermek fellépésének motí­vumait, azt a for­rást, melyből a fiú apjával és a zsidó közösséggel szembeni ellen­állásához erőt merített. Renegát magatartása nem lehetett rokon­szenves azok szemé­ben, akik az igazság mielőbbi kiderítését kí­vánták. Mikszáth moralizál, mereng a különös titok felett, ahe­lyett, hogy elítélné Móricot, s azokat, akik bűnös célokra pártfo­gásukba vették.

„A védelem ma készül elsütni a legerősebb lövegét: Móricot venni kereszttűzbe a kérdezősködéseikkel; feleleteiből kellett ki­derülni, hogy szajkó módjára van e betanítva? Harmadfél óráig állt a fiú a sorompók előtt az ingerült sakterekkel, s a fogas kérdezősködésre elkészült ügyvédekkel szemben nem ingott meg, szemükbe mondta a vádakat, s oly leleményesen vallott, vagy oly ügyesen kisiklott a kérdések kereszttüzéből, hogy a nagyszámú, majdnem kizárólag antiszemita közönség sokszor adta tetszésé­nek jeleit… Móric azt a benyomást tette, hogy egy rendkívül ki­vételes példánnyal állunk szemben, aki éles elméjével a hozzá in­tézett kérdések intencióját is hirtelenül felfogja; sőt az is kitűnt, hogy leckézve hadarása pusztán modor…

Amikor a gyermek kivágta magát a védők szorító keresztkér­déseiből, a tárgyaló­terem (nem elfogulatlan) közönségével együtt lélegzett fel:

„Az pedig (mármint Móric – H. S.) egészen belejött, olyan ele­venen riposztírózott, hogy csupa gyönyörűség volt hallgatni (kieme­lés tőlem. H. S.) – már persze nem a saktereknek.”

A tudósító a tárgyalás előrehaladtával igen jól látta, hogy a vád összeomlóban, van, de kételyei bizonyos ideig még fennmaradtak:

„A bűnügy első részének »omlatag alapja« a Móric vallomása, ebben a vallomásban okos ember nem hisz, lehetetlen hinnie, de két dolog bizonyos, s ez az, hogy Eszter nincs meg s hogy Esztert a zsinagóga tájékán látta halandó ember szeme utoljára. Az egész első részből nem marad fel egyéb figyelemreméltó tény. De ez a kettő legalábbis figyelemreméltó.”

Sok ebben a támadható megállapítás. Eszter nincs meg? Hát a csonkafüzesi holttest? És mit bizonyít, hogy a kislányt a zsinagó­ga környékén látták utoljára, ha Móric vallomásában „okos ember nem hihet”? Mire való a kételyeknek felszínen tartása, ha a vád alapjai összeomlottak? Jogászi szőrszálhasogatás helyett nem lett volna helyesebb a védelem pozícióit erősíte­ni, annak, akit „egész habitusa, egyé­ni­sé­gé­nek alapvonása a faji elkülönülés elleni tiltakozásra késztették”?

Cikkemben hangsúlyoztam, hogy Mikszáth – mihelyt félreért­hetetlenül kiderült a vád tarthatatlansága – habozás nélkül állt az igazság oldalára, maga mögött hagyva óvatoskodó fenntartásait.

„Hanem a homály tisztulni kezd. Az utolsó három nap hatá­rozottan a védelemnek kedvezett. Egy dolog már bizonyosan áll, hogy a saktereket elítélni nem lehet. Három nap előtt még úgy nézett ki a dolog, hogy bajos volt a nagy útvesztőből kiigazodni; kinek van igaza, kinek nincs?”

Ámde a „homály”, a „kinek van igaza, kinek nincs” kérdés fel­vetése szemlé­le­tesen bizonyítja, mennyire téved Rejtő István, ami­kor arról akarja meggyőzni olva­sóit, hogy Scarron ingadozások nélkül állt – az antiszemitizmus tengerében – a vérvádat kezdet­től fogva elítélők oldalán. Nem. Mikszáth nagy utat tett meg a per előtti egyértelmű magatartásától a vád tarthatatlanságának belá­tásáig. Nem lehet és nem helyes tagadni, hogy a nyíregyházi pe­riódus egy sajnálatos vargabetű, a megingás, a kételyek és fenn­tartások időszaka volt, amikor e veszedelmes középkori babona, az autodafék, boszorkányüldözések szelleme – akarata ellenére is – meg­érintette nagy írónkat.

A mikszáthi életmű elfogultságtól mentes, árnyalt értékelését megköveteli az irodalomtörténet, ha igényt tart a marxista jelző­re. Megítélésem szerint – a scarroni tudósítások elbírálása tekin­tetében is – ennek a követelménynek kell eleget tennünk.
ISBN 978-963-89160-2-0
ISSN 0866-4420

Felelős kiadó: a szerző

Felelős szerkesztő: Simor András

2015. Vasas-Köz Kft. nyomda
Felelős vezető: Badó Géza

Terjeszti a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság