hátlap kép borító kép


Ramon Llull


A szeretet filozófiájának fája


BUDAPEST

Kötetünk az alábbi szövegkiadások alapján készült

Ramon Llull: Llibre d’amic e amat, Llibre d’Ave Maria.
Text per Marçal Olivar. Editorial Barcino, Barcelona 1927.
(Els nostres clàssics. Col·lecció A. 14.)

Ramon Llull: Arbre de filosofia d’amor.
A cura de Gret Schib. Editorial Barcino, Barcelona 1970.
(Els nostres clàssics. Col·lecció A. 117.)

Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta
DÉRI BALÁZS

A fordítást a katalán eredetivel egybevetette
FALUBA KÁLMÁN

Sorozatszerkesztő
SIMOR ANDRÁS

Fedélterv és tipográfia
JORDÁN GUSZTÁV

A fordítás megjelentetését az
Institúció de les Lletres Catalanes
támogatása tette lehetővé


Meghökkentő műveket tart kezében az olvasó, egy olyan kö­zépkori író alko­tásait, aki­nek élete, gondolatrendszere számos kortársát zavarba hozta, támadásokra inge­rel­te, de a mai olvasó nyitottságát is próbára teszi. Pedig az óriási katalán, latin, arab nyel­vű életmű egyetlen betűje sem a meghökkentés szándéká­val íródott. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve s A sze­re­tet filo­zófiájának fája egy XIII-XIV. századi mallorcai filozófus és misszionárius Istenben való szemlélődésének „virá­gait”, élet­műve legszebb lapjait foglalja magában.

Ki volt Ramon Llull – latinul Raimundus Lullus –, a truba­dúrból lett teológus, a remete és nagy utazó, királyok bizalmasa és a csőcselék megvetettje? Gyakorlatias szervező vagy álmo­dozó különc? Az igazhit szent bajnoka vagy furcsa eretnek? Az arab és a latin filozófiát rendszerező elme, az informatika előfu­tára, vagy zavaros autodidakta, okkult tudományokkal foglal­kozó sarlatán? Az olvasó saját maga fogja megtalálni a válaszo­kat e kérdésekre, s ebben a középkori katalán világot bemutató tanulmány is a segítségére lesz.


Letölthető:

[ PDF formátumban ]   [ EPUB formátumban ]
Kéringer Lászlónak

A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve

HOGYAN ÍRTA MEG BLAQUERNA [1],
A REMETE
A SZERELMES ÉS A SZERETETT KÖNYVÉT

Történt egy nap, hogy a remete, aki – mint föntebb mondottuk – Rómában idő­zött, elment, hogy meglátogassa a római reme­téket s a kolostorban lakó szer­ze­te­seket, és úgy találta, hogy egy­némely dolgokban sok kísértésük támad, mert nem tud­nak szert tenni arra a módszerre, ami az életüknek megfelelne. Arra gon­dolt, hogy elmegy Blaquernához, a remetéhez, hogy írna néki egy könyvet a remete­élet­ről, s e könyv révén megtanulhatná, hogyan kell a szemlélődésben és áhítatban meg­tar­tani a többi remetét is. Egy nap, mikor Blaquerna éppen imádkozott, ez a re­me­te föl kereste a cellájában, s arra kérte, hogy írja meg a fönt említett könyvet. So­ká­ig gondolkodott Blaquerna, milyen módon s milyen tárgyból is írhatná meg.

S míg ezen gondolkodott, elhatározta, hogy minden erejével Isten imádásának és szemlélésének adja át magát, hogy az imádságban Isten megmutassa néki azt a mó­dot és tárgyat, ahogyan megírhatná a könyvet. Sírt, Istent imádta, s mikor min­den erejét meg­feszí­tette, Isten fölemelte a lelkét, amely őt szemlélte, s ekkor Blaquerna érezte, hogy minden mértéket túlhaladt azon nagy buzgóság és áhítat által, amelybe belémerült; s arra gondolt, hogy a sze­re­tet ereje nem követ meg­ha­tá­ro­zott módszert, amikor a sze­rel­mes nagyon erősen szereti Sze­ret­tét. Ebben az álla­pot­ban tehát elhatározta, hogy megírja A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyvét, amely­ben a sze­rel­mes a hívő és ájtatos keresztény, a Sze­re­tett pedig Isten. [2]

Míg ily módon gondolkodott, eszébe ötlött, hogy haj­dan, még pápa korában egy szaracén arról beszélt neki, hogy a szaracénok közt vannak szerzetesek is, akik kö­zül a legtöbbre a szúfi [3] ne­ve­ze­tűe­ket becsülik; s ezeknek olyan, a sze­re­tet­ről szó­ló mondásaik és tömör példáik [4] van­nak, amelyek az ember­ben nagy áhítatot kel­te­nek; ezek a mondások ma­gya­rá­za­tot igényelnek, s a ma­gya­rázat révén az érte­lem följebb emelkedik, s a fölemelkedés által az akarat meg­sok­szo­rozódik s föl­emel­kedik az áhítatban. Mikor tehát Blaquerna ezen gondolkodott volt, föltette magá­ban, hogy ír egy könyvet a fönt említett módszerrel, s azt mondta a reme­tének, hogy térjen vissza Rómába, s rövid időn belül egy diákonussal el­küldi néki A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyvét, amivel meg tudja sokszorozni a buzgó­ságot s az áhítatot a remetékben, akiket bele akart szerettetni Istenbe.

A SZERELMES ÉS A SZERETETT KÖNYVÉNEK ELŐSZAVA

Blaquerna imádságba merült s végiggondolta azt a módszert, amellyel Istent s az ő erényeit szemlélte. S mikor befejezte az imád­ságot, leírta, hogy mi módon szemlélte Istent. így tett napról nap­ra, és imádságában a verseket folyton újakra cserélte, hogy külön­böző módokon és sokféle anyagból állítsa össze A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyvét, s ezek a módok rövidek legyenek s a lélek rövid idő alatt közülük sokat be tudjon járni.

És Istennek áldásával elkezdte Blaquerna ezt a könyvét, amelyet annyi versre osztott, ahány nap van az évben. S minden vers elég arra, hogy egész nap Istent szemléljük vele A szemlélődés könyvé­nek [5] művészete szerint.

KÖVETKEZNEK AZ ERKÖLCSI HASONLATOK

1. Megkérdezte Sze­ret­tét a sze­rel­mes, maradt-e őbenne valami, amit még sze­ret­nie kell. S válaszolt a Sze­re­tett, hogy amivel a sze­rel­mes sze­re­tete meg­sok­szo­rozód­hatik, szeretnie azt kell.

2. Az utak, [6] amelyeken a sze­rel­mes Sze­ret­tét keresi, hosszúak, veszélyesek, benépesítik elmélkedések, sóhajok és könnyek, s meg­világítják sze­re­tetek.

3. Sok szerető [7] gyűlt egybe, hogy egy olyan Sze­re­tettet szeresse­nek, aki mindannyiukat elhalmozta sze­re­tet­tel; s mindegyiknek tulajdona volt Szerettük és minden kellemes gondolatuk, amelyek által jóleső kínokat éreztek.

4. Sírt a sze­rel­mes és szólt: – Mikor tűnik el a sötétség a világból, hogy el­tűn­je­nek a pokolnak útjai? S a víz, amelynek az a szo­kása, hogy lefelé folyjék: mikor jön el az óra, amikor természete lesz, hogy fölfelé emelkedjék? S az ártat­lanok mikor lesznek töb­ben, mint a vétkesek? Ó, mikor örvendezhetik a sze­rel­mes, hogy meghal a Szerettéért? S a Sze­re­tett, hogy sze­rel­mesét sze­re­tetétől lankadni látja?

5. Szólt a sze­rel­mes a Sze­re­tetthez: – Te, ki megtöltöd a napot fényességgel, töltsd meg szívemet sze­re­tet­tel! Válaszolt a Sze­re­tett: – A sze­re­tet teljessége nélkül szemed könnyben nem árad, s nem jöttél volna ide, hogy szeretődet lássad!

6. Próbára tette sze­rel­mesét a Sze­re­tett, hogy tökéletesen sze­ret-e? S meg­kér­dez­te tőle, miben áll a Sze­re­tett jelenlétének s távol­létének különbözősége. Válaszolt a sze­rel­mes: – Amiben külön­bözik a tudatlanság és a felejtés, az ismeret és az emlékezés.

7. Megkérdezte a Sze­re­tett a sze­rel­mest: – Emlékszel-e valami­re, amivel meg­ju­tal­maz­ta­lak, mert szeretni akarsz engemet? Vála­szolt: – Igen, mert a gyönyörök és a gyöt­rel­mek között, amelyeket nékem adsz, nem teszek különbséget.

8. – Mondd, sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, lesz-e türelmed, ha megkettőzöm lankadtságaid? – Igen, ha megkettőződ sze­re­teteim!

9. Szólt a Sze­re­tett a sze­rel­meshez: – Tudod hát, mi a sze­re­tet? Válaszolt: – Ha nem tudnám, mi a sze­re­tet, tudnám-e, mi a gyötre­lem, szomorúság s fájdalom?

10. Szóltak a sze­rel­meshez: – Miért nem válaszolsz a te Sze­ret­tednek, mikor téged szólít? Válaszolt: – Én már nagy veszélyekbe bocsátkozom, hogy őhozzá elérjek, s már beszélek vele, mert vá­gyom tisztességeit.

11. – Bolond sze­rel­mes, miért teszed tönkre személyedet, miért tékozlod el vagyonod, s hagyod el az evilági élvezeteket, s jársz-kelsz megvetetten az emberek között? Válaszolt: – Hogy Szeret­tem tisztességeit tiszteljem, akit többen nem szeretnek, nem tisztel­nek, mint ahányan tisztelnek és szeretnek.

12. – Mondd, sze­re­tet bolondja, mi a jobban látható: a Sze­re­tett a sze­rel­mes­ben, vagy a sze­rel­mes a Sze­re­tettben? Válaszolt és így szólt: á Sze­re­tettet láttatják a sze­re­tetek, s a sze­rel­mest a sóha­jok és könnyek, s a gyötrelmek és fájdalmak.

13. Kereste a sze­rel­mes, ki mesélné el Szerettének, hogy sze­re­tete miatt nagy gyötrelmeket visel és halálán van; s rátalált Szerettére, amint egy könyvet olvasott, ahol írva voltak mind a lankadtságok, amelyeket a sze­re­tet néki adott Szerettéért s mind a boldog­ság, amely miatta érte.

14. Miasszonyunk [8] elhozta Fiát a sze­rel­meshez, hogy megcsó­kolja a lábát, s hogy írja meg könyvében Miasszonyunk erényeit.

15. – Mondd, énekes madár, Szerettem őrizetére bíztad-e maga­dat, hogy távoltartsa tőled a sze­re­tetlenséget s hogy meg­sok­szo­rozza benned a sze­re­tetet? Válaszolt a madár: – S ki késztet, hogy énekeljek, ha nem egyes-egyedül Ura a sze­re­tetnek, aki tiszteletlen­ségnek tartja a sze­re­tetlenséget?

16. Félelem s reménység között lelt szállást a sze­re­tet, ahol él a gondolatokból s meghal a feledéstől; s az alapok az evilági gyönyö­rökön nyugszanak.

17. Vitatkozott a sze­rel­mes szeme és emlékezete, mert a szeme azt mondta, hogy jobb dolog látni a Sze­re­tettet, mint emlékezni rá; s emlékezete azt mondta, hogy az emlékezés által száll föl a szembe a víz s gyúl lángra a sze­re­tettől a szív.

18. Megkérdezte a sze­rel­mes az értelmet s az akaratot, melyi­kük van közelebb Szerettéhez; s mindkettő futott, és az értelem előbb volt Szeretténél, mint az akarat.

19. Civódott a sze­rel­mes és a Sze­re­tett; s látta ezt egy másik sze­rel­mes, és oly sokáig sírt, mígnem béke és egyetértés lett a Sze­re­tett s a sze­rel­mes között.

20. A sóhajok s a könnyek eljöttek ítéletre a Sze­re­tetthez, s meg­kérdezték tőle: hogyan érzi, melyikük szereti erősebben? Úgy ítélte a Sze­re­tett, hogy a sóhajok a sze­re­tethez vannak közelebb s a könnyek a szemhez.

21. A sze­rel­mes elment inni ahhoz a forráshoz, ahol aki nem szeret, sze­re­tetre gyúl, ha iszik a forrásból; s megkettőződtek lankadásai. S a Sze­re­tett elment inni a forráshoz, hogy a kettős megket­tőzés megkettőzze a sze­rel­mes sze­re­teteit, s azokban megkettőzze lankadtságait.

22. Beteg volt a sze­rel­mes, s gondját viselte a Sze­re­tett: érdem­mel táplálta és sze­re­tet­tel itatta, türelembe fektette, alázatba öltöz­tette, igazsággal gyógyította.

23. Megkérdezték a sze­rel­mest, hol van a Szerette. Válaszolt: – Lássátok őt egy olyan házban, mely nemesebb, mint minden te­remtett nemesség; s lássátok őt sze­re­teteimben, s lankadásaimban és könnyeimben!

24. Megkérdezték a sze­rel­mestől: – Hová mégy? – Szerettemtől jövök. – Honnan jössz? – Sze­ret­tem­hez megyek. – Mikor térsz vissza? – Szerettemmel maradok. – Meddig maradsz Sze­ret­teddel? – Egészen addig, míg benne maradnak gondolataim.

25. A madarak énekelték a hajnalt, s fölébredt a sze­rel­mes, aki a hajnal; s a madarak bevégezték énekük, és a sze­rel­mes meghalt Szerettéért a hajnalban. [9]

26. A madár a Sze­re­tett gyümölcsösében énekelt. Jött a sze­rel­mes, és így szólt a madárhoz: – Ha nem értjük meg egymást a nyelv által, értsük meg egymást sze­re­tet által; mert a te éneked­ben megmutatkozik szemem előtt az én Szerettem.

27. Álmos volt a sze­rel­mes, mert nagyon elgyötrődött, keresvén a Sze­ret­tét; s félt, hogy elfelejti a Sze­ret­tét. És sírt, hogy ne aludjék el, se pedig Szerette ne legyen távol emlékezetétől.

28. Találkozott a sze­rel­mes és a Sze­re­tett, s azt mondta a sze­rel­mes: – Nem kell szólnod hozzám, de jelezz nékem szemeiddel, melyek szavak az én szívemnek, hogy néked adjam, amit éntőlem kívánsz.

29. Nem engedelmeskedett a sze­rel­mes a Szerettének, és sírt a sze­rel­mes. S a Sze­re­tett elment meghalni sze­rel­mese köntösében, hogy a sze­rel­mes megtalálja, amit elvesztett; s nagyobb ajándékot adott neki, mint az volt, amit elvesztett.

30. Szeretetet ébreszt a sze­rel­mes­ben a Sze­re­tett, s nem sajnálja lankadása miatt, hogy a sze­rel­mes erősebben szeresse, és a nagyobb lankadásban gyönyört és fölépülést találjon.

31. Szólt a sze­rel­mes: – Kínoznak engem Szerettem titkai, mert munkáim árulkodnak róluk, ajkam pedig titokban tartja őket, s nem fedi föl az emberek előtt.

32. A sze­re­tet feltételei: [10] a sze­rel­mes legyen kitartó, türelmes, alázatos, isten­félő, szorgalmas, bizakodó, s hogy nagy veszélyek­nek tegye ki magát Sze­ret­tét tisz­tel­ve. A Sze­re­tett feltételei: legyen igaz, bőkezű, könyörületes, irgalmas, igaz­ságos a sze­rel­mese iránt.

33. Hegyen-völgyön kereste a sze­rel­mes az áhítatot, hogy lássa: szolgálják-e a Sze­ret­tét; de annak csak hiányát találta mindenütt. S ezért leásott a földbe, hátha ott megtalálja a teljességet, mert a földön hiány van az áhítatban.

34. – Mondd, madár, aki a sze­re­tetről énekelsz Szerettemnek, miért kínoz engem, hiszen azért fogadott fel, hogy a szolgája le­gyek?! Válaszolt a madár: – Ha nem viselnél gyötrelmeket a sze­re­tet miatt, mivel szeretnéd Sze­ret­tedet?

35. Gondolatokba mélyedve járt a sze­rel­mes Szerettének útjain s megbotlott és tövisek közé esett, melyek néki mintha csak virá­gok lettek volna, s mintha sze­re­tetek­ből lett volna ágya.

36. Megkérdezték a sze­rel­mest, elcserélné-e egy másikra a Sze­ret­tét? Válaszolt s mondta: – S ki más jobb s nemesebb, mint a felséges, örök jó, aki végtelen a nagyságban, hatalomban, bölcses­ségben, sze­re­tetben, tökéletességben?!

37. Énekelte és sírta a sze­rel­mes Szerettének énekeit, s azt mondta, hogy gyorsabb dolog a sze­re­tet a szerető szívében, mint a villám a ragyogásban vagy a mennydörgés a robajában; s a víz élőbb a könnyben, mint a tenger hullámaiban; s közelebb van a sóhaj a sze­re­tethez, mint a hó a fehérséghez.

38. Megkérdezték a sze­rel­mest, miért dicsőséges a Szerette? Válaszolt: – Mert ő maga a dicsőség. Megkérdezték tőle, miért ha­talmas? Válaszolta: – Mert ő maga a hatalom. [11] – S miért bölcs? – Mert ő maga a bölcsesség. – S miért szerethető? – Mert ő maga a sze­re­tet.

39. Fölkelt egy reggel a sze­rel­mes, és elment megkeresni Sze­ret­tét, és em­be­rek­kel találkozott az úton, s megkérdezte, látták-e a Sze­ret­tét. Válaszolták neki kér­dez­vén: mikor távolodott el értel­mének szemétől a Szerette? Válaszolt a sze­rel­mes és így szólt: – Mióta Szerettemet a gondolataimban láttam, sosem volt távol testi szememtől, mert minden látható dolog Szerettemet jeleníti meg előttem.

40. A gondolatok, lankadások, sóhajok s könnyek szemével nézte Sze­ret­tét a sze­rel­mes; és a kegyelem, igazságosság, kegyesség, irgalmasság, bőkezűség szemével nézte sze­rel­mesét a Sze­re­tett. S a madár erről a mondott gyönyörű nézésről énekelt.

41. A sze­re­tet kapuinak kulcsai elmélkedésekkel, sóhajokkal s könnyekkel vannak aranyozva; és a kulcsok zsinórja bűntudat­ból, töredelemből, áhítatosságból, elégtételből van, és a kapus igaz­ságosságából, irgalmasságából.

42. Szerette kapuján kopogott a sze­rel­mes a sze­re­tet és a re­mény kopogásával. Hallotta a Sze­re­tett sze­rel­mesének kopogását alázattal, könyörülettel, türelemmel, teljes sze­re­tet­tel. Kinyitotta az ajtót az istenség s az emberség, s bement a sze­rel­mes, hogy meg­lássa Sze­ret­tét.

43. Sajátosság és általánosság összetalálkozott és egybevegyült, hogy szerelem s jóakarat legyen a sze­rel­mes és a Sze­re­tett között.

44. Két tűz melegíti a sze­rel­mes sze­re­tetet: az egyik vágyakból, gyönyörökből, gondolkodásból épült, a másikat félelem, lankadás és könnycseppek s könnyek alkotják.

45. Magányra vágyott a sze­rel­mes, és elment, hogy teljes magá­nyában, Szerette társaságában időzzék, akivel egyes egymaga van az emberek között.

46. A sze­rel­mes egyes egymagában ült egy szép fa árnyékában. Az arra el­ha­la­dók megkérdezték tőle, miért van egymaga. S a sze­rel­mes azt válaszolta, hogy akkor ma­radt egymaga, amikor meg­látta s meghallotta őket; s hogy azelőtt Szerette tár­sa­sá­gá­ban volt.

47. A sze­re­tet jeleivel beszélgetett a Sze­re­tett és a sze­rel­mes, és félelemmel, gondolatokkal, könnycseppekkel s könnyekkel be­szélte el Szerettének a sze­rel­mes az ő lankadásait.

48. Félt a sze­rel­mes, hogy Szerette cserbenhagyja a legnagyobb szükségében. A Sze­re­tett elvette sze­rel­mesétől a sze­re­tetet. Töredelem, megbánás ébredt a sze­rel­mes szívében, s a Sze­re­tett visszaadta a sze­rel­mes szívébe a reménységet s a teljes sze­re­tetet, s szemébe a könnycseppeket és könnyeket, hogy a sze­re­tet vissza­térjen a sze­rel­mesbe.

49. Egyazon dolog a közelség s a távolság a sze­rel­mes és a Sze­re­tett között, mert amiképpen a víz és a bor elvegyül, úgy vegyül össze a sze­rel­mes és a Sze­re­tett sze­re­tete, s ahogyan a meleg és a fény, úgy kapcsolódnak össze sze­re­teteik, s amiképpen a lényeg és a lét, úgy illenek és igazodnak össze.

50. Azt mondta Szerettének a sze­rel­mes: – Benned van gyógyu­lásom s lan­ka­dá­som; s minél jobban meggyógyítasz, annál jobban nő a lankadásom, s minél jobban ellankasztasz, annál nagyobb gyógyulást adsz nékem. Válaszolt a Sze­re­tett: – A te sze­re­teted az a pecsét s lenyomat, amelyekkel megmutatod az embereknek az én tisztességeimet.

51. A sze­rel­mes látta, hogy elfogják s megkötözik és ütlegelik s megölik Szerette sze­re­tete miatt. Megkérdezték tőle azok, akik kínozták: – Hol van a te Sze­ret­ted? Válaszolt: – Lássátok meg sze­re­teteim meg­sok­szo­rozódásában s abban, ahogy engem kínja­imban támogat.

52. Szólt a sze­rel­mes a Sze­re­tetthez: – Amióta megismertelek té­ged, soha nem futottam el, soha nem szűntem meg szeretni téged, mert benned és általad s veled vol­tam, ahol csak voltam. Vála­szolt a Sze­re­tett: – Amióta megismertél s meg­sze­ret­tél engem, én sem feledkeztem meg terólad, és soha nem hagytalak cserben, s nem csap­talak be téged.

53. Ügy járkált a sze­rel­mes egy városban, mint valami bolond, Szerettéről énekelvén. S megkérdezték tőle, elvesztette-e az eszét. Válaszolt, hogy Szerette elrabolta tőle az akaratát, s hogy ő meg néki adta az értelmét, így egyedül az emlékezése maradt meg, amellyel Szerettére emlékezett.

54. Szólt a Sze­re­tett: – Micsoda vétek a sze­re­tet ellen az olyan sze­rel­mes, aki elalszik, Sze­ret­tét felejtvén. Válaszolt a sze­rel­mes: – És micsoda vétek a sze­re­tet ellen, ha Szerette nem ébreszti föl a sze­rel­mest, mikor vágyta őt.

55. A sze­rel­mes szíve Szerettének magasságaiba emelkedett föl, hogy e világ mély­sége ne akadályozza a szeretésben. S amikor meg­érkezett a Sze­re­tetthez, gyön­géd­séggel s gyönyörrel szemlélte őt, s a Sze­re­tett leküldte e világba, hogy gyöt­rő­dé­sek­kel s bágyadásokkal szemlélje őt.

56. Megkérdezték a sze­rel­mest: – Mi a te vagyonod? Vála­szolt: – Azok a szegénységek, amelyeket Szerettemért viselek el. – S mi a te megnyugvásod? – Az a lankadás, amelyet a sze­re­tet ad nekem. – S ki az orvosod? – Az a bizalom, amely Szerettem iránt van bennem. – S ki a mestered? Válaszolt s azt mondta, hogy azok a híradások, amelyeket a teremtmények adnak Szerettéről.

57. Énekelt a madár egy leveles és virágos ágon, s a szél megrezzentette a leveleket s tovavitte a virágok illatát. Megkérdezte a sze­rel­mes a madarat, hogy mit jelent a levelek mozgása és a virá­gok illata? Az válaszolt: – A levelek mozgásukkal az engedelmes­séget jelentik, s az illat a szenvedést és boldogtalanságait.

58. Ment a sze­rel­mes, Szerettére vágyva, és találkozott két má­sik sze­rel­messel, akik sze­re­tet­tel s könnyekkel üdvözölték, s meg­ölelték, megcsókolták egymást. Elájult a sze­rel­mes, oly erősen em­lékeztette a két sze­rel­mes az ő Szerettére.

59. A sze­rel­mes a halálra gondolt s rettegett, míg vissza nem em­lékezett Szerettére. S kiáltott az embereknek, akik útjába akadtak: – Ó, urak! Szeressetek, hogy ne féljetek se a haláltól, se a veszedel­mektől Szerettem tisztelésében!

60. Megkérdezték a sze­rel­mest, hol kezdődtek el legelőször az ő sze­re­tetei? Azt vála­szolta, hogy Szerette nemességeiben, s hogy ettől a kezdettől fogva hajlottak sze­re­tetei arra, hogy szeressék őt magát s felebarátait, s hogy ne szeressék a csalárd­ságot és a botlást.

61. – Mondd, bolond: ha Sze­ret­ted nem szeretne, mit cselekednél? Válaszolt s azt mondta, hogy tovább szeretné, hogy meg ne haljon, mert nem szeretni halál, és a sze­re­tet élet.

62. Megkérdezték a sze­rel­mest, mi az állhatatosság? Azt mond­ta, hogy az áll­ha­ta­tosság az olyan sze­rel­mes boldogsága és boldog­talansága, aki Szerettének szere­tésé­ben, tisztelésében, szolgálásában erősséggel, türelemmel, reménységgel állha­tatos.

63. Szólt a sze­rel­mes a Szerettének, hogy fizesse ki néki azt az ideit, amíg őt szolgálta. Összeszámolta a Sze­re­tett a gondolatokat s a vágyakat és a könnyeket és veszélyeket s gyötrelmeket, amelye­ket sze­rel­mese elviselt a sze­re­tetéért, s hozzáadta a Sze­re­tett ehhez az összeghez az örök boldogságot, és önmagát adta fizetségül a sze­rel­mesének.

64. Megkérdezték a sze­rel­mest, mi a boldogság? Válaszolt: a boldogtalanság, amelyet sze­re­tet által visel el az ember.

65. – Mondd, bolond: mi a boldogtalanság? – Emlékezés azokra a tisz­te­let­len­sé­gek­re, amelyeket Szerettem ellen követnek el, aki pedig minden tiszteletre méltó.

66. A sze­rel­mes visszanézett egy helyre, ahol Sze­ret­tét látta, és így szólt: – Ah, te hely, te felidézed Szerettem szép szokásait! Meg­mondod Szerettemnek, hogy sze­re­tete miatt gyötrelmeket s bol­dogtalanságot kell elviselnem? Válaszolt a hely: – Míg bennem volt Sze­ret­ted, sze­re­tetedért nagyobb gyötrelmet s boldogtalansá­got szenvedett el, mint bármi más gyötrelem s boldogtalanság, amelyeket a sze­re­tet a szolgáira mérhet.

67. Mondogatta a sze­rel­mes a Szerettének: – Te mindenütt, mindenben, min­den­nel, s minden vagy. Téged akarlak teljesen, hogy teljesen önmagam ura és tel­je­sen önmagam legyek. Vála­szolt a Sze­re­tett: – Nem lehetek teljesen a tiéd anélkül, hogy te az enyém lennél. S szólt a sze­rel­mes: – Légy az enyém teljesen, és én is teljesen a tiéd! Válaszolt a Sze­re­tett: – Mi marad fiadnak, testvérednek és atyádnak? Szólt a sze­rel­mes: – Te olyannyira minden vagy, hogy bőségesen elég lehetsz, hogy minden legyél mindenkinek, aki teljesen neked adja önmagát.

68. Hosszan gondolkodott Szerettének nagyságáról s tartós vol­táról a sze­rel­mes, s nem talált benne sem kezdetet, sem közepet, sem véget. [12] És szólt a Sze­re­tett: – Mit mérsz, bolond? Válaszolt a sze­rel­mes: – Összemérem a kisebbet a nagyob­bal s a hiányt a be­teljesedéssel, s a kezdetet a végtelenséggel, örökké­való­sággal, hogy az alázat, a türelem, a teljes sze­re­tet s a reménység erősebben legyen az én emlékezetemben.

69. A sze­re­tet útjai hosszúk s rövidek, mert a sze­re­tet világos, tiszta, maku­lát­lan, igaz, finom, egyszerű, erős, buzgó, íényes, és új gondolatokban s régi emlé­kezé­sek­ben gazdag.

70. Megkérdezték a sze­rel­mest, mik a sze­re­tet gyümölcsei? Válaszolt: – Gyönyörök, gondolatok, vágyak, sóhajok, szoron­gások, gyötrelmek, veszélyek, kínok, lankadások. Ilyen gyümöl­csök nélkül a sze­re­tet nem engedi, hogy szolgái hozzáérjenek.

71. Sok ember állt a sze­rel­mes előtt, és ő panaszkodott Szerettére, hogy nem növeli sze­re­teteit; s panaszkodott a sze­re­tetre is, hogy gyötrelmekkel s fájdalmakkal sújtja. Védekezett a Sze­re­tett, mondván, hogy azok a gyötrelmek s fájdalmak, amelyekkel a sze­re­tet vádolja, azok a sze­re­tetek meg­sok­szo­rozásai.

72. – Mondd, bolond: miért nem beszélsz? S mi az, ami miatt tétovázol, töprengesz? Válaszolt: – Szerettem szépségei és azon bolondságok s fájdalmak hasonló volta miatt, amelyeket a sze­re­tetek hoznak és adnak nekem.

73. – Mondd, bolond: mi volt előbb: a te szíved vagy a sze­re­tet? Válaszolt s mondta: egy időben lett a szíve és a sze­re­tet; mert ha nem így lett volna, a szíve nem arra teremtetett volna, hogy sze­ressen, és a sze­re­tet sem arra teremtetett volna, hogy elmélkedje­nek rajta.

74. Megkérdezték a bolondot, hol kezdődött, legelőször, a sze­re­tete: Sze­ret­té­nek titkaiban vagy azok kinyilatkoztatásában az emberek előtt? Válaszolt s mond­ta: a sze­re­tet nem tesz ebben különbséget, ha beteljesedett; mert titokban tar­tja Sze­ret­té­nek tit­kait a titkos sze­rel­mes s titokban nyilatkoztatja ki, és ki­nyi­lat­koz­ta­tásá­val titok­ban tartja azokat.

75. A sze­re­tet titka kinyilatkoztatás nélkül szenvedést s lankadást ad; s a sze­re­tet kinyilatkoztatása istenfélelmet ad a buzgóság által. És ezért a sze­rel­mes mindenképpen lankadt.

76. A sze­re­tet hívta a szeretőit s azt mondta nékik, kérjék tőle azokat az aján­déko­kat, amelyek a legkívánatosabbak s legkelleme­sebbek benne. S azok arra kér­ték a sze­re­tetet, hogy öltöztesse fel és ékesítse őket szép vonásaival, hogy ked­ve­seb­bek legyenek a Sze­re­tettnek.

77. Fennhangon kiáltott a sze­rel­mes az embereknek, s azt mondta, a sze­re­tet azt parancsolja nékik, hogy szeressenek, mikor járnak és ülnek, virrasztanak és alusznak, beszélnek s hallgatnak, vásárolnak és eladnak, sírnak s nevetnek, gyönyört éreznek s lan­kadnak, nyernek s vesztenek. S bármi dolgot is csinálnak, minden­ben szeressenek, mert erre kaptak parancsot a sze­re­tettől.

78. – Mondd, bolond: mikor költözött beléd a sze­re­tet? Vála­szolt: – Akkor, ami­kor gazdaggá tett s benépesítette szívemet gon­dolatokkal, vágyakozásokkal, só­ha­jokkal, lankadásokkal, s megtöl­tötte szememet könnycseppekkel s könnyekkel. – Mit hozott neked a sze­re­tet? – Szerettem szép arcvonásait, tisztességeit és érté­keit. – Mibe költöztek mindezek? – Az emlékezésbe és az értelem­be. – Mivel fogad­tad őket? – Teljes sze­re­tet­tel, reménnyel. – Mivel őrződ őket? – Igazsá­gossággal, okossággal, erősséggel, mértékletes­séggel. [13]

79. Énekelt a Sze­re­tett s azt mondta, hogy keveset tud a sze­re­tetről a sze­rel­mes, ha szégyelli dicsérni Sze­ret­tét, s ha fél tisztelni azokon a helyeken, ahol a leg­inkább nem tisztelik. Keveset tud a szeretésről, aki beleun a boldogtalanságba; vagy aki nem remény­kedik Szerettében, s nem teszi egyezővé a sze­re­tetet s a reményt.

80. Levelet küldött a sze­rel­mes a Szerettének, melyben megkér­dezte tőle, van-e másik szeretője, aki segítene néki hordozni és el­szenvedni azokat a súlyos kínokat, amelyeket a sze­re­tet miatt visel el. S a Sze­re­tett visszaírt sze­rel­mesének, mondván, hogy nincs amivel igazságtalanságot s botlást kövessen el őellene.

81. Megkérdezték a Sze­re­tettet sze­rel­mesének sze­re­tetéről. így válaszolt: sze­rel­mesének sze­re­tete a gyönyör s a boldogtalanság és a félelem s a merészség össze­vegyü­lése.

82. Megkérdezték a sze­rel­mest a Sze­re­tett sze­re­tetéről. így vá­laszolt: Szeret­tének sze­re­tete a végtelen jóság, örökkévalóság, hata­lom, bölcsesség, teljes sze­re­tet, tökéletesség hatása; az, amivel a Sze­re­tett a sze­rel­mesére hat.

83. – Mondd, bolond, milyen dolog a csoda? Válaszolt: – Job­ban szeretni a távollevő dolgokat, mint a jelenlevőket, s jobban sze­retni a látható és romlandó dol­gokat, mint a láthatatlan romolhatatlanokat.

84. Sze­ret­tét kereste a sze­rel­mes, s talált egy embert, aki sze­re­tet nélkül hal­dok­lott; és azt mondta, hogy nagy kár az olyan embe­rért, aki sze­re­tet nélkül hal bár­milyen halált. S ezért így szólt a sze­rel­mes a haldoklóhoz: – Mondd, miért halsz meg sze­re­tet nélkül? Válaszolt: – Mert sze­re­tet nélkül éltem.

85. Megkérdezte a sze­rel­mes a Szerénél, melyik dolog na­gyobb: a sze­re­tet vagy a szeretés? Válaszolt a Sze­re­tett s azt mond­ta, hogy a teremtményben a sze­re­tet a fa, és a szerelés a gyümölcs, és a gyötrelmek s lankadások a virágok s a levelek; és Istenben a sze­re­tet és a szeretés egy és ugyanazon dolog, de mindenféle gyötre­lem, lankadás nélkül.

86. Lankadásban s szomorúságban élt a sze­rel­mes a gondolatok túlbősége miatt, és imát küldött Szerettéhez, hogy küldjön neki egy könyvet, amelyben le van­nak írva az ő arcvonásai, hogy ezzel valami orvosságot adjon neki. A Sze­re­tett el­küld­te ezt a könyvet a sze­rel­mesének, s az ő arcvonásai megkettőzték a sze­rel­mes­ben a gyötrelmeit s lankadásait.

87. Beteg volt a sze­rel­mes a sze­re­tet miatt, s bement hozzá egy orvos, hogy meg­vizs­gálja; és meg­sok­szo­rozta lankadtságait s gon­dolatait, s azon órában meg­gyó­gyult a sze­rel­mes.

88. Félrevonult a sze­rel­mes és a sze­re­tet, s a Sze­re­tett öröme ve­lük volt; s megjelent a Sze­re­tett. Sírt a sze­rel­mes, és a sze­rel­mes áju­lásában elillant a sze­re­tet. A Sze­re­tett föl ébresztette a sze­rel­mesét, amikor eszébe juttatta vonásait.

89. Azt mondta a sze­rel­mes a Sze­re­tettnek, hogy bár sok úton költözik a szívébe és jelenik meg a szemében, s bár sok néven [14] ne­vezi őt az ő szava, de az a sze­re­tet, amellyel őt élteti és halálra adja, csak egyetlenegy.

90. Titkos jelül, hogy sze­rel­mese fölismerje, piros és új ruhákat vesz föl a Sze­re­tett; s kitárja a karját, hogy megölelje, s lehajtja fe­jét, hogy csókot adjon neki, s fent van a magasban, hogy megtalál­hassa őt.

91. Eltávolodott a Sze­re­tett a sze­rel­mesétől, s kereste a sze­rel­mes a Sze­ret­tét emlékezéssel és értelemmel, hogy szerethesse őt. Megtalálta a sze­rel­mes a Sze­ret­tét s meg­kér­dezte tőle, hol volt? Válaszolt; – Emlé­ke­zésed távollétében és értelmed tu­dat­lan­ságá­ban.

92. – Mondd, bolond: szégyelled magad az emberek előtt, mi­kor sírni látnak té­ged Sze­ret­ted miatt? Válaszolt, hogy a nem a bűn miatt való szégyenkezés a sze­ret­ni nem tudó sze­re­tet fogyat­kozása miatt van.

93. A Sze­re­tett vágyakat, sóhajokat, erényeket s sze­re­teteket ve­tett a sze­rel­mes szívébe. A sze­rel­mes a magokat könnycseppekkel s könnyekkel öntözte.

94. A Sze­re­tett gyötrelmeket, kínokat, lankadásokat vetett a sze­rel­mes testébe. S a sze­rel­mes reménységgel, áhítattal, türelem­mel, vigasztalásokkal gyógyította a testét.

95. Egy nagy ünnepen nagy udvart tartott a Sze­re­tett, s meghí­vott rá sok tisztes bá­rót, és nagy lakomákat s nagy ajándékokat adott nekik. Elment a sze­rel­mes az ud­var­ba. Mondta neki a Sze­re­tett: – Ki hívott téged, hogy udvaromba jöjj? Válaszolt a sze­rel­mes: – A szükség s a sze­re­tetek késztettek, hogy eljöjjek látni arcvo­násaid s ma­ga­tartásodat.

96. Megkérdezték a sze­rel­mest, hogy kié. Válaszolta: – A sze­re­teté. – Miből vagy? – Szeretetből. – Ki nemzett téged? – A sze­re­tet. – Hol születtél? – A sze­re­tet­ben. – Ki táplált téged? – A sze­re­tet. – Miből élsz? – Szeretetből. – Mi a neved? – Sze­retet. – Hon­nan jössz? – A sze­re­tetből. – Hová mégy? – A sze­re­tetbe. – Hol vagy? – A sze­re­tetben. – Van más valamid, mint a sze­re­tet? Vála­szolt: – Igen, vét­keim s jogtalanságaim Szerettem ellen. – Van bo­csánat a Sze­ret­tedben? Azt mondta a sze­rel­mes, hogy Szerettében irgalmasság és igazságosság van; és ezért lakozik a fé­lelem s a re­ménység között.

97. Eltávolodott a Sze­re­tett a sze­rel­mestől, s kereste a sze­rel­mes a gondo­lataival; s kérdezősködött utána az embereknél a sze­re­tet nyelvén.

98. Megtalálta a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, akit megvetett a nép, s azt mondta a Sze­re­tettnek, hogy nagy igazságtalanság éri tisztes­ségeit. Válaszolt a Sze­re­tett s azt mondta, hogy a buzgóság és áhítatos szeretők hiánya miatt éri tiszteletlenség. Sírt a sze­rel­mes és meg­sok­szo­rozódtak fájdalmai; megvigasztalta őt a Sze­re­tett, meg­mutatván neki magatartásait.

99. A Sze­re­tett szobájának lámpása elment, hogy megvilágítsa a sze­rel­mes szobáját, hogy kivesse onnan a sötétséget s hogy betöltse gyönyörökkel s lan­ka­dá­sok­kal s gondolatokkal. S a sze­rel­mes ki­vetett a szobájából mindent, hogy legyen helye Szerettének.

100. Megkérdezték a sze­rel­mest, milyen jelet tett Szerette a hadizászlajára? Válaszolt, hogy egy halott ember képét. Megkér­dezték tőle, miért tett ilyen jelet? Válaszolt: – Mert ő is halott volt mint megfeszített; és hogy azok, akik büszkék arra, hogy az ő szeretői, kövessék az ő címerét.

101. Elment a Sze­re­tett, hogy megszálljon sze­rel­mesének foga­dójában, s a szál­lás­mester kérte tőle a szállás­pénzt. Ám a sze­rel­mes azt mondta, hogy Sze­ret­tét in­gyen kell hogy elszállásolják.

102. Összetársult az emlékezet [15] és az akarat, s fölkapaszkodtak a Sze­re­tett hegyére, hogy az értelem fölemelkedjék s a sze­re­tet meg­kettőződjék a Sze­re­tett szerelésében.

103. A sóhajok és a könnyek nap mint nap követségben járnak a sze­rel­mes és a Sze­re­tett között, hogy kettejük közt öröm, társasság és szerelem s jóakarat legyen.

104. A sze­rel­mes sóvárgott Szerette után, és elküldte neki a gon­dolatait, hogy elhozzák Sze­ret­tétől azt a boldogságot, amelyben az hosszú időn át megőrizte.

105. Javadalmat adott a Sze­re­tett a sze­rel­mesének könnyekből, sóhajokból, lankadtságokból, gondolatokból s fájdalmakból; s ez­zel a javadalommal szolgálta a sze­rel­mes a Sze­ret­tét.

106. Imádkozott a sze­rel­mes a Szerettéhez, hogy adjon neki bő­kezűséget, bé­kes­séget, tiszteletet ezen a világon, s a Sze­re­tett meg­mutatta arcvonásait a sze­rel­mes em­lékezetének és értelmének, és odaadta magát tárgyul az akaratnak.

107. Megkérdezték a sze­rel­mest, miben áll a tisztelet. Vála­szolt, hogy Szerette értésében s szeretésében. S megkérdezték tőle, miben áll a nem­tisztelés. Válaszolt, hogy Szerette elfelejtésében, nem­szeretésében.

108. – A sze­re­tet kínzott engem, míg meg nem mondtam neki, hogy te vagy jelen a kínjaimban; s akkor a sze­re­tet enyhítette lankadásaimat, s te jutalmul meg­sok­szo­roztad a sze­re­tetet, amely megkettőzte bennem kínjaimat.

109. – Találkoztam a sze­re­tet útján egy szeretővel, aki semmit nem szólt, s könnyekkel, sovány arccal, lankadásokkal vádolta és kárhoztatta a sze­re­tetet. Men­te­gette magát a sze­re­tet hűséggel, re­ménységgel, türelemmel, áhítattal, erősséggel, mér­ték­letességgel s boldogsággal. S ezért kárhoztatta azt a szeretőt, aki panasz­kodott a sze­re­tetre, pedig olyan nemes ajándékokat adott neki a sze­re­tet.

110. Énekelt a sze­rel­mes és ezt mondta: – Ó, milyen nagy boldogtalanság a sze­re­tet! Ah, milyen nagy boldogság Szerettemet szeretni, aki szeretőit végtelen, örök, minden tökéletességgel teljes sze­re­tet­tel szereti!

111. Ment a sze­rel­mes egy idegen országban, azt gondolván, hogy ott majd rátalál Szerettére, és az úton rátámadt két oroszlán. A sze­rel­mest halálfélelem fogta el, mivel élni vágyott, hogy Sze­ret­tét szolgálja; és elküldte emlékezését a Sze­ret­té­hez, hogy elhunytakor ott legyen a sze­re­tet, amely által jobban elviselhesse a halált. Mi­közben a sze­rel­mes felidézte Sze­ret­tét, az oroszlánok alá­zatosan a sze­rel­mes elé já­rultak, síró szemének könnyeit lenyalo­gatták, s kezét s lábát csókolgatták. S a sze­rel­mes elment békében, hogy megkeresse Sze­ret­tét.

112. Ment a sze­rel­mes hegyen-völgyön, s nem tudta megtalálni azt a kaput, amelyen kijuthatott volna, a sze­re­tet tömlöcéből, mely hosszú időn át tartotta börtönében a testét s gondolatait s minden vágyát és gyönyörét.

113. Míg a sze­rel­mes így gyötrődött, talált egy remetét, aki egy szép forrás mellett aludt. Felköltötte a sze­rel­mes a remetét, kérdez­vén, látta-e álmában a Sze­ret­tét. Válaszolt a remete, és azt mond­ta, hogy egyformán tömlőébe vannak zárva gon­dolatai a sze­re­tet tömlöcében, akár ébren van, akár alszik. Nagyon tetszett a sze­rel­mesnek, hogy rabtársat talált, s mindketten sírtak, hogy a Sze­re­tettnek nincs sok ilyen szeretője.

114. Nincs a Sze­re­tettben semmi, amely ne okozna szoron­gást és kínt a sze­rel­mes­nek, sem a sze­rel­mes nem hordoz semmi olyat önmagában, amiben a Sze­re­tett­nek ne lenne gyönyöre és uradalma; s ezért a Sze­re­tett sze­re­tete a cselek­vésben van, s a sze­rel­mes sze­re­tete a lankadásban, az elszenvedésben.

115. Egy madár az ágon énekelt s azt mondta, hogy adna egy gondolatot annak a szeretőnek, aki kettőt adna néki. A madár oda­adta az új gondolatot a sze­rel­mes­nek s a sze­rel­mes kettőt adott a madárnak, hogy könnyítsen gyötrelmein, s a sze­rel­mes meg­sok­szo­rozottnak érezte a maga fájdalmait.

116. Találkozott a sze­rel­mes és a Sze­re­tett, s találkozásuk­nak tanúi voltak üd­vöz­lések, ölelések, csókok és könnycseppek s könnyek. S a Sze­re­tett megkérdezte a sze­rel­mest a hogylétéről; a sze­rel­mes tétovázott Szerettének jelenlétében.

117. Szemben állt egymással a sze­rel­mes és a Sze­re­tett, s megbé­kítették őket sze­re­teteik. A kérdés az volt, melyik sze­re­tet bocsá­tott beléjük több szerelmet.

118. Szerette a sze­rel­mes mindazokat, akik félték az ő Sze­ret­tét, és félt mind­azok­tól, akik nem félték Sze­ret­tét. A kérdés az volt, me­lyik nagyobb a sze­rel­mes­ben: a sze­re­tet vagy a félelem?

119. Késlekedett a sze­rel­mes Szerette követésében, és olyan úton ment, ahol egy gonosz oroszlán minden cinben megölt, aki lomhán és áhítat nélkül haladt el őelőtte.

120. Mondta a sze­rel­mes: – Aki nem féli Szerelteméi, annak fél­nie kell minden dologtól; és aki féli Szerettemet, merészség s bátor­ság illik ahhoz minden dologban.

121. Megkérdezték a sze­rel­mestől: mi az alkalom, És azt mond­ta, hogy az al­ka­lom: a gyönyörködés a penitenciáhan, és az érte­lem a bűntudatban s a re­mény­ség a tü­relemben, és az egészség az önmegtartóztatásban, a vigasz az emlékezésben, s sze­re­tet a buzgóságban, a hűség a szégyenben, s gazdagság a szegénységben, a bé­kes­ség az engedelmességben s a háború a rosszakaratban.

122. Megvilágította a sze­re­tet azt a felhőt, amely a sze­rel­mes és a Sze­re­tett közé telepedett; és olyan fényessé és ragyogóvá tette, mint a hold az éjszakában, és a csillag a hajnalban, s a nap nappal, és az értelem az akaratban. És ezen az oly fényes felhőn keresztül beszélget a sze­rel­mes és a Sze­re­tett.

123. Megkérdezték a sze­rel­mest, melyik sötétség a legnagyobb. Válaszolt, hogy Szerettének távolléte. Megkérdezték tőle, melyik a legnagyobb ragyogás, és azt mondta, hogy Szerettének jelenléte.

124. A Sze­re­tett jele látszik a sze­rel­mes­ben, aki a sze­re­tet által kínzatik sóhajokban s könnyekben, gondolatokban s az emberek megvetésében.

125. A sze­rel­mes e szavakat írta: – Örüljön az én Szerettem, mert elküldöm néki gondolataimat, s miatta sír a szemem, s lanka­dások nélkül nem élek, nem érzek, nem látok, nem hallok, sem szaglásom nincsen.

126. – Ah, értelem, akarat! Ugassatok és ébresszétek föl azokat a nagy kutyákat, [16] akik alszanak, elfeledvén Szerettemet! Ah, szem, sírj! Ah, szív, sóhajts! Ah, emlékezet, emlékezz Szerettem nem­tisztelésére, mellyel azok illetik, akiket ő annyira megtisztelt!

127. – Megsokszorozódik a gyűlölség, amely az emberek s Sze­rettem között van; és ajándékokat s jutalmakat ígér Szerettem, s fenyeget igazságossággal, böl­cses­ség­gel. És az emlékezet s az aka­rat megveti fenyegetéseit és ígéreteit.

128. Közeledett a Sze­re­tett a sze­rel­meshez, hogy felbátorítsa és megvigasztalja azok­ból a lankadásokból, amelyeket elviselt, és könnyei miatt; s minél jobban kö­ze­le­dett a Sze­re­tett a sze­rel­mes­hez, annál erősebben sírt s bágyadt a sze­rel­mes a nem­tisztelések miatt, amelyekre azért panaszkodott, mert Sze­ret­tét érték.

129. A sze­re­tet tollával, a könnyek vizével s a szenvedés papírjára írt a sze­rel­mes egy levelet az ő Szerettének, amelyben el­mondta neki, hogy az áhítat kés­le­ke­dett s a sze­re­tet haldoklott, s botlás és tévelygés meg­sok­szo­rozta ellenségeit.

130. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett sze­re­tetei összefonódtak az emlé­kezéssel, értelemmel, akarattal, hogy a sze­rel­mes és a Sze­re­tett ne távolodjék el egymástól; s az a kötelék, amely a két sze­re­tetet össze – fonta, gondolatokból, lankadásokból, sóhajokból s könnyekből volt.

131. A sze­rel­mes a sze­re­tet ágyában feküdt; a lepedőt gyönyö­rökből, s az ágytakarót lankadásokból, s a párnát könnyekből szőt­ték. A kérdés az volt, vajon a párna anyaga a lepedők vagy a terítő anyagából van-e.

132. Felöltöztette a Sze­re­tett az ő sze­rel­mesét köpenybe, zeké­be, pendelybe; és készített neki kalapot sze­re­tetből, és inget gondo­latokból és nadrágot kínokból és fejéket könnyekből.

133. A Sze­re­tett kérte sze­rel­mesét, hogy ne felejtse el. Azt mondta a sze­rel­mes, hogy képtelen lenne elfelejteni, mivel képte­len nem ismerni.

134. Azt mondta a Sze­re­tett, hogy azokon a helyeken, ahol a legveszélyesebb dicsérni, ott dicsérje és védje meg őt. Azt mondta a sze­rel­mes, hogy lássa el sze­re­tet­tel. Válaszolt a Sze­re­tett: az ő sze­re­tete miatt testesült meg, s feszíttetett keresztre, hogy meg­haljon.

135. Azt mondta a sze­rel­mes az ő kedves Szerettének, hogy mu­tassa meg neki azt a módszert, amellyel megismerhetné és megsze­rettethetné és dicsértethetné őt a népekkel. Megtöltötte a Sze­re­tett a sze­rel­mesét áhítattal, türelemmel, teljes sze­re­tet­tel, kínokkal, gondolatokkal, sóhajokkal s könnyekkel, s a sze­rel­mes szívébe bá­torság költözött Szerette dicsérésekor s a szájába Szerette dicséretei költöztek, és akaratába azon emberek káromlásának megvetése költözött, akik hamisan ítélnek.

136. A sze­rel­mes e szavakkal szólt az emberekhez: – Aki igazán emlékezik Sze­ret­tem­re, elfelejt emlékezésének körülményei közt minden dolgot, és aki minden dolgot elfelejt a Szerettére való em­lékezés miatt, azt minden dologtól megvédi Sze­ret­tem, s részt ad neki minden dologból.

137. Megkérdezték a sze­rel­mest, miből születik a sze­re­tet és mi­ből él, s miért hal meg. Azt válaszolta a sze­rel­mes, hogy a sze­re­tet a visszaemlékezésből születik, az értésből él, s a felejtés miatt hal meg.

138. A sze­rel­mes elfelejtett mindent, ami a felséges ég alatt van, hogy az értelem magasabbra emelkedhessék a Sze­re­tett megismeré­sére, akit az akarat vágyik hirdetni, szemlélni.

139. Elment a sze­rel­mes, hogy Szerettének tiszteletéért küzd­jön, és elvitte kí­sé­re­tében a hitet, a reményt, a sze­re­tetet, az igazsá­gosságot, okosságot, erősséget, mér­tékletességet, hogy azokkal le­győzze Szerettének ellenségeit. Legyőzetett volna a sze­rel­mes, ha nem segít neki Szerette, megmutatván nemességeit az ő sze­rel­mesének.

140. A sze­rel­mes el akart menni a legvégső végig, amellyel Sze­ret­tét szerette; és a többi végek akadályozták az útjában; és ezért a hosszú vágyak s gondolatok szo­mo­rú­ságot s lankadást adtak a sze­rel­mesnek.

141. Büszkélkedett és örült a sze­rel­mes Szerettének nemességei miatt; lankadt a sze­rel­mes a túl­gondol­kozások és túl­gondo­latok miatt; a kérdés az volt, melyiket érezte erősebben: a gyönyöröket-e vagy a gyötrelmeket.

142. Követségbe küldte a Sze­re­tett a sze­rel­mest a keresztény fe­jedelmekhez és a hitetlenekhez, hogy megmutassa nekik a Sze­re­tett megismerése, szeretése kezdeteit [17] és arsát. [18]

143. Ha látsz egy nemes öltözékkel megtisztelt, hiú dicsekedéssel megtisztelt s az evés és alvás miatt elhízott szeretőt, tudd meg, hogy kárhozatot s kínokat látsz ben­ne. S ha látsz egy szegényesen öltözött, a nép által megvetett, a böjtöléstől s vir­rasz­tástól sápadt és sovány szeretőt, tudd meg, hogy őbenne üdvösséget és örökké tartó áldást látsz.

144. Panaszkodik a sze­rel­mes és jajgat a szív a sze­re­tet heve miatt. Meghal a sze­rel­mes, siratja őt a Sze­re­tett, és átadja neki a türelem, reménység, jutalom vigasz­talását.

145. Siratta a sze­rel­mes, amit elvesztett; s nem volt ki megvi­gasztalja, mivel veszteségei pótolhatatlanok voltak.

146. Isten arra teremtette az éjszakát, hogy a sze­rel­mes gondol­kodjék s virrasszon Szerette nemességein; s a sze­rel­mes azt hitte, hogy azért teremtette azt, hogy pihenjenek és aludjanak, akiket gyötör a szerelem.

147. Gúnyolták s szidalmazták az emberek a sze­rel­mest, hogy olyan, mint aki belebolondult a sze­re­tetbe. S a sze­rel­mes semmibe vette gúnyolódásukat, és szidta az embereket, mert nem szerették Sze­ret­tét.

148. Szólt a sze­rel­mes: – Hitvány szövetbe öltöztem, de a sze­re­tet gyönyörű gon­do­latokba öltözteti szívemet, s testemet könnyekbe, lankadásokba, szen­ve­dé­sek­be.

149. Énekelt a Sze­re­tett ezt mondván: – Fölserkennek dicsé­rőim az én értékeim dicséretére; és tisztességeim ellenségei gyötrik s megvetésben tartják őket. S ezért meghagytam sze­rel­mesemnek, jajgasson és sirassa nem­tisz­tele­temet, s az ő jajszavai és könnyei az én sze­re­teteimből születtek.

150. Megesküdött a sze­rel­mes a Sze­re­tettnek, hogy sze­re­tete ál­tal szereti és viseli el a gyötrelmeket és szenvedéseket; s ezért könyö­rögve kérte a Sze­re­tettet, hogy szeresse őt, és érezzen részvétet gyöt­relme iránt. Megesküdött a Sze­re­tett, hogy sze­re­tetének az a termé­szete és sajátossága, hogy mindazokat szereti, akik őt szeretik, s könyörületet érez azok iránt, akik az ő sze­re­tete miatt gyötrelmet vi­selnek el. Örvendezett a sze­rel­mes és megvigasztalódott Szeretté­nek természetében s lényegi tulajdonságában.

151. A Sze­re­tett eltiltotta sze­rel­mesét a szótól; s a sze­rel­mes megvigasztalódott Szerette nézésében.

152. Addig sírt s kiáltozott a sze­rel­mes a Szerettének, míg alászállt a Sze­re­tett az egek fenséges magaslataiból, és eljött a földre, hogy sírjon s zokogjon s meg­haljon sze­re­tetből, és oktassa az embe­reket, hogy tisztességeit szeressék és ismerjék s dicsérjék.

153. Kárhoztatta a sze­rel­mes a keresztényeket, hogy nem írják Szerettének, Jézus Krisztusnak nevét leveleik kezdetére, hogy meg­adják neki azt a tisztességet, amelyet a szaracénok a hazudozó Mohamednek megadnak, akit tiszteletből leveleik kezdetén meg­neveznek. [18]

154. A sze­rel­mes találkozott a fegyvernökkel, aki gondolatokba mélyedve ment és sovány volt, sápadt, s szegényesen öltözött; és üdvözölte a sze­rel­mest, mondván, Isten irányítsa őt, hogy megta­lálja Sze­ret­tét. S a sze­rel­mes megkérdezte tőle, miből ismerte föl. S a fegyvernök azt mondta neki, hogy a sze­re­tet egyik titka felfedi a másikat, s ezért ismeri föl az egyik szerető a másikat.

155. A Sze­re­tett nemességei és tisztességei és jó munkái a sze­rel­mes kincsestára és vagyona. S a Sze­re­tett kincsestára azok a gondo­latok s vágyak s kínok és könnyek s lankadások, amelyeket a sze­rel­mes elvisel, hogy Sze­ret­tét tisztelje és szeresse.

156. A sze­re­tetek lelkeinek nagy seregei és csapatai gyűltek össze, s viszik a sze­re­tet zászlaját, amelyen Szerettük alakja és cí­merképe van; s nem akarnak kí­sé­re­tük­be fogadni senkit, aki sze­re­tet nélkül él, hogy Szerettükre ne háromoljék abból tisz­te­let­lenség.

157. Akik bolondnak mutatják magukat [20], hogy pénzt gyűjtse­nek, arra indítják a sze­rel­mest, hogy bolond legyen a sze­re­tet miatt; s az a szégyen, amely a sze­rel­mest az emberektől éri, mert úgy jár-kel, mint valami bo­lond, módot ad a sze­rel­mesnek, hogy miképpen szeresse és becsülje az em­be­re­ket. S ezért az a kérdés, hogy e két indíttatás közül melyik ad nagyobb alkalmat a sze­re­tetre.

158. A sze­re­tet szomorúságba vetette a sze­rel­mest a túlgondolatok által; és éne­kelt a Sze­re­tett s örvendezett a sze­rel­mes, mikor ezt hallotta. S a kérdés az volt, e kettő közül melyik nagyobb alkalom a sze­re­tet meg­sok­szo­rozására a sze­rel­mes­ben.

159. A sze­rel­mes titkaiban kinyilatkoztatnak a Sze­re­tett titkai, és a Sze­re­tett titkaiban kinyilatkoztatnak a sze­rel­mes titkai. S az a kérdés, e kétféle titok közül melyik nagyobb alkalom a kinyilatkoz­tatásra.

160. Megkérdezték a bolondot, milyen jelekből ismerni meg Sze­ret­tét. Vá­la­szolt, mondván, hogy irgalmasságából s könyörületéből, amelyek az ő lényege szerint minden változás nélkül van­nak az ő akaratában.

161. Azon egyedi sze­re­tet által, amelyet a Sze­re­tett iránt érzett a sze­rel­mes, az általános jót az egyedi jó fölött szerette, hogy Sze­rette általánosan ismert, dicsért, vágyott legyen.

162. A sze­re­tet és a sze­re­tetlenség összetalálkozott egy gyümöl­csöskertben, ahol a sze­rel­mes és a Sze­re­tett titkon beszélgetett. S a sze­re­tet megkérdezte a sze­re­tet­len­séget, milyen szándékkal jött arra a helyre. S válaszolt a sze­re­tetlenség: hogy meg­fossza sze­re­tetétől a sze­rel­mest, s tiszteletétől a Sze­re­tettet. Nagyon vissza­tet­sző volt a Sze­re­tettnek és a sze­rel­mesnek, amit a sze­re­tetlenség mon­dott, és meg­sok­szo­rozták sze­re­tetüket, hogy legyőzze és lerontsa a sze­re­tetlenséget.

163. – Mondd, bolond, mire érzed nagyobbnak az akaratod: a szeretésre vagy a haragvásra? Válaszolt, hogy a szeretésre, mert azért haragszik, hogy szerethessen.

164. – Mondd, szerető, mihez van több értelmed: az igazság vagy a hamisság értéséhez? Válaszolt, hogy az igazság értéséhez. – Miért? – Mert azért értem a hamisságot, hogy jobban érthessem az igazságot.

165. Megértette a sze­rel­mes, hogy Szerette szereti, s megkérdezte a Sze­re­tettet, vajon sze­re­tete és irgalmassága egyazon dolgok-e őbenne? Megerősítette a Sze­re­tett, hogy az ő lényegében nincs kü­lönbség sze­re­tete és irgalmassága között. S erre azt mondta a sze­rel­mes, hogy miért kínozza a sze­re­tete, s miért nem gyógyítja ki lan­kadt­sá­gai­ból az irgalmasság. S válaszolt a Sze­re­tett, hogy az irgal­masság adta neki a lankadt­ságokat, hogy azokkal tökéletesebben tisztelje sze­re­tetét.

166. A sze­rel­mes idegen földre akart menni, hogy Sze­ret­tét tisz­telje; és álruhába akart bújni, hogy el ne fogják az úton. S nem tudta eltüntetni szeméből a könnyeket, sem arcáról a soványság ba­rázdáit és a sárga színt, sem szívéből a zokogást, a gondolatokat, só­hajokat, szomorúságot, lankadásokat; s ezért elfogták az úton és át­adták kínzásra Szerette ellenségeinek.

167. Fogoly volt a sze­rel­mes a sze­re­tet tömlöcében. Gondola­tok, vágyak és emlékek őrizték s tartották bilincsben, hogy el ne fusson Sze­ret­tétől; lankadások kínozták; türelem, reménység vigasztalta. Meghalt volna a sze­rel­mes, de a Sze­re­tett megmutatta neki milyenségét, s feléledt a sze­rel­mes.

168. Szerettével találkozott a sze­rel­mes; fölismerte Sze­ret­tét és sírt a sze­rel­mes. A Sze­re­tett korholta sze­rel­mesét, hogy nem sírt, mielőtt fölismerte volna; s megkérdezte, miben ismerte föl, – ha egyszer nem sírt. Válaszolt a sze­rel­mes, hogy emlékezetében és ér­telmében és akaratában, melyek meg­sok­szo­rozódtak, mihelyt meg­jelent a testi szeme előtt.

169. A Sze­re­tett megkérdezte a sze­rel­mest, mi a sze­re­tet. Vála­szolt, hogy a Sze­re­tett arcvonásainak s szavainak jelenléte a szerető sóhajtozó szívében, s a vágy és a könnyek miatti lankadás a sze­rel­mes szívében.

170. – A sze­re­tet: a merészség s a félelem buzgóság miatti for­rongása; s a sze­re­tet; az a végső akarat, hogy Szerettére vágyjék. És a sze­re­tet az, ami megöli a sze­rel­mest, amikor énekelni hall Szeret­tének szépségeiről. S a sze­re­tet az, amiben az én halálom van, s amiben mindenkor benne időzik akaratom.

171. Az áhítat és a sóvárság – küldöttekkel – gondolatokat kül­dött a sze­rel­mes szívébe, hogy a víz fölemelkedjék a szemébe, mely megelégelte a könnyeket, mert sokáig fürdött bennük.

172. Ezt mondta a sze­rel­mes: – Ha ti, szeretők, tüzet akartok, jöjjetek a szí­vem­hez és gyújtsátok lángra lámpásotokat; s ha vizet akartok, jöjjetek a szememhez, mely könnyekben úszik; s ha a sze­re­tet gondolatait akarjátok, jöjjetek, vegyétek őket gondolataim­ból!

173. Történt egy napon, hogy a sze­rel­mes azon a nagy sze­re­teten gondolkodott, amelyet Szerette iránt érzett; s azokon a nagy gyötrelmeken s vesze­delme­ken, ahol sokáig időzött sze­re­tete miatt; s azt gondolta, nagyok kell legyenek az ő jutalmai. Míg a sze­rel­mes ezen­képpen gondolkodott, eszébe jutott, hogy Szerette már megfizette őt, mivel beleszerettette arcvonásaiba s mert sze­re­tete által lankadásokat adott neki.

174. Letörölte arcáról s szeméről a sze­rel­mes a könnyeket, me­lyeket a sze­re­tet miatt viselt el, hogy ne fedje föl azokat a lankadá­sokat, melyeket Szerette adott neki, aki azt kérdezte sze­rel­mesétől, hogy miért takarja el a sze­re­tet jeleit a többi szerető elől, hiszen azokat azért adta neki, hogy értékeinek tisztelésébe belészerettesse őket.

175. – Mondd, ember, aki úgy jársz-kelsz, mint aki megbolon­dult a sze­re­tet miatt, meddig leszel szolga, alávetve a sírásnak s a gyötrelmek s lankadások elviselésének? Válaszolt: – Míg majd Szerettem elválasztja bennem a lelket s a testet.

176. – Mondd, bolond, van pénzed? Válaszolt: – Van Szeret­tem. – Vannak falvaid, váraid, városaid, grófságaid, hercegsé­geid? Válaszolt: – Vannak sze­re­teteim, gondolataim, könnyeim, vágyaim, gyötrelmeim, lankadásaim, amelyek jobbak, mint a csá­szárságok s királyságok.

177. Megkérdezték a sze­rel­mest, miben ismeri föl Szerettének végzését. Válaszolt, hogy a gyönyörök s lankadások egyenlőségé­ben, melyre Szerette ítélte a szeretőit.

178. – Mondd, bolond, ki tud többet a sze­re­tetről: az-e, aki gyönyört érez miatta, vagy aki gyötrelmeket s lankadásokat? Vá­laszolt s azt mondta, hogy egyik a másik nélkül nem ismerheti meg a sze­re­tetet.

179. Megkérdezték a sze­rel­mest, miért nem védekezik azon hitszegések s hamis vádak ellen, melyekkel az emberek vádolják. Válaszolt, hogy Sze­ret­tét kell védenie, akit az emberek hamisan kárhoztatnak; s hogy az ember, aki csalni és tévelyegni képes, alig méltó, hogy védelmezzék.

180. – Mondd, bolond, miért védelmezed a sze­re­tetet, mikor gyötri és kínozza tested s szívedet? Válaszolt: – Mert meg­sok­szo­rozza érdemeim s boldogságomat.

181. Szerettére panaszkodott a sze­rel­mes, hogy oly erősen kínoztatta a sze­re­tet­tel; s védekezett a Sze­re­tett, meg­sok­szo­rozván a sze­rel­mes gyötrelmeit s veszedelmeit, gondolatait s könnycsepp­jeit s könnyeit.

182. – Mondd, bolond, miért véded a vétkeseket? Válaszolt: – Hogy ne legyek hasonló azokhoz, akik egyaránt vádolják az ártat­lanokat és a vétkeseket.

183. Fölemelte az értelmet a Sze­re­tett, hogy megértse az ő ma­gasságait; s ezáltal a sze­rel­mes arra indította emlékezését, hogy em­lékezzék fogyatkozásaira és akarata megvesse őket, s fölemelkedjék a Sze­re­tett tökéletességeinek szeretésére.

184. Szerettéről énekelt a sze­rel­mes, és azt mondta, hogy olyan jó akaratot hozott neki, hogy amire haragszik a sze­re­tet által, az gyönyörűség és nagyobb boldogság neki, mint mindaz, amit Sze­rette sze­re­tete nélkül szeret.

185. A sze­rel­mes egy nagy városban járt, s megkérdezte, talál-e olyan embert, akivel kedvére tudna szólni a Szerettéről? S megmu­tattak neki egy szegény embert, aki sírt a sze­re­tet által, s társat ke­resett, akivel beszélhetne a sze­re­tetről.

186. A sze­rel­mes töprengett és tétovázott, vajon hogyan kez­dődhettek el a gyötrelmei Szerettének nemességeiből, aki annyi boldogságot hordoz önmagában.

187. A sze­rel­mes gondolatai kínjainak elfelejtése és a gyönyö­reire való emlé­kezés között időztek, mert a gyönyörök, melyek a sze­re­tetből érik, elfelejtetik vele a boldogtalanságot, s a kínok, me­lyeket a sze­re­tet miatt visel el, eszébe juttatják azt a boldogságot, amelyet a sze­re­tet miatt érez.

188. Megkérdezték a sze­rel­mest, lehetséges-e, hogy Szerette megfossza a sze­re­tettől. Válaszolt, hogy nem, míg csak az emlé­kezet emlékezetébe idézi és az értelem érti Szerettének nemessé­geit.

189. – Mondd, bolond, hol van a legnagyobb összehasonlítás és hasonlóság? Válaszolt: – A sze­rel­mes s a Sze­re­tett között. Megkérdezték tőle, mi okból. Válaszolt, hogy a sze­re­tet miatt, melyet egymás iránt éreznek.

190. Megkérdezték a Sze­re­tettet, volt-e benne valaha könyörület? Válaszolt, hogy ha nem lett volna benne könyörület, nem tette volna szeretővé a sze­rel­mest, s nem kínozta volna sóhajokkal s könnyekkel, gyötrelmekkel s lankadtságokkal.

191. Egy nagy erdőségben volt a sze­rel­mes, aki Szerette után ku­tatott, és ott találta az igazságot s a hamisságot, akik Szerettéről vi­tatkoztak, mert az igazság dicsérte és a hamisság gyalázta. S ezért a sze­rel­mes hívta a sze­re­tetet, hogy segítsen az igazságnak.

192. Eljött a kísértés a sze­rel­meshez, hogy eltávolítsa tőle a Sze­ret­tét, s hogy az emlékezet ébredjen föl s szerezze vissza Szeret­tének jelenlétét, sokkal erősebben emlékezvén rá, mintsem azelőtt emlékezett; hogy az értelem még jobban fölemelkedjék érteni, és az akarat akarni az ő Sze­ret­tét.

193. Egy napon elfelejtette Sze­ret­tét a sze­rel­mes, s egy másik napon vissza­em­lé­kezett, hogy elfelejtette őt. S azon a napon, ami­kor a sze­rel­mes visszaemlékezett, hogy elfelejtette Sze­ret­tét, szomo­rúságban s fájdalomban, s dicsőségben s bol­dog­ság­ban élt a felejtés miatt s az emlékezés miatt.

194. Olyan erősen vágyta a sze­rel­mes Szerettének dicséreteit s tisztességeit, hogy kételkedett, emlékszik-e rájuk. És oly erősen gyűlölte Szerette nemtiszteléseit, hogy kételkedett, gyűlöli-e azo­kat. S ezért a sze­rel­mes tétovázott a Szerette iránti sze­re­tet s félelem között.

195. Meghalt a sze­rel­mes a gyönyör miatt, és élt a lankadások miatt. S a gyönyörök és a kínok összeigazodtak és egyesültek, hogy egy és ugyanazon dolog legyenek a sze­rel­mes akaratában. S ezért a sze­rel­mes egy és ugyanazon időben haldokolt és élt.

196. Csak egyetlen órára akarta elfelejteni és nem ismerni Sze­ret­tét a sze­rel­mes, hogy valami nyugalma legyen lankadásaiban. Ám mert szenvedés volt neki a felejtés és a nem ismerés, türelmes volt s fölemelte értelmét és emlékezetét Szerettének szemlélésére.

197. Annyira szerette Sze­ret­tét a sze­rel­mes, hogy mindent el­hitt neki, amit mondott, s annyira vágyta érteni, hogy mindazt, amit tőle hallott, meg akarta érteni a szükségszerű okok [21] által. S ezért a sze­rel­mes sze­re­tete a hit és az értelem között lakozott.

198. Megkérdezték a sze­rel­mest, mi van a legmesszebb a szívé­től; ő azt válaszolta, hogy a gyűlölet. S megkérdezték tőle, miért. Válaszolta, hogy azért, mert szívéhez legközelebb a sze­re­tet van, ami pedig a gyűlölet ellentéte.

199. – Mondd, bolond, van benned irigység? Válaszolt: – Igen, valahányszor elfelejtem Szerettem bőkezűségét s gazdagsá­gait.

200. – Mondd, szerető, van vagyonod? Válaszolt: – Igen, a sze­re­tet. – Van szegénységed? – Igen, a sze­re­tet. – Miért? – Mert a sze­re­tet nem nagyobb s mert nem tesz szeretővé sok szeretőt, hogy Szerettem tisztességeit tiszteljék.

201. – Mondd, szerető, hol van a hatalmad? Válaszolt: – Sze­rettem hatalmában. – Mivel erősíted meg magad ellenségeiddel szemben? – Szerettem erejével. – Mivel vigasztalódsz? – Szerettem örök kincseivel.

202. – Mondd, bolond, mit szeretsz jobban: Sze­ret­ted irgalmát vagy Sze­ret­ted igazságosságát? Válaszolt, hogy egyformán kell sze­retnie és félnie az igazságosságot, mert akarásának semmit nem kell jobban akarnia, mint hogy Szerettének igazságosságát szeresse.

203. Harcoltak egymással a vétkek és az érdemek a sze­rel­mes lelkiismeretében és akaratában; s az igazságosság és az emlékezet meg­sok­szo­rozta a bűntudatát, s az ir­gal­masság, reménység meg­sok­szo­rozta a boldogságot a Sze­re­tett akaratában. S ezért az érde­mek legyőzték a vétkeket s a jogtalanságokat a sze­rel­mes peniten­ciájában.

204. Állította a sze­rel­mes, hogy Szerettében teljes tökéletesség van, s tagadta, hogy Szerettében bármi fogyatkozás volna. S a kér­dés az volt, melyik nagyobb: az állítás-e vagy a tagadás.

205. Napfogyatkozás volt az égen és sötétség a földön; s ezért a sze­rel­mes vissza­emlékezett, hogy a bűn hosszú ideig távol tar­totta akarásától a Sze­ret­tét; s e távoliét miatt a sötétség száműzte értelme fényét, amellyel a Sze­re­tett meg­nyi­lat­ko­zik az őt szere­tőknek.

206. A sze­re­tet a sze­rel­mesbe költözött s megkérdezte a sze­re­tetet a sze­rel­mes, hogy mit akar. S a sze­re­tet azt mondta neki, azért költözött belé, hogy úgy szoktassa és nevelje, hogy a halálban le­győzhesse halálos ellenségeit.

207. Beteg volt a sze­re­tet, mikor a sze­rel­mes elfeledte Sze­ret­tét; s beteg a sze­rel­mes, mikor a túlemlékezés által Szerette gyötrelme­ket, sóvárgásokat és lan­ka­dá­so­kat ad neki.

208. A sze­rel­mes talált egy embert, aki sze­re­tet nélkül haldo­kolt. Sírt a sze­rel­mes a tiszteletlenség miatt, amely Sze­ret­tét érné azon embernek halálában, aki sze­re­tet nélkül haldokolt; s azt kér­dezte attól az embertől, miért sze­re­tet nélkül hal meg; s az válaszolt, hogy azért, mert nem volt, aki megismertette volna ővele a sze­re­tetet, sem aki arra nevelje, hogy szeretővé legyen. S ezért a sze­rel­mes só­haj­to­zott sírván s azt mondta: – Ó, áhítat, mikor leszel nagyobb, hogy a vétek kisebb le­gyen s hogy Szerettemnek sok buzgó, merész dicsérője, szeretője legyen, akik nem ha­boz­nak tisztességeit dicsérni.

209. Megkísértette a sze­rel­mes a sze­re­tetet, vajon fönn tudná-e magát tartani a szívében anélkül, hogy Szerettére emlékeznék; s abbahagyta szíve a gondolkodást s szeme a sírást; megsemmisült a sze­re­tet s a sze­rel­mes tétovázott s megkérdezte az embereket, látták-e a sze­re­tetet.

210. A sze­re­tet, a szeretés, a sze­rel­mes és a Sze­re­tett oly erősen összeillik, hogy egyetlen ténylegességet [22] alkotnak lényegükben, s a sze­rel­mes és a Sze­re­tett különböző dolgok, amelyek bármi ellentétesség és eltérés nélkül egyeznek lényegükben. S ezért a Sze­re­tett minden más sze­re­tet fölött szerethető.

211. – Mondd, bolond, miért szeretsz annyira? Válaszolt: – Mert hosszú és veszélyes az út, amelyen Szerettemet keresni indulok. Nagy teherrel kell keresnem őt, s gyorsan kell mennem; s mindezt nem bírnám megtenni nagy sze­re­tet nélkül.

212. Virrasztott, böjtök, sírt, alamizsnát osztogatott és idegen földeken járt a sze­rel­mes, hogy Szerette felé indíthassa akaratát s szeretővé tehesse alattvalóit, hogy tiszteljék tisztességeit.

213. Ha nem elég a sze­rel­mes sze­re­tete, hogy Sze­ret­tét könyörületre és bocsánatra indítsa, elég a Sze­re­tett sze­re­tete, hogy teremt­ményeinek kegyelmet és áldást adjon.

214. – Mondd, bolond, mi által lehetsz hasonlóbb Sze­ret­tedhez? Válaszolt: – Szerettem arcvonásainak teljes hatalmamból értése és szeretése által.

215. Megkérdezték a sze­rel­mest, van-e valamiben Szerettének fogyatkozása; és azt válaszolta, hogy igen: szeretőkben, dicsérők­ben, akik értékeit tiszteljék.

216. Verte a Sze­re­tett sze­rel­mesének szívét a sze­re­tet vesszőivel, hogy szeresse azt a fát, melyről a Sze­re­tett a vesszőket vágta, hogy azokkal verje szeretőit. Ezen a fán szenvedett halált és lankadásokat s tiszteletlenségeket, hogy visszaadja a sze­re­tet­nek a szeretőket, akiket elveszített.

217. A sze­rel­mes Szerettével találkozott, s nagyon nemesnek s hatalmasnak s minden tiszteletre méltónak látta őt; s azt mondta neki, hogy erősen csodálkozik azokon az embereken, akik oly ke­véssé szeretik és ismerik s tisztelik őt, mintha arra nem lenne olyan méltó. S a Sze­re­tett válaszolt neki, mondván: nagy csalódás érte, hiszen az embert arra teremtette, hogy az szeresse, ismerje, tisz­telje; s ezer em­ber­ből csupán száz féli és szereti; és százból kilenc­ven azért féli, hogy ne büntesse, és tíz azért szereti, hogy dicsőséget adjon neki; és szinte senki nem akad, aki jóságáért s nemes­ségéért szeretné. Mikor a sze­rel­mes e szavakat hallotta, erősen sírt Szeretté­nek nem­tisztelése miatt, és ezt mondta: – Sze­re­tett, aki oly sokat adtál az embernek és annyira megtisztelted őt, miért feledkezett meg rólad annyira az ember?

218. Dicsérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, s azt mondta, hogy már át­lépte a hol-t, mert ott van, ahová nem érhet el a hol. S ezért mi­kor meg­kér­dez­ték a sze­rel­mest, hol van Szerette, ez válaszolta: – Van, de nem tudni hol. Ámde tudta, hogy Szerette az ő emléke­zésében van.

219. Megvásárolt a Sze­re­tett a tiszteleteivel egy szolgaembert, és alávetette a gondolatoknak, lankadásoknak, sóhajoknak s könnyeknek. S megkérdezte tőle, mit eszik s mit iszik. Válaszolt, hogy azt, amit ő akar. Megkérdezte, mibe öltözik. Vála­szol­ta, hogy abba, amit Ő akar. Szólt a Sze­re­tett: – Van egyáltalán akara­tod? Vála­szolt, hogy a szolgának és alattvalónak nincs más aka­rása, csak hogy en­ge­del­mes­ked­jék Urának s Szerettének.

220. Megkérdezte a Sze­re­tett a sze­rel­mesét, van-e türelme. Válaszolt, hogy min­den tetszik neki, s ezért nincs miért türelmes legyen. Mert akinek az akaratában nincs uralom [23], nem lehet türel­metlen.

221. A sze­re­tet annak adta magát, akinek akarta; s mert sok em­bernek nem adta oda magát s nem tette erősen szeretőkké a szere­tőket, hiszen erre megvolt a szabad­sága, a sze­rel­mes panaszt tett a sze­re­tetre, és bevádolta Szerette előtt. De a sze­re­tet mentegetőzött, mondván: ő nincs a szabad akarat ellen, mert nagy érdemet s nagy dicsőséget kíván a szeretőinek.

222. Nagy vita és viszály támadt a sze­rel­mes és a sze­re­tet között, mert a sze­rel­mes beleunt azokba a gyötrelmekbe, amelyeket a sze­re­tet miatt viselt el. S a kérdés az volt, vajon a sze­re­tet vagy a sze­rel­mes fogyatkozása miatt. S emiatt végül a Sze­re­tett ítéletét kérték, aki a sze­rel­mest lankadással büntette és a sze­re­tet meg­sok­szo­rozá­sá­val jutalmazta.

223. Az volt a kérdés, vajon a sze­re­tet a gondolathoz vagy a türelemhez van-e közelebb. Megoldotta a sze­rel­mes a kérdést, s azt mondta, hogy a sze­re­tet a gon­do­la­tok­ban jön létre s a türelemben marad fenn.

224. A sze­rel­mes szomszédai a Sze­re­tett szép magatartásai, és a Sze­re­tett szomszédai sze­rel­mesének gondolatai és azok a gyötrelmek s könnyek, amelyeket a sze­re­tet miatt visel el.

225. Nagyon magasra akart emelkedni a sze­rel­mes akarata, hogy nagyon szeresse Sze­ret­tét; s megparancsolta az értelemnek, hogy emelkedjék teljes erejéből; s az értelem ugyanazt parancsolta az emlékezésnek. S mindhárman fölemelkedtek, hogy a Sze­re­tettet szemléljék az ő tisztességeiben.

226. Elvált az akarat a sze­rel­mestől, s a Sze­re­tettnek adta ma gát; s a Sze­re­tett börtönbe vetette az akaratot a sze­rel­mes­ben, hogy őt szeresse és szolgálja.

227. Azt mondta a sze­rel­mes: – Ne gondolja Szerettem, hogy el hagytam, hogy másik sze­re­tettet szeressek; mert a sze­re­tet olyanná tett, hogy egyes-egyedül egy Sze­re­tettet szeressek. Válaszolt a Sze­re­tett s mondta: – Ne gondolja az én sze­rel­mesem, hogy egyes egyedül ő szeret s szolgál engem, hiszen sok szeretőm van, akik erő sebben s hosszabban szeretnek engem, mint az ő sze­re­tete.

228. Azt mondta Szerettének a sze­rel­mes: – Szerelmetes Szere tett, te szoktattad s nevelted a szememet arra, hogy lássam, s füle met, hogy halljam tisztes­ségeidet. S ezért a szívem hozzászokott a gondolatokhoz, amelyek által arra szoktat­tad a szememet, hogy sír jón, s testemet, hogy lankadjon. Válaszolt a Sze­re­tett a sze­rel­mes­nek; s azt mondta, hogy ilyen szokások s nevelések nélkül nem lenne beírva a neve abba a könyvbe, amelybe mindazok bele van nak írva, akik az örök áldásra jönnek, s akiknek a neve kitörölte tett abból a könyvből, amelybe azok írattak, akik az örök átokra mennek.

229. A sze­rel­mes szívében összegyűlnek a Sze­re­tett nemes maga tartásai, és meg­sok­szo­rozzák a sze­rel­mes gondolatait s gyötrelmeit; s vége is lenne és meg­halna, ha a Sze­re­tett még több tisztességét sokszorozná meg a sze­rel­mes gondo­latai­ban.

230. Eljött a Sze­re­tett, hogy megszálljon sze­rel­mese vendég fogadójában, s sze­rel­mese gondolatokból vetett neki ágyat; és szolgáltak néki a sóhajok s könnyek. S emlékezésekkel fizetett szállásáért a Sze­re­tett.

231. A sze­re­tet összevegyítette a gyötrelmeket s a gyönyöröket a sze­rel­mes gondolataiban; s panaszkodtak e vegyítésre a gyönyö­rök, s bevádolták a sze­re­tetet a Sze­re­tettnek; s szétfoszlottak és el­pusztultak a gyönyörök, mikor a Sze­re­tett elválasztotta őket azok­tól a kínoktól, amelyeket a sze­re­tet ad a szeretőinek.

232. A jelzések, amelyeket sze­re­tetéről ad a sze­rel­mes a Szeretté­nek: kezdetben a könnyek, középen a szorongattatások, s végül [24] a halál. E jelek által prédikál a sze­rel­mes Szerette szeretőinek.

233. Magányba vonult a sze­rel­mes és elkísérték szívét a gondo­latok, és szemét a könnycseppek s könnyek, és testét a sanyargatá­sok s böjtök. S mikor a sze­rel­mes visszatért az emberek társasá­gába, eltávoztak tőle mind e fönt említett dolgok, s a sze­rel­mes egyes-egyedül állt az emberek között.

234. A sze­re­tet hullámzó, szelek korbácsolta tenger, amelynek nincs kikötője, sem partja. A sze­rel­mes a tengerbe vész, és veszté­ben elvesznek gyötrelmei és meg­szü­let­nek teljességei.

235. – Mondd, bolond, mi a sze­re­tet? Válaszolt: – A sze­re­tet az elmélet és a gyakorlat egyezősége egy végcélra, amelyre a sze­rel­mes akaratának beteljesedése törekszik, hogy az embereket Szeret­tének tisztelésére és szolgálására indítsa. S az a kérdés, vajon a vég­cél erősebben illik-e annak a sze­rel­mesnek az akaratához, aki Sze­rettével kíván lenni.

236. Megkérdezték a sze­rel­mest, ki az ő Szerette. Válaszolt, hogy aki miatt szeret, vágyik, lankad, sóhajtozik, sír, kigúnyoltatik, meghal.

237. Megkérdezték a Sze­re­tettet, ki a sze­rel­mese. Válaszolt, hogy az, aki semmit nem habozik tisztességeinek tisztelésében s dicsérésében; aki mindenről lemond, hogy parancsainak s taná­csainak engedelmeskedjék.

238. – Mondd, bolond, melyik teher terhesebb s nehezebb: a sze­re­tet miatti gyötrelmek, vagy a gyűlölet miatti gyötrelmek? Válaszolt: kérdezzék meg azoktól az emberektől, akik Szerette sze­re­tete miatt vagy a pokol gyötrelmeinek félelme miatt tartanak penitenciát.

239. Elaludt a sze­rel­mes és meghalt a sze­re­tet, mert nem volt miből élnie. Fölébredt a sze­rel­mes és életre kelt a sze­re­tet azokban a gondolatokban, amelyeket a sze­rel­mes küldött Szerettének.

240. Azt mondta a sze­rel­mes, hogy a beoltott tudomány az aka­ratból, áhítatból, imádságból születik, s a szerzett tudomány a ta­nulásból, értelemből. S ezért az a kérdés, melyik tudomány van meg hamarabb a sze­rel­mes­ben, s melyik kedvesebb neki, s melyik nagyobb őbenne.

241. – Mondd, bolond: honnan vannak szükségleteid? Vála­szolt: – Gon­do­la­tok­ból s vágyásból, imádásból, gyötrődésből, állhatatosságból. – S honnan vannak ben­ned mindezek a dol­gok? Válaszolt: – A sze­re­tettől. – S honnan van a sze­re­teted? – Szerettemtől. – S honnan van Sze­ret­ted? – Egyes-egyedül ön­magától.

242. – Mondd, bolond: akarsz-e szabad lenni minden dolgok­tól? Válaszolt, hogy igen, kivéve Sze­ret­tét. – Akarsz fogoly lenni? Válaszolt: – Igen, a sóhajoké és gondolatoké, gyötrelmeké és veszé­lyeké és száműzetéseké, könnyeké, hogy Szerettemet szolgáljam, aki azért teremtett, hogy értékeit dicsérjem.

243. Kínozta a sze­re­tet a sze­rel­mest, s a kíntól sírt és zokogott a sze­rel­mes. Magához szólította Szerette, hogy közeledjék őhozzá, hogy meggyógyíthassa. Minél inkább közeledett a sze­rel­mes a Sze­rettéhez, annál jobban kínozta őt a sze­re­tet, mert több sze­re­tetet érzett. S mivel több gyönyört érzett, amikor jobban sze­re­tett, erő­sebben kigyógyította lankadásaiból a Sze­re­tett.

244. Beteg volt a sze­re­tet. Gyógyította őt a sze­rel­mes türelem­mel, áll­ha­ta­tos­ság­gal, engedelmességgel, reménységgel. Meggyó­gyult a sze­re­tet s meg­be­te­ge­dett a sze­rel­mes. Gyógyította a Sze­re­tett, mert odaadta neki erényeinek s tisz­tes­sé­gei­nek em­lékezését.

245. – Mondd, bolond: mi a magányosság? Válaszolt: – A sze­rel­mes és a Sze­re­tett öröme és társasága. – S mi az öröm és a társa­ság? Válaszolt, hogy a magány, amely a sze­rel­mes szívében van, aki nem emlékezik másra, csak egyes-egyedül Szerettére.

246. Kérdést tettek föl a sze­rel­mesnek: hol nagyobb a veszély: a sze­re­tet okozta gyöt­relmek avagy a boldogságok elviselésében? Megegyezett a sze­rel­mes a Sze­ret­té­vel, s azt mondta, hogy a bol­dogtalanságok okozta veszélyek a türelmetlenség miatt tör­tén­nek, s a boldogságok okozta veszélyek a tudatlanság miatt.

247. A Sze­re­tett kiadta kezéből a sze­re­tetet, s megengedte, hogy az emberek kívánságuk szerint vegyenek belőle; s alig talált a sze­re­tet valakit, aki bebocsátotta volna őt a szívébe. S ezért sírt a sze­rel­mes, és szomorú volt attól a tiszteletlenségtől, amely itt köztünk éri a sze­re­tetet a hamis szeretők és a hálátlan emberek miatt.

248. Megölt a sze­re­tet az ő igazi sze­rel­mese szívében mindent, hogy ott él­hes­sen s oda beférjen; s meghalt volna a sze­rel­mes, ha nem emlékezett volna Sze­ret­tére.

249. Két gondolata volt a sze­rel­mesnek: az egyik mindennap Szerette lényegén és erényén gondolkodott; s a másik Szerette munkáin gondolkodott. S ezért a kér­dés az volt, melyik gondolat fényesebb, kedvesebb a Sze­re­tettnek és a sze­rel­mes­nek.

250. Meghalt a sze­rel­mes a nagy sze­re­tet ereje miatt. Eltemette őt földjébe a Sze­re­tett, ahonnan föltámadt a sze­rel­mes. S az a kér­dés, melyikből nyert nagyobb ajándékot a sze­rel­mes.

251. A Sze­re­tett börtönében boldogtalanságok, veszélyek, lan­kadások, tisz­te­let­len­ségek, visszásságok voltak, hogy ne akadályoz­hassák meg a sze­rel­mesét, hogy tisz­tes­ségeit dicsérje és szeretővé tegye az embereket, akik megvetik őt.

252. Egy nap sok olyan ember előtt állt a sze­rel­mes, akiket Sze­rette ezen a világon túl nagy tiszteletre juttatott, pedig nem tisztel­ték gondolataikban. Meg­ve­tet­ték Sze­ret­tét és kigúnyolták szol­gálóit. Sírt a sze­rel­mes, tépte a haját, verte az arcát s meg­szag­gatta ruháit; s kiáltott fennhangon: – Volt-e valaha olyan nagy botlás, mint Szerettem megvetése?

253. – Mondd, bolond, meg akarsz halni? Válaszolt, hogy: – Igen, e világ él­ve­ze­tei­ben s az átkozottak gondolataiban, akik el­felejtik és nem tisztelik Szerettemet; s nem akarom, hogy e gondo­latokban értsenek és akarjanak, mert nincs ott a Sze­ret­tem.

254. – Ha te, bolond, igazat mondasz, az emberek megvernek s kigúnyolnak, szidalmaznak, megkínoznak s megölnek. Vála­szolt: – E szavakból az következik, hogy ha hamis dolgokat mon­dok, akkor dicsérnek, szeretnek, szolgálnak, tisztelnek az emberek, s megvédenék Szerettem szeretőitől.

255. Egy napon hamis dicsérők gyalázták a sze­rel­mest Szeretté­nek jelenlétében. A sze­rel­mesnek volt türelme, a Sze­re­tettnek pe­dig igazságossága, bölcsessége, ha­tal­ma. S a sze­rel­mes szívesebben vette, hogy gyalázzák és szidalmazzák, mint hogy a gya­lázók kö­zött legyen.

256. A Sze­re­tett különböző magokat vetett sze­rel­mese szívébe, s ezekből egyet­len gyümölcs született s lombosodott, s virágzott és termett. S kérdés, vajon eb­ből a gyümölcsből születhetnek-e kü­lönböző magok?

257. A sze­re­tet fölött van nagyon magasan a Sze­re­tett, s a sze­re­tet alatt van na­gyon alacsonyan a sze­rel­mes. S a sze­re­tet, aki közé­pen van [25], lebocsátja a Sze­re­tettet a sze­rel­meshez, és fölemeli a sze­rel­mest a Sze­re­tetthez. S a lebocsátásból s föl­eme­lés­ből él s veszi kezdetét a sze­re­tet, amelytől lankad a sze­rel­mes, és amellyel az a Sze­re­tettet szolgálja.

258. A sze­re­tet jobb oldalán van a Sze­re­tett, s a sze­rel­mes a bal­ján van; s ezért a sze­rel­mes nem tud eljutni Szerettéhez anélkül, hogy át ne haladna a sze­re­teten.

259. A sze­re­tet előtt van a Sze­re­tett, és a Sze­re­tett mögött van a sze­rel­mes. S ezért a sze­rel­mes nem tud eljutni a sze­re­tethez, míg át nem vezeti gondolatait és vágyait a Sze­re­tetten.

260. A Sze­re­tett három, önmagához tiszteletben és értékben ha­sonló Sze­re­tettet [26] mutatott sze­rel­mesének. S a sze­rel­mes mind­háromba egyenlőképpen beleszeret, mivel sze­re­tet csak egyetlen­egy van a három Sze­re­tett lényege egységének jelzésére.

261. Abba a ruhába öltözött a Sze­re­tett, melybe sze­rel­mese öltö­zött, hogy társa legyen a dicsőségben örökké. S ezért a sze­rel­mes mindig veres öltözetekre vágyott, hogy jobban hasonlítson ruhája Szerettének öltözetéhez.

262. – Mondd, bolond: mit csinált Sze­ret­ted, mielőtt a világ lett? Válaszolt: – Kellett, hogy létezzék különböző örök, szemé­lyes, végtelen tulajdonságok által, amelyekben a sze­rel­mes és a Sze­re­tett van.

263. Sírt és szomorú volt a sze­rel­mes, mikor látta, hogy a hitet­lenek tudatlanul elveszítik Sze­ret­tét; és örült Szerette igazságossá­gában, aki azokat kínozta, akik ismerték őt és engedetlenek voltak iránta. S a kérdés az volt számára, melyik nagyobb: szomorúsága vagy az öröme; és vajon a boldogsága nagyobb, mikor látja, hogy Sze­ret­tét tisztelik, vagy a boldogtalansága, mikor látja, hogy nem tisztelik.

264. A sze­rel­mes az erények legnagyobb külön­böző­ségében [27] és egyezőségében s az erények és a hibák legnagyobb ellentétességé­ben, és létében s tökéletességében nézte Sze­ret­tét, melyek jobban összeillenek a fogyatkozás és a nemlét nélkül, mint a fogyat­kozás­sal és a nemléttel.

265. Szerettének titkait látta a sze­rel­mes a különbözőség és az egyezőség által, melyek kinyilatkoztatták neki a Sze­re­tettben levő többességet és egységet a lé­nyeg­nek ellentétesség nélkül való na­gyobb megfelelése által.

266. Azt mondták a sze­rel­mesnek, hogy ha a rombolás (amely a lét ellen van, amennyiben a létrehozás ellen van, amely a nemlét ellen van), örökösen rombolt rombolója lenne, lehetetlen dolog volna, hogy a nemlét s a végcél egyezzék a rombolással s a rombolt­tal. S ebből, e szavak által, örök teremtést látott a sze­rel­mes a Szeret­tében.

267. Ha a hamisság lenne az, ami által a sze­rel­mes jobban sze­rethetné Sze­ret­tét, akkor az igazság lenne az, ami által a sze­rel­mes nem bírná annyira szeretni a Sze­ret­tét; s ha ez így lenne, az következnék belőle, hogy a na­gyobb­ság s az igazság hiányoznék a Sze­re­tettből, s a Sze­re­tettben a hamisságnak s a kisebbségnek lenne egyezősége.

268. Dicsérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, s azt mondta, hogy ha Sze­rettének nagyobb lehetősége van a tökéletességre és nagyobb lehe­tetlensége a töké­let­len­ség­re, akkor szükséges, hogy Szerette egy­szerű, tiszta ténylegesség legyen lényegében s a mun­kál­ko­dá­sá­ban. S ezért, míg a sze­rel­mes így dicsérte a Sze­ret­tét, meg­nyi­lat­ko­zott neki Szerette Háromsága.

269. A sze­rel­mes az egyes és a hármas számban nagyobb egyező­séget látott, mint más számban, mivel minden testi alak e fönt mondott szám által jön a nemlétből a létre. S ezért a sze­rel­mes az ő Szerette egységét s hármasságát úgy tekintette, mint a számok legnagyobb egyezőségét.

270. A sze­rel­mes dicsérte Szerettének hatalmát s tudását és aka­rását, amelyek minden dolgot megteremtettek a bűnt kivéve; s a bűn sem léteznék Szerettének hatalma és tudása és akarása nélkül; s erre a bűnre nem Szerettének hatalma, tudása vagy akarása ad alkalmat.

271. Dicsérte és szerette a sze­rel­mes az ő Sze­ret­tét, hogy megte­remtette és hogy minden dolgot neki adott; s dicsérte és szerette azért, mert méltóztatott felölteni az ő hasonlatosságát s természe­tét. S ezért föl kell tenni a kérdést, hogy melyik dicséretnek és sze­re­tetnek kell tökéletesebbnek lennie.

272. Próbára tette a sze­re­tet a sze­rel­mes böl­cses­ségét, s föltette neki a kérdést: vajon abban szerette-e jobban a Sze­re­tett, hogy fel­öl­töt­te a természetét, vagy abban, hogy újjáteremtette őt. [28] S a sze­rel­mes tétovázott, mígnem azt vá­la­szolta, hogy az újjá­te­rem­tés arra kellett, hogy elkerülje a bol­dog­ta­lan­sá­got, s a meg­tes­te­sü­lés arra, hogy üdvözülést adjon. S a válaszból egy másik kérdés követke­zett: melyik volt nagyobb sze­re­tet?

273. A sze­rel­mes kapuról kapura alamizsnát koldult, hogy Sze­rette sze­re­tetére em­lékez­tesse a szolgálóit, s hogy az alázatosságot, szegénységet, türelmet gya­ko­rol­ja, amelyek kedves dolgok Szeretté­nek.

274. Szerette sze­re­tetére bocsánatot kértek a sze­rel­mestől. S a sze­rel­mes nem csak megbocsátott, hanem nekik adta önmagát s javait.

275. Szemének könnycseppjeivel beszélte el a sze­rel­mes azt a szenvedést s fájdalmat, amit Szerette sze­re­tete által elviselt; s szo­morúsággal, gondolatokkal írta le azokat a szavakat, amelyeket mondott; és irgalmassággal, reménységgel vigasz­talódott.

276. A Sze­re­tett és a sze­re­tet meglátogatta az alvó sze­rel­mest. A Sze­re­tett szólította sze­rel­mesét, és a sze­re­tet fölébresztette. S a sze­rel­mes engedelmeskedett a sze­re­tetnek, s válaszolt Szerettének.

277. Szeretésre nevelte sze­rel­mesét a Sze­re­tett; s a sze­re­tet meg­tanította neki, hogyan élje a veszélyeket, és a türelem kitanította, hogyan viselje el a kínokat annak sze­re­tetéért, akinek átadta magát szolgálatára.

278. Kérdezgette a Sze­re­tett az emberektől, látták-e sze­rel­mesét. S azok kér­dez­ték tőle sze­rel­mese tulajdonságait, s a Sze­re­tett azt mondta, hogy sze­rel­mese me­rész, istenfélő, gazdag s szegény, vidám, szomorú, elmélkedő, és szüntelenül lan­kad sze­re­tete miatt.

279. S megkérdezték a sze­rel­mest, el akarja-e adni a vágyódá­sát? S ő azt válaszolta, hogy már eladta a Szerettének, olyan pén­zért, amiért az egész világot meg lehetne venni.

280. – Prédikálj, bolond, s szólj szavakat Sze­ret­tedről! Sírj, böj­tölj! Lemondott a világról a sze­rel­mes és elment, hogy sze­re­tet­tel keresse a Sze­ret­tét, s dicsérte őt mindazokon a helyeken, ahol nem tisztelték.

281. A sze­rel­mes egy szép várost emelt és épített, hogy Szerette ott lakozzék. Sze­re­tettel, gondolatokkal, zokogásokkal, könnyek­kel s lankadásokkal építette, s gyö­nyö­rök­kel, reménységgel, áhítat­tal ékesítette; s hittel, igazságossággal, okos­ság­gal, bátorsággal, mér­tékletességgel szerelte föl.

282. Szerettének forrásából ivott sze­re­tetet a sze­rel­mes, amely­ben a Sze­re­tett megmosta lábát sze­rel­mesének, aki sokszor elfelej­tette, megvetette tisztességeit, s emiatt leledzik a világ annyi hiá­nyosságban.

283. – Mondd, bolond: mi a bűn? Válaszolt: – Azon végső szándékkal és okkal szembefordított szándék, amelyért Szerettem minden dolgot teremtett.

284. Látta a sze­rel­mes, hogy a világ azért teremtetett, mert az örökkévalóság jobban megfelel Szerettének, aki végtelen lényeg a nagyságban s minden töké­letes­ség­ben, mint a világnak, melynek véges mennyisége van. S ezért Szerette igaz­ságos­ságában látta meg a sze­rel­mes, hogy Szerette örökkévalóságának az idő és a véges mennyiség előtt kell lennie.

285. Védelmezte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét azok előtt, akik azt mondták, hogy a világ örök, azt állítván, hogy Szerettében nem lenne tökéletes igazságosság, ha nem adná meg minden léleknek a testét; erre pedig nem lenne elég hely, sem ősanyag, sem a világ nem rendeltetett volna egyetlenegy végcélra, ha örök lenne; s ha nem arra rendeltetett volna, hibádznék Szerettében az akarat, böl­csesség tökéletessége.

286. – Mondd, bolond, miből tudod, hogy a katolikus hit az igaz, s a zsidók s a szaracénok hittanítása hamis és tévelygés? Vá­laszolt: – A pogány s a három bölcs könyvének[29] tíz feltételéből.

287. – Mondd, bolond, miben kezdődik a bölcsesség? Vála­szolt: – A hitben és az áhítatban, melyen mint lajtorján az értelem fölkapaszkodik, hogy megértse Szerettem titkait. S a hitnek s az áhítatnak honnan van a kezdete? Válaszolt: – Szerettemtől, aki megvilágosítja a hitet s fellobbantja az áhítatot.

288. Megkérdezték a sze­rel­mest, melyik nagyobb: a lehetőség vagy a le­he­tet­len­ség? Válaszolt, hogy a lehetőség nagyobb a te­remtményben, a le­he­tet­len­ség pedig a Szerettében, mivel a lehető­ség s a képesség, illetve a le­he­tet­len­ség s a ténylegesség egyeznek meg egymással.

289. – Mondd, bolond, melyik nagyobb: a különbözőség vagy az egyezőség? Vá­laszolt, hogy Sze­ret­tét kivéve a különbözőség nagyobb a többségben s az egye­ző­ség az egységben; Szerettében viszont egyenlőek a különbözőségben s az egy­ségben.

290. – Mondd, szerető, mi az érték? Válaszolt, hogy ellentéte e világ értékének, melyet a hamis, hiún dicsekvő szeretők kíván­nak, akik sokat akarnak érni, mert csak értéktelenségük van, s ők maguk az érték üldözői.

291. – Mondd, bolond, láttál már esztelen embert? Válaszolt, hogy látott egy püspököt, akinek asztalán sok serleg és sok ezüsttál és ezüstkés volt, s szobájában sok ruha és nagy ágy, s ládáiban sok pénz, s palotája kapujában kevés szegény.

292. – Bolond, tudod, mi a hitványság? Válaszolt: – A hit­vány gondolatok. – S mi a hűség? – Szerettem félelme, amely teljes sze­re­tetből s szégyenből születik, amely fél a nép gyalázkodásától. – S mi a tisztelet? Válaszolt: – Szerettemre gon­dol­ni, és vágyni és dicsérni az ő tisztességeit.

293. A gyötrelmek s kínok, melyeket a sze­rel­mes a sze­re­tet miatt viselt, meg­vál­toz­tatták s türelmetlenségre hajtották. Kor­holta a Sze­re­tett az ő tisztességeivel és ígé­reteivel, azt mondván, hogy keveset tud a sze­re­tetről az, aki megváltozik bán­tal­ma­zá­sok vagy a boldogság miatt. S a sze­rel­mes töredelmet érzett és sírt, s kérte Sze­ret­tét, hogy adja vissza neki a sze­re­teteket.

294. – Bolond, mondd, mi a sze­re­tet? Válaszolt, hogy a sze­re­tet az a dolog, amely a szabadokat szolgaságba veti és a szolgáknak szabadságot ad. Kérdés, melyikhez van közelebb a sze­re­tet: a sza­badsághoz-e vagy a szolgasághoz?

295. A Sze­re­tett hívta sze­rel­mesét, s az válaszolt neki, mond­ván: – Mit kívánsz, Sze­re­tett, aki világom világa, gondolataim gon­dolata, beteljesedésem beteljesedése, sze­re­teteim sze­re­tete, s végül, kezdeteim kezdete vagy?

296. – Sze­re­tett, mondta a sze­rel­mes, hozzád megyek és beléd megyek, mert te hívsz engem. Megyek a te szemlélődésed szemlé­lésével szemlélni a szemlélődést. A te erényedben vagyok, a te eré­nyeddel jöttem, amelyből erényt vettem. Üdvözöllek téged a te üd­vözléseddel, amely az én üdvözülésem, a te üdvözlésedben, mely­ből örökké tartó üdvözülést remélek a te áldásod áldásában, amely­ben meg vagyok áldva áldottságomban.

297. – Magas vagy, Sze­re­tett, a te magasságaidban, amelyekhez fölmagasztalod az én akaratomat, amely fölmagasztaltatott a te fölmagasztalásodban a te ma­gas­sá­god­dal, amely emlékezésemben föl­emeli értelmemet, mely fölmagasztaltatott a te föl­ma­gasz­ta­lá­sod­ban, hogy megismerje tisztességeidet, s hogy az akaratnak ezáltal magasztos beleszeretése és az emlékezetnek magas visszaemléke­zése legyen.

298. – Dicsőségemnek dicsősége vagy, Sze­re­tett, s dicsőséged­del, di­cső­sé­ged­ben adsz dicsőséget az én dicsőségemnek, melynek a te dicsőségedből szár­ma­zik di­cső­sége. E dicsőséged által egyenlő­képpen dicsőségek nékem a gyöt­rel­mek és a lan­ka­dások, melyek azért érnek engem, hogy dicsőségedet gyö­nyö­rök­kel s gon­do­la­tok­kal tiszteljem, amelyek a te dicsőségedből érnek engem.

299. – Sze­re­tett, a sze­re­tet börtönében tartasz engem sze­re­teteiddel meg­sze­rel­mesítve, melyek belészerettettek sze­re­teteidbe, sze­re­teteid által és sze­re­teteidben. Mert te más nem vagy, mint sze­re­tetek, s te teszed, hogy egyedül időzzem bennük, a te sze­re­teteid s tisztességeid társasá­gában. Mert te egyedül vagy bennem, aki ma­gá­nyos vagyok az én gondo­lataim­mal; mert egyedül­séged, mely egyedüli a tisz­te­le­tek­ben, egyedül bírjon engem értékeinek dicséré­sére és tisztelésére azok félelme nélkül, akik nem ismernek téged, mert nem vagy egyedül a sze­re­teteikben.

300. – Az öröm öröme vagy, Sze­re­tett, mert benned örvendez­tettem gondo­la­taimat a te örömöddel, amely öröme és vigasza az én lankadásaimnak s kínjaimnak, melyek kínzatnak a te örömöd­ben, mert nem örvendezteted a tudatlanokat a te örömöddel, s mert nem szeretteted bele erősebben a tisztességeid tisztelésébe azokat, akik ismerik örömödet.

301. Urának panaszkodott a sze­rel­mes a Szerettére, és Szeretté­nek panaszkodott az Urára. így szólt az Úr és a Sze­re­tett; – Ki akar minket egymástól elválasztani, mikor egyetlenegy vagyunk? Válaszolt a sze­rel­mes és azt mondta, hogy az Úr könyörülete és a Sze­re­tett miatti kín.

302. Veszélyben forgott a sze­rel­mes a sze­re­tet nagy tengerárján, s bizakodott Szerettében, aki segítségére sietett kínokkal, gondola­tokkal, könnycseppekkel s könnyekkel, sóhajokkal s lankadások­kal, mert a tengerár a sze­re­tetekből és az ő tisztességeinek tisztelé­séből volt.

303. Örült a sze­rel­mes, hogy Szerette létezett, mert az ő léte által jött létre minden más lét, és az tartja fenn s kötelezi és veti alá azokat, hogy tiszteljék és szolgálják Szerette létét, akit semmiféle lény nem pusztíthat el, nem vádolhat vétekkel, nem kisebbíthet s nem növelhet.

304. – Sze­re­tett, nagyságodban naggyá teszed vágyaimat s gon­dolataimat és gyötrelmeimet. Mert olyan nagy vagy, hogy minden dolog nagy, ami rád emlékezik, tőled nyer értelmet és gyönyört; s nagyságod kicsivé teszi mindazon dolgokat, amelyek tiszteleteid s parancsaid ellen valók.

305. – Örökkévalóan kezdődik s kezdődött s fog kezdődni a Szerettem, és örökkévalóan nem kezdődik, nem kezdődött s nem fog kezdődni. S ezek a kezdetek nem jelentenek ellentmondást Sze­ret­tem­ben, mivel örök, és egység s hármasság van benne.

306. – Szerettem egy, és egységében egy akaratban egyesülnek gondolataim s sze­re­teteim. És Szerettem egysége elég minden egy­ségre és minden többességre, és az a többesség, amely Sze­ret­tem­ben van, elég minden egységre és többességre.

307. – Legfőbb jó a Szerettem java, mely javam java, mert Sze­rettem más jó nélküli jóság, mert ha nem lenne az, javam egy má­sik legfőbb jótól lenne. S mert ez nem így van, hadd fordítsam minden javamat ebben az életben a legfőbb jó tiszteletére, mert ez így illik.

308. – Sze­re­tett, ha megtudod, hogy bűnös vagyok, te annál inkább könyörületes és megbocsátó leszel. S mert az, amit te magadban tudsz, jobb, mint amit én, tudom, hogy benned meg­bocsátás és sze­re­tet van, hiszen töredelmet s fájdalmat s halál­vágyat ismertetsz meg velem, hogy értéked dicsérjem.

309. – Hatalmad, Szerettem, jóindulat, könyörület s megbo­csátás által üdvö­zít­het engem; s elkárhoztathat igazságosság által s botlásaim vétkei miatt. Tel­jesítse be ha­tal­ma­dat akaratod énbennem, mert minden beteljesülés: akár üdvösséget, akár kár­hozatot adsz nekem.

310. – Sze­re­tett! Az igazság meglátogatja szívem töredelmét, s könny tolul a szemembe, mikor akaratom szereti őt; s mivel a te igazságod a legfőbb, emeld föl az igazságot akaratomban, hogy tiszteljem tisztességeidet, és süllyeszd le, hogy gyűlöljem fogyat­kozásaimat.

311. Soha nem volt igaz az, amiben nem volt a Szerettem, és ha­mis, amiben nincs a Szerettem, és hamis lesz, amiben nem lesz a Szerettem. S ezért szükség­szerűen igazság mindaz, amiben Szeret­tem lesz, vagy volt, vagy van; s ezért hamis az, ami igaz, de amiben nincs ott a Szerettem – anélkül, hogy ebből ellent­mondás követ­keznék.

312. Teremtett a Sze­re­tett és rombolt a sze­rel­mes. ítél­kezett a Sze­re­tett, sírt a sze­rel­mes. Újrateremtett [30] a Sze­re­tett, dicsővé tette a sze­rel­mest. Be­végezte munkálkodását a Sze­re­tett, s a sze­rel­mes mindörökké Szerettének tár­sa­sá­gában maradt.

313. A tenyészet [31] és az érzékelés, a képzelet s az értelem és aka­rat útjain ment a sze­rel­mes, hogy megkeresse Sze­ret­tét. S ezeken az utakon veszélyek és lankadások érték Szerette miatt a sze­rel­mest, hogy fölemelje értelmét és akaratát Szerettéhez, aki azt akarja, hogy szeretői mindenekfölött értsék és szeressék.

314. A sze­rel­mes a lét felé hajlik Szerettének tökéletessége által, és a nemlét felé hajlik fogyatkozása által. S ezért az a kérdés, e két hajlam közül melyiknek van, természeténél fogva, nagyobb uralma a sze­rel­mes fölött.

315. – Gonoszságom s jóságod közé helyeztél engem, Sze­re­tett. Legyen a te oldaladon könyörület, irgalmasság, türelem, alázatos­ság, megbocsátás, segítség s menekvés; az én oldalamon legyen töredelem, állhatatosság, visszaemlékezés a te szent szenvedésed fölötti sóhajokkal, könnycseppekkel s könnyekkel.

316. – Sze­re­tett, aki szeretni késztetsz –, ha nem segítesz raj­tam, miért akartál en­gem megteremteni? S miért hordoztál el ér­tem annyi lankadtságot, s miért viseltél el oly nagy szenvedést? Ha ennyire segítettél nekem fölmagasztosulni, segíts nékem, Sze­re­tett, hogy alászálljak, s emlékezzem és haraggal gondoljak vétkeimre és fogyat­ko­zá­saimra, hogy gondolataim jobban fölemelkedhessenek értékeid kívánására, tisz­te­lésére, dicsérésére.

317. – Akarásomat szabadnak alkottad, hogy szeressem tisztes­ségeidet, s hogy megvessem értékeidet, hogy akarásomban meg­sok­szo­rozhasd sze­re­teteidet.

318. – Ebben a szabadságban, Sze­re­tett, veszélynek tetted ki akaratomat. Sze­re­tett, ebben a veszélyben emlékezned kell sze­rel­mesedre, aki szabad akaratából a rab­ságot választja, hogy tisztessé­gedet dicsérje és meg­sok­szo­rozza testében a lan­ka­dá­so­kat s könnyeket.

319. – Sze­re­tett, soha nem származott tőled vétek és botlás a sze­rel­mesedre, s nem származott sze­rel­mesedre beteljesedés ajándé­kod s megbocsátásod nélkül. Ha tehát sze­rel­mesed ennyire bir­tokba vett téged, ne feledkezz meg róla kínjaiban s veszedel­mében.

320. – Sze­re­tett, aki egyazon néven embernek és Istennek ne­veztetsz! E névben: Jézus Krisztus, [32] úgy akar téged akaratom, mint embert és Istent. S ha te, Sze­re­tett, neved megnevezésével és akarásával ennyire megtisztelted sze­rel­mesedet, bár az nem ér­demli, miért nem tisztelsz meg oly sok tudatlan embert, akik tuda­tosan nem vétettek annyit neved ellen, mint sze­rel­mesed?

321. Sírt a sze­rel­mes és e szókat szólta Szerettének: – Sze­re­tett, soha nem voltál fösvény vagy irigy a te sze­rel­mesed iránt, amennyi­ben létet adtál neki és újrateremtetted [33] és sok teremtményt adtál a szolgálatára. így hát, Sze­re­tett, te, aki a legfőbb szabadság vagy, mi okból lehetnél fösvény sze­rel­mesed iránt könnyekből, gondolatok­ból, lankadásokból, bölcsességből s sze­re­tetekből, hogy tisztelje ve­lük tisztességeidet? S ezért, Sze­re­tett, hosszú életet kér tőled sze­rel­mesed, hogy sokat kaphasson tőled a fent mondott ajándékokból.

322. – Sze­re­tett, ha megsegíted az igaz embereket halálos ellen­ségeik ellen, segíts meg­sok­szo­roznom gondolataimat, hogy kíván­jam tiszteleteidet; s ha te segí­tesz az igaztalanoknak, hogy igazsá­gosságra jussanak, segíts sze­rel­mesednek, hogy akaratát áldozatul adja dicsérésedre és testét a sze­re­tet tanúbizonyságául adja a vér­tanúság útján.

323. – Szereltemben nincs különbség alázatosság, alázatos és megalázott között; mert ő teljes egészében alázatosság színtiszta ténylegességben. S ezért a sze­rel­mes megfeddi a gőgöt, aki Sze­rettéhez akarja emelni azokat, akiket Szerettének alázatossága ennyire megtisztelt ezen a világon, de a gőg képmutatásba, dicsek­vésbe, hiúságokba öltöztette őket.

324. Az alázatosság a sze­rel­mesig alázta a Sze­re­tettet, töredelem által s hasonlóképp az áhítat által is. S az a kérdés, e kettő közül melyikben alázkodott meg jobban sze­rel­meséhez a Sze­re­tett.

325. Tökéletessége miatt irgalmasságot tanúsított sze­rel­mese iránt a Sze­re­tett, és hasonlóképp tette ezt sze­rel­mese szükségletei miatt is. A kérdés az volt, e kettő ok közül melyikkel bocsátotta meg jobban a Sze­re­tett sze­rel­mesének vétkeit.

326. – Miasszonyunk s az angyalok s a szentek a dicsőségben Szerettemet kérlelték, s mikor emlékezetembe idéztem azt a tévely­gést, amelyben a világ a tudatlanság miatt leledzik, emlékezetembe idéztem, hogy milyen nagy Szerettem igazságossága és milyen nagy ellenségei tudatlansága.

327. Lelki képességeit az emberség lajtorjáján emelte a sze­rel­mes, hogy dicső­ítsék az isteni természetet; és az isteni természet ál­tal leszállította lelki képességeit, hogy dicső legyen Szerette emberi természetében.

328. Minél keskenyebbek azok az utak, melyeken a sze­rel­mes Szerettéhez megy, annál szélesebbek a sze­re­tetek. S minél keske­nyebbek a sze­re­tetek, annál szélesebbek az utak. S ezért a sze­rel­mesnek mindenképpen sze­re­tetei és gyötrelmei és lankadásai és gyönyörei és vigasztalódásai vannak Szerette miatt.

329. A sze­re­tetek sze­re­tetekből, a gondolatok lankadásokból, s a könnyek lankadásokból erednek, s a sze­re­tetek sze­re­tetekbe és a gondolatok könnyekbe és a lankadások sóhajokba torkollnak. S a Sze­re­tett rátekintett sze­rel­mesére, aki sze­re­tete miatt mindezeket a kínokat elviseli.

330. A sze­rel­mes vágyai és emlékezései virrasztottak és búcsú járást tettek és el­zarán­dokoltak Szerettének nemességeihez; s elhoz­ták a sze­rel­mesnek a Sze­re­tett arc­voná­sait, s megtöltötték értelmét ragyogással, mely által az akarat meg­sok­szo­roz­ta sze­re­teteit.

331. A sze­rel­mes képzeletével lefestette és a testi dolgokban megformálta Szerettének arcvonásait, és értelmével csínozta őket a szellemi dolgokban, és aka­ra­tával imádta őket minden teremt­ményben.

332. A könnyek napját egy másik napért, a gondolatokért vásá­rolta meg a sze­rel­mes, és a sze­re­tetek egy napját eladta a kínok egy napjáért, s meg­sok­szo­rozód­tak sze­re­tetei és gondolatai.

333. Idegen országban volt a sze­rel­mes és elfelejtette Sze­ret­tét, és ura és felesége és gyermekei és barátai után vágyakozott. Ám ismét emlékezetébe idézte Sze­ret­tét, hogy megvigasztalódjék s az idegenség ne keltsen benne vágyakozást, sem pedig bánkódást.

334. A sze­rel­mes Szerette szavait hallotta, és értelme meglátta bennük Sze­ret­tét, mert akarata gyönyört érzett e szavak hallásán. S az emlékezés emlé­ke­ze­tébe idézte Szerette erényeit s az ő ígé­reteit.

335. A sze­rel­mes hallotta, hogy Sze­ret­tét káromolják, s e ká­romlásban Szerette igazságosságát s türelmét látta az értelme, mert az igazságosság megbüntette a káromlókat s a türelem töredelmükre, megbánásukra várt. S az a kérdés, e kettő közül melyikben hitt erősebben a sze­rel­mes.

336. Beteg volt a sze­rel­mes, és Szerette tanácsával végrendelke­zett. Vétkeit s jogtalanságait ráhagyta a megbánásra, penitenciára, s az ideig-óráig való kéjeket ráhagyta a megvetésre; szemére hagyta a könnyeket, s szívére a sóhajokat s a sze­re­teteket. S értelmére hagyta Szerette arcvonásait, és emlékezetére azt a szenvedést, me­lyet, sze­re­tete miatt, a Szerette viselt el; tevékenységére hagyta a hi­tetlenek igaz útra térítését, azokét, akik a tudás híján kárhozatra jutnak.

337. Virágokat szagolt a sze­rel­mes, és visszaemlékezett arra a bűzre, amely a gazdag fösvényben s a bujálkodóban és a kevély hálattanban van. Édest ízlelt a sze­rel­mes, és megérezte azokat a kese­rűségeket, amelyek az ideig-óráig való birtokokban s a világrajövésben s az onnan eltávozásban vannak. Ideig-óráig való gyönyöröket érzett a sze­rel­mes, és értelme megértette e világ múlandóságát s az örökké tartó kínokat, amelyekre azok a kéjek szolgáltatnak alkal­mat, melyek e világban oly kellemesek.

338. Éhség, szomjúság, meleg s hideg, szegénység, mezítelen­ség, betegség, kín sújtotta a sze­rel­mest, s vége lett volna, ha nem emlékezett volna Szerettére, aki meggyógyította reménységgel, em­lékezéssel s az evilágról való lemondással s a nép káromlásának megvetésével.

339. Gyötrelem s gyönyör közt volt a sze­rel­mes ágya. Gyönyör­rel aludt el s gyötrelemmel ébredt. S az a kérdés, hogy e kettő kö­zül melyikhez van közelebb a sze­rel­mes ágya.

340. Haraggal aludt el a sze­rel­mes, mert félt az emberek károm­lásától; s türelemben ébredt, mikor visszaemlékezett Szerette dicsé­reteire. S az a kérdés, kitől éri nagyobb szégyen a sze­rel­mest: Sze­ret­tétől-e vagy az emberektől.

341. A halálról elmélkedett a sze­rel­mes és félelem fogta el, míg­nem emlékezetébe idézte Szerettének városát, melynek kapuja és bejárata a halál s a sze­re­tet.

342. A sze­rel­mes azokra a kísértésekre panaszkodott Szeretté­nek, melyek nap mint nap rátörnek, hogy gyötörjék gondolatait. S a Sze­re­tett válaszolt neki, mondván, hogy a kísértések alkalmat adnak arra, hogy az ember emlékezésével az Istenre való emlékezés­hez forduljon segítségért, és szeresse tisztes magatartásait.

343. A sze­rel­mes elveszített egy ékszert, amit nagyon sze­re­tett, s vigasztalan volt, mígnem Szerette megkérdezte tőle, melyik do­log hasznosabb neki; az ékszer, amely birtokában volt, vagy a türe­lem, amit Szerette munkáiban szerzett.

344. Aludt a sze­rel­mes és elmélkedett azokon a gyötrelme­ken és akadályokon, amelyekkel Szerette szolgálásában találkozott. S félelem fogta el, nehogy művei megsemmisüljenek ezen akadá­lyok miatt. A Sze­re­tett azonban elküldte neki a lelkiismeretet, aki fölébresztette őt érdemeiben s Szerette képességeiben.

345. A sze­rel­mesnek hosszú és kemény és rögös útra kellett in­dulnia, és eljött az idő, hogy menjen s fölvegye azt a nagy terhet, melyet a sze­re­tet rak szeretőire. S ezért a sze­rel­mes megkönnyí­tette lelkét az ideig-óráig való gondolatoktól, gyönyöröktől, hogy teste könnyebben vihesse a terhet, s hogy lelke Szerette társaságá­ban menjen ezeken az utakon.

346. Egy nap a sze­rel­mes előtt rosszat szóltak Szerettére, anél­kül, hogy a sze­rel­mes válaszolt volna vagy megvédte volna Sze­ret­tét. S az a kérdés, ki vétkezett nagyobbat: azok az emberek, akik a Sze­re­tettet káromolták, vagy a sze­rel­mes, aki hallgatott s nem védte meg Sze­ret­tét.

347. Sze­ret­tét szemlélve értelmében finomodott és akaratában sze­re­tet­tel telt meg a sze­rel­mes. S az a kérdés, e kettő közül melyik­kel finomította erősebben az emlékezését, hogy Szerettére emlé­kezzék.

348. Buzgósággal s félelemmel járta az utat a sze­rel­mes, hogy Sze­ret­tét tisztelje. Vitte a buzgóság, őrizte a félelem. Míg a sze­rel­mes így haladt, sóhajokkal és könnyekkel találkozott, akik üdvöz­letét hoztak neki Sze­ret­tétől. S az a kérdés, e négy közül melyik révén örvendezett inkább a sze­rel­mes a Szerettében.

349. Önmagára pillantott a sze­rel­mes, hogy tükör legyen, amelyben meglátja Sze­ret­tét; s Szerettére pillantott, hogy mint egy tükörben, megismerhesse önmagát. S az a kérdés, a két tükör kö­zül melyikhez közeledett inkább az értelme?

350. Teológia és Filozófia, Orvostudomány és Jog összetalálko­zott a sze­rel­messel, aki azt a hírt tudakolta tőlük, látták-e Sze­ret­tét. Teológia sírt, Filozófia kétel­kedett, Orvos­tudomány és Jog örven­dezett. S az a kérdés, hogy mit jelez e négy jelkép a sze­rel­mesnek, aki Szerette keresésére indul.

351. Szorongva és sírva indult a sze­rel­mes Szerettének keresé­sére az érzékelés útjain s az értelem útjain. S az a kérdés, e két út közül melyikre lépett először, míg Sze­ret­tét kereste, s melyiken mutatta meg magát nyilvánvalóbban a Sze­re­tett a sze­rel­mesnek.

352. Az ítélet napján azt mondja majd a Sze­re­tett, hogy tegye az ember az egyik oldalra azt, amit ő adott neki ezen a világon, a másik oldalra pedig tegyék azt, amit az ember adott e világnak, hogy meglássék, milyen szívvel szerették a Sze­re­tettet, s e két aján­dék közül melyik nemesebb és melyik a nagyobb mennyiségű.

353. A sze­rel­mes akarata önmagát szerette, s az értelem megkér­dezte tőle, vajon jobban hasonlít-e Szerettéhez, amennyiben ön­magát szereti, mint ha Sze­ret­tét szereti, mert a Sze­re­tett jobban sze­reti önmagát, mint bármi más dolgot. S ezért az a kérdés, milyen válasszal válaszolhat igazabban az akarat az értelemnek.

354. – Mondd, bolond, melyik a legnagyobb s legnemesebb sze­re­tet, ami teremtményben létezik? Válaszolt: – Az, amelyik egy a Teremtővel. – Miért? – Mert nincs semmi, amivel a Teremtő nemesebb teremtményt alkothatna.

355. Egy napon imádságba merült a sze­rel­mes és érezte, hogy szeme nem sír; s hogy képes legyen sírni, elküldte gondolkodá­sát, hogy pénzen, nőkön, gyermekeken, ételeken, dicsekvésen gondolkodjék. S úgy találta értelmében, hogy a fönt mondott dolgok mindegyikének több szolgája van, mint Szerettének. S ezért szeme könnybe lábadt s lelke szomorúságba és fájdalomba merült.

356. Szerettén elmélkedve ment a sze­rel­mes, és az úton sok em­berrel s nagy tömeggel találkozott, akik híreket kérdeztek tőle. A sze­rel­mes nem válaszolt arra, amit őtőle kérdeztek, mert örömét lelte Szerettében; s azt mondta, azért nem akar szavaikra felelni, hogy ne távolodjék el Sze­ret­tétől.

357. Kívül-belül sze­re­tet borította a sze­rel­mest, és Szerette kere­sésére indult. Azt mondta neki a sze­re­tet: – Hová mégy, szerető? Válaszolt: – Sze­ret­tem­hez megyek, hogy te nagyobb legyél.

358. – Mondd, bolond, mi a vallás? Válaszolt: – A gondol­kodás tisztasága és vágy a halálra, hogy Szerettemet tiszteljük; s le­mondás a világról, hogy akadály nélkül szemléljük s igazságot mondjunk tisztességeiről.

359. – Mondd, bolond, a gyötrelmek, zokogások, sóhajok, könnyek, kínok, veszedelmek mit jelentenek a sze­rel­mesnek? Vá­laszolt: – A Sze­re­tett gyönyöreit. – Miért? – Mert általuk jobban szeretik s a sze­rel­mes általuk kap nagyobb jutalmat.

360. Megkérdezték a sze­rel­mest, kiben nagyobb a sze­re­tet: abban a sze­rel­mes­ben, aki él, vagy abban, aki meghalt. Válaszolt, hogy abban a sze­rel­mes­ben, aki meghalt. – Miért? – Mert na­gyobb már nem lehet abban a sze­rel­mes­ben, aki a sze­re­tet miatt meghal; míg nagyobb lehet abban a sze­rel­mes­ben, aki a sze­re­tet miatt él.

361. Találkozott két sze­rel­mes. Az egyik magyarázta Sze­ret­tét, a másik értette. A kérdés az volt, kettejük közül melyik volt köze­lebb Szerettéhez. S a megoldás által ismeretet szerzett a sze­rel­mes a Szentháromság bizonyítására.

362. – Mondd, bolond, miért beszélsz oly elvontan? Vála­szolt: – Hogy alkalom legyen az értelem fölemelésére Szerettem nemességeihez s hogy több ember tisztelje, szeresse és szolgálja.

363. Bortól lett mámoros a sze­rel­mes, aki emlékezetébe idézte, értette és szerette Sze­ret­tét. S a Sze­re­tett összekeverte e bort könnyeivel és sze­rel­mese könny­cseppjeivel.

364. A sze­re­tet hevítette és lángra gyújtotta a sze­rel­mest Szeret­tére emlé­ke­zé­sé­ben. S a Sze­re­tett könnycseppekkel s könnyekkel hűtötte s e világ gyönyöreinek el­fe­le­dé­sével s a hiú megtisztelteté­sekről való lemondással. S a sze­re­tetek növekedtek, amikor a sze­rel­mes visszaemlékezett arra, hogy miért visel el lankadtságokat, kínokat, s a világi emberek miért viselnek el gyötrelmeket, üldöz­tetéseket.

365. – Mondd, bolond, mi ez a világ? Válaszolt: – A szeretők­nek, Szerettem szolgáinak tömlöce. – S ki veti őket tömlöcbe? Válaszolt: – A bűntudat, a sze­re­tet, a félelem, a lemondás, a törede­lem, a gonosz emberek társasága; és ez jutalom nélküli gyötrelem, hiszen ez büntetés.

A sze­re­tet filozófiájának fája

ELŐSZÓ

Isten, a te sze­re­teteddel kezdődik A sze­re­tet filozófiájának fája. [1]

Ramon Párizsban időzött, [2] hogy nagy jót tehessen a tudás [3] mód­szere által; s mivel nem volt képes véghez vinni és tökéletességre juttatni, elgondolta, hogy nagy jót tesz a sze­re­tet módszere által, s ezért föltette magában, hogy elkészíti A sze­re­tet filozófiájának ezt a fáját. S hogy ezt a fát minden akadályoztatás nélkül elkészít­hesse és szépen elrendezze, elment Párizs mellé egy szép erdőbe. [4] Az erdő sűrű volt, bővelkedett forrásokban, tisztásokban, lankák­ban, madarakban s vadállatokban.

Ramon egy szép tisztásra bukkant, a tisztás közepén egy nagy fa és szép forrás volt. A fa árnyékában egy igen díszesen öltözött úrhölgy ült, és sírt, zokogott e szavakat szólván:

– Ó, te szerencsétlen, te fájdalmas asszony! Mennyire megvet­nek téged ebben a jelenvaló életben! Hiszen Tudománynak [5], a te nővérednek, sok szolgája van, akik a filozófia révén megismerik őt, néked pedig méltóságodhoz s tisztességedhez képest kevés a szol­gád.

Ramon odalépett az úrhölgyhöz, kit alázatosan köszöntvén az úrhölgy kedvesen viszonozta köszönését. Ramon megkérdezte tőle, hogy hívják, s miért zokog és sír oly nagyon.

– Ramon, szólt az úrhölgy, engem Szeretet Filozófiájának hív­nak, és azért sírok és zokogok, mert kevesen szeretnek; nővéremet, Tudás Filozófiáját sokkal többen szeretik, mint engem.

– Szeretet Filozófiája, szólt Ramon, mi az oka, hogy Tudás Filo­zófiájának több szolgája van, mint néked? S miért irigyled őt, ha egyszer a nővéred?

– Ramon, szólt az úrhölgy, hogy nővéremnek több szolgája van, mint én­né­kem, annak az az oka, hogy mikor az emberek a tu­dományok tanulásába fog­nak, énáltalam kezdik megszeretni a tu­dást, mert a tudást nélkülem meg nem szerethetik. S mikor már is­merik a tudományokat, azoknak filozófiáját szeretik, arról készíte­nek sok könyvet és arsot.[6] Élvezik, hogy szeretik a tudományokat, s nem abban lelik örömüket, hogy engem vagy az én szeretés-filozófiámat szeressék, amely egészen az én lényegemből s termé­szetemből származik. Mikor azért szeretni akarnak, nem tudnak annyira szeretni engem, sem pedig tulajdonságaimat, [7] mint ahogy meg tudják érteni a megtanult dolgok teljes igazságát. S ennek az az oka, hogy sokáig tanulják az értelem és az igazság tudományait, a sze­re­tet és a jóság tudo­mányait pedig nem tanulják. Ezért ér en­gem annyi sérelem, bűn, és ér annyi kár azoktól, akik a tudást sze­retik. Mert minél többet tudnak anélkül, hogy engem s a jóságot szeretnék, annál inkább módjuk van arra, hogy rosszat cselekedje­nek, be­csap­ják s félrevezessék egymást. Ezért sírok és zokogok, ezért vagyok vigasztalan s szo­morú. Nem irigység, nem gőg késztet a sírásra, hanem azért sírok, mert a legtöbb ember a világon nem tud szeretni. Mert ha olyan jól tudnának szeretni, mint amilyen jól tudnak érteni, énáltalam s nővérem által az egész világ jól elren­dezett lehetne. Akkor a világ azon végcél szerint rendeződnék el, amelyre terem­tetett, de amely céltól az e világon élő emberek több­sége eltéríti.

Amint Ramon megértette Szeretet Filozófiájának jajkiáltását, el­mondta az úrhölgynek, hogy van egy saját maga alkotta arsa a jó és igaz sze­re­tetről. A címe: Ars amativa. [8] Ennek segítségével az em­ber arra kényszerítheti az akaratát, hogy a jót kívánja, s kerülje a rossz sze­re­tetet; s hogy szeresse Istent, önmagát s felebarátját. Mert amiképpen az értelem önmagától hajlik arra, hogy a tudás arsa ál­tal tudja az igazságot, éppen úgy az ember a jó és erényes sze­re­tet arsa által szabadon arra hajthatja az akaratát, hogy a jót és a jó cse­lekedeteket szeresse s kerülje a rosszat és a rossz cselekedeteket.

– Azt is elmondom néked, hogy föltettem magamban: elkészí­tem A sze­re­tet fáját, [9] s a te nevedről akarom elnevezni. Olyan fa lesz, amely magában foglalja a jó szeretésének s a rossz elkerülésé­nek arsát. S ha e két könyvet sokan megtanulják, lesz, miért egy kissé megvigasztalódj.

Nagyon tetszett az úrhölgynek, amit Ramon mondott, s min­den vágya az volt, hogy elkezdődjék A sze­re­tet filozófiájának fája, s hogy adja néki Ramon az Ars amativát. El akarta olvasni ezt a két könyvet, hogy lássa, igaz-e, amit Ramon elmondott néki.

MILYEN RÉSZEKRE OSZLIK
A SZERETET FILOZÓFIÁJÁNAK FÁJA

Hogy tehát felmagasztalja a jó és a nagy sze­re­tetet, s lerontsa a rossz és hamis sze­re­tetet, elkezdte Ramon A sze­re­tet filozófiájának fáját. Hét részre osztotta, úgymint: gyökerek, törzs, ágak, gallyak, levelek, virágok s gyümölcsök. Ezt a felosztást Ramon A tudo­mány fájának [10] felosztása szerint gondolta el, amelyet már előbb el­készített.

A sze­re­tet fájának eme felosztása szerint megismerhetők a sze­re­tet kezdetei, [11] törzse és más részei. S a sze­re­tetről való ismeret által az ember képes arra, hogy arra irányítsa és késztesse az akaratát, hogy szeressen, s hogy Isten kegyelméből elnyerhesse a sze­re­tet készségét. Isten adja ugyanis a teljes sze­re­tet [12] készségét, mely a sze­re­tet egyik formája. Úgy alakítja az ember akaratát, hogy szeresse a jót s kerülje a rosszat. Arra irányítja és indítja az ember akaratát, hogy erősebben szeresse a nagyobb jókat, mint a kisebbeket, és erő­sebben gyűlölje a nagyobb rosszakat, mint a kisebbeket.

E fában hasonlatokkal [13] akarunk szólni. Ezek: a „Sze­re­tett”, [14] ahogy Istent nevezzük; a „sze­rel­mes”, vagyis az ember, aki Istent szereti; a „sze­re­tet”, azaz maga a teljes sze­re­tet; a „sze­re­tet úrhöl­gyei”, azaz e fa gyökerei; [15] a „sze­re­tet apródjai”, azaz a jóságtevés, [16] a nagyságtevés, és a többiek; a „sze­re­tet sasa”, vagyis a magasan szárnyaló sze­re­tet, s így tovább a többi hasonlat.

I. A SZERETET FILOZÓFIÁJÁNAK GYÖKEREI

Ramon emlékezetébe idézte az Ars amativát, melyet már régeb­ben elkészített, s vette annak tizennyolc kezdetét, és elnevezte őket A sze­re­tet fája gyökereinek. Ezek: jóság, nagyság, tartósság, [17] hata­lom, bölcsesség, akarat, erény, igazság, dicsőség, különbözőség, egyezőség, ellentétesség, kezdet, közép, végcél, na­gyobb­ság, egyen­lőség és kisebbség.

A sze­re­tet gyökerei által kutathatja s találhatja meg az ember mindazt, ami a jó és nagy szeretéshez tartozik. E gyökereket pedig három részre osztva vizsgáljuk, mégpedig: a sze­re­tet meghatározá­sai, a sze­re­tet vegyítései [18] és gondolatok a sze­re­tetről.

A sze­re­tet meghatározásai

Ez a rész kétfelé oszlik: az első részben az egyszerű meghatározá­sok, a má­so­dik­ban az összetett meghatározások találhatók. Az egy­szerű meghatározások a sze­re­tet egyes gyökereinek meghatározá­sai. Az összetett meghatározásokban a sze­re­tetet minden egyes gyö­kerével meghatározzuk.

S hogy A sze­re­tet fájába meghatározásokat teszünk bele, annak az értelme az, hogy általuk megismerhessük s megtalálhassuk a sze­re­tet lényegét [19] s természetét és titkait; mert aki ismeri a szubsztan­cia kezdeteit s gyökereit, az annak lényegét s természetét is meg­ismerheti, mert kezdetei fölfedik s megmutatják titkait is.

Az egyszerű meghatározások

A jóság az, ami által a jó jót cselekszik, s ami által jó dolog a lét, s rossz a nemlét.

A nagyság az, ami által a jóság, a tartósság, a hatalom és a többi gyökér nagy.

A tartósság az, ami által a jóság, nagyság és a többi gyökér sokáig tart.

A hatalom az, ami által a jóság, nagyság és a többi az lehet, ami, és azt teszi, amit tesz.

A bölcsesség az, ami által a bölcs bölcsen ért.

Az akarat az, amivel az ember a jóságot, a nagyságot és a többit akarja.

Az erény az, ami a jóságból erényes jóságtevést és a nagyságból erényes nagyságtevést hoz elő, s hasonlóképpen van a többiekkel is.

Az igazság az, ami által igaz dolgok léteznek.

A dicsőség az, amiben a jóság, nagyság és a többi megnyugvást [20] talál.

A különbözőség az, ami által a jóság, nagyság és a többi elhatá­rolt és valós ok.

Az egyezőség az, ami által a jóság, nagyság és a többi egy vagy sok dologban egyezőséget talál.

Az ellentétesség az, ami által sok dolog egymással ellentétes.

A kezdet az, ami minden majd elkezdődő dolgot megelőz.

A közép az, ami a kezdet és a végcél között van, s ami mind­kettő ter­mé­sze­téből részesedik.

A végcél az, amiben a kezdet megnyugvást talál.

A na­gyobb­ság a jóság, a tartósság és a többi nagyságának képe és hason­latossága.

Az egyenlőség az az alany, amiben megnyugvást talál a jóság, nagyság és a többi egyezősége.

A kisebbség az, ami közel van a semmihez, s a kevés jóság, nagy­ság és a többi egyezősége.


A sze­re­tet az a kötél, amellyel Szerettéhez kötődik a sze­rel­mes.

A sze­re­tet összetett meghatározásai [21]

A sze­re­tet [22] most következő részében a föntebb említett tizen­nyolc meghatározást össze akarjuk tenni és illeszteni a sze­re­tet meghatározásával. Ezt pedig azért tesszük, hogy a sze­re­tet meg­határozását mélyebben megismertesse a többi meghatározás.

A sze­re­tet jó kötele az, amely a jó sze­rel­mest jó szeretéssel a jó Sze­re­tetthez köti.

A sze­re­tet nagy kötele az, amely a nagy és jó sze­rel­mest a jó és nagy Sze­re­tetthez köti.

A sze­re­tet tartós kötele az, amely minden pillanatban, minden órában, mindennap és minden éjszaka a jó és nagy Sze­re­tetthez köti a jó és nagy sze­rel­mest.

A sze­re­tet hatalmas és erős kötele az, amely a jó, nagy, tartós és hatalmas sze­rel­mest a Sze­re­tetthez köti, aki jó, nagy, tartós és hatal­mas, és úgy köti hozzá, hogy a sze­rel­mes nem válhatik el Sze­ret­tétől.

A sze­re­tet bölcs kötele az, amely a sze­rel­mesnek megjeleníti és bemutatja a jó, nagy, tartós és hatalmas Sze­re­tett jó, nagy, fenséges és hatalmas titkait.

A sze­re­tet akaratteljes kötele az, amely az akarathoz köti a sze­re­tetnek a jó, nagy, tartós és hatalmas, bölcsesség által megvilágosí­tott készségét.

A sze­re­tet erényes kötele az, amely összeköti a szeretésben az eré­nyes, jó, nagy, tartós és hatalmas jóságtevést, nagyságtevést, sokáigtartást, hatalomtevést.

A sze­re­tet igaz kötele az, amely által a jóság, nagyság és a többi [23] igaz szeretői léteznek.

A sze­re­tet dicső kötele az, amely a sze­rel­mes és a Sze­re­tett szeretését összeköti és megnyugtatja a jóságban, a nagyságban és a töb­biben.

A jó, nagy, tartós, hatalmas, bölcs és akaratteljes, erényes, igaz, dicső sze­rel­mes és Sze­re­tett közti különbözőség a jó, nagy sze­re­tet kötele, amellyel a sze­rel­mes és a Sze­re­tett egymáshoz kötődik, hogy el ne válhassanak egymástól.

A jó, nagy egyezésből eredő egyezőség a sze­rel­mes és a Sze­re­tett azon kötele, amellyel egyetlen jóságban, egyetlen nagyságban és a többiben egyeznek.

Az ellentétesség, amellyel a sze­rel­mes ellenszegül Szerette ellen­ségeinek, a jó, nagy, tartós és hatalmas sze­re­tet kötele, amelyet nem tudnak széttépni a jó és nagy Sze­re­tett és sze­rel­mes ellenségei.

A jó, nagy, tartós és a többi szeretés kezdete a sze­re­tetnek azon kötele, amely a sze­rel­mest Szerettéhez kezdi kötni. S minél inkább kezdi jósággal összekötözni, annál jobb a sze­re­tet kötele, és minél inkább kezdi nagysággal összekötözni, annál nagyobb a sze­re­tet kötele; s így tovább a többi kötelékkel is, amelyek a sze­re­tet gyöke­rei által léteznek.

A közép, amely a sze­rel­mes és a Sze­re­tett jóságát, nagyságát összekapcsolja-igazítja a szeretésben, a sze­re­tetnek azon köteléke, amely a sze­rel­mest fogva tartja és hozzáköti Szerettéhez. S a sze­rel­mes ebbe a kötélbe kapaszkodik, hogy el ne essék Szerette mellől, mikor az gyötri, sanyargatja és nehézségek közé juttatja.

A sze­re­tet végcélja a sze­re­tet azon kötele, amelyben megnyug­vást talál a jó, nagy, tartós és hatalmas szeretés kezdete. S ezáltal mi­kor a sze­rel­mes elkezdi szeretni az ő Sze­ret­tét, nem találhat meg­nyugvást a jó, nagy, tartós és hatalmas szeretés nélkül.

A sze­re­tet nagyobb kötele, amely által a sze­rel­mes egyre inkább szereti jó és nagy Sze­ret­tét, az a kötél, amely a sze­rel­mest, teljesen Szerettéhez kötve, fogva tartja; s minél nagyobb a kötél tartóssága, hatalma és a többi, annál nagyobb a sze­rel­mes a szeretésben.

A nagyobb sze­rel­mes és Sze­re­tett egyenlősége, amely a sze­rel­mes és a Sze­re­tett nagyobb jóságának, nagyságának és a többinek egyenlősége, a sze­re­tet nagyobb kötele; és aki ilyen kötéllel kötő­dik Szerettéhez, az nem képes tőle elválni, sem nélküle élni.

A sze­re­tet kisebb kötele az, amely kevés jóságból áll, s amely ke­vés ideig tart, mivel nincs sem nagy hatalma, sem nagy erénye. Ezért tehát azok a sze­rel­mesek, akik ilyen kötéllel kötődnek a Sze­re­tetthez, mind beleunnak a szeretésbe, és egy kis nehézség is el­oldja őket Szerettüktől.


Elmondtuk a sze­re­tet meghatározásait, amelyeket emlékezetből kell tudniuk mindazoknak, akik a sze­re­tet fájáról nagy ismeretet akarnak szerezni, s akik szert akarnak tenni arra az arsra. és mód­szerre, amellyel megoldhatják a sze­re­tetre vonatkozó kérdéseket s kutathatják a sze­re­tet filozófiájának titkait.

A sze­re­tet gyökereinek vegyítése

Ez a rész kétfelé [24] oszlik; az első arról a vegyítésről szól, amely­ben a sze­re­tet min­den egyes gyökerével külön-külön vegyül; a má­sik az ál­ta­lá­nos vegyí­tésről szól, amely­ben a sze­re­tet egy és ugyan­azon idő­ben vegyül min­den egyes gyökerével s kez­detével.

Hogy miért vegyítjük össze a sze­re­tetet a kezdeteivel s a gyöke­reivel, annak az a célja, hogy megmutassuk s megtanítsuk, hogyan kell meg­sok­szo­rozni a sze­re­tetet a gyökerei által, mivel a sze­re­tet meg­sok­szo­rozásával meg­sok­szo­rozódik a sze­re­tet kötele, amely a sze­rel­mest Szerettéhez köti; s minél nagyobb a sze­re­tet kötele, annál nagyobb a sze­rel­mes és a Sze­re­tett egymásból való részese­dése és öröme.


A jóságot és a sze­re­tetet akkor vegyíti össze a sze­rel­mes, amikor Sze­ret­tét jó szeretéssel szereti. S ez a vegyülés azért létezik, mert a jóságnak természete a jóságtevés, és a sze­re­tetnek természete a szeretés. S mikor a Sze­re­tett jó szeretéssel jutalmazza meg a sze­rel­mest (amennyiben jó szeretéssel szereti és jó szeretéssel ruházza fel), akkor jó szeretésben vegyül össze a sze­rel­mes és a Sze­re­tett jósága és sze­re­tete.

Mikor a sze­rel­mes és a Sze­re­tett nagy szeretéssel szereti egymást, akkor nagy sze­retésük által összevegyül a sze­rel­mes nagysága és sze­re­tete és a Sze­re­tett nagy­sága és sze­re­tete. S egy nagy sze­rel­mes a nagy sze­re­tetek ilyen vegyülését sokkal job­ban szereti, mint ha Sze­ret­tétől nagy pénzeket, birtokokat s megtiszteltetéseket kap­na. Az ilyen ideig-óráig való nagyságok által ugyanis a sze­rel­mesnek nem lehet nagy sze­retése az ő Szerette iránt, sem a Sze­re­tettnek sze­rel­mese iránt; s ezért a sze­re­tet nagy szeretői nem szeretik e világ nagy jólétét, hogy ne azzal foglalják el magukat, – mert ők egyszerűen csak Istent akarják szeretni a sze­re­tet nagysága által.

Az a sze­rel­mes, aki tartóssá teszi egészséges szerelését, hogy hosszú ideig szerethesse igen tartós Sze­ret­tét, összevegyíti a tartós­ságot s a sze­re­tetet a tartós sze­re­tetben. S a vegyítés által sokáig tart a sze­rel­mes és a Sze­re­tett szerelme és öröme. S minél hosszabban tart, annál erősebben illeszkedik össze a sze­rel­mes és a Sze­re­tett a sze­re­tetben s a szeretésben.

Mikor a sze­rel­mes minden hatalmával megerősíti sze­re­tetét, hogy Sze­ret­tét szeresse, akkor a sze­rel­mes hatalma és sze­re­tete összevegyül a hatalmas sze­re­tés­ben, s ez a szeretés olyan erős, hogy semmi más, kevésbé erős hatalom nem képes le­győz­ni, sem felül­kerekedni rajta; mert minél erősebb a sze­re­tet, annál erősebb a vá­gya és a természete, hogy ellenszegüljön a saját és Szerette ellensé­geinek; s a Sze­re­tett, akit a sze­rel­mes erős sze­re­tet­tel szeret, nem tűri és nem akarja, hogy a sze­re­tet nagyobb hatalmát legyőzze vagy megkötözze egy kisebb hatalom.

A bölcsesség s a sze­re­tet összevegyül a tudhatóság s a sze­ret­he­tő­ség által, mert amennyiben a bölcsesség ismeri a sze­re­tetet s a sze­re­tet szereti a bölcsességet, összevegyül a sze­rel­mes és a Sze­re­tett ér­tése és szeretése. S az értés és a szeretés összevegyülése által összeve­gyül a bölcsesség s a sze­re­tet. Ezért, mikor a sze­rel­mes tudja, hogy szereti Szerettének sze­re­tetét, s tudja, hogy őt is azzal szereti a Sze­rette, akkor jobban szereti azt, amit a sze­re­tetről tud, mint mind­azt, amit a testéről s annak sajátosságairól, természetéről s boldog­ságairól tud.

Mikor a sze­rel­mes az akarását összevegyíti a szeretéssel, ami a sze­re­tet készségének [25] működése, akkor akaratát sze­re­tetbe és aka­rását szeretésbe öltözteti. [25] S mikor bizonyos nehézségek miatt aka­rata arra akar hajolni, hogy gyűlölje Sze­ret­tét, akkor az akarás és a szeretés nem képes egymástól elválni, mivel a sze­re­tet készsége be­öltöztette az akaratába a szeretését. Ezt pedig a sze­re­tet nem teheti meg Szerettének s a sze­re­tet gyökereinek segítsége nélkül.

Mikor az erény s a sze­re­tet egymásban összevegyül, összevegyül az erénytevés és a szeretés. Az erénytevés által a szeretés erényes lesz és erénybe öltözik, s a szeretés által az erénytevés szerető lesz és sze­re­tetbe öltözik; s míg így összevegyül az erény és a sze­re­tet, és cse­lekvéseik egymásba öltöztek, nem hatolhat közéjük sem hiba, sem sze­re­tetlenség, s az erények és a sze­re­tetek az egymásnak erényes szeretést küldő sze­rel­mes és a Sze­re­tett hírnökei lesznek.

Az igazság s a sze­re­tet összevegyül az igazi szeretőkben, akik igaz sze­re­tet­tel szeretik az igazi Sze­re­tettet; s ez a vegyülés oly nagy, hogy sem hamisság, sem sze­re­tetlenség nem hatolhat s nem férkőz­het közéjük. S ezért az igazi szeretők szívesebben meghalnak vagy sok gyötrelmet elviselnek, mintsem hogy hazudjanak s gyűlöljék Szerettüket; s a Sze­re­tett, akinek ilyen igazi szeretői vannak, nem rejtőzhetik el s nem tagadhatja meg tőlük szeretését és országát.

A fenséges, dicső Sze­re­tett által összevegyül a dicsőség s a sze­re­tet (a dicsőség­képes [26] és a sze­re­tetképes, a dicsőíthető és a szeret­hető, a dicsőítés és a szeretés összevegyülése által) azokban a szere­tőkben, akik szeretik a fenséges, dicső, sze­re­tet­teljes Sze­re­tettet; s ezért az ilyen szeretőkben a gyötrelmek, veszélyek, szenvedések s lankadtságok dicsőségeknek s sze­re­teteknek, biztonságoknak, gyönyöröknek s pihenéseknek tűnnek.

A különbözőség s a sze­re­tet akkor vegyül össze, mikor a külön­bözőség a sze­re­tetben a szerető, a szerethető és a szeretés közé hatol, s a sze­re­tet szerethetővé teszi az egy­mástól különböző sze­rel­mes és Sze­re­tett megkülönböztetőjét, meg­külön­böztet­hető­jét s meg­külön­böz­teté­sét, s a sze­re­tet által mind­egyiket szereti a másik, amennyiben össze­illesz­ked­nek a szeretésben.

Az egyezőség s a sze­re­tet akkor vegyül össze, amikor a sze­rel­mes és a Sze­re­tett egye­zik az egymás iránti szeretésben. S minél jobb, nagyobb s tartósabb a sze­re­tetük, annál erő­sebben vegyül s illeszke­dik össze az egyezés és a sze­re­tet, s annál in­kább eltávolodnak a sze­rel­mes és a Sze­re­tett ellentétességétől és elválásától, s ez­ál­tal, ha az egyezőség s a sze­re­tet ilyen erősen összevegyült, semmi gyötrelem, nehéz­ség, melyet a sze­rel­mes a sze­re­tet miatt visel el, nem képes Sze­ret­tétől elválasztani őt.

Az ellentétesség s a sze­re­tet akkor vegyül össze a sze­rel­mes­ben, amikor a sze­rel­mes, Szerettének szeretésében, nem követi a sze­re­tet gyökereinek rendjét. Ezáltal az ilyen sze­rel­mes hamar beleun az ő jó Szerettének szeretésébe, s egy kis nehézség s gyötrelem is, ame­lyet a sze­re­tet miatt visel el, legyőzi őt s Szerette ellen haragítja.

A kezdet s a sze­re­tet akkor vegyül össze, amikor a sze­rel­mes el kezdi szeretni a Sze­ret­tét. S mikor a sze­rel­mes elkezdi meg­sok­szo­rozni a szeretését a jóság, nagyság, tartósság és a többi által, akkor a sze­re­tet kezd jobb, nagyobb s tartósabb lenni. Ezért az a sze­rel­mes, aki a sze­re­tetben kitart, nap mint nap növelni kezdi szere­tését.

A közép és a sze­re­tet akkor vegyül össze, amikor a sze­rel­mes és a Sze­re­tett sze­re­tetéből olyan szeretés születik, amely a sze­rel­mest összeilleszti a Szerettével. S mikor a szeretés, amely a sze­rel­mes és a Sze­re­tett sze­re­tetéből származik, egyenlő lesz mindkettő között, akkor ez a sze­re­tet olyan erős lesz, hogy semmi nem képes elválasz­tani a sze­rel­mest a Sze­ret­tétől, sem a Sze­re­tettet a sze­rel­mestől. S ezért ez az igen értékes és annyira sze­re­tet­tel teljes szeretés a sze­re­tet s a sze­rel­mes és a Sze­re­tett kincsesháza lesz, s a sze­rel­mes és a Sze­re­tett nem adná el ezt a szeretést sem e világ, sem a másvilág semmi kincséért sem.

A végcél s a sze­re­tet mindannyiszor összevegyül, amikor csak a sze­rel­mes Szerettének értékein s tisztességein elmélkedik, s látni és szolgálni kívánja Sze­ret­tét. S mikor a sze­rel­mes sokat lankad, só­hajtozik és sír a sze­re­tetek miatt, akkor a Sze­re­tett kiszámítja azt a jutalmat, amely a sze­rel­mesnek jár azoknak a gyöt­rel­mek­nek a fe­jében, amelyeket a sze­re­tete miatt visel el. Mikor azonban a sze­rel­mes azért szereti Sze­ret­tét, hogy az meg­jutalmazza azokért a gyöt­rel­mekért, ame­lyeket a sze­re­tete miatt visel el, akkor a végcél s a sze­re­tet nem vegyül össze, hanem szét­válik és eltávolodik egymás tói, s a Sze­re­tett nem akar a sze­rel­mes jelenlétében időz­ni, hiszen az nem az ő jó és nagy erénye miatt szereti.

A na­gyobb­ság és a sze­re­tet akkor vegyül össze, amikor a szerel mes nagyobb jósággal, nagysággal, tartóssággal és erénnyel szereti Sze­ret­tét. S ezért a sze­re­tet egyre magasabbra emelkedik a szeretés na­gyobb­ságában, s ahol nagyobb a szeretés, ott nagyobb a sze­rel­mes és a Sze­re­tett öröme és gyönyöre. S a sze­rel­mes, aki a sze­re­tet nagyobb fokán áll, annyira megrészegedik s szeretővé válik a szere tettől, hogy a sze­re­tet kisebb fokait nem érzékeli, s nem is vesz róluk tudomást.

Az egyenlőség s a sze­re­tet akkor vegyül össze, amikor a sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyenlően szereti egymást, egyenlő jósággal, nagysággal, tartóssággal s hatalommal. A sze­re­tetnek ilyen egyenlő­sége nem lehet meg a teremtményben, csupán Istenben, aki egyen­lően szeret szeret­heté­sével s sze­ret­he­tő­ségével. S ezért az az ember, aki Szerettében egyenlővé tudja tenni a jóságtevést, nagyságtevést, sokáig­tartást s a gyökerek más cselekvéseit, magasabbra emeli sze­retését, úgyhogy valamelyest hasonlóvá lesz az ő legnagyobb Sze­rettéhez.

A kisebbség s a sze­re­tet akkor vegyül össze, amikor a sze­rel­mes kevéssé szereti Sze­ret­tét, s amikor szeretése csak kevés jósággal jó. S szeretése megbetegszik, amikor a sze­rel­mes beleun a szeretésbe és kerüli azokat a veszélyeket és nehéz­ségeket, amelyeket sze­re­tete miatt akar kiróni sze­rel­mesére a Sze­re­tett. S ezért azok a szeretők, akik kisebb sze­re­tet­tel szeretik a Sze­re­tettet, sem nem jó, sem nem nagy szere­tők, s könnyedén elárulják s megcsalják a Sze­re­tettet.


Szólottunk a sze­re­tetnek a gyökereivel való vegyítéséről. S ha ez a vegyítés három gyökérrel történik, akkor a vegyülés nagyobb, mint ha kettővel történt; s ha az összessel, olyan nagy lesz, hogy nagyobb nem is lehet. S ezért azok a szeretők, akik erősebben vegyi tik össze a sze­re­tetet a kezdeteivel, nagyobb, jobb, szilárdabb, igazibb szeretők, mint a többiek, akik kevés kezdettel vegyítik össze a sze­re­tetet.

Gondolatok a sze­re­tetről

Ez a rész kétfelé oszlik: az elsőben a sze­rel­mes gondolatai talál­hatók a sze­re­tet lényegéről s természetéről, valamint munkáiról; a másodikban azok a gondolatok találhatók, amelyek a sze­rel­mes­ben támadnak, miközben a sze­rel­meshez és a Sze­re­tetthez tartozó tulajdonságokról elmélkedik. S ezt a két részt együtt akarjuk tár­gyalni, s az egyes gondolatokat összevegyítjük a többiekkel, mert minél erő­sebben össze­vegyülnek, annál erősebben szeret bele Sze­rettébe a sze­rel­mes.

S hogy A sze­re­tet fájába miért vesszük be a szeretésről való gon­dolatokat, annak az az oka, hogy tanítást adjunk a szeretőknek, ho­gyan lehet sok jó és nagy gondolatuk a Sze­re­tettről; mert sok em­ber van, aki vágyik szeretni, de nem tud szeretni, mert nem tud a sze­re­tetről gondolkodni, sem a sze­re­tetről való gondol­kodást nem tudja meg­sok­szo­rozni.


Gondolkodott a sze­rel­mes a sze­re­tet lényegéről, amely az a fór ma, mely a sze­rel­mest arra indítja, hogy szeressen.

Gondolkodott a sze­rel­mes a sze­re­tet természetéről; s azt mondta, hogy a sze­re­tet természete az a kötél, amely a sze­rel­mest Szerettéhez köti.

Gondolkodott a sze­rel­mes Szerettének tulajdonságairól, s azt mondta, hogy mind szerethetők a jóság, tartósság, hatalom és erény nagyságával, hogy a Sze­re­tett nagyon sze­re­tett lehessen.

Elmélkedett a sze­rel­mes a saját tulajdonságain, s azt mondta, hogy nem méltó arra, hogy nagy s jó Sze­re­tettet szeressen, mert ke­vés jó van őbenne, és sokszor követett el bűnt és eltévelyedést Sze­rettével szemben.

Elmélkedett a sze­rel­mes a Sze­re­tett nagy jóságán, erényén és sze­re­tetén, [27] s azt mondta, hogy a Sze­re­tettnek az a tulajdonsága, hogy sokat adjon, megbocsásson s szeressen, s ezért a sze­rel­mes Szerettének tulajdonságai által maga is bír azzal a tulajdonsággal, hogy nagyon szeresse Sze­ret­tét.

Gondolatokkal beszélgetett a sze­rel­mes és a Sze­re­tett, s e szavakat saját lényegével s természetével hatotta át a sze­re­tet. S ezért a sze­re­tet sze­re­tetet éb­resz­tett a sze­rel­mes­ben Szerette iránt a sze­re­tet gyö­kereinek összes lényege és természete által, kivéve az ellentétességet s a kisebbséget, amelyekkel nem járhatnak együtt a többi gyökerek, amikor a sze­rel­mes emlékezetébe idézi, érti és szereti Sze­ret­tét.

A nap ragyogása és erénye megkérdezte a sze­rel­mest, akarja-e, hogy segítsen neki Sze­ret­tét szeretni? A sze­rel­mes válaszolt a nap­nak s azt mondta, hogy Szerettének sze­ret­he­tő­ségei és a sze­re­tet lé­nyege és természete és Szerettéről való gondolatai elégségesek neki ahhoz, hogy szeresse Sze­ret­tét.

Látott a sze­rel­mes egy szép virágot, melyet Szerette alkotott, s azt mondta a virágnak: szépsége arra indítja, hogy gondolkodjék Szerettének szépségén. S ezért a virág azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy nincsenek neki nagy s tartós gondolatai Szerette iránt, mert annak vannak nagy gondolatai a sze­re­tetről, aki egyszerűen gon­dol a Szerettére, a Sze­re­tett tulajdonságai és a sze­re­tet természete és lényege szerint.

Gondolataiba merülve ment a sze­rel­mes, hogy lássa Sze­ret­tét; s az úton félelem fogta el a rablóktól s a gonosz emberektől, s a sze­re­tet és a Sze­re­tett tulajdonságai elhagyták a sze­rel­mest s a gondo­latok elfutottak tőle, s a sze­rel­mesnek nem maradt semmije, hogy meglátta volna Sze­ret­tét.

Szerettéről való nagyobb gondolatai miatt beteg volt a sze­rel­mes teste és gyógyulást kért; de a sze­rel­mes lelke nem akarta, hogy a Sze­re­tettben s a sze­re­tetben meggyógyulhasson.

Gonosz emberek gúnyolták és ütlegelték a sze­rel­mest, aki di­csérte Sze­ret­tét. S a sze­rel­mes nevetett rajta, s megköszönte nekik, hogy megtisztelték.

Sóhajtozás és sírás nélkül gondolkodott a sze­rel­mes Szerettének szépségein s tisztességein. S azt mondta a sze­rel­mes a sze­re­tetnek, hogy még keveset adott önnön természetéből a szeretéséhez.

Felékesítette a sze­re­tet a Sze­re­tett gondolatait a saját természeté­vel s a Sze­re­tett tulajdonságaival. Meghalt a sze­rel­mes, s lelke to­vább élt a Sze­re­tettben.

A sze­rel­mes el akarta pusztítani a gondolkodását, mert annyira gyötörte őt, hogy nem hagyta nyugodni; s nem tudott sem enni, sem aludni, de a sze­rel­mes gondolkodásának segítettek a sze­re­tet s a Sze­re­tett tulajdonságai.

A sze­rel­mes el akarta adni a nagyobb gondolatokat a kisebbe­kért, mert nem bírta eltűrni a sze­re­tet nagy gyötrelmeit. A Sze­re­tett megvásárolta a nagyobb gondolatokat a kisebbekért, s a kisebb gondolatok erősebben gyötörték a sze­rel­mest, mint a nagyobbak, mert a sze­rel­mes a kisebb gondolatok révén nem kap akkora segít­séget a Sze­re­tettől s a sze­re­tettől, mint amilyeneket a nagyobbak révén kap. S ezért a sze­rel­mes elfutott a sze­re­tet kisebb gyötrelmei elől, hogy megnyugodjék a nagyobbakban.


Szóltunk a gondolkodás sok módjáról, hogy tanítást adjunk: a gondolkodás sok és különféle módjain hogyan sokszorozhatja meg az ember a sze­re­tetét s a szeretését, keresvén a módszereket a sze­re­tet gyökerei által.

II. A SZERETET FÁJÁNAK TÖRZSE

A sze­re­tet fájának törzse három részre tagolódik: úgymint a sze­re­tet formája, a sze­re­tet anyaga és a kettő összekapcsolódása.

Hogy ebbe A sze­re­tet fájába miért foglaltuk bele a sze­re­tetnek törzsét, annak az oka az, hogy a sze­re­tet törzse a sze­re­tet Összes gyökerének összeilleszkedése. S a sze­rel­mes, amikor Sze­ret­tét szereti, néha inkább az egyik gyökérrel szereti Sze­ret­tét, mint a má­sik gyökérrel – mint az a sze­rel­mes, aki néha jobban szereti Sze­ret­tét a jó sze­re­tet­tel, mint a naggyal, vagy inkább a nagy sze­re­tet­tel, mint a tartós sze­re­tet­tel, és így tovább. S ezért a sze­rel­mes, azon tanítás révén, amelyet A sze­re­tet törzsében adunk, megismerheti azt az arsot s módszert, amely által felismerhető, hogy a sze­re­tet melyik gyökere ad inkább alkalmat arra, hogy Sze­ret­tét sze­resse. S ezért az ember meg­sok­szo­rozhatja és egyenlővé teheti a gyökereket, hogy a sze­re­tet nagyobb, tartósabb, erősebb és erényesebb legyen.

A sze­re­tet formája

A sze­re­tet formája kettős, mert a sze­re­tet egyik formája a szere­ted’ lényege, a másik az a forma, mely tevékeny, s az első forma munkája, amely ővele formát ad a sze­re­tet gyökereinek, amennyi­ben elrendezi és előkészíti őket arra, hogy a sze­re­tet alkalmai [28] legyenek, s a sze­rel­mest arra készteti, hogy szeressen. S ezt a két formát együtt tárgyaljuk A sze­re­tet fájában.


Az első forma, amely a sze­re­tet lényege, összegyűjti a gyökerek minden formájából, úgymint a jóság­tehe­tőség­ből, a nagyság­tehe­tőség­ből, tartósság­tehe­tőség­ből, hatalom­tehe­tőség­ből és a többi­ből a második formát. S mind­ezek­ből el­ké­szíti a sze­re­tet második formáját, s ebből él, ezáltal tartja fönn magát; s mikor ez hiány­zik, nem tarthat tovább, nem élhet, mivel nincs miből élnie s nincs miből magát fönntartsa.

A Sze­re­tett a maga tulajdonságaival megmutatja a sze­rel­mesnek a sze­re­tet gyö­ke­reinek formáit, hogy a sze­rel­mes összegyűjtse őket a sze­re­tet lényegi formájával s hogy ebből elkészítse a tápláló fór mát, amelyből a sze­re­tet él. S ezt azért teszi a Sze­re­tett, hogy a sze­rel­mesnek legyen miből nagyon szeretnie.

Ahogyan a sze­rel­mes összegyűjti a sze­re­tet gyökereiből azok formáit, úgy szeret; s ha sokat gyűjt össze, nagyon szeret, s ha keveset gyűjt össze, kevéssé szeret. S néha annyit összegyűjt be­lőle, hogy teste nem bírja őket elviselni, és a test meghal a szere tét miatt; a Sze­re­tett pedig gyönyörét leli abban, hogy nagyon szeretik.

Beteg volt a sze­rel­mes a túlszeretés [29] miatt, és el akarta feledni Szerettének nagy jóságát, de a Sze­re­tett elmondta a sze­re­tetnek, hogy sze­rel­mese elárulja őt és el akar futni. S a sze­re­tet erősebben megkötötte a sze­rel­mest s megkettőzte benne a visszaemlékezést, hogy erősebben emlékezzék vissza Szerettének jóságára.

Azt mondta a sze­rel­mes a sze­re­tetnek, hogy nem bírja elviselni szeretésének igen nagy nagyságát.

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, Sze­ret­ted, aki nagyobb, mint bárki más, azt akarja, hogy nagyobb szeretéssel szeressék.

A sze­rel­mes emlékezetébe idézte a szeretés kisebbségét, hogy se gítsen néki a nagyobb szeretés ellen, mert az ellankasztotta és meg ölte. A szeretés kisebbsége azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy nem tud ellenszegülni a nagyobb szeretésnek.

– Szeretet ellentétessége, mondta a sze­rel­mes, tudnál nekem se­gíteni a nagyobb szeretés ellen? A sze­re­tet nagyobb egyezősége hal­lotta e szavakat, amelyeket a sze­rel­mes mondott a szeretés ellen­tétességének, és elmondta e szavakat a jóság, tartósság, hatalom s sze­re­tet nagyobb nagyságának. S ők együttesen megkötözték és elfogták a sze­rel­mest, s nagyobb szeretéssel büntették.

Sóhajtozott, zokogott, sírt a sze­rel­mes, és panaszkodott a sze­re­tetre, hogy megöli a szeretés által. Hallotta zokogását és sírását a szeretés ellentétessége és kisebbsége, de a sze­re­tet többi gyökere nem akarta meghallgatni, s ahogy csak tudták, kínozták a sze­rel­mest a szeretés által.

– Szeretet kezdete, képes lennél-e énbennem elkezdeni a szere­tés megbánását? Mert szívesen elfutnék a túlszeretés elől.

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet kezdete, hűséget fogadtam a na­gyobb sze­re­tetnek s az erény nagyobb nagyságának, és semmikép­pen nem követnék el őellenük hitszegést vagy bűnt.

– Nagyobb sze­re­tet, szólt a sze­rel­mes, mivel akkora hatalmad van énfölöttem, hogy nem válhatok el tőled, tudnál-e segíteni én­nekem? Mert nem akarok miattad meghalni.

– Sze­rel­mes, szólt a nagyobb sze­re­tet, aki nem akar miattam meghalni, nem méltó arra, hogy a jóság, tartósság, végcél és erény nagyobb nagyságában éljen, amelyben pedig te is élni akarnál.

A sze­rel­mes arra vágyott, hogy meghaljon, mert nem tudott el­futni a sze­re­tet elől, aki annyira gyötörte őt. S a sze­re­tet s a Sze­re­tett életben tartotta a sze­rel­mest, hogy meg ne haljon, hogy így a sze­re­tet ne legyen tétlen, s a Sze­re­tettet sokan vágyják.

A sze­re­tet anyaga

A sze­re­tet anyaga kettős: az egyik a sze­re­tet lényegéé, a másik a Sze­re­tett sze­ret­he­tő­ségeié, amelyeket a sze­rel­mes sze­re­tettekké tesz abban a sze­ret­he­tő­ségben, amely a sze­re­tet lényegéből ered. S ezt a két anyagot együtt akarjuk tárgyalni, hogy olyan tanítást adjunk, amellyel a sze­rel­mes a lényegi sze­re­tet anyagához tudja alkal­mazni a járulékost, hogy a sze­re­tet formájának nagyobb alanya legyen, amelyben meg­sok­szo­rozhatja a nagy szeretést.

A sze­re­tet anyagai a sze­re­tet gyökereinek sze­ret­he­tő­ségei, úgy­mint a jóság, mely szerethető, és a nagyság és a többi. S mikor a sze­rel­mes hozzáilleszti a sze­ret­he­tő­ségeiket a saját sze­ret­he­tő­ségéhez, akkor a sze­re­tet formája megnöveli a sze­re­tet sze­ret­he­tő­ségét, s a formából és az anyagból nagy szeretés jön létre.

A sze­rel­mes szeretni akarta Szerettének jóságát, hogy a Sze­re­tettet jó sze­re­tés­sel szeresse. A Sze­re­tett jósága belehatolt nagysá­gával a sze­rel­mes sze­re­tetébe, s a sze­rel­mesnek jó és nagy szeretése lett.

Mikor a sze­rel­mesnek már volt jó és nagy szeretése, azt akarta, hogy tartós és hatal­mas szeretése legyen, s akkor a Sze­re­tett jósága, nagysága, tartóssága és hatal­ma a Sze­re­tett bölcsességével, akaratá­val, erényével, igazságával s dicsőségével együtt belehatolt sze­re­tetébe, hogy sze­re­tettek legyenek, s a sze­rel­mesnek oly­annyira tele lett a szeretése Szerettének hasonlatosságaival, hogy alig tudta elvi­selni azo­kat a vágyakat s sze­re­teteket, amelyek Szerette miatt tá­madtak benne.

A sze­rel­mes szeretésébe be akart hatolni a különbözőség, az egyezőség, a kezdet, a közép s a végcél s az egyenlőség a na­gyobb­ság­gal együtt, hogy a sze­rel­mes szeretése nagyobb legyen; a sze­rel­mes azonban mentegette magát előttük, s azt mondta, hogy nem tud nagyobb sze­re­tetet befogadni sze­ret­he­tő­ségébe. De a sze­re­tet s a Sze­re­tett kinyitotta a kaput, s a Sze­re­tett hason­latos­ságai be hatoltak a sze­rel­mes sze­re­tetébe a na­gyobb­sággal együtt, s a sze­rel­mes elveszítette a képzelését és az érzé­kelését, és el­ragad­tatás­ba [30] került a túl­sze­re­tet s a túlszeretés miatt.

Kiáltott a sze­rel­mes a sze­re­tetnek, hogy segítsen neki, mert túlságosan szeret. – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, segíteni akarok ne ked abban, hogy nagyon szeress, hogy a te Sze­ret­teddel nagy egye­zőséged legyen, s hogy ne pusztítsa el a szeretés anyagát.

Amiatt, hogy Sze­ret­tét tisztelte, dicsérte és szolgálta, nagy éhsé­get, szomjú­ságot, hőséget és sok más kellemetlenséget érzett a sze­rel­mes, a sze­re­tet pedig örült, hogy a sze­rel­mesnek nagy anyaga és alkalma van a szeretéshez.

A sze­rel­mes sírt a gyötrelmek miatt, melyeket a sze­re­tet miatt viselt, s azt mondta a sze­re­tet, hogy a sze­rel­mes könnycseppjei és könnyei az ő nagy szere­tésének anyaga.

Elaludt a sze­rel­mes és sírt a sze­re­tet, mert míg a sze­rel­mes aludt, nem volt anyaga, amivel meg­sok­szo­rozza a szeretést.

Megharagudott a sze­rel­mes, mert látta, hogy az emberek nem tisztelik az ő Sze­ret­tét, amennyiben jobban szerették a saját meg tiszteltetéseiket, mint Szeretteit. S a sze­rel­mes sze­re­tete nevetett, mert a sze­rel­mesnek volt anyaga a síráshoz, mivel szerette az ő Sze­rettének megtiszteltetését.

A sze­rel­mes elvesztett egy aranypénzt, amiből enni és öltözni tudott volna, s nevetett a sze­re­tet, mivel a sze­rel­mesnek volt anyaga ahhoz, hogy rábízza magát Szerettének kincsestárára, amely elég mindazoknak, akiknek őbenne van reményük.

Sírt a sze­rel­mes, mert kísértései voltak a bűnre, s azt mondta a sze­re­tet, hogy a bűnre való kísértések anyagot adnak a sze­rel­mes­nek, hogy eszébe jusson kevés sze­re­tete és Szerettének segítsége.

A sze­rel­mes elveszítette egyik fiát, akit nagyon sze­re­tett. S a sze­re­tet azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy fia halála által jobban tudja szeretni a Sze­ret­tét.

Szomorú volt a sze­rel­mes, mert rosszul sze­re­tett. A sze­re­tet azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy örüljön, mert a Sze­re­tett nagyon sze­reti sze­rel­mesét, mikor türelemmel, alázattal s reménységgel szol­gálja őt.

Beteg volt a sze­rel­mes és félt a haláltól. – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, ha te belehalsz ebbe a betegségbe, hamarabb meglátod ezáltal a Sze­ret­tedet.

Mikor a sze­rel­mes vágyott arra, hogy sok gyötrelmet viseljen el a sze­re­tet miatt, akkor a Sze­re­tett s a sze­re­tet sok jó szót mondott a sze­rel­mesről.

A sze­rel­mes sok vagyont s megtiszteltetést hagyott el azért, hogy ne akadályozzák Szerettének szeretésében. S a Sze­re­tett és a sze­re­tet odaadta magát a sze­rel­mesnek, hogy nagy s jó szeretése legyen.

Meg akart halni a sze­rel­mes, hogy tisztelje Sze­ret­tét, s a Sze­re­tett azt akarta, hogy a sze­rel­mes tisztességben éljen az ő sze­re­tetében.

A sze­re­tet formájának és anyagának összekapcsolása

A sze­re­tetnek ez az összekapcsolása kettős, mert az egyik az az összekapcsolás, amely a sze­re­tet lényegéé, amely összekapcsolja a sze­re­tet lényegi anyagát. A másik: a sze­re­tet anyagának s a Sze­re­tett sze­ret­he­tő­ségeinek az összekapcsolása, amelyeket a sze­re­tet for­mája összeilleszt a maga általános sze­ret­he­tő­ségében, amelyben azokat sze­re­tettekké teszi.

A sze­re­tet gyökereinek cselekvései (vagyis a jóságtevés, nagyság­tevés és a többi­ek), a sze­re­tet munkája, amikor is a sze­rel­mes össze­kapcsolódik Szerettével a jó, nagy sze­re­tet és a többi által. S ezért, mikor a sze­rel­mes összekapcsolja és –illeszti szeretésében a nagy jóságtevést, sokáig­tartást, hatalom­tevést és a többit, akkor össze­kapcsolja a szeretés nagy, jó, tartós, hatalmas formáját és anyagát.

Rossztevésért s kistevésért megvásárolta magának a sze­rel­mes a jóságtevést s a nagy­ság­tevést, s gazdagította velük a szeretését, amely a rossz­tevés és a kisebbség­tevés miatt beteg volt.

Kivetette a sze­rel­mes a rossz gondolkodást a sokáigtartásból, és a sokáig­tartásban jó gondolkodás született; s ezáltal a sze­rel­mes hatalmassá tette szeretését a sokáig­tartásban.

Az értés és az akarás és az erény szeretésbe öltöztek, és elmentek a sze­rel­messel, hogy üdvözöljék Sze­ret­tét.

A sze­rel­mes szeretésében az igazságtevés és a dicsőségtevés nem tett különbséget a pihenések s a gyötrelmek között, amelyek a sze­re­tet miatt érték a sze­rel­mest.

Az egyezés és az ellentétben állás egymással harcolt a sze­rel­mes szeretésében. Az egyezés alulmaradt volna, ha a sze­rel­mesnek kevés szeretése lett volna Szerette iránt.

A rossz szeretés haragot, gőgöt s reménytelenséget vetett a sze­rel­mes akara­tába, de a jó szeretés már előbb elkezdte a türelmet, alázatosságot s reménységet.

A szeretést, amely a sze­rel­mes és a Sze­re­tett közepe, az ellentét­ben állás és kisebbségtevés ki akarta vetni a sze­re­tetből, s gyűlölést akartak a sze­rel­mes és a Sze­re­tett közé ékelni, de nem bírták meg­tenni, mert a szeretés hosszú ideig volt a sze­rel­mes és a Sze­re­tett sze­re­tetében.

A szeretés végcélja eljuttatta a sze­rel­mest Szerettéhez a jóság­tevés, nagyság­te­vés és sokáigtartás által, s a sze­rel­mesnek kegyel­met, irgalmat, könyörü­letet s re­mény­séget juttatott el ővelük a Sze­re­tett.

Sokat gyötrődött a sze­rel­mes, hogy nagyobb sze­re­tetet szerez­zen, s mikor azt megszerezte, eljuttatta Szerettéhez a reménység által.

A sze­rel­mes egyenlően akarta Szerettében szeretni a jóságtevést, nagyságtevést, sokáig­tartást, hatalomtevést, értést és szeretést; s ezért egyenlően szerette Szeret­tének ítélkezését s megbocsátását.

A sze­rel­mes ki akarta vetni szeretéséből a kisebbséget, s nem tudta véghez vinni nagyobb sze­re­tet s reménység nélkül.


Szóltunk a sze­re­tet törzséről, s tanítást adtunk, hogy az ember meg tudja ismerni azokat a munkákat, amelyek a gyökerek által a sze­re­tet törzsében érezhetők, és ezen érzés által a sze­rel­mes megis­merheti, hogy milyen állapotban van a szeretése, s hogy a sze­re­tet gyökerei közül melyikből van nagyobb részesedése és melyikkel van nagyobb egyezősége.

III. A SZERETET ÁGAI

A sze­re­tetnek sok ága van, de mi csupán háromra akarunk szo­rítkozni, s ezek: a sze­re­tet feltételei, kérdései, kérései. S hogy miért foglaljuk bele ebbe a Fába a sze­re­tet feltételeit, kérdéseit, kéréseit, annak az az oka, hogy a feltételek révén a sze­rel­mes olyan félté telek közé tudja juttatni a sze­re­tetét, hogy kívánja és szeresse Sze­ret­tét, s meg tudja oldani a sze­re­tet kérdéseit; a sze­re­tet kérdé­sei által pedig, melyeket a sze­re­tet által tesz föl egymásnak a sze­rel­mes és a sze­re­tet, mindketten örülnek; s a kérések által tudja kér lelni a sze­rel­mes a Sze­ret­tét.

A feltételek, kérdések s kérések a sze­re­tet gyökerei szerint követ­keznek majd, hogy meg­hatá­rozá­saik szerint elrendezve lehessen megismerni őket. S a feltételeket cikkelyekbe osztjuk, amelyekben össze­vegyít­jük [31] a sze­re­tetet a sze­re­tet minden egyes gyökerével, s ugyanezt tesszük a sze­re­tet kérdéseivel s kéréseivel. A kérdé­seket pedig vissza­utaljuk a feltételekhez, amelyekkel oly módon oldha­tók meg, hogy a feltételek és a kérdések megegyeznek a számban s a cikkelyekben. S ugyanígy teszünk a kérésekkel is.

Először a jósággal, nagysággal vegyítjük össze a sze­re­tetet, majd pedig a jósággal, tartó­sággal és így tovább folytatólagosan, cikkely­ről cikkelyre, egészen a sze­re­tet (és az egyenlőség) [32] cikkelyéig.

A sze­re­tet feltételei, [33] éspedig először a jó sze­re­tet [34]

I. Minden sze­re­tettet, akinek jó és nagy sze­re­tete van, szükség­képpen jó és nagy sze­re­tet­tel kell hogy szeressenek.

II. A jó sze­re­tet, amennyiben sokáig tart, meg­sok­szo­rozza szere­tését.

III. A jó sze­re­tet egyetlen hatalma sem lehet rossz.

IV. Amilyen mértékben bölcses­ség­teljes a jó sze­re­tet, olyan mér­tékben kész a Sze­re­tett, hogy szeressék.

V. Jó sze­re­tet­tel egyetlen akarat sem rossz.

VI. A sze­re­tet erény nélkül nem lehet jó.

VII. A jóság s a sze­re­tet igazsága tesz jó és igaz szeretővé.

VIII. Jóság nélkül egyetlen sze­re­tet sem talál megnyugvást a dicső­ségben.

IX. Egyetlen sze­re­tetben sem lehet nagy jóság a sze­rel­mes és a Sze­re­tett különbözősége nélkül.

X. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyezősége nélkül egyetlen sze­re­tet sem lehet jó.

XI. Egyetlen sze­rel­mesnek sincs rossz szeretés révén jó Szerette.

XII. Minden jó sze­re­tet jó szeretést kezd.

XIII. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyetlen közepe sem jobb, mint a jó szeretés.

XIV. A jó sze­re­tet a jó szerető végcélja és megnyugvása.

XV. Jóság nélkül egyetlen sze­re­tet sem lehet nagyobb.

XVI. A jóság és a sze­re­tet egyetlen egyen­lősége sem lehet rossz.

XVII. A sze­re­tet egyetlen kisebb jósága sem tehet nagy szeretővé.

A nagy sze­re­tet [35]

I. Egyetlen olyan sze­re­tet sem nagy, amely kevés ideig tart.

II. Az a hatalom, amely a sze­re­tetből semmit nem képes csi­nálni, nem lehet nagy.

III. A sze­re­tet annál inkább meg­sok­szo­rozza és táplálja a nagy szeretést, minél inkább bölcsességteljes.

IV. Az a sze­re­tet, amely nem akaratteljes, nem lehet nagy.

V. A sze­re­tet nagy erénye nélkül egyetlen sze­rel­mes sem visel­het el nagy gyötrelmeket a sze­re­tet miatt.

VI. Egyetlen hamis sze­re­tetben sincs nagy szeretés.

VII. Nagy sze­re­tet nélkül egyetlen sze­rel­mes sem nyerhet el nagy dicsőséget.

VIII. Az a sze­rel­mes, akinek nagy sze­re­tete van, nem tesz különb­séget azon gyönyörök s azon gyötrelmek között, amelyek Szerette miatt érik.

IX. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyezősége nélkül egyetlen sze­re­tet sem lehet nagy.

X. Amennyire ellene szegül a sze­rel­mes a sze­re­tet ellenségei­nek, annyira nagy a sze­re­tete.

XI. Minden olyan sze­re­tet, amely nagy szeretést kezd s azt meg­őrzi, nagy.

XII. Egyetlen sze­re­tet sem nagy, ha nincs meg egyenlően a sze­rel­mes és a Sze­re­tett között.

XIII. Minden nagy sze­re­tet igényli a szeretés nagy végcélját.

XIV. Egyetlen nagy sze­re­tet sincs a nagyobb szeretés ellen.

XV. A nagy sze­re­tet és szeretés egyetlen egyenlősége sem kevés.

XVI. Egyetlen sze­re­tet sem lehet nagy a kisebb szeretéssel.

A tartósság és a sze­re­tet

I. A sze­re­tet sokáigtartás nélkül nem tehet szert a szeretés hatal­mára.

II. Abban a sze­re­tetben, amely nem tart sokáig s nem bölcses­ségteljes, nincs meg a szeretés hatalma.

III. Egyetlen szeretés sem tarthat sokáig abban az akaratban, amely beleun a szeretésbe.

IV. Azt az erényt, amely a sze­re­tetet tartóssá teszi, szeretni kell.

V. Egyetlen hamis sze­re­tet sem tart sokáig.

VI. Azt a dicsőséget, amely nagyon sokáig tart, nagyon kell sze­retni.

VII. Annak a sze­rel­mesnek, aki a saját javai és Szerette javai között különb­séget tesz, nincs tartós sze­re­tete.

VIII. Nagy szeretés nélkül a sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyezősége nem tarthat sokáig.

IX. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett ellentétességében a sze­re­tet nem tarthat sokáig.

X. Egyetlen ember sem bölcs, aki olyan sze­re­tetben kezdi szere­tését, amely nem tart sokáig.

XI. Az a sze­re­tet, amely a sze­rel­mes és a Sze­re­tett között van, örökké tart.

XII. Aki sze­re­tetét tartóssá teszi, eléri a szeretés végcélját.

XIII. Kevés ideig tartással egyetlen sze­re­tet sem lehet nagyobb.

XIV. Aki a sze­re­tetben egyenlővé akarja tenni (az örömöt és) [36] a sóhajtozást és a sírást, az tegye tartóssá a szeretését!

XV. A szeretés kisebbségével egy gyönyör sem tarthat sokáig.

A hatalom és a sze­re­tet

I. Aki nem ismeri a sze­re­tetet, nem képes semmit sem tenni sze­re­tetből, sem pedig a sze­re­tetért.

II. Az az akarat, amely átadja magát a sze­re­tet hatalmának, tele van szeretéssel.

III. Annak a hatalomnak, amely nem képes a sze­re­tetből szeretőt csinálni, nincs erénye.

IV. Az a hatalom, amely nem képes a sze­re­tet által megtartani az igazságot és lerontani a hamisságot, abban nincs meg a szere­tés hatalma.

V. Aki a dicsőségből dicsőt képes csinálni, az a sze­re­tetből sze­re­tet­teljest tud csinálni.

VI. Egyetlen hatalom sem képes végezni semmi munkát a sze­rel­mes és a Sze­re­tett különbözősége nélkül.

VII. Szeretet nélkül egyetlen hatalom sem képes egyeztetni a sze­rel­mest és a Sze­re­tettet.

VIII. Annak a hatalomnak, amely a sze­re­tetből azt csinál, amit akar, semmi sem képes ellenszegülni.

IX. Nem szabad szeretni, sem pedig dicsérni azt a hatalmat, amely sze­re­tetből nem képes szeretést kezdeni.

X. Az a hatalom, amely nem tudja megbékíteni a sze­rel­mest és a Sze­re­tettet, nincs a sze­re­tet közepén.

XI. Nem szabad szeretni azt a hatalmat, amely nem felel meg a sze­re­tet végcéljának.

XII. A sze­re­tet nagyobb hatalma tesz nagyobb szeretővé.

XIII. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyenlő hatalma nincs híján a sze­re­tetnek.

XIV. A kevés sze­re­tet egyetlen hatalma sem győzi le a nagy sze­re­tet hatalmát.

A bölcsesség és a sze­re­tet

I. Egyetlen olyan ember sem bölcs, aki erényes akarat nélkül akar szeretni.

II. Egyetlen bölcs Sze­re­tett sem kívánja, hogy bolond s hibák­kal teli sze­rel­mes kívánja vagy szolgálja.

III. A bölcsesség s a hamis sze­re­tet nem vegyülhet össze.

IV. Aki nem akarja tudni a dicső sze­re­tetet, nem tud szeretni.

V. Ha a bölcsesség nem nyilatkoztatja ki a dicsőítő és a dicsőí­tett külön­böző­ségét a dicsőségben, nem indítja a sze­rel­mest arra, hogy szeresse a nagy dicsőséget.

VI. Olyan mértékben szerethető, a dicsőség lényegében s termé­szetében, a dicső és a dicsőített egyezősége, amennyire az értőé és az értetté a bölcsességben.

VII. Minden bölcs sze­rel­mes ellene van a sze­re­tet ellenségeinek.

VIII. Ugyanúgy sze­re­tetből kell kezdeni a szeretést, ahogy bölcses­ségből az értést.

IX. Úgy van a szeretés a sze­re­tet közepén, ahogyan az értés a böl­csesség közepén.

X. A bölcs szerető gyakran elmélkedik a sze­re­tet végcéljáról.

XI. Minden bölcs szerető aláveti magát annak, hogy a nagyobb sze­re­tet szolgája legyen.

XII. Nem bölcs szerető az, aki nem tudja egyenlővé tenni a sze­re­tetet s a szeretést.

XIII. Egyetlen bölcs szerető sem adná el a nagyobb sze­re­tetet a ki­sebbért.

Az akarat és a sze­re­tet

I. Egyetlen akarat sem erényes sze­re­tet nélkül.

II. Egy akarás sem igaz igaz szeretés nélkül.

III. Minden dicső akarat sze­re­tet­teljes.

IV. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett különbözősége nélkül nem lehetne sze­re­tet az akaratban.

V. A sze­re­tetnek és a szeretésnek egyetlen rossz akaratban sem lehet egyezősége.

VI. Abban az akaratban, amely ellenszegül a nagy sze­re­tetnek, nincs meg a sze­rel­mes és a Sze­re­tett nagy egyezősége.

VII. A sze­re­tet végcélja nélkül az akaratban a szeretés nem kezdőd­het el.

VIII. Az akarat és a sze­re­tet közepei az akarás és a szeretés.

IX. A sze­re­tet végcélja nélkül egy akarat sem talál megnyugvást.

X. Minden olyan akarat kisebb, amely nem képes befogadni a nagyobb sze­re­tetet.

XI. Az az akarat, amely egyenlővé válik a sze­re­tet­tel, semminek sincs híján.

XII. Egyetlen olyan sze­rel­mesnek sincs nagy akarata a szeretésre, aki azt gondolja, hogy kisebb sze­re­tet révén megnyerheti a legnagyobb Sze­re­tettet.

Az erény és a sze­re­tet

I. Az erény, az igazság s a sze­re­tet a sze­rel­mes és a Sze­re­tett vagyona és kincsestára.

II. A sze­re­tet erénye nélkül egy dicsőség sem szerethető.

III. Az erények különbözősége nélkül a sze­rel­mes nem szeret­hetne.

IV. Az erények egyezősége erősíti a sze­rel­mes és a Sze­re­tett egye­zőségét.

V. A sze­re­tet egyetlen erényéből sem születik ellentétesség a sze­rel­mes és a Sze­re­tett között.

VI. Erényes sze­re­tetből erényes szeretés születik s kezdődik.

VII. Az a sze­rel­mes, akinek nincs erényes sze­re­tete a sze­re­tet kö­zéppontjában, nem tud kívánni, sem pedig a sze­re­tet által gyötrelmeket elviselni.

VIII. Erényes szeretés nélkül senki nem érheti el a sze­re­tet végcél­ját.

IX. Egyetlen erény miatt sem fél a sze­rel­mes a nagyobb szeretéstől.

X. Erény miatt egyetlen egyenlő sze­re­tet sem rossz.

XI. Egyetlen kisebb erény sem részesedik a nagyobb sze­re­tet természetéből.

Az igazság és a sze­re­tet

I. Nem igazi sze­rel­mes az, aki hamisan szereti a sze­re­tet igaz dicsőségét.

II. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett nem számlálható meg a sze­re­tet lényegében a kettő igaz különbözősége nélkül.

III. Mivel a hamis szerető nem tehet szert egyezőségre az igaz Sze­re­tettel, az igazság s a sze­re­tet nem közösködhetnek a hamis szeretővel.

IV. Az igazi sze­re­tet­tel semmi sem lehet ellentétes.

V. A sze­re­tet igazsága nélkül a sze­rel­mes nem kezdhet igaz sóhajtozást s szeretést.

VI. Mikor igaz sze­re­tet van a sze­rel­mes és a Sze­re­tett között, a sze­rel­mes nem fél a hamis szeretőtől.

VII. A sze­re­tet igaz végcélja az igazi és hűséges szeretők jele és zászlaja.

VIII. A sze­re­tet nagyobb igazságával a sze­rel­mes leronthat minden hamis sze­re­tetet.

IX. Az igazság és a sze­re­tet egyenlőségénél nincs semmi na­gyobb, s ez teszi merésszé a szeretőt.

X. Az igaz sze­re­tet kisebbsége fél a hamis embertől.

A dicsőség és a sze­re­tet

I. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett különbözősége nélkül senkinek nem lehet dicsősége a sze­re­tet által.

II. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyezősége nélkül senki sem szerez­heti meg a sze­re­tet dicsőségét.

III. Aki fél attól, hogy szenvedést viseljen el a sze­re­tet által, bolond, ha azt reméli, hogy szert tehet a dicsőségre a sze­re­tet által.

IV. A sze­re­tet dicsősége által kezdődik a sze­rel­mes és a Sze­re­tett öröme.

V. A dicső sze­re­tet szobájában örvendezik a sze­rel­mes és a Sze­re­tett.

VI. A dicsőséges sze­re­tet szobájában aratja le a sze­rel­mes az ő szeretésének végcélját.

VII. A sze­re­tet nagyobb dicsősége adja a legnagyobb Sze­re­tettet a nagyobb szeretőknek.

VIII. A dicsőségben, ahol egyenlőség van a sze­rel­mes és a Sze­re­tett között, egyetlen tökéletességnek sincs hiánya semmiben.

IX. Senki olyannak nincs nagyobb sze­re­tete, aki a nagyobb dicsőséget elhagyja a kisebbért.

A különbözőség és a sze­re­tet

I. Különbözőség nélkül egyetlen sze­re­tetben sem lehet egye­zőség.

II. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett különbözősége nem él ellentéte­sekből.

III. Az érzékelés, a képzelés és a szeretés a sze­re­tetek különböző kezdetei, amelyekkel a sze­rel­mes meglátogatja Sze­ret­tét.

IV. Ha a sze­re­tetben nem volna meg a sze­rel­mes és a Sze­re­tett különbözősége, nem lehetne sze­re­tet a sze­rel­mes és a Szere tett között.

V. A sze­rel­mes szeretése végcélja és beteljesedése a sze­re­tet gyö­kerei külön­böző cselekvéseinek, amelyek a szeretést ékesítik és öltöztetik.

VI. A sze­re­tetnek egyetlen különbözősége sem nagyobb, mint az akarásé és a szeretése.

VII. Az egyenlő szeretők különbözősége nélkül nem lennének egyenlő sze­re­tetek.

VIII. Nem lehet kisebb sze­re­tet abban a sze­rel­mes­ben, aki nem tesz különbséget a sze­re­tet adta jó és rossz között.

Az egyezőség és a sze­re­tet

I. A sze­re­tet egyezősége által illeszkedik össze a sze­rel­mes és a Sze­re­tett, s az ellentétesség által távolodnak el egymástól.

II. A sze­rel­mes szíve és szeme egyezik abban, ahogy sóhajtozni és sírni kezdenek a sze­re­tet miatt.

III. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett közepén helyezkedik el a sze­re­tet, hogy egyeztethesse őket.

IV. A sze­re­tet végcélja nélkül a sze­rel­mes és a Sze­re­tett nem egyezhet.

V. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett nagyobb egyezősége a nagyobb egyezés által születik.

VI. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett semmiféle egyenlősége sem lehet meg egyezőség nélkül.

VII. Kisebb sze­re­tetből kisebb a sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyezősége.

Az ellentétesség és a sze­re­tet

I. Egyetlen sze­re­tet sem kezdődik ellentétes által.

II. Ellentétes sze­re­tet nem lehet a sze­rel­mes és a Sze­re­tett között.

III. A sze­re­tet ellentétességével egy sze­rel­mes sem éri el annak vég­célját, amit szeret.

IV. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett nagyobb ellentétessége bűn.

V. A sze­re­tet semmilyen egyenlősége sincs ellentétes által.

VI. A kisebb sze­re­tet­tel egy sze­rel­mesnek sincs hatalma a hamis sze­re­tet­tel szemben.

A kezdet és a sze­re­tet

I. Minden jó és nagy szerető a sze­re­tet középpontjában kezd szeretni.

II. Minden sze­re­tet a szeretés végcélja miatt kezdődik.

III. Nagyobb sze­rel­mes és Sze­re­tett nélkül nem lehet nagyobb a sze­re­tet kezdete.

IV. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett sze­re­tetének egyenlősége által kezdő­dik az egyenlő sze­re­tet.

V. A sze­re­tet kisebb kezdete nem a nagy szeretőké.

A közép és a sze­re­tet

I. A sze­re­tet középpontjában van a szeretés, amely a sze­rel­mes és a Sze­re­tett végcélja és mindkettőjük öröme.

II. Nagyobb sze­re­tet nélkül nem lehet a sze­re­tetnek nagyobb közepe.

III. A sze­re­tetnek akkor a legnagyobb a közepe, amikor egyenlő a sze­rel­mes és a Sze­re­tett.

IV. Kisebb sze­re­tet által nincs a sze­rel­mes szeretése a legnagyobb Sze­re­tettben.

A végcél és a sze­re­tet

I. A sze­re­tet nagyobb végcélja teszi a nagyobb szeretőket.

II. A sze­re­tet végcélja által lesznek egyenlővé a sze­rel­mes­ben a sóhajok és könnyek, lankadások s gyönyörök.

III. A sze­re­tet egyetlen kisebb végcélja sem viszi gyorsan a szerel­mest a Szerettéhez.

A na­gyobb­ság és a sze­re­tet

I. Egyetlen nagyobb sze­re­tet sem létezhetik a sze­rel­mes és a Sze­re­tett nagyobb egyenlősége nélkül.

II. A nagyobb s a kisebb sze­re­tet között nincs megnyugvás.

Az egyenlőség és a sze­re­tet

A sze­re­tet kisebb egyenlősége által egyetlen sze­rel­mesnek sem lehetne pihenése vagy megnyugvása.

A sze­re­tet kérdései

Tízféleképpen [37] tehetünk föl kérdéseket a sze­re­tetről, mégpe­dig: van-e sze­re­tet, mi a sze­re­tet, miből van a sze­re­tet, miért van a sze­re­tet, mekkora a sze­re­tet, milyen a sze­re­tet, mikor van a sze­re­tet, hol van a sze­re­tet, hogyan van a sze­re­tet, mivel együtt van a sze­re­tet. S a kérdések e tíz válfaja szerint akarunk most kérdéseket föltenni a sze­re­tetről, – egyszer az egyik, másszor a másik módon. S mindegyik kérdést visszautaljuk a maga feltételéhez, [38] amely egyben a megoldása, s amely megegyezik vele a cikkely s a sorszám szerint. Először pedig szólunk a jóság és a sze­re­tet kérdéseiről.

A jóság és a sze­re­tet

I. Megkérdezte a sze­rel­mes a sze­re­tettől, hogy miért oly kevés sze­rető szereti Sze­ret­tét, holott méltó lenne arra, hogy sok szerető szeresse. – Sze­rel­mes, mondta a sze­re­tet, ennek a kérdésnek a megoldása a jó sze­re­tet első feltételében található; és így to­vább a többiek esetében is, a cikkelyek s a számok sorrendje szerint.

II. Megkérdezte a sze­rel­mes a sze­re­tetet, miért nem sokszorozta meg a szeretését.

III. Szeretet, mondta a sze­rel­mes, lehet-e miattad bármiféle bajom?

IV. Megkérdezte a sze­rel­mes a sze­re­tetet, milyen természet miatt érzi oly nehéznek, hogy Sze­ret­tét szeresse.

V. Megkérdezte a sze­rel­mes az akaratától, hogy miért beteg.

VI. A sze­rel­mest megkérdezték a szeretők, miért gyűlöli a bűnt s miért szereti az erényt.

VII. A szeretők megkérdezték a sze­re­tetet, mivel táplálja a jó szeretőket s mivel teszi őket azokká.

VIII. Megkérdezték az úrhölgyek a sze­rel­mestől, hogy miben talál meg­nyug­vást, amikor érzi a sze­re­tet bajait.

IX. Énekelt a sze­re­tet egyik madara, s megkérdezte tőle a jóság, hogy mivel ismeri föl a sze­rel­mes és a Sze­re­tett sze­re­tetét.

X. – Szeretet, kérdezte a sze­rel­mes, miért vagy olyan jó?

XI. A sze­re­tet egyik virága megkérdezte a sze­rel­mest, mivel lehetne jó Szerette.

XII. Megkérdezte a sze­rel­mes a sze­re­tetet, mivel kezdte el a szere­tését.

XIII. Megkérdezte a sze­rel­mes a sze­re­tetet, hogy hol találhatná meg Sze­ret­tét.

XIV. A Sze­re­tett egyik apródja megkérdezte a sze­rel­mest, melyik forrásból ivott sze­re­tetet.

XV. A sze­rel­mestől megkérdezte a sze­re­tet udvarhölgye, mivel szereti a nagyobb sze­re­tetet.

XVI. – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, miért rossz a sze­re­teted?

XVII. A sze­rel­mes sze­re­tetét megkérdezte a tűz lángja, miért van oly kevés szeretője.

A nagy sze­re­tet [39]

I. A fenséges Sze­re­tett örökkévalóságát megkérdezte a sze­rel­mes, mi az oka nagy szeretésének.

II. A sze­re­tet dicsérete megkérdezte a sze­rel­mest, tudja-e, mi által nagy a sze­re­tet hatalma.

III. A Sze­re­tett sze­re­tetét megkérdezte a sze­rel­mes, miért nem lett naggyá annyi sok szeretőben.

IV. Saját sze­re­tetét megkérdezte a sze­rel­mes, mi által nagy.

V. A sze­rel­mestől, aki félt elviselni a sze­re­tet gyötrelmeit, meg­kérdezte a teljes sze­re­tet, miért unt bele a szeretésbe.

VI. Az igaz sze­re­tet megkérdezte a hamis sze­re­tetet, miért fél s fut el.

VII. A sze­rel­mest megkérdezték a sze­re­tetről éneklő madarak, mi a nagy dicsőség.

VIII. A vigasztalás és a türelem megkérdezte a sze­rel­mest, mivel jutalmazza majd a sze­re­tet, hogy Sze­ret­tét így szereti.

IX. A sze­re­tet emlékezése és reménysége megkérdezte a sze­rel­mest, mi által nagy a sze­re­tet.

X. A győzelem és a dicséret megkérdezte a sze­rel­mest, hogy álta­luk van-e nagy sze­re­tete.

XI. Az érték nagy úrhölgyei megkérdezték a sze­rel­mest, mi által nagy a sze­re­tet.

XII. A kisebbség és az ellentétesség megkérdezte a sze­rel­mes szere­tését, miért van a sze­re­tet középpontjában.

XIII. Egy kis szeretőtől megkérdezte egy nagy úr, hogy miért olyan nagy a sze­re­tete.

XIV. A szabadság megkérdezte a sze­rel­mest, vajon ővele szereti-e a legnagyobb Sze­re­tettet.

XV. Az igazságosság megkérdezte a sze­rel­mest, miért szereti a sze retet s a Sze­re­tett egyenlőségét.

XVI. A sze­rel­mes nem bírta elviselni a nagyobb szeretés okozta kínokat, s megkérdezte a Sze­re­tettet, vajon kisebb szeretéssel megtalálhatná-e a sze­re­tet nagy titkait.

A tartósság és a sze­re­tet

I. A sze­re­tet angyala megkérdezte a sze­rel­mest, mi által van meg benne a szeretés hatalma.

II. Szeretni akart a sze­rel­mes, de nem volt képes szeretni, s kér­dezte a szeretést, hogy ki akadályozza szeretését.

III. A sze­rel­mes egy nap sze­re­tet nélkül maradt, s megkérdezte a sze­re­tetet, miért nem tart tovább.

IV. A Sze­re­tett megkérdezte a sze­rel­mest, melyik erényt kell nagyon szeretnie.

V. A sze­rel­mes bölcsességét és emlékezetét megkérdezte az igaz sze­re­tet, miért tartott oly sokáig a hamis sze­re­tet.

VI. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett szobájának festményei és rajzai mi­től tartanak sokáig?

VII. Megkérdezte a sze­rel­mes a sze­re­tetet, miért futott el tőle a Szerette.

VIII. – Sze­rel­mes és Sze­re­tett egyezősége, mitől tartasz tovább, amikor a sze­rel­mesnek nagy gyötrelme van Szerette miatt?

IX. – Sze­rel­mes sze­re­tete, miért hagyod cserben a sze­rel­mest, ha már egyszer szeretővé tetted?

X. A bölcsesség s a tartósság megkérdezte a sze­rel­mest, tudja-e, mi a sze­re­tet bolondsága.

XI. A sze­re­tet szolgái megkérdezték a sze­rel­mest, tudja-e, melyek a sze­re­tet nagyobb fundamentumai.

XII. A sze­rel­mes elküldött a Sze­re­tettnek egy sze­rel­meslevelet, amelyben azt kérdezte tőle, mivel érhetné el s bírhatná az ő sze­re­tetét.

XIII. – Szeretet, szólt a sze­rel­mes, mivel lehetsz nagyobb?

XIV. Megkérdezte a sze­rel­mes a maga gyönyöreit s szenvedéseit, mi által léteznek az ő sze­re­tetében.

XV. A sze­re­tet gyönyöre, öröme és pihenése miért nem tart so­káig?

A hatalom és a sze­re­tet

I. Megkérdezte a bölcsesség a sze­rel­mest, miért nem küldi el őt a sze­re­tethez, hogyha annyira vágyik Sze­ret­tét szeretni.

II. Megkérdezte az akarat a sze­rel­mestől, miért adja őt egészen a sze­re­tet hatalmába.

III. – Szeretet, kérdezte a sze­rel­mes, a te hatalmadnak van-e eré­nye elszenvedés és cselekvés nélkül?

IV. A sze­re­tet útjai megkérdezték a sze­rel­mest, mikor megy végig rajtuk, hogy Sze­ret­tét lássa.

V. Megkérdezte a dicsőség a sze­rel­mest, miért nem öltözik őbelé a szeretése, mikor Szerettére emlékezik.

VI. A sze­rel­mest megkérdezte a sze­re­tet hatalma és szabadsága, tudja-e, mi a sze­re­tet alanya.

VII. Egyenetlenség támadt a sze­rel­mes és a Sze­re­tett között, s a sze­rel­mes megkérdezte a türelmet és a könyörületet, tudják-e, mivel szerezhetné vissza az ő Sze­ret­tét.

VIII. Tiszteletek s dicséretek megkérdezték a sze­rel­mest, vajon a szeretés tétlensége a sze­re­tet eretneksége-e.

IX. A sze­re­tetbe öltözött úrhölgyek megkérdezték a sze­rel­mest, hallotta-e gyalázni a sze­re­tet hatalmát.

X. Az imádság és az áhítat megkérdezte a sze­rel­mest, tudja-e, hol van a sze­re­tet hatalma.

XI. A szabadság s az erény megkérdezte a sze­re­tetet, hogy hatal­mai közül gyűlöletes-e valamelyik.

XII. Megkérdezte egy kis sze­rel­mes a sze­re­tetet, hogy mivel teszi nagyobbá szeretőit.

XIII. Megkérdezte a sze­rel­mes a sze­re­tetet, vajon az értékek, tisz­tességek s tiszteletek az ő vagyona-e.

XIV. A sze­rel­mest sok ember kérdezte meg, miért szerethető természeténél fogva a sze­re­tet nagy hatalma.

A bölcsesség és a sze­re­tet

I. – Sze­rel­mes, tudod, mi a sze­re­tet bölcsessége?

II. Megkérdezte a sze­rel­mes a sze­re­tetet, miért tisztelik és szol­gálják oly kevéssé a Sze­ret­tét.

III. Megkérdezték a sze­rel­mest, vajon megférhet-e egyazon idő­ben sze­re­tetében a bölcsesség s a bolondság.

IV. A sze­rel­mest megkérdezték a szeretők, hogyan tud szeretni.

V. A sze­rel­mes megkérdezte a bölcsességet, hogyan szerethetné nagyon a nagy dicsőséget.

VI. A Sze­re­tett dicsősége megkérdezte a sze­re­tetet, vajon szereti-e annyira őt, mint a bölcsességet.

VII. – Sze­rel­mes, tudod-e, mi a szeretés bölcsessége?

VIII. A sze­rel­mes megkérdezte a Sze­re­tettől, tetszenék-e neki, hogy úgy szeresse a sze­re­tet filozófiáját, mint a bölcsességét.

IX. Az érték két úrhölgye megkérdezte a sze­rel­mest, vajon egyenlően létezhet-e benne az értés és a szeretés.

X. A sze­rel­mest megkérdezték a szeretők, milyen ágyon alszanak a gondolatai.

XI. Megkérdezte a sze­rel­mes a sze­re­tetet, hogyan lehetne bölcsebb szerető.

XII. A bölcs úrhölgyek megkérdezték a sze­rel­mest, tudja-e, mi a szeretés bolondsága.

XIII. Az érték és a tisztelet megkérdezte a sze­rel­mest, látott-e bolond sze­re­tetkalmárt.

Az akarat és a sze­re­tet

I. Megkérdezte a Sze­re­tett a sze­rel­mestől, van-e erénye az akaratának.

II. – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, tudod-e, mi az igaz akarat?

III. A sze­rel­mes megkérdezte Sze­ret­tét, szereti-e annyira a dicső­ségtevést, mint a szeretést.

IV. A sze­re­tet igazsága és világossága megkérdezte a sze­rel­mest, vajon lakhatnának s időzhetnének-e az ő akaratában.

V. A jóság és a gonoszság megkérdezte a sze­rel­mes akaratát, megszállhatnának-e nála ők ketten együtt.

VI. A sze­re­tet apródjai megkérdezték a Sze­re­tettet s a sze­rel­mest, hogy mivel juthatnának nagy egyezőséghez.

VII. A sze­re­tet úrhölgyei megkérdezték a sze­rel­mest, mi teszi, hogy kezdetét vegye akaratában a szeretés.

VIII. A tiszteletek s dicséretek megkérdezték a Sze­re­tettet s a sze­rel­mest, milyen követek által küldenek egymásnak sze­re­teteket.

IX. A sze­rel­mes tétlen akaratát megkérdezték a sze­re­tetek, hogy miért annyira unott, szomorú és meggyötört.

X. A sze­rel­mes megkérdezte a saját akaratát, miért kisebb, s mi­ért nem nagyobb.

XI. A sze­rel­mes akaratát megkérdezték az erények, hogy mivel van tele.

XII. A sze­rel­mest megkérdezték tisztes urak, miért nem fér bele a nagyobb sze­re­tetbe egy kisebb.

Az erény és a sze­re­tet

I. A sze­rel­mest s a Sze­re­tettet megkérdezték a szeretők, hogy miből táplálkozik a szerelmük.

II. A Sze­re­tett dicsőségét megkérdezte a sze­rel­mes, vajon na­gyon szeretik-e.

III. A nap erényét megkérdezte a sze­rel­mes, hogy mivel szeret­hetne.

IV. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett szerelmét megkérdezték az úrhöl­gyek, mire van szüksége.

V. A sze­re­teten átrepült egy madár, s azt kérdezgette, miből szü­letik a sze­rel­mes és a Szeretet közti ellentétesség.

VI. Az erény úrhölgyei megkérdezték a sze­rel­mest, mivel kezdő­dik az erényes szeretés.

VII. Az imádság s az áhítat megkérdezte a sze­rel­mest, mivel képes elviselni a gyötrelmeket.

VIII. Unott volt a sze­rel­mes, és megkérdezte a tüzet, hogyan szaba­dulhatna meg a szeretésbe való beleunástól.

IX. Megkérdezték a sze­rel­mest, hogy valamely erény miatt félt-e valaha a szeretéstől.

X. Megkérdezte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, vajon egyenlővé tudja-e tenni a sze­re­tet­tel valamelyik erényt.

XI. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, van-e olyan nagy erényed a jó­tevésre, mint a szeretésre?

Az igazság és a sze­re­tet

I. Megkérdezte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, miért jut oly kevés ember az ő dicsőségébe, és miért oly sok a pokolba.

II. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, van-e benned igaz számjegy sze­re­tet által s sze­re­tetből?

III. A Sze­re­tettől megkérdezte a sze­rel­mes, hogy képes-e meg­bocsátani egy hamis szeretőnek, míg az gyűlöli az igaz sze­re­tetet.

IV. Az igazság s a hatalom úrhölgyei megkérdezték a sze­rel­mest, vajon Szerette szeretésében talál-e valamilyen ellentétest.

V. A sze­rel­mes sóhajait és sírásait megkérdezték a sze­re­tet bírái, milyen forrásból erednek.

VI. Félelem fogta el a sze­rel­mest és el akart futni Szerette elől, s megkérdezte tőle a Sze­re­tett, miért fogta el félelem, ha egy­szer szereti őt.

VII. Megkérdezte a sze­rel­mes a sze­re­tetet, hogy mivel ismerhetné föl a hamis szeretőt.

VIII. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, mivel rombolhatja le az ember a hamis sze­re­tetet?

IX. – Szeretet lovagjai, szólt a sze­rel­mes, miért vagytok oly merész harcosok?

X. Megkérdezte a sze­rel­mes a sze­re­tetet, félt-e valaha is vala­mitől.

A dicsőség és a sze­re­tet

I. – Szeretet, szólt a sze­rel­mes, mivel vagy tele?

II. A Sze­re­tett fegyvernökei megkérdezték a sze­rel­mest, hogy miből van a sze­rel­mes és a Sze­re­tett dicsősége.

III. Félelem fogta el a sze­rel­mest, hogy nagy gyötrelmeket visel­jen el a sze­re­tet miatt; az igazság s a teljes sze­re­tet megkér­dezte tőle, hogy miért remél dicsőséget Sze­ret­tétől.

IV. Megkérdezte a sze­rel­mest a türelem s az alázat, vajon a sze­re­tet szenvedése által elkezdődhet-e a dicső szeretés.

V. A képzelést és az érzékelést elhagyta a sze­rel­mes szeretése, és megkérdezte a sze­rel­mest a képzelés és az érzékelés, hogy mely helyen találhatnák meg, mert őnélküle nem akarnak sem időzni, sem élni.

VI. A sze­rel­mes a sze­re­tet egyik szép almáját ette, s a látás és a hallás megkérdezte tőle, hol szedte az almát, mert el akarnák pusztítani azt a fát, amely azt teremte.

VII. A szerelem sasmadarát, amellyel a Sze­re­tett elfogja a na­gyobb szeretőket, megkérdezték a szeretők, vajon a sze­re­tet levegőegén keresztül repül-e.

VIII. Egy agár, amellyel a sze­rel­mes a sze­re­tet nyulaira vadászott, megkérdezte a gazdáját, híján van-e valaminek.

IX. A sze­re­tetnek egyik kalmárát, aki ékszereket vásárolt Szeret­tének, megkérdezte a sze­rel­mes, sok mindent tud-e a kalmár­kodásról.

A különbözőség és a sze­re­tet

I. A sze­rel­mes megkérdezte a sze­re­tetet, vajon megvan-e benne a sze­rel­mes és a Sze­re­tett természete.

II. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett közötti különbözőséget megkérdez­ték a szeretők, hogy miből él.

III. A sze­re­tet fegyvernöke megkérdezte a sze­rel­mest (aki Sze­ret­tét akarta meglátogatni), hogy a sze­re­tet melyik lován akar lovagolni.

IV. A sze­re­tet emlékezete megkérdezte a sze­re­tet értelmét, együtt mivel van a sze­re­tet a sze­rel­mes és a Sze­re­tett között.

V. A sze­re­tet gyökerei megkérdezték a sze­rel­mest, hogy miből van a koronája.

VI. A sze­rel­mes megkérdezte a sze­re­tetet, hogy miből van az ő nagyobb egyezősége.

VII. A Sze­re­tettet megkérdezték a szeretők, egyenlőek lehetné­nek-e a sze­re­tetben.

VIII. A sze­re­tet kisebb különbözősége megkérdezte a sze­rel­mest, vele akarna-e lenni a Szerettében.

Az egyezőség és a sze­re­tet

I. Megkérdezték a sze­rel­mest, tudja-e, mi a sze­re­tet ellenmérge és a sze­re­tet mérge.

II. – Sze­rel­mes, szóltak a sze­re­tet titkai, mivel kezdesz sóhajtozni és sírni?

III. A sze­re­tetet megkérdezték az erények, melyik városban gyakorolja a békét a sze­rel­mes és a Sze­re­tett.

IV. Egy ember szeretni akarta az erényeket, s nem volt képes sze­retni őket, s megkérdezte a sze­re­tetet, mi az oka, hogy nem képes szeretni.

V. Megkérdezte a sze­rel­mes a liliomot s a rózsát, hogy mivel lehetne nagyobb szeretése.

VI. Két szeretés megkérdezte a sze­re­tetet, mivel lehetnének egy mással egyenlők.

VII. Megkérdezte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, van-e őbenne valami olyan természet, amely által eltávolodhatnék tőle a szeretése.

Az ellentétesség és a sze­re­tet

I. A sze­re­tet úrhölgyei megkérdezték a sze­rel­mest, hol vannak a sze­re­tet veszélyei.

II. A sze­re­tet ellentétessége sírt és zokogott; megkérdezték tőle a sze­re­tetek egyezőségei: miért sír és zokog.

III. A sze­re­tet sólymával nem volt képes elfogni a sze­rel­mes a szere tetet, s a sze­re­tetnek ettől a sólymától megkérdezte a sze­rel­mes, miért nem fogta el a sze­re­tetet.

IV. Egy remetét megkérdeztek a sze­re­tet pásztorai, tudja-e, mi a sze­rel­mes és a Sze­re­tett közti nagyobb ellentétesség.

V. A sze­re­tet juhai megkérdezték a pásztort, tudja-e, melyik ember a legellentétesebb a sze­re­tet Urával.

VI. A jó sze­re­tet megkérdezte a rossz sze­re­tetet, miért él.

A sze­re­tet kezdete

I. A sze­re­tet madarai énekükben megkérdezték a sze­rel­mest, tudja-e, hol kezdi a sze­re­tet a szeretését?

II. A rózsák s az ibolyák megkérdezték a sze­rel­mest, tudja-e, melyik a sze­re­tet nagyobb kezdete.

III. A sze­re­tet egyik igrice megkérdezte a sze­rel­mest, tudja-e, melyek a sze­re­tet nagyobb szükségletei.

IV. A sze­re­tet egyik királyától megkérdezte a sze­re­tet egyik király­nője, tudja-e, mivel kezdődik a nagyobb sze­re­tet.

V. A nagyobb sze­re­tet menyegzőjén evett a kisebb sze­re­tet; meg­kérdezte a viula, [40] miből van a sze­re­tet hangja.

A közép és a sze­re­tet

I. A sze­re­tet forrásai megkérdezték a belőlük ivó szeretőket, hogy hol alszik a sze­re­tet úrhölgye.

II. A sze­re­tet csillagai megkérdezték a sze­rel­mest, tudja-e, mitől nagyobb a szeretés.

III. – Sze­rel­mes, szólt az érték, melyik a sze­re­tet nagyobb közepe?

IV. A sze­re­tet lankadtságai megkérdezték a sze­rel­mest: ha már a sze­re­tetre fordítja a figyelmét, miért nincs a legnagyobb Sze­re­tettel.

A végcél és a sze­re­tet

I. A sze­re­tet almái megkérdezték a sze­re­tetet, mivel teszi a na­gyobb szeretőket.

II. A sze­re­tet lilioma és rubinja megkérdezte a sze­rel­mest, kik azok a futárok, akik a sze­re­tetnek visznek levelet.

III. A sze­re­tet kötele megkérdezte a sze­re­tet nyílvesszejét, miért nem repül gyorsan, amikor a sze­rel­mesen készül sebet ütni a sze­re­tet­tel.

A na­gyobb­ság és a sze­re­tet

I. A sze­re­tet egyenlő megtiszteltetései megkérdezték a sze­rel­mest, tudja-e, miből van a nagyobb sze­re­tet.

II. A sóhajtozás és a sírás megkérdezte a sze­rel­mest, meg­nyugszik-e a szeretésben.

Az egyenlőség és a kisebbség

A kisebb sze­re­tetek megkérdezték az egyenlő szeretőket, vajon a sze­re­tet által megnyugodnak-e.

A sze­re­tet kérései

Hogy tanítást adjunk arról, hogyan tud az ember kérni a sze­re­tet által, a sze­re­tet kéréseit ugyanúgy a sze­re­tet feltételeiből s kérdései­ből akarjuk venni, amint a kérdéseket a sze­re­tet feltételeiből vettük.

Aki a sze­re­tet által, a sze­re­tet jóságával s nagyságával akar kérni, vegye például az első feltételt s az első kérdést a jóság és a sze­re­tet cikkelyéből, s aki a jóság s tartósság sze­re­tete által akar kérni, for­duljon a jóság és a tartósság cikkelyének [41] második kérdéséhez, s kérjen azok hasonlatossága szerint és így tovább. így tehet szert arra az arsra és módszerre, amellyel megtalálja a sze­re­tet sok és kü­lönféle imádságait s kéréseit. Ezt tanítjuk a következő kérésekben.

A jóság és a sze­re­tet

I. Fájdalomban s szomorúságban volt a sze­rel­mes, hogy Szeret­tének oly kevés szeretője van, holott Szerettének jósága és sze­re­tete oly nagyon jó, hogy sok jó és nagy szeretőnek kellene őt szeretnie, tisztelnie és szolgálnia. S ezért a sze­rel­mes na­gyon jó és nagy szeretéssel kérte a sze­re­tetet, hogy általa sok jó és nagy szerető szeressen bele az ő Szerettébe.

II. Kérte a sze­rel­mes a sze­re­tetet, hogy sokáig időzzön a szere­tésében, hogy sze­re­tete meg­sok­szo­rozódhassék a jóságban, mivel a sze­re­tet jósága tartósság nélkül nem nőhet.

III. – Szeretet, szólt a sze­rel­mes, a te jóságod s hatalmad nélkül nem tehetek szert arra a jó sze­re­tetre, amellyel téged szeretni vágylak, s ezért kérem a te jó sze­re­teted hatalmát, hogy adja nékem a jó sze­re­tet hatalmát, amellyel szerethetlek téged, s kérem, hogy azzal szerethessem a jót s gyűlölhessem a rosszat.

IV. Kérte a sze­rel­mes a Sze­re­tettet, hogy sze­re­tete jóságát tegye is­mertté, mivel ha a sze­re­tet jósága ismert, megerősíti a szere­tőket, hogy elviseljék a sze­re­tet okozta gyötrelmeket s lankadtságokat.

V. Kérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, hogy gyógyítsa meg akaratát a sze­re­tet jóságával, amely az a gyógyszer, amely kiveti az aka­ratból azokat a rossz gondolatokat, képzelődéseket s sze­re­teteket, amelyek beteggé teszik az akaratot.

VI. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, mivel azt akarod, hogy szeresse­lek, s téged nem lehet szeretni a sze­re­tet jósága nélkül, sem a sze­re­tet nem lehet meg jó erények nélkül, add nekem az eré­nyeket, hogy azokkal téged szerethesselek.

VII. A Sze­re­tett jóságát és igazságát arra kérte a sze­rel­mes, hogy szeretését jóvá és igazzá tegyék, mivel nélkülük nem akarta szeretni a Sze­ret­tét.

VIII. Arra kérte a sze­rel­mes az ő Szerettének jóságát s dicsőségét, hogy jóvá és dicsővé tegyék azt a sze­re­tetet, amellyel Sze­ret­tét szereti, hogy Szerettében sze­re­tetének jó megnyugvása legyen.

IX. A sze­rel­mes kérte a jó sze­re­tetet, hogy nyilatkoztassa ki neki azt a természetet, amely által lényeg szerint megvan őbenne a sze­rel­mes és a Sze­re­tett különbözősége; mert az ilyesfajta kinyilatkoztatás jó a nagyon szeretés számára.

X. – Jó sze­re­tet, szólt a sze­re­tet értéke, azt a természetet, amely a sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyezősége miatt van meg benned, mutasd meg a jó szeretőknek, hogy ők is egyeztetni tudják azzal az ő jó sze­re­teteiket.

XI. A sze­re­tet virága arra kérte a jó sze­re­tetet, hogy alkosson jó szeretőket, akik szeretik a jó Sze­re­tettet.

XII. A sze­rel­mes arra kérte a sze­re­tet s a jóság legnagyobb Urát, hogy töltse meg a világot jó sze­re­tet­tel, s hogy vesse ki belőle a rossz sze­re­tetet, mert minden jó sze­re­tet jó szeretést kezd, s minden rossz sze­re­tet rossz szeretést kezd.

XIII. A sze­rel­mes arra kérte a szeretését, hogy legyen a jó sze­re­tet középpontjában, hogy a rossz sze­re­tet­tel ne közösködhessék.

XIV. A sze­rel­mes arra kérte a sze­re­tet jóságát s végcélját, hogy öltöztessék föl a szeretését, amellyel el akart menni, hogy meglássa Sze­ret­tét s benne jó megnyugvást találjon.

XV. A sze­re­tet udvarhölgye kérte a sze­rel­mest, hogy szeresse Sze­ret­tét nagyobb jósággal s sze­re­tet­tel, hogy általa küldje el szeretését a legnagyobb Sze­re­tettnek, akit nagyon vágyott tisztelni és szolgálni.

XVI. A jóságot s a sze­re­tetet arra kérte a sze­rel­mes, hogy legyenek egyenlők munkájukban, mivel azokkal ronthatják le a szere­tőik a rosszat s a bűnt.

XVII. A sze­rel­mes jó és nagy szerető akart lenni, s kérte a kisebb jó­ságot, hogy ne legyen a bizalmasa, mivel a kisebb jósággal való bizalmasság megakadályozza a bizalmasságot a sze­rel­mes és a Sze­re­tett nagyobb szerelmében.

A nagyság és a sze­re­tet

I. A sze­rel­mes elküldött egy sóhajt s egy könnyet Szerette nagyságához és örökké­valóságához, hogy sokszoroznák meg a sze­re­tetét a nagyság­tevésben és a sokáig­tartásban, mert a nagy és örök Sze­re­tettet kívánja szeretni.

II. – Szeretet hatalma, szólt a sze­rel­mes, mivel az én Sze­ret­tem­ben oly nagy vagy, tessék néked, hogy légy nagy az én szere tetemben is, amely kívánja a nagy szeretés hatalmát.

III. Kérte a sze­rel­mes az ő Szerettének nagy sze­re­tetét, hogy ismertesse meg magát sok szeretővel, hogy nagy sze­re­tetük legyen általa, mivel a nagy sze­re­tet ismerete nélkül nem lehet nagy szerető.

IV. Arra kérte a sze­rel­mes az akaratát, hogy öltse föl a nagy szere tét, a nagy tettek s vállalkozások díszeit s ruháit, mivel a nagy Sze­re­tettet kívánta szeretni és szolgálni.

V. A sze­rel­mes arra kérte Sze­ret­tét, hogy adjon neki nagy igazságosságot, hogy a sze­re­tet miatt nagy gyötrelmek elviselésére ítélje magát; s adjon neki nagy okosságot, hogy a nagyobb sze­re­tetet tudja választani, s hogy adjon néki nagy erősséget, hogy legyőzze a nagy kísértéseket; s hogy adjon neki nagy mérték­letességet, hogy nagy ön­meg­tartóz­tatása legyen, mert az erények mindezen nagyságai illenek a nagy sze­re­tethez.

VI. Kérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, hogy késztesse őt a nagy igazság szeretésére, mert kevés igazsággal nem képes ellene szegülni annak a nagy hamisságnak, amely majdnem az egész világot tévelygésben tartja és meg­sok­szo­rozza a hamis sze­re­tetet.

VII. Kérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, hogy adja néki a sze­re­tet nagy szárnyait, hogy velük föl tudjon emelkedni, hogy őt szeresse és az ő dicsőségében lakozzék.

VIII. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, adj nekem oly nagy sze­re­tetet, hogy a téged va­ló szeretésben, tisztelésben s szolgálásban ne tegyek különbséget nevetés és sírás, pi­henés és gyötrődés között, mert másképpen nem lennék képes téged nagyon sze­retni.

IX. Kérte a sze­rel­mes a sze­re­tetet, hogy Szerettének szeretésében, szolgálá­sában s tisztelésében adja meg neki a nevetés és sírás, gyötrődés és pihenés, egészség s betegség közti nagy egyező­séget, mert az ilyen egyezőség szükséges a nagy szeretéshez.

X. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, adj nékem nagy gyötrelmeket, nagy nehéz­ségeket, hogy elviseljem őket, amiért téged tisztel­lek s szolgállak, s hogy tudjam, mik a nagy szeretés pihenései és gyönyörei.

XI. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, miután már arra késztettél, hogy szeretni kezdjelek, adj nékem nagy sze­re­tetet. Ezzel nekikezdhetek a nagy szeretésnek, amely nagy munkákat kezdett el énvelem azért, hogy téged nagyon dicsérjelek, imádjalak, s hogy az embereket arra indítsam, hogy téged tiszteljenek s szolgáljanak.

XII. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, tedd, hogy az én szeretésem a nagy értés és emlékezés közepén legyen, hogy sze­re­tetem nagyobb legyen a téged szeretésben, dicsérésben és áldásban.

XIII. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, akinek nagy sze­re­tete van, nagy gyötrelmei vannak a sze­re­tet miatt, s a gyötrelmeket nem képes elviselni anélkül, hogy ne szeretné a sze­re­tet nagy vég­célját. Ezt a nagy végcélt, tedd, kérlek, hogy mindig szeres­sem, hogy a sze­re­tet gyötrelmeit elviselhessem.

XIV. Kérte a sze­rel­mes a Sze­re­tettet, hogy adjon neki oly nagy sze­re­tetet, hogy azál­tal elviselhesse és elhordozhassa azokat az igen nagy gyönyöröket s gyötrel­meket, amelyek a nagy sze­re­tet miatt adódnak.

XV. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, te, aki a nagy sze­re­tetet adod, add meg nékem a sze­re­tet és a szeretés nagy egyenlőségét, hogy az én sze­re­tetem ne legyen semmiben kevés vagy tétlen.

XVI. Kérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, hogy tartsa őt távol a kevés és a kisebb sze­re­tettől, hogy nagy s nagyobb sze­re­tet­tel nagy tettekbe foghasson s azokat véghez­vihesse az ő tisztességének bemutatására.

A tartósság és a sze­re­tet

I. Szerettének tartósságát kérte a sze­rel­mes, hogy adjon néki hatalmat sokáig tartással, hogy szeresse az ő megtisztelteté­seit, értékeit és tisztességeit.

II. Kérte a sze­rel­mes az értését és az emlékezését, hogy őrizked­jenek a képzeléstől és az érzékeléstől, akik azt akarják, hogy sze­re­tete azon javak sze­re­tetében tartson sokáig, amelyek ke­vés ideig tartanak.

III. – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, ne unj bele a szeretésbe, hogy a Sze­re­tett közt és közötted sokáig tarthassak!

IV. A sze­rel­mesnek azt mondta a sze­re­tet, hogy tegye tartóssá az erényt a gondolkodásában, hogy a gondolkodásában ő maga tartóssá tehesse az erényes szeretést.

V. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, tedd tartóssá az igazságot a sze­re­tetemben, hogy a hamis szeretés ne tarthasson sokáig benne!

VI. – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, ne tedd, hogy kívánjam a kép­zetes és az érzékelés gyönyörét, mivel az kevés ideig tart; tedd, hogy azokat a gyönyöröket kívánjam, amelyek sokáig tartanak, hogy megértsem és emlékezetembe idézzem a te Sze­ret­ted dicsőségét!

VII. A sze­re­tet azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy ne az egyedi javak szeretésében tegye őt tartóssá, hiszen azok kevés ideig tartanak, hanem az általános javak szeretésében, amelyek sokáig tartanak.

VIII. – Szeretet, szólt a sze­rel­mes, tedd egyezővé szeretésedet az én Szerettem értékeinek megértésével s az azokra való emléke­zéssel, hogy nagyon sokáig tarthasson tebenned!

IX. – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, amikor hiábavalóságokon gon­dolkodok ne hagyd, hogy az ilyen gondolkodásban sokáig tartson az értésed és emlékezésed, mert ha ezt teszed, nem tudom megállni, hogy ne azokat szeressem!

X. Azt mondta a sze­re­tet a sze­rel­mesnek, hogy amikor kezdene valamit szeretni, akkor kezdjen el arra emlékezni és azt meg­érteni, hogy az a dolog, amelyet szeretni akar, tartós-e.

XI. – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, ha tartóssá akarod tenni a szeretésed, tedd, hogy a Sze­ret­tedre és az ő munkáira való emléke­zésnek s azok értésének közepén legyen!

XII. Kérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, hogy tegye tartóssá benne az egészséget, a készséget s a megfelelőséget, hogy sokáig tart­hasson sze­re­tete végcéljának szeretésében.

XIII. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, tedd, hogy sokáig tartson szeretésem a nagyobb gondolkodásban, hogy nagyobb sze­re­tet­ben lehessek!

XIV. Arra kérte a sze­rel­mes a sze­re­tetet s a szeretést, hogy legyenek egyenlőek őbenne, hogy sokáig tarthasson Szerettének szol­gálásában.

XV. – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, ne hagyd, hogy a kísértés sokáig tartson a gondolkodásodban, mert minél inkább tartóssá te­szed benne, annál kisebb szeretés lesz énbennem Sze­ret­ted iránt.

A hatalom és a sze­re­tet

I. Kérte a sze­rel­mes az ő Sze­ret­tét, hogy ismertesse meg vele a sze­re­tetet, hogy szeretővé tudja tenni önmagát s másokat, hogy szeressenek.

II. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, add nekem a sze­re­tet összes ere­jét, hogy az összes sze­re­tet­tel szerethesselek.

III. Kérte a sze­rel­mes az erényeket, érjék el Szeretténél, hogy tegye őt a sze­re­tet hatalmának urává és alattvalójává, hogy a sze­re­tetben egészen cselekvő és egészen szenvedő lehessen.

IV. Az igazság s a sze­re­tet hatalmát kérte a sze­rel­mes a Sze­re­tettől, hogy leronthassa és megölhesse vele a hamis sze­re­tetet.

V. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, add nekem a dicsőség hatal­mát, hogy mikor szomorúságban vagyok a sze­re­tet miatt, fel­vidulhassak!

VI. Kérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, hogy adja neki a sze­re­tet hatal­mát, hogy azt odaadhassa sok szeretőnek, s szétoszthassa kö­zöttük.

VII. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, add nékem a sze­re­tet hatalmát, hogy ővele sok szeretőt egyeztethessek a téged szeretésben, tisztelésben s szolgálásban!

VIII. Kérte a sze­rel­mes a jó sze­re­tetet, hogy adja neki a hatalmát, hogy ellene szegülhessen a rossz sze­re­tetnek.

IX. – Szeretet, szólt a sze­rel­mes, te, aki bőkezű, erényes és nagy vagy, add nékem a te hatalmad, hogy tőled és általad kezd­hessem a nagy és erényes szeretést!

X. Kérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, hogy adja neki a sze­re­tet közép­pontjából a szeretés hatalmát, hogy teljesen sze­re­tetbe öltöz­zék s az vegye őt körül.

XI. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, add nekem a sze­re­tet hatalmát s végcélját, hogy ne szerethessek a sze­re­tet végcélja nélkül!

XII. Kérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, hogy adja néki a sze­re­tet na­gyobb hatalmát, hogy elviselhesse azokat a nagyobb gyötrel­meket s lankadtságokat, amelyek az embert a sze­re­tet miatt érik.

XIII. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyenlő sze­re­tetét kérte a sze­rel­mes, hogy adja néki a dicsőségben a sze­re­tet és a szeretés egyenlőségét, hogy egész sze­re­tetéből szerethesse a fenséges sze­rel­mest és Sze­re­tettet.

XIV Kérte a sze­rel­mes a sze­re­tet nagyobb hatalmát, hogy védje meg a sze­re­tet kisebb hatalmától, amely nap mint nap azzal kísértette, hogy a sze­re­tet kisebb jóságát és erényét szeresse.

A bölcsesség és a sze­re­tet

I. A sze­re­tet kérte a bölcsességet s az akaratot, hogy gyakran vigyék őt a Sze­re­tettől a sze­rel­meshez s a sze­rel­mestől a Sze­re­tetthez.

II. A sze­rel­mes kérte a bölcsességet s az erényt, hogy öltöztessék föl szeretését, mert Szerettéhez akarja elküldeni.

III. Kérte a sze­rel­mes az ő Szerettének bölcsességét és igaz sze­re­tetét, hogy kötözzék meg s tartsák fogva a bolond s hamis sze­re­tetet, amely a világot zűrzavarban tartja a bűn bolond s hamis szeretői által.

IV. A sze­rel­mes imádkozott, s kérte a bölcsességet, hogy mutassa meg neki Szerettének dicsőségét, hogy szilárdabban szeret­hesse azt.

V. – Szeretet bölcsessége, szólt a sze­rel­mes, mutasd meg nekem azt, amiből az én Szerettem dicsőségtevése származik, hogy megismerhessem dicsőségéből az ő fényességét!

VI. Kérte a sze­rel­mes a sze­re­tet egyezőségét, hogy egyeztesse őt Szerettével a szeretésben.

VII. Imádta és alázatosan kérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, hogy is­mertesse meg ővele sze­re­tetének ellenségeit, hogy tudja őket gyűlölni.

VIII. – Bölcsesség, szólt a sze­rel­mes, te, aki megmutattad nekem a jó és nagy Sze­re­tettet, mutasd meg nekem, hogyan kezdjek nagy szolgálatokat s megtiszteltetéseket, hogy azokat megtehessem az én Szerettemnek!

IX. Kérte a sze­rel­mes a bölcsességet, hogy hatoljon Szerette és őközé, miután a sze­re­tet már kettejük közé hatolt.

X. A sze­rel­mes kérte a bölcsességet, hogy valahányszor csak szeret, mutassa meg neki a sze­re­tet végcélját.

XI. – Bölcsesség, szólt a sze­rel­mes, mutasd meg nekem a na­gyobb sze­re­tetet, hogy nagyobb szerető lehessek!

XII. Kérte a sze­rel­mes a sze­re­tet bölcsességét, hogy mutassa meg neki, hogyan kell egyenlővé tenni a sze­re­tetet s a szeretést, hogy Sze­ret­tét egész sze­re­tetével kívánhassa, tisztelhesse és szolgálhassa, és a sze­re­tet minden gyötrelmét el tudja viselni.

XIII. – Bölcsesség, szólt a sze­rel­mes, mikor kísértésbe esem, hogy jobban sze­res­sem a kisebb sze­re­tetet, mint a nagyobbat, mu­tasd meg nekem Szerettem nemes­ségeit, magasságait s vagyo­nát s a világ hiábavalóságát s tévelygését!

Az akarat és a sze­re­tet

I. – Akarat, szólt a sze­rel­mes, kérd az erényeket, hogy díszítsék föl akarásodat, hogy vele szerethessem Szerettemet!

II. – Akarat, szólt a sze­rel­mes, ne hagyd, hogy a hamisságot akarjam, mert a Sze­re­tett nem akarja, hogy igaz szeretés nél­kül szolgálják s tiszteljék!

III. – Sze­rel­mes, szólt az akarat, kérlek téged, hogy szívesen viselj sok gyötrelmet ezen a világon Sze­ret­tedért, hogy a más­világon nagy dicsőséged lehessen Sze­ret­ted akarásában!

IV. – Akarat, szólt a sze­rel­mes, szeresd a sze­re­tet különbözőségét, amellyel a Sze­re­tett minden más lényegtől különböző!

V. – Sze­rel­mes, szólt az akarat, szeresd az erények nagy egyező ségét, a sze­rel­mes­ben ugyanúgy, mint a Sze­re­tettben.

VI. – Akarat, szólt a sze­rel­mes, gyűlöld a sze­rel­mes és a Sze­re­tett közötti ellentétességet, mert az a háborúk s a bajok kezdete!

VII. – Sze­rel­mes, szólt az akarat, mikor hozzákezdesz az akarás hoz, ne kezdd el anélkül, hogy ne szeretnéd Sze­ret­tedet!

VIII. – Akarat, szólt a sze­rel­mes, te, akinek akarása és szabadsága lényegednek középpontjában van, hadd legyenek benned azon a helyen jó szeretéssel!

IX. – Sze­rel­mes, szólt az akarat, mikor engem használni akarsz, ne akarj a jó és nagy szeretés végcélja nélkül használni engemet!

X. – Akarat, szólt a sze­rel­mes, ne akarj nagyobb akarásra szert tenni a szeretés nagyobb erénye és jósága nélkül!

XI. – Sze­rel­mes, szólt az akarat, kösd meg szeretéseddel, értésed dél és emlékezéseddel akarásodat, hogy ne kényszeríts tétlenségre engemet!

XII. – Akarat, szólt a sze­rel­mes, ne akarj élni a kisebb akarással, hogy a nagyobb szeretés benned lakhassák s pihenhessen.

Az erény és a sze­re­tet

I. – Erény, szólt a sze­rel­mes, kérd a Sze­re­tettet, hogy az igaz­ságnak a sze­re­tet falára függesztett lámpásából gyújtsa meg mécsedet, amely kialudt!

II. Az igazságosság, az okosság, az erősség, a mértékletesség, a hit, a remény, a teljes sze­re­tet [42] erényét s a többi erényt kérte a sze­rel­mes, hogy kísérjék szeretését, amelyet elküldött Szerettéhez, hogy dicsőségében időzzék.

III. – Erények különbözősége, szólt a sze­rel­mes, hatolj be sze­re­tetembe, hogy veled legyen tele!

IV. – Erények egyezősége, jer, légy sze­re­tetemben, hogy kibékül­jek Szerettemmel!

V. Kérte a sze­rel­mes a türelmet, az önmegtartóztatást, az alá­zatosságot, a tisz­ta­ságot s a könyörületet, hogy győzzék le őbenne a kísértéseket, amelyek gyötörték szere­tését.

VI. – Erényes sze­re­tet, szólt a sze­rel­mes, ne hagyd, hogy hibás szeretés kezdődjék bennem!

VII. A sze­re­tet vizein úszott a sze­rel­mes. Kérte a sze­rel­mes a sze­re­tetet, hogy kikötőjében időzhessék Szerettével.

VIII. A sze­rel­mes az erény sólymaival és agaraival vadászott, s kérte Sze­ret­tét, hogy hagyja magát befogni a sze­re­tet által.

IX. A sze­re­tet nagyobb erényeit kérte a sze­rel­mes, hogy segítse­nek néki a nagyobb hibák ellen, mert nem volt képes le­győzni őket a kisebb sze­re­tet­tel.

X. A sze­rel­mes kérte az erényeket, hogy legyenek egyenlők a sze­retésében, hogy velük legyen tele a sze­re­tete.

XI. – Szeretet kisebb erénye, ne gyötörd szeretésemet, amely arra vágyik, hogy fölemelkedjék a sze­re­tet nagyobb erénye révén!

Az igazság és a sze­re­tet

I. – Igaz sze­re­tet, szólt a sze­rel­mes, ne hagyd élni a hamis sze­re­tetet, amely az őt szeretőket Szerettem haragjában tartja!

II. A sze­re­tet meggyújtott s ragyogó gyertyáival ment a szerel­mes, hogy kérje Sze­ret­tét: mutassa meg sze­re­tetének igazsá­gát az ő szeretőinek.

III. A sze­re­tet szolgái kérték az igazságot s az egyezőséget, hogy menjenek, s a sze­rel­mes és a Sze­re­tett sze­re­tetében időzze­nek.

IV. Kérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, hogy töltse meg szívét a sze­re­tet igaz sóhajaival, hogy uralkodjék ellenfelei fölött.

V. – Igaz sze­re­tet, szólt a sze­rel­mes, bocsásd kezemet a te mun­káidba, és lá­bo­mat a te utaidra, hogy ne legyek hasonlatos a képmutatókhoz, akik hamisan sóhajtoznak s a hamis sze­re­tet miatt sírnak!

VI. Az igazságot s a sze­re­tetet arra kérte a sze­rel­mes, hogy díszít­sék és öltöz­tessék föl, gyógyítsák s szépítsék meg szeretését, hogy közöttük időzhessék.

VII. A sze­re­tet igaz jelei kérték a Sze­re­tettet, hogy küldje el őket sze­rel­meséhez, mert a sze­re­tet hamis jelei be akarják csapni és igaz szeretését hamis sze­re­tetbe akarják öltöztetni, hogy soha többé ne találjon megnyugvást.

VIII. Kérte a sze­rel­mes a sze­re­tetét, hogy öltözzék nagyobb igaz­ságba, hogy így a sze­rel­mes uralkodhassék a hamis sze­re­tet fölött s elpusztíthassa annak szere­tőit.

IX. A sze­rel­mes kérte az igazságot s a sze­re­tetet, hogy legyenek egyenlőek a szeretésében, hogy bűnök s a hamis sze­re­tet ellen merész bajnokká lehessen.

X. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, add nekem a szerelem nagyobb igazságát, mert a sze­re­tet kisebb igazsága félelmet kelt ben­nem a hamis embertől!

A dicsőség és a sze­re­tet

I. A sze­re­tet dicsőségét s különbözőségét kérte a sze­rel­mes, hogy mutassák meg magukat a szeretőiknek, hogy ezek nagyon szerethessék őket.

II. Kérte és kérette a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, hogy mutassa meg szeretőinek s szolgáinak azt, amivel telve van dicsősége.

III. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, dicsőséged s dicsőségtevésed egyezősége által kívánom a sze­re­tet s a szeretés egyezőségét, amellyel ellene szegülhetek a szomorúságnak.

IV. A türelem s az alázat kérte a sze­rel­mes sze­re­tetét, hogy menjen s lakozzék bennük, hogy ne kezdődhessék el benne a rossz vagy a hibás sze­re­tet.

V. A türelem s az alázat kérte a sze­rel­mes sze­re­tetét, hogy ön maga középpontjában hagyja őket lakozni, hogy a sze­rel­mes jól föl legyen szerelve minden bűnnel szemben.

VI. Kérte a sze­rel­mes a sze­re­tetét, hogy ne szerettesse bele az érzé­kelés gyönyöreibe, mert azokban nem nyugodhatik meg a szeretése.

VII. A sze­rel­mes arra kérte Sze­ret­tét, hogy késztesse a nagyobb dicsőség szeretésére, mert a kisebb dicsőség szeretésébe már beleunt.

VIII. Kérte a sze­rel­mes a dicsőség s a sze­re­tet egyenlőségét, hogy legyenek egyenlők a szeretésében, hogy ne legyen semmi­ben hiánya.

IX. A sze­rel­mes kérte a sze­re­tetét, hogy vesse ki magából s szám­űzze a kisebb sze­re­tetet, mert ha az őbenne van, nem lehet gyötrelem, félelem s fájdalom nélkül.

A különbözőség és a sze­re­tet

I. – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, mikor kérni fogod Sze­ret­tedet, hogy bocsássa meg bűneidet, kérd, hogy büntessen meg, mert tévedést követtél el őellene; mert minél kevésbé teszel különbséget Sze­ret­ted igazságossága és irgalmassága között, annál nagyobb egyezőségben leszel ővele.

II. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett különbözősége kérte a sze­re­tetet, hogy őrizze meg őt mindkettejük ellenfeleitől.

III. Hogy a sze­rel­mes nagy szeretésbe kezdhessen, a sze­re­tet nagy és sok munkáját kívánta, hogy azokkal nagyon kérhesse Sze­ret­tét.

IV. Kérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, hogy töltse meg szívét s testét sze­re­tet­tel, hogy sok szép öltözete legyen.

V. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, add nekem a sze­re­tet cselekvé­seit és elszenvedéseit, hogy benned nagy dicsőségem legyen azáltal, hogy nagy és erős szerető leszek.

VI. Kérte a sze­rel­mes a sze­re­tetét, hogy legyen nagyobb, mivel­hogy ő nagyobb bűnös.

VII. Kérte a sze­rel­mes az ő Sze­ret­tét, hogy mutassa meg neki a Sze­re­tett nagyobb különbözőségét és egyenlőségét.

VIII. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett kisebb különbözőségét kérték a sze­re­tet úrhölgyei, hogy ne teremtsen kisebb szeretőket.

Az egyezőség és a sze­re­tet

I. A sze­rel­mes kérte a sze­re­tet egyezőségét, hogy távolítsa el a bűntől, s hogy kösse Szerettéhez.

II. – Szeretet egyezősége, szólt a sze­rel­mes, minthogy én oly nagy bűnös vagyok, képes lennél-e szívemben elkezdeni a sóhajtozást s szememben a sírást s a számban az irgalomért kiáltást?

III. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, a bűn középpontjában van tömlöcbe vetve az én akarásom, s kéri a sze­re­tetet, hogy rójon ki rá penitenciát a téged szeretésben.

IV. Beteg volt a sze­rel­mes a bűn miatt, és ágynak dőlt; az ágy igazságosságból és irgalmasságból készült, s kérte a sze­rel­mes a kettejük egyezőségét, hogy vigyék el őt Szerettének ítéle­tére és bocsánatára.

V. A töredelem, sóhajtozás és sírás nagyobb egyezőségével ment a sze­rel­mes a Szerettéhez, hogy irgalomért kiáltson.

VI. – Penitencia, áhítat, sóhajtozás és sírás, legyetek egyenlők a szeretésemben, hogy Szerettemmel egyezhessem!

VII. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyezőségének azt mondta a sze­re­tet egyik pásztora, hogy ne akarjon kisebb lenni, hanem legyen nagyobb, hogy ő így a nagy szeretők pásztora legyen.

Az ellentétesség és a sze­re­tet

I. Az ellentétességet és a bűnt megfenyegette a sze­rel­mes az ő Szerettének erényével és egyezőségével, amelyek már előbb elkezdték benne a szeretést.

II. – Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, akaratom közepén ellentétbe kerültem veled a hamis sze­re­tet miatt, amelyet most eléd ho­zok, hogy szíveskedj megbocsátani neki.

III. – Ó, rossz sze­re­tet, erénnyel ellentétes, bűnnek barátnéja, szólt a sze­rel­mes, mivel benned nincs megnyugvás, ne akadá­lyozd, hogy a jó sze­re­tetben megnyugvást találjak!

IV. A nagyobb sze­re­tetet arra kérte a sze­rel­mes, hogy segítsen neki Szerette nagyobb ellenfele ellen, s a nagyobb sze­re­tet kérte a sze­rel­mest, hogy ebben ő maga is akarjon segíteni.

V. – Ah, rossz sze­re­tet, szólt a sze­rel­mes, te, ki a sze­re­tet és a sze­retés egyenlősége ellen vagy, ne akarj oly gyakran akadályozni engem abban, hogy Szerettemet szolgáljam!

VI. Sírt a sze­rel­mes és visszaemlékezett Szerettének nagyobb egye­zőségére, mert minél inkább ismerjük a rossz sze­re­tet ellenté­tességét, annál erősebben megsokasítja a hibát és a bűnt.

A kezdet és a sze­re­tet

I. Kérte a sze­rel­mes a sze­re­tetet, hogy kezdeteitől és önmaga közepében kezdje el szeretését.

II. Kérte a sze­rel­mes a sze­re­tetét, hogy ne kezdje el addig a szere­tését, míg nem emlékezik Szerettére.

III. – Szeretet, szólt a sze­rel­mes, kezdd el bennem a nagyobb töre­delmet, gyónást, penitencíát és elégtételt, hogy Szerettem nagyobb megbocsátást küldjön énnekem!

IV. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett nagyobb egyenlősége kérte a kisebb sze­rel­mest, hogy kezdje el szeretésében a jóságtevés, nagyság­tevés, sokáig­tartás, értés, igazság­tevés és erény egyenlőségét.

V. Menekült a sze­rel­mes a sze­re­tet kisebb kezdete elől, hogy szere­tése nagyobb sze­re­tetbe öltözzék.

A közép és a sze­re­tet

I. A sze­re­tet közepét s végcélját kérte a sze­rel­mes, hogy mondják meg Szerettének: erősen megbánta a bűnét.

II. – Szeretet nagyobb közepe, szólt a sze­rel­mes, mondd meg Szerettemnek, hogy nagyobb reménységet, bocsánatot s kö­nyörületet várok tőle.

III. Kérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, hogy a sze­re­tet középpontjában tegye egyenlővé a sze­re­tet kezdetét s végcélját.

IV. – Kisebb sze­re­tet, ne légy köztem s Szerettem között, mert a nagyobb sze­re­tetbe szerettem bele!

A végcél és a sze­re­tet

I. Nagyobb sze­re­tet végcélja, szólt a sze­rel­mes, miután arra indí­tasz, hogy a legnagyobb Sze­re­tettet szeressem, tedd, hogy sze­re­tete által éljek s haljak meg!

II. – Szeretetnek egyenlő végcélja, szólt a sze­rel­mes, tedd egyen­lővé bennem az emlékezést, értést s szeretést, hogy azokkal szolgáljam Szerettemet!

III. Megrótta a sze­rel­mes a sze­re­tet kisebb szándékát, amely le akart feküdni a sze­re­tet végcéljába, mert abban a sze­re­tet nagyobb szándéka gyönyörködött s nyugodott.

A na­gyobb­ság és a sze­re­tet

I. – Te, a sze­rel­mes, a szeretés és a Sze­re­tett nagyobb egyenlő­sége, vidd az én egyenlő kívánásaimat, sóhajaimat és könnyei­met Sze­ret­tem­hez, hogy kérjék őt, bocsássa meg az én bűnö­met.

II. Kérte a sze­rel­mes a nagyobb sze­re­tetet, hogy védje meg a ki­sebb sze­re­tettől, amely arra indította, hogy sokszor jobban sze­resse önmagát, mint Sze­ret­tét.

Az egyenlőség és a sze­re­tet

Azt remélte a sze­rel­mes, hogy a dicsőségben, Szerettének jelen­létében megszerzi a sze­re­tet s a szeretés egyenlőségét, amely nélkül minden sze­re­tet kisebb.

IV. A SZERETET FÁJÁNAK GALLYAI

A sze­re­tet fájának három gallya van: a sze­re­tet bőkezűsége, szépsége és öröme.

A bőkezűsége azért a sze­re­tet gallya, mert a sze­re­tetnek az a természete, hogy szeretést ad, s azt jósággal, nagysággal s fájának többi gyökerével (az ellentétesség s a kisebbség kivételével) adja. S erről a gallyról a fa gyökereinek természeteivel és sajátosságaival együtt fogunk szólni.

A szépség azért a sze­re­tet gallya, mert a sze­re­tet megköveteli a sze­rel­mes és a Sze­re­tett s az ő munkáik szépségét, és enélkül a sze­re­tet nem tud virágozni, sem pedig gyümölcsöt hozni a fáján. S erről a gallyról fája gyökereinek szépségeivel fogunk szólni.

A sze­re­tet öröme azért egyike a gallyaknak, mert a sze­rel­mes és a Sze­re­tett a sze­re­tet öröme nélkül nem illeszkedhetik s nem társul­hat, sem pedig az egyik a másikkal nem közösködhetik. S erről a gallyról fájának gyökereivel együtt fogunk szólni, és elmeséljük azokat a viszontagságokat, amelyek a sze­re­tet miatt érik a sze­rel­mest és amelyekről a Sze­re­tett, a sze­rel­mes és a sze­re­tet beszélget.

A sze­re­tet bőkezűsége

A sze­re­tet s a sze­rel­mes a Sze­re­tett bőkezűségéről s nagylelkűsé­géről beszél­getett, azt mondván a sze­re­tet a sze­rel­mesnek, hogy amilyen nagy jó az ő számára a lét a nemléttel összehasonlítva, s az, hogy ember s nem kő, kígyó vagy szamár, annyira volt bőkezű őhozzá a maga nagy jóságával az ő Szerette, mert kegyeskedett megteremteni és emberi létet adott neki. – És ezért, sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, nagy kö­te­les­sé­ged, hogy tiszteld, szeresd és szolgáld Sze­ret­tedet, s hogy az ideig-óráig való javakból bőkezű légy fele­barátod iránt azon természetes nagy jóság alapján, amelyet Isten, a te Sze­ret­ted, neked adott. – A sze­rel­mes azt mondta a sze­re­tet­nek, hogy igazat szólt és úgy érzi: sokkal inkább azért kell Sze­ret­tét tisztelnie, szeretnie és szolgálnia, mert megadta neki, hogy erkölcsi jósággal szerethessen, mintsem hogy az összes természetes jóság­gal, amelyeket Isten neki adott; mert többet ér jó és nagy szeretése, mint ember volta és az összes ideig-órákig való javak, amelyeket Isten neki adott; mert szeretése révén közösködhetik Szeretté­vel, s jó és nagy szeretése által meg fogja látni Sze­ret­tét.

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, van még egy ennél is nagyobb fok, amiért köteles vagy Sze­ret­tedet tisztelni, szeretni és szolgálni, in­kább, mint bármely más ok miatt: tud­ni­il­lik az, hogy sajátoskép­pen s különösképpen az ő saját jósága miatt szeresd, tiszteld és szol­gáld a te Sze­ret­ted, mert szerethetőbb, mint az összes többi terem tett jóság, vagy még inkább, mint az összes többi dolog, mert az isteni jóság végtelen, örökkévaló és telve van minden töké­letes­ség­gel, míg minden teremtmény határolt, kezdett s véges.

– Szeretet, szólt a sze­rel­mes, nagyon kö­te­les­sé­gemnek tartom, hogy bőkezű legyek szeretésemmel, s hogy odaadjam Istennek és felebarátomnak, mert Isten nekem adta szeretését, amennyiben szeretni akar engem s megadta nekem, hogy emberi lény legyek, aki örök dicsőségben lesz a feltámadás után, amelyről Szerettem biztos reménységet kínál nékem; s azért is, mert Szerettem meg adta nékem az érzékelés, képzelés, értés és emlékezés hatalmát, amelyek oly nagy ajándékok, hogy nem adnám el őket a világ min­den aranyáért, ezüstjéért vagy tisztességéért sem.

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, Sze­ret­ted még bőkezűbb hozzád az erkölcsi, erényes és igaz emlékezés, értés és szeretés, képzelés és ér­zékelés által, amelyeket neked adott, mint a természetes hatalom, értés és sze­re­tet és emlékezés és érzékelés által, amelyeket néked adott, mivel Sze­ret­ted jobban szeret téged az erkölcsi erények és igazságok által, semmint az összes természeti javak által, amelyeket neked adott.

– Szeretet, szólt a sze­rel­mes, még inkább kötelesnek érzem ma­gamat, hogy Szerettemet tiszteljem, szeressem s szolgáljam örökké­valósága, hatalma, bölcses­sége, akarata, erénye, igazsága, dicsősége és sze­re­tete által, mint mindaz által, amit nekem adott vagy ad­hatna.

Nagyon tetszett a sze­re­tetnek, amit a sze­rel­mes a Szerettéről mondott, s azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy inkább azok a mun­kák kötelezik arra, hogy Sze­ret­tét tisztelje, szolgálja, rá emlékezzék, őt értse és szeresse, amelyeket magában hordoz jósága, nagysága, örökkévalósága, hatalma, bölcsessége, akarata, erénye (igazsága), [43] dicsősége és sze­re­tete által, mint mindaz, amit neki adott, mert össze­hason­lít­hatat­lanul többet ér már egyedül a jóságtevés is, mely Istenben van jósága által, és ugyanígy nagyságtevése is, amely nagy­sága miatt van meg benne (és így tovább a többiekre vonatkozólag is), mint mindaz, amit teremtett.

Sokat elmélkedett a sze­rel­mes mindazon, amit a sze­re­tet mon­dott néki, és azt mondta, hogy képtelen úgy gondolkodni és mér­legelni, amilyen mértékben kö­te­les­sé­ge lenne Szerettére emlékezni, őt érteni és szeretni, tisztelni, dicsérni és szolgálni, s tisztességet tenni neki teljes erejéből. S a sze­re­tetnek e szavakat mondta: – Sze­re­tet, van-e a Sze­re­tettben valami más bőkezűség, amely miatt na­gyon kellene sze­ret­nem, őrá emlékeznem, őt értenem, tisztelnem s szolgálnom, azon túl, amiket mon­dottunk? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, elmélkedj azon, hogy Isten minden teremt­ménye révén milyen bőkezű az emberhez, hiszen a napot, a holdat s mind a csil­lagokat, az elemeket, a fémeket, a füveket, a fákat, a halakat, a ma­darakat s a vadakat az embernek teremtette és adta, és úgy egyez­teti mindezek természetét, hogy az embert szolgálják! S gondold meg, mily sokan vannak a bűnös emberek, akik az Istennel szem­ben engedetlenek és ellene állnak, s akik sok tiszteletlenséget kö­vetnek el őellene, és Isten mégis odaadja nekik javait és megtiszteli őket e világon az ő teremtményeivel! Lásd meg, sze­rel­mes , hogy az Isten mily sok dolgot kezdett el, hogy az embert szolgálják, s gon­dold meg, mily bőkezű az ő könyörületével, irgalmasságával, amely eszközök révén megbocsát a bűnösöknek, s kéri őket, hogy az ő sze­re­tete által hagyják el a bűnt és induljanak azon végcél felé, amelyre őket teremtette. Elmélkedj azon is, és sze­re­tet­tel fogadd, hogy Isten az embereket, akik a bűn által kisebbek, mint az állatok a természetüknél fogva, felhívja arra, hogy ajándéka és bocsánata által nagyobbak legyenek, mint az egész ég, a tengerek s mind az elemekből álló többi dolog! Elmélkedj azon is, hogy Isten annyira egyenlő, amikor irgalmasságának s könyörületének szabadsága szerint megbocsát a bűnö­söknek, mint amilyen igazságos az igaz emberekhez igazságossága által, amennyiben dicsőséget ad nekik!

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a nagylelkűség két olyan módja [44] is megvan a Sze­ret­ted­ben, amelyeket nem akarok most felidézni, sem neked elmondani ebben a könyv­ben, hiszen ez a könyv min­den emberé: keresztényé, zsidóé, szaracéné és pogányé, mivel a sze­re­tet filozófiájáról szól; s ez a két mód nagyobb, mint a nagylelkű­ség összes többi módja, amelyek meglehetnek Istenben; és egyet­len teremtett ember sem szólhatna róluk annak megfelelően, ami­lyen jók, nagyok, hatalmasak és eré­nye­sek ezek a módok. – Megér­tette a sze­rel­mes, hogy mi az a két mód, amelyekre a sze­re­tet gon­dolt Szerettével kapcsolatban, s hosszan elmélkedett ezeken, és sírt, hogy nem ismeri és nem szereti azokat minden ember, jólle­het az ember sokkal in­kább arra teremtetett, hogy ismerje, emléke­zetébe idézze, szeresse, tisztelje, dicsérje és szolgálja a bőkezűség eme két módját, mintsem Szerettének összes többi bő­kezűségét.

– Szeretet, szólt a sze­rel­mes, az adásnak egy másik módja is meg­van az én Sze­ret­tem­ben, amelyről még nem beszéltünk: tud­ni­il­lik, hogy a füveknek, halaknak, madaraknak s vadaknak ő adja az eget s az elemeket, hogy azokból éljenek, s a madaraknak és a vadaknak természetes öltözéket s füveket meg azok magvait adja, s az egyik vadnak a másik vadat, s az egyik halnak a másik halat adja, s az egyik embernek a másik embert; s minden dolognak megadja azt, ami az ő életéhez tartozik, a maguk természetének megfelelően.

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, miután Sze­ret­ted oly bőkezű ado­mányozó, s minden lehetséges módon, ilyen sok jósággal s nagy­sággal és erénnyel ajándékoz meg és sokkal inkább, hogysem azt az ember elmondhatná, te mit fogsz adni Sze­ret­tednek? – Szeretet, szólt a sze­rel­mes, én mindazt oda akarnám adni őneki, amit ne­kem adott, vagyis egész létemet, minden hatalmamat s minden ideig-óráig való és lelki javamat; és egész érzékelésem, képzelésem, emlékezésem, értésem és szeretésem legyen az övé. Ámde nem tu­dom mindezt odaadni anélkül, hogy ő adni ne késztetne, s hogy te ne indítanál arra, hogy jobban szeressem őt, mint önmagamat s mint az összes többi dolgot.

Nagyon tetszettek a Sze­re­tettnek e szavak, amelyeket a sze­re­tet és a sze­rel­mes váltott az ő bőkezűségéről, mert nagyon jól beszél­tek róla a sze­re­tet gyökerei szerint, és elküldte a sze­rel­meshez a re­ményt, amely azt mondta néki, hogy ő a zálog a Sze­ret­tétől arra, hogy örök boldogságot adjon neki, hogy ne éljen szeretés nélkül, s ne haljon meg halálos bűnben.

A sze­re­tet szépsége [45]

Megegyezett a sze­re­tet és a sze­rel­mes, hogy a sze­re­tet gyökerei szerint beszél­getnek a fenséges Sze­re­tett szépségéről, s azt mondta a sze­re­tet a sze­rel­mesnek, hogy kutassák föl a teremtmények szép­ségeit, hogy azok által jobban tudjanak be­szél­getni a Sze­re­tett szép­ségéről, sze­re­tetéről. S azt mondta a sze­re­tet, hogy két­féle szépség van a teremtményekben, mégpedig természetes szépség és erkölcsi szép­ség; termé­szetes szépség, úgy mint a szép úrhölgy, akinek szép arca, szép haja és szép teste van; erkölcsi szépség az, amikor az úr­hölgynek szép a sze­re­tete a jóság, igazsá­gosság, bölcsesség s tiszta­ság által. S a szép sze­re­tet eme két módjáról akart először beszél­getni a sze­re­tet a sze­rel­messel, hogy a sze­rel­mes akarja, hogy szép sze­re­tete és szép szeretése legyen, hogy azokkal szerethesse Sze­ret­tét, aki nem hagyja, hogy valaki olyan szeresse, akinek a bűn miatt rút a sze­re­tete.

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a nap szép a színe miatt, azaz ragyo­gása miatt, s szép a jósága miatt s nagysága, tartóssága, hatalma és erénye miatt, mert sok jót tesz az alant levő testekkel, amiknek őnélküle nem lenne erényük s nem tarthatnának sokáig. S a nap egyik gyökere [46] megszépíti a másikat; erényének nagysága megszé­píti szépségét s ragyogását. [47]

– Szeretet, szólt a sze­rel­mes, a tenger szép, mert nagy, és sok halat táplál, amelyek szépek s nagyok. S a föld nagyon szép, mert nagy, és fák, füvek, vizek, sík­ságok s hegyek, madarak, vadak, em­berek, várkastélyok, falvak s városok öltöztetik és ékesítik. S mind­ezen dolgok szépek a tartósság, a hatalom és az erény miatt.

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, nézd a fát, amely nagy, s levelektől, virágoktól és gyümölcsöktől roskad, s gondold meg, szépsége mennyire nagy a színe miatt, s milyen jó a szemnek látni. S az a nagy illat, amely a virágokból árad, szép s nagy a szaglásra, s a gyü­mölcs édessége szép s nagy az ízlelésre, és így tovább a sze­re­tet fájá­nak többi gyökere szerint. Ámde ha a fa szép lenne ugyan a színe miatt, de a virágai rossz szagúak s gyümölcsei rossz ízűek lenné­nek, a fa szép lenne ugyan egyféleképp, de rút lenne sokféleképp. S ez azokat az embereket példázza, akik sok feltétel szerint rútak s csak némely szerint szépek: mint ahogy egy szép úrhölgy, aki a testi szépsége miatt szép, de ha nem tiszta, akkor rút a rút sze­re­tet miatt, amely rossz a jósággal szemben s hibákkal teli az erény ellen s hamis az igazsággal szemben; s azon emberek gondolkodása sze­rint, akik tudják, hogy visszataszító, sokkal rútabb ez az úrhölgy, mint amennyire szép lehet azok szemének; s ugyanaz érvényes azon jó emberek akaratára is, akik ezt a nőt gyűlölik; s rút az ő szá­juk szerint, amennyiben gúnyolják őt s nagy rosszat mondanak őróla; s még rútabb az Isten szerint, aki tudja, hogy az úrhölgy rút, s nem is szereti őt, s készíti számára a poklot, ahol az ördögök leledzenek, akik a bűn miatt rútabb kreatúrák, mint bármi más teremtmény.

– Szeretet, szólt a sze­rel­mes, láttam egy szép várkastélyt, amely nagyon rút volt, mert egy olyan lovagé volt, aki ezzel a várkas­téllyal nagyon sok rosszat cselekedett. S láttam egy szép lovat, amely azonban rút volt, mert rossz szokásai voltak. – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, én pedig láttam egy polgárt, aki nagyon gazdag volt s szép ruhái voltak, de nagyon fösvény lévén fösvény­sége miatt sokat gúnyolták s nagyon megvetették, mert Szeretté­nek javait tétlenül hagyta és elvette a szegényektől, akik az Isten sze­re­tetére alamizsnát kértek tőle; s ez a polgár minél több gazdag­ságot szerzett, annál rútabb lett az erényeket tekintve és a hamis sze­re­tet miatt.

– Szeretet, szólt a sze­rel­mes, az asztal szép, amikor nagy, és szép abroszok, szép arany és ezüst serlegek vannak rajta; ámde sokkal szebb, ha azok az emberek, akik őróla esznek és isznak, jók, mér­tékletesek, alamizsnaosztók, s ha hálát adnak az Istennek az elede­lért, amelyet őnekik ad, s az ízért, amelyet az ételekben találnak. Ám ha az emberek rosszak, falánkak, részegesek, akkor az asztal összes természetes szépsége rúttá válik azoknak az erkölcsi rútsága miatt, akiket ő szolgál.

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, láttam egy szép könyvet, amelyet egy hamis bíró olvasott, s ez a könyv rút volt urának hitványsága miatt, aki keveset értett meg eb­ből a könyvből. – Szeretet, szólt a sze­rel­mes, én pedig láttam egy klerikust, aki az Isten­ről énekelt és sok szép imádságot mondott, de szívét hiábavalóságokon tar­tot­ta, nem pedig a fenséges Sze­re­tett szépségein s nemességein, s ezért az ő rút gon­do­la­tai­val elrútította azokat a szavakat, amelyeket mon­dott, mert azok az Isten­nek nem voltak kedvesek.

Sok más módon kutatta a sze­re­tet és a sze­rel­mes a teremtmé­nyek természetes szépségét s rútságukat, amely az emberek bűnei­ből származik. S azt mondta a sze­re­tet a sze­rel­mesnek: – Mikor jön el az idő, amikor a világ olyan szép lesz a szokásai miatt, amilyen szép a teremtmények természetes szépsége miatt?

– Szeretet, szólt a sze­rel­mes, mikor leszel olyan szép, olyan nagy, olyan tartós, olyan hatalmas, olyan erényes, igaz és dicsősé­ges a szeretés révén, mint amilyen te magad miatt vagy? – Szerel­mes, szólt a sze­re­tet, nem az én hibám, hogy nem vagyok olyan szép, nagy, tartós és a többi a szeretés által, amilyen lényegem s ter­mé­sze­tem által vagyok. A kisebb szeretők hibája, akik nem tudnak engem bir­to­kolni, sem pedig velem bánni, mert nagyobb jósággal, nagysággal és a többivel bir­tokolhatnának engem, s tétlenül hagy­nak, ugyanezt teszik az én természetes szép­ségemmel, amely termé­szetes jóságom, nagyságom és a többi által van énbennem. Ezért zokogok és sírok, és senkit nem találok, aki segíteni akarna, hogy olyan szép lehessek a munkálkodásom által, mint amilyen szép vagyok természetem által.

Így beszélgetett a sze­re­tet s a sze­rel­mes a teremtett sze­re­tet szép­ségéről, és elhatározták, hogy szólnak a fenséges Sze­re­tett szépségé­ről, amely annyira szép azon munka által, amely a Sze­re­tettben önmagában megvan, mint a maga lényegei és természetes szépsége által.

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, Istenben olyan szép jóságtevés van, amilyen az ő jóságának szépsége, mivelhogy jóságtevése oly nagy, tartós, hatalmas, bölcs, sze­re­tet­teljes, erényes, igaz és dicső, mint az ő jósága; mert ha nem az lenne, az ő jósága tétlen lenne és kisebb a tétlenség miatt s hibás a kisebbség és az ellentétesség miatt. Ugyanez következnék be, ha a Sze­re­tettnek nem lenne oly nagy szépsége a nagyság­tevés által, mint nagysága által, és az örök­tevés által, mint örökkévalósága által, és így tovább a többieket illetően is, az ellen­tétesség és a kisebbség kivételével, amelyek nem lehet­nek meg a fenséges Sze­re­tettben.

Sokat elmélkedett a sze­rel­mes az ő Szerettének szépségéről, aho­gyan a sze­re­tet el­mondta neki. S azt mondta, hogy a legnagyobb szépség, ami csak meglehet a te­remt­ményben az Istentől, az a leg­nagyobb sze­re­tet, amellyel az Isten a teremt­ményt szereti; és a leg­nagyobb szépség, amely a teremtményben meglehet, az, hogy Isten­re emlékezik, őt érti és szereti, és teljes erejéből tiszteli, dicséri és szolgálja Istent és működéseit.

Nagyon tetszettek a fenséges Sze­re­tettnek azok a szép szavak s szép igazságok, amelyeket az iránta érzett sze­re­tetből mondtak, és elküldte a sze­rel­mesnek sze­re­tetét is, meg szeretését is azért, hogy a sze­rel­mes a szép, jó, tartós, hatalmas, bölcs, sze­re­tet­teljes, erényes, igaz és dicső sze­re­tet által azokra emlékezzék, azokat értse és sze­resse, s hogy a Sze­re­tett az örök dicsőségben a sze­rel­mesnek adja a saját sze­re­tetét.

A sze­re­tet öröme

A sze­re­tet s a sze­rel­mes beszélgetett a Sze­re­tett jóságáról, s azt mondta a sze­rel­mes, hogy Szerette jóságának sze­re­tete által akar minden jót szeretni. S azt mondta a sze­re­tet, hogy azért akar létez­ni, hogy az emberekben sze­re­tetet keltsen a Sze­re­tett jósága iránt. Miközben a sze­rel­mes és a sze­re­tet a Sze­re­tett jóságáról beszélge­tett, jött a sze­re­tet nagysága, hogy a sze­rel­mes és a sze­re­tet szereté­sében időzzék, s a sze­rel­mes meg­má­mo­ro­so­dott [48] azoktól a javak­tól, amelyeket Szerette jósága iránt érzett sze­re­tete által sze­re­tett.

A sze­rel­mes mámoros volt a sze­re­tet miatt, és eljött az okosság a szeretéséhez, hogy megmutassa neki a nagy sze­re­tet útjait. [49] S azt mondta a sze­rel­mes az okos­ságnak, hogy a sze­re­tet minden útja nagy, mivel mind jó. Az okosság azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy ne bízzék minden emberben. S a sze­rel­mes azt mondta az okos­ság­nak, hogy annyira megragadta őt a jó és a nagy sze­re­tet, hogy úgy tűnik néki: minden ember jó és Szerettének szeretője.

A sze­rel­mes és a sze­re­tet a végtelen és örökkévaló jóságról s a vé­ges és kezdett jóságról beszélgetett; azt mondta az okosság a sze­rel­mesnek, hogy sokkal jobban szeresse azokat a javakat, amelyek na­gyobbak s amelyek tovább tartanak, mint a kisebbeket s amelyek kevesebb ideig tartanak. S az igazságosság eljött, hogy a sze­rel­mes és a sze­re­tet szeretésében lakozzék s a sze­rel­mes kigyógyult a sze­re­tet borából.

Mikor a sze­rel­mes kigyógyult a sze­re­tet mámorából, és eszessé­get és értelmet nyert az okosság s az igazságosság által, akkor a sze­re­tet nagy jósága, amely egészen a sze­rel­mes szeretésében volt, mialatt mámoros volt a sze­re­tet miatt, szétoszlott az emlékezés, értés és szeretés között, s a sze­re­tet kisebb lett a szeretésben, s a sze­retés megbetegedett, s a sze­rel­mes vágyott arra, hogy mámoros legyen a sze­re­tet által.

A sze­re­tet elmesélte a Sze­re­tettnek, hogy a sze­rel­mes szeretése megbetegedett, mivel megkisebbítve érezte magát a sze­re­tet nagy jóságától, amely megoszlott közötte és az emlékezés és az értés kö­zött. A Sze­re­tett elküldte a teljes sze­re­tetet a sze­rel­mes szerelésé­hez, hogy újra az övé lehessen a sze­re­tet bora, anélkül, hogy a sze­rel­mes emlékezése és értése és az igazságosság s az okosság kárt szenvedne. S a teljes sze­re­tet nagy jósága és tartóssága elég volt ahhoz, hogy betöltse a sze­rel­mes szeretését, emlékezését és értését.

A sze­re­tet és a sze­rel­mes beszélgetett a Sze­re­tett hatalmáról, böl­csességéről és akaratáról, s azt mondta a sze­re­tet, hogy a bölcsesség minden jót s minden rosszat tudhat; s a Sze­re­tett akarata nem ké­pes semmi rosszat szeretni, és minden jót képes szeretni; ezért a sze­rel­mes szeretése attól félt, hogy Szerettének akarata kisebb s a bölcsességének hatalma nagyobb hatalmú; s ez a szeretés panaszt tett a sze­re­tetre, hogy ezeket a szavakat mondta a sze­rel­mesnek a Sze­re­tett hatalmáról, bölcses­sé­gé­ről és akaratáról. Elmesélte a sze­re­tet a Sze­re­tettnek, hogy a szeretés miért panasz­kodott. Elküldte a Sze­re­tett az okosságot s az igazságosságot a sze­rel­mes szerelésé­hez, hogy mondják meg neki, hogy ugyanolyan nagy hatalma és jósága van az akarat által abban, hogy nem szereti a bűnt, mint amilyen a bölcsessége által, amennyiben ismeri a bűnt. S a sze­rel­mes szeretése úgy érezte, hogy kigyógyult abból a kétel­ke­dés­ből, amelyben leledzett. Ámde a hit panaszt tett a Sze­re­tettnek a sze­rel­mes sze­re­té­sé­re, hogy nem volt állhatatos a kísértés ellen, s azt mondta a Sze­re­tettnek, hogy bün­tesse meg az erősséget, mert nem tartotta állhatatosságban a sze­rel­mes sze­re­té­sét, hiszen kételkedett, hogy az akarat van-e olyan nagy a szeretés ha­tal­má­ban, mint a böl­csesség a tudáséban. Mentegetőzött az erősség a Sze­re­tett előtt, s azt mondta, hogy a jó és nagy szerető természete az, hogy fél Sze­rettének nem­tiszte­lésétől.

A sze­rel­mes és a sze­re­tet beszélgetett a mértékletességről s a re­ménységről, amelyek olyan utak, amelyeken a szeretők a Sze­re­tett­hez mennek; s azt mondta a sze­rel­mes, hogy a mértékletesség által, amely nagy s jó erény, azt reméli, hogy elnyeri Szerettének dicsősé­gét. Bevádolta a sze­re­tet a sze­rel­mest s Sze­re­tett előtt, mondván, hogy azt gondolja: egyenlőség van a teljes sze­re­tet s a mértékletes­ség között. A Sze­re­tett elküldte az igazságosságot a sze­rel­meshez, hogy büntesse meg, mivel azt gondolta, hogy saját erényei révén üdvözül, s azt mondta az igazságos­ságnak, hogy büntesse meg a sze­re­tetet, hiszen nem serkent arra, hogy a reményt jobban szeres­sék a kegyelem s a teljes sze­re­tet által, mint a mértékletesség által. Az igazságosság azzal büntette meg a sze­rel­mest, hogy irgalmat, irgalmasságot s bocsánatot reméljen, s töredelmet adott neki, és gyónást tétetett vele, penitenciát és elégtételt rótt rá, s a sze­re­tetet azzal a büntetéssel sújtotta, hogy szaporítsa meg a sze­rel­mes szere­tését.

A sze­rel­mes bölcsessége azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy annyit kíván tudni Szerettének igazságából, amennyit a sze­rel­mes a sze­re­tet által szeret belőle. S ezért a hit elmondta a Sze­re­tettnek, hogy a sze­rel­mes­ben a bölcsesség gőgös és irigykedik, mivel ugyan­annyira akarja érteni az igazságot következtetés és bizonyítás által, mint amennyire a sze­rel­mes szereti feltételezés, áhítat s a szeretés belé­oltása által. Men­te­get­te magát a bölcsesség, s azt mondta az erénynek, hogy nem tévelyeghet abban, hogy nagyon kívánja is­merni Szerettének igazságát. Kérte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, hogy békítse meg értését s szeretését, mert ellen­tétes­ségük [50] miatt beteg. Elküldte a Sze­re­tett az igazságát a sze­rel­mes bölcsességéhez, hogy világosítsa meg azt oly nagy erénnyel s jósággal, amilyenre szük­sége van a tudásának; s elküldte a sze­rel­mes akaratához az alázatos­ságot s a türelmet.

Beszélgetett a sze­rel­mes és a sze­re­tet a Sze­re­tett dicsőségéről, s azt mondta a sze­rel­mes, hogy szeretése beteg, mivel nem közvetle­nül szereti Sze­ret­tét, mert a bölcsesség új képet alakít ki Istenről, amelyet közé és Szerettének dicsősége közé helyez. Ez a kép meg­akadályozza abban, hogy nagyon szeresse Sze­ret­tét. – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, az én és a te szeretésed nem lehet a Sze­re­tettel eb­ben a jelenvaló életben egy olyan új kép nélkül, amelyben a böl­csesség bemutatja a Sze­re­tettet a mi szeretésünknek. – Szeretet, szólt a sze­rel­mes, érzem én azt a természetet az én akaratomban, amely közvetlenül kívánja Szerettemet szeretni, de nem érzek ilyen természetet az én bölcsességemben, mert ha ő kívánná látni a Sze­re­tettet, nem alkotná meg ezt a képet, amelyet önmaga és Sze­rette közé helyez. S ezért azt hiszem, hogy a bölcsesség kevés és tét­len, és emiatt akaratom s szeretésem panaszt akart tenni rá a Sze­re­tettnek. – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a teljes sze­re­tet készsége szerint, amely engem az akaratban formál, természetes vágyako­zást érzel magadban arra, hogy közvetlenül szeress. Az okosság azonban nem tudja annyira formálni a bölcsességet, hogy Sze­ret­tét kívánja látni, mint amennyire engem formál a teljes sze­re­tet készsége miatt. S ezért ne tegyen panaszt sem az akarat, sem a szeretésed a Sze­re­tettnek a bölcsességre, mert nem érthet annyit az okosság által e világból, mint amennyit én a teljes sze­re­tet által. S ezért e világban az ő értése erősebben beteg, mint az én szeretésem.

A sze­rel­mes értelme a különbözőséggel kutatta a sze­re­tet tenge­reiben [51] a Sze­re­tettet. S a sze­rel­mes akarata az egyezőséggel kutatta a Sze­re­tettet a bölcsesség tengereiben. Összeértek a tengerek a sze­rel­mes­ben, aki azt mondta a sze­re­tetnek, hogy a Sze­re­tett minden létező teremtményt megkülönböztetett, de nem mindbe helyezett egyezőséget, mert sok teremtmény van, amelyek ellentétesek egymással. S ezért az ő szeretése, amely a Szeretetet az egyezőséggel kutatta, nem olyan nagy, mint az értelme, amely a különbözőség­gel kutatta a Szerettet. – Ezért, kérlek téged, sze­re­tet, szólt a sze­rel­mes, hadd legyen teáltalad oly nagy szeretésem Szerettem keresésé­ben, mint amekkora értésem van, mikor a bölcsesség által keresem a Szerettemet. – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, az én tengereimben minden különbözőség ellentétesség nél­kül létezik a sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyezőségében, míg a bölcsesség tenge­reiben a különbö­zőség egyezőségben vagy ellentétességben van; egyezőségben van, hogy az értelem megismerje a sze­rel­mes és a Sze­re­tett különböző­ségét, ellentétességben van, hogy értse: a sze­rel­mes és a Sze­re­tett között nincs ellentétesség, sem a Sze­re­tettben magában nincs ilyen, mert minden, ami csak őbenne van, az a jóság, vég­te­len­ség, örökkévalóság, erény, igazság, dicsőség s hatalom egyezőségében létezik. S ezért az én szeretésemnek s a te értésednek természe­tét nem lennék képes meg­vál­toztatni, mivel Sze­ret­ted olyannak akarta teremteni, amilyen.

A Sze­re­tettnek a sze­re­tetre panaszt tett a szeretés, hogy a sze­rel­mesnek s a Sze­re­tettnek oly nagy egyezőségében kezdte őt, hogy nem bírja sem hordozni, sem elviselni. S ezért lankadt és úgy érzi, hogy meghal. Az értés dicsekedett bölcses­ségére a Sze­re­tettnek, mi­vel a sze­rel­mes és a Sze­re­tett oly nagy egyező­ségé­ben kezdte őt, s a Sze­re­tett elküldte a szeretéshez a sze­re­tet nagyobb végcélját, hogy jobban lankadjon, és elküldte az értéshez az igazság nagyobb vég­célját, hogy jobban ismerje az értőt és az értettet, hogy e nagyobb ismeret által jutalma legyen, azért, hogy bölcsességgel dicsekedett. S ezért énekelt az értelem és sírt a szeretés.

– Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, minél nagyobb sze­re­tetben leled­zik az én szeretésem, annál erősebben gyötör s lankaszt, sóhajtásra és sírásra késztet, és arra, hogy tisztességeiddel, értékeiddel s dicsé­reteiddel foglalkozzam s azokat kívánjam, míg az értelem minél nagyobb bölcsességben leledzik, úgy látom, annál jobban örül, énekel s pihen. Ezért kérlek téged, Sze­re­tett, hogy te, akinek a gyötrelem nélküli dicsőségben egyenlő az értésed és a szeretésed, tégy egyenlővé engem az értéssel az éneklésben, pihenésben s meg­nyugvásban! A Sze­re­tett nehézségeket, gyötrelmeket, sóhajokat s könnyeket küldött a szeretéshez a sze­re­tet által, hogy azok a sze­re­tet általi jósorsa és pihenése legyenek.

A nagyobb sze­re­tet szeretése a kisebb szeretésben kívánt időzni, hogy nyugodni, pihenni és aludni tudjon, mert túl gyötröttnek érezte magát azon nagy nehézségek miatt, amelyek a nagyobb sze­re­tet miatt következnek be. Panaszkodott a nagyobb sze­re­tet a Sze­re­tettnek a szeretésére, aki azt mondta, hogy a jósors nehézség. A Sze­re­tett elküldte a nagyobb sze­re­tet középpontjába a dicsősé­get, az egyenlőséget, az egyezőséget és a türelmet, hogy illesszék össze a tetsző és a gyötrő jóléteket, s hogy mindkettejükbe egyen­lően öltöztessék s velük egyenlően díszítsék a nagyobb sze­re­tet sze­retését, hogy a sze­rel­mes szeresse és dicsérje Sze­ret­tét a tetsző és a gyötrő jósors által.

V. A SZERETET LEVELEI

A sze­re­tet levelei a sóhajok, könnyek s félelmek. A sóhajok a sze­rel­mes szívéből jönnek elő, amely szív telve van szeretéssel, és az arra készteti őt, hogy sóhajtozzék azon nagy vágy miatt, amelyet a Sze­re­tett iránt érez, s a gyötrelmek által, amelyeket a sze­re­tet miatt visel el. S a sze­re­tet arra készteti a sóhajokat, hogy a szívből a gyö­kereikkel együtt jöjjenek elő. E gyökerekkel fogunk szólni a sze­re­tet sóhajairól, hogy tanítást adjunk, hogyan lehet megismerni azo­kat a forrásokat, amelyekből a sóhajok születnek.

A sze­re­tet könnyei azok a vizek, amelyek a szemet a sze­re­tet miatt öntözik és áztatják; e sze­re­tet révén érzi a sze­rel­mes azo­kat a gyötrelmeket s lankadásokat, vi­szon­tag­sá­go­kat, veszélyeket, amelyek Szerette szolgálásában s tisztelésében érik őt.

A sze­re­tet félelmei azok a tanúk, akik elmesélik a botlásokat, amelyeket a sze­rel­mes a sze­re­tet s Szerette ellen követett el; s azok az ostorcsapások, melyekkel a sze­re­tet s a Sze­re­tett fenyegeti a sze­rel­mest, mikor kevés a szeretése, s mert tétlenül hagyja a sze­re­tet gyökereit, amelyek révén a sze­re­tet könnyeiről s félelmeiről fo­gunk szólni.

A sze­re­tet sóhajai

A jóság s a nagyság s a tartósság eljött a sze­rel­meshez, s kérték, hogy engedje be őket a sze­re­tetébe, hogy jó, nagy s tartós szeretése legyen, s hogy a sze­re­tet által jó, nagy s tartós sóhajokat tudjon só­hajtani. A sze­rel­mes beleegyezett a kérésükbe, és a jóság s a nagy­ság s a tartósság behatolt a sze­rel­mes sze­re­tetébe, és a sze­rel­mes­ben olyan jó, nagy s tartós szeretést sokszoroztak meg, hogy a sze­rel­mes se éjjel, se nappal nem bírta már a sze­re­tet miatti sóhajtozást, s nem volt képes sem enni, sem aludni, sem békében maradni.

A hatalom, a bölcsesség s az akarat megirigyelte a jóságot, a nagyságot s a tartósságot, akik a sze­rel­mes sze­re­tetében időztek, s kérték, hogy hagyja őket behatolni a sze­re­tetébe. Rettegett a sze­rel­mes, hogy ha behatolnak sze­re­tetébe, akkor meg­sok­szo­rozzák a szeretését; s azt mondta nekik, hogy a szíve olyan súlyosan gyötretik a sóhajok és a lankadások miatt, hogy ővelük már nem bírná azokat elviselni. A hatalom, a bölcsesség s az akarat nem tudott be­hatolni a sze­re­tetbe, mert a sze­rel­mes nem akarta; s a hatalom azt mondta az akaratnak, hogy legyen nagy akarása, hogy behatoljon a sze­re­tetbe, és azt mondta a bölcsességnek, hogy erősebben nyilat­koztassa ki a sze­rel­mesnek Szerette igazságát, s ha ők ezt meg­teszik, ő majd kinyitja a sze­re­tet kapuit a nagy hatalomtevéssel. Az akarat s a bölcsesség úgy tett, amint a hatalom tanácsolta nekik, s mindhárman behatoltak a sze­re­tetbe, és a szív meg­sok­szo­rozta a szorongással teli sóhajokat, amelyekkel a sze­rel­mest lankasztotta.

Az erény, az igazság s a dicsőség be akart hatolni a sze­rel­mes sze­retésébe, hogy sóhajai erényesek, igazak legyenek, s hogy a dicső­ségben találjanak pihenést s megnyugvást. A sze­rel­mes rettegett be­hatolásuktól, mert úgy érezte, nagyon súlyos az állapota a hata­lom, a bölcsesség s az akarat behatolásától, ám azt gondolta, sóha­jai nem érnek semmit az erény s az igazság nélkül, s remélte, hogy majd a dicsőség által megnyugvást találhat, és ehetik és alhatik. A sze­rel­mes hagyta szívébe behatolni az erényt s az igazságot s a di­csőséget, s a Sze­re­tett erénye és dicsősége meg­mu­tat­ko­zott az igaz­ságnak. S ezért meg­sok­szo­rozódott a sze­re­tetben a szeretés és a szív­ben a sóhajtozás, s a sze­rel­mes teste lankadt, s nem bírta elviselni a gyötrelmeket.

A Sze­re­tett jó munkáinak különbözősége és egyezősége be akart hatolni a sze­rel­mes szívébe az emlékezettel együtt, hogy a sze­rel­mes emlékezzék vissza Szeret­tének nemes munkáira, amelyek ön­magában s a teremtményekben léteznek. Míg a sze­rel­mes azon el­mélkedett, vajon hagyja-e behatolni sze­re­tetébe a különbözőséget s az egyezőséget, a sze­rel­mesnek azt mondta az ellentétesség, hogy ne engedje őket a szívébe, mert ha ezt teszi, az emlékezet oly erő­sen emlékezteti Szerettének nemes munkáira, hogy szíve annyi sóhajtozástól bizonyosan ellankadna és meghalna. A sze­rel­mes elfo­gadta ezt a tanácsot, amit az ellentétesség adott neki, és elfelejtette Sze­ret­tét s annak munkáit. S a jóság, nagyság s a sze­re­tet többi vi­zei, akik már behatoltak a sze­rel­mes sze­re­tetébe, nem akartak a sze­rel­mes szívében maradni, s kiáradtak belőle, s a sze­rel­mesnek nem volt mivel vagy miből sóhajtania vagy meg­sok­szo­roz­nia a sze­re­tet sóhajait. A sze­rel­mes elvesztette Sze­ret­tét és sze­re­tetét.

Mikor a sze­rel­mes érezte, hogy sze­re­tet, szeretés és Sze­re­tett nél­kül maradt, a bűn­tudat, a töredelem, a penitencia az igazsággal együtt behatolt a szívébe, és annyi lankadtságot, gyötrelmet s rette­gést adtak néki, hogy már-már a halálán volt. Nagyon erősen kiál­tozott a sze­re­tetnek s a szeretésnek, hogy térjenek vissza a szívé­be, hogy Szerettével időzzenek, s megátkozta az ellentétességet, mert rossz tanácsot adott neki. A sze­re­tet s a szeretés válaszolt a sze­rel­mesnek, s azt mondták, hogy nem térnek vissza a szívébe a sóha­joknak s a jóságnak, nagyságnak s a sze­re­tet többi gyökerének na­gyobb kezdete, közepe, végcélja és egyenlősége nélkül, amelye­ket az ellentétességnek, az ő ellenségüknek, a sze­re­tet kisebbsége barátnéjának taná­csára kivetett a szívéből.

A sze­rel­mes azt mondta, hogy hatoljanak be a szívébe, ahány tu­lajdonsággal csak akarnak, mert inkább meghal a sze­re­tet miatti sok sóhajtozásban, mintsem hogy sóhajtozás és sze­re­tet, szeretés és Sze­re­tett nélkül éljen. A sze­re­tet s a szeretés be­hatolt a sze­rel­mes szívébe az emlékezéssel együtt, aki felidéztette a Sze­re­tettet s an­nak munkáit, s behatoltak a jóság, nagyság és a többiek a na­gyobb­sággal együtt. S a sze­rel­mesnek annyira tele lett a szíve sóha­jokkal, hogy nem bírta őket elviselni, s kérte a sze­re­tet kisebbségét, hogy segítene neki. A sze­re­tet na­gyobb­sága azonban nem engedte be és meg­sok­szo­rozta a sze­rel­mes gyötrelmeit és sóhajait, mert az remény­kedett a sze­re­tet kisebbségében, az ő ellenségében, hogy őellene segíthetne neki.

A sze­re­tet könnyei

Sírt a sze­rel­mes a sze­re­tet gyökereivel, amelyek azok a kútforrások, amelyekből a sze­rel­mes szemében a könnycseppek s a könnyek erednek, mert a sze­re­tet szeretővé teszi a sze­rel­mes szívét, s a szív fölnyomja a vizet az ember szemébe, amely sír a sze­re­tet által sóhajtozó szív sze­re­tettétele révén. S ezért a sze­rel­mes ellankad a szeretés, sóhajtozás és a sírás miatt.

A sze­re­tet arra indította a sze­rel­mest, hogy foglalkozzék azzal, hogy a Sze­re­tett nagy jóságát a világ minden embere ismerje és sze­resse. A sze­rel­mes messze földekre ment, szólván sok emberhez, hogy értsék és szeressék Szerettének minden jóság fölötti jóságát. Az emberek nem akarják meghallgatni a sze­rel­mest, sőt kigúnyol­ják s megfeddik azért, amit a sze­re­tetért tesz. S mert a sze­rel­mes nem viheti végbe azt, amit a sze­re­tet akar, sóhajtozik a szíve, és szeme könnytől ázik.

A jó és nagy sze­re­tet azt mondja a sze­rel­mesnek, hogy sírjon a nagy s rossz sze­re­tet miatt, amely oly sokáig tart a világban, mely a Szerettéé és amelyet ő a maga tiszteletére teremtett. Sír a sze­rel­mes, és könnyeit tartóssá teszi a rossz s nagy sze­re­tet ellen. S azt mondja a jó és nagy sze­re­tet, hogy sírása nem tudja lerombolni, sem kényszeríteni a hamis sze­re­tetet. A jó sze­re­tet azt mondja a sze­rel­mesnek, hogy bár a sírása nem segíti a többi embert a rossz s nagy sze­re­tet ellen, őt segítheti, hogy a sze­re­tet s a Szerette őáltala tisztességet s tiszteletet szerezzen.

A sze­rel­mes visszaemlékezett a bűneire, és félt a pokolbéli bün­tetésektől, amelyek mindörökké tartanak; és sírni akart, de nem bírt sírni. Kérte a sze­rel­mes a sze­re­tettől a félelemből való sírás ha­talmát, és a sze­re­tet megadta neki a sírás hatal­mát, hogy azzal sír­hasson a Sze­ret­tét szeretés miatt, s azon tiszteletlenség miatt, amely annyi ember részéről éri.

A bölcsesség azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy gyakrabban s na­gyobb könny­csep­pekkel sírjon a Sze­ret­tét szeretés, semmint a Sze­ret­tétől rettegés miatt. Mert azok a könnyek, amelyek a sze­re­tet miatt hullanak, sokkal kedvesebbek a Sze­re­tett­nek, mint azok a könnyek, amelyek rettegésből születnek, mivelhogy a sze­re­tet könnye megnyugvást ad a szeretőknek, s a rettegés miatti könny gyötrelmet. S ezért sírt a sze­rel­mes nagyobb könnycseppeket az egyik szemével a sze­re­tet miatt, s a másik­kal pedig kisebbeket, hogy nagyobb tisztességet tegyen Szerettének a sze­re­tet által, mint a rettegés által.

A sze­rel­mes akarata teljes sze­re­tetbe öltözve eljött a sze­rel­mes emlékezéséhez, hogy szeresse felebarátját, aki Szerettének teremt­ménye. S azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy sírjon, merthogy annyi ember tévelyeg, s annyira rájuk zúdul Szerett­ének haragja a bűn miatt, amiért büntetésük a pokolbéli tűz, amely örökké tart. Sírt a sze­rel­mes az ő felebarátja miatt teljes szeretéssel, s azt mondta a könnyeinek, hogy hozzanak neki Sze­ret­tétől irgalmasságot s bo­csánatot, hogy sírása által segíthessen fele­barátján.

Eljött az erény a sze­rel­meshez az igazságossággal s a többi eré­nyekkel együtt, hogy erényesen s hiba és bűn nélkül sírjon. S azt mondta az igazságosság, hogy értelmes és jogos dolog, hogy a sze­rel­mes, aki megsértette az ő Sze­ret­tét, töre­de­lem­mel, elégtétellel s penitenciával sírjon. S az okosság azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy ha e világon nem siratja a bűneit, akkor nem fog nevetni a más­világon. Erős­ség azt mondta, hogy a jó és igaz sze­re­tet könnye erősebb, mint a rossz és hamis sze­re­teté. A mértékletesség azt mondta, hogy aki túl sokat eszik s nem sír ezen a vilá­gon a túl sok evés miatt, a másvilágon sírni fog a kemény koplalás miatt. A hit azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy sírjon, mivel az ő szolgái nincse­nek olyan sokan, mint a hitetlenség szolgái. A remény azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy sírjon, mivel a bűnben leledző emberek azt gondolják, hogy ővele remélhetik Szerettének irgal­mas­ságát s bo­csánatát. A sze­re­tet azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy sírjon, mivel ő olyan kevés emberben él. Sok más erény kérte a sze­rel­mest, hogy sírjon: úgymint az aláza­tosság, aki kérte, hogy sírjon, mert oly sok a gőgös ember; s a türelem, mivel az ő segítségével nem győzik le a gőgös és haragos embereket. Sírt a sze­rel­mes az erények kérései szerint, s minden könnycsepp erényekbe volt öltözve.

Az igazság azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy adjon helyet neki a szemében, hogy igaz könnycseppek s könnyek fakadjanak általa, s hogy igaz szerető legyen s a hamis sze­re­tet s a képmutatás ellen­sége. A sze­rel­mes sok könnycseppet s könnyet sírt igazsággal. A Sze­re­tett megkönyörült a sze­rel­mesen, és elküldte őhozzá ékszer­ként a sze­re­tet s a szeretés meg­sok­szo­rozódását, az iránta érzett sze­re­tetből fakadó lankadásokat, sóhajokat, könnycseppeket s könnyeket.

A sze­rel­mes könnyeiben akart időzni a dicsőség, hogy a sze­rel­mes őbenne nyugod­hassék a sírással. A sze­rel­mes hagyta, hogy a di­csőség beléhatoljon, s benne maradjon a sírásában, s olyan nagy megnyugvást talált őbenne, hogy sokkal nagyobb gyönyöre volt a sze­re­tet által való sírásban, mint az érzékelésben, evésben vagy az alvásban. S azt mondta a jó sze­re­tet szeretőinek, hogy a jó sze­re­tet által való sírás a sze­re­tet pihenése, és a sze­rel­mes és a Sze­re­tett öröme.

A sze­re­tet különbözősége azt mondta a sze­rel­mes­nek, hogy ad­jon helyet neki a könnyeiben, hogy az egyik könnyezés legyen a sze­re­tet által, egy másik pedig a félelem, s ismét egy másik a rette­gés [52] által, s hogy a sze­re­tet könnyéhez adjon több könnycseppet, mint a félelem könnyéhez, s többet a félelem könnyéhez, mint a rettegéséhez. S a sze­rel­mes azt mondta a sze­re­tet kü­lön­bö­ző­sé­gé­nek, hogy a Sze­re­tett kedve szerint osztja könny­cseppjeit a könnyeiben, mint ahogy a za­rán­dok­la­tok­ban búcsút ad.

A sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyezősége azt mondta a sze­rel­mes sí­rásának, hogy egyezzék az emlékezéssel, értéssel s szeretéssel, mert mindhármuk ellentétességében nem időzhet, sem a sírás nem le­hetne nélküle sem jó, sem nagy, erényes, hatalmas és tartós. Össze­egyeztette a sírás önmagában az emlékezést, értést és szeretést, hogy sok könnycsepp fakadhasson belőle, és azok sok bűnt s vét­ket eltörölhessenek. Az emlékezés, értés és szeretés egyezősége be­hatolt a sze­rel­mesbe, és a sze­rel­mest oly nagy sírásra indította, hogy nem tudott sem enni, sem aludni.

A sze­re­tet ellentétessége azt mondta a sze­rel­mes szemének, hogy ne sírjon, mert a sírástól elromlik a látás, és ha a szeme sír, az emberek kigúnyolják a sze­rel­mest, mert azt mondják, hogy hamis­ságból s képmutatásból sír, hogy néhány embert becsaphasson s rá­szedhessen. A sze­rel­mes megkérdezte a sze­re­tet egyező­ségét, elfogadja-e azt a tanácsot, amelyet a sze­re­tet ellentétessége adott neki. A sze­re­tet egyezősége észrevette, hogy a sze­rel­mes nem megingat­hatatlan a sze­re­tetben, s kérte a Sze­re­tettet, hogy büntesse meg az olyan sze­rel­mest, aki fél attól, hogy a sze­re­tet miatt sírjon. A Sze­re­tett megbüntette a sze­rel­mest: meg­sok­szo­rozta benne a sóhajtozást és a sírást, s még inkább kigúnyoltatta az emberekkel.

A sze­re­tet kezdete új könnycseppeket akart kezdeni a sze­rel­mes szemében, hogy sírása meg­sok­szo­rozódhassák. Nem akarta ezt a sze­rel­mes, mert nem hitte, hogy a szeme nagyobb sírást el bírna vi­selni, mint amit elviselt. A sze­re­tet kezdete nem akart a sze­rel­mes szívében új sóhajokat kezdeni, és a sze­rel­mes elvesztette a sírását, s szeméből nem fakadhattak könnycseppek. A sze­rel­mes elvesz­tette azt a gyönyört, amelyet a sírás miatt érzett, s távol érezte ma­gát a sze­re­tettől s Sze­ret­tétől, gyötrelemben s fájdalomban találta magát, s annyira rettegett Sze­ret­tétől, hogy nem bírt sem enni, sem aludni, és közel volt ahhoz, hogy meghaljon. A sze­rel­mes kérte a sze­re­tet kezdetét, hogy kezdjen szívében új sóhajokat, s hogy szemében, kedve szerint, új könnycseppeket kezdjen, s hogy adja vissza neki a régi sóhajokat s a régi könnycseppeket, amelye­ket már elveszített.

A sze­re­tet középpontjában ott volt a szeretés, aki a szív közép­pontjából sóhajokat hallatott, s aki a sírás középpontjában könny­cseppeket hullatott a Sze­re­tett iránti sze­re­tet miatt; azt mondta neki a sze­rel­mes, hogy a szeretés teszi, hogy sze­re­tete középpontjá­ban legyen, a sóhajtozás, hogy a szíve középpontjában, és a sírás, hogy a szeme középpontjában legyen; s ezért nem képes őt nem szeretni, sem pedig elfelejteni vagy nem ismerni.

A sze­re­tet végcéljában akart megnyugodni a sze­rel­mes, hogy szeme bővel­ked­jék könny­csep­pek­ben s könnyekben, mert az a sze­rel­mes, aki a sze­re­tet végcélján elmélkedik, azon a tisztességen s tiszteleten gondolkodik, amely Sze­ret­tét megilleti. S mikor látja, hogy Szerettének tiszteletet tesznek, sírt a sze­re­tet miatt, s mikor látja, hogy az emberek nem tisztelik Sze­ret­tét, akkor sír a fájdalom miatt. S ezért a sze­re­tet végcélja a sírás és a könnycseppek forrása.

A na­gyobb­ság s a kisebbség be akart hatolni a sze­rel­mes sírá­sába. A na­gyobb­ság azért akart behatolni, hogy a sze­re­tet miatt sok könnycseppet ontson, a kisebbség pedig azért akart oda behatolni, hogy kevés könnyet hullasson a sze­re­tet miatt. A sze­rel­mes megen­gedte, hogy a sze­re­tet na­gyobb­sága behatoljon a sírásába, a sze­re­tet kisebbségének viszont nem engedte meg azért, hogy a Sze­re­tett­nek és a sze­re­tetnek sok szolgálja legyen a sírás révén. S azt mondta a sze­re­tet egyenlő­ségének, hogy tegye egyenlővé benne a szeretés, a sóhajtás és a sírás lehető legnagyobb egyenlőségét, mert e három nagyobb egyenlőségével akar tiszteletet s szolgálatot tenni az ő tisz­teletreméltó Szerettének.

A sze­re­tet miatti félelem

Tudni akarta a sze­rel­mes, hogy van-e sze­re­tet miatti félelme, mert félelem nélkül egy sze­rel­mes sem képes nagyon szeretni urát, Sze­ret­tét. S ezért a sze­rel­mes kutatni akarta a sze­re­tet gyökereivel, vajon ő magában van-e sze­re­tet miatti félelem.

Félt a sze­rel­mes, hogy Sze­ret­tét a sze­re­tet kicsinységével szereti, mert nagy tiszteletlenség a sze­rel­mestől Szerette iránt, ha kevés és olyan sze­re­tet­tel szereti, amely nem a nagy jóság által való. S azt mondta a sze­re­tet a sze­rel­mesnek, hogy ret­teg attól, hogy megfeddje a népet s a királyt, amikor vétenek Isten ellen s nem tisz­te­lik őt, aki pedig a tisztelet s a sze­re­tet s az összes többi teremtmény ura. Vissza­emlékezett a sze­rel­mes, hogyan rettent meg attól, hogy a királyt s a többi bűnös embert megfeddje bűne miatt. S azt mondta, hogy az időben, amikor rettegett attól, hogy megfeddje a bűnös embereket, akkor szeretése a sze­re­tet kevés jóságából fakadt, és ő nem félt Sze­ret­tétől, sem a sze­re­tettől. Ezért a sze­rel­mes kérte a Sze­re­tettet s a sze­re­tetet, hogy álljanak bosszút őrajta emiatt nagy szeretéssel, sóhaj­tozással és sírással.

A sze­rel­mes a lelkiismeretében és a sze­re­tetében kutatta, vajon szeretése a büntetéstől való rettegés miatt vagy a sze­re­tet miatti fé­lelemből volt-e tartós. A szándékkal és az igazsággal úgy találta, hogy Sze­ret­tét sokszor azért szereti, hogy megbocsásson őneki, s hogy ne juttassa pokolra, s kevésszer szerette jóságának nagysága és örökkévalósága miatt. S ezért fölismerte, hogy szeretése kevéssé volt tartós a sze­re­tet miatti félelemben s nagyon tartós volt a pokol­tól való rettegésben. Ekkor tehát azt mondta a sze­rel­mes a sze­re­tetének, hogy ragadja meg s kötözze meg szeretését, hogy sokáig a fé­lelem börtönében tartsa, hogy Szerette ellen ne tehessen tisztelet­lenséget.

A sze­rel­mes megkérdezte sze­re­tetének hatalmát, fél-e vagy ret­teg-e Sze­ret­tétől. Felelt a sze­re­tet hatalma és azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy fél s retteg a Sze­ret­tétől; fél, mert, úgymond: – Te, sze­rel­mes, félsz nagyon szeretni azt a tisztességet s szolgálatot, amely Sze­ret­tedet megilleti, s ez a félelmed azon rettegés miatt van, hogy a szeretés miatt gyötrelmeket s bágyadtságokat kell elvi­selned; s mikor az egyik országból a másikba akarsz menni, ret­tegsz az éhségtől, a szomjúságtól, a hidegtől, melegtől, a betegség­től s a gonosz emberektől. S mivel te, sze­rel­mes, mondta a sze­re­tet hatalma, nem használsz belőlem annyit, amennyit kellene, hogy tiszteld Sze­ret­ted és sze­re­tetét, s amennyit belőlem használhatnál, ezért félek s rettegek, mivel a szeretésben tétlenül hagysz engem.

Tudni akarta a sze­rel­mes, vajon rettegnie kell-e az esztelenség miatt, amikor Szerettének tisztességével s tiszteletével és önmagá­nak s felebarátjának hasznával foglalkozik; s megkérdezte a sze­re­tet bölcsességét, mondja meg neki az igazságot. – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet bölcsessége, amikor aludtál, pedig virrasztanod kellett volna és azon gondolkodnod, hogyan tudsz gondoskodni Sze­ret­ted tiszteletéről, aki téged megbízott, hogy az ő tiszteletével foglal­kozzál, akkor tétlenül hagytál engem; s mikor túl sokat ettél és ittál az asztalnál, s megkérdeztek szerettünk híreiről, akkor te esz­telenül szóltál, és erényem tétlenül maradt benned. S még máskor is sokszor tartottál engem tétlenül a túl sok beszélés vagy hallgatás, vagy a kevés tanulás és tanítás által, és sok más olyan hiba révén, amelyeket a sze­re­tet és Sze­ret­ted ellen elkövettél. S ezért zokogok és sírok, neked pedig Sze­ret­ted miatt szégyent s rettegést kellene érezned, mert Sze­ret­ted tiszteletét már régen tökéletességre vitted volna, ha engem nem tartottál volna tétlenségben.

A sze­re­tet akarata hallotta a szavakat, melyeket a bölcsesség mondott a sze­rel­mes­nek, s azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy őt is sokszor tétlenül hagyta, hiszen ve­le akarhatta volna a jót, s tudta volna gyűlölni a rosszat, de nem akarta a jót, sem nem akarta, hogy gyűlölje a rosszat. S ezért kell nagyon rettegnie Sze­ret­tétől: – Mert a te hanyagságod miatt sok jó, nagy és erényes akarást el­vesztegettél, amelyeket Sze­ret­ted s a sze­re­tet szolgálatára és tisztele­tére fordíthattál volna. Elszégyellte magát a sze­rel­mes, amikor meghallotta azokat a szavakat, amelyeket akarata mondott neki, és sírt, s könyörületért és kegyelemért kiáltozott, hogy hozzák el neki Szerette bo­csá­na­tát.

Az igazságosság, az okosság s a többi erény hallotta azokat a sza­vakat, amelye­ket a bölcsesség s az akarat mondott a sze­rel­mesnek, és odavezették hozzá az emlé­ke­zetét, hogy tanúsítsa: sokszor kér­ték, hogy vegye őket be az értésébe és sze­re­té­sé­be, de nem akarta őket bevenni, bevette viszont az igazságtalanságot s a bolond­ságot és sok más hibát s bűnt, őket pedig tétlenül s megszégyenítve hagyta, s ezért nagyon rettegnie kellene a Sze­ret­tétől. S ráadásul rettegnie kell, mert nem rettegett; hiszen jobban megsérti a Sze­re­tettet az a sze­rel­mes, aki nem retteg, amikor vét­ke­zett, mint maga az a bűn, amelyet elkövetett. Elismerte a sze­rel­mes, hogy az eré­nyek igazat mondanak, s meg akarta szidni a sze­re­tetet, hogy nem adott néki (jó) [53] és nagy szeretést. Mentegetőzött a sze­re­tet, s tanúul hívta az akaratot, s azt mondta, hogy az akarat által születik a szabadsága, hogy azzal meg­sok­szo­rozhassa a nagy és jó szeretést; éppen ezért hibázott, hiszen nem akarta felhasználni akaratának szabad­ságát, pedig arra használhatta volna, hogy akarja és szeresse az erényeket s gyűlölje a hibákat.

Az igazság beleférkőzött azokba a szavakba, melyeket a sze­re­tet és a sze­rel­mes váltott egymással, s azt mondta, hogy tanúul hívja Istent s az angyalokat, hogy a sze­rel­mes sokszor követett el őellene és a sze­re­tet ellen nagy tévedéseket, ezért nagyon rettegnie kell Sze­ret­tétől; s ezt tudta a bölcsesség és emlékezett rá az emlé­kezet, mert tudta: ha találni egy katolikus embert, száz hitetlen esik rá, olyan, aki tévelygésben leledzik és aki hamisságban hisz. – És te, sze­rel­mes, pihensz és alszol, s teljes sze­re­tet s sze­re­tet híján vagy, s ezek nincsenek meg benned sem Isten, sem pedig felebarátod iránt. S erre nem lehet mentséged, mert erőd szerint arra kellene törekedned, és azt kellene kívánnod, hogy a világ minden embere igaz hitben s sze­re­tetben éljen, s a hamisság, amely annyira meg­vetésben tart engemet ebben a világ­ban, vettessék ki a világból, s hogy nekem s a sze­re­tetnek sok és jó szeretőnk le­gyen, hogy Sze­ret­tednek, akit te színleg nagyon szeretsz, tiszteletet adjon az ő népe, akit arra teremtett, hogy őt szeresse, tisztelje, ismerje és szol­gálja. Elismerte a sze­rel­mes, hogy nagyon rettegnie kell Sze­ret­tétől, mivel a hit igazságának meg­sok­szo­ro­zására nem tette azt, amit tudott volna, s meggyónt a sze­re­tetnek, aki azt rótta rá peni­tencia gyanánt, hogy minden hatalmával sokszorozza meg az igaz­ságot s rontsa le a hamisságot, a tévelygést s a bűnt.

– Szeretet dicsősége, szólt a sze­rel­mes, nagy botlást és bűnt kö­vettem el teellened, ami miatt nagyon rettegnem kell Szerettem­től? Megrótta a dicsőség a sze­rel­mest, hiszen azt kérdezi, amit ő maga is tud; s azt mondta, hogy ő, a sze­rel­mes, többször akart dicsőségre szert tenni a testi élvezetekben, mint a lelkiekben; s mert a dicsőséget kisebb jósággal és erénnyel akarta megszerezni, s nem a nagyobbal, ezért őellene és Szerette ellen fordult, s Sze­ret­tétől nagyon rettegnie kell. Nagyon rettegett a sze­rel­mes Sze­ret­tétől, míg megvallotta bűnét, s penitenciát gyakorolt és elégtételt tett s Szerette elküldte néki a teljes sze­re­tetet s a reménységet.

– Szeretet különbözősége, szólt a sze­rel­mes, tudsz arról, hogy olyan botlást s bűnt követtem el teellened, hogy Szerettemtől ret­tegnem kellene? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet különbözősége, én vagyok a sze­re­tet azon kötele, amellyel a sze­rel­mes és a Sze­re­tett összekötődik, amiképpen meg van írva a sze­re­tet gyökereinek összetett meg­hatá­rozá­sai­ban. S te, sze­rel­mes, botlást s bűnt követ­tél el énellenem, mivel nem ismertettél s nem szerettettél meg en­gem azokkal, akik nem szeretnek s nem ismer­nek engem; mert nél­külem nem létezhetne sem a sze­rel­mes, sem pedig a Sze­re­tett sze­re­tete, mivelhogy általam van az, hogy az egyik a sze­rel­mes, és a má­sik a Sze­re­tett. És ugyanez érvényes jóságukra, nagyságukra, tartós­ságukra és a többire is, amelyek nélkülem nem lehetnének a szerel­mes és a Sze­re­tett egyezőségében. Rá­adá­sul, tudod, hogy én vagyok a te értelmed fénye, amely által sok dologról szerez­hetsz isme­retet; s mert te nem tétettél nekem tiszteletet, noha oly nagy az értékem, ezért Szerettedtől rettegned kell.

A sze­re­tet egyezősége megrótta a sze­rel­mest, hogy nem teszi egyezővé az em­be­reket az ő segítségével, mikor azok veszekednek, s nem egyezteti az embereket egy igaz hithez és hívéshez, hogy tisz­teljék Sze­ret­tét s higgyenek benne, sem pedig nem akarja az egyik erényt a másikkal összeegyeztetni a hiba és a bűn ellen; sem nem egyezteti a jóság, a tartósság s hatalom nagyságában s mindhárom egyen­lő­sé­gé­ben az ő emlékezését, értését, szeretését. – És sok más dologban is hibáztál, sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet egyezősége, jogta­lanságot s bűnt követtél el a te Sze­ret­ted el­len.

Csodálkozott a sze­rel­mes, hogy annyi sok módon kell rettegnie Sze­ret­tétől, s megkérdezte a sze­re­tet ellentétességét, vajon miatta is rettegnie kell Sze­ret­tétől? Vá­la­szolt a sze­re­tet ellentétessége, amely a sze­re­tet egyik kötele (amint az benne­fog­lal­ta­tik a meghatá­rozásában, a sze­re­tet fájának gyökerei között), s azt mondta a sze­rel­mes­nek, hogy rossz és hitvány szolga, mert kevésszer szegült ellene a bűnöknek, akik Szerettének ellenségei. És aki nem szegül ellene az Isten ellen­ségeinek, az nem alud­hatik nyugodtan, sem rettegés nélkül nem élhet.

– Szeretet kezdete, szólt a sze­rel­mes, miért hagytad, hogy bot­lást s bűnt kezdjek, s hamis és rossz sze­re­tetet? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet kezdete, azért hagytalak, hogy botlást s bűnt s hamis szere­tést kezdj, mivel te nem akartad, hogy jó, nagy, tartós és hatalmas, erényes szeretéssel legyek sze­re­tetedben. Mert ha azt akartad volna, nem hagytam volna, hogy botlást s bűnt vagy hamis szeretést kezdj, ezért nekem kell téged bepanaszolnom a Sze­re­tettnél, nem pedig néked engem, mert néked szabad akaratod van fölöttem.

– Szeretet közepe, szólt a sze­rel­mes, te, aki a sze­re­tet egyik kö­tele vagy, miért nem kötöttél engem annyira az én Sze­ret­tem­hez, hogy semmi bűnt ne követhessek el őellene? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet közepe, az én kötelem nem bír kis sze­rel­mest nagy Sze­re­tetthez kötni, mert akinek kevés szeretése van, annak nem szabad a nagy Sze­re­tett nagy palotájában lennie, mert a sze­re­tetnek ez a palotája olyan tulaj­don­sá­gok­kal bír, hogy a Sze­re­tett nem bír olyan sze­rel­mest szeretni, akinek kevés szeretése van.

Sírva panaszkodott a sze­re­tet végcélja a Sze­re­tettnek a sze­rel­mesre, hogy az sokkal gyakrabban keresi őt a kisebb jóságokban és erényekben, mint a nagyob­bakban. Meghallotta a sze­rel­mes a panaszokat, amelyeket őrá tett a sze­re­tet vég­célja, s rettegett, hogy a Sze­re­tett megkétszerezi szeretését, sóhajtozását és sírását, hogy eleget tegyen a sze­re­tet végcéljának. Mert ha azokat mind megkettőzné benne, nem bírna sokáig élni, sem nagyobb szeretést, sóhaj­tozást és sírást elviselni, mint azt, amit a sze­re­tet miatt viselt el. S mikor a sze­rel­mes azon elmélkedett, hogy rettegett: meghal a sze­re­tet miatt, megrettent, mert rettegett volt attól, hogy meghal a sze­re­tet miatt.

A sze­re­tet na­gyobb­sága eljött a Sze­re­tetthez, s tanúul hívta a sze­re­tet nagyságát s jóságát, s azt mondta a Sze­re­tettnek, hogy a sze­rel­mes sokszor kivetette őket a szeretéséből, s a jó sze­re­tet kevésségét vetette belé, amely kisebbé tette a sóhaj­tozást, sírást. Rettegett a sze­rel­mes az ő Szerettének igazságosságától, s azt mondta a sze­re­tet na­gyobb­ságának s a nagyságnak s a jóságnak, hogy nekik adja a szeretését, s hogy tegyenek vele akaratuk szerint.

A sze­re­tet egyenlősége azt mondta a sze­rel­mesnek: – Te sokszor tévedtél ellenem, s ezért rettegned kell Sze­ret­tedtől, mert mikor tétlen voltál s nem tetted egyenlővé a szeretéssel az emlékezést, az értést és a jóságtevést, nagyságtevést, igazságtevést és erényt, én nem bírtam ellenszegülni a téged érő kísértéseknek, mert hiány­zott belőlem a sze­re­tet azon kötele, amely az egyeztetésből s az egyenlővé tevésből való; s ezért kérem a Sze­re­tettet, hogy adjon ne­kem igazságot ellened, hogy sokszorozza meg benned a szeretést, sóhajtozást és sírást oly nagy sze­re­tet­tel, hogy alig hagyjon téged enni és aludni.

Mikor a sze­rel­mes a sze­re­tet kisebb kötelével kötődött a Sze­re­tetthez, minden­től rettegett, mert semmiben nem talált biztonsá­got. S ezért azt kívánta, hogy a sze­re­tet nagyobb kötelével köttes­sék Szerettéhez, hogy semmitől ne rettegjen, s hogy pihenhessen és aludhassék a sze­re­tet gazdagságaiban.


Szóltunk a sze­re­tet leveleiről. Most szólni akarunk néhány olyan viszon­tag­ság­ról, amelyek a sze­re­tetből s a sze­re­tet miatt érik a sze­rel­mest, aki szereti Sze­ret­tét.

A sze­re­tet okozta viszontagságok [54]

Arról a betegségről, amelybe a sze­rel­mes a sze­re­tet miatt esett

Beteg volt a sze­rel­mes a sze­re­tet miatt, mert a sze­re­tet megbetegítette a túl erős sóhajtozás, sírás és félelem által. Azt mondta a sze­rel­mes a sze­re­tetnek, aki szere­té­sé­nek anyja, hogy üzenjen egy vágy által a sze­re­tet orvosának, hogy jöjjön, s gyó­gyítsa meg s kezelje ki betegségéből. A sze­re­tet elküldte a vágyat a sze­re­tet orvo­sá­hoz, aki eljött, hogy kigyógyítsa a sze­rel­mest a kisebb sze­re­tetből a na­gyobb sze­re­tet­tel. Ennek az orvosnak az volt a szokása, hogy a sze­re­tet egyezőségével, a na­gyobb sze­re­tet ellentétessége nélkül gyógyí­tott, s a sze­re­tet gyógyszerei, amelyeket ő adott, meg­sok­szo­rozták a sze­re­tetet, a jóság, a tartósság és a többi nagyságát.

A sze­re­tet orvosa a sze­re­tetnek egyik szép szobájába fektette a sze­rel­mest; a szoba szépséges ábrákkal volt kifestve, amelyek a sze­rel­mest Szerettére és annak nemes tulajdonságaira és értékeire em­lékeztették: levelekkel, virágokkal s gyümöl­csökkel megrakott szép s nagy fák, amelyekből nagy illat áradt, s madarak, vad­állatok, szép férfiak s szép asszonyok ábrái. Ezek az ábrák arra emlékeztet­ték a sze­rel­mest, hogy Szerette szép s nagy a jóságban, hiszen annyi, oly nagy és oly szép teremtményt teremtett.

Az ágy, amelybe a sze­rel­mest helyezték, hogy ott pihenjen és aludjék, sze­re­tetből készült és olyan sajátossága és ereje volt, hogy aki benne feküdt, nem bírt elaludni, sem pedig a Sze­re­tett szépsé­geit s nemes tulajdonságait elfeledni.

Mikor a sze­rel­mest bebocsátották a sze­re­tet szobájába és elhe­lyezték a sze­re­tet ágyába, azt gondolta, aludni fog s megpihenhet. A szoba szép ábráinak látványa és a sze­re­tet ágyának természete miatt azonban jobban gyötrődött a sze­re­tettől, mint annak előtte bármikor. Azt mondta a szolgáinak, hogy emeljék föl abból az ágyból s vigyék ki abból a szobából, mert minél tovább ott marad, sze­re­tete annál jobban megsokasodik s betegsége súlyosbodik.

Az orvos megtapogatta a sze­rel­mes pulzusát, s megvizsgálta a vi­zeletét, s meg­álla­pí­tot­ta, hogy a sze­rel­mesnek olyan gyógyszerre van szüksége, amely felajzza. hogy úgy beszéljen, mint aki bele­őrült a sze­re­tetbe; mert azok gyógyulnak meg leg­inkább a sze­re­tet által, akik mérték nélkül beszélnek a sze­re­tetről. Az orvos a sze­re­tet gyökereiből készítette az orvosságot (a sze­re­tet ellentétességét s kisebbségét kivéve), hogy erősebb legyen, s odaadta a sze­rel­mes­nek, hogy igya meg Szerettének sze­re­tete miatt. A sze­rel­mes meg­itta a sze­re­tet orvosságát, és úgy érezte, sokkal erő­sebben gyötri a sze­re­tet, mint annak előtte. Azt mondta hát a sze­re­tet apródjainak, akik őt szolgálták, hogy az orvos sze­re­tetmérget rakott az orvosságába, hogy meg­ölje a sze­re­tet által; és azt mondta még az apródoknak, hogy keressenek őneki egy má­sik orvost, másik ágyat s másik szobát, s hogy hozzanak ellenmérget, amely ki­gyó­gyítja a sze­re­tet mérgéből. A sze­re­tet apródjai elmentek egy patikába, ahol sze­re­tetből s jóságból, nagyságból és erényből készített ellenmérget árultak, mely szeretni készteti azokat, akik nem szeretnek, s virrasztani azokat, akik alusznak. Az apródok megitatták a sze­rel­messel a sze­re­tet ellenmérgét, s az meg­sok­szo­rozta őrületét s sze­re­tetbetegségét. A sze­rel­mes átkozta az orvost és apródjait, és eltervelte, hogy rossz orvoshoz s rossz szolgákhoz menekül, és elmegy meggyó­gyulni egy olyan erdő­ségbe, ahol nem kell hallania Szerettéről, s nem lát egyetlen ábrát sem, amely Szerettére emlékeztesse vagy Sze­ret­tét szeretni késztesse, mert nem bírja elviselni betegségét, amelybe a sze­re­tet miatt esett.

Egész nap igen gyötrődött s nagyon beteg volt a sze­re­tet miatt a sze­rel­mes, egészen éjszakáig, mikor aztán megszökött, mialatt az orvos és az apródok aludtak. Elkísérte őt a sze­re­tet kisebbsége és ellentétessége.

A Sze­ret­tétől s a sze­re­tettől menekülő sze­rel­mes börtöne [55]

Reggel bement a sze­re­tet úrhölgye a szobába, hogy megnézze a sze­rel­mest, de nem találta. Fölkeltette a sze­re­tet orvosát s az apródokat, az ő szolgáit, s meg­kér­dez­te tőlük, hová ment fia, aki őmiatta beteg. Nagyon elcsodálkoztak az orvos és a sze­re­tet apród­jai, hogy nem látják a sze­rel­mest. Az orvos azt mondta, hogy a sze­rel­mes a kisebbé tevéssel, aki a kisebb sze­re­tet apródja, és az ellen­tétessé tevéssel, aki az ellentétes sze­re­tet apródja, szökött el, hogy meggyógyuljon a sze­re­tet bajából. Az úr­hölgy s az orvos elküldött két sze­re­tetapródot: a sze­re­tet egyenlővé tevését s a sze­re­tet na­gyobbá tevését, hogy keressék meg a sze­rel­mest, s ha megtalálták, kér­lel­jék s fogják el a sze­re­tet ellentétessé tevését s kisebbé tevését. Egyenlővé tevés és nagyob­bá tevés megkereste a sze­rel­mest, s meg­találta egy szép sík mezőn, egy nagy erdő­séghez közel, s kérték a sze­rel­mest, hogy térjen vissza a sze­re­tet úrhölgyéhez s hogy vesse magát alá a sze­re­tet orvosa gondozásának.

A sze­rel­mes nem akart visszatérni a sze­re­tet úrhölgyéhez, sem pedig a sze­re­tet orvosához, s azt mondta, hogy a sze­re­tet úrhölgyé­nek az a rossz szokása, hogy kínozza és megöli az ő szolgáit, s hogy az orvos nagyon hamis ember, mert a sze­re­tet mérgét vegyíti az or­vosságokba, és azokkal meg­sok­szo­rozza a sze­re­tet bajait s gyötrel­meit, s ezért nem akarna egy ilyen rossz asszonytól és egy ily hamis orvostól függeni. A sze­re­tet egyenlővé tevése és nagyobbá tevése el akarta fogni a sze­re­tet sze­rel­mesét, de az ellentétessé tevés és a kisebbé tevés nem hagyta. Nagy csata kere­kedett a sze­re­tet egyen­lővé tevése és ellentétessé tevése és a sze­re­tet nagyobbá tevése és kisebbé tevése között. Veszített volna az ellentétessé tevés és a ki­sebbé tevés, ha nem lett volna a sze­rel­mes, aki segítette őket az egyenlővé tevés és a nagyobbá tevés ellen, akik veszítettek s fog­ságba estek, mígnem az egyenlővé tevés és a nagyobbá tevés segít­ségére sietett a sze­re­tet két angyala, akiket a Sze­re­tett kül­dött, hogy fogják el s kötözzék meg a sze­rel­mest s az ellentétessé tevést és a kisebbé tevést. És mindhármat a sze­re­tet tömlöcébe vetették.

Fogva tartották a sze­rel­mest a sze­re­tet tömlöcében, megkötöz­ték a sze­re­tet sok kötelével, amelyek Szerettéhez kötötték, hogy ne meneküljön el sem Szerette, sem pedig a sze­re­tet gyötrelmei elől. Szolgált neki a jóságtevés, a nagyságtevés és a sze­re­tet többi ap­ródja. Jóságtevés a sze­re­tet jó étkét adta neki, és a nagyságtevés a sze­re­tet nagy étkét adta neki, és a sokáig tartás és hatalomtevés a sze­re­tet erős borát itatta vele. S minél többet evett és ivott a sze­rel­mes a sze­re­tet ételeiből, italaiból, annál jobban nőtt betegsége és éhsége és szomjúsága a sze­re­tet után.

Elküldte a sze­rel­mes a Szeretethez az alázatosságot, a türelmet s a könyörületet, hogy könnyítené meg neki a sze­re­tet bajait, s hogy adna neki más szolgákat, mert ezek, akik szolgálják, meg­gyilkolják a sze­re­tet­tel; s ha a Sze­re­tett nem hajlandó erre, akkor mondják meg neki, hogy ölje meg a sze­re­tet által, mert szíveseb­ben meghal, mint hogy ekkora bajokat viseljen el a sze­re­tet miatt.

Hogyan ítélte halálra a sze­re­tet a sze­rel­mest [56]

A Sze­re­tett sze­re­tet általi halálra akarta ítélni a sze­rel­mest, de a sze­re­tet úr­hölgye, aki rettegett, hogy ha fia, a sze­rel­mes meghal, nem talál más ilyen jó szere­tőt, kérte a Sze­re­tettet, hogy nyújtsa a sze­rel­mesnek a sze­re­tet életét, hogy az legyen az ügy­védje, aki fel­hozza azokat a jogi érveket, amelyek alapján nem kell meghalnia a sze­rel­mesnek. A sze­re­tett odaadta a sze­re­tet életét ügyvédül a sze­rel­mesnek, ő pedig a sze­re­tet halálát vette magához ügyvédül, hogy az elmondja, milyen joga van a Sze­re­tettnek ahhoz, hogy megölje a sze­rel­mest.

A sze­re­tet jogi érvei a sze­re­tet gyökerei, és a könyv, amelyben megíratnak, a sze­re­tet könyve. Ezt a könyvet olvasta a sze­re­tet élete, és érvelt a sze­rel­mes mellett, azt mondván, hogy a sze­re­tet akkor jó és nagy, ha sokáig tart, mert az ilyen sze­re­tet által van a Sze­re­tettnek jó, nagy és tartós szeretője. És azért a Sze­re­tettnek nem ifjúságában kell megölnie a sze­rel­mest a sze­re­tet által, hanem jó vénségében. Érvelt a sze­re­tet halála is, azt mondván, hogy az a jó és nagy sze­re­tet, amely a nagyobb sze­re­tet miatt halálba küldi a sze­rel­mest a Szerettéért. – S ezért ha a sze­rel­mes nem hal meg, ha egyszer Sze­ret­tét sze­re­tet­tel szereti, akkor az nem a nagy jóság sze­re­tete; s a sze­re­tet kisebbsége és ellentétessége kíséri, akik életben tartják a sze­rel­mest, hogy meg ne haljon a sze­re­tet miatt, és csalárd­ságokra és árulásokra késztetik a sze­re­tet és a Szerette ellen, mint azt a sze­rel­mest is, aki elszökött a sze­re­tet orvosától és elment egy erdőségbe, hogy ne kelljen szeretnie, s ne is emlékezzék a sze­re­tetre és Szerettére; s ráadásul aki a csatában, szökés közben segített az el­lentétessé tevésnek s a kisebbé tevésnek az egyenlővé tevés és a na­gyobbá tevés ellen. Ezért, Sze­re­tett, mondta a sze­re­tet halála, a sze­rel­mes mindezen érvek alapján s még sok más indokból méltó a halálra.

– Sze­re­tett, szólt a sze­re­tet élete, a jó sze­re­tet cikkelyében, [57] ahol a sze­re­tet feltételei találhatók, van a sze­re­tetnek egy feltétele, a X. paragrafusban, amely így hangzik: „A sze­rel­mes és a Sze­re­tett egye­zősége nélkül egyetlen sze­re­tet sem lehet jó.” S ha te, Sze­re­tett, megölöd sze­rel­mesed, nem lesz közötted s közötte egyezőség, mert aközött, aki megöl valakit, és aközött, aki megöletik, nem lehet egyezőség. S mivel a sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyezősége nélkül a sze­re­tet nem lehet jó, nem szabad a jó sze­re­tet ellen lenned, hiszen jó Sze­re­tett vagy. Érvelt a sze­re­tet halála is, azt mondván, hogy ugyanabban a cikkelyben, a XIV. paragrafusban van a sze­re­tetnek egy feltétele, amely így hangzik: „A jó sze­re­tet a jó szerető végcélja és meg­nyug­vása.” És te, Sze­re­tett, mondta a sze­re­tet halála, tudod, hogy a sze­rel­mes elküldte hoz­zád követeit: az alázatosságot, türel­met s reményt, akik elmondták néked, hogy nem akar tovább élni, mert nem akarja elviselni a sze­re­tet gyötrelmeit. Ebből meg­tud­ha­tod, hogy nincs meg őbenne a jó sze­re­tet, mert ha meglenne, meg­nyugvást lelne abban, hogy elviseli a sze­re­tet gyötrelmeit. S mivel nincs meg benne a jó sze­re­tet, nem méltó az életre, és jog szerint meg kell halnia.

– Sze­re­tett, szólt a sze­re­tet élete, a második paragrafusban, a nagy sze­re­tet cik­ke­lyében azt mondja a sze­re­tet egyik feltétele, hogy: „Az a hatalom, amely a sze­re­tet­ből semmit nem képes csi­nálni, nem lehet nagy.” S ha a sze­rel­mest megölöd, nem lesz hata­lom, amely valamit is tegyen sze­re­tetből, s a sze­re­tet hatalma ki­csiny ma­rad s nem nagy. S ezért ha megölöd a sze­rel­mest, jogtalan­ságot és bűnt követsz el a sze­re­tet hatalma ellen, amely a sze­rel­mes élete által nagy; mivel amíg él a sze­rel­mes, a sze­re­tet hatalma nagy vágyakat, sze­re­teteket, sóhajokat s könnyeket okoz, amelye­ket a sze­re­tet révén visel el a sze­rel­mes. – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet ha­lála, ugyan­ezen feltétel alapján akarom, hogy ítélkezzünk a sze­rel­mes fölött, hogy halált ér­demel-e vagy sem; mert ha meghal a sze­re­tet miatt, akkor a sze­re­tet hatalma sok­kal többre képes, ha a sze­re­tet­tel megöli a sze­rel­mest, mint ha nem bírná megöletni ővele. S ezért a jog s az ésszerűség azt követeli meg, hogy a sze­rel­mes hal­jon meg a sze­re­tet miatt, hogy a sze­re­tet hatalma nagy dolgokat csi­nálhasson a sze­re­tetből, amelyeket akkor tesz, amikor a sze­re­tet­tel megöleti a szolgáit.

– Sze­re­tett, szólt a sze­re­tet élete, a tartósság s a sze­re­tet cikkelyé­ben, az első paragrafusban olvasható a sze­re­tet egyik feltétele, amely ezt mondja: „A sze­re­tet sokáig-tartás nélkül nem tehet szert a szeretés hatalmára.” És ezért, ha meghal a sze­rel­mes, meg fog halni a sze­re­tet is, mivel a sze­re­tet, miután nem képes szeretni, nem képes élni, a sze­re­tet pedig nem képes szeretni a sze­rel­mes nél­kül. S ezért ha megölöd a sze­rel­mest, megölöd a sze­re­tetet, amely ellen jogtalanságot s bűnt követsz el, mert általa volt sok jó szere­tőd. – Sze­re­tett, szólt a sze­re­tet halála, a harmadik paragrafusban, ugyanezen cikkelyben ez olvasható: „Egyetlen sze­re­tet sem tarthat sokáig abban az akaratban, amely beleun a szeretésbe.” S mert a sze­rel­mes beleun a szeretésbe, és ezt ki is mutatta (amikor elfutott a sze­re­tet orvosától, aki olyan orvosságokat készít, amelyek meg­sok­szo­rozzák a sze­re­tetet), nem tarthat sokáig a sze­re­tete. Sokkal többet ér, ha addig hal meg, míg tart benne a sze­re­tet, mint ha sze­re­tet nélkül halna meg.

– Sze­re­tett, szólt a sze­re­tet élete, a sze­re­tet ha­tal­má­nak [58] cik­kelyében, a XII. pa­rag­ra­fus­ban olvasható: „A sze­re­tet nagyobb hatalma tesz nagyobb szeretővé.” S ezért ami­kor a sze­rel­mest annyira kínozza a sze­re­tet, hogy a természet rendje szerint nem tud élni, sem a gyötrelmeket nem tudja elviselni, akkor a sze­re­tet­nek nagy hatalma van, ha a természet ellenére életben tartja őt. Ezért jogos és ésszerű, hogy te, Sze­re­tett, tartsd életben a sze­rel­mest, hogy általad nagy hatalma legyen a sze­re­tetnek a sze­rel­mes­ben, s hogy őt nagyon nagy és erős szeretővé tegye a téged szeretés­ben, tisztelésben, szolgálásban. – Sze­re­tett, szólt a sze­re­tet halála, a sze­re­tet élete a sze­re­tet jogaival próbál érvelni, s ezekkel a sze­rel­mes ellen érvel. Mert sokkal nagyobb és erősebb hatalma van a sze­re­tetnek, ha megöli a sze­rel­mest és sem a természet, sem semmi más természetfölötti dolog nem képes megvédeni a sze­rel­mest a haláltól, mint ha a sze­rel­mesnek védelme lenne a sze­re­tet ellen bár­mely olyan dolog által, amely ellenszegül a sze­re­tetnek, hogy sze­rel­mesét ne ölhesse meg.

– Sze­re­tett, szólt a sze­re­tet élete, a bölcsesség és a sze­re­tet cikke­lyében a VII. paragrafusban ez olvasható: „Minden bölcs sze­rel­mes ellene van a sze­re­tet ellenségeinek.” S mert a te sze­rel­mesed bölcs, minthogy régóta ellene van a falánk­ságnak, bujaságnak, fös­vénységnek, gőgnek s a sze­re­tet többi ellenségének, akarnod kell, hogy sze­rel­mesed éljen, s így a sze­re­tetnek segítségére legyen ellen­felei ellen. – Sze­re­tett, szólt a sze­re­tet halála, nem igazat szól a sze­re­tet élete, mert a sze­rel­mes, amikor elfutott, ellene volt az egyezés­nek és a na­gyobb­ság­tevés­nek, akik a sze­re­tet apródjai és követei, ugyanakkor segített az ellentétességnek és a kisebbségtevésnek, akik a hamis sze­re­tet követei. Ezért úgy helyes, hogy a sze­rel­mes tüstént haljon meg a sze­re­tet által.

Sok más feltétel alapján érvelt egymás ellen a sze­re­tet élete és a sze­re­tet halála, amiket hosszú lenne mind elsorolni. A sze­re­tet pe­dig megtanácskozta a szerettei kapcsolatos érveléseket, amelyeket hallott, tanácskozás nélkül ugyanis nem akart ítéletet hozni.

Tanácskozott a Sze­re­tett a sze­re­tet gyökereivel, s megkérdezte, kik tanácsolják közülük, hogy életre ítélje a sze­rel­mest, s kik taná­csolják, hogy meg kell halnia. Elsőnek a sze­re­tet ellentétessége és kisebbsége szólott, s azt mondták a Sze­re­tettnek, hogy a sze­rel­mes­nek nem szabad meghalnia; s hogy ezt a sze­re­tet élete a sze­re­tet sok autoritása alapján nagyon helyesen bizonyította is. A sze­re­tet összes többi gyökere azt mondta a Sze­re­tettnek, hogy a sze­rel­mes­nek meg kell halnia a sze­re­tet miatt, mert a sze­re­tet halála nagyon jól bizonyította ezt a sze­re­tet feltéte­leinek segítségével. Rájött a Sze­re­tett, hogy a sze­rel­mes barátságot kötött a sze­re­tet kisebbségé­vel és ellentétességével őellene és a sze­re­tet többi gyökere ellen, s ezért sze­re­tet általi halálra ítélte a sze­rel­mest.

Hogyan halt meg a sze­rel­mes a sze­re­tet által [59]

Megtudta a sze­rel­mes, hogy Szerette halálra ítélte, s megátkozta az ellen­té­tes­sé­get és a kisebbséget, akik kéretlenül jártak közben őérte, mert miattuk keveredett gyanúba Szerette előtt.

Kérte a sze­rel­mes, hogy gyóntassák meg, mert gyónni akart minden általános bűne miatt. A sze­re­tet apródjai a sze­rel­meshez vezették az imádságot, aki a sze­re­tet gyóntatója, s a sze­rel­mes töre­delmesen meggyónt neki, sóhajokkal, könnyek közt és sírásokkal, alázattal s félelmekkel. Mielőtt azonban meggyónt volna, ezen sza­vakat mondta az imádság a sze­rel­mesnek:

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet gyóntatója, mindenkinek, aki gyónni indul, eré­nyek­be kell öltöznie, s magát azokkal föl kell éke­sítenie, s ki kell magából vetnie a hibákat s a bűnöket, és erős és szi­lárd akaratnak s megbánásnak kell őbenne lennie, hogy soha nem tér vissza ahhoz a bűnhöz, amelyet elkövetett, sem pedig másik­hoz. S töredelmet és fájdalmat is kell éreznie bűne miatt, s hogy az Istenben legyen jó és nagy reménysége, és hogy magát teljes egészé­ben vesse alá annak, amit gyóntatója penitencia gyanánt reá ró. S ha ezt nem teszi meg, keveset ér a gyónása.

S még, sze­rel­mes, végig kell futtatnia értelmét és emlékezetét és képzeletét az összes testi érzékén, s kutatnia kell azon bűnöket, amelyeket látva, hallva, szagolva, ízlelve, tapintva, szólva, kép­zelve, emlékezve, értve, szeretve vagy gyűlölve elkövetett. S min­den egyes botlása és bűne miatt nagy töredelmet s fájdalmat kell éreznie és ereje szerint penitenciát és elégtételt kell adnia. Aki pe­dig ilyen gyónást tesz, annak gyónását az irgalmasság s a könyörület viszi a Sze­re­tett elé.

A sze­rel­mes felkészült arra, hogy azon mód szerint gyónjék, amelyet a sze­re­tet gyóntatója mondott neki, és elmondta, hogy sokszor követett el bűnt a szemével, amikor szép teremtményeket látott, mert jobban örült azok szépségének, mint a Sze­re­tett szép­ségének, aki azért teremtette azokat, hogy nagy szépségét jelezzék, s hogy akik őt szeretik, örüljenek szépségének.

Elmondta a sze­rel­mes, hogy bűnt követett el a fülével Szerette ellen, vala­hány­szor rosszat hallott mondani Szerettéről vagy vala­mely jó és szent személyről, mert nem rótta meg azokat, akik rosszat mondtak, s nem védte meg a Sze­re­tettet s azt a sze­mélyt, akiről rosszat mondottak. S ráadásul sokszor azért ment el prédiká­ciót hall­gatni, hogy szép, szónokias és fölcicomázott szavakat hall­jon, amelyek kevésbé hasz­nosak, mint az igazság szavai, a jó szavak­nál pedig elaludt s a rosszaknál föl­ébredt.

– Uram, sze­re­tet gyóntatója, mondta a sze­rel­mes, a virágok s az almák illata arra ösztökélt, hogy bujaságokra emlékezzem s azok­ról képzelődjem. S az édes, jóízű ételek sokszor ingereltek arra, hogy túlzottan sokat egyem és igyam. S a puha ágyak, a test érin­tése sokszor arra ösztökélt, hogy bűnt kövessek el Szerettem ellen. És a képzeletemet nem fékeztem meg, sőt az ideig-óráig való gyö­nyörök elkép­ze­lé­sével sokszoroztam meg.

Emlékezetemmel, értelmemmel s szeretésemmel bűnt követ­tem el Szerettem ellen, mert elfelejtettem őt, s tudatosan úgy tettem, mintha nem léteznék, hogy az őrá való emlékezés és az ő értése ne akadályozzon meg engem a világ hiába­való­ságának érzékelésében, amelyeket pedig nagyon szerettem. A hibákat és a bűnöket tartottam emlékezetemben, azokat értettem s szerettem, nem pedig az erényeket és a jó cselekedeteket. S ezért kezemmel rosszat tettem, lábammal rossz úton jártam, számmal rossz és ha­mis szavakat szólottam, amelyeket undorító volt hallani.

A bűnöknek sok más módján megsértettem Szerettemet, szólt a sze­rel­mes, s minden testi és lelki részemmel s lényem teljes egészé­vel botlást s bűnt követtem el Szerettem ellen. S ezért töredelmet, fájdalmat s szomorúságot érzek, s zokogok és sóhajtozom és sírok miatta, s elégtételt és penitenciát rovok ki magamra miatta min­den testi és lelki erőmmel, a te ítéleted szerint. S ha szemem és más érzék­szer­veim s testemnek tagjai s minden lelki képességem meg­sértették Szerettemet, jó, hogy megbűnhődjenek miatta, s nagy penitenciát hordozzanak el, mert minden miatt, amit a Sze­re­tett velem tesz, vidám és elégedett vagyok, és semmitől nem aka­rom megkímélni magamat.

Mikor a sze­rel­mes meggyónt, a sze­re­tet gyóntatója igen meg­könyörült rajta, és kérte a Sze­re­tettet, hogy bocsássa meg bűneit; s azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy jó és nagy reménye legyen Sze­rettében, hogy irgalmat s bocsánatot hozhasson neki a Sze­ret­tétől. A sze­rel­mes az igazságosságot és a könyörületet küldte el a Sze­re­tett­hez, hogy mondják meg neki, hogy elégedett azzal, hogy meg­bűnhődött s hogy bocsá­natot nyert. S hogy azt reméli, hogy mind­ezt egyenlően megkapja Sze­ret­tétől, mert benne az irgalmasság és az igazságosság testvérek.

A sze­rel­mes végrendelete, [60] aki belehal a sze­re­tetbe

A sze­rel­mes elküldött a sze­re­tet egyik igaz írnokához, hogy vég­rendeletet akar­na tenni azon dolgokról, amelyeket a Sze­re­tett rábí­zott. S testét a férgekre hagyta, hogy falják fel, s a föld porára, hogy a szél szerteszórja, hogy még emléke se marad­jon, mivel oly sok­szor ékesítette és öltöztette szép ruhákba, hogy az emberek be­szél­jenek róla, s hogy hiú lehessen rá.

Ráhagyta a szívét a vágyakkal, sóhajokkal, s a szemét a könnyek­kel és sírással a sze­re­tetek szeretőire, s azokra, akik a sze­re­tet miatt penitenciát tartanak; s rájuk hagyta képzeletét, hogy képzeljék el vele Szerette dicsőségének szépségeit és a pokol büntetéseit s az ördögök rútságát. S ráhagyta Szerettére az emlékezetét, hogy emlé­kezzék őrá, és az értelmét, hogy megértse őt, s az akaratát, hogy szeresse őt. S ráhagyta a bűnös emberekre a félelmeit a Sze­ret­tétől, amelyeket azért érzett, mert bűnt követett el.

A sze­re­tet igaz írnoka megírta a végrendeletet a sze­re­tet tintájá­val [61] a sze­re­tet per­ga­men­jére, s a sze­re­tet gyökerei voltak a tanúk. S a sze­re­tet írnoka megmutatta a vég­ren­de­le­tet a Sze­re­tettnek, aki megparancsolta az igazságosságnak s a hűségnek, okos­ságnak, erős­ségnek és a teljes sze­re­tetnek, hogy legyenek a sze­rel­mes javainak vég­re­hajtói, s hogy hajtsák végre a végrendeletet, amiképpen a végrendelkező akarata szólott.

Imádság, amelyet halálában a sze­rel­mes mondott

A reményt, az irgalmat s a könyörületet Szerettéhez küldte a sze­rel­mes, hogy kérjék meg őt: akarja, hogy a sze­re­tet gyökerei ne öl­jék meg addig, míg nem imádkozott; mert az imádság az a követ, amely a Sze­re­tett kegyelmét s bocsánatát hozza a sze­rel­mesnek. Beleegyezett a Sze­re­tett, hogy ne haljon meg addig a sze­rel­mes, míg nem imádkozott kedve szerint, – olyan feltétellel azonban, hogy szent módon imádkozzék.

Felkészült a sze­rel­mes, ahogy csak bírt, hogy kérje és imádja Sze­ret­tét, mert annak az embernek, aki ennyire nemes és ennyire hatalmas Sze­re­tetthez könyörög és őt imádja, nagyon összeszedett­nek kell lennie az imádkozásban, s aki halálán van, annak nem sza­bad elhanyagolnia Isten kérlelését a végórán, mert a legutolsó vég után nincs már semmiféle vigasz s nincs orvosság a könyörgés által annak, aki halálos bűnben hal meg.

Megalázta a sze­rel­mes a testét s térdre borult, s fölemelte a szí­vét sóhajokkal a Szerettéhez, hogy szeressen, és emlékezetét is föl­emelte, hogy visszaemlékezzék Szerettének irgalmasságára, és értel­mét, hogy megértse Szerettének igazságosságát, s kezét az ég felé tárta kegyelem s bocsánat reményében, s szemét sírásokkal s könnyekkel az égre emelte, hogy leszálljon onnan az irgalmasság vize, hogy megtisztítsa a bűnöktől. És e szavakat szólta Szerettéhez a tőle telhető legnagyobb igazsággal és alázatossággal:

– Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, az imádság kérés, amelyet az em­ber azért intéz Istenhez, hogy adjon s bocsásson meg. S aki Istent arra kéri, hogy adjon neki örök boldogságot s dicsőséget, nem kér­het nagyobb ajándékot. S aki bűnei miatt irgal­mas­ságot s bocsána­tot kér, illik, hogy töredelmesen kérje azt, fájdalommal s megbá­nással a bűnei miatt. Ezért, Sze­re­tett, én nem vagyok méltó arra, hogy ezt a két oly nagy ajándékot kérjem, mert csekély vagyok bű­neim, születésem s természetem miatt. Ezért én nem állapotom­hoz illően kérek, mert nem vagyok méltó, hogy oly nagy ajándéko­kat kapjak. De te, Sze­re­tett, aki tisztességed s méltóságod szerint adsz, adj nekem örök dicsőséget s bocsásd meg minden bűnömet, mert a te tulaj­don­sá­gaidnak megfelelően s nem pedig az enyéim szerint kérek tőled dicsőséget s bocsánatot, sóhajtozással és sírva és rád emlékezve, téged értve és szeretve és hozzád irgalomért kiáltva.

– Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, nagy jóságod által az a tulajdonsá­god, hogy nagy, ne pedig kis ajándékokat adj, s nagy irgalmassá­godnak megfelelően inkább az a tulajdonságod, hogy nagyobb jog­talanságokat, vétkeket s bűnöket bocsáss meg, mint hogy kisebbe­ket. S ezért, Sze­re­tett, bár én kevés vagyok érdemekben s nagy bűnös vagyok nagy és sok bűnöm miatt, hallgasd meg imádságom a te tulajdon­ságaidnak megfelelően, s ne az én tulajdonságaim szerint!

– Sze­re­tett, az ésszerűség, az igazságosság s az igazság arra kény­szerít engem, hogy ítéletedet szeressem, ha kárhozatra akarsz is ítélni bűneim miatt, s nem akarsz megbocsátani. S ezért arra íté­lem önmagamat, hogy mindazt szeressem, amit velem teszel, le­gyen az az üdvözülés vagy a kárhozat. S ha én, Sze­re­tett, a paradi­csomot kérem tőled, a könyörületesség, nagylelkűség, irgalom s megbocsátás okán kérem tőled, s mert az igazságosság és az éssze­rűség természete szeretteti velem azt, hogy a dicsőségben lássalak, dicsérjelek, szeresselek, tiszteljelek s szolgáljalak, s a jókívánás ter­mészete teszi, hogy dicsőségedet kívánjam, s ne szeressem a pokol­béli szenvedéseket, amelyek megakadályozzák a kárhozottakat, hogy téged láthassanak, szerethessenek, dicsérhessenek, tisztelhes­senek s szolgálhassanak. S ezért, Sze­re­tett, nem szabad tiszteletlen­ségnek, sem pedig rossznak tartanod, ha sze­re­tetedet s dicsősége­det kérem tőled, amelyre engem teremtettél, s ha irgalmasságot s bocsá­natot kérek tőled, hogy örökkön-örökké, vég nélkül láthassa­lak s szerethesselek, dicsérhesselek és áldhassalak.

– Dicső és jósággal teli Sze­re­tett, ha ésszerű és jogos lenne, hogy ne kérjek tőled bocsánatot, irgalmasságod tétlen maradna a bűnös emberekben, s az a reménység, amelyet a bűnös embereknek adsz, akik irgalmat és könyörületet remélnek tőled, hamis, hibás lenne és nem lenne sem igaz, sem erényes. S ha senki ember­nek, legyen bár igaz vagy bűnös, nem lenne szabad kérni téged, tétlen ma­radna benned nagylelkűséged s sze­re­teted; s mert ez lehetetlen, csoda-e, ha egy bűnös ember sze­re­teted, irgalmasságod s bocsá­natod kéri tőled?

– Sze­re­tett, az imád­ság­ról szóló fejezetben, amely abban a könyvben van, amelyet sze­re­teted által a Példabeszédekről [62] készí­tettem, [63] olvasható, hogy aki nagy jót kér, annak nagy sze­re­tet­tel kell lennie az ő Urának jósága iránt, akitől a nagy jót kéri. S egy másik példabeszédben az olvasható, hogy aki Sze­ret­tétől a nagy jó tartósságát kéri, annak sokáig kell imádkoznia. Ezért most, halá­lom percében néked adom egész sze­re­tetemet, hogy jóságodat sze­ressem. S ha élni hagysz engem, egészen halálomig állan­dóan té­ged akarlak dicsérni és áldani. S miután, Sze­re­tett, én imámban minden tőlem telhetőt megteszek, ésszerű és jogos azt kérnem tő­led, hogy add meg nekem ajándékod s bocsánatod, mert ha nem így tennél, én sokkal igazabb lennék abban, hogy téged kérlek s szeretlek, mint te abban, hogy adsz és megbocsátasz – s ez a dolog lehetetlen. S mert lehetetlen, nem tudok lemondani ajándékodról s bocsá­natod­ról.

– Minden javakban bővelkedő Sze­re­tett, te adtad létemet, te ad­tad, hogy emberi lény legyek (s az ember a lehető legkiválóbb a te­remtett lények közül, az angyalok kivételével), s az összes testi lényt az emberi lény szolgálatára teremtetted, s ezt az oly nagy aján­dékot megadtad nékem ebben az életben, nem azért, mert kér­tem volna tőled, hanem mert te nagylelkűséged, kegyelmed, s sze­re­teted által nékem akar­tad adni. S ha te, Sze­re­tett, nem adod meg nékem a bocsánatot s a para­di­cso­mot halálomnak percében, ami­kor kérlek téged és irgalomért kiáltok, ahogy csak tu­dok, akkor te nagyobb ajándékozó vagy olyankor, amikor nem kérnek téged, mint ami­kor irgalomért kiáltanak hozzád, s ezen a világon adsz, ahol nem ér annyit az adás, mint a másvilágon; s így teljes egé­szében a te jó szokásaid ellenére tennél. S mert ezt a fordulatot semmi módon elhinni nem tudom, nem csoda, ha kérlek téged és ajándékot s bocsánatot remélek tőled sze­re­teted és jó szoká­said miatt.

– Hatalmas sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, ha olyan ajándékot kérnék tőled, amit nem lennél képes megadni énnekem, csoda lenne-e, ha nem adnád meg, miután nem lennél képes nekem meg­adni? De neked könnyű dolog adni és megbocsátani; összehasonlít­hatatlanul könnyebb, mint nekem ajándékot, megbocsátást és irgal­masságot kérni és remélni tőled. S ezért, Sze­re­tett, adj nekem s bo­csáss meg nekem, s ne nézd, kinek adsz és bocsátasz meg, hanem tekintsd azt, mennyire hozzád tar­to­zik, hogy adj és megbocsáss!

– Erényes Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, te magadat adtad én­nekem, hogy rád emlékezzem s megértselek téged. S ha te nem adod magadat nekem arra, hogy szeres­selek téged a másvilágon (míg ezen a világon odaadtad magadat énnekem, amennyiben arra indítasz, hogy rád emlékezzem, téged értselek s szeresselek), akkor nagyobb ajándékozó vagy ebben a jelenvaló életben a szeretés miatt, mint a másik­ban, ahol nem szerethetlek, ha ebben az élet­ben nem akarsz megbocsátani, és inkább szereted, hogy ebben az életben szeressenek, értsenek és emlékezzenek rád, mint a másik­ban, amelyben, ha egyszer elkárhoztam, nem akarod, hogy szeres­selek, hanem csak értselek s rád emlékezzem. S ez lehetetlen, mert nem ezt követelik meg tőled erényeid és sze­re­teted; ezért teljes egé­szében reménykedem benned, hogy adsz nekem s megbocsátasz nekem, ahogy én azt szeretném.

Sok más érvet és imádságot el akart még mondani a sze­rel­mes a Sze­re­tettnek, de rettegett, hogy ellenségei, akik Szerettének bevá­dolták, hamisan tanúskodnak ellene, azt mondván: hosszú imád­ságot mondott, hogy meghosszabbítsa az életét, s hogy ne haljon meg. Fölhagyott tehát az imádsággal s kitátotta száját, s azt hitte, kileheli lelkét s meghal a sze­re­tet által.

Mikor a sze­rel­mes nem tudott meghalni

Sírt a sze­re­tet, mert mikor nyitott szájjal látta sze­rel­mesét, arra gondolt, hogy már meg is halt; és a sze­re­tet sok gyökere vele együtt sírt, mert nagyon szánták a sze­rel­mest, aki halálra ítéltetett a túlsze­re­tet miatt. A sze­re­tet életének úrhölgye, látva, hogy a sze­rel­mes még él, kérte az okosságot, hogy adjon neki segítséget s tanácsot: hogy tudna segíteni a sze­rel­mesen, mert kár lenne, ha meghalna. Okosság a sze­re­tet életének e szavakat mondta:

– Ha a sze­rel­mes, aki oly erősen szeret, hogy belehal a sze­re­tetbe, a Sze­re­tett jóságára emlékezik és elfeledi azt a bajt és gyötrel­met, amelyet a sze­re­tet miatt visel el, akkor a jóság jót tesz vele a sze­re­tet révén, mert a jó sze­re­tetnek az a természete, hogy jót tesz, mikor a sze­rel­mes az ő jó Szerettére emlékezik; s míg a jóság jót tesz a sze­rel­messel, a sze­re­tet halála nem képes megölni a sze­rel­mest, mert nem képes megölni anélkül, hogy rosszat ne tenne, rosszat pedig nem tehet vele, mert a sze­re­tet jósága jót tesz a sze­rel­messel.

Az a sze­rel­mes, akinek nagy gyönyörűsége és türelme van a gyöt­relmek s a lankadtságok elviselésében a sze­re­tet miatt, nem tud meghalni a sze­re­tet miatt, mert a gyönyörök s a türelem segítenek neki a sze­re­tet bajai ellen, mert a gyönyör megnyugvást ad, s a tü­relem az az erény, amely minden fölött győzedelmeskedik.

A tartósság s a sze­re­tet feltételei között olvasható az V. paragra­fusban, hogy a hamis sze­re­tet nem tarthat sokáig. [64] Ebből az követ­kezik tehát, mondta az okosság a sze­re­tet életének, hogy az igaz sze­re­tet tarthat sokáig. S ezért a sze­rel­mes, míg igaz a sze­re­tete, és em­lékezik arra, hogy ő igaz szerető és igaz Szerette van, nem bír meg­halni, mert a sze­re­tet igazságának ereje van a halál fölött az igaz Sze­re­tett erénye által.

A sze­re­tet hatalmának cikkelyében, a XIV. paragrafusban az olvasható, hogy a sze­re­tet kisebb hatalma nem képes ellene sze­gülni a nagyobbnak, mert a sze­re­tet nagyobb hatalma mindenkor legyőzi a kisebbet. S ezért a sze­rel­mes, akiben megvan a sze­re­tet nagyobb hatalma, nem halhat meg, mert a sze­re­tet nagyobb ha­talma életben tartja a kisebb ellenében.

A II. paragrafusban, a bölcsesség s a sze­re­tet feltételei között ol­vasható: „Egyet­len Sze­re­tett sem kívánja, hogy hamis és hibákkal teli sze­rel­mes szeresse vagy szol­gálja.” S ebből az következik, hogy ha a sze­rel­mes bölcs és eszes, a Sze­re­tett sze­reti, hogy ilyen a szol­gája. S amennyiben azt akarja, hogy bölcs sze­rel­mes szol­gál­ja, élet­ben tartja a sze­rel­mest, hogy ne haljon meg a sze­re­tet miatt.

Az akarat és a sze­re­tet feltételeinek VI. paragrafusában olvas­ható: „Abban az akaratban, amely ellenszegül a nagy sze­re­tetnek, nincs meg a sze­rel­mes és a Sze­re­tett nagy egyezősége.” S ezért az a sze­rel­mes, akinek nagy egyezősége van Sze­rettével s aki neki adja teljes akaratát, nem halhat meg, mert a Szerettével való egye­zőség segít neki abban, hogy éljen.

Az erény s a sze­re­tet feltételeinek első paragrafusában olvasható: „Az erény, az igazság s a sze­re­tet a sze­rel­mes és a Sze­re­tett vagyona és kincsestára.” S ezért, mondta az okosság a sze­re­tet életének, ha a sze­rel­mesnek van erénye, igazsága és sze­re­tete, az a vagyon és az a kincsestár, amivel bír, segítenek neki a halál ellen, aki meg akarja ölni, mert az erénnyel védekezik a hibák ellen s az igazsággal véde­kezik a hamis sze­re­tet ellen s a sze­re­tet­tel a harag s a gyűlölet ellen.

Az igazság s a sze­re­tet feltételeinek X. paragrafusában olvasható, hogy a kisebb sze­re­tet igazsága fél a hamis embertől; s ez azt je­lenti, hogy az a sze­rel­mes, akinek nagyobb sze­re­tete van a Szerette iránt, nem fél a hamis embertől; s ebből az következik, hogy ha a sze­rel­mesnek nagyobb a sze­re­tete a Szerette iránt, nem kell félnie semmitől, s merész bajnok lehet; s e merészség révén erős lesz a ha­lállal szemben, mert a merészség nagy erőt ad.

A dicsőség és a sze­re­tet II. paragrafusában olvasható, hogy a sze­relmes és a Sze­re­tett egyezősége nélkül senki sem szerezhet nagy di­cső­séget. Ebből az követ­kezik tehát, mondta az okosság, hogy ha a sze­rel­mesnek nagy egyezősége van Szerettével, akkor a nagy egye­zőség által nagy dicsőséget szerez, s a nagy dicsőség által nagy meg nyugvása lesz a szenvedéssel szemben, s a nagy megnyugvás által ellenszegül a halál okozta szenvedésnek, amely nem ölheti meg.

A különbözőség és a sze­re­tet VIII. paragrafusában olvasható, hogy nem lehet kisebb sze­re­tet abban a sze­rel­mes­ben, aki nem tesz különbséget a sze­re­tet adta jó és rossz között. S ezért ha a szerel­mesnek öröme telik a sze­re­tet adta rossz elvise­lé­sé­ben (ugyanúgy, mint ahogy öröme telik abban, hogy a sze­re­tet adta jókat birto­kolja), akkor a sze­re­tet gyötrelmei nem ölhetik meg, mivel örömét leli bennük; mert a halál senkit sem ölhet meg szenvedés nélkül.

Az egyezőség s a sze­re­tet VII. paragrafusában olvasható: „Kisebb sze­re­tetből kisebb a sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyezősége.” S ezért, ha a sze­rel­mes­ben nagy sze­re­tet van, nagy egyezősége lesz a Szerettével; s e nagy egyezőség által a Sze­re­tett s az egyezőség megtartja a sze­rel­mest a halállal szemben, aki nem ölheti meg őt.

Az ellentétesség és a sze­re­tet IV. paragrafusában olvasható, hogy a sze­rel­mes és a Sze­re­tett nagyobb ellentétessége a bűn miatt támad, s ezért ha a sze­rel­mes erényes és bűn nélküli, a halál nem ölheti meg a sze­rel­mest, mert nem lesz mivel megölnie, mert az ellentétesség lenne az az eszköz, amellyel a halál Szerette számára megöli a sze­rel­mest.

Ahogyan a kezdet és a sze­re­tet első paragrafusában olvasható: ha a sze­rel­mes a sze­re­tet középpontjában kezdi szeretését, a halál nem foghatja el s nem rabolhatja el Sze­ret­tétől, mivel a halál nem hatolhat be a sze­re­tet középpontjába, hogy megölje a sze­rel­mes sze­retését, mert az a sze­re­tet öl, amelyik a sze­re­tet végpontjain van; s mivel azt a szeretést, amelyik a sze­re­tet közepén van, nem érint­heti a halál, ezért nem halhat meg a sze­rel­mes, mert egy sze­rel­mes sem halhat meg, míg szeretése él.

A közép és a sze­re­tet első paragrafusából megtanulható, hogy a sze­rel­mes hogyan szegülhet ellene a halálnak, mert ha szeretését a sze­re­tet középpontjában tartja, a sze­re­tet öröme lesz közötte és a Szerette között.

A végcél és a sze­re­tet III. paragrafusából megtanulható, hogy a sze­rel­mes hogyan futhat el a halál elől; mert ha a sze­rel­mes igen gyorsan elküldi szeretését a Szerettének, és emlékezése és értése azonnal eltávozik, hogy Szerettével időzzék, s ő azonnal elmegy a Szerettéhez, a halál nem foghatja el az úton; de ha ráérősen s ha­nyagul megy, hogy meglássa Sze­ret­tét, a halál könnyen elfoghatja és gonoszul megölheti.

A na­gyobb­ság és a sze­re­tet II. paragrafusából megtanulható, hogy a sze­rel­mes hogyan futhat el a halál elől; azaz: úgy, hogy egyenlővé teszi összes erényét és összes hatalmát, hogy Sze­ret­tét szeresse, hogy mindezek által nagyobb sze­re­tete legyen Szerette iránt. Ám ha a sze­rel­mesnek az egyik erény által nagyobb sze­re­tete van és a másik által kisebb, nem találhat megnyugvást a szeretés­ben, mert a kisebb sze­re­tet által gyötrelme és bűntudata lesz, amely majd oly erősen kínozza, hogy a halál emiatt megölheti.

Az egyenlőség és a sze­re­tet feltételei közt olvasható az a tanítás, amely által a sze­rel­mes elmenekülhet a halál elől, mert ha a sze­rel­mes egyenlővé teszi a szeretésben az értését és az emlékezését, hogy azokkal egyformán elmélkedjék Szerettének nagyságain s nemessé­gein, akkor Szerette megtartja és megerősíti a halál ellen.

Mindezen tanításokat és sok mást adott az okosság a sze­re­tet éle­tének, s hogy ezeket mondja meg a sze­rel­mesnek, mert ezek révén megszabadulhat a haláltól. S a sze­re­tet élete elmondta ezeket a ta­nításokat a sze­rel­mesnek, aki mindazt megtette, amire a sze­re­tet élete tanította, hogy hosszan éljen Szerette szeretésében s szolgálá­sában.

Mikor a sze­rel­mes kilehelte a lelkét és meghalt

Élt a sze­rel­mes és képtelen volt meghalni bármi miatt, amit a sze­re­tet apródjai tettek ővele; úgy hogy a sze­re­tet mérgét adták neki enni és inni, amely megöli a szeretőket a túlsze­re­tet által.

Nagyon elcsodálkoztak a sze­re­tet gyökerei azon, hogy a sze­rel­mes képtelen meghalni és a sze­re­tet halála kérte a bölcsességet, tud-e valamit, amivel a sze­rel­mest megölhetné.

– Szeretet halála, mondta a bölcsesség, az okosság, az én leá­nyom a sze­re­tet életének segítségével megtanította a sze­rel­mesnek, hogy miáltal nem halhat meg. De én, aki többet tudok nála, isme­rem azt a módszert, amellyel megölheted a sze­rel­mest. És a sze­re­tet halála nagyon erősen kérlelte a bölcsességet, hogy mutassa meg neki, mi módon ölhetné meg a sze­rel­mest a sze­re­tet fájdalma és gyönyöre által.

– Szeretet halála, szólt a bölcsesség, ha a sze­re­tet apródjai szerte a világon föl s alá vinnék a sze­rel­mest, s megmutatnák neki azokat a bajokat, amelyeket a bűn okoz e világban, akkor a sze­rel­mes oly nagy fájdalmat s csalódottságot erezne, hogy e csalódás miatt inkább meghalna, mert nem bírná elviselni azt a tiszteletlenséget, amelyet látna Szerette ellen, sem azon embereknek a nagy számát, akik a pokolba mennek. Ahogy ezt elmondta a bölcsesség, úgy mondta el a sze­re­tet halála a sze­re­tet apródjainak, akik a sze­rel­mest végigvitték a világon, hogy lássa és hallja azokat a bajokat s tiszte­letlenségeket, amelyeket a bűnös emberek követnek el a Sze­re­tett ellen.

A sze­re­tet apródjai végigvitték a sze­rel­mest a szegények között, akik éhen halnak, szomjan halnak, betegségben vagy a hidegtől pusztulnak el s a gazdag és fösvény s dicsekvő emberektől alamizs­nát kéregetnek. S megmutatták neki azon emberek kincstárait, csűrjeit, pincéit, lovait s ruháit, szobáit, termeit, tornyait s várkas­télyait, akiket Isten e világon nagy tiszteletben tartat s akiknek sok szolgát adott. S akkor a sze­rel­mes nagyon nagy fájdalmat érzett a szegények miatt s mert ezek a fösvény s gazdag emberek kevéssé szerették s szolgálták Sze­ret­tét. S e fájdalom miatt meg­sok­szo­rozó­dott a betegsége.

A sze­re­tet apródjai elvitték a sze­rel­mest egy olyan országba, ahol sok volt a bujaság, s ezen a földön látta a sze­rel­mes, hogy sok bujaságot és sokféleképpen visznek végbe. Látta a nőket, akik ki­festették s fölcicomázták magukat, hogy a férfiak megkívánják őket s bujálkodjanak velük. Látta a csalárdságokat s hallotta a ha­mis szavakat, amelyeket a feleségek tettek s mondtak, hogy meg­csalják férjüket s bujálkodjanak, s ugyanezt tették a férjek is a fele­ségükkel szemben.

A sze­re­tet apródjai végigvezették a sze­rel­mest a termeken s palo­tákon s az asztalok mellett, ahol azok a gazdagok lakomáztak, akik teletömik magukat s a lerészegedésig isznak, s akik embereket tar­tanak a kapujukban, hogy be ne engedjék a szegényeket, hanem botokkal ütlegeljék őket s csukják be előttük az ajtókat. Azután végigvezették a sze­rel­mest a gőgös emberek között s a lusta embe­rek között s az irigy emberek között s a haragvó emberek között. S a sze­rel­mes annyi rosszat s annyi bűnt látott, hogy teljesen beteg­nek érezte magát a csalódás miatt, amelyet annyi bűn láttán s hal­latán érzett.

A sze­re­tet apródjai végigvitték a sze­rel­mest a királyok s a nagy­urak udvarában, ahol sok igazságtalanságot és sok hamis bírót s prókátort látott. S végigvitték sok olyan helyen, ahol sok volt a képmutató ember, s végigvezették sok országban, ahol bálványimá­dók és hitetlenek éltek, akik nem hisznek Istenben s nem szeretik őt. S elvitték egy nagy városba, ahol sok literátus ember él, s akik ismerik az igazságot s nem mutatják meg a tévelygőknek, akik hi­tetlenül s mint eretnekek halnak meg a szent tanítás és az igaz hit ismeretének híján. S ekkor a sze­rel­mes, annyi bűnt s annyi bűnös embert látván, akik nem ismerték s nem szerették Sze­ret­tét, sóhaj­tozott és sírt s meg akart halni a sze­re­tet fájdalma miatt. S az apró­dok már azt gondolták, hogy meghalt, míg aztán a sze­rel­mes ezt mondta, sírván: – Oh, Sze­rettem, mintha árván hagytad volna a világot, mert kevés híján egészen odaveszett!

Látták a sze­re­tet apródjai, hogy a sze­rel­mes még nem halt meg, s végigvitték a földeken és a háborúkban, hogy lássa az embereket, amint meghalnak a csatákban, s a földekért, a gőg és a hiú dicsek­vés miatt. Ettől még a sze­rel­mes nem bírt meghalni. Azután el­vitték a paradicsom kapujához s a pokol kapujához, s látta, hogy azon a napon tíz lélek ment be a paradicsomba és ezer a pokolba. S akkor a sze­rel­mes nagyot sóhajtott s azt mondta az ördögöknek, hogy túl nagy hatalmuk van az emberek fölött, és sok lakosuk van a pokolban, akik mind káromolják a Sze­ret­tét. De ezért még nem bírt meghalni a sze­rel­mes, mert az a tanítás, amelyet az okosságtól kapott, segített néki és visszatartotta attól, hogy meghaljon.

A sze­re­tet apródjai és halála csodálkoztak, hogy még nem halt meg a sze­rel­mes, miután annyira szerette Sze­ret­tét s a közjót. S a sze­re­tet halála azt mondta a bölcsességnek, hogy adjon neki újabb tanácsot, mivel megölhetné a sze­rel­mest, mert azon a módon, amit néki mondott, nem képes megölni.

– Szeretet halála, szólt a bölcsesség, mondd meg a sze­re­tet apródjainak, hogy vigyék a sze­rel­mest Jeruzsálembe, s hogy vigyék végig a Szentföldön s mutassák meg neki Dávid templomát és Salamon templomát, s ahol Jézus Krisztus meg­szü­le­tett s meghalt; s akkor aztán a sze­rel­mes meghal a sze­re­tet miatt. – A sze­re­tet ap­ródjai elvitték a sze­rel­mest a Szentföldre és Dávid és Salamon templo­má­hoz. Mikor a sze­rel­mes látta a Szentföldet [65] s Dávid és Salamon templomát, és eszébe jutott azon régi szent emberek szent élete, akik a sze­re­tet miatt haltak meg, és eszébe jutott Jézus Krisztus szenvedése, annyira meg­sok­szo­rozódott a szeretése és szí­vében a sóhajok, s szeme annyira sírt, hogy nem bírta magát to­vább tartani, sem pedig az okosság tanítása nem tudott segíteni rajta. S akkor a sze­re­tet ereje által fölkiáltott: – Oh, szentség! Oh, Sze­re­tett! Oh, szeretés! Bocsáss meg a sze­re­tet apródjainak, hogy erre a földre hoztak engem, hogy meghaljak! S búcsút vett a sze­re­tet halálától, s kitátotta a száját a sze­re­tet miatt, s kilehelte a lelkét s meghalt.

A sze­rel­mes temetése, aki meghalt a sze­re­tet miatt

Mikor a sze­rel­mes belehalt a sze­re­tetbe, a sze­re­tet apródjai meg­fürdették s meg­mos­ták azokban a könnyekben, amelyeket a sze­re­tet miatt hullatott a sze­rel­mes, és amely könnyeket a sze­re­tet emlé­kezete gyűjtött össze. S betakarták szép fehér selyemlepellel annak jeléül, hogy megtisztult bűneitől. A fehér selyemlepel fölé egy má­sik, vörös selyemleplet tettek annak jeléül, hogy a sze­rel­mes vérta­núságot szenvedett a sze­re­tet miatt. S a vörös lepel fölé egy másik, aranyszín leplet borí­tottak annak jeléül, hogy a sze­rel­mes megpróbáltatott s hűséges maradt Szerettéhez és a sze­re­tethez. Azután a sze­rel­mes testét belefektették a türelem s az alázat ágyá­ba, és a sze­re­tet meggyújtott gyertyáival elvitték a sze­re­tet templomába.

Amikor a sze­rel­mes teste a sze­re­tet templomában pihent, szent­ségbe és eré­nyekbe öltözve énekelt a sze­re­tet élete, és elmondta az imádságokat, mert a sze­rel­mes lelke elszállt, hogy az igaz életben örökké Szerettével legyen. S a sze­re­tet gyö­ke­rei válaszoltak szavaira és a sze­re­tet apródjai tartották a sze­re­tet gyertyáit.

Nagyon nagy és ünnepélyes imádságot mondtak a sze­rel­mes temetésén, és a sze­re­tet élete prédikált s nagyon dicsérte a sze­rel­mest, s fölsorolta azon fájdalmakat s gyötrelmeket, amelyeket mint jó és nagy szerető elviselt. S azon nagy dicséretek miatt, me­lyeket a sze­re­tet hitszónoka mondott a sze­rel­mesről, sírtak a sze­re­tet úrhölgyei és apródjai, s nagyon nagy szánalmat s fájdalmat érez­tek a sze­rel­mes halálán s hogy beleegyeztek halálába és elősegítet­ték azt.

A sze­re­tet, a dicsőség s az igazság, alázat és könyörület szép ko­porsójába helyezték az apródok a sze­rel­mes testét, s a lepleket s a gyertyákat s az ágyat szét­osztották a szegények között, akik sokkal inkább a sze­re­tet miatt kértek alamizsnát, mint az evés és alvás szükségletéből.

A sze­re­tet koporsójára és kövére ezt a feliratot [66] írták a sze­re­tet apródjai: „Itt fekszik a sze­rel­mes, aki meghalt Szerettéért és a szere­tetért; a sze­rel­mes, aki Sze­ret­tét jó, nagy s tartós sze­re­tet­tel szerette; a sze­rel­mes, aki erős harcos volt a sze­re­tet által, s akinek nagy eszes­sége és bölcsessége volt Szerettének szeretésében s tisztelésében; a sze­rel­mes, aki a Sze­re­tettnek s a sze­re­tetnek adja teljes akaratát és erényét és életének teljes idejét; a sze­rel­mes, akinek képmutatás és hiú dicsekvés nélkül igaz sze­re­tete volt; a sze­rel­mes, aki nem tett különbséget a gyönyörök s a gyötrelmek között, amelyeket a sze­re­tet által érzett, mert mind kedves volt néki; a sze­rel­mes, akinek egyező­sége és öröme volt Szerettével a sze­re­tet által s aki ellene sze­gült a hamis sze­re­tetnek s a hamis szeretőknek; a sze­rel­mes, aki sok jó művet kezdett el, hogy Sze­ret­tét s a jó sze­re­tetet tisztelje; a sze­rel­mes, aki minden órában a sze­re­tet közép­pontjában tartotta em­lékezését, értését s szeretését Szerettéért s a sze­re­tetért; a sze­rel­mes, aki mindazt, amit tett s mondott, a sze­re­tet végcéljára tekintve tette és mondotta, aki az ő Szerette; a sze­rel­mes, aki minden órá­ban a nagyobb sze­re­tetet kereste és futott a kisebb elől; a sze­rel­mes, aki egyenlővé tette emlékezését, értését s szeretését a sze­re­tet s Szerette szolgálásában s tisztelésében; az alázatos, türelmes, hűsé­ges, merész, tanult, bőkezű, szent s minden jóval teli sze­rel­mes, aki sok szeretőt megvilágosít, hogy szolgálják s tiszteljék az ő Sze­ret­tét és sze­re­tetét.”

Mikor ezt a sírfeliratot felírták a sze­re­tet apródjai és megara­nyozták a betűket a sze­re­tet vágyaival, sóhajaival s könnyeivel, akkor a sze­re­tet gyökereivel együtt elkísérték a sze­re­tet úrhölgyét addig a házig, ahol a sze­rel­mes meghalt a sze­re­tet által, s a sze­re­tet úrhölgye sírt s zokogott, siratta a sze­rel­mest, akit nagyon sze­re­tett s aki őt nagyon sokáig szerette, szolgálta és tisztelte.

A sze­re­tet úrhölgyének vigasztalódása

A jóság s a nagyság eljött, hogy megvigasztalja a sze­re­tet úrhöl­gyét, aki elveszí­tette sze­rel­mesét. Az úrhölgy sírt és e szavakat szólta: – Ah, én rossz, én szomorú! Mikor jön el az az idő, amikor olyan jó, olyan nagy szeretésem lesz egy olyan jó és nagy és olyan hűséges szeretőben, mint amilyen ebben a sze­rel­mes­ben volt, akit elvesztettem s aki meghalt miattam. Mert én jó és nagy szeretés nélkül nem lehetek sem jó, sem nagy, sem kedves a Sze­re­tettnek, s mikor kevés szeretésem van, tétlen vagyok, s ez a tétlenség erősen gyötör engem, s rosszá tesz engem s rossz s hamis gondolatokkal tölt el engem. Ám amikor sze­rel­mesem élt, olyan jó és nagy szere­tésem volt őbenne, hogy éjjel és nappal jó és nagy gondolatokban voltam s nagy jókat kívántam Szerettemért tenni. – Szeretet, szólt a nagyság s a jóság, Sze­ret­ted nagyon jó és nagy, s ezért megkí­vánja, hogy sok és jó és nagy szeretője legyen, mert egyetlen jó és nagy szerető még nem elég neki, hogy az szeresse. S ezért nem sza­bad szomorkodnod, sem vigasztalannak lenned sze­rel­mesed halála miatt, mert nagyon jól halt meg s a te és a Sze­re­tett nagy tisztele­tére, aki a dicsőségben nagy jót tesz az ő lelkének. S a Sze­re­tett azt akarja, hogy nevelj egy új szeretőt, aki annyira szereti, mint ez, aki miatt sóhajtozol és sírsz; s hogy ez olyan jó életet éljen és olyan jó halált haljon, mint emez; s hogy alkoss egy másikat, s így tovább folytatólagosan az egyik jó és nagy szeretőtől a másikig, hogy sok jó és nagy szerető kísérje Sze­ret­ted s téged a dicsőségben.

A tartósság s a hatalom eljött megvigasztalni a sze­re­tet úrhöl­gyét s e szavakat mondták néki: – A dicsőség és a sze­re­tet cikkelyé­nek kérdései közt az első paragrafusban olvasható, hogy a sze­rel­mes kérdést tett föl neked, mikor megtudakolta, hogy te mivel vagy telve? [67] S te válaszoltál a sze­rel­mesnek, és azt mondtad neki, hogy a sze­re­tet tartósságával s hatalmával vagy telve. S ezért, mivel azzal vagy telve, hatalmaddal képes vagy egy új szeretőt belé­sze­ret­tetni a te Sze­ret­tedbe, s arra, hogy tartóssá tedd szeretését, hogy meg­sok­szo­rozza sze­re­tetét a jóság, bölcsesség és erény nagyságá­ban. S ezért, sze­re­tet, szólt a hatalom s a tartósság, azon javak és ér­tékek által, amelyek benned vannak, örülnöd s vigasztalódnod kell, s fel kell vidítanod minket, akik szomorkodunk s lankadunk a te könnyeid s fájdalmaid miatt.

Hallgatott a sze­re­tet s lehorgasztotta a fejét. Nem segítettek fáj­dalmain s lankadtságain azok a vigasztalások, amelyeket a jóság, a nagyság, a tartósság s a hata­lom mondott néki. Akkor eljött a bölcsesség s az akarat, akik e szavakkal akar­ták megvigasztalni a sze­re­tet úrhölgyét: – Olvasható a bölcsesség s a sze­re­tet kérdé­sei­nek nyolcadik paragrafusában, hogy a sze­rel­mes megkérdezte a Sze­re­tettet, szereti-e annyira a sze­re­tet filozófiáját, mint a bölcses­ségét. S a Sze­re­tett azt vála­szolta, hogy éppen annyira méltó, hogy a sze­re­tet filozófiája révén szeressék, mint amennyire az, hogy a bölcsesség filozófiája révén ismerjék. S az akarat és a sze­re­tet cikke­lyében, a hetedik paragrafusban a sze­re­tet úrhölgyei megkérdezték a sze­rel­mest, hogy ki kezdi akaratában a szeretést. S a sze­rel­mes azt válaszolta, hogy a sze­re­tet gyötrelmeinek elfeledése és a Sze­re­tett vágyása kezdi őbenne a szeretést, amellyel Sze­ret­tét szereti. S ezért, sze­re­tet, szólt a bölcsesség és az akarat, meg kell vigasz­talódnod, hogy vidámsággal és örömmel sok szeretőt alkoss, akikben sem szomo­rúsággal, sem fájdalommal nem kezdődik el a szeretés, ha­nem csak a sze­rel­mes és a Sze­re­tett örömével. S ha te nem vigaszta­lódsz meg, s tovább gyűlölöd a te sze­rel­mesed halálát, akkor, majd ha szeretni akarsz s egy másik szeretőt akarsz nevelni, nem tudsz szeretni, és egyetlen szeretőben sem tudod kezdeni a szeretést, mert annyira hozzászoksz a síráshoz, hogy nem bírsz örülni s nem bírsz a szomorú­ságból s a fájdalomból kilábalni.

Az erény s az igazság eljött megvigasztalni a sze­re­tet úrhölgyét, aki sze­rel­mesét siratta; s e szavakat mondták neki: – Szeretet, szólt az erény, az erény s a sze­re­tet cikkelyében, az első paragrafusban megkérdezték a szeretők a Sze­re­tettet s a sze­rel­mest, hogy miből él szerelmük. S a Sze­re­tett s a sze­rel­mes azt válaszolta, hogy örömből s gyönyörből. S ezért néked, sze­re­tet, nem szabad sírnod, sem pedig szomorkodnod azért, amit a Sze­re­tett a sze­rel­mesével csele­kedett, mert saját tetszése szerint cselekedett ővele, mert az övé, s az övével azt teszi, amit akar, ami­kép­pen te a kabátoddal. – Sze­retet, szólt az igazság, az igazság s a sze­re­tet kérdé­seinek cikkelyé­ben, az első paragrafusban ez olvasható: „Megkérdezte a sze­rel­mes a Sze­ret­tét, miért van oly kevés ember az ő dicsőségében s miért annyi a pokolban?” S a Sze­re­tett azt mondta a sze­rel­mesnek, hogy „keresd a kérdés megoldását a felté­te­lében, az igazság és a sze­re­tet cikkelyében, az első parag­rafusban”. S a sze­rel­mes meg is találta, hogy azért van oly kevés ember a Sze­re­tett dicsőségében s azért van oly sok ember a pokolban, mert e világ legtöbb embere hamisan szereti az ő igaz dicső­ségét, mert inkább azért szeretik, hogy birto­kolhassák a dicsőségét és elke­rül­jék a poklot, mintsem, hogy a Sze­re­tett jóságát s nagyságát láthassák, tisztel­hes­sék s dicsérhessék.

S ezért te, sze­re­tet, szólt az igazság, hasonlóképpen cselekszel, mint ha a hamis szeretők közül lennél, mivel nem vigasztalódsz meg a Sze­re­tettben; mert aki őt jósága, igazsága és erénye miatt sze­reti, minden jóval telve van és semmiben nincs hiánya; te pedig nyilván azért érzel hiányt, mert nem hagysz föl a sírással s nem akarsz megvigasztalódni, mintha azt gondolnád, hogy Isten és jó­sága nem elég néked. Nagyon megsebezték a sze­re­tet úrhölgyének szívét azok a szavak, amelyeket az igazság s az erény mondtak volt neki, és félt, hogy vigasztalansága miatt elége­detlen lesz vele a Sze­rette, de képtelen volt abbahagyni a sírást, s azt, hogy sze­rel­mese miatt panaszkodjék, aki meghalt a sze­re­tete miatt.

– Szeretet, szólt a dicsőség, aki nem vigasztalódik meg a Sze­re­tett akarata által, nem lehet ővele a dicsőségben.

Azt mondta a sze­re­tetnek a sze­rel­mes és a Sze­re­tett különböző­sége, hogy nem is hasonlít a sze­rel­mesre, aki éppúgy örült a gyöt­relmeknek, amelyeket a sze­re­tet miatt viselt el, mint a gyönyörök­nek, amelyeket a sze­re­tet miatt kapott.

– Szeretet, szólt az egyezőség, miután a sze­rel­mes lelke egye­zőségben van Szerettével a paradicsomban, miért vagy te ellene e világban a Sze­re­tettnek s a sze­rel­mesnek?

– Szeretet, szólt az ellentétesség, akinek nincs türelme a Sze­re­tett akarata alatt, az velem van a gyötrelemben a Sze­re­tett ellen.

– Szeretet, szók a kezdet, te, aki a szeretést gyönyörrel és öröm­mel kezded, ne hagyd, hogy gyötrelemben s szomorúságban hal­jon meg.

A sze­rel­mes és a Sze­re­tett közepe azt mondta a sze­re­tetnek, hogy nem visz tőle üdvözletét a Szerettének, ha nincs türelme és vigasztalódása mindabban, amit a Sze­re­tett cselekszik.

Azt mondta a végcél a sze­re­tetnek, hogy nem lesz az ő megnyug­vása, mivelhogy nem örvendezik Szerette műveinek.

A na­gyobb­ság azt mondta a sze­re­tetnek, hogy annak lehet nagyobb érdeme a vigasztalódás által, aki nagyobb kárt szenved.

– Szeretet, szólt az egyenlőség, nem tudja egyenlővé tenni a Sze­re­tett miatti jókat s bajokat az, aki nem akar megvigasztalódni és türelmes lenni.

Kisebbség azt mondta a sze­re­tetnek, hogy szívesen lenne a szomszédasszonya és unokahúga, mivel nagyon türelmetlen.

A sze­re­tet apródjai azt mondták a sze­re­tetnek, hogy nem akarják szolgálni azt az úrhölgyet, akinek nevetnie kellene azon, amiért sír.

Sok más szót is mondtak a sze­re­tet gyökerei és apródjai a szeretetnek, hogy megvigasztalódjék. S a sze­re­tet úrhölgye azt mondta, hogy többet veszített azzal, hogy vigasztalan, mint a sze­rel­mes halálával, s ezért meg akar vigasztalódni és gyönyört akar érezni mindazért, amit Szerette akar.

VI. A SZERETET VIRÁGAI

A sze­re­tetnek háromféle virága van, tud­ni­il­lik: a Sze­re­tett ma gasságai, dicsé­re­tei és tiszteletei, s ezekben van a sze­rel­mes lelkének dicsősége. S annak oka, hogy miért foglaljuk bele a virágok eme három fajtáját ebbe a fába, az, hogy tanítást ad­junk, hogyan lehet szeretővé tenni a Sze­re­tett magasságainak, dicséreteinek s tisz­te­le­tei­nek a szeretését, mert az ilyen szeretővé tétel révén kezdődik a szeretés és sokszorozza meg s táplálja a jó szeretőt.

A sze­re­tet magasságai [68]

Egyetlen magasság sincs nagy jóságban a sze­re­tet s a szeretés ma­gassága nélkül.

A jó és nagy sze­re­tet egész tartóssága magas.

Az a hatalom magas, amely a sze­re­tetet s a szeretést fölemeli a nagy jóság tartósságába.

Az a bölcsesség magas, amely megmutatja a sze­rel­mes és a Sze retett magas sze­re­tetét.

A magas akarat által magasan repül az akarás, amely azt akarja, amit a Sze­re­tett akar, s nem akarja azt, amit a Sze­re­tett nem akar akarni.

A magas erények azok a magasságok, amelyekkel a szeretés ma­gasan repül.

Aki fél lerombolni a hamisságokat s tévelygéseket, azt nem röpíti Szerettének magas sze­re­tetébe az igazság.

Az a sze­re­tet, amely szeretését e világ mélységeibe röpíti, gyöt­relem által röpül; s az a sze­re­tet, amely a másvilág magasságaiba röpíti szeretését, az Szerettének dicsőségébe röpül, amelyben meg­nyugvást talál.

Aki különbséget tesz azon gyötrelmek s gyönyörök között, ame­lyek a sze­re­tet miatt érik, nem röpíti szeretését az égig.

Az röpül az égen, aki szeretését a sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyező­ségéig röpíti.

Aki a sze­rel­mes és a Sze­re­tett ellentétességén át röpül, az síkságo­kon át, gyötrelemmel röpül, s aki a sze­rel­mes és a Sze­re­tett egyező­ségén át röpül, a hegyek fölött, gyönyörrel röpül.

Aki a magas sze­re­tet végcéljával kezdi a szeretését, az égbe kezd röpülni, ahol Szerette van.

Az a sze­re­tet, amely a magas sze­re­tet közepén van, a magas sze­re­tet által röpül.

Aki emlékezését, értését s szeretését a sze­re­tet magasabb végcél­jáig röpíti, az ég fölött röpül.

Akinek nincsenek meg a nagyobb sze­re­tet szárnyai, nem tudja az égig röpíteni a szeretését.

Aki a sze­re­tet és a szeretés egyenlőségén át röpül, az égen át röpül.

A kisebb sze­re­tet szárnyaival röpül a bűnös a pokolba.

Igazságosság nélkül egyetlen szeretés sem ül magas székben.

Az okosság szárnyaival emeli föl a sze­rel­mes a szeretését a kisebb sze­re­tettől a nagyobbig.

Aki az erősségig emeli föl szeretését, semmitől sem fél.

Aki fölemelkedik a mértékletességig, egészséges.

Aki fölemelkedik a hitig, az szeretését az értésén fölül emeli.

Aki a reményig emeli föl a szeretését, annak semmiben nincs hiánya.

Akinek teljes sze­re­tete van, az minden dolgok uralásáig emelkedik.

Az alázat szárnyaival emelkedik s száll alá a sze­rel­mes és a Szere tett sze­re­tete.

Aki a könyörületig emelkedik föl, az fölemeli a sze­re­tet miatti sóhajtozását és sírását.

Aki távol tartja magát attól, hogy rosszat tegyen s attól nem, hogy jót tegyen, az szeretését a megnyugvásig emeli.

Az áhítat fölemeli a szeretést, a sóhajtozást és a sírást a Szere tettig, hogy sze­rel­mesén megkönyörüljön.

A lelkiismeret fölemeli az istenfélelmet, s az istenfélelem föl emeli a sze­re­tetet a Sze­re­tettig.

A töredelem fölemeli a szeretést az elégtételig, s az elégtétel föl emeli a szeretést a bocsánatig.

Az imádság addig emeli a sze­rel­mest, hogy Sze­ret­tétől kegyel­met, ajándékot, irgalmat s bocsánatot nyerjen.

A gyónás fölemeli a szeretést a tanácsig, s a tanács fölemeli a sze­retést az engedelmességig, s az engedelmesség fölemeli a szeretést a penitenciáig, s a penitencia fölemeli a szeretést a megnyugvásig.

Aki sze­re­tetét a hűségig emeli, semmitől sem fél, s addig emel­kedik, míg biz­ton­ságban van s Szerettének ölében alszik.

Az emelkedik föl Szerette titkainak ismeréséig, aki szereti azokat.

Az értés és az emlékezés magasságában van a szeretés magassága.

Magas képzelés: magas emlékezés, magas értés és szeretés.

Ha szemedet addig emeled, hogy meglátod az ég s a csillagok szépségeit, emeld föl szeretésed a Teremtő szépségeiig!

Ha füledet addig emeled, hogy meghallod Sze­ret­ted szavait, emelkedj föl addig, hogy szeresd is azokat!

Ha fölkapaszkodsz egy fára, hogy megszagold a virágokat, emeld Sze­ret­tedig a sze­re­teteidet!

Ha fölkapaszkodsz egy fára, hogy édes almákat egyél, kapasz­kodj föl egészen addig, hogy Sze­ret­tedben ehesd az édes ígéreteket!

Mikor föllépsz, hogy a szép ágyban pihenj és aludj, gondold meg, hogy az ágyból szállnak alá a halott emberek s lefelé mennek, hogy a földben elrothadjanak.

Ha fölemelkedsz a megtiszteltetésig, emelkedj föl az alázathoz, könyörülethez s türelemhez!

Ha fölemelkedsz a vagyonig, emeld föl emlékezeted a szegé­nyekre való emlékezésig!

Ha fölemelkedsz az egészséghez, emlékezz a betegségre!

Ha fölemelkedsz a bővelkedéshez, emlékezz a szűkölködésre!

Ha lóra szállsz, emlékezz a zabra!

Ha lesüllyedsz a bujaságig, Sze­ret­ted szépségére emlékezve emel­kedj föl, hogy szeresd a tisztaságot!

Ha lesüllyedsz a fösvénység bűnéig, a Sze­re­tett nagy ajándé­kaira emlékezve emelkedj föl, hogy szeresd a bőkezűséget!

Ha lesüllyedsz a torkosságig, az egészségre emlékezve emelkedj föl, hogy szeresd a mértékletességet!

Ha kevélység által bűnbe süllyedsz, emelkedj föl, hogy szeresd Sze­ret­ted s az ég magasságait, ahonnan az ördögök a gőg miatt le­zuhantak; és emlékezz a királyra, akit a halál letett trónjáról, hogy elrothadjon a földben!

Ha lesüllyedsz a restségig, emeld föl szeretésedet a szorgalomig, arra emlé­kezvén, hogy a halál után semmit sem ér a bűnbánat s az irgalomért való kiáltás!

Ha lesüllyedsz az irigységig, emeld föl szeretésedet a teljes sze­re­tetig arra emlékezvén, hogy az telve van mindenféle gazdagságokkal!

Ha lesüllyedsz a haragig, emeld föl szeretésedet a türelemig s az önmegtartóztatásig, s gondold meg, hogy könnyen elérhet a meg­vetés és a halál!

Ha lesüllyedsz a hazudozásig, az igazságra és a szégyenre emlé­kezve emeld föl szeretésedet!

Ha lesüllyedsz a szegénységig, emelkedj föl, hogy szeresd Sze­ret­ted vagyonát!

Ha lesüllyedsz a tiszteletlenségig, emelkedj föl, hogy szeresd Sze­ret­ted tiszteletét, amely elég minden őt szerető megtiszteléséhez!

Ha tömlöcbe vagy vetve, emelkedj föl, hogy emlékezetedbe idézd s szeresd Sze­ret­ted hatalmát!

Ha nincsenek barátaid, emelkedj föl, hogy szeresd Sze­ret­tedet, aki éjjel-nappal szeret!

Ha haragszol, emelkedj föl, hogy szeretésedet megörvendeztesd Sze­ret­teddel!

Ha kísértésben vagy, emeld föl imádságaidat Sze­ret­tedhez!

Ha alant vagy, becsapva és elárulva, emeld föl szeretésedet Sze­ret­ted hűségéig, s nem leszel sem becsapva, sem elárulva!

Ha lesüllyedsz a rettegés által, emelkedj föl a sze­re­tet által, hogy biztonságban legyél Sze­ret­teddel!

Ha magas jóságot akarsz magadnak, legyen magas jóságtevésed, s ha magas hatalmat akarsz, legyen magas sze­re­teted s szeretésed!

Gondold meg, hogy a Sze­re­tett magas jóságban van a magas jó­ságtevés által, s magas hatalomban van a magas hatalomtevés által!

Gondold meg, hogy a jóság magas a magas nagyság által, s gon­dold meg, hogy a nagyság magas a magas jóság által!

Gondold meg, hogy amiképpen Sze­ret­ted fenséges jó a fenséges jóságtevés által, ő fenséges nagy a fenséges nagyságtevés által!

Miután Sze­ret­tednek magas az emlékezhetősége, legyen magas emlékezésed; s miután magas érthetősége van, legyen magas érté­sed; s miután magas sze­ret­he­tő­sége van, legyen magas szeretésed!


Sok más virágot mondott Szerettéről a sze­rel­mes, [69] hogy legye­nek szeretői, akiknek magas sze­re­tetük van, hogy szeressék az ő magasságait!

A sze­re­tet dicséretei

A sze­re­tet egy másik sze­rel­mest nevelt magának s azt mondta neki, hogy dicsérje a Sze­re­tettet e Fa gyökereivel, s a sze­rel­mes a sze­re­tet szeretői előtt dicsérte Szerettének jóságát. Az egyik dicséretet azon lét által adta neki, amely önmagában létezik; a másik dicséretet saját munkája és azon munkája által adta néki, amely min­den teremtményben megvan. Az a jóság, amely a Sze­re­tettben van, önmaga által jó, mert önmagában van s nem valami más jóságból.

– Szeretők, szólt az új sze­rel­mes, Szerettem jóságában önmaga által és ön­ma­gá­ban megvan a jóságtétel, s ezzel a jóságtétellel jóvá teszi mindazt, ami teremtetett, mert általa minden jó. S ezért az én Szerettem jósága, amennyiben az, ami, létre­hozza mindazt a jósá­got, ami teremtetik. S azon jóságtétel által, amely önmagában van, teszi, hogy mindazok a jó munkák létezzenek, amelyeket a teremt­mények tesz­nek, Szerettem jósága ezért minden teremtménynél magasabb.

– Nagy sze­re­tet szeretői, szólt a sze­rel­mes, Szerettem nagysága olyan nagy, hogy végtelen; s ahogy lényeg s természet szerint végte­len, nagy a végtelen munkál­kodás szerint, amelyet magába foglal s ezzel a végtelen munkálkodással végte­le­ní­te­ni tudná az összes teremtményt, ha azok be tudnák ezt fogadni. Ámde semmi más nagy­ság semmi módon nem lehet végtelen, csupán Szerettem nagysága.

A tartós sze­re­tet szeretőinek így szólt a sze­rel­mes: – Szerettem tartóssága örökkévaló, és önmagában létezhet és örökkön munkál­kodik, mert ha csak örök lenne és nem lenne örök munkálkodása, hiányoznék munkálkodásához a végtelen nagyság, amennyiben nem lenne annyira örök, amennyire az örökkévalóság; s hiányoz­nék az örökkévalóságból a jóság, amennyiben nagyon rossz lenne neki, ha örökké tétlen maradna az öröktevés nélkül; s az örökkéva­lóság hiányoznék a jóságból, ha nem lenne örök jóságtevése, és hi­ányoznék a nagyságból, ha nem lenne örök nagyságtevése. Ám ne úgy értsétek, hogy azt akarom mondani, Szerettem örökkévalósá­gának más lényegben vagy természetben lenne az öröktevése, mint önmagában! Mert ha ez így lenne, sokkal nagyobb lehetne az örök­tevés által, mint a végtelenítés és a nagyságtevés által a nagyság, amely semmi más lényegben vagy természetben nem képes végte­leníteni, mint csak önmagában.

– Szeretet szeretői, szólt a sze­rel­mes, amiképpen én dicsérem nektek Szerettem nemességeit s magasságait, úgy illik, hogy emel­jétek föl emlékezéseteket, értéseteket s szeretéseteket az én Sze­ret­tem­hez, és értsétek s lássátok Szerettem nagy hatalmát, mert az oly nagy, hogy senki ember fia semmiképpen nem találhatná meg azt önmagában, bármennyire is akarna oly nagy hatalmat, mint az én Szerettemé. Gondoljátok meg azt is, hogy az összes többi hatalom Szerettem hatalma által létezik, s az összes többi hatalom hatalom­tevése azon hatalomtevés által van, amely Szerettemnek van az ő saját hatalmában.

– Bölcsesség szeretői, elmélkedjetek Szerettem felbecsülhetet­len bölcsességén, mert ő mindazt ismeri, ami teremtetett; s mi­előtt teremtettek, olyan jól ismerte őket, mint ahogy most létez­nek azok a teremtett dolgok, amelyek azelőtt nem voltak; s többet tud, mint mindaz, ami teremtetett, mert végtelen sok az olyan idea, amelyek még nem nyertek formát és soha nem is fognak megformáltatni.

– Szerettem akarata egészen telve van akaróval, akarattal és aka­rással, s Szerettem akarata végtelen sok akarhatóságot s sze­re­tetet bírna befogadni, ha azok létet kaphatnának. S Szerettem akarása által van az összes többi jó akarás. S Szerettem akarata összehason­líthatatlanul jobban ismeri az akarást, s a szeretést, mint az összes többi akarat. S ezért, szeretők, szólt a sze­rel­mes, nagyon akartak s sze­re­tettek lesztek, ha Szerettem akarata akar titeket.

– Szeretők, az angyaloknak, az égnek, az elemeknek, a növé­nyeknek, az állatoknak, az embereknek s minden dolognak, bármi is legyen, Szerettem erénye által van erénye, mert az ő erénye úgy foglal magába minden más erényt, mint jósága az összes többi jó­ságot s nagysága az összes többi nagyságot. S minden embernek, aki erkölcsi erényeket akar Szerettem erényének sze­re­tete által, annyi erénye lehet és olyan nagyságban s jóságban, ahogyan azt akarni képes.

– Igazság szeretői, szólt a sze­rel­mes, elmélkedjetek Szerettem nagy igazságán, mert az oly nagy, hogy minden igazságot igazzá tesz s magába foglal, és nélküle semmi nem lehet igaz; és olyan sze­rethető, hogy ha az összes szeretésből, amelyek teremtettek, egy sze­re­tet készülne, azzal sem lehetne eléggé szeretni Szerettem igaz­ságának sze­ret­he­tő­ségét. S a dicsőségben egyetlen lélek vagy egyet­len angyal is jobban megérti Szerettem igazságát, mint ahogy az összes értelem, amely van s volt ebben az életben, megérthetné, még akkor is, ha minden értelemből egy értelem készíttetett volna, amely annyit értene, amennyit mind együttvéve megérthet­nének. Ámde ebben a világban nem tisztelik Szerettem igazságát, mert kevéssé ismerik s szeretik.

– Oh, ti szeretők, akik Szerettem dicsőségét szeretitek birto­kolni! Elmél­ked­jetek s lássátok meg, milyen nagy, jó, örök, hatal­mas és jóval teli az ő dicsősége, mert telve van azzal, ami benne lé­nyegi és természeti, végtelen, örök, dicsőség­képes, dicsőíthető és dicsőítés, mert az én Szerettemnek végtelenül és örökkévalóan örök s végtelen dicsőségtevése van a saját dicsőségképessége és dicsőíthetősége által. S ezért az én Szerettem dicsőségébe végtelen számú szerető léphetne be és időz­hetne ott, ha megteremtethet­nének.

– Elmélkedjetek s lássátok, szeretők, Szerettem magasságait s nemességeit, mondta a sze­rel­mes! Lássátok meg, hogy az összes te­remtmény mint különbözik egymástól! S tudjátok, miért? Mert Szerettem bölcsessége tudja, hogy az egyik nem a másik, s Szeret­tem akarata azt akarja, hogy az egyik ne legyen a másik. S ezért sem természetes, sem mesterséges [70] munka által semmiféle teremt­mény nem képes végbevinni, hogy két vagy több dolog oly erősen hasonlítson egymásra, hogy ne legyen köztük semmi különbö­zőség.

– Szeretők, emlékezzetek, s lássátok meg azt a végtelen egye­zőséget, amely Sze­ret­tem­ben az ő jóságtevése, nagyságtevése, örök­tevése, hatalomtevése, értése, szeretése, erény­tevése, igazság­tevése, kezdése, egyenlővé­tevése és végtelenítése révén van; és őbenne semmi­féle ellen­tétesség nem lehet, mert végtelenül és örökké­va­lóan távol van az ellentétességtől az örök s végtelen egyezés miatt.

– Szeretet szeretői, szólt a sze­rel­mes, Szerettemnek semmi nem szegülhet ellene, mert a végtelen és örök egyezésnek semmi ellen­tétben állás nem szegülhet ellene, mivel minden ellentétesség vé­ges és időhöz kötött.

– Elmélkedjetek s lássátok meg, sze­re­tet szeretői, szólt a sze­rel­mes, hogy Sze­rettem milyen végtelen és örök kezdet, mert értel­mében végtelenül és örökké kezd­te, kezdi és kezdeni fogja az ér­tést, mert örökké és végtelenül van meg benne az értett s az ért­hető és az értés. És ugyanez van sze­re­tetében, mert örökké és vég­te­lenül kezdte és kezdi és kezdeni fogja a szeretést, a sze­re­tettet és a szerethetőt; s kez­dés nélkül a Sze­re­tett nem lenne kezdődhető, sem a kezdődhető nem lenne örök­ké­valóan s végtelenül azonos a Sze­re­tettel és a szeretéssel. És ugyanez érvényes Sze­rettem jóság­tevésére, nagyságtevésére és hatalomtevésére. S ezért az én Sze­rettem a természettől, önmaga által kezdet. Gondoljátok meg azt is, hogy Sze­rettem, állapotának legkisebb változása nélkül, mind­annak a kezdete, ami terem­tetett, mert örökkévalósága által el tudta kezdeni azt, ami nem kezdődött el anélkül, hogy az egyik állapotából a másikba változott volna; ezt nem tudta volna meg­tenni az én Szerettem örökkévalóság és öröktevés nélkül, amely az ő entitásában, lényegében s természetében van.

– Szeretők, szólt a sze­rel­mes, elmélkedjetek, s lássátok meg, hogy Szerettem szeretése a sze­re­tetének s a szeretőnek és a szerethetőnek a közepén van a végtelenség s az örökkévalóság által. És ugyanez érvényes Szerettem jóságának jóságtevésére és Szeret­tem nagyságának nagyságtevésére és így tovább a többi méltósá­gaira [71] is. S gondoljátok meg azt is, hogy Szerettem irgalmassága ő és a bűnös között helyezkedik el, aki bocsánatot kér őtőle.

– Szeretők, szólt a sze­rel­mes, Szerettem mindannak a végcélja, ami teremtetett, mert mindaz, ami teremtetett, azért teremtette Szerettem, hogy őt magát megismerjék, szeressék s szolgálják. S ha Szerettem mindannak a végcélja, ami teremtetett, mennyivel in­kább végcél önmagának és önmagában és önmaga által, hogy jósá­gának jóságtevése legyen saját végcélja által. És ugyanez érvényes nagyságtevésére, öröktevésére, hatalomtevésére, értésére és szereté­sére.

– Elmélkedjetek azon, szeretők, szólt a sze­rel­mes, hogy Szeret­tem mindannál na­gyobb, ami teremtetett, mert mindaz, ami te­remtetett, az kezdett s véges, Sze­rettem pedig örök s végtelen. S ezért minden na­gyobb­ság olyan kép és alakzat, amely Szerettem végtelen és örök nagyságát s jóságát s többi méltóságát mutatja és jelzi.

– Szeretők, elmélkedjetek azon a végtelen és örök egyenlőségen, amely Sze­rettemnek van jóságában, nagyságában, örökkévalóságá­ban, hatalmában, bölcses­sé­gé­ben, sze­re­tetében és erényében; és ugyanez érvényes jóságtevése és jósága, nagy­ság­tevése és nagysága és a többiek egyenlőségére, és a jóságtevés, nagyságtevés, örök­tevés és a többiek, és a jóság, nagyság, örökkévalóság, hatalom és a töb­biek egyenlőségére is.

– Szeretők, szólt a sze­rel­mes, Sze­ret­tem­ben nincs semmilyen kisebbség, amely lényegéből s természetéből fakadna, mert más­képpen kevésség lenne őbenne a nagy­sággal szemben, s végesség a végtelenséggel szemben, s na­gyobb­ság az egyen­lő­séggel szemben. S Szerettem nem lenne minden mód szerint örök s végtelen, s nem lenne telve minden tökéletességgel.


Mikor a sze­rel­mes a sze­re­tet gyökerei szerint végigdicsérte Sze­ret­tét, dicsérni akarta őt a sze­re­tet apródjai [72] szerint, mígnem a szeretők azt mondták a sze­rel­mesnek, hogy a sze­re­tet gyökereinek dicséretével oly erősen szeretővé tette őket a Sze­re­tett nemes­ségeinek szeretésében, hogy nem kell szeretőbbé tennie őket a sze­re­tet apródjaival.

A sze­re­tet tiszteletei

Elgondolta a sze­rel­mes, hogy Szerette tisztelt, s ezért illik, hogy ő tisztes sze­rel­mes legyen, mert a tisztelt Sze­re­tett tisztessége, hogy tisztes sze­rel­mese legyen; s nem méltó, hogy egy nem tisztes sze­rel­mes tiszteljen vagy szolgáljon egy tisztelt Sze­re­tettet. S ezért azt mondta a sze­rel­mes a sze­re­tetnek, hogy mutassa meg neki azt a módot, hogy tisztes szerető legyen belőle és tudja Sze­ret­tét tisz­telni, aki nagyon méltó a nagy tiszteletre.

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, ha te megtiszteled szeretésedet jósággal, hogy jó legyen, s nagysággal, hogy nagy legyen, s tartós­sággal, hogy sokáig tartson, s hatalommal, hogy a sze­re­tet által el tudja viselni a jószerencsét s a nehézségeket (és így tovább a többi gyökeret illetően is), tisztes sze­rel­mes leszel s megtiszteled Sze­ret­tedet.

A sze­rel­mes kérte a jóságot, hogy tegye jóvá szeretését, s a nagy­ságot, hogy tegye naggyá, s a tartósságot, hogy tegye tartóssá, és így tovább a többieket is, mert tisztes­séget akarna tenni Szeret­tének, aki jó, nagy, örök, hatalmas és minden töké­le­tes­ség­gel tel­jes. A sze­re­tet gyökerei azt válaszolták a sze­rel­mesnek, hogy nem kell őket kérnie, hogy tiszteljék meg a szeretését, hanem éppen ők kérik, hogy tisztelje meg őket szeretésében, mert belé akarnak ha­tolni, és abban akarnak lakozni, hogy a Sze­re­tettet vele együtt tisz­telhessék; mert mikor nincsenek a sze­rel­mes szereté­sében, nincs mivel tisztelniük a Sze­re­tettet, s tétlenek s nem tudják kény­szeríteni az emberek szeretését sem, amely szabad, hogy a Sze­re­tettet szabadon tiszteljék s szolgálják.

– Sze­rel­mes, szóltak a sze­re­tet úrhölgyei, majdnem mindenki beengedi sze­re­té­sé­be a mi ellenfeleinket, azaz a sze­re­tet rosszságát s a rossz sze­re­tet nagyságát, s ke­vés­sé teszik tartóssá a jó sze­re­tetet, de nagyon is a rossz sze­re­tetet; s megerősítik a rossz s hamis sze­re­tetet a jó és igaz sze­re­tet­tel szemben. S ezért, sze­rel­mes, szóltak a sze­re­tet úrhölgyei, a Sze­re­tettet nem tisztelik e világon a nem tisz­tes szeretők; s a világon mi nem tiszteltek vagyunk s a mi ellen­feleink tiszteltek.

– Sze­rel­mes, szóltak a sze­re­tet úrhölgyei, sok ember van, aki inkább szereti a pénzt, a nőket, az ínyenc ételeket s a szép ruhákat, az életet, a pihenést, az uraságot s a megtiszteltetéseket, mint a Sze­re­tettet, s kevés az olyan ember, aki jobban szereti a Sze­re­tettet, mint bármely más dolgot; s ezért szinte az egész világ elveszett s el­tért attól a végcéltól, amelyre teremtetett.

Nagyon sírt a sze­rel­mes, amikor hallotta, amit a sze­re­tet úr­hölgyei meséltek neki arról a nagy tiszteletlenségről, amelyben Sze­rette részesül e világon, amely pedig az övé, és amelyet elsősorban arra teremtett, hogy abban tiszteltessék; mert Isten nem akar semmi más dolgot az e világon élőktől, mint tiszteletet. S az, amit ő magának akar, azt minden ember akarja: mert a paraszt, a hentes vagy a cipész s bármilyen mester is lett légyen valaki, minden dolognál jobban vágyik a tiszteletre; és ezért a paraszt kereskedő akar lenni, mert annak tiszteltebb hivatása van, mint őneki, és a kereskedő polgár akar lenni, és a polgár lovag és a lovag gróf s a gróf király s a király császár. És senki emberfia nem képes eltelni a tisztelettel, s jobban fáradozik az ember, hogy tiszteletet kapjon, mint hogy jósága, bölcsessége, erénye és sze­re­tete legyen.

– Ah, sze­re­tet úrhölgyei, szólt a sze­rel­mes, pedig a világ termé­szeténél fogva szép s jól elrendezett eszköz, hogy azzal Szerettemet tiszteljük. Mert aki az eget, a csil­la­gokat, a tengert, a sík mezőket, a hegyeket, a forrásokat, a patakokat, a folyó­kat, a tavakat, a füve­ket, fákat, halakat, vadakat, madarakat, fémeket nézi, és aki meg­gondolja a meleg természetes erényét az életre, a látásra, képzelésre, be­szé­lés­re, érve­lésre és a többi természetes munkára, nem ké­pes elgondolni, el­mon­dani, sem pedig leírni azt a szép elrendezett­séget, ami a világban termé­sze­te­sen megvan. S minden teremtmény azt teszi, amire teremtetett, kivétel a bűnös ember s az ördög, aki épp az ellenkezőjét teszi annak, amire teremtetett,

– Szeretet úrhölgyei és sze­re­tet apródjai! Milyen tanácsot kap­hatnék, hogy a Sze­re­tett nagy tiszteletet s tisztességet kapjon a világban? Mert nagy azoknak az embereknek a tiszteletlensége és veszedelme, akik úgy szeretik a Sze­re­tettet, hogy nem tesznek meg mindent, amit a Sze­re­tett tisztelésében tudnak tenni. S nagy baj éri a bűnös embereket, akik nem tisztelik a Sze­re­tettet: az igen sokáig tartó tűzbe mennek, ahol minden időkön át tisztelet nélkül maradnak. – Sze­rel­mes, szóltak a sze­re­tet úrhölgyei és apródjai, e tanácsnak a Sze­re­tettől kell jönnie: neki kell nagy és szent életű új férfiakat küldeni, hogy menjenek szerte a világon, hogy megmu­tassák a Sze­re­tett nemességeinek igazságát, lévén azok ismeretle­nek, az ember nem képes nagyon szeretni és tisztelni a Sze­re­tettet. S ezek a szent férfiak példát adnak a szent életről munkájuk s sza­vaik által, s megfeddik azokat az embereket, akik a Sze­re­tettet e világban s szívükben nem tisztelik.

– Szeretet úrhölgyei és apródjai, szólt a sze­rel­mes, nyilvánva­lóan ésszerű dolog, hogy a Sze­re­tett azt akarja, hogy e világban mindenkor tiszteljék; s az emberek üdvös­ségét akarja s nem az elkárhozásukat. S ezért senkinek sem lehet azzal vádol­nia a Sze­re­tettet, hogy nem akarná, hogy az emberek tiszteljék, vagy hogy üdvös­ségüket ne akarná; mert a fogyatkozás nem az Istenben van, hanem az emberekben, akik nem akarják tisztelni. S ti már meg­mondottátok nekem, hogy nem kell titeket kérjelek, hogy legye­tek a szeretésemben, hanem ti kértek, hogy engedjelek be oda tite­ket. így van az Istennel is: nem kell várni, hogy ő kezdeményez­zen, mert ő már kezde­ményezett, amennyiben megteremtette az embereket s nekik adta a világot, hogy e világban s szívükben tisz­teljék. Kezdjük tehát tisztelni a Sze­re­tettet s menjünk szerteszét a világban, hogy tiszteljük a Sze­re­tettet!

Nagyon tetszettek a sze­re­tet úrhölgyeinek s a sze­re­tet apródjai­nak azok a szavak, amelyeket a sze­rel­mes mondott, s felismerték, hogy ismét jó sze­rel­mesre tettek szert, s hogy jól követi a másik sze­rel­mes útjait, azét, aki a sze­re­tet miatt meg­halt Jeruzsálemben. S azt mondták a sze­rel­mesnek, hogy járja a világot, dicsérje azokat az embereket, akik tisztelik a Sze­re­tettet, s feddje meg azokat, akik nem tisz­telik, ők pedig követik és segítenek őneki teljes erejük­ből, s a sze­re­tet apródjai minden szükségében szolgálatára állanak.

Egyezséget kötöttek a sze­rel­mes és a sze­re­tet úrhölgyei és a sze­re­tet apródjai, hogy elmennek szerte a világba, hogy azzal foglalkoz­zanak, hogy az emberek nagyon tiszteljék s szolgálják, ismerjék s szeressék a Sze­re­tettet. S eljutottak egy városba, ahol volt egy szép templom, ahol sok ember énekelte a Sze­re­tett tisztes­ségeit. S a sze­rel­mesnek és az úrhölgyeknek nagy gyönyörűségük telt abban, hogy látták, hogy abban a templomban oly sok ember volt, akik a Sze­re­tettről s tisztes­ségeiről énekeltek; de a bölcsesség s az erény elmondta a sze­rel­mesnek, hogy az emberek között, akik a Sze­re­tettről énekeltek, volt hét ember, [73] akik tiszteletlenül viselked­tek a Sze­re­tett iránt, mert miközben énekeltek, azon gondolkod­tak, mikép­pen kövessenek el bűnt: az egyik egy nőre gondolt, akit nagyon sze­re­tett, a másik megkívánta szomszédjának egy szép nagy kappanját, s azon töprengett, hogyan tudná ellopni, a harma­dik azon gondolkodott, hogyan tudna egy bizonyos méltó­ságot kijárni egy másik templomban, a negyedik azért volt haragos, mert nem ő volt a templom kórusának legtiszteltebb helyén, az ötödik azért haragudott egy társára, mert az jobban énekelt, mint ő, a hatodik rest volt és aludni akart, a hetedik azon gondolkodott, hogyan ölhetné meg azt az embert, aki valami hitványságot mon­dott rá. A sze­rel­mes tehát azt mondta ennek a hét embernek, hogy szájukkal tisztelik ugyan a Sze­re­tettet, de szívükben nem tisztelik. S azt mondta a többieknek, akik ott éne­keltek s akik jók s szent éle­tűek voltak, hogy rájuk is tiszteletlenség háramlik, mert rossz em­berek társaságában időznek, akik szívükben nem tisztelik a Sze­re­tettet.

Volt ebben a városban egy nagy iskola, ahol egy magiszter ta­nított, akihez sok diák járt, s aki megmutatta nékik a Sze­re­tett szépségeit, nemességeit s tisztességeit. Nagyon tetszett a sze­rel­mes­nek s az úrhölgyeknek ez az iskola, de a bölcsesség azt mondta, hogy a diákok között van két diák, az egyik azért tanul, hogy tu­dománya révén tiszteletet s tisztességet szerezzen, s hogy a nép di­csérje s hogy püspök legyen belőle; a másik szegény diák volt, s azért tanult, hogy tudása révén meggazdagodjék. – S ezért, sze­rel­mes, szólt a bölcsesség, ebben a két diákban hamis szándék lakozik s nem tisztelik a Sze­re­tettet, mert azokkal a szavakkal, amelyeket a magisztertől megtanulnak, jobban szeretnek más dolgokat, mint a Sze­re­tettet, vagy azokat a nemességeket és értékeket, amelyeket a magiszter a Sze­re­tettről megmutat. Nagyon nem tetszett ez a két diák a sze­rel­mesnek s a sze­re­tet úrhölgyeinek, s azt mondták a ma­giszternek s a többi diáknak, hogy tiszteletlenséget követnek el a Sze­re­tettel szemben, mivel társaságukba fogadták ezt a két diákot, mert az egyik dicsekvésbe, a másik kapzsiságba öltözött. S az, aki dicsekvésbe öltözött, olyan magiszter lenne, aki csak azért mu­tatná be a tudományokat a diákoknak, hogy tiszteletre és a tudás látszatára tegyenek szert, de azok nem tudnák a tudományokat, sem az okok igazságát; a kapzsiságba öltözött diák pedig olyan magiszter lenne, aki azt mutatná meg, hogyan lehet pénzt szerezni a tudományokkal, és olyan diákokat nevelne, akik jobban szeretik a pénzt s a vagyont, mint a tudományt. Ilyen diákokat nevelni pe­dig nem más, mint a Sze­re­tettnek s az igazságnak ellenségeket ne­velni.

A sze­rel­mes és az úrhölgyek elmentek egy szép monostorba, ahol a rend sok tagját találták meg, akik imádságokat mondtak a Sze­re­tettnek, s nagy penitenciájú és szent életű férfiak voltak, akik éjjel-nappal tisztességet tettek a Sze­re­tettnek. S a sze­rel­mes és a sze­re­tet úrhölgyei és apródjai nagyon boldogok voltak, mikor látták ezt az igen szép monostort s hogy annyi férfi merül benne imád ságba s a Sze­re­tett dicséretébe. Ám a bölcsesség látott köztük egy barátot a monostorban, aki csupa folt csuhát viselt. Ez a barát kép mutató volt, mert mindazt, amit a böjtölésben, prédikációban, öltözködésben és imádkozásban tett, csupán azért csinálta, hogy a többi barát sok jót mondjon róla és szent embernek tartsák. Volt mellette egy másik barát is, aki többet böjtölt és imádkozott, mint valamennyien, s amit csinált, mind csupán azért tette, mert azt vélte és azt hitte, hogy Isten olyan szentet csinál belőle, hogy majd csodákat tesz, s hogy mikor meghal, az év egyik napja az ő ünnepe lesz. A bölcsesség s az igazság megmutatta ezt a két barátot a sze­rel­mesnek s az úr­höl­gyek­nek, s minden gyönyörűségük, amit a monostor és a többi barát láttán éreztek, utá­latra fordult, s meg átkozták ezt a két barátot, akik nem tisztelték a Sze­re­tettet, s az egész monostort bemocskolták.

A király udvarába érkezett a sze­rel­mes és az úrhölgyek, s láttak ott sok lovagot és sok apródot, akik a királyt szolgálták s kísérték. A király olyan ember volt, aki igazságot osztott, s a sze­rel­mes és az úrhölgyek nagy gyönyörűséggel nézték a királyt és udvarát. S a sze­relmes azt mondta, hogy a király az ő Szerettének képmása és kép viselője itt e földön, mivel igazságot osztott, s ezért nagy gyö­nyörű­sé­gére van a királyt látni. Ám a bölcsesség, aki mindent ismer, elmondta a sze­rel­mesnek, hogy ez a király olyan ember, aki nagyon szereti a megtiszteltetést s dicsekvő ember, aki nem a Sze­re­tett sze­re­tete jegyében oszt igazságot, hanem hogy a nép dicsérje; és mivel szándéka romlott, tiszteletlenséget okoz Szeretté­nek. – Oh, mondta a sze­rel­mes a bölcsességnek s az úrhölgyeknek, találhatunk-e csak egy nagy jót is, amelyben ne lenne valami rossz?

A sze­rel­mes és az úrhölgyek bejárták az egész várost, hogy lássák azokat a tiszteleteket s tiszteletlenségeket, amelyeket a nép a Sze­re­tett iránt tesz, s hogy örüljenek a tiszteleteknek s szomorkodjanak s fájlalják a tiszteletlenségeket. Míg a várost járták, a piactéren két kalmárt találtak, az egyik Istenre hamisan esküdözve árusított. S aztán a másik hamisan esküdve vásárolt. Az igazság kiáltozni és erősen siránkozni kezdett, s a sze­rel­mes fájdalmat érzett, mert Szerettével tiszteletlenek voltak a kalmárkodás közben. Tovább­mentek s látták, hogyan gyilkolt egy gőgös ember nagy jogtalansá­got elkövetve egy másikat, s látták, hogyan megy be egy ember egy házba, hogy paráználkodjék egy asszonnyal. S minél több utcát jártak be a városban, annál több rosszat s bűnt láttak, s annál több tiszteletlenséget, amit az emberek a Sze­re­tett ellen követtek el. S akkor azt mondta a sze­rel­mes, hogy nem akar tovább ebben a városban időzni, mert sokkal inkább haragra, mintsem elége­dett­ségre van oka.

A sze­rel­mes és az úrhölgyek kimentek a városból, s amikor kiér­tek, egy szép mezőn tanácsot tartottak, hogy mitévők legyenek s melyik irányba tartsanak. S akkor a sze­rel­mes és az úrhölgyek arra kaptak kedvet, hogy kivonuljanak a világból, hogy ne kelljen az emberek között lenniük, hanem az erdőségekben a madarakkal, vadakkal s fákkal legyenek együtt, akik nem követnek el tisztelet­lenséget a Sze­re­tett ellen. S miközben a sze­rel­mes és az úrhölgyek az erdőségben jártak, találkoztak egy zarándokkal, aki zarándoklat­ból jött, s aki megkérdezte őket, hová mennek. A sze­rel­mes és az úrhölgyek elmondták szándékukat a zarándoknak: miért is jöttek az er­dők közé s hogy miért vonultak ki a világból. A zarándok erő­sen megrótta a sze­rel­mest s az úrhölgyeket, és azt mondta nékik, hogy forduljanak vissza, menjenek a vi­lág­ba, az emberek közé, hogy ne legyenek tétlenek s hogy a Sze­re­tettnek szolgái le­gye­nek, akik örülnek a tiszteletének s akik tisztelettel viseltetnek őiránta, és a tiszte­let­lenségtől fájdalmat s szomorúságot éreznek. – S ti, szólt a zarándok, vigasz­ta­lód­ja­tok meg azzal az igazságossággal, amelyet a Sze­re­tett a másvilágon tesz azokkal, akik tiszteletlenséget követtek el őellene, mert a Sze­re­tettel szemben senki nem véde­kez­het, s nem rejtheti el s nem tagadhatja le ezt a tiszteletlenséget, amit ellene elkövet. Térjetek vissza a világba és gondoskodjatok arról, hogy a Sze­re­tettnek sok jó szolgája legyen, s hogy az egész világ igaz igazságban s jó rendben éljen!

A sze­rel­mes és az úrhölgyek visszatértek a világba és messzi föl­dekre elmentek, hogy a Sze­re­tettnek tisztességet tegyenek. Sok gyötrelem, sok lankadtság s bán­kó­dás érte őket, de mindez; elvisel­tette velük a Sze­re­tett sze­re­tete.

VII. A SZERETET GYÜMÖLCSE

A sze­re­tet gyümölcse három részre oszlik: az első rész az Isten, a másik az ő munkája, a harmadik a boldogság. Az, hogy Istent a sze­re­tet gyümölcsének mondjuk, az azért van, mert Isten a vég­célja és beteljesedése mindannak, ami csak létezik; s az, hogy az Isten munkáját, amely magában Istenben van, a sze­re­tet gyümöl­csének mondjuk, azért van, mert az minden teremtett munka vég célja és beteljesedése; és az, hogy a boldogságot a sze­re­tet gyümöl­csének mondjuk, azért van, mert a túlvilági élet boldogságában találnak megnyugvást a szentek az örökké tartó dicsőségben.

Mivel szólni fogunk a sze­re­tet gyümölcséről, a szeretők miszti­kus [74] és erkölcstani értelmezés által ismeretet szerezhetnek a gyü­mölcsről, s azon ismeret által, amelyet megszereznek, jobban tud nak majd rá emlékezni és azt szeretni és édességét kívánni. S hogy kutassuk s megmutassuk a sze­re­tet gyümölcsét, kérdéseket aka­runk föltenni a sze­re­tet úrhölgyeinek, s ezeket a sze­rel­mes a kérdé­sek azon tíz módja szerint teszi föl, amelyeket a sze­re­tet ágaiban elmondtunk.

A sze­rel­mes föl akart kapaszkodni a sze­re­tet gyümölcséig, de a sze­re­tet úrhölgyei azt mondták a sze­re­tet egyik apródjának, hogy tegyen föl kérdéseket a sze­rel­mesnek Szerettéről s a sze­re­tetről, hogy lássák, van-e a sze­rel­mesnek ismerete a Szerettéről s a sze­re­tetről, s tud-e szeretni. Mert ha nem tud válaszolni a kérdésekre, nem enge­dik fölkapaszkodni a sze­re­tet gyümölcséig, sem szakítani belőle, mert nem illen­dő, hogy olyan sze­rel­mes szakítson belőle, aki nem ismeri Sze­ret­tét, sem a sze­re­tetet, s aki nem tud szeretni.

Azok a kérdések, amelyeket a sze­re­tet egyik apródja tett föl a sze­rel­mesnek

Megkérdezte a sze­re­tet apródja a sze­rel­mest, ismeri-e Sze­ret­tét.

– Szeretet apródja, szólt a sze­rel­mes, ha nem ismerném Szeret­temet, nem lenne nagy szeretésem, s nem lennék képes a sze­re­tet miatt nagy gyötrelmeket elviselni.

– Sze­rel­mes, van valami kincsed? Azt mondta a sze­rel­mes, hogy Szerette és szeretése az ő kincse.

– Sze­rel­mes, van akaratod? – Apród, szólt a sze­rel­mes, nincs akaratom, mert odaadtam Szerettemnek.

– Sze­rel­mes, van bármid is, amivel vásárolhatnál valamit?

– Apród, szólt a sze­rel­mes, ha valamit is vásárolhatnék, lenne bennem valami, ami nem az én Szerettemtől lenne.

– Sze­rel­mes, mi a te Sze­ret­ted? – Apród, szólt a sze­rel­mes, Sze­rettem az, ami betölti szeretésem, értésem és emlékezésemet.

– Sze­rel­mes, mi van Sze­ret­tedben? – Sze­ret­tem­ben olyan vég­telen és örök nagyságtevés, öröktevés és hatalomtevés van, mint amilyen emlékezés, értés és szeretés.

– Sze­rel­mes, mi a te Sze­ret­ted benned? – Szerettem énbennem az a be­tel­je­se­dés, amely betölti szeretésemet.

– Sze­rel­mes, mit birtokol benned Sze­ret­ted? – Szerettemé ben­nem egész emlékezésem, értésem s szeretésem; és ő oly teljesen bir­tokol engemet, hogy nekem semmim nincs magamban.

– Sze­rel­mes, kié vagy? – Szerettemé s sze­re­tetemé vagyok, akik nem hagynak engem sem nyugodni, sem aludni.

– Sze­rel­mes, honnan van a sze­re­tet? – A sze­re­tet a sze­rel­mestől s a Sze­re­tettől van.

– Sze­rel­mes, mitől van sóhajtozásod és sírásod? – Sóhajtozásom és sírásom szeretésemtől van.

– Sze­rel­mes, miért szeretsz? – Azért szeretek, hogy Szerettem­nek legyen szeretője.

– Sze­rel­mes, miért sóhajtozol? – Azért sóhajtozom, mert a sze­re­tet arra indít, hogy szeressek, s azért sóhajtozom, hogy a sze­re­tet által sírjak.

– Sze­rel­mes, kik a te ellenségeid? – Ellenségeim a rossz feledé­sek, amelyek elfeledtetik velem Szerettemet.

– Sze­rel­mes, hol vagy? Hová mégy? Honnan jössz? Hol van a kincsed? Hol tartod a szívedet? – Sze­ret­tem­ben vagyok. Sze­ret­tem­hez megyek. Szerettemtől jövök. S kincsem a rá való emléke­zésben, az őt tisztelésben s szolgálásban, szeretésében és értésében létezik.

– Sze­rel­mes, hol van a sze­re­teted? – Sze­ret­tem­ben s szeretésem­ben.

– Sze­rel­mes, hol van a szeretésed? – A sóhajtozásban és sírásban, amelyek a sze­rel­mes és a Sze­re­tett követei.

– Sze­rel­mes, hol van az ágyad? – A sze­re­tet gyönyöreiben s gyöt­relmeiben.

– Sze­rel­mes, hol van Sze­ret­ted? – Az én emlékezésemben, érté­semben, szeretésemben, járásomban, beszélésemben, hallásom­ban, látásomban, evésemben, tapintásomban, sóhajtozásomban és sírásomban.

– Sze­rel­mes, hol vannak a sze­rel­meseid? – Sze­rel­meseim azok­nak öltözékeiben vannak, akik Szerettemről beszélnek.

– Sze­rel­mes, hol él a sze­re­tet? – A sze­re­tet abban az emlékezet­ben él, amely Szerettemre emlékezik, s az értelemben, amely őt érti.

– Sze­rel­mes, hol hal meg a sze­re­tet? – A sze­re­tet abban az emlé­kezetben hal meg, amely elfelejti Szerettemet, és abban az értelem­ben, amely nem érti.

– Sze­rel­mes, hol nő a sze­re­tet? – A sze­re­tet a szeretés növekedé­sében nő, az pedig az értelem s az emlékezés növekedésében nő, amelyek Szerettemmel vannak.

– Sze­rel­mes, hol van szeretésed félelme és gyötrelme? – Szereté­sem félelme és gyötrelme a kevés sze­re­tetben s a kevés értésben, emlékezésben s azokban a tisz­te­let­len­ségek­ben van, amelyeket Sze­rettem ellen tesznek.

– Sze­rel­mes, hol született a szeretésed? – A sze­re­tet középpont­jában született, hogy ne bírjon elfutni Szerettem elől.

– Sze­rel­mes, hol találtad meg Sze­ret­tedet? – Szerettemet az em­lékezésemben, értésemben s szeretésemben találtam meg.

– Sze­rel­mes, hol veszítetted el Sze­ret­tedet? – Szerettemet a fele­désben, nem­ismerésben, nem­szeretésben, nem­remélésben és a vét­kezésben veszítettem el.

– Sze­rel­mes, hol szenved tiszteletlenséget Sze­ret­ted? – Szeret tem azok tiszteleteiben szenved tiszteletlenséget, akik jobban szere tik a saját tiszteletüket, mint Szeretteméit.

– Sze­rel­mes, mi módon nagy a sze­re­teted? – A mértéktelen sze­retés által nagy a sze­re­tetem.

– Sze­rel­mes, hogyan sóhajtozol és sírsz a sze­re­tet által? – A sóhajtozás és sírás módja a Szerettemre való nagy emlékezés, az őt értés és szeretés által van bennem.

– Sze­rel­mes, hogyan van reménységed? – Ügy van reménysé­gem, ahogyan Szerettem igazságosságára és irgalmasságára emléke­zem, azt értem s szeretem.

– Sze­rel­mes, hogyan van hited? – Úgy van hitem, ahogyan föl­tételezem, hogy minden igaz, amit Szerettemből nem értek.

– Sze­rel­mes, hogyan van teljes sze­re­teted? – Azzal teljes a sze­re­tetem, hogy jobban szeretem Szerettemet, mint önmagamat vagy másokat.

– Sze­rel­mes, mivel van türelmed? – Szerettem félésével s sze­re­tetével van türelmem.

– Sze­rel­mes, mivel van igazságosságod? – Alázattal, teljes sze­re­tet­tel s hűséggel.

– Sze­rel­mes, mivel van okosságod? – Azzal, hogy jobban szere­tem a nagyobb jót, mint a kisebbet, s hogy jobban félek a nagyobb bajoktól, mint a kisebbektől.

– Sze­rel­mes, mivel van erős bátorságod? – Erős bátorságom a Szerettem miatti bajaimra való erős emlékezéssel, azok értésével s szeretésével van.

– Sze­rel­mes, mivel van állhatatosságod? – Állhatatosságom az igazsággal, szemér­mességgel, hűséggel s reménységgel van.

– Sze­rel­mes, mivel van alázatosságod? – Alázatosságom Szeret­tem aláza­tos­ságával van, amelyre emlékezem, s amelyet értek s szeretek.

– Sze­rel­mes, mivel van könyörületed? – Könyörületem azzal van, hogy elmélkedem bűneimen s hitványságaimon; s a remény­séggel s a teljes sze­re­tet­tel, amelyek Szerettemtől érkeznek hozzám.

– Sze­rel­mes, mivel vagy merész? – Azzal vagyok merész, hogy nagyon szeretem Szerettemet.


A sze­re­tet úrhölgyei azt mondták a sze­rel­mesnek, hogy jól meg tudja válaszolni a sze­re­tet kérdéseit, s azt mondták neki, hogy kapaszkodjék föl leszakítani a sze­re­tet gyümölcsét a sze­re­tet kérdé­seivel.

Isten és a sze­re­tet

Megkérdezte a sze­rel­mes a sze­re­tet különbözőségét, vajon Sze­rettében van-e. – A válaszom, szólt a sze­re­tet külön­böző­sége, a pa­ragrafusom jelentésében van, amely a sze­re­tet gyökereiben talál­ható, mégpedig a különbözőség és a sze­re­tet első paragrafusában [75] a sze­re­tet feltételei közt.

– Szeretet nagysága, szólt a sze­rel­mes, Sze­ret­tem­ben sokféle lényeg van? [76] – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet nagysága, az összetett meghatározásokban, paragrafusomban jelezve van, hogy a sze­rel­mes annyira össze van kötve Szerettével mindkettejük egyazon lényege által, hogy nem képesek egymástól elválni.

– Szeretet jósága, Sze­ret­tem­ben vagy? [77] – Sze­rel­mes, szólt a jó sze­re­tet, ha nem lennék Sze­ret­tedben, nem lenne jó a te Sze­ret­ted, nem lenne értelme, amivel jót tenne, vagy hamis lenne az én egy­szerű vagy összetett meghatározásom, – s ez lehetetlen.

– Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, te vagy önmagad jósága? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, ha közöttem s jóságom között különbözőség lenne, nem lennék jó az én saját lényegem szerint, s hiányoznék be­lőlem a jóság nagyságának végtelensége, s az én sze­ret­he­tő­ségem nem lenne nagyon nagy.

– Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, végtelen és örök a jóságod?

– Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, kérdezd meg a magad akaratától, amely természeténél fogva nem akarhatja, hogy te legyél én, de akarhatná, ha az én jóságom határolt és időhöz kötött lenne. S ezt te magadban is bizonyítani tudod, ha meg akarod gondolni.

– Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, mikor még nem volt a világ, hol voltál te? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, én önmagamban voltam s vagyok, mivelhogy végtelen és örök vagyok és önmagam által létezem.

– Sze­re­tett, mikor még nem volt a világ, mit csináltál? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, értésemet s szeretésemet csináltam s csiná­lom önmagamban, értvén s szeretvén önmagamat.

– Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, mivel van telve a te jóságod?

– Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, az én jóságom lényegi és természetes jóság­tehetéssel, jóvá­tehetéssel s jóságtétellel van tele.

– Mi vagy te, Sze­re­tett? – Sze­rel­mes, én Isten és istenség, végtelenség s végtelenítés, örökkévalóság és öröktevés, jóság s jóság tevés vagyok.

– Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, te honnan vagy? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, én önmagamtól vagyok és semmi mástól, mert ha nem önmagamtól volnék, nem lehetnék sem örök, sem végtelen.

– Sze­re­tett, hol vagy? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, lényegem­nél fogva az egész világon vagyok, s a világon kívül is végtelenül, s a kegyelem s a teljes sze­re­tet által a szent emberekben vagyok.

– Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, örök vagy? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, ha én nem lennék örök, akkor minden kezdett dolog egy olyan dolog által kezdődnék, amely önmagát kezdené el, s az előtt lenne, mielőtt léteznék, – s ez lehetetlen.

– Sze­re­tett, miért vagy? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, azért vagyok, mert jó, végtelen és örök lényeg vagyok, betöltve minden teljességgel, s akinek semmiben nincs hiánya.

– Sze­re­tett, miért teremtetted a világot? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, első­sor­ban azért teremtettem a világot, hogy emlékezzenek rám, ismerjenek s szeres­senek; s másod­sorban azért teremtettem a világot, hogy az angyaloknak s az emberek­nek boldogságot adjak.

– Sze­re­tett, mennyire nagy a te jóságod? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, jóságom olyan nagy, mint a végtelenség.

– Sze­re­tett, meddig tart a te jóságod? – Sze­rel­mes, jóságom addig tart, amíg az örökkévalóság.

– Sze­re­tett, végtelen a hatalmad? – Sze­rel­mes, az én akaratom, hatalmam s bölcses­ségem s végtelenségem énbennem egy és ugyan­azon lényeg s természet; s mert egész akaratom s bölcsességem az én egész hatalmam, s bölcsességem min­dent tud, akaratom min­den jó dolgot akarhat, hatalmam annyit tehet, amennyit bölcses­sé­gem tudhat és akaratom akarhat.

– Sze­re­tett, képes lennél vétkezni? – Sze­rel­mes, ha képes lennék vétkezni, rossz lehetnék, s jóságom véges és nem örök lehetne.

– Sze­re­tett, be lehet-e tégedet csapni? – Sze­rel­mes, ha engem be lehetne csapni, lehetséges lenne, hogy ne ismerjem az igazságot, s az én bölcsességem nem lenne sem örök, sem végtelen.

– Sze­re­tett, akarhatnád a rosszat? – Sze­rel­mes, ha én akarhat­nám a rosszat, akkor hatalmam és akaratom különböző lényeg s természet lehetne, s végesek és nem örökök lehetnének.

– Sze­re­tett, milyenek a te tulajdonságaid? – Sze­rel­mes, az én tu­lajdonságaim az én lényegi, természetes és szubsztanciális méltósá­gaim, azaz jóságom, vég­telen­ségem, örökkévalóságom, hatalmam s a többi hozzám tartozó dolog.

– Sze­re­tett, vannak erkölcsi erényeid? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, ha erkölcsi erényeim lennének, az én természetes tulajdon­ságaim és erényeim nem lennének végtelenek, sem pedig örökkévalóak.

– Sze­re­tett, honnan a dicsőséged? – Sze­rel­mes, dicsőségem di­cső­ség­tevé­sem­ből, értésemből, szeretésemből, hatalomtevésemből és egyezésemből, betöl­tésem­ből, véget nem érésemből és örök­tevé­semből van.

– Sze­re­tett, van benned egyezőség? – Sze­rel­mes, ha nem lenne énbennem természetes és lényegi egyezőség, nem rendelkezném önmagam által azzal, amivel örökkévalóan s végtelenül távol lehe­tek az ellentétességtől.

– Sze­re­tett, elkezdődhet benned valami hiba? – Sze­rel­mes, ha énbennem bármilyen hiba is elkezdődhetnék, nem lenne az én eré­nyem, hatalmam és örökké­valóságom egy és ugyanazon dolog.

– Sze­re­tett, hol van a te végtelen és örök hatalomtételed? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, az én végtelen és örökkévaló hata­lomtételem jóságtételemben, sze­re­tettételemben van, amelyek jóságtehetőségem és sze­re­tettehetőségem, jóvá­tehető­ségem és sze­re­tetté­tehetőségem közepén léteznek.

– Sze­re­tett, végcélod vagy tökéletességed te magadban s te magadtól s te magad által van benned, vagy mástól? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, végcélom s tökéletességem én magam vagyok, azért, hogy én magam legyek az én végcélom, mert ha nem lennék magam a végcélom, nem lehetnék önmagam által, s nem lennék örök, sem pedig végtelen.

– Sze­re­tett, van benned valami összetétel? – Sze­rel­mes, én ön­magam által egyszerű vagyok, mert lényegem örök s végtelen; s a végtelenségben és az örökkévalóságban nem lehet semmiféle Össze­tétel, mert minden összetétel időben s mennyiségben létezik.

– Sze­re­tett, van benned na­gyobb­ság? – Sze­rel­mes, ha énben­nem na­gyobb­ság lenne, akkor kisebbségnek is kellene lennie, mert a na­gyobb­ság nem lehet kisebbség nélkül. S ha bennem kisebbség lenne, nem lehetnék olyan örök s végtelen, akiben kisebbség meg nem férhet.

– Sze­re­tett, van benned egyenlőség? – Sze­rel­mes, ha bennem nem lenne egyenlőség, akkor nem lenne meg az a természetem, amellyel távol lehetek a na­gyobb­ságtól s a kisebbségtől; s határolt s véges lennék.

– Sze­re­tett, miért vagy a sze­re­tet gyümölcse? – Sze­rel­mes, azért vagyok a sze­re­tet gyümölcse, mert sze­re­tet vagyok.

– Szerettem, miért vagy sze­re­tet? – Sze­rel­mes, azért vagyok sze­re­tet, mert szeretőből, szerethetőből s szeretésből vagyok.

– Sze­re­tett, hogyan vagy a sze­re­tet gyümölcse? – Sze­rel­mes, ugyanúgy vagyok a sze­re­tet gyümölcse, ahogy sze­re­tet vagyok.

– Sze­re­tett, szólt a sze­rel­mes, mi az a mód, amely révén sze­re­tet vagy? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, azon a módon vagyok a sze­re­tet, hogy a sze­re­tet végcélja vagyok.

– Sze­re­tett, s miért vagy a sze­re­tet végcélja? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, azért vagyok a sze­re­tet végcélja, mert végtelen és örökké­való jóság vagyok, amelyen kívül semmilyen sze­re­tet nem találhat megnyugvást.

– Sze­re­tett, mivel vagy a sze­re­tet gyümölcse? – Sze­rel­mes, szólt a Sze­re­tett, méltóságaimmal s azokkal a boldogokkal, akik sze­re­tetemben megnyugvást találnak.

– Sze­re­tett, mivel találnak tebenned megnyugvást az üdvözöl­tek? – Sze­rel­mes, az én emlékezhetőségemmel s az ő emlékezé­sükkel, és érthetőségemmel és értésük­kel, s sze­ret­he­tő­ségemmel s szeretésükkel, s jóvátevésemmel, mely jóvá teszi emlé­kezésüket, értésüket s szeretésüket; és ugyanez érvényes nagyságtevésemre, amely naggyá teszi őket. Es így tovább a többiekkel is!

Istennek és sze­re­tetének munkái [78]

– Szeretet, szólt a sze­rel­mes, Szerettemnek van-e önmagában természetes munkája? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, ha Sze­ret­ted­nek nem lenne magában természetes munkája, méltóságai tétle­nek lennének, s tétlenségük által őbenne rossz lenne, és a nagy jó, erény, hatalom, értés és szeretés hiánya – és ez lehetetlen.

– Szeretet, szólt a sze­rel­mes, Szerettem munkája, amelyet önma­gában bír, micsoda? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a végtelen és örök jóságtétel, nagyságtétel, tartósság, hatalomtétel, értés, szeretés, és méltóságainak többi cselekvése.

– Szeretet, az a munka, amely Sze­ret­tem­ben önmagában van, honnan van? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, Sze­ret­ted munkája, amely önmagában van: önmagából van, úgy mint szeretése, amely belőle van, mert ő sze­re­tetképes és szerethető.

– Szeretet, szólt a sze­rel­mes, a Sze­re­tettnek miért van önmagá­ban munkája? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a Sze­re­tettnek azért van önmagában munkája, hogy önmagában és önmaga által tökéletes­sége legyen, mert munkálkodás nélkül semmi nem lehet teljes, sem tökéletes, mert a lét és a munka több, mint egymagában a lét.

– Szeretet, Szerettem munkája mekkora? – Sze­rel­mes, Sze­ret­ted munkájában nincs mennyiség, mert végtelen és örök; s a végtelen­ségben és örökkévalóságban nem lehet mennyiség.

– Szeretet, Szerettem munkája milyen? – Sze­rel­mes, a te Sze­ret­ted munkája jó, végtelen, Örök, hatalmas, bölcs, sze­re­tet­teljes, eré­nyes, igaz s dicső.

– Szeretet, az a munka, amely Sze­ret­tem­ben saját magában van, mikor esett? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, Sze­ret­ted munkája volt, van s az örökkévalóságban lesz, amelynek nincs sem kezdete, sem vége.

– Szeretet, Szerettem munkája hol van? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, Sze­ret­ted munkája az ő végtelenségében, örökkévalóságá­ban, jóságában, hatalmában és a többiben van.

– Szeretet, Szerettem munkája hogyan van? – Sze­rel­mes, Sze­ret­ted munkája a jóságtevés, nagyságtevés, öröktevés, hatalomtevés, értés és szeretés módja szerint van.

– Szeretet, a Sze­re­tett mit tesz jóvá, naggyá, örökké, hatal­massá, mit ért meg s mit szeret önmagában? – Sze­rel­mes, Sze­ret­ted önmagában jóvá teszi, naggyá teszi, örökké teszi, hatalmassá teszi értését s szeretését, és érti és szereti önmagát s jóságtevését, nagy­ságtevését, öröktevését, hatalomtevését.

– Szeretet, a Sze­re­tett mivel teszi jóvá nagyságtevését, öröktevé­sét és a többit? S mivel érti és szereti önmagát s munkáját? – Sze­rel­mes, Sze­ret­ted az ő jóság­tevé­sével vagy jóságával jóvá teszi nagysá­gát s nagyságtevését és a többit, s a nagyság­tevésével s nagyságával naggyá teszi jóságát s jóságtevését és a többit, és értelmével és érté­sével érti önmagát s munkáját. És ugyanez érvényes sze­re­tetére és szereté­sére, amellyel önmagát s munkáját szereti.

– Szeretet, Szerettem munkája minden módon egyenlő? Azaz olyan nagy, mint ő maga, és jóságtétele olyan nagy, mint jósága, és nagysága és nagyságtevése és így tovább a többiek is? – Sze­rel­mes, ha Sze­ret­ted munkája nem lenne minden módon nagy, akkor na­gyobb­ság s kisebbség léteznék benne, s hiányoznék belőle a nagyság és a nagyságtevés, a jóság s a jóságtevés és a többiek – s ez lehetetlen.

Mikor a sze­rel­mes végigkérdezte a sze­re­tetet arról a természetes és lényegi munkájáról, amelyet a Sze­re­tett önmagán belül bír, kér­dezni akart arról a munkáról is, amelyet a teremtményekben végez.

– Szeretet, a világot a Sze­re­tett teremtette, vagy örök a világ? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, aki a valamiből vagy a semmiből ké­pes valamit alkotni, az hatalmasabb, mint az, aki valami dologból valami más dolgot tud alkotni, de aki nem tud a semmiből vala­mit alkotni. S mert Sze­ret­tednek végtelen hatalma van, képes alkotni a semmiből is, és megteremteni a világot, s a világon egy bizonyos dologból egy másikat csinálni. S ezért úgy illik, hogy a világot a semmiből teremtse és alkossa meg Sze­ret­ted.

– Szeretet, mi a teremtés? – Sze­rel­mes, a teremtés az a művelet, amely a semmiből valamit alkot.

– Szeretet, honnan van a teremtés? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a teremtés abból a cselekvésből van, amelyet a Teremtő abban a teremtményben végez, amelyet a semmiből teremt.

– Szeretet, miért van a teremtés? – Sze­rel­mes, azért van a te­remtés, hogy a világ s a teremtmények annak a munkának tükre és képmása legyenek, amely a Sze­re­tettnek önmagában van azért, hogy az angyalok s az emberek ismerjék, szeressék s dicsérjék.

– Szeretet, mekkora a teremtés? – Sze­rel­mes, a teremtés akkora, mint az a cselekvés, amelyet a Sze­re­tett végez a teremtményben, s az az elszenvedés, amely a teremtményben létezik, mikor a sem­miből teremtetik.

– Szeretet, milyen dolog a teremtés? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a teremtés az a jó és nagy cselekvés, amelyet a Sze­re­tett végez a teremtményben, s az a jó és nagy elszenvedés, amely a teremt­ményben van a Sze­re­tett által.

– Szeretet, mikor volt a teremtés? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a teremtés akkor volt, amikor Isten megteremtette az időt, amely­ben elkezdődött a teremtés.

– Szeretet, miért nem volt előbb teremtés? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, ahogyan hely nem lehet előbb, mint az abszolút hely, úgy az idő sem lehet előbb, mint a megelőzője. S ezért a világ teremtése nem lehet előbb, mint a megelőzője.

– Szeretet, hol volt a teremtés? – Sze­rel­mes, a teremtés önmagában volt, úgy, mint mindaz, ami a részeiben van; s az idő, amely .1 helyben teremtetett, s a hely az időben, s az idő és a hely a kez­detben, s a kezdet az időben s a helyben, s a világ jósága a világ nagyságában, s a világ nagysága a világ jóságában és így tovább a vi­lág többi részei is, amelyek egymásban teremtettek, s az egész világ az ő első részeiben, s az első részei őbenne.

– Szeretet, hogyan teremtette Isten a világot? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a Sze­re­tett úgy teremtette meg a világot, hogy megte­remtette az egyik részt a másikban, ahogyan az az ember, akinek megvan a módszere arra, hogyan keverje a bort s a vizet, amikor egyiket a másikba önti.

– Szeretet, mivel teremtette a Sze­re­tett a világot? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a Sze­re­tett önmagával s méltóságaival teremtette meg a világot, mert a maga létével létet adott neki és jóságával jó­nak s nagyságával nagynak és örökkévalóságával tartósnak terem­tette, s hatalmával hatalmat adott neki, s bölcsességével teremtett­nek értette, és akaratával azt akarta, hogy megteremtessék, és így tovább.

A sze­rel­mes ismét kérdéseket akart föltenni, és megkérdezte a sze­re­tetet a Sze­re­tett munkáiról a világban, amikor az egyik dolgot a másikkal létrehozza.

– Szeretet, szólt a sze­rel­mes, a Sze­re­tett munkálkodik-e a világ­ban? – Sze­rel­mes, ha a Sze­re­tettnek nem lenne e világban munkál­kodása, a világ nem létezhetnék s visszatérne a semmibe, mert aho­gyan a Sze­re­tett cselekvése által kapott létet, így az ő cselekvése tartja is a létben.

– Szeretet, mi az a munka, amelyet a Sze­re­tett végez a világban? – Sze­rel­mes, az a munka, amelyet a Sze­re­tett végez ebben a világ­ban, az a cselekvés, amely az egyik dolgot létrehozza a másikból; mert ahogyan a kovács vasszöget csinál, úgy teszi Isten, termé­szetes úton, [79] hogy egy ember egy másikat hozzon létre s egy fa egy másikat, s mesterségesen [79] azt teszi, hogy a kovács vasszöget csináljon.

– Szeretet, az a munka, amelyet a Sze­re­tett végez a világban, az mitől van? – Sze­rel­mes, azt a munkát, amelyet a Sze­re­tett a világ­ban végez, a benne lévő munkák által végzi, mert jósága a jóságte­véssel jóvá teszi azokat a jó munkákat, amelyeket az emberek s más teremtmények tesznek, s nagysága és nagyságtevése naggyá teszi őket és így tovább.

– Szeretet, a Sze­re­tett miért végez munkát a világban? – Sze­rel­mes, a Sze­re­tett azért végez munkát a világban, hogy a világ részei természetes úton s mesterségesen munkálkodhassanak, mert a Sze­re­tett hatalmával lehet meg bennük a munkálkodásra való hata­lom, a bölcsességgel van meg bennük a munkálkodásra való termé­szetes ösztön, s a Sze­re­tett akaratával van vágyuk a munkálko­dásra, és erényével van erényük, s jóságával jóságuk a munkálko­dásra, és így tovább, s ezért az a rend, amely a Sze­re­tettben magá­ban van, rendezi el a teremtményeket a munkálkodásra.

– Szeretet, a Sze­re­tettnek hány féle módja van a világban való munkálkodásra? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a Sze­re­tett munkál­kodásának két módja van a világ­ban. Az egyik a természeti rend szerinti, a másik a csoda szerinti és a természeti rend fölötti. Az a működés, amely a természeti rend szerint van, az olyan, mint amikor a Sze­re­tett a Napot arra készteti, hogy meggyújtsa a tüzet, amely természe­ténél fogva melegít; s az emberrel azt téteti, hogy természetének megfelelően embert nemzzen. S az a munka, ame­lyet a csoda útján végez, nem más, mint amit a bénákban tesz, akiket meggyógyít, s azokban az emberekben, akiket föltámaszt, és így tovább a többi dolgokban is.

– Szeretet, milyen munka az, amelyet Isten a tűzben végez, amely elégeti a fát, s a béna emberben, akit meggyógyít? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, az a munka, amelyet Isten a tűzben végez, amely elégeti a fát, kétféleképpen létezik; az egyik, amikor az Isten hatalma közvetlenül felindítja a tűz hatalmát, amely elégeti a tűzifát, s ez nem természetes; a másik, amikor az Isten a Nap erejével felindítja a tűz hatalmát, hogy égesse el a tűzifát, s ez a munka természetes, mert közvetve megy végbe. A másik pedig az a munka, amelyet természetfölötti módon végez a Sze­re­tett, ami­kor meggyógyítja a bénákat, mert akaratával akarja, hogy meggyó­gyuljanak, s meggyógyulnak, mert a Sze­re­tett akarata ezt akarja.

– Szeretet, mikor megy végbe a Sze­re­tett munkája az ember­ben? – Sze­rel­mes, a Sze­re­tett az igaz emberben közvetve és közvetlenül mindig munkálkodik; közvetve, amennyiben jót tétet vele egy másik jó által, és közvetlenül, amennyiben önmaga ál­tal indítja a jó cselekvésére. De mikor az ember bűnt követ el, akkor Isten nem köz­vet­lenül, hanem közvetve munkálkodik ebben az emberben. Nem közvetlenül mun­kálkodik benne (mert nem ő indítja arra, hogy rosszat tegyen, mert Isten jó és a jó­sága által nem tudja rosszra indítani), hanem közvetve arra indítja, hogy termé­sze­tes munkát végezzen, amennyiben élettel élteti és hatalmával hatalmat ad neki, hogy járjon, beszéljen, lásson, akarjon; és így van ez a többi természetes járulékkal is.

– Sze­re­tett, hol van az a munka, amelyet a Sze­re­tett az em­berben végez? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, az a munka, amelyet a Sze­re­tett az emberben végez, az emberben s részeiben van s a Sze­re­tettben s méltóságaiban. Olyan ez, mint a kovács munkája, amikor szöget készít: a szög benne van a kovács kezében s kép­zeletében és akaratában, és benne van a kéz, a kalapács és a szög mozgásában.

– Szeretet, hogyan munkálkodik a Sze­re­tett az emberben? – Kétféleképpen, s ezekről már szóltunk is: természetesen s mesterségesen. A természetes az, ahogyan a Sze­re­tett azt teszi, hogy lásson a szemével, s halljon a fülével, s hogy értelmével meg­értse őt és így tovább a többi természetes járulékkal is. A másik az, ahogyan az ő isteni hatalmával és isteni erényével, bölcsességével és akaratával és a többi isteni méltóságával teszi, hogy lásson, hall­jon, értsen.

– Szeretet, mivel támasztja föl a Sze­re­tett az embereket az ítélet napján? – Sze­rel­mes, a Sze­re­tett az ő méltóságaival,79 minden más eszköz s természetes folyamat nélkül támasztja föl az embereket az ítélet napján, mert a bölcsesség minden egyes ember minden részét ismerni fogja, és ismerni fogja azt a helyet, ahol azok vannak, a hatalom összeilleszti őket s az akarat azt akarja, hogy azzá a testté álljanak össze, amelynek részei voltak, míg e világban élt, s azt akarja, hogy a lélek, amely ezzel a testtel volt ezen a világon, legyen vele a másvilágon is, és jósága mindezt jóvá teszi és nagysága naggyá teszi, és így tovább a többiekről is.

Ismét kérdéseket akart föltenni a sze­rel­mes a sze­re­tetnek, s a Sze­re­tett azon munkájáról kérdezgette, amely a sze­re­tet gyü­mölcse.

– Szeretet, a Sze­re­tett munkája a sze­re­tet gyümölcse? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, amiképpen a Sze­re­tett lényege a sze­re­tet lényegének gyümölcse, úgy a Sze­re­tett munkája a sze­re­tet munká­jának gyümölcse. S ezt akarja a Sze­re­tett munkájának nagysága és jósága, amely olyan nagy és olyan jó abban a munkában, amely néki a teremtményekben van, amilyen nagy s jó minden egyes teremtmény lényege a Sze­re­tett lényege által.

– Szeretet, mi a sze­re­tet gyümölcse? – Sze­rel­mes, a sze­re­tet gyümölcse az a beteljesedés, amelyre a sze­re­tet vágyott s a gyü­mölccsel van tele és eltelve, mikor az az övé lehet.

– Szeretet, miből van a sze­re­tet gyümölcse? – Sze­rel­mes, a sze­re­tet gyümölcse a sze­re­tet munkájából van, amely valamely dolgot sze­re­tetté és kívánttá tesz, s ahogyan meg lehet szerezni és el lehet érni, az azon munka által, amelyet a szerető végez, mikor a sze­re­tet által szeret.

– Szeretet, miért van a sze­re­tet gyümölcse? – Sze­rel­mes, a sze­re­tet gyümölcse azért van, hogy a szerető, a szeretés és a Sze­re­tett elérjék, amit kívánnak, mert ha nem lenne a sze­re­tet gyümölcse, mindig kívánnának s nem érnék el, amit kívánnak, s gyötrelmük lenne a kívánásban.

– Szeretet, hányféle gyümölcse van a sze­re­tetnek? – Sze­rel­mes, a sze­re­tetnek kétféle gyümölcse van: az egyik az, amely a fenséges Sze­re­tetté s amely önmagában van néki; és a másik az, amellyel a jó angyalok és a jó emberek rendelkeznek a fenséges Sze­re­tettben.

– Szeretet, milyen a sze­re­tet gyümölcse? – Sze­rel­mes, a sze­re­tet gyümölcse édes a jóság, nagyság, tartósság, hatalom, bölcsesség, akarat, erény, igazság, dicsőség által; s jó a jóság, nagy a nagyság által, és így tovább.

– Szeretet, mikor szedik a sze­re­tet gyümölcsét? – Sze­rel­mes, a sze­re­tet gyümölcsét akkor szedik, amikor a sze­rel­mes a Sze­ret­tét jósággal, nagysággal, tar­tós­ság­gal, hatalommal, bölcsességgel, aka­rattal, erénnyel és igazsággal szereti.

– Szeretet, hol van a sze­re­tet gyümölcse? – Sze­rel­mes, a sze­re­tet gyümölcse a sze­rel­mes és a Sze­re­tett szeretésében van, s a Sze­re­tett s a sze­rel­mes jóságában és a többiben.

– Szeretet, hogyan szedik a sze­re­tet gyümölcsét? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a sze­re­tet gyümölcsét a Sze­re­tettre való emlékezés, az őt értés és szeretés jóságtevése, nagyságtevése és sokáig tartása által szedik.

– Szeretet, mivel szedik a sze­re­tet gyümölcsét? – Sze­rel­mes, a sze­re­tet gyümöl­csét jó munkákkal, jó gondolkodással, emlékezés­sel, értéssel s szeretéssel, s a gyöt­rel­mek s nehézségek sze­re­tet által való elviselésével szedik.

A sze­re­tet boldogságéinak gyümölcse [80]

– Szeretet, van más boldogság, mint e világ boldogsága? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a Sze­re­tett emlékezetbe idézhető, érthető, szerethető, dicsérhető, tisztelhető, megköszönhető a jó­ság, tartósság, hatalom, bölcsesség, akarat, erény s az igazság nagyságával. S ebben az életben kevés ideig élnek az emberek, és sok dolog akadályozza őket abban, hogy nagyon emlékezzenek a Sze­re­tettre, s hogy őt nagyon értsék, szeressék, és így tovább. S ezért a Sze­re­tett, aki jó, nagy, bölcs és így tovább, azt akarja, hogy legyen egy másik, örökkétartó élet, ahol őt mindig nagyon emlékezetben tartják, értik, szeretik (és így tovább). S ezt azért teszi a Sze­re­tett, hogy eleget tegyen nagy emlékezetbe idézhetőségének, érthetőségének, sze­ret­he­tő­ségének és a többinek; s nem tenné meg ezt az elégtételt, ha nem lenne egy másik élet és egy másik boldogság, csak az, amely ezen a világon van. S a Sze­re­tett igazságtalan lenne önmagához s nagy emlékezetbe idézhetőségéhez és a többihez, s ráadásul sok igaz emberhez is, akik nagy gyötrelem közepette szolgálták őt ebben az életben. S mert az Isten nem lehet igazságtalan, mert jó, nagy és így tovább, kell, hogy legyen egy másik élet, egy másik boldogság, amelyben a sze­re­tet gyümölcsét teljesen le lehet szedni.

– Szeretet, mi a boldogság? – Sze­rel­mes, a boldogság: Istennel lenni a paradi­csom­ban, és őt s munkáját látni és ezt a munkát, amely őbenne magában van, minden dolgok fölött szeretni, s hogy a sze­rel­mes látása és sze­re­tete valamint a Sze­re­tett között ne legyen semmi közép.

– Szeretet, honnan van a boldogság? – Sze­rel­mes, a boldogság négy dologtól ered: az angyaloktól, a lelkektől s a szent emberek megdicsőült testétől s abból a befolyásból, amelyet a Sze­re­tett ad a dicsőségből, hogy (megmutatván nékik titkait) megdicsőüljenek a paradicsom szentjei.

– Szeretet, miért van a boldogság? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a boldogság két dolog miatt van. Egyfelől azon látás és sze­re­tet miatt, amellyel a szentek bírnak Istenben. Másfelől azon végcél okán, amelyre a szentek megteremtettek és üdvözít­tettek, hogy emlékezzenek a Sze­re­tettre, őt ismerjék, szeressék, dicsérjék és áld­ják, s hogy a Sze­re­tett kielégítse azokat, akik ebben az életben tisz­telték s szolgálták.

– Mekkora a boldogság? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a boldog­ság akkora, amennyit a Sze­re­tett adni akar belőle, és akkora, amennyit a szentek lelke befogadni képes belőle a Sze­re­tettre való emlékezés és az ő értése és szeretése által. S akkora lesz még, amennyire a megdicsőült testeknek szüksége lesz rá és amennyit képesek befogadni belőle.

– Szeretet, miféle dolog a boldogság? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a boldogság a gyönyörnek az a cselekvő tulajdonsága, ame­lyet a Sze­re­tett ad az üdvözülteknek, hogy benne megdicsőüljenek. S a gyönyörnek az az elszenvedő tulajdonsága, amelyet az üdvözültek azáltal viselnek el, hogy a dicsőségben s megnyugvásban vannak tökéletes beteljesedéssel.

– Szeretet, a paradicsomban a boldogság az idők egymásutánisá­gában lesz? – Sze­rel­mes, az idők egymásutánisága nem lehet kez­det s vég nélkül, mint ahogy a Nap megszabja az idők egymásutá­niságát, amennyiben reggel kezdi a nappalt, s az éjszakát, amikor lenyugszik. De ha a Nap örökké mozogna, azaz vég nélkül, úgy hogy sohasem lenne nyugaton, akkor a nap folyamán nem tudná végbevinni az idők egymásutániságát és állandóan nappal lenne. Hasonlóképpen a paradicsomban a boldogság az idők egymás-utánisága nélkül létezik, mert kezdete van, de vége nincs, mert úgy lakoznak a szentek a paradicsomban, mint ahogy Isten a maga örökké­valóságában, mert a paradicsomban nem lehet az idők egymás utánisága.

– Szeretet, hol van a boldogság? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a boldogság hely szerint a tűzégben [81] van, s a munkák szerint a szentekben, ezek ugyanis megdicsőültek az Isten lényegében, mert az Isten érthetőségében megdicsőül majd a szent emberek összes értéstehetősége, és az Isten sze­ret­he­tő­ségében megdicsőül majd a szent emberek minden szerethetése. És az Isten érthetősége és sze­ret­he­tő­sége egyaránt ered Isten lényegéből s munkáiból, ame­lyek őbenne vannak jóságtétele, nagyságtétele, öröktétele és a többi által.

– Szeretet, hogyan van dicsőségük a szenteknek a Sze­re­tettben? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a szenteknek úgy van dicsőségük a Sze­re­tettben, hogy a Sze­re­tett fölfedi és megmutatja a maga lénye­gét, természetét s munkáját a szent emberek értelmének, akaratá­nak és emlékezetének, s a Sze­re­tett arra indítja a szent emberek értését, szeretését és emlékezését, hogy megdicsőülést nyerjenek tőle az értés, szeretés és emlékezés által.

– Szeretet, mivel van dicsőségük a szenteknek a Sze­re­tettben?

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a szenteknek azzal van dicsőségük a Sze­re­tettben, hogy az egyik szent a másikat valamint azokat a jó munkákat, melyeket a Sze­re­tett révén végzett el, jól, nagyon, örök­kévalóan, hatalmasan, bölcsen, sze­re­tet­teljesen, erényesen és iga­zul emlékezetében tartja, érti és szereti. Es ugyanez érvényes a szen­tek testeinek érzékeléseire is, amelyek dicsőséget nyernek azáltal, hogy az egyik a másikat hallja, látja, s hallja azokat az énekeket s dallamokat, amelyek a paradi­csom­ban hangzanak a Sze­re­tett dicsérésére és tisztelésére.

Ismét kérdéseket tett föl a sze­rel­mes a sze­re­tetnek, s kérdezte a boldogság gyümölcséről, amelyről tudni akarta az igazságot; s a kérdések tíz módja szerint kérdezte a sze­re­tetet:

– Szeretet, a boldogság vagy paradicsom a sze­re­tet gyümölcse?

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, ha a paradicsom nem lenne a sze­re­tet gyümölcse, akkor nem lenne benne a sze­re­tet legvégső céljában, s a sze­re­tet gyümölcse ez az élet lenne, amelyben e világon élünk, ahol a szeretőknek sok boldogtalanságuk van a Sze­re­tett miatt; s ez a dolog lehetetlen, mert a végcél, amely a megnyugvás, nem lehet ott, ahol boldogtalanság van.

– Szeretet, mi a sze­re­tet gyümölcse? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a sze­re­tet gyümölcse a paradicsom, s azért a sze­re­tet gyümöl­cse, mert a paradicsomon kívül semmi nincs gyötrelem nélkül, s a paradicsomban nincs semmi gyötrelem, s a sze­rel­mes mindazt megkapja a sze­re­tettől, amit akar.

– Szeretet, honnan van a sze­re­tet gyümölcse? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a sze­re­tet gyümölcse a sze­rel­mes és a Sze­re­tett gyönyöré­ből ered, amelyet gyötrelem nélkül, nagy örömmel s vidámsággal birtokolnak.

– Szeretet, miért van a sze­re­tet gyümölcse a dicsőségben?

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a sze­re­tet gyümölcse azért van a dicső­ségben, hogy legyen dicsőségük a szeretőknek, mert a sze­re­tet gyü­mölcse nélkül a szeretőknek nem lehetne dicsőségük.

– Szeretet, milyen nagy a paradicsom gyümölcse? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a paradicsom gyümölcse olyan nagy, mint az a gyönyör, amely a szenteké a megdicsőülésben a sze­re­tet gyökerei által, az ellentétesség kivételével, amely nem lehet meg a sze­re­tet gyü­mölcsében.

– Szeretet, milyen tulajdonságai és természetei vannak a sze­re­tet gyümölcsének a dicsőségben? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a di­csőség gyümölcsének természetei és sajátosságai: a szeretők és a Sze­re­tett öröme akkora édességgel s vidámsággal s minden gyötre­lem nélkül, hogy nem lehet nagyobb, s a szentek nem is kívánnak nagyobbat.

– Szeretet, mikor lehet leszedni a sze­re­tet gyümölcsét a dicsőség­ben? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a sze­re­tet gyümölcse a dicsőség­ben mindenkor, szünet és akadály nélkül szedhető; mert ahogy a Nap állandóan világít, úgy s még sokkal inkább állandóan szedik a sze­re­tet gyümölcsét a dicsőségben.

– Szeretet, hol szedik a sze­re­tet gyümölcsét a dicsőségben?

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a dicsőségben úgy szedik a sze­re­tet gyümölcsét a Sze­re­tettben, mint ahogy a bölcsesség gyümölcsét szedik az értőben, aki az Isten.

– Szeretet, hogyan szedik a sze­re­tet gyümölcsét a dicsőségben?

– Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a dicsőségben úgy szedik a sze­re­tet gyümölcsét a Sze­re­tett szeretésének módján, ahogyan az értő érté­sének módján, aki az Isten, a Sze­re­tett.

– Szeretet, mivel szedik a dicsőség s a sze­re­tet gyümölcsét?

– Sze­rel­mes, szeretéssel; s a szedésben úgy segít a sze­rel­mes értése, ahogyan a szeretés segít abban, hogy a gyümölcsöt az igaz Sze­re­tett értésével szedjék, aki az értő.

– Szeretet, ki szedi előbb a gyümölcsöt: a sze­rel­mes szeretése vagy értése? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a gyümölcs leszedésében a dicsőségben nem lesz idők­nek egymásutánisága, mert azt nem viseli el a Sze­re­tett örökkévalósága; s ezért a gyümölcsöt a dicsőség­ben a Sze­re­tett értése és szeretése által mindig szedik.

– Szeretet, ki szed többet a gyümölcsből: a szeretés vagy az értés? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, a Sze­re­tett annyira érthető és szerethető, hogy azt akarja: a szentek egyformán értsék és szeres­sék.

– Szeretet, mi ennek a fának az alanya? – Sze­rel­mes, szólt a sze­re­tet, e fa alanya a sze­re­tettétel a gyökereinek rendje szerint, Szeret­tének szeretésére.

A SZERETET FÁJÁNAK KÉSZSÉGGÉ TÉTELE

A sze­re­tet filozófiájának e fáját teljes egészében készséggé tehet­jük, ha a sze­re­tet természetein elmélkedünk s azokat emlékeze­tünkbe idézzük, amiképpen el­mond­tuk a gyökerekben, a törzs­ben, az ágakban, gallyakban, levelekben, virágok­ban s a gyümöl­csökben; mert az érfelemnek s az emlékezésnek a fa részein való ilyes­fajta végigfuttatása által teljes egészében lehetséges a készséggé tétel.

Aki ezt a Fát teljes egészében jól készséggé tudja tenni, az szert tud tenni a jó, nagy és a többi sze­re­tet készségére; s ars útján [82] meg tudja majd sokszorozni a jó sze­re­tetet, és ellene tud szegülni a kí­sértéseknek s bűnöknek a rossz sze­re­tet ellenében, s az ars módsze­rével [82] tudja föltenni és megoldani a sze­re­tet kérdéseit, s a Sze­re­tett­ről sok jó szót tud mondani és prédikálni.

Aki majd a Fát jól ismeri, és akarja, hogy jól ismerje meg és kész­séggé tegye, az könnyen s az ars módszerével ismeri meg vele a tu­dományokat, mert a sze­re­tet s a szeretés meg­sok­szo­rozásáról az ars módszerével adott tanításunk által az ember rendelkezik azzal a módszerrel s tanítással, hogy meg­sok­szo­rozza a tudományt s a tu­dást a Sze­re­tettnek s az ő titkainak s a teremtmények titkainak a megismerésében, mivelhogy a szeretés és az értés, e Fa gyökerei s más részei szerint végigfuttatva, egymást segíti a tudomány s a sze­re­tet meg­sok­szo­rozásában. S ezért e Fa által nagy haszonra tesz­nek szert a tudomány s a sze­re­tet filozófiájának szeretői.

A SZERETET FILOZÓFIÁJA FÁJÁNAK VÉGE

Mikor Ramon befejezte A sze­re­tet filozófiájának fáját, bemutatta a sze­re­tet úr­hölgyének. S az úrhölgy és Ramon elvitte Párizsba a nagy uraknak s a magisz­terek­nek s diákjaiknak, s kérték, hogy méltóztassanak megnézni, és akarják, hogy birto­kukba kerüljön, hogy gyümölcsözhessék a jó és igaz sze­re­tet szeretői számára. S ha vala­mi dologban Ramon tévedett volna az igaz sze­re­tet s Szerette ellen, könyörögve kéri a nagyrabecsült magiszter urakat, hogy ja­vítsák ki az ő sze­re­tet- és tudomány­filozófiájuk szerint.

Ramon ezt a könyvet Párizs városa mellett, az 1298. esztendő ben, október havában fejezte be. S ahogy csak tud, könyörög Sze­rettének, hogy óvja a könyvet, s hogy általa sok jó szerető szolgálja és tisztelje, s hogy bátor harcosok legyenek a hamis sze­re­tet ellen, ami az Isten sze­re­tete ellen van. S a sze­re­tet úrhölgye azt mondta Ramonnak, hogy mutassa be a Szeretet Filozófiáját latinul Fran­cia­or­szág igen nemes, bölcs és jó királyának, [83] népnyelven [84] pedig Fran­cia­or­szág igen nemes, bölcs és jó királynéjának, [85] hogy másol­tassák Fran­cia­or­szág­ban Miasszonyunk, Szűz Mária tiszteletére, aki a sze­re­tet legfőbb úrhölgye.

UTÓSZÓ

RAMON LLULL SZEMÉLYISÉGE ÉS JELENTŐSÉGE [1]

Csüggedtem volna, lankadt képzelettel,
      de folyton-gyors kerékként forgatott
      vágyat és célt bennem a Szeretet, mely
mozgat napot és minden csillagot.


(Dante, Isteni Színjáték, Paradicsom,
XXXIII. 142-145, ford. Babits Mihály)

Meghökkentő műveket tart kezében a kegyes olvasó, egy olyan író alkotásait, akinek csakúgy, mint egész élete, szinte egész élet­műve zavarba hozta, sokszor dühödt támadásokra ingerelte vagy gúnyos elhallgatásra késztette már a kor­társakat is, – kevés számú követőjét, támogatóját leszámítva. S ez történt anél­kül, hogy e beláthatatlanul terjedelmes életmű egyetlen betűje is a meg­hök­ken­tés szándékával íródott volna. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve s A sze­re­tet filozófiájának fája egy első pillantásra bonyolult vagy zavaros, pedig minden – mai magunk számára annak tűnő vagy tényleges – ellentmondásosságában is áttetsző személyi­ség miszti­kus szemlélődésének „virágait” gyűjti össze: az előbbi mű úgy, ahogy azok istensze­re­tetéből fakadtak, az utóbbi a minden ismere­tet összefoglaló Ars [2] elveivel rendszerezve.

Ki volt hát Ramon Llull, vagy amint latinul inkább ismerő­sünk: Raimundus Lullus, ez a lángoló és hűvös, zilált és fegyelme­zett, zavaros és áttetsző katalán teológus–filozófus–remete–prédikátor-diplomata-egyházpolitikus-író-költő, a doctor illuminatus, a világfi trubadúrból lett Isten-dalnoka, a belső és a külső világ nagy utazója?


Fogyhatatlan energiájú, gyakorlatias szervező – vagy álmodozó különc, [3] hiszen ő maga nevezi magát bolondnak, a „szerelem”, az istensze­re­tet bolondjának?

1311-ben Párizsból a vienne-i zsinatra tartván, [4] hogy újra, még egyszer, s végre nem is teljesen sikertelenül meggyőzze a pápát s a zsinati atyákat térítési terveinek helyességéről, útközben megírja a Disputatio Petri clerici et Raymundi phantastici (’Péter pap és a fan­taszta Ramon vitája’) című dialógusát, [5] egy pappal a zsinatra utaztában folytatott beszélgetésének rögzítését. A pap azzal vádolja, hogy álmodozó, gyakorlati érzék híján levő phantasticus, őrült. Az agg Ramon egyszerűen válaszol neki, és megmagyarázza, mi az ő őrültsége: „Házas ember voltam, már gyermekeim is születtek; elég gazdagon, fesletten s világiasan éltem. Mindezt önjósztmam­bói elhagytam, hogy Isten dicsőségét s az emberek javát szolgáljam és felmagasztaljam a szent hitet. Megtanultam arabul, többször el­mentem prédikálni a szaracénok közé, emiatt elfogtak, tömlöcbe vetettek és ütlegeltek. Negyvenöt éven át próbáltam megmozgatni az Egyházat s a keresztény uralkodókat, hogy szolgálják a közjót. Most már öreg s szegény ember vagyok, de ugyanazon foltét: szán­dékom szerint folytatom mindhalálig, ha Isten is úgy akarja”


Az igazhit szent bajnoka – vagy eretnek?

Látomások kísérték lelki életének nagy fordulóit, megvilígosodás által kapta a nagy Rendszert, az Arsot. Önmaga erejéber nem­egyszer, műve sugal­mazott voltában viszont egy pillanatra sem ké­telkedett: Istentől kapta a küldetést, hogy a „hitetlenek szószólója” legyen, akinek szemhatárába minden pogány s nem igazhívó bele­tartozik: muzulmánok és zsidók, görög s keleti szakadárok, mon­golok, sőt a Magna Hungáriában maradt pogány magyarok is. [6] És töretlen meg­győ­ző­dés­sel vallotta, azok megtérítésére Istentől kapta a minden addiginál hatásosabb eszközt: hogy észérvekkel vezesse a tévelygőket a Szentháromság igaz hitéhez.

Az igaz hit védőjét, a keresztény apologétát halála után nem sok­kal mégis eretnekként bélyegezték meg. Aragónia főinkvizítora, a katalán Nicolau Eimeric [7] – elsősorban „racionalizmusuk” miatt – hadjáratot indított Llull és követői ellen. 1376-ban megjelent hí­res kézikönyvében száz súlyos teológiai tévedést vet Llull szemére szövegösszefüggésből kiragadott idézetekkel mesterkedve, s az ennek nyomán kiadott bullát csak 1416-ban érvénytelenítette a Kúria. (1390-ben a párizsi egyetem teológiai fakultása is megtiltja a lullista tanok hirdetését.) A felmentő ítélet ellenére a doctor illuminatus századokon át gyanús alak maradt. Azok a gondolko­dók, mint Cusanus is, akik bizonyítottan ismerték s fölhasználták műveit, jobbára nevének említése nélkül fejlesztették tovább a ta­nait, vagy vitáztak velük.

El Beat, a Boldog: így nevezik a katalánok, s bár kanonizációjának századokon át útját állta az inkvizítor és követői gáncsoskodása, szülőföldjén, Mallorcán mindig is szentként tisztelték. X. Leó pápa (1513–1531), akinek dekrétumát a XVIII. s a XIX. században is megerősítették, a ferences rendben s Mallorca szige­tén megengedte tiszteletét. Ünnepét november 27-én ülik.


A cselekvés, a vita activa filozófusa – vagy szemlélődő remete, a vita contemplativa költője, módszereinek rendszerezője?

A megtérését követő kilenc, tanulással és szemlélődéssel eltöl­tött év után mint valami vulkánból tör elő belőle a szemlélődésről írott, utolsó modern kiadásában 1200 apróbetűs oldalon szétömlő lávafolyam, a Llibre de contemplació en Déu (’Az Istenben való szem­lélődés könyve’, 1271–1273). A kis sziget lakója hamarosan elindul Európa pereméről. Világjáró misszionárius, királyok, pápák, egye­temek vendége, vagy szakállánál fogva ráncigáit fogoly, mezítelen hajótörött lesz, de tájékozódási pontja Mallorca marad, ahová ka­landos, az egész Mediter­ráneumot s Fran­cia­or­szágot megismert életében nemegyszer, s végül meghalni is hazatér. A lázas, kudarcos térítőmunka, afrikai és párizsi hitviták, királyi és pápai udvarok­ban való eredménytelen instanciázások alatt s között, óriási encik­lopédiák, lángoló vitairatok s az Annak a végső felé finomodó vál­tozatai mellett egymás után érnek az időről időre meglelt szemlé­lődő élet gyümölcsei: a Llibre d’amic e Amat (’A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve’, Montpellier, 1282-1287), az Art de contemplació (’A szemlélődés művészete’, Montpellier, 1282-1287), a Flors d’amors e flors d’intel·ligència (’A szerelmek virágai és az értelem virágai’, Nápoly, 1294), a Contemplatio Raymundi. De decem modis contemplandi (’Ramon szemlélődése. A szemlélődés tíz módja’, Párizs, 1297), végül az istensze­re­tetnek az Ars elvei szerint rendszerezett misztikus enciklopédiája, az Arbre de filosofia d’amor (’A sze­re­tet filozófiájának fája’, Párizs, 1298), hogy csak a legfontosabb, s egé­szükben a misztika körébe tartozó írásokat említsük.

„A teljes egészében szemlélődő élet nem jobb, mint a teljes egé­szében cselekvő élet” – vallja az első nagy hispániai misztikus. Pszichologizáló spekulációk ma diszharmonikusnak láttathatják Ramon Llull vallási személyiségét, ő egyszerűen tudta, mikor van ideje a tettnek, s mikor az Isten, az ő sze­re­tete és művei szemlélé­sének.


Mély s eredeti gondolkodó, [8] tudós rendszerező elme, sejtéseivel jóval kora elé szaladó lángész, akinek munkabírása joggal váltja ki csodálatunkat, s aki egyformán jól ismerte az arabot, a katalánt s a latint – vagy zavaros autodidakta, netán okkult tudományokkal foglalkozó sarlatán, beteges fecsegő, aki talán még a kor értelmisé­gének nyelvén, latinul sem tudott eléggé?

265, legalább cím szerint ismert művét, becslések szerint 27 000 lapnyi prózát s néhány száz lapnyi verset, nagyobbrészt ka­talán nyelven, jelentős részben latinul, továbbá, így A szemlélődés könyve első változatát is, arabul írta (arab művei mind elvesztek), míg korai trubadúrverseit bizonnyal katalán elemekkel átszőtt provanszál nyelven költötte. Őt tekintjük a katalán irodalmi nyelv meg­te­rem­tő­jé­nek, a katalán irodalom máig legnagyobb alakjának. De ő az első európai is, aki a közép­korban anya­nyelvén írt teo­lógiáról, filozófiáról, természettudományról, jogról, logikáról s retorikáról; egyforma kifejezőerővel s természetességgel használta a romançot, a népnyelvet A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyvének. misz­tikus költészetétől kezdve a beszédeken, regényeken át a fél-algeb­rai levezetésekig minden stílusárnyalatban. Ám ez erény-e, avagy inkább szégyen? Bár úgy tűnik, a doctor illuminatus az európai ér­telmiség közös nyelvénél szívesebben hasz­nál­ta saját anyanyelvét, de megtanult latinul, latin forrásait latinul olvasta, számos művét először latinul írta vagy maga fordította latinra. Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a XIII-XIV. századi katalán nem egy bénult­ságából föléledő kisebbségi nyelv, mint még tegnap is volt, hanem egy hódító, sikeres nép nyelve, a Mediterráneum egyik lingua francája Avignontól kezdve Palermón és Athénen át Kisázsiáig.

Igaz ugyan, hogy nem a stúdiumok megszokott rendje szerint, s bizonyosan nem is mindig eredeti, teljes művekből, hanem sok­szor csak fordításokból, másodkézből, kivonatokból ismerte meg a keresztény, a zsidó [9] és a muzulmán teológiát és filozófiát, [10] Szent Ágostont,[11] a szúfi misztikát, Canterbury-i Szent Anzelmet, [12] Platónt, [13] Arisztotelészt, Averroest [14] s Avicennát, a skolasztikát, Petrus Hispanust s Ghazálít, a Rókaregényt s a Kalila és Dimnát, hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki, de Ramon Llull semmi­képp nem valami szánalmas, félművelt autodidakta. Amit ő és va­lószínű mallorcai cisztercita, [15] montpellier-i egyetemi környe­zete, [16] valamint arab mestere elegendőnek tartott ahhoz, hogy át­fogó képet nyerjen a tudás teljességéről, azt kifogástalanul elsajátí­totta, s a hivatkozások hiánya a máshitűek közti térítés elveivel ma­gyarázható: minden tudománnyal fölvértezett s azt meg is mutató domonkosok sorozatos kudarcai arra késztették, hogy szándéko­san kerülje az autoritásokra való utalást. Ő semmi mást nem akart, mint hogy egy logikusan fölépített rendszer érveivel, per raons necessàries [17] – észérvekkel –, meggyőzze a hitetleneket a keresztény hit igazságáról. Mindazonáltal mélység s elnagyoltság sokszor keve­redik írásaiban, nemegyszer meglepő módon hagyta magát eltérít­tetni a következetes, zárt szerkesztéstől (lásd A sze­re­tet filozófiájá­nak fája lélek-regényét), soha nem érte el a nagy kortárs gondolko­dók, pl. Aquinói Szent Tamás intellektuális szigorát.

Az is igaz, hogy az Ars nagyrészt kívül esik a formális logika köz­ponti tradícióján, [18] mégsem a logikatörténet meg­mosolyog­ni­való kuriózuma. Egyes e századi logikatörténészek igazságtalanul le­kezelő vélekedésével szemben ma már többen elismerik, hogy az Ars magna nem maradt hatástalan a logika fejlődésére. „A közép­kor sohasem feledkezett meg róla teljesen, a XVII. században pe­dig számos arra irányuló törekvést inspirált, hogy egy olyan filozó­fiai nyelvet hozzanak létre, amelyben az összetett ideák bizonyos alapjelek kombinációjaként állíthatók elő. Közvetve vagy közvet­lenül ez sugallhatta például Leibniznek a kombinatorika (ars combinatoria) alapelvein nyugvó egyetemes szimbolika (characteristica universalis) kidolgozására irányuló terveit is.” [19] Ezt a hatást bizonyosnak tekinthetjük annak ismeretében, hogy a modern raci­onalizmus eme nagy gondolkodója [20] tizennyolc éves korában ol­vasta az Ars magnát s húszévesen publikált művében (Dissertatio de arte combinatoria, 1666) elismeri Llull elsőségét a felfedezés logi­kája (logica inventiva) kidolgozásában; ugyanakkor többek közt bí­rálja az alapfogalmak önkényes kiválasztását, a kombinációk túl­zottan leegyszerűsített mechanizmusát. A módszer javítását úgy képzeli el, hogy az alapfogalmak az emberi értelemnek a komplex ideák reduktív analízisével elért legegyszerűbb ideái legyenek, s így az „emberi ismeretek ábécéjéből” kiindulva egyre összetettebb ideák legyenek kidolgozhatok az egyre magasabb fokú kombiná­ciók (s nem csupán a Llull-i binér, ternér és kvaternér kombi­nációk) matematikai törvényei szerint.

Hosszú lenne azon gondolkodók teljes névsora, [21] akik első kéz­ből ismerték az Arsot: Nicolaus Cusanus [22] (1401-1464), akinek Llullhoz fűzött lapszéli jegyzetei is ránkmaradtak; Pico della Mirandola [23] (1463-1494); Giordano Bruno [24] (1538–1600), aki hét írását szentelte az Ars továbbfejlesztésének; Johann Heinrich Alstedt [25] (1588-1638), a gyulafehérvári főiskola tanára; Athanasius Kircher (1601–1680), aki az Ars magna sciendi (’A tudás nagy Ars-a’) című értekezésében megreformálta Llull ábécéjét s aki Közép-Európa felé is közvetítette a lullizmust; Isaac Newton [26] (1642-1727), aki nyolc Llull-kötetet tartott könyvtárában, igaz, köztük hat darab nem hiteles, alkimista művet is, amelyeket jegy­zetekkel látott el, de a két hiteles írás közt ott volt az Ars magna generalis ultima (’Nagy, egyetemes, végső Ars ’).

A másik oldalon, természetesen, ott van az újkori szemléletet beharangozó XVII-XVIII. század kegyetlen, sokszor gúnyos antilulliánus kritikája is, elsősorban Francis Baconé (1551-1626), aki ugyanakkor a Novum organum scientia­rumban (1621) s más ér­tekezéseiben Llullhoz hasonlóan az emberi ismeretek egé­szének szintézisét kívánta kidolgozni. Az iróniába oltott, nem kevésbé éles kritika szülte Jonathan Swift (1687-1745) Gulliverjének (1726) professzo­rát, aki furcsa masinájával kockák százait forgatja, hogy a rájuk írt szavakkal véletlen­szerű mondatokat hozzon létre. Igazságtalan a metsző gúny, hiszen a logikai gépekről írt tudo­mánytörténeti munkák ma éppen Llull szerkezeteinek leírásával kell kezdődjenek. [27] Nem megalapozatlan tehát, hogy a mallorcai logikust a modern informatika előfutáraként, [28] s ne valamilyen hó­bortos különcként tartsuk számon, hiszen zseniális sejtései Cusanuson, Leibnizen s másokon keresztül legalábbis vékony szálon belekerültek az európai filozófia és logika fő vonulatába is.

Llull roppant életművébe viszont egy sem illeszthető bele abból a nem sokkal halála után feltünedező, s az ő neve alatt hamisított majdnem nyolcvan katalán és latin alkimista írásból, [29] amelyek sok későbbi követője számára oly izgatóvá, ám eretneküldözők s a „felvilágosult” századok számára kétes hírűvé tették az „arany­csináló” egész Arsát.

Isten álmodozó bolondja, a fáradhatatlanul gyakorlatias szer­vező, az igazhit boldog bajnoka, a tevékeny világjáró, a szemlélődő remete, az eredeti, rendszerező elme, akinek sejtéseivel kora nem tudhat mit kezdeni: egy szenvedélyesen élő és lelkét kendőzetlenül fölfedő érzelmi lény, akire csillapítatlan mély hatással vannak a kül­világ történései. Innen a lángoló öröm s a félholtra betegítő lehangoltság, az ön­bizalom s a szárnyszegettség, a feszültség s a kiábrán­dultság, a vakmerőség s a meg­ret­tenés, a szemlélődés és a lázas cselekvés, az alig feldolgozható óriási művelt­ség­anyag gyors befo­gadása és annak lassú rendszerezése, a költészet s a filozófia, a misz­tika és a tudomány időszakainak oszcillációja, az adott látomásos, érzelmi vallásos­ság s az akart értelmi vallásosság nem mindig telje­sen egyensúlyos állapota, a nagyra­törően elgondolt tervek végre­hajtását hol előmozdító, hol megakasztó rögtönzések.

Ramon Llullnak, ennek az igen sokrétű, de semmiképp nem állandóan disz­har­mo­nikus személyiségnek vonásaiból könnyen lehet egyet-egyet kinagyítani csat­ta­nós esszék, olvasócsalogató címek, rosszízű népszerűsítés kedvéért, – meg is tették már szám­ta­lanszor. Tudós pepecseléssel fakóvá lehet sápasztani ezt a csupaszín egyéni­sé­get, – fanyalgó filológusok s buzgó mallorcai kanonokok ezt is elkövették. Ugyan­ak­kor számos jelentős, a Llull-i életművet belülről ismerő, alkotóját néha kellő iróniá­val tisztelő irodalom­tudósnak, filozófia- és tudománytörténésznek az utóbbi né­hány évtizedben végzett munkája nyomán, akiknek eredményeire for­dításunk és értéke­lésünk is támaszkodik, vélhetőleg lényege­sen közelebb jutottunk Ramon egyénisé­gének s jelentőségének kiegyensúlyozott megítéléséhez.

A TÖRTÉNELMI HÁTTÉR [30]

Ugassatok és ébresszétek föl azokat a nagy kutyákat,
akik alszanak, elfeledvén Szerettemet.


(A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve, 126. vers)

A Boldog élete a katalán terjeszkedés századára esett, s mert ez a körülmény oly sok ponton befolyásolta pályáját, vázolnunk kell ehelyütt a Mediter­rá­neum nyugati felének XIII-XIV. századi tör­ténetét.

A kor legfontosabb történése a Pireneusi-félszigetre és Észak-Afrikára kiter­jedő óriási almohád birodalom lassú hanyatlása, majd váratlanul gyors vissza­szoru­lása. A XIII. század kezdetére Navarra, León, Kasztília és Aragónia-Katalónia már a hispán terü­letek nagy részét vissza­szerezte a muzul­mánok­tól, ám hátravolt még a mai Dél-Spanyol­ország, továbbá a félsziget keleti pereme és a Baleárok vissza­hódítása.

A Pireneusokon túli Occitánia félig független grófságai az 1137-től perszonál­unióban egyesült katalán-aragón királyság (melynek feje, Aragónia királya és Barce­lona grófja, mindig kata­lán volt) befolyási övezetéhez tartoztak, s a francia királyság csak az első kínálkozó alkalomra várt, hogy uralmát végre a Pireneusokig s a Föld­közi-tengerig kiterjessze.

1212-1213-ban a Pireneusok mindkét oldalán sorsfordító ese­mények követ­kez­tek be: 1212-ben a Navas de Tolosa-i hispán győ­zelem új, többé meg nem állítható len­dületet adott a muzulmán uralom visszaszorításának. A következő év­ben ugyan­akkor a provanszál területeken a Rómával szövetkezett francia korona az albigens eret­nekség kiirtásának ürügyével indított keresztes had­járata során súlyos vereséget mért a provanszálok mellett beavat­kozó katalán hadseregre, s a mureti csatában maga a király, I. (Ka­tolikus) Péter is elesett.

Simon de Monfort, a mureti győztes a nagyra hivatott katalán királyfit is túszul ejtette, s az ötéves árva csupán III. Ince pápa közbenjárására nyerte vissza szabadságát. I. Jakabot, akit a Hódító jelzővel illetnek (Jaume I, el Conqueridor), a templomos lovagok nagymestere nevelte, s igen korán, 1221-ben feleségül adták hozzá Kasztíliai Eleonórát, akitől 1225 körül Alfonz nevű fia született. Jakab az első adódó alkalommal magához ragadta a hatalmat, s 1228 végén megszületett a döntés, hogy Katalónia-Aragónia újult erővel részt vesz az arab uralom elleni harc­ban. A királyság két részének érdekellentétei azonnal kiütköztek: az aragóniai ne­mes­ség a szárazföldön, Valencia bevételével kezdte volna a hódí­tást, ezért Barce­lona grófjának, a fiatal katalán uralkodónak mallorcai vállalkozása szinte teljes egészében Katalónia ügye ma­radt, amelyet csak Montpellier és Marseille támo­ga­tott. Hódító Jakab 1229 őszén vette be a sziget központját, a ma Pálmának ne­vezett Ciutat de Mallorcát, de az utolsó muzulmán ellenállási gó­cokat csak három év múltán sikerült felszámolnia. A szigetek teljes visszahódítása hosszan elhúzódó folyamat lett: Eivissát (spanyolul: Ibizát) még 1235-ben Tarragona érseke, Menorcát azonban csak 1287-ben foglalta el II. Alfonz király, bár a sziget 1232-től fogva a katalán uralkodó adófizetője volt.

Közeli rokonságukra hivatkozva közben Jakab érvényteleníttette első házasságát, s 1235-ben IX. Gergely pápa tanácsára II. András magyar király leányát vette feleségül. [31] Bár a házasságot két, mediterrán területek fölötti befolyásra aspiráló dinasztia ha­talmi érdekei motiválták, [32] forrásaink szerint a katalán uralkodó és magyar felesége boldog házasságban élt. A katalán próza egyik jelentős alkotása, a Llibre dels fets (’Az események könyve’) I. Jakab szavaival mutatja be a hódítások történetét, s számunkra különö­sen megható az a sze­re­tet és tisztelet, amellyel a király hitveséről, tanácsadójáról szól. Magyarországi Jolánta (Violant d’Hongria) 1253-ban halt meg, s a középkori katalán költészet, majd százado­kon át a folklór kedvelt alakja lett.

A szigeteken aratott sikerek után Jakab király a belviszályoktól sújtott, gyenge Valencia ellen fordult. A hadjárat során, amelyben a Jolánta királyné kíséretében Katalóniába került magyarok is részt vettek, 1238-ban elesett Valencia városa, majd 1245-ig katalán-aragóniai uralom alá került az egész tartomány, amelyet Valenciai Királyság néven független országnak szerveztek meg, bár az Aragón Korona másik két országával közös uralkodója volt. A viszonylag gyorsan meghódított területen azonban még évtizedek múlva is gondot okozott a jelentős létszámú, és nemegyszer lázongó muzul­mán arab tömeg együttélése a kevés számú hódító és telepes keresz­tény lakossággal.

A király dinasztikus kapcsolatokkal is biztosítani akarta ural­mát. Jolánta nevű leányát (1238 k.–1300) 1242-ben feleségül adta X. (Bölcs) Alfonzhoz (1221–1284), Kasztília és León kirá­lyához. Örökösét, II. (Nagy) Pétert (1240-1285) Konstancával (1247–1302), Manfrédnak (1232-1266), Szicília trónja váro­mányosának leányával házasította össze. Őket s Szicília és Katalónia-Aragónia fölött uralkodó utódaikat idézi fel Llull kortársa, Dante a Purgatórium III. énekében (112-116, Babits Mihály ford.):

„Én vagyok Manfréd” – mondta és mosolyga; –
     „Konstancia császárné unokája;
     és kérlek majd ha visszatérsz honodba,
menj szép leányomhoz, ki Szicíliára
     s Aragánára dísznek szülte sarját…”

1258-ban Hódító Jakab szerződést kötött IX. (Szent) Lajos francia királlyal (1214-1270), amelyben végleg lemondott Gascogne, Languedoc s Provence terü­le­té­ről, csupán anyjának, Máriának hűbérbirtokát, az immár francia területek közé éke­lődő Montpelliert (katalánul: Montpeller) tartotta meg, s ezen kívül a Pireneu­sokon túl már csak Rosselló (franciául: Roussillon) maradt (katalán nyelvét részben máig megőrizve) a katalán-aragóniai királyság birtokában. A szerződés meg­pecsé­telé­sére Jakab férjhez adta Izabella nevű leányát a francia király fiához, a későbbi III. (Merész) Fülöphöz (1245-1285).

Aragónia, Mallorca és Valencia királya, Barcelona és Urgell grófja, Montpeller ura többszöri módosítás után 1262-ben végle­gessé tette az ország megosztását örökösei, Jolánta két fia közt. (Alfonz, az első házasságból született fiú 1260-ban meghalt.) Péternek Aragónia, Katalónia és Valencia, Jakabnak pedig a Baleárok és a Pireneusoktól északra fekvő területek jutottak. Hódító Jakab tudatában lehetett e megosztás súlyos következmé­nyeinek, hiszen évekkel később ő maga tiltotta meg fiainak, hogy örököseik közt tovább osszák királyságaikat. 1276-ban, 63 évi uralkodás után hunyt el. Néhány nappal azelőtt öltötte magára a ciszterci szerzetesi ruhát.

Uralma alatt a katalán királyság mediterrán hatalommá vált, amely a következő év­században Szardínián és Athénen keresztül egészen Kisázsiáig kiterjesztette be­folyását. S habár nem beszélhe­tünk katalán birodalomról, sokkal inkább egy­más­sal dinasztikus kapcsolatban álló királyságok láncolatáról, ezek közt a katalán össze­tartozás tudata többé-kevésbé mindenütt s mindvégig meg­maradt. A katalán nyelv pedig, amelynek első klasszikus irodalmi emlékei a hódításokat leíró nagy­léleg­zetű krónikák, s amely Ramon Llullban nagyhatású kiteljesítőjére talált, a XIV. század első éveire katalán s mallorcai konzulok, követek, kereskedők, papok, zsoldosok s hajósok révén az egész Mediterráneumban elterjedt, s a kereskedelem és a diplo­mácia közvetítő nyelve lett, olyan nyelv, amelyet szicíliai nemesek vagy Anjou Robert nápolyi király éppúgy használtak vagy legalábbis értettek, mint az avignoni francia pápák.

Éppen Hódító Jakab valenciai hadjárata idején Észak-Afrikában is erősen átrajzolódott a politikai térkép: [33] 1236-ban Ifríkíya néven a mai Tunisz, Kelet-Algéria, továbbá Líbia nyugati sávja területén megalakult az almohádoktól füg­getlen hafszida állam, amely a későbbiekben a katalán területekkel élénk politikai és ke­reskedelmi kapcsolatokat épített ki. 1285-1309 között aztán Kelet-Berber­földön, a mai Kelet-Algéria területén a hafszidák egyik ága önálló emirátust hozott létre. E terület legfontosabb városa Bougie, Ramon Llull térítő működésének egyik célpontja volt. Kevéssé esett a katalán szemhatárba a Magreb középső részén, a mai Nyugat-Algériában az Abdal-Vadid dinasztia alatt létrejött muzulmán állam, Tlemszen fő­várossal. A merinidák Marokkója pedig elsősorban a spanyol terüle­tekkel tartott fönn kapcsola­tokat.

Tunisz, azaz Ifríkíya az 1250-es évektől kezdve általában békés viszonyban állt az Aragóniai Koronával (beleértve Mallorcát is). Katalán zsoldosok álltak a tuniszi uralkodó szolgálatában, aki 1253-ban kalifának kiáltotta ki magát. 1257-től kezdve gyakoriak voltak a kölcsönös követjárások, s e diplomáciai tevékenység ko­ronája az 1271-es valenciai szerződés Al-Musztanszir (?-1277) s Hódító Jakab között, amelyet 1278-ban a tuniszi uralkodó és I. Jakab mallorcai király is megerősített. E normalizált kapcsolatok igen jelentősek voltak Ramon Llull térítő tevékenysége szempont­jából is.

I. Jakab halála után, 1276-ban, idősebb fiát, II. (Nagy) Pétert (1240-1285) Zara­go­zában Aragónia, Katalónia és Valencia kirá­lyává koronázták. Öccse, Jakab (1243-1311), aki 17 évesen infánsként már átvette Mallorca ügyeinek intézését, 19 éves ko­rától kezdve majd fél évszázadon át uralkodott a szigeteken, valamint a Pireneu­so­kon túli területeken, de mind politikailag, mind gazdasá­gilag mindvégig a másod­he­gedűs szerepét játszotta a Félszigeten székelő királyi rokonaival szemben, külö­nö­sen a katalán terjeszke­dés újabb állomása, a „szicíliai vecsernye” (1282 áprilisa) után, amikor az 1266 óta tartó Anjou-uralom ellen föllázadt szicíliaiak meghívták Pa­lermo trónjára II. Pétert, akinek felesége, mint emlí­tettük, Manfréd király leánya volt.

Ha ez testvérem jókor látta volna,
     Catalonia fösvény kapzsiságát
     kerülné már…

– mondja a Paradicsomban (VIII. 76-78) Martell Károly Anjou Róbertról.

A katalán területszerzések megállítására a francia király, a nápo­lyi Anjouk és a pápaság „keresztes hadjáratot” indítottak Nagy Péter ellen, s a szövetségesek mellé állt Mallorca királya is. III. (Merész) Fülöp francia király

     … futva halt
a liliomot hervasztó halállal

(Dante, Purgatórium, VII. 104-105), s a katalán-aragóniai csapa­tok nagy diadalt arattak. Kevéssel később Nagy Péter is meghalt. Utódja, II. Alfonz I. Jakab mallorcai királyt büntetésből meg­fosztotta a Baleároktól, ahová az, szárazföldi területeiről, csak 1298-ban térhetett vissza II. (Igazságos) Jakab katalán-aragóniai király jóvoltából. (Az ekkor visszaadott területek azonban már magukban foglalták a II. Alfonz által meghódított Menorcát is.)

Mindezen történések Ramon Llull tevékenységében is meghatá­rozó moz­za­na­tok voltak, hiszen miután pártfogóját megfosztották tengeri birtokaitól, az új po­li­ti­kai helyzetben az ő működésének súlypontja is az ország szellemi köz­pont­jába, Montpellier-be helye­ződött át.

A katalánok expanziós törekvései miatt a Tunisszal való kapcso­latuk jellege is megváltozott. Miután Nagy Péter, immár Szicíliá­nak is királya, admirálisával, Roger de Lloriával elfoglaltatta Mál­tát (1283), Dzserba szigetét (1284), majd utóda a Karkanna-félszigetet birtokba vette (1286), nem lehetett többé ártalmatlan keres­kedőknek s hajósoknak tekinteni a katalánokat. 1285-ben Alfonz s a tuniszi ural­kodó szerződésben rögzítette a keresztények szabad vallásgyakorlását (beleértve pl. a harangok használatát is) a muzul­mán országban: a szicíliaiak s a katalánok bárhol szabadon hozhat­tak létre kereskedelmi ügynökségeket; Aragónia királya nemcsak a katalán konzulokat nevezte ki, hanem a Tuniszban állomásozó ka­tonák parancs­nokát is; továbbá ő szerezte meg, legalábbis amíg Tunisz hajlandó volt fizetni, azt az adót, amit addig a muzulmán ország Szicíliának fizetett. II. Alfonz és II. Jakab ural­kodása alatt végig megmaradt az elsősorban a katalán érdekeket szolgáló jó vi­szony. (A mallorcai király birtokfosztásának következményeként a Tuniszban élő mallorcaiakat is Aragónia Koronájának képviselője alá rendelték.)

II. Alfonz elhunyta után trónra lépő öccse, II. (Igazságos) Jakab, 1285–1291 kö­zött már Szicíliának is királya, tovább foly­tatta elődei sikeres politikáját. 1297-ben a pápa neki adományozta a pisai és genovai uralom alatt álló Szardínia és a genovai fenn­ha­tóság alatt álló Korzika királyi címét, de Szardínia tényleges ural­mát csak 1323–24-ben szerezte meg – a katalán nyelvű Alguer vá­rosa máig őrzi a hódítás emlékét –, Korzika meghódoltatása pedig a XV. században következett be. II. Jakab katalán-aragóniai király baráti viszonyban állt rokonával, I. Jakab mallorcai királlyal, s szer­ződésekben megerősített, kiegyensúlyozott kapcsolatokat tartott fenn Tunisszal, illetve Bougie-val. 1292-ben tehát, amikor Ramon Llull először szállt hajó­ra, hogy a muzulmánok közt hirdesse a katolikus hitet, az egész Nyugat-Medi­ter­ráneum­ban viszonylag rendezett politikai és közlekedési-kereskedelmi kap­cso­la­to­kon alapuló, kedvező légkör uralkodott.

Mindazonáltal a Hódító Jakab uralkodása alatt megszerzett te­rületeken s Menorcán túl a katalánok mediterrán „hegemóniája” csak erősen korlátozott mértékben juthatott érvényre. Szicília III. Frigyes (1296-1377) trónraléptétől fogva gyakorlatilag függet­len, és saját politikai és gazdasági érdekeit szigorúan érvényesítő királysággá vált, bár uralkodói elismerték, hogy az aragóniai király a dinasztia feje. Az aragóniai-katalán és a katalán-mallorcai érdekellentétek is gyöngítették a gazda­ságilag nem igazán fejlett katalán királyságot, ezért nem sikerült kiiktatni a térségben az itáliai köztár­saságok (Genova, Pisa, Velence) befolyását sem, amelyet azok mind a szigeteken, mind Észak-Afrikában igyekeztek megtartani. Egyálta­lán nem meg­lepő tehát, hogy Llull itáliai hajókon kelt át Afrikába.

A Mallorcai térítő tevékenysége ezen háttér előtt nem tűnik rendhagyónak. Megszokott útvonalakon, többé-kevésbé kiszámít­ható viszonyok közt indult térítő útjaira; jóval őelőtte nem is tel­jesen sikertelenül tevékenykedtek a muzulmán országokban a fo­golykiváltó rendek, majd a ferencesek és a domonkosok is. Ramon Llullnak nem a kezdeményezése, hanem – amire ő maga is a hang­súlyt helyezte – a módszere volt újszerű.

Hódító Jakab és utódai uralma nemcsak a politikának s a keres­kedelemnek a ka­ta­lán nyelv terjedésével együtt járó sikereivel büsz­kélkedhetett. Az irodalom- és tu­do­mány­pár­to­ló, a vallásos élet el­mélyítésében buzgólkodó királyok kedvező szel­lemi légkört bizto­sítottak ősi és frissen meghódított birtokaikon is. I. Jakab és Nagy Péter udvarában számos híres trubadúr működött, és köztük a leg­jelentősebb katalán volt a gironai Cerverí. A XIII. században töb­bek közt jogi és tudományos szövegek fordításain izmosodott a ka­talán irodalmi nyelv. Katedrális- és kolostori (ferences, domonkos, ciszterci) iskolák kiterjedt hálózata jött létre. A vallási élet alakjai közül kiemelkedett a domonkos Penyaforti Szent Rajmund [34] (1185 k.-1275), a középkorban igen elterjedt gyóntató-kézikönyvnek, a Summa de paenitentiának s egy monumentális kánon­jogi műnek, IX. Gergely Decretaléjának összeállítója.

II. Jakab király hosszú uralkodása különösen kedvezett a kata­lán kultúra fel­virág­zásának. A ferences hatás alatt álló, mélyen val­lásos király ösztönzésére biblia- és legendafordítások készültek; 1300-ban Lleidában megalapította Katalónia első egyetemét, amelynek orvosi fakultásán elsősorban arab orvosi művek katalán fordításaiból tanítottak (a fordítás munkájában zsidó tudósoknak volt igen jelentős szerepük). Korának kiemelkedő személyisége volt Arnau de Vilanova, [35] aki 1238 körül Aragóniában vagy Valen­ciában született. Az Európa-szerte híres orvos 1289-től tíz éven át Montpellier (Montpeller) egyetemén tanított medicinát. Később elsősorban a világvég hirdetése és az Egyház megújítása foglalkoz­tatta; antiskolasztikus, anti­in­tel­lek­tualista tanaival éppen nagy kor­társa, Ramon Llull szellemi irányult­ságával ellentétes nézeteket képviselt.

Az egész XIII. században s még a XIV. század elején is igen jelentős a katalán területeken a muzulmán arab s a zsidó kultúra hatása, bár ez elsősorban Kasztília óriási fordítói munkát végző tudós centrumain keresztül tört magának utat egész Európába. [36] A XIV. századra, annak is inkább a végére jellemző erőszakos keresztény magatartással szemben a XIII. század még legalábbis ambivalens módon viszonyult a muzulmán és a zsidó kultúrához; a vallási viták ugyan sokszor üldözésekbe torkollottak, de a tudo­mányos eredmények befogadása viszonylag toleráns légkörben folyt. Ez a kettősség jellemezte a Boldog viszonyát is az iszlámhoz, a zsidósághoz s kultúrájukhoz.

RAMON LLULL ÉLETÚTJA ÉS MUNKÁI [37]

Rendházat Miramar hegyén
ferenceseknek nyertem én,
hogy megtérjen a szaracén.
A szőlő s az édeskömény
között megsze­rel­mesedém;
Isten szerelme, sir a vén.


(Ramon Llull, Cant de Ramon,
3. versszak, Déri Balázs ford.)

Ramon Llull 1232-ben vagy 1233 elején született Mallorca fő­városában, a mai Pálmában. Apja, Ramon, az ifjú Hódító Jakab hadseregében lépett a szigetre. A néki juttatott nagy földbirtok s fia udvari szereplése arra mutat, hogy előkelő barcelonai nemes (vagy gazdag polgári) család tagjának kellett lennie. 1231-ben érkezett Mallorcára felesége, Isabel d’Erill, aki egyetlen gyermeke, Ramon anyja lett.

A XIII. századi Mallorcán katalánok, aragóniaiak, Montpellierből, Marseille-ből s más helyekről származó provanszálok, genovai, és pisai kereskedőkolóniák mellett számban kevés, de a kereskede­lemben s a diplo­má­ciá­ban jelentős szerepű zsidó, valamint nagy­számú muzulmán arab lakos élt. [38] Becslések szerint az ötvenezer fő körüli lakosság fele-harmada, de legalább az ötödé arab lehetett. A muzulmánok egy része szabad (kézműves, kiskereskedő, földtulajdonos), nagyobb részük azonban szolga volt. A Baleárokon, éppúgy, mint Valenciában s az egész visszahódított félszigeten, a keresztények nem semmisítették meg a legyőzött muzulmán lakosságot. A nem is sikertelen keresztény térítőtevékenység elle­nére jelentős számban maradtak vallásukat gyakorló muszlimok (spanyolul: mudéjarok) még a századforduló táján is, sőt végső kiűzésük csak az 1600-as évek elejére esik. Llull tehát joggal vélhette, hogy megtérítésük kora egyik legégetőbb lelki szükség­lete.

Gyermek- és ifjúkoráról alig tudunk valamit: neveltetése és mű­veltsége az udvarhoz szorosan kötődő nemesi­ífjakéhoz hasonló lehetett. Hódító Jakab a trón­örökös, a későbbi I. Jakab mallorcai király nevelőjének tette meg, majd 1263-ban a trón­örökös udvar­mestere, vagyis a királyi ház ad­mi­niszt­rá­ció­já­nak vezetője lett. Udvari szerepéből következik, hogy világlátott embernek számít­hatott: az uralkodó kíséretében meg kellett ismernie az Aragóniái Korona országait.

1257-ben feleségül vette Blanca Picanyt, akitől fia, Doménec, s leánya, Magdaléna született. Jószerént ennyi, amit élete első har­minc évéről tudunk, de még ebből a kevésből is alig tartott vala­mit említésre méltónak latin nyelvű életrajzában (Vita coaetanea, ’Egykorú életrajz’), [39] amelyet valószínűleg az akkor Párizs mellett (a mai Luxembourg-kert területén) fekvő Vauvert karthauzi kolos­tora szer­ze­te­sei­nek diktált le 1311-ben. A Vita megbízható, biztos fogódzókat nyújtó mű, ha nem is minden pontján részletes élet­rajz. Llull nem szorítkozik benne puszta eseményközlésre, hanem rekapitulálja legfontosabb műveit, s feljegyzi, gon­do­lat­rend­sze­re főbb változásait, néha hitvitái érvelését is. Talán ő az egyetlen közép­kori gondolkodó, aki ilyen módon mutatta be életét s gon­dolkodását.

A Vita coaetanea rögtön lelki születésének, azaz megtérésének törté­ne­té­vel kezdődik: „Mikor Ramon Mallorca királyának udvar­mestere volt, még mint ifjú ember túlzottan belemerült a hiába­való énekek írásába meg az evilági buja­sá­gok­ba. Egyszer éjnek idején ágya szélén üldögélt, s neki akart fogni, hogy anya­nyelvén éneket költsön egy bizonyos hölgyről, akit ostoba szerelemmel sze­re­tett.

Miközben elkezdte írni a mondott éneket, jobb felé pillantván meglátta a keresztfán függő Úr Jézus Krisztust. Erre megfélemledett, s otthagyván a kezében tartott dolgokat, ágyba bújt, hogy aludjék.

Másnap azonban fölkelt, s visszatért szokott hiábavalóságaihoz, anélkül, hogy valamennyire is törődött volna a látomással.” (Vita coaetanea, 2-3.)

Néhány napnyi időközzel még négyszer megismétlődött a láto­más: negyed­szerre a trubadúr már egész éjszaka a jelenés értelmén gondolkodott. Megértette, hogy teljesen Jézus Krisztus szolgálatá­nak kell szentelnie magát, de egy hiába­valósá­gok­nak élő udvari embert méltatlannak tartott ilyen szolgálatra. Azt is fölmérte, hogy számos, családi és társadalmi helyzetével összefüggő konflik­tus vár rá. Maga sem tudta, hogyan, lassan megérlelődött benne a hármas fölismerés: meg kell térí­te­nie a szaracénokat, akár vértanú­ság árán is; meg kell írnia „a világ legjobb köny­vét” a hitetlenek tévelygései ellen; meg kell győznie a pápát s az uralkodókat, hogy misszio­náriusok képzésére kolostorokat alapítsanak.

Hamar belátta, hogy neveltetése nem adott neki kellő alapokat e feladatok el­vég­zé­sé­hez, fogyatékos a latin műveltsége, arabul pe­dig egyáltalán nem tud. Három hónap telt el kétségek között, míg egy prédikáció hatására Assisi Szent Ferenc példája nyomán eladta birtokait, s csak felesége és gyermekei számára hagyott meg annyit, hogy megélhessenek belőle; majd zarándokútra ment Santiago de Compos­te­lá­ba. Az útról visszatérőben Barcelonából Párizsba készült, de a domonkos Penya­forti Szent Rajmund taná­csára visszatért a szigetre.

Mallorcán kilenc évig tanult. [40] Szaracén rabszolgájától, akit e célra vásárolt, elsajátította az arab nyelvet, s alaposan megismerte a Koránt s az iszlám tanait. Talán a Pálmához közeli Reál ciszterci kolostorában tett szert a latin nyelv és kultúra mélyebb ismeretére, – ez magyarázhatja a Szent Ágoston-i hagyományhoz való kötődé­sét, Arisztotelész-ellenességét s misztikáját. E kilenc tanulóév végé­ről, 1273-74-ből, tehát az Ars előtti alkotóperiódusából két műve maradt ránk: a Logica d’Algatzell (’Ghazálí logikája’) című kom­pendium (először arabul, majd latit prózában, végül rímes katalán versben), amely Petrus Hispanus és Ghazálí logikájának össze­egyeztetési kísérlete, és Az Istenben való szemlélődés könyve, amely­nek első, arab változata elveszett, de ránk maradt a katalán és a latin fordítás. Ebben a szimbolikus értelmű számok szerint tagolt óriási műben, ugyan még rendszertelenül, feltűnnek gondolat­rendszere alapvonalai s azok az algearai jellegű formulák, amelyek­ből az Ars kifejlődött.

Egy alkalommal, távollétében arab szolgája káromolta Krisz­tust. Llull tudomást szer­zett a dologról s megverte a muzulmánt. Az bosszút forralt s meg akarta ölti gaz­dáját, aki súlyos sebet ka­pott, de kicsavarta támadója kezéből a gyilkos szer­szá­mot. Ramon habozott: kivégeztesse-e saját tanítómesterét, vagy kitegye magát vár­ha­tó mesterkedéseinek? Visszavonult imádkozni Reál ciszterci kolostorába. Meg­hall­gat­ta­tás nélkül tért haza, s a börtönben önkezétől felakasztva találta arab szol­gá­ját. Hálát adott Istennek, hogy nem tapadt a kezéhez vér, majd fölment a sziget kö­ze­pén el­terülő síkság egyetlen nagyobb kiemelkedésére, a Pálmától húsz kilo­méter­nyire fekvő Randa melletti hegyre, „hogy nyugodtabban szemlélhesse Istent. El sem telt egy teljes hét, történt egy nap, miközben figyelmesen nézett az égre: az Úr meg­vilá­gosí­totta az elméjét, megadta néki azt a formát s módszert, amivel megírhatja a fönt mondott könyvet a hitetlenek tévelygései ellen.” Reál kolos­torába tért vissza, és „elkezdte írni azt a könyvet, amelyet előbb Ars maiornak (’Nagyobb Ars’), majd Ars generálisnak (’Egyetemes Ars’) nevezett” (Vita coaetanea 24).

1274-et írtak ekkor: ebben az évben halt meg Aquinói Szent Tamás és Szent Bonaventura.

A randai megvilágosodás tehát nem a „legjobb könyv” tartal­mára vonatkozott, hiszen az, összességében, már adva volt Az Isten­ben való szemlélődés könyveken, hanem az elrendezésre, egy az isme­retek minden területére alkalmazható rendszerre, Arsra. E rendszer kidolgozásának kezdő- és végpontját jelzik az életrajzban említett címek. Az Ars maiorral elkezdődött Llullnak 1289-ig tartó máso­dik alkotói periódusa, amelyet az Ars princípiumainak négyes fel osztása (lásd a következő fejezetet) és az ezek összefüggéseit kife­jező figurák nagy száma, a rendszer túlzott bonyolultsága jellemzett. [41]

Az Ars első változata mellett még egy jelentős mű született Mallorcán: a Llibre del gentil i dels trés savis (’A pogány és a három bölcs könyve’) című, toleráns szem­léletű apo­lo­gé­tikai és összeha­sonlító vallás­tudo­mányi munkája.

1275-ben Jakab, a trónörökös Montpellierbe hívatta, hogy egy ferences meg­vizs­gálja írásait, ám az nem talált bennük kivetniva­lót. A kö­vet­kező eszten­dőben, az idős Hódító Jakab halála évében, Ramon végre elérte, hogy uralkodói támo­gatással meg­alapít­hassa az arab nyelv tanulására szánt kolostort Miramarban, [42] Mallorca festői szép­ségű északi part­jának egy sziklaszirtjén. XXI. János pápa, korábbi nevén Petrus Hispanus, a Summulae logicales szer­zője, még az évben bullájával megerősítette a kolostoralapítást, s tizenhárom ferences hamarosan el is kezdte az arab nyelv s az Ars tanulmányozását.

1276 s 1288 között tizenegy éves űr tátong az életrajzban, amit a történelmi áttekintésben vázolt zavaros politikai helyzet részben meg is magyaráz. Annyi bizonyos, hogy 1282 és 1287 között Montpellierben Ramon számos mű mellett megírta a fiának cím­zett Doctrina pueril (’Gyermeknek való tanítás’) című pedagógiai munkáját, amelyben mintegy alapfokon foglalja össze a legfonto­sabb tudományos és teológiai ismereteket. Ez idő tájt született Blaquerna című tanregénye is, amelynek része a Llibre d’amic e Amat (’A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve’) című misztikus szenten­ciagyűjtemény.

Llull 1287-ben utazott először a mallorcai királyság szárazföldi területein túlra. Hosszú utazásairól a későbbiekben leggyakrabban Montpellierbe, Mallorca félig száműzetésben élő királyának udva­rába tért vissza, míg a szigetre talán csak háromszor kelt át élete hátralevő részében. A zűrzavaros időkben, húszéves működés után a miramari kolostor is megszűnt.

Ramon első hosszabb útja Rómába vezetett; az volt a célja, hogy meggyőzze a Kúriát a miramarihoz hasonló nyelvoktató ko­lostorok alapításának szük­sé­ges­sé­gé­ről. Éppen abban az évben ért Rómába Argunnak, Perzsia mongol kánjának kö­ve­te, egy nesztoriánus keresztény. A kán szövetséget ajánlott a nyugati ke­resz­tény­ség­nek, amely szinte már teljesen kiszorult a nagy véráldozatokkal elfoglalt Szent­föld­ről. Llullt erősen fog­lal­koz­tat­ták a keresztes had­járat tervei, s a mongolok (vagy ahogy a középkorban inkább ne­vezték őket, a tatárok) ajánlata fölgyújtotta képzeletét: [43] itt a ked­vező alkalom a Szentföld vissza­hódítására és a muzulmánok kö­zötti lélek­mentésre. [44] Ám a „szicíliai vecser­nye” és annak közvetlen következménye, a katalánok elleni „keresztes hadjárat”, továbbá IV. Honorius pápa halála miatt a nyugati világ érdektelenséggel fogadta a mongol szövetség tervét, s nem tellett tőle többre, mint szép szavakra és látványos ceremóniákra.

Ramon dolgavégezetlenül távozott Rómából, s Párizsba indult, „hogy a világ elé tárja Arat, amelyet Istentől kapott”. (Vita coaeta­nea, 18) Első párizsi útja (1288-1289) azonban súlyos kudarccal végződött. „Miután fölolvasta ezt a Kom­mentárt”, azaz az Ars egy újabb változatát, „s látta a hallgatók viselkedését, vissza­tért Montpellierbe”. Különös, idegen jelenség lehetett a saját problematiká­jával foglalkozó, zárt tudósvilágban egy nem szabályos egyetemi karriert futó, a vi­lá­got sajátosan mallorcai nézőpontból látó „auto­didakta”, rendszerének geo­metriai ábráival, arabosnak ható filozó­fiai nyelvezetével. A francia királlyal, IV. (Szép) Fülöp­pel való talál­kozása sem hozott sikert. A párizsi tartózkodása alatt született egyetlen irodalmi eredmény a Fèlix avagy a Llibre de meravelles (’Csodák könyve’) című regényes enciklopédia, benne a Llibre de les bèsties (’Az állatok könyve’), egy kedves, de élesen társadalomkriti­kus állatregény.

Llull nem törődött bele a meg nem értésbe, hozzáfogott rend­szere egy­sze­rű­sí­té­sé­be és újrafogalmazásába. Az első nagy térítőutakat is jelentő harmadik al­ko­tó­pe­rió­du­sá­ra (1290-1308) a végső kidolgozás felé közelítő Ars princípiumainak hármas cso­por­tokba való osztása, a tizenkét szemléltető geometriai ábra négyre csök­ken­tése, a sokkoló algebrai leírások elhagyása jellemző. 1290-ben, Montpellierbe vissza­térve ezen elvek szerint írta meg az Ars inventiva veritatist (’Az igazság fel­fe­de­zé­sé­nek ars-a’). Végre fölcsil­lant az a remény is, hogy elkezdheti rendszere szé­le­sebb körben való terjesztését. A ferences generálistól fölhatalmazást nyert, hogy Itália ferencesei közt oktassa az Arsot. Genovába ment, ahol az észak-afrikai térítő­útra készülve arabra fordította az Ars inventivát.

1291-ben az egész keresztény világot megrázta a hír, hogy Acre városa, a Szent­föld utolsó keresz­tény erős­sége muzul­mán kézre ke­rült. A követ­kező eszten­dőben Llull, aki ekkor már hatvan­éves, Rómába utazott, fölkereste az első ferences rendi pápát, IV. Mik­lóst, és átnyújtotta neki a Tractatus de modo convertendi infideles (’A hitetlenek megtérítéséről szóló értekezés’) című munkáját, amely­ben fölvázolta a pogányok megtérítésének nagyszabású tervét, s javaslatot tett a Szentföld vissza­hódítására is.

1293-ban visszatért Genovába, hogy onnan induljon hajón a szaracénok közé, s Arsával meggyőzze bölcseiket. Most ért el har­madik célkitűzése tel­je­sí­té­sé­nek közelébe: hogy akár élete árán is hirdesse a keresztény igazságot. Már könyvei és minden holmija a hajó fedélzetén voltak, amikor halálos rettegés szállta meg, „s ezért Ramon, féltve a bőrét”, gúnyolódik saját magán a Vita coaetaneá-ban, „mint hajdan Péter apostol az Úr szenvedésének idején, el­felejtette fönt mondott szándékát”, hogy ti. eldöntötte, meghal a Krisztusért, csakhogy az ő tiszteletére megtérítse a hitetleneket, „és Genovában maradt”. Amint a hajó elvitorlázott, szörnyű lelkiismeret-furdalás tört rá, magas lázba esve sokáig betegeskedett.

Látomások akarták eltéríteni föltett szándékától, de végül még­is hajóra szállt, s rögtön meggyógyult. A partraszállás után a mu­zulmánok között azonnal hitvitát kez­de­mé­nye­zett. Mint elmondja, a katalán domonkosok támadó módszerével szem­ben ő először fel­ajánlotta ellenfeleinek: ők keressenek vitatható pontot a keresz­tény hitben. Így viszonylagos jóindulatot vívott ki maga iránt, s akkor fogott hozzá tanai kifejtéséhez. Néhány elme már kezdett megnyílni a keresztény hit igazsága előtt, amikor befolyásos embe­rek sugallatára börtönbe vetették s az uralkodó kiutasította az országból azzal, hogy ha visszatér, megkövezik. Ő azonban átszállt egy másik hajóra és visszatért az arabokhoz, de három hét után mégis a távozás mellett dön­tött s dolgavégezetlenül Nápolyba hajózott. Még 1293-ban Tuniszban elkezdte, az­tán a következő évben befejezte rendszere mechanikus kombinatorikájának végső kialakítását a Taula general (’Egyetemes táblázat’) című művével. Nápolyban Arsát oktatta, jelentős műveket alkotott, köztük a hato­dik ér­zék­ről, a kom­mu­ni­ká­ció képességéről szóló értekezését, s a város környékén le­te­le­pe­dett vagy fogságba esett muszlimok közt prédikált. Itáliai tevékenységét egy rövid nyári látogatás szakította meg Mallorcán s Barcelonában.

1294-1295-ben két pápát is ostromolt beadványaival (az egyik az az V. Celesztin volt, aki nem kizárt, hogy Llull hatására mon­dott le a trónról), majd 1295-1296-ban Rómában elkészült ha­talmas enciklopédiája, az Arbre de ciencia (’A tudomány fája’). A Kúriánál ért kudarcai miatt 1297-ben előbb I. Jakab mallorcai királyt kereste föl Montpellierben, majd ismét Párizsba tartott, ahol nyilvános fel­ol­va­sá­son mutatta be azArrot, s 1297-1299 kö­zött tizenhárom könyvet írt, köztük az Ars újabb összefoglalását, az Ars compendiosát s az Arbre de filosofia d’amort. Mind a tudós körökben, mind a királynál értetlenség fogadta, s ezért Barcelonán keresztül visszatért Mallorcára. A katalán uralkodó, II. Jakab enge­délyt adott neki, hogy országa zsinagógáiban s mecseteiben prédi­káljon. Mivel Mallorca királya Aragónia vazallusa volt, az enge­dély érvényes kellett legyen a Baleárokra is. 1300 és 1301 között, oly sok év után az első hosszabb mallorcai tartózkodása alatt, nyolc művet írt, köztük híres szép lírai versét, a Cant de Ramont (’Ramon éneke’).

Mallorcán érte a hír, hogy a „tatárok” uralkodója megtámadta Szíriát. Llullnak a mongolok iránti rendkívüli érdeklődése magya­rázza, hogy rögtön hajóra szállt s még 1301 nyarán eljutott Ciprus szigetére. (Ezen útján is már meglevő kereskedelmi út­vo­na­lak­ra szá­mít­ha­tott. Acre eleste után ugyanis az itáliai és a katalán ke­res­ke­dő­ko­ló­niák áttelepültek Ciprusra, majd kiépítették kap­csolataikat Kis-Örmény­ország­gal is.) Csak Cipruson derült ki a keserű valóság: a mongol uralkodó az egyiptomi mame­lukok el­len vonult ugyan, de közben áttért az iszlámra, így nem lehetett a Szent­föld visszahódításában a segítségére számítani! Llull a ciprusi tartózkodást szaka­dár keresztény vagy muzulmán ciprióták kö­zötti prédikálásra használta föl, s a Nicosia melletti Buffavento Aranyszájú Szent János kolostorában megírta a latinul fönnma­radt Rhetorica novát (’Új retorika’). Ciprusból áthajózott Kis­ázsiába, talán hogy Kis-Örmény­ország monofizita eretnekséget valló ural­ko­dó­jával találkozzék. Egyes föltételezések szerint elju­tott Jeruzsálembe is.

Az Európába való visszatérését követő öt évről (1303–1307) csak vázlatos képet ad a Vita coaetanea. 1303-tól 1305-ig Llull Genova és Montpellier közt több­ször is megtette az utat, esetleg Párizsba is elutazott. 1305-ben Montpellierben, Barcelonában, majd ismét Montpellierben, aztán a lyoni pápa­koro­názá­son buk­kant föl. Közben megírta legfontosabb logikai művét, a Logica novát (’Új logika’, Genova, 1303), egy óriási munkát a prédikálásról s egy a Szentföld visszafoglalásának tervét kifejtő értekezést.

1306-ban indult másodszor Észak-Afrikába, ez alkalommal Bougie-ba kelt át Mallorca szigetéről. [45] A város főterén szinte pro­vokatív módon hirdette a keresztény hit igaz voltát, ezért a város vallási főhatósága maga elé idézte, majd miután – Ramon szerint – a hitvitában alulmaradt, börtönbe záratta. Útközben a jámbor misszionáriust a nép ütlegelte, szakállánál fogva ráncigálta, s bár a genovaiak s a katalánok közbenjárására viszonylag emberséges kö­rülmények között, de fél évig fogva tartották. A börtönben meg­írta Disputatio Raymundi Christiani et Hamar Saraceni (’A keresz­tény Ramon s a szaracén Hamar vitája’) című munkáját. Végül az uralkodó kiutasította országából.

Úton Genova felé hajótörést szenved, s az akkor már hetven­négy éves ember minden nála lévő könyvét elvesztve egy csónakon alig tud Pisába vergődni. Itt fejezi be rendszere végső változatát, 37 Ars magna generalis ultimát (1305 Lyon – 1307 Pisa), elkészíti a hajótörésben elveszett Disputatio Raymundi… latin változatát s (1308-ban) az Ars magna generalis ultima kivonatát, az Ars brevist (’RövidArs’), legelterjedtebb filozófiai művét. Majd ismét útra kel: Poitiers-ben IV. (Szép) Fülöppel, Marseille-ben pedig Arnau de Vilanovával találkozik.

Ezzel elkezdődik negyedik, az Ars végső változatának kidolgo­zása utáni alkotó­perió­dusa, amikor a logika, filozófia, teológia stb. legkülönbözőbb területein igyekszik bizonyítani az Ars használha­tóságát. 265 műve közül 135, igaz igen sok rövid, ebben az utolsó nyolc esztendőben született.

Miután 1308-1309 telét Montpellierben töltötte tizennyolc mű (az Ars adaptációi s egy a keresztes hadjáratról szóló politikai traktátus) írásával, negyedik, utolsó útjára indult Párizsba. Az 1308 ősze és 1311 közti időszak az averroizmus elleni küzdelem jegyé­ben telt el. A Vita coaetanea először szól némi elégedettséggel az Ars fogadtatásáról: 1310-ben például negyven magister s baccalau­reus látogatta a Mallorcai előadásait. Llull megérezte, hogy a ki­nyi­lat­koz­ta­tástól független tiszta filozófiai spekuláció bevezetése az egyetemi oktatásba a hit s az ész közti szakadék elmélyüléséhez ve­zetett. „Mikor látta, hogy Ariszto­telész kommentátora azaz Averroes miatt sokan nem csekély mértékben el­tér­nek az igazság egye­nes útjáról, legfőképpen a katolikus hittől, mondván, hogy a ke­resz­tény hitet lehetetlen megérteni, s az csak a hit vonatkozásában igaz, Ramon ilyetén­képpen demonstratív és tudományos úton igyekezvén cáfolni eszméiket, sok­féle módon rámutatott ellent­mondásaikra, mivel ha a katolikus hit bi­zo­nyít­ha­tat­lan az értelem útján, lehetetlen, hogy igaz legyen.” (Vita coaetanea, 43) Ramon Llull egész életművével radikálisan követelte az istensze­re­tet s az istenismeret és a hit s az ész egységét – ennek jegyében szánta har­minchárom Párizsban írt művét az averroizmus cáfolatára. [46]

Az 1311 októbere és 1312 májusa közt tartott vienne-i zsina­ton a nyelvoktatás megszervezése terén végre legalább részleges sikert ért el: a zsinat elrendelte, hogy Párizs, Oxford, Bologna, Salamanca egyetemén s a pápai udvarban hébert, arabot s szírt tanítsanak a leendő misszio­ná­riusok­nak. [47]

Amikor 1312 júniusa és 1313 májusa közt Mallorcán tartózko­dik, a trónon már I. (mallorcai) Jakab fia, Saru; (?–1312) ül. Lázas tempóban 182 egyházi beszédet s tizen­hét rövidebb művet ír, s vég­ren­del­ke­zik kéziratai őrzéséről. [48] S nyolc­van­egy éves korában még egyszer, utoljára útnak indul. Messinában, II. Jakab katalán-aragóniai király fivérének, III. Frigyesnek kedvelt tartózkodási he­lyén harminchét rövidebb művet alkot, ötöt közülük a királynak ajánl, 1314 őszén pedig hajóra száll: Tuniszba kel át. Ott való­színűleg a korábbiakhoz képest igencsak megváltozott, sikerrel kecseg­tető körülményeket talált: a nem sokkal azelőtt hatalomra jutott szul­tán a hafszidák támadásai miatt s a keresztény segítség reményében azzal a gon­do­lat­tal foglalkozott, hogy áttér Krisztus hitére. Lehetséges, hogy Szicília és Aragónia katalán királyai ebben az ügyben szerepet szántak az agg misszionáriusnak.

Tuniszba érve huszonhat kisebb művet írt, közülük egyet a szul­tánnak ajánlott. Utolsó opusculuma az 1315-ből származó Liber de Deo et mundo {‘Könyv Istenről s a világról’). Nem tudni, mit vég­zett el a rábízottakból. Isten vándora valamikor 1316 márciusa előtt halhatott meg Tuniszban vagy a szigetre hazatérőben, esetleg Mallorcán. Vértanúságának története, mely szerint a muzulmán csőcselék félholtra kövezte és egy genovai hajó vitte hazájába a hal­dokló Ramont, nem egyéb kegyes célra költött legendánál. [49]

Ma is ott nyugszik, ahol eltemették: Palma de Mallorca gótikus Szent Ferenc-templomában.

HIT ÉS ÉSZ – MISZTIKA ÉS FILOZÓFIA

„… a sze­rel­mes sze­re­tete a hit
és az értelem között lakozott.”


(A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve, 197. vers)

Ramon Llull gondolkodásának kezdettől fogva mindvégig vezérfonala, mint említettük, a hit által és az ész által [50] való megis­merés elválaszthatatlan voltának erőteljes állítása; a Randa melletti hegyen, ahol misztikus elragadtatásban szemlélte Istent, ott világo­sította meg elméjét az Úr, s adta néki minden tudást összefoglaló rendszerét.

A misztika: [51] a megtisztulás, megvilágosodás és az Istennel való egyesülés útja, az Isten­ben való szemlélődés útja, a lélek útja Isten­éé (a ferences Szent Bonaventura Itinerarium mentis in Deumával szólva). Bár Llull szemlélődési gya­kor­la­ta nem köthető kifejezet­ten egyetlen (pl. ágostoni, domini­ká­nus, ferences) ke­resz­tény misz­tikus áramlathoz sem, mégis azáltal, hogy misz­ti­ká­já­nak közép­ponti té­má­ja a sze­re­tet, [52] a ferences iskolához [53] látszik a leg­közelebb állni; már Az Istenben való szemlélődés könyve utolsó, 5. könyvének mintegy felét teszi ki (az imádság különböző for­máiról szóló fejezetek mellett) a sze­re­tet-tan elsősorban teológiai szempontú, szinte enciklopédikus teljességű kifejtésed sze­re­tet filo­zófiájának fája háromszorosát meghaladó terjedelemben.

Ami majd ezt az óriási anyagot újra meg újra átstrukturálja, az a műfajok okozta eltérések mellett (misztikus aforizmák, elmél­kedő betétek, enciklopédiák stb.) elsősorban az Ars, Llull gondolat­rendszerének középpontja és foglalata, a maga folyton finomodó változataiban.

Az Ars: kísérlet arra, hogy az emberi ismeretek teljességét – ke­vés számú princípiumra visszavezetve, ezek lehetséges viszonyait kombinatorikus úton s geometriai ábrákkal is szemléletessé téve – mindenki, vagyis arab, zsidó és keresztény számára egyaránt könnyen belátható módon lehessen összefoglalni.

Kötetünk műveinek megértéséhez nem szükséges az Ars egész – Llull föltett szándékával ellentétben – igen bonyolult appará­tusának ismertetése, ezért csak alapvonalait mutatjuk be, még­pedig végső, letisztult formájában, jóllehet A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyvében még egy ezt megelőző korszak kuszább fogalmi rendszere tükröződik. Az Arc kiindulópontja az alapfogalmak hat, egyen­ként kilenc tagból álló sorozata, [54] amelyeket B-K betűk jelöl­nek. Az első két sorozat: a tizennyolc princípium, azaz a kilenc abszolút predikátum (jóság, nagy­ság, örökkévalóság vagy tartós­ság, hatalom, bölcsesség, akarat, erény, igazság, dicső­ség), s a ki­lenc relatív predikátum (különbözőség, egyezőség, ellentétesség; kezdet, közép, vég; na­gyobb­ság, egyenlőség, kisebbség). A latin princípium szót Llull a katalán szövegekben a magyar „kezdet” szó­nak megfelelő nép nyelvi szóval (començament) adja vissza, s szino­nimaként használja a „méltóság” (lat. dignitas, kat.dignitat) szót, a görög axióma skolasztikus latin tükörfordítását. [55]

Az Ars korábbi, a princípiumokat négyes csoportokba rendező szakaszában [56] Llull tizenhat abszolút princípiummal dolgozott (az említetteken kívül: tökéletesség, igazságosság, bőkezűség, egysze­rűség, nemesség, könyörületesség, uraság). E princípiumok kivá­lasztása elsősorban nem filozófiai absztrakcióval, hanem térítő cél­zatú teológiai megfontolásokkal mehetett végbe. Llull olyan alapo­kat akart keresni érveléséhez, amelyek elfogadhatók mindhárom nagy monoteista vallás követőinek, s ezért kínálkozott számára kö­zös kiindulópontnak az isteni attri­bú­tu­mok, vagy ahogy ő inkább nevezi, az isteni dignitások tana. Hosszú évek vitái után egyértel­műnek látszik, hogy a Lullus-i princípium-tannak (és kombinato­rikának) egyaránt vannak keresztény, [57] zsidó (kabbalisztikus) és muzulmán gyö­kerei. Llull egyik korai, tankölteményjellegű műve, a Los cent noms de Déu (’Az Isten száz neve’) pl. éppen arra a muzul­mán hagyományra való válasz, mi­sze­rint Allahnak összesen kilenc­venkilenc nevét lehet meg­találni. Llull eredeti szándékát figye­lembe véve érezzük megalapozatlannak egyes logika­törté­nészek olyan meg­álla­pítá­sait, mint hogy „az alapfogalmak ki­vá­lasz­tá­sá­ban Lullus nem tanúsított valami nagy filozófiai tehetséget”. [58]

Az arisztotelészi filozófiai hagyomány tíz kategóriáját ismerjük fel az Ars céljaira módosítva az alapfogalmak következő sorozatá­ban, a kilenc kérdésben, ill. kilenc szabályban [59] (latin alakjukban): vajon létezik-e? – possibilitas, mi az? – quidditas, miből van? – materialitas, miért van? – formalitas v. causalitas v. finalitas, mek­kora? – quantitas, milyen? – qualitas, mikor van? – temporalitas, hol van? – localitas, és (egy kategóriába összevonva) hogyan van? – modalitas, mivel van? – instrumentalitas. Mindegyikük különböző számú „fajokra” oszlik, így az első kérdés és szabály háromra: két­kedés, állítás, tagadás; ezek éppúgy az arisztoteliánus-skolasztikus hagyomány örökségéhez tartoznak, mint a predikátum-szubjek­tum, forma–matéria, potencia-aktus stb. Llull által is használt fogalmi készlete.

A negyedik sorozat a kilenc szubjektum, azaz: Isten, angyal, menny, ember, képzelőerő, [60] érzékelés, vegetatív funkciók, elemiség, [61] eszköziség. Llull e ponton a teremtmények hierarchikus lét­skálájának középkori teóriáját használja föl: Isten alatt áll a terem­tett világ szellemi része (angyalok és az emberi lélek), ismét ezek alatt az anyagi világ (állatok, növények, „ásványok” avagy a szervet­len világ); az ember – lelke révén, amelynek három képessége [62] az akarat, az értelem és az emlékezet – részese a szellemi világnak, az anyagi világhoz tartozó teste pedig osztozik az anyagi világ­hoz tar­tozó teremtmények sajátosságaiban, vagyis az állatokkal együtt megvan benne a képzelőerő és az öt érzékszervvel való érzékelés; a vegetatív funkciók összessége közös benne az állatokkal s a növé­nyekkel, s mindhárom alsóbb teremt­ménnyel közös az elemiség, azaz, mindannyian a négy elemből (tűz, víz, föld, levegő) állnak. Sajátosan Lullus-i fogalomnak tűnik az eszköziség fogalma.

Az ötödik sorozat a kilenc erény: igazságosság, okosság, erősség, mérték­le­tes­ség (a négy erkölcsi v. sarkalatos erény), hit, remény, sze­re­tet (a teológiai v. isteni eré­nyek); továbbá: türelem, kegyes­ség. A hatodik sorozat pedig a kilenc bűn: fös­vény­ség, falánkság, bujaság, kevélység (gőg), restség, irigység, harag (azaz a hét fő­bűn), hamisság, állhatatlanság.

E fogalmi premisszákból, amelyeket a Boldog mindenki által elfogadhatónak ítélt, mechanikusan képezhető ezek valamennyi kombinációja. E folyamat, gyakori Llull-i szóhasználattal: a vegyí­tés (vegyülés, keverés, keveredés), az Ars le­egy­sze­rű­sí­tett, végső vál­tozatában egy szemléltető, egyben mnemotechnikai funkciójú geo­met­riai ábra („gondolkodógép”) segítségével, továbbá egy a kombi­nációkat ki­dol­go­zó ún. egyetemes táblázat fölhasználásával megy végbe.

Figyeljük meg az Ars kombinatorikus módszerét A sze­re­tet filo­zófiájának fája egy viszonylag egyszerű alkalmazásában, a harma­dik részben (A sze­re­tet ágai)! [63] Az első fejezetben a sze­re­tetet hozzá kell rendelni a jóság s nagyság princípiumaihoz, majd a jóság és örökkévalóság (tartósság) stb. fogalmaival kell „összekeverni”; így tizenhét lehetőség adódik. A következő sorozat a nagyság s tartós­ság princípiumaival indul, hiszen az előzőkben a nagyság s jóság (ugyan fordított sorrendben) már „összekeveredett”, így a kombi­nációs lehetőségek eggyel csökkenvén, tizenhat fogalompárral lehet „összekeverni” a sze­re­tet fogalmát; s így tovább az egyenlő­ségig, amelynek esetében már csak egy kombináció (a kisebbség) adódik. Az egyes kombinációkon belül azok mondatba öntése már ötletszerű, nem kötődik szabályhoz, a sze­re­tet s a princípiu­mok állhatnak jelző, főnév vagy ige alakjában is, illetve a formulázás történhet állító, tagadó vagy kérdő alakban egyaránt.

Az Arsot fölhasználó szövegek sajátos vonása a furcsa, többszö­rösen továbbképzett szavak gyakori használata, amelyek hasonló magyar szavak kiagyalására kényszerítették a fordítót. [64] E szóbok­rok, az alapfogalmak aspek­tu­sai­nak kifejezésére szolgáló neologizmusok, számos esetben idegenül hatottak a középkori latin filozó­fiai szókincshez szokott füleknek, s furcsáknak érezték s érzik ma is a katalán vagy latin szövegek olvasói. További nehézséget jelent, hogy Llull a katalán szövegekben, de részben a latinokban is, igen sokszor használ szinonimákat alig megkülönböztethető vagy telje­sen azonos jelentésben, funkcióban. Egyetlen példán érzékeltetve: a bo: ’jó’ melléknévből képzett bonea és alakváltozata, a bonesa, to­vábbá a boridat s a latinosabb bonitat mind a ’jóság’ fogalmát fedi. Az ugyane tőből képzett bonificar (s szinonimájaként, ritkábban, a bonejar és bonar) ige jelentése tárgyas igeként ’jóvá-tesz’, tárgyat­lan igeként: ’teszi a jót’, ’a jóság princípiuma mint olyan műkö­dik’. A főnévi használatú infinitívusz ennek megfelelőien: ’jóvá-tevés’ és ’jóság-tevés’. A bonificant és a bonificador szinonimák jelen­tése: ’jóvá-tevő’ és ’jóság-tevő’, a bonificat ’jóvá-tett’, a bonificament, bonificança és bonificació egyaránt: ’jóság-tétel’; a bonificatiu annyit tesz: ’jóság-tehető’, azaz ’akiben megvan a képesség a jóvá-tevésre és a jóság működésére’; a bonificativitat: ’jóság-tehető­ség’, a bonificable ’jóvá-tehető’, ’aki képes a jóvá-tevésre’; a bonificabilitat: ’jóvá-tehetőség’, ’képesség a jóvá-tevésre’. Igyekeztünk kialakítani egy az eredetit (ha nem is minden követ­kezet­len­sé­gé­ben) követő, remélhetőleg még érthető magyar terminus­rendszert, s bízunk abban, hogy az olvasó Llull-értelmező szótár nélkül is megérzi az ehhez hasonló szószörnyek jelentését.

Itt jegyezzük meg, hogy Llull igen biztosan, a bonyolult mon­dat­konstruk­ciókban is göcsörtösség nélkül használja a katalán nyelvet, [65] amelynek egységesüléséhez részben közvetlenül, részben a királyi kancelláriákon keresztül ő maga is jelentős mértékben hozzájárult. Fordításunk során értelmezési problémák csupán egy-két, a nyelv korabeli fázisával összefüggő jelenség miatt me­rültek föl, – mindenekelőtt a névelőhasználat bizonytalanságaira utalunk. Llull korában ugyanis még egymás mellett éltek a régi, névelő nélküli szerkezetek s az új (határozott, ill. határozatlan) névelős szerkezetek. Az előbbieket minden egyes esetben értel­meznünk kellett.

A SZERELMES ÉS A SZERETETT KÖNYVE

Egyet vágyón, egyet érzőn, egyet hívón, egyet látón,
A kettősség nem él bennem, a két lét már közös bennem,
Az első ő, a végső ő, a külső ő, a belső ő,
Csak ő él, más tudásom nincs, imádottam megismertem,
Szerelmének kupájától vagyok részeg s a két létet
Nem is látón, e mámorral s mulatsággal betöltettem.


(Dzsaláladdín Rumi, ford. Weöres Sándor)

Llull legnépszerűbb, idegen nyelvre legtöbbször (franciára még Llull életében!) lefordított, s legalábbis néhány rétegét tekintve leg­könnyebben befogadható műve A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve, amely 365 misztikus mondás, [66] „vers” gyűjteménye. Az égi szere­lemnek [67] ez az antológiája az 1283 táján Montpellier-ben írott Blaquerna című Llull-regény egyik betéteként maradt ránk. Ezen önéletrajzi elemekkel átszőtt s a korabeli életet kritikus éltől sem men­te­sen, eleven színekkel ábrázoló tanregény hőse az „ideális keresztény”, Blaquerna, aki elutasítja a házasságot, előbb szerzetes, majd püspök lesz, pápává választják, de lemond a pápai trón­ról, hogy remeteségbe vonuljon, mert a szemlélődő életben látja megvalósíthatónak a keresztény életeszmény teljességét. Egyes feltételezések szerint Blaquerna példája hathatott V. Celesztinre, a Gioacchino da Fiore jövendöléseit beteljesíteni látszó „angyali pápára”, aki 1294-ben, öthónapi pápaság után „a nagy lemondást tette” – Dante értelmezése szerint – „gyáván” (Pokol, III. 60), s akinek Llull egy művét ajánlotta s egy petíciót is benyújtott hozzá a nem-keresztények közötti térítés érdekében. [68]

A regényt A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve, majd A szemlélődés művészete elmélkedései zárják. Mindkét mű függelékjellege nyil­vánvaló. Az előbbi néhány évvel korábban, 1276 táján Miramarban elkészülhetett, s a regénybe illesztést szolgáló bevezetője sze­rint Blaquerna egy másik remete kérésére írta szúfi misztikusok aforizmái példájára.

A Blaquerna 88. fejezete már előrevetíti e függeléket: egy bíbo­ros követe, szól a történet, Berberföldön talált egy Sze­rel­mes és Sze­re­tett könyve című iratot, amelyben „elmesélték, hogy a szentéletű emberek énekeket költöttek Istenről s a sze­re­tetről”, s a követ el­küldte a könyvet a bíborosnak, hogy meg­is­mer­hes­se belőle, mi módon lehet áhítatot keltő szavakkal a népnek tetszőbbé tenni a szentbeszédeket.

Hogy az iszlám legszívmelengetőbb áramlatának, a szúfi miszti­kának ilyen, szem­lélődést segítő gyűjteményeivel arab tanulmá­nyai során megismerkedhetett a mallorcai misztikus, bizonyosra vehető. Nincs okunk kizárni, hogy e gyűj­te­mé­nyek­ből néhány mondást be is emelhetett művébe, ám a kutatásnak mindeddig nem sikerült Llull muszlim forrásait azonosítania. [69] Ez nem is meg­lepő, hiszen egyrészt a szúfi misztika gondolat- és képvilága, tema­tikája (elragadtatás és lankadás, gyötrelmek és gyönyörök, beteg­ség és mámor, utak és találkák, énekek és madarak) sokszor a mind­kettő­ben közös tiszta istenélmény következtében vagy a kife­jezés­mód közös történeti gyökerei miatt igen hasonlít a keresztény misztikáéhoz, más­részt nyilvánvaló, hogy a feltűnően muzulmán színezetű kifejezések, teológiai utalá­sok mind fönn kellett akadja­nak Llull szigorú ortodox szűrőjén.

A magunk részéről néhány mondásban, elsősorban formai jegyek alapján, fölismerni véljük azok lehetséges arab eredetét. így a nagyjából azonos hosszúságú sorokra tagolható 25. vers prózája mögött egy arab (v. eredetileg perzsa) rubái állhat irodalmi minta­ként, jellegzetes a a x a rímelésével (ahol a katalán szöveg alba, ’hajnal’ szava lenne a rím) s a perzsa-arab négysorosok hagyomá­nyos struktúrájával. Ám ez a „négysoros” A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve azon rétegéhez tartozik, amelynek tema­ti­ká­ját a középkori trubadúr- és szerelmi elbeszélő irodaloméval is könnyen ro­ko­nít­hat­juk. [70] Ilyen közös elemek: a forrás, amely­nek vize hol enyhíti a sze­rel­mes szenvedését, hol meg az őrületig fokozza gyötrelmeit; a madarak éneke; az erdő, a sze­rel­mesek találkáinak színhelye; a hajnal, amelyet egy kedvelt középkori provanszál, francia, spa­nyol, galego és katalán lírai mű­faj, a sze­rel­mesek elválásáról szóló hajnalének (alba) annyiszor meg­éne­kelt. A fiatal Ramon kortársa, a gironai Cerverí már abban is példát mutathatott Llullnak, hogy vallásosra hangszerelje át a trubadúrlírát; a szúfi költészet számos verse pedig ugyanígy – nem is oly távoli párhuzam! – egyaránt értelmezhető profán s misztikus módon. Idézhetnénk párhuzamo­kat az iszlám misztikájából az olyan mély­értelmű paradoxonokhoz is, mint a 24. vers.

A misztikus sassal szárnyaló vagy a hajnali erdőben borongó, fel­forgatott szórendjükkel, rímeikkel, ritmikusba hajló soraikkal ver­seknek ható mondások közé Llull, véljük, tudatosan iktatta az Art korai („négyes”) fázisának ismeretét fel­té­te­le­ző, száraznál szára­zabb verseket; többek közt fölismerhetők bennük az isteni attri­bútu­mok olyan összefüggő sorozatai, amelyeket az Ars rend­szere a későbbiekben kiküszöbölt. Sokszor előforduló téma, de az Arcban is mindvégig megmaradó elem a három lelki képesség (aka­rat, értelem és emlékezet), valamint a létskála (vegetatív funkciók, képzelőerő stb.).

A magyar olvasó eddig Szedő Dénes itt-ott hangulatosan, de általában inkább erőltetetten archaizáló fordításában ismerhette meg Llull költői prózáját, de számos pontatlanság, avíttság s a meg­oldatlan terminológiai problémák egész sora is indokolttá tette a mű újrafordítását. [71] A „szerelem” és szócsaládja pl. nem helyettesít­hető az „imádat” stb. szavakkal, [72] hiszen így éppen a misztikus sze­relmi nyelv kétértelműsége révén létrejött költői feszültség alud­nék ki. A mámort nem pótolja a szemérmes józanság. Akkor is ragaszkodtunk az eredeti hű vissza­adásá­hoz, ha nekünk magunk­nak is szoktatnunk kellett a fülünket a „sze­rel­mes-Sze­re­tett–szere­lem” szavak gyötrelmesen egyhangú e hangzóihoz.

A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve nem egyhuzamban való végigolvasásra, hanem (napjában egy versen való) elmélkedésre, a szem­lélődés megkönnyítésére íródott. A szerző szándékának megfele­lően így bomlik ki teljes szépségében e florilégium minden virága.

A SZERETET FILOZÓFIÁJÁNAK FÁJA [73]

„A sze­re­tet az a kötél, amivel
a sze­rel­mes a Szerettéhez kötődik”


(A sze­re­tet filozófiájának fája)

Llull az Arcot a filozófia, a természettudományok és a lelkiség leg­különbözőbb területeire alkalmazta. Még az Ars magna generalis ultima előtt, de az Arcnak már lényegében végleges, a princípiumo­kat hármas csoportokba rendező, egyszerűsített változata alapján dolgozta ki misztikus sze­re­tet-tanát A sze­re­tet filozófiájának fája című munkájában, amely Az Istenben való szemlélődés könyvétől kezdve kiépülő Lullus-i sze­re­tet-tan betetőzése, s amelynek az Arc kombinatorikus módszerével (s az enciklopédikus Llull-művek szimbolikus fája szerint) tagolt teológiai-filozófiai anyagát élővé hevíti a skolasztikus rendszeresség által alig fékezett szenvedély, s költői magasságokba emeli a szublimált trubadúrlíra.

Mint már említettük, a mű a Boldog életének egyik igen nehéz, kiábrándult szakaszában született: második párizsi tartózkodása alatt sem sikerült meggyőznie a Sorbonne-t az Arc hasznos voltáról, s tehetetlenül kellett látnia az averroizmus párizsi diadalát. 1298 feb­ruárjában megírta a Declaratio Raymundi… című latin értekezését a Tempier párizsi érsek által korábban már elítélt 219 averroista té­tel ellen, majd, bizonnyal Vauvert karthauzi kolostorának magányá­ban, októberre elkészült a misztikus szerelemről-sze­re­tetről írt filozó­fiai-irodalmi értekezése, A sze­re­tet filozófiájának fája, amelyet azon nyomban bemutatott IV. (Szép) Fülöp­nek, Hódító Jakab katalán ki­rály unokájának. A királyné, Navarrai Johanna „nép­nyelven”, nyil­ván franciául, kapta kézhez a mű fordítását (talán a párizsi karthau­ziak készítették az elveszett vagy lappangó francia szöveget).

Az előszó tanúsága szerint Llull célja az volt, hogy az Arc kere­teibe öntse a tudás által s a sze­re­tet által való megismerés alapele­meit, megteremtvén ezek szin­té­zi­sét. A mű anyagából következik szerkezetének, stílusának kettőssége. A rop­pant nagy téma világos bemutatása, részeinek pedagógiai célzatosságú el­ren­de­zé­se for­mai szigort kényszerített a szerzőre, de a megregulázott képzelet mél­tó helyet kö­ve­telt s meg is szerezte azt magának a „lélek-regény” hatal­mas ki­té­rő­jé­vel; a kom­bi­na­to­rikus technikát közvetlenül alkal­mazó részek szikár stílusát jólesően ellen­súlyoz­zák A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve mondásaihoz hasonlító, aforisztikus tömörségű, itt-ott talán tudatosan rímelő részletek; e kettő rövid mondatainak kontrasztja a regényes elbeszélés hosszúmondatos stílusa, amelyen erősen érződik a lovagi irodalom hatása. [74] Ám még a legszárazabb felsoroló fejezeteket is elevenné tudja tenni az állító és kérdő mon­datok váltakozása, a megszemélyesített fogalmak párbeszéde.

Nyilvánvalóan szoros szálak fűzik egymáshoz kö­te­tünk két részét: elsősorban nem is a nem túl nagyszámú, szinte szó szerinti egye­zés, ha­nem inkább a mindkettőben közös „trubadúrdíszlet” (erdő, forrás, madarak), [75] s a hívő és Isten közötti misztikus sze­re­tet-kapcsolat metaforái (sze­rel­mes, Sze­re­tett, szerelem).

*

Hálás feladatom, hogy köszönetét mondjak azoknak, akik e könyv létre­hozá­sá­ban segítettek. Első helyen illesse hálám Faluba Kálmánt, az ELTE BTK spanyol tanszékének tanárát, akitől a ka­talán nyelvet tanultam, s aki e fordítást is utol­érhe­tet­len lelki­isme­retes­séggel végig­javí­totta. Köszönet illesse Lola Badia professzorasszonyt (Barcelonai Egyetem), akinek egy szemesz­ternyi Llull-kurzusán részt vehettem s számos kérdésben útba igazított; Josep Perarnau professzort (Barcelona, Sant Paciá teológiai fakultás) és Anthony Bonnert (Mallorca, Puigpunyent), az Estudis Lul-lians szerkesztőjét, értékes tanácsaikért; a katalán autonóm kormányt (Generalitat de Catalunyd), amely 1986-ban három hónapos ösz­töndíjjal, a Fundació Congrés de Cultura Catalana alapít­ványt, amely 1989-ben egy hónapos barcelonai és mallorcai ösztöndíjjal segített a Lullus-iroda­lom­ban való elmélyedésben, ill. a szövegkiadások s az óriási katalán nyelvű szakirodalom tekintélyes részé­nek beszerzésében. Az Institúció de les Lletres Catalanes nagylelkű anyagi támogatása tette lehetővé az éveken át ki­adók­ban hányódó kötet megjelentetését. Végül megköszönöm katalán barátaim sze­re­tetét, külön is megemlítve néhai Ignasi Pontit s feleségét, Adelaidát, a katalán-magyar kultúr­kapcsolatok nagylelkű támo­gatóit, Montserrat Bayett, akinek önzetlen vendégsze­re­tetét élvez­hettem barcelonai tartózkodásaim alatt; s végül a Missioners dels Sagrats Cors kongregáció Palma de Mallorca-i tagjait, – ők őrzik most Ramon Llull emlékét Reál kolostorában.

Barcelona, Szent Kereszt és Szent Pál Kórház, 1986 ősze – Mallorca, Reál kolostora, 1990 ősze

JEGYZETEK

A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve

[1] Blaquerna és a remeteség: 1. Utószó 226. [vissza]

[2] sze­rel­mes, Sze­re­tett, sze­re­tet: 1. Utószó 228. [vissza]

[3] szúfik: 1. Utószó 227. [vissza]

[4] „sze­re­tetről szóló mondásaik s tömör példáik”: D. Urvoy szerint az arab szúfi šatahât (’extatikus szavak’) terminus technicus fordítása, in: „Les emprunts mystiques entre Islam et Christianisme et la véritable portée du Libre d’Amic”-. EL 23 (1979) 39. [vissza]

[5] A szemlélődés könyve vagy A szemlélődés művészete (Art de contemplació) a Llibre d’Evast e Blaquerna második függeléke. [vissza]

[6] Az út, a misztika e gyakori témája A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve számos versében felbukkan (89, 313, 328, 345). [vissza]

[7] szerető: 1. Utószó 228. [vissza]

[8] Miasszonyunk: a kevés kifejezetten keresztény utalás egyike (vö. 328; hasonlók: Jézus Krisztus, 326; Szentháromság, 361, de vö. 260). [vissza]

[9] E versről 1. az Utószó elemzését, 227. A sokáig Szent Bonaventurának tulaj­do­ní­tott Philomena című verssel való összevetése: Manuel Duran: „Notes on Ramon Llull, St. Bonaventura, and a Nightingale”, Estudis de llengua, literatura i cultura catalanes. (Actes dél Primer col-loqui dEstudis Catalans a Nordamérica, Urbana 1978.) Montserrat 1979. 149-156. [vissza]

[10] „feltételei”: néha a „tulajdonság” szóval adjuk vissza a katalán condició-t (vö. A sze­re­tet filozófiájának fája 79). [vissza]

[11] „hatalom”: 1. Utószó 223. [vissza]

[12] A kezdet, a közép és a vég az Ars kilenc relatív predikátumának egyik hár­mas csoportja (1. Utószó 223). [vissza]

[13] A négy sarkalatos erényről 1. Utószó 224. [vissza]

[14] Utalás Llull Los cent noms de Déu című művére (1. Utószó 223). [vissza]

[15] A lelki képességekről 1. Utószó 224 (Vö. 130. vers.) [vissza]

[16] A „nagy kutyák” minden bizonnyal az egyházi és a világi vezetők, akikre a keresztény nép őrzése bízatott. [vissza]

[17] „kezdeteit”: azaz princípiumait, 1. Utószó 223. [vissza]

[18] ars: 1. Utószó 222. [vissza]

[19] Llull ezért kezdte műveit Istenhez, Szűz Máriához intézett fohásszal (1. A sze­re­tet filozófiájának fája kezdőfohászát). [vissza]

[20] Llull valószínűleg a különböző korabeli mulattatókra, jokulátorokra, sőt esetleg a trubadúrokra gondolhatott. [vissza]

[21] „szükségszerű okok” (kat.raons necessàries): Llull gondolkodásának e kulcs­fo­gal­máról 1. Utószó 203. [vissza]

[22] „ténylegesség”: kat. actualitat. [vissza]

[23] „uralom” (kat. senyoria) az Ars korai fázisának egyik prin­cí­piu­ma (1. Utószó 223). [vissza]

[24] „kezdetben … közben … végül”: a relatív princípiumokra utal (I. Utó­szó 223). [vissza]

[25] „középen van”: vö. A sze­re­tet filozófiájának fája 64. [vissza]

[26] A „ Szentháromság” körülírása (vö. a 14. vers jegyzetét). [vissza]

[27] A különbözőség, az egyezőség és az ellentétesség a relatív princípiumok egyik hármas csoportja (1. Utószó 223). [vissza]

[28] Llull ’megváltás’ értelemben használja az újjáteremtés fogalmát. [vissza]

[29] Kat. Llibre del gentil e dels tres savis. (L. Utószó 216; Lola Badia: „Poesia i Art al «Libre dél Gentil» de Ramon Llull”, reduccions 25 (1984 jan.) 87-96. [vissza]

[30] L. a 272. vers jegyzetét. [vissza]

[31] Llull a kilenc szubjektum közül idéz néhányat (1. Utószó 223). E vers (magya­rul vissza­ad­ha­tat­lan) rímei szer­keze­tének elem­zésé­ről 1. Robert D. F. Pring-Mill: „Entorn de la unitat del Libre d’Amich e Amat”, Estudis Romànics 10 (1962-1967) 51 skk. [vissza]

[32] L. a 14. vers jegyzetét. [vissza]

[33] L. a 272. vers jegyzetét. [vissza]

A sze­re­tet filozófiájának fája

[1] L. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve 153. versének jegyzetét. [vissza]

[2] Ramon Llull párizsi tartózkodásáról s a mű keletkezési körülményeiről 1. Utószó 219., 229. [vissza]

[3] L. Utószó 222-223. [vissza]

[4] Llull valóban egy akkor még Párizs melletti erdőben, a mai Luxembourg-kertek helyén levő karthauzi kolostorban írta művét, de leírására alocus amoenus toposzát használja (J. Rubió i Balaguer, in: Obres essencials [1. Irodalom] I, 102-103). [vissza]

[5] Llull igen gyakran él az elvont fogalmak megszemélyesítésének stílus­esz­kö­zé­vel, néhány eset kivételével azonban, a kiadásokat követve, meg­tartottuk a kis­betűs írásmódot. [vissza]

[6] ars: 1. Utószó 222. [vissza]

[7] „tulajdonságaimat”: általában a „feltétel” szóval adjuk vissza a katalán condició szót. [vissza]

[8] Ars amativa boni: Az eredeti szöveg (rövidebb) katalán címmel (Art amativa) idézi Ramon Llullnak e Montpellier-ben írt művét (1290). [vissza]

[9] A sze­re­tetfilozófiájdnak fája rövidített címe. [vissza]

[10] Arbre de ciencia, 1295-1296, Róma; vö. Peter-Eckhard Knabe: „Der enzyklopädische Gedanke in Ramon Llulls Arbre de ciencia”, Romanische Forschungen 84 (1972) 463-488. [vissza]

[11] A princípiumokról 1. Utószó 223. [vissza]

[12] „teljes sze­re­tet”; a magyar fordításban csökönyös következetességgel így adjuk vissza a kat. caritat (lat. caritas) szót, megkülönböztetve a szélesebb jelentésmezejű amor-tól (amely a testi és a misztikus szerelem jelentését is magában foglalja), még ha olykor a megszokottól eltérő fordítás jön is létre (pl. a hit, remény, sze­re­tet fordításaként). [vissza]

[13] Mint a mű latin változatában található metaphora szó mutatja, Llull a hasonlat (kat. semblança) szó alatt általában metaforát ért. [vissza]

[14] Szeretet, Sze­re­tett, sze­rel­mes, szerelem stb. 1. Utószó 228. [vissza]

[15] A „furcsa” szavakról 1. Utószó 225. [vissza]

[16] A gyökerek; a princípiumok. [vissza]

[17] Llull néhány szót erősen kiterjesztett értelmezéssel, a mindennapi jelen­tést és az etimológiai eredetet is figyelembe véve használt; ahhoz, hogy az eredeti katalán szövegben egy gyökből képzett szavak összefüggése pon­tosan felismerhető legyen, a magyar szövegben is egy-egy szóból képez­tük azok egész bokrát, s minden terminus-értékű szót lehetőleg mindig ugyanazzal a szóval fordítottunk. Így tehát a „tartósság” (duració) szó (vö. sokáig tart) ’sokáig-tartás’-t is jelent, a „hatalom” (poder) szónak ’képesség, -hatás, -hetés’, az „erény” (virtut) szónak ’lehetőség, képesség, erő’ jelentése is lehet. [vissza]

[18] Vegyítés; a kombinatorikus módszerről 1. Utószó 224. [vissza]

[19] essència, natura, substància: az arisztotelészi-skolasztikus filozófia termi­nusai. [vissza]

[20] A megnyugvás (kat.repos) Llull gondolatrendszerében nem semmit­tevést je­lent, hanem a princípiumok összességének működésében meg­nyil­vá­nu­ló egyen­súlyt. [vissza]

[21] Az egyszerű definíciók kombinációja a sze­re­tet definíciójának kötél­szim­bó­lu­má­val. [vissza]

[22] Kiegészítendő, a latin változatnak megfelelően: ,A sze­re­tet filozófiájának most következő részében”… [vissza]

[23] „és a többi”: ti. Princípium. [vissza]

[24] Llull a fejezet kétrészességét jelzi, de míg az első részt teljes egészében ki­dolgozza, az általános vegyítésre csak utal az utolsó bekezdésben. [vissza]

[25] Az eredetiben szójáték a habit (lat.habitus) két jelentésével: ’készség’ és ’öltözet’. [vissza]

[26] Az ezekhez hasonló furcsa neologizmusokról 1. Utószó 225. [vissza]

[27] A következőkben Llull nem követi a princípiumok szokásos sorrendjét. [vissza]

[28] „alkalmai” (occasions); azaz eszközei, okai. [vissza]

[29] „túlszeretés” (sobre amar); túláradó szeretés. [vissza]

[30] Az elragadtatás (kat. rabeu, lat. raptus), „eksztázis”, a misz­ti­ka terminus technicusa. [vissza]

[31] Llull kombinatorikus módszerét e fejezeten szemléltetjük az Utószóban (224). [vissza]

[32] A katalán szövegből hiányzik, a szövegösszefüggés és a latin fordítás alap­ján kiegészítendő. [vissza]

[33] E feltételek (condicions) a következő fejezet kérdéseire adandó explicit vagy implicit válaszok. [vissza]

[34] Precízebb lenne a több kéziratban is megtalálható „jóság és sze­re­tet” ki­fe­je­zés, amit igazolna az 99. lap 1. sorában olvasható visszautalás, de a latin szöveg is de bono amore szöveget ad. [vissza]

[35] Valószínűleg szintén Llullra visszamenő pontatlanság; egy kézirat „nagy­ság és sze­re­tet” szövegváltozatot hoz. [vissza]

[36] A következő fejezet kérdése alapján kiegészítendő. [vissza]

[37] A tíz kérdésről mint az arisztotelészi kategóriák újrafogalmazásáról 1. Utószó 223; a magyar fordításban nem mindig ismerhető fel az eredeti kérdés, hiszen pl. a nagy sze­re­tet cikkelye VIII. paragrafusának de que ’l guardonaria kifejezésében (’mivel jutalmazza’) a katalán de qu’e (’miből, honnan’) pontosan a harmadik kérdés, a „jutalmaz” ige magyar vonzata miatt azonban látszólag az utolsó. [vissza]

[38] L. az előző fejezeteket (cikkelyeket). [vissza]

[39] E helyütt is helyesebb: a „nagyság és sze­re­tet”. [vissza]

[40] A kat. viula, ismertebb, spanyol nevén vihuela, a középkori Ibér-félszigeten különböző húros hangszerek összefoglaló neve. [vissza]

[41] Ilyen cikkely nem létezik; Llull valószínűleg a jóság és a sze­re­tet második feltételére utal, ahol a jó sze­re­tet és a tartósság kombinálódik. [vissza]

[42] A négy sarkalatos erény és a három isteni erény (vö. Utószó 224). [vissza]

[43] Értelemszerű kiegészítés. [vissza]

[44] Llull a nem-keresztények meggyőzése érdekében e helyütt tartózkodik az egy­ér­tel­műen keresztény dogmák kimondásától. A kommentátorok (és a nyil­ván­va­ló­an interpolált latin változat) szerint inkább a Szent­három­ság vagy a meg­tes­te­sü­lés tanítására gondolhatunk. [vissza]

[45] A sze­re­tet és a sze­rel­mes itt következő párbeszéde a könyv legszebb feje­zetei közé tartozik. Llull először esztétikájának egyik központi kér­dését, a természetes és az erkölcsi szépség különbségét világítja meg. Vö. Francisco Sureda Blanes: „Estética luliana: Concepción y valor trascendental de la «belleza» en el «opus» luliano”, Revista de Ideas Estéticas 6 (1944) 3-51. [vissza]

[46] „gyökere”: ne feledjük, Llull a szót a princípium szinonimájaként hasz­nálja. [vissza]

[47] Egy szövegvariáns kiegészíti a mondatot: „az ő jósága, amely az egyik gyökér (prin­cípium), meg­szépíti a nagy­ságot. És a nagyság, amely egy másik gyökér, meg­szépíti a tartós­ságot. És így az egyik meg­szépíti a má­sikat. Mert eré­nyé­nek nagysága által meg­szépíti szépségét s ragyogását.” [vissza]

[48] A misztikus mámor témájához vö. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve, 363. vers. [vissza]

[49] A sze­re­tet útjai témájához vö. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve 2. ver­sé­hez írt jegyzetet. [vissza]

[50] A sze­re­tet és a filozófia ellentétének kérdését 1. az Utószóban (222., 229). [vissza]

[51] Vö. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve, 134. vers. [vissza]

[52] Llull megkülönbözteti az (isten)félelem (temor) és a (büntetéstől való) rettegés (paor) fogalmát. [vissza]

[53] A szövegösszefüggés által megalapozott szövegkiadói kiegészítés. [vissza]

[54] Az itt következő lélek-regény a mű szerkezetét szinte felborító, de a ko­rábbi uta­lások révén távolról sem szervetlen kitérő; a betegágy, az orvos és ha­son­lók témája gyakran felbukkan A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve versei­ben is (pl. 131, 230, 339). [vissza]

[55] Vö. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve 112-113. versei. [vissza]

[56] A következőkben a lovagi irodalom cours d‘amour-nak ismerjük fel, misz­tikusra hangszerelve. [vissza]

[57] Azaz a jóság és a sze­re­tet cikkelyében (79); a következőket lásd folyama­tosan a sze­re­tet feltételei között; több esetben nem egészen pontos az idé­zet, s ezt fordításunk is tükrözi. [vissza]

[58] Helyesebben: a hatalom és a sze­re­tet cikkelyében. [vissza]

[59] A tartalomnak megfelelő cím inkább ez lehetne: ,A sze­rel­mes gyónása”; egy kézirat a következő címet adja: .Amikor a sze­rel­mes megtudta, hogy a Sze­re­tett halálra ítélte.” [vissza]

[60] Vö. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve, 336. vers. [vissza]

[61] Vö. A sze­rel­mes és a Sze­re­tett könyve, 129. vers. [vissza]

[62] Proverbis de Ramon, 1296 (?), Róma. [vissza]

[63] Íme, a sze­rel­mes maga Ramon Llull – az egész műben, a bevezetést nem tekintve, példátlanul személyes megnyilatkozás. [vissza]

[64] A következők általában nem szó szerinti idézetek. [vissza]

[65] Valószínűleg utalás Llull szentföldi útjára (1. Utószó 219). [vissza]

[66] E sírfelirat részletei olvashatók Ramon szép reneszánsz síremlékén a Palma de Mallorca-i Szent Ferenc-templomban. [vissza]

[67] A kérdésekre adandó válaszok kihámozhatók a sze­re­tet feltételeiből (79. skk.). [vissza]

[68] E fejezet mondásaiban felismerhetők a gyökerek, a sarkalatos és az isteni erények, majd az érzékek, s később a főbenjáró bűnök sorozatai (1. 224). [vissza]

[69] Itt már az új sze­rel­mes beszél. [vissza]

[70] „mesterséges” (kat. artificial): ars (az Ars) szerinti. [vissza]

[71] A méltóságok: azaz a princípiumok (1. Utószó 223). [vissza]

[72] A sze­re­tet apródjai: 1. 59. [vissza]

[73] A hét ember a főbenjáró bűnöket személyesíti meg. [vissza]

[74] „misztikus és erkölcstani értelmezés által”: kat. per anologogia (helyesen: anagogid) e moralitat. [vissza]

[75] L. 86. [vissza]

[76] Az eretneküldöző Nicolau Eimeric (1. Utószó 200) nem kérdésként, ha nem kijelentésként idézi ezt a mondatot mint Llull eretnekségének lég nyilvánvalóbb bizonyítékát. [vissza]

[77] A következő kérdések is, több sorozatban, a tíz kérdésre épülnek föl (1. Utószó 223). [vissza]

[78] Naturalment, artificialment. [vissza]

[79] „méltóságaival”: azaz princípiumaival (1. Utószó 223). [vissza]

[80] Ismét a tíz kérdés sorozatait ismerjük fel (1. Utószó 223). [vissza]

[81] A tűzég, kat. cel imperial (empirial helyett), lat. em­py­ri­um, a menny legfelső része, ahol Isten trónja áll. [vissza]

[82] „ars útján” (kat. artificialment)-. az Ars módszerével, módszeresen, tudo­má­nyo­san. [vissza]

[83] Szép Fülöp, 1. Utószó 219-220. [vissza]

[84] „népnyelven”: valószínűleg franciául. [vissza]

[85] Navarrai Johanna. [vissza]

Utószó

[1] A lullizmus és antilullizmus történetéhez összefoglalóan 1. Joaquim Carreras i Artau: „El lul-lisme”, in: Obres essencials (1. Irodalom), I, 69-84. Jocelyn N. Hillgarth: Ramon Lull and Lullism in Fourteenth Century France. Oxford 1971. Alois Madre: Die theologische Polemik gegen Raimundus Lullus: eine Untersuchung zu den Elenchi auctorum de Raimundo male sentientium. Münster 1973. Miquel Batllori: „El lul-lisme dél primer renaixement”, Batllori :A través de la história i la cultura. Montserrat 1979. 61-75. Uő.: „Lul-lisme i antilul-lisme en els segles XVII-XVIII”, Batllori: Orientacions i recerques. Segles XII–XX. Bar­celona 1983. 209-219. Paolo Rossi: Clavis universalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz. 2. kiadás, Bologna 1983. [vissza]

[2] Ars: 1. 222. [vissza]

[3] Andreu de Palma de Mallorca: „El món millor, en els seus aspectes social i religiós, segons les obres del Beat Ramon Llull”, EL 19 (1975) 53-59. Jocelyn N. Hillgarth: „Raymond Lull et l’utopie”, EL (1981-1983) 175-185. [vissza]

[4] Sebastián Garcías Palou: „Ramon Llull ante la convocación dél Concilio de Vienne”, Estudios Franciscdnos 76 (1975) 343-358. [vissza]

[5] Vö. Lola Badia: „Estudi dél Phantasticus de Ramon Llull”; EL 26 (1986) 5-21 [vissza]

[6] Llullnak a térítésekkel és keresztes hadjáratokkal kapcsolatos elképzelé­seiről kiindulásul 1. a 44. jegyzetben felsorolt szakirodalmat. A pogány magyarok említéséről 1.: Déri, Balázs: „Ongres d’Ongria la Menor”, Annals of the Archive of „Ferrari Valis i Taberner’s Library” N. 9/10 [1991]. Estudios de Literatura, Pensamiento, História Política y Cultura en la Edad Media Europea. Homenaje a Jordi Rubió i Balaguery Francesc Martorell i Trabal en la oportunidad histórica dél centenario de su nacimiento. 229-233. [vissza]

[7] Jaume de Púig i Olivér (szövegkiadás és bevezetés): „La Fascinatio lullista­rum de Nicolau Eimeric”, Arxiu de textos catalans antics 3 (1984) 38-58. [vissza]

[8] Összefoglalóan, az Irodalomban idézetteken kívül: Róbert D. F. Pring. Mill: El microcosmos lul-lia. Palma de Mallorca 1961. Miguel Cruz Hernández: El pensamiento de Ramon Llull. Valencia 1977. Frances A. Yates: Assaigs sobre Ramon Llull. Barcelona 1985., különösen 29-120. Charles Lohr: „Les fondements de la logique nouvelle de Raymond Lulle”, Raymond Lulle et le Pays d’Oc (Cahiers de Fanjeux 22). Toulouse 1987. 233-248. [vissza]

[9] A zsidó kultúra és különösen a kabbala kérdéséhez: Joaquín Carreras i Artau: „Inautenticidad luliana dél De auditu kabbalistico”, EL 10 (1966) 95-101. Eusebio Colomer: „Ramón Llull y el judaísmo en el marco histórico de la edad media hispana”, EL 10 (1966) 5-45, 12 (1968) 131-144. H. Greive: „Raimund Llull und die Kabbala”, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 20 (1973) 324-331. Llull a zsidók térítése céljából írta Liber de praedicatione contra Ludaeos (Barcelona 1305) c. művét, 52 beszédet a Szentháromságról és a megtes­tesülésről. [vissza]

[10] Ramon Sugranyes de Franch: „Ramon Llull i l’Islam”, Estudis Romcmics 10 (1962-1967) 17-31. Walter W. Artus: „El dinamismo divino y su obra maxima en el encuentro de Lull y la fdosofía musulmana”, EL 22 (1978) 155-197. Armand Llinarés: „Références et influences arabes dans le Libre de contemplació”, EL 24 (1980) 109-127. Dominique Urvoy: Penser l’Islam. Lesprésupposés islamiques de Fairt” de Lull. Párizs 1980. Uő.: „Ramon Lull et l’Islam”, Islamochristiana 7 (1981) 127-146. Össze­foglalóan: Sebastián Garcías Palou: Ramon Lully el Islam. Palma de Mallorca 1981. [vissza]

[11] Jósé Rodríguez Díez: „La immortalidad dél alma en san Agustín y Ra món Llull”, Augustinus 21 (1976) 37-58. Sebastián Trías Mercant: „Raíces aeustinianas en la filosofía dél leneuaje de R. Llull”, Augustinus 21 (1976) 59-80. [vissza]

[12] Sebastián Garcías Palou: „San Anselmo de Canterbury y el Beato Ramón Llull”, EL 1 (1957) 63-89. Jorge J. Gracia: „The Structural Elements of Necessary Reason in Anselm and Llull”, Dialogos 9 (1973) 105-129. [vissza]

[13] Erhard-Wolfram Platzeck: „Dér Platonismus bei Raimund Lull (1232-1316)”, Philosopbiscbes Jahrbuch 72 (1964/65) 66-83. [vissza]

[14] Vö. 1311-ben Párizsban írott művét: De erroribus Averrois et Aristotelis. [vissza]

[15] Gábriel Seguí Vidal: „La influencia cisterciense en el Beato Ramón Llull”, EL 1 (1957) 351-370; 2 (1958) 245-272. Jocelyn N. Hillgarth: „La biblioteca de La Reál: fuentes posibles de Llull”, EL 7 (1963) 5-17. [vissza]

[16] Jordi Gayá: „El ambiente científico de Montpellier en los siglos XIII y XIV”, EL 21 (1977) 59-67. [vissza]

[17] Jorge J. Gracia: „La doctrina luliana de las razones necesarias en el contexto de algunas de sus doctrinas epistemológicas y sicológicas”, EL 19 (1975) 25-40. [vissza]

[18] Erhard-Wolfram Platzeck: „Raimund Lulls Auffassung von der Logik (Was ist an Lulls Logik formale Logik?)”, EL 2 (1958) 5-34, 273-296. [vissza]

[19] William és Martha Kneale: A logika fejlődése. Budapest 1987. 240. Vö. 321. skk. [vissza]

[20] Erhard-Wolfram Platzeck: „Gottfried Wilhelm Leibniz y Raimundo Llull”, EL 16(1972) 129-193. [vissza]

[21] L. az 1. jegyzetet; W. Risse: Die Logik der Neuzeit. Bd. I., 1400-1640. Stuttgart-Bad Cannstatt 1964. 532-560. [vissza]

[22] Eusebi Colomer: De la Edad Media al Renacimiento: Ramon Llull-Nicolds de Cusa-Juan Pico della Mirandola. Barcelona 1975. Uó.: „Növés dades entorn dél «lul-lisme» de Nicolau de Cusa”, EL 25 (1981-1983) 67-81. Charles Lohr: „Ramon Lull und Nikolaus von Kües. Zu eínem Strukturvergleich ihres Denkens”, Tbeologie und Philosophie 56 (1981) 218-231. Uő.: „Die Exzerptensammlung des Nikolaus von Kues aus den Werken Ramón Lulls”, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Tbeologie 30 (1983) 373-384. [vissza]

[23] Miquel Batllori: „Giovanni Pico della Mirandola i el lul-lisme italiá al segle XV”, Batllori: A través de la história i la cultura. Montserrat 1979. 269-277. [vissza]

[24] Frances A. Yates: Giordano Bruno and tbe Hermetic Tradition. London 1964. [vissza]

[25] Alois Madre: „Raimundus Lullus und Johann Heinrich Alsted”, EL 4 (1960) 167-180. [vissza]

[26] J. Harrison: The Library ofIsaac Newton. Cambridge 1978. 183-184. [vissza]

[27] Martin Gardner: Logic Machines and Diagrams. New York 1958. 2 skk. [vissza]

[28] Eusebi Colomer i Pous: „De Ramon Llull a la moderna informàtica”: EL 22 (1979) 113-135. [vissza]

[29] Michela Pereira: The Alchemical Corpus Attributed to Raymond Lull. Lon­don 19**. [vissza]

[30] Összefoglalásunk nagyrészt az irodalomjegyzékben említett Llinarés- és Bonner-művekre épül. [vissza]

[31] Brachfeld Olivér: Magyar vonatkozások a régi katalán irodalomban és a katalán népballadában. Budapest 1930. [Doktori értekezés.] Uő.: Violante de Hungría. Barcelona 1942, 19502, 19913 [Violant d’Hongria. Katalánra ford. Montserrat Benet.] [vissza]

[32] Vajay Szabolcs: „Dominae reginae milites. Árpád-házi Jolánta magyarjai Valencia visszavétele idején”, Mályusz Elemér Emlékkönyv. Budapest 1984. 395-414 (különösen: 395-403). Jocelyn N. Hillgarth: El prob­lema d’un imperi mediterrani català. 1229-1327. Palma de Mallorca 1984. [vissza]

[33] Charles-Emmanuel Dufourcq: L’Espagne catalane et le Maghrib aux 73e et 74e sieclès. Párizs 1966. Uő.: „La Méditerranée et le Christianisme: Cadre géopolitique et économique de l’apostolat missionnaire de Ramon Llull”, EL 24 (1980) 5-22. [vissza]

[34] Miquel Batllori: „Sant Ramon de Penyafort en la história politicoreligiosa de Catalunya Aragó”, Batllori: A través de la història i la cultura. Montserrat 1979. 55-60. [vissza]

[35] Manuel de Montoliu: Ramon Llull i Amau de Vilanova. Barcelona 1958. Miquel Batllori: „Ramon Llull i Arnau de Vilanova en reláció amb la filosofia i amb les ciéncies orientals dél segle XIII”, Batllori: A través de la història i la cultura. Montserrat 1979. 15-35. [vissza]

[36] Georges Vajda: „Quelques aspects de la philosophie juive d’Espagne au XIV siècle”, EL 8 (1964) 40-53. M. Alonso Alonso: „Traducciones arábigo-latinas en el siglo XIV o a fines dél siglo XIII”, EL 8 (1964) 54-66. Eusebio Colomer: „Ramón Llull y el judaísmo en el marco historico de la edad média hispana”, EL 10 (1966) 5-45. [vissza]

[37] Miquel Batllori: Ramon Llull en el món delseu temps. Barcelona 1960. Jordi Gayà Estelrich: Ramon Llull. Palma de Mallorca 1982. [vissza]

[38] Elena Lourie: „Free Moslems in the Balearics under Christian Rule in the Thirteenth Century”, Speculum 45 (1970) 624-649. Ricardo Soto Company: „La población musulmana en Mallorca bajo el dominio cristiano (1240-1276)”; Fontes rerum Balearium II (1978) 65-80, 549-564. G. Rosselló-Bordoy-D. J. Sastre Moll: „El mudejarismo en Mallorca en la época de Ramon Llull”, Bolletí de la Societat arqueotógica lul·liana 39 (1982) 257-263. [vissza]

[39] Opera Latina. Vili. Ed. Hermogenes Harada. Turnholt 1980. 269-309. [vissza]

[40] Anthony Bonner: „L’aprenentatge intel·lectual de Ramon Llull”, Studia in honorem M. de Riquer II. Barcelona. 11-20. [vissza]

[41] Anthony Bonner: „Problemes de cronologia lul·liana”, EL 21 (1977) 35-38. [vissza]

[42] Sebastián Garcías Palou: El Miramar de Ramon Llull. Palma de Mallorca 1977. Rudolf Brummer: „L’enseignement de la langue arabe á Miramar, faits et conjectures”, EL 22 (1978) 37-48. Laureano Robles: „El «Studium Arabi­cum» del capítulo Dominicano de Toledo de 1250. Antecedentes dél «Mira­mar» de Ramon Llull”, EL 24 (1980) 23-47. [vissza]

[43] Anthony Bonner: „Notes de bibliográfia i cronologia lul-lianes”, EL 24 (1980) 71-86. (A „tatárokról”: 74-77.) Llull 1288-ban Rómában írta Liber Tartari et Christiani c. művét. [vissza]

[44] Llull térítő munkájának elveiről és a keresztes hadjáratokkal kapcso­latos ter­vei­ről: Ramon Sugranyes de Franch, Raymond Lulle docteur des missions. Avec un choix de textes traduits et annotés. Schöneck-Beckenried (Svájc) 1954. Uő.: „Els projectes de creuada en la doctrina missional de Ramon Lull”, EL 4 (1980) 275-290. Johannes Stöhr: „Missions­vor­stellung in Llulls Spätschriften”, EL 22 (1978) 139-154. [vissza]

[45] Armand Llinarés: „Le séjour de Raymond Lulle à Bougie (1307) et la «Disputatio Raymundi Christiani et Hamar Saraceni»”, EL 4 (1960) 63-72. [vissza]

[46] Fernand Van Steenberghen: „La signification de l’œuvre antiaverroïste de Raymond Lull”, EL 4 (1960) 113-128. Felipe Moreno Rodríguez: La lueha de Ramon Llull eontra el averroísmo entre los anos 1309–1311. Madrid 1982. [vissza]

[47] Berthold Altaner: „Raymundus Lullus und der Sprachenkanon (can. 11) des Konzils von Vienne”, Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 53 (1933) 190-219. Ernesto Bellone: „Cultura e studi nei progetti di riforma presentati al concilio di Vienne (1311-1312)”, Annuarium Historiae Conciliorum 9 (1977) 67-97. [vissza]

[48] Francisco de Bofarull y Sans: „El testamento de Ramón Lull y la escuela luliana en Barcelona”, Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 5 (1896) 435-479. [vissza]

[49] Lorenzo Perez: „La muerte y el martirio de Ramón Llull”, Revista Balear 5 (1969) 15-27. [vissza]

[50] Eusebi Colomer: „El pensament de Ramon Llull i els seus precedents histbrics com a expressió medieval de la reláció fe-cultura”, Fe i cultura en Ramon Llull. Palma de Mallorca 9-29. [vissza]

[51] Jean Henri Probst: „Ramón Lull’s Mystik, ihre Grundlage, ihre Form”, Wissenschaft und Weisheit 2 (1935) 252-265. Erhard-Wolfram Platzeck: „Die Kontemplation in den Frühschriften Raimund Lulls”, Wissenschaft und Weisheit 41 (1978) 199-222. [vissza]

[52] Louis Sala-Molins: La philosophie de l’amour chez Raymond Lulle. Párizs 1974. [vissza]

[53] Giovanni Maria Bertini: „Aspectos ascético-místicos dél Blanquerna (El «Libre d’amic i amat» y los «Fioretti» de S. Francisco)”, EL 5 (1961) 145-162. Antonio Olivér: „El Beato Ramón Llull en sus relaciones con la Escuela Franciscana de los siglos XIII-XIV”, EL 9 (1965) 55-70, 145-165; 10 (1966) 47-55; 11 (1967) 89-119; 13 (1969) 81-95. [vissza]

[54] A princípiumok legalaposabb elemzését Platzeck adta (az irodalomjegy­zékben említett mű I. kötete 124-260. lapjain). [vissza]

[55] Hélène Merle: „Dignitas: signification philosophique et théologique de ce terme chez Lul·le et ses prédécesseurs médiévaux”, EL 21 (1977) 173-193. [vissza]

[56] Robert D. F. Pring-Mill: „El número primitivo de las dignidades en el «Arte general»”, EL 1 (1957) 309-334; 2 (1958) 129-156. [vissza]

[57] Erhard-Wolfram Platzeck: i. m. I, 327-347. Frances A. Yates: „Ramon Lull and John Scotus Eriugena”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 23 (1960) 1-44. [vissza]

[58] William és Martha Kneale, i. m. 240. [vissza]

[59] Vö. 181. skk. [vissza]

[60] Celestino Aos Braco: „La imaginación en el sistema de Ramon Llull”, EL 23 (1979) 155-183. [vissza]

[61] Frances A. Yates: „La teória luliana de los elementos”, EL 3 (1959) 237-250, 4 (1960) 151-166. [vissza]

[62] Robert D. F. Pring-Mill: „Ramón Llull y las trés potencias del alma”, EL 12 (1968) 101-130. [vissza]

[63] L. 79. [vissza]

[64] Tomàs Carreras i Artau: „El llenguatge filosòfic de Ramon Llull”, Estudis Universitaris Catalans 21 (1936) 545-552. Walter W. Artus: „Ramon Lull’s Theological Understanding and Language”, Antonianum 52 (1977) 647-679. Jordi Gayà: La teoria luliana de los correlativos. História de su formáción conceptual. Palma de Mallorca 1979. [vissza]

[65] Antoni M. Badia i Margarit-Francesc de B. Moll: „La llengua de Ramon Llull”, in: Obres essencials II, 1299-1358. Antoni M. Badia i Margarit: „Dialectalism.es baleàrics en Ramon Llull? Una qüestió de mètode”, Randa 9 (1979) 31-49. Joan Marti i Castell: EL català medieval. La llengua de Ramon Llull. Barcelona 1981. [vissza]

[66] Robert D. F. Pring-Mill: „Entorn de la unitat delLibre d’Amicb e AmatEstudis Romànics 10 (1962-1967) 33-61. Michael Metzeltin: Die Sprache der ältesten Fassungen des Libre de Amich e Amat. Untersuchungen zur kontrastiven Graphetik, Phonetik und Morphologie des Katalanischen und des Provenzalischen. Bern-Frankfurt 1974. Maurice Aubry: „Dolce stil nuovo und Libre de Amic e Amat”, Estudis Universitaris Catalans 23 (1979) 21-25. [vissza]

[67] Helmut A. Hatzfeld: „El Llibre d’Amic e Amat as Forerunner of Classical Spanish Mysticism”, Estudis Universitaris Catalans 23 (1979) 255-264. Miguel Nicolau: „La mística de Ramon Llull en el Libro del Amigo y del Amado”, EL 24 (1980) 129-163. [vissza]

[68] Josep Perarnau i Espelt (szövegkiadás és bevezetés): „Un text català de Ramon Llull desconegut: La «Petició de Ramon Llull al Papa Celestí V per a la conversió dels infidels»”, Arxiu de textos catalans antics * (19**) 9-46. Sebastián Garcías Palou: „El papa «Blanquerna» de Ramon Llull, y Celestino V”: EL 20 (1976) 71-86. [vissza]

[69] Bernd Manuel Weischer: „Der islamische Einfluss in Ramón Lulls «Buch vom Liebenden und Geliebten»”, Kairos 10 (1968) 19-29. Carlos E. Polit: „Analógiás entre el Libre d’Amic e Amat y algunos rextos sufíes medievales”, Estudis de llengua, literatura i cultura catalanes. Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1979. 171-180. Dominique Urvoy: „Les emprunts mystiques entre Islam et Christianisme et la véritable portáé du Libre d’Amic”, EL 23 (1979) 37-42. [vissza]

[70] Manuel de Montoliu: „Ramon Llull, trobador”, Estudis Universitarís Catalans 21 (1936) 363-398. Jean Henri Probst: „Langage imagé et symboles du B. Ramon Lull”, Studia Monographica et Recensiones (Palma de Mallorca) 12-13 (1955), 11-36 (különösen 17 skk.). Joaquim Molas: „La poesia de Ramon Llull i l’amor cortés”, uo. 14 (1955) 43-55. Nathaniel Smith: „Ramon Llull, trobador exalçat”, Hispanófila 76 (1982) 1-7. [vissza]

[71] Szedő Dénes: Imádónak és imádottnak könyve. Budapest-Vác 1943. Ebből részletek jelentek meg a Facimbalom, Szedő Dénes versei és fordí­tá­sai c. kötetben (Budapest 1981). [A kézirat lezárása óta látott nap­világot Puskely Mária részleges fordítása; a 78 verset közvetítő nyelvből, latinból fordította: Ezer év misztikája. Budapest-Szeged 1990. 200-207. Életrajzi vázlat: 175-197. Irodalom: 208. Puskely a ’barát’, ill. válto­gatva a ‘Kedves’ és a ’Sze­rel­mes’ szavakat használja.] [vissza]

[72] amar: ’szeretni, szeretés’, amor: ’sze­re­tet, szerelem’ (a ’teljes sze­re­tet’ kö­rülírással fordított caritat szóval ellentétben ambivalens: jelenti mind a földi, mind az égi szerelmet, a jelző nélküli sze­re­tetet), amador: ’szerető’ (nem érzéki értelemben), amat, Amat: ’sze­re­tett, Sze­re­tett (azaz: Isten)’, amic: ’barát, sze­rel­mes’ (a szócsalád összefüggésének érzékeltetésére ez utóbbi megfelelőt használjuk). A szúfi misztikusokhoz vagy a provanszál trubadúrokhoz hasonlóan Llull is két hímnemű szóval írja le a misztikus szerelem résztvevőit. [vissza]

[73] Jordi Rubió Balaguer bevezetése, in: Obres essencials, II, 11-24. [vissza]

[74] Llull lovagi ideáljáról és a lovagi irodalom hatásáról 1. Antonio Oliver: „El «Llibre del Orde de Cavalleria» de Ramón Llull y el «De laude novae militiae» le San Bernardo”, EL 2 (1958) 175-186. Manuel Sanchis Guarner: „L’ideal cavalleresc definit per Ramon Llull”, EL 2 (1958) 37-62. Gibriel Genovart Servera: „El Cavaller i el Véli Savi (Imatges i símbols de la pedagógia lul·liana)”, Estudis Balearics II, n° 4 (1982) 59-75. Llullnak már saját korában is híressé vált műve: Llibre de l’Orde de Cavalleria (1279-1283 ?). [vissza]

[75] Vö. A szeletet filozófiájának fája 4. jegyzetét. [vissza]

IRODALOM

Fordításunk a következő szövegkiadások alapján készült:


Ramon Llull: Llibre d’amic e amat, Llibre d’Ave Maria. Text per Marcal Olivar. Editorial Barcino, Barcelona 1927. (Els nostres clássics. Col-lecció A. 14.)

Ramon Llull: Arbre de filosofia d’amor. A cura de Gret Schib. Editorial Barcino, Barcelona 1970. (Els nostres clássics. Col·lecció A. 117.)


Llull műveinek fontosabb szövegkiadás-sorozatai:


Raymundi Lulli Opera omnia. Vol. I-VIII. Ed. Ivó Salzinger. Mainz 1721-1742. (Reprint: Frankfurt a. M. 1965.) [Csupán 50 latin mű kiadása]

Raimundi Lulli Opera omnia. Ed. F. Stegmüller etc. Palma de Mallorca-Turnhout 1959-. [A freiburgi Raimundus-Lullus-Institut kritikai kiadás-soro­zata már túljutott a huszadik köte­ten]


Obres de Ramon Llull. Ed. Salvador Galmés [i altres]. Vol. I-XXI. Palma de Mallorca 1906-1950. [A befejezetlenül maradt soro­zatban 40 katalán mű kritikai kiadása jelent meg]

[Számos katalán nyelvű mű legjobb szövegkiadása a barcelonai Barcino kiadónál látott napvilágot]


A kötetünk jegyzetanyagának és utószavának összeállításában legtöbb haszonnal forgatott antológiák:


Ramon Llull: Obres essencials. 1-2 vols. Barcelona 1957–1960. [Llull leg­fon­to­sabb katalán nyelvű műveinek kiadása, jelentős bevezető tanul­má­nyok­kal s bőséges jegyzet­appará­tussal]

Ramon Llull: Antológia filosofica. A cura de Miquel Batllori. Bar­celona 1984. [Az Ars brevis teljes szövegének katalán fordítása, filozófiai vo­nat­kozású katalán művek részletei témák szerint csoportosítva, a Llull filozó­fiai nézeteiben való első tájékozó­dást szolgáló bevezetéssel]

Bonner, Antoni [Anthony]: Obres selectes de Ramon Llull (1232–1316). Vol. I–II. Palma de Mallorca 1985. [A mallorcai Puigpunyent faluban letelepült kiváló amerikai Llull-kutató a jól válogatott szövegek közlésén túl alapos kortörténeti, élet­rajzi, eszmetörténeti összefoglalást, minden műhöz részletes bevezetést, bő jegyzetanyagot ad, s meggyőzően tisztázza Llull műveinek korábban számos ponton bizonytalan kronológiáját]Szótár:


Colom, Miquel: Glossari general lul·lià. Vol. I–V. Palma de Mallorca 1982-1985.Folyóirat:


Estudios Lulianos. Palma de Mallorca 1957–. [néhány éve katalán címmel: Estudis lul·lians] [Rövidítése: EL]Bibliográfiák:


Rogent, Elíes–Durán, Estanislau: Bibliografía de les impressions lul·lianes. Barcelona 1927. [Az 1868-ig megjelent Llull-irodalom bibliográfiája]

Brummer, Rudolf: Bibliographia Lulliana. Ramon–Llull–Schrifitum 1870-1973. Hildesheim 1976.

Salleras i Carolá, Marcel: „Bibliografia lul·liana (1974–1985)”, Randa 19 (1986) 153-198Összefoglaló munkák:


Platzeck, Erhard-Wolfram: Raimund Lull. Sein Leben – seine Werke. Die Grundlagen seines Denkens (Prinzipienlehre). Bd. I–II. Roma-Düsseldorf 1962-1964. [Az életrajz és a műkataló­gus elavult, de Ramon Llull filozófiai rendszerének máig ez a legmélyebb és legrészletesebb elemzése]

Llinarés, Armand: Raymond Lulle, philosophe de l´action. Paris 1963. [Elsősorban kortörténeti és életrajzi vonatkozásban alap­vető mű]

Bonner, Anthony–Badia, Lola: Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària. Barcelona 1988. [Nem specialistáknak szánt, de színvonalas, rövid bevezetés a lullisztikába]


Az egyes részletkérdésekkel foglalkozó fontosabb szakirodalmat a jegyzetekben idézzük.

illusztráció
ISSN 1216-1861
ISBN 963 450 723 9

Felelős kiadó Déri Balázs

Felelős szerkesztő Tabák András

940317 Tótfalusi Tannyomda, Budapest
Felelős vezető Nagy Lajos igazgató

Terjeszti a Könyvtárellátó Vállalat

Megvásárolható az V. Honvéd u. 5., V, Mérleg u. 6.
VI. Andrássy út 45., VIII. Rákóczi út 14.,
XIII. Szent István krt. 26. és XIII. Váci út 19.
szám alatti budapesti könyvesboltokban