[logó]
XVII. évfolyam, 2017/6. november-december

[borító hátlap] [borító front]t a r t a l o m
 
kortárs
Csokonai Attila Versek
Frideczky Katalin Az ajándék
Fövényi Sándor Versek
J. Izsó Nóra Kaleidoszkóp
Veres Tamás Versek
Bistey András Őszi utazás
Birtalan Ferenc (Ősz)
Debreczeny György Versek
Arnóti András Tranzit
Kántor Zsolt Versek
Bíró József Életfa
Gyárfás Endre Böbe, a sztár
Egry Artúr Versek
Ballai László A pszichológusnő érkezése
Gajdos András Fordulat – Adventi naptár –
Huszár Ádám Éjszakai angyal
Botos Ferenc Két haiku
Szarka István Versek
Köves István Amikor tárva-nyitva maradnak az ajtók
Szente B. Levente Versek
Dinók Zoltán Teréz néni
Varga Tibor A lépcsők alatt
Harencsár László A pályázat
Halász Imre Ha besüt a Hold a Rákóczi úti intézmény ablakain
Farkas Csaba Három téli kispróza
Gyimesi László Arisztotelész sétál a hársak alatt, és jaj, mire gondol
 
görbe tükör
Kőrösi Ferenc A gépek országa
Sárfi N. Adrienn Új konstrukció
Petrozsényi Nagy Pál Ha feltámad a szél
 
megmentett oldalak
Györe Imre Hétköznapi
 
nekrológ
Baranyi Ferenc Búcsú Budai-Sántha Jánostól
 
koszorú
Tabák András Sándor Kálmán
Ladányi Mihály Öregek
Imre Katalin Sándor Kálmán
Sándor Kálmán A sírásó és a bába
Györe Imre Levél a túlvilágra
Tabák András A „kötelező tiszteletlenség” írója
Simor András Bánkódó
Simor András A jövő a birtoka
 
évforduló
Ady Endre Betlehem néma
Tamási Áron Karácsonyi pásztorocskák
Dániel Mária Megvert reménnyel nem lehet
Udvarvölgyi Zsolt Egy vérbeli vadász, író és gentleman a rendszerek útvesztőiben
Heltai Jenő Az útitárs
Heltai Jenő Versek
 
képzőművészet
Laczkó András Rippl-Rónai irodalmi kapcsolatairól
Magén István Virtuális land art
 
napjaink
L. Ritók Nóra Egy helyi deszegregációs kezdeményezés tapasztalatai:
Biharkeresztes, Komádi, Berettyóújfalu
 
múltunk
Bárdos Pál Visszaemlékezés két idősíkon
Zahava Stessel Németországi látogatás
 
mérleg
Hegedűs Sándor Deák Ferenc kiegyezése
 
műhely
Kun Tibor Betekintés egy francia–malgas szerző:
Jacques Rabemananjara életművébe
Bozók Ferenc Georg Trakl, a halál kisöccse
Kántás Balázs Szépség, műveltség és emberség poézise
 
fókusz
Kicsi Sándor András Kálua: a disznó hawaii módra
 
elmélkedés
Handó Péter Életutak az eszmék korából
Tóth Zsolt Karl Marx Stadion
 
olvasólámpa
Jahoda Sándor Bírálat a bírálatokról
Bistey András Új színt hozhat irodalmunkba
 
Rippl-Rónai József (1861-1927) festményeivel és grafikáival.

Lapzártakor kaptuk a szomorú hírt: hosszantartó, súlyos betegség után elhunyt

Szerdahelyi István (1934-2017)

irodalomtörténész, esztéta, az iro­da­lom­tu­do­mány aka­dé­miai nagy­dok­to­ra, aki az Ez­red­vég in­du­lá­sa óta meg­osz­tot­ta az ol­va­sók­kal ak­tu­ális mor­fon­dí­ro­zá­sa­it az ál­ta­la kez­de­mé­nye­zett ro­vat­ban. Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi ta­nul­má­nyai so­ka­sá­ga, József Attila köl­té­sze­tét és te­vé­keny­sé­gét tár­sa­da­lom­kri­ti­kai szem­szög­ből be­mu­ta­tó és ér­té­ke­lő (be­fe­je­zet­le­nül ma­radt) esszé so­ro­za­ta je­len­tős mér­ték­ben hoz­zá­já­rult az Ez­red­vég szín­vo­na­las fo­lyó­irat­tá eme­lé­sé­hez. Kö­vet­ke­ző szá­munk­ban bú­csú­zunk tőle.
Az Ezredvég e számának tördelése után kaptuk a hírt, hogy október 1-jén Londonban meghalt

Mészáros István (1930-2017)

1956 óta Angliában élő marxista filozófus, több évtizeden át a brightoni University of Sussex fi­lo­zó­fia tan­szé­ké­nek ve­ze­tő pro­fesszo­ra, a je­len­ko­ri bal­ol­da­li fi­lo­zó­fiai-tár­sa­da­lom­el­mé­le­ti gon­dol­ko­dás egyik leg­is­mer­tebb kép­vi­se­lő­je, aki a je­len­kor ka­pi­ta­liz­mu­sá­nak rend­szer­kri­ti­kai elem­zé­sé­vel nem­zet­kö­zi­leg szá­mon tar­tott ered­mé­nye­ket ért el. Fő műve, A tő­kén túl cím­mel ma­gya­rul is meg­je­lent, rö­vi­debb ta­nul­má­ny­okat 1999-2013 kö­zött rend­sze­re­sen kül­dött fo­lyó­ira­tun­knak. Tu­do­má­nyos mun­kás­sá­gát egy ké­sőb­bi szá­munk­ban idéz­zük majd fel.
E számunk megjelenését a Gábor Andor Írói Jutalomdíj, a Hevesi Sándor Alapítvány
és a Lukács György Alapítvány támogatta.


Következő számunk januárban jelenik meg.